Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_010_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
15 Miljö, konsumentskydd och hälsoskydd
Volym 10

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

15 Miljö, konsumentskydd och hälsoskydd - Volym 10

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1990 L 275 0035
 

31990L0492

 

Kommissionens direktiv 90/492/EEG av den 5 september 1990 om anpassning till tekniska framsteg för andra gången av rådets direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (90/492/EEG)

3

 
1990 L 276 0040
 

31990L0496

 

Rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (90/496/EEG)

7

 
1990 L 349 0021
 

31990L0641

 

Rådets direktiv 90/641/Euratom av den 4 december 1990 om praktiskt strålskydd för externa arbetstagare som löper risk att utsättas för joniserande strålning i sin verksamhet inom kontrollerade områden (90/641/Euratom)

13

 
1990 L 353 0043
 

31990D0651

 

Rådets beslut av den 4 december 1990 om den vid den tyska återföreningen nödvändiga anpassningen till gemenskapens system för snabbt informationsutbyte om faror som härrör från användning av konsumentprodukter (90/651/EEG:)

18

 
1990 L 353 0059
 

31990L0656

 

Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 om övergångsbestämmelser för Tyskland med avseende på vissa gemenskapsbestämmelser på miljöskyddsområdet (90/656/EEG)

19

 
1990 L 353 0079
 

31990L0660

 

Rådets direktiv 90/660/EEG av den 4 december 1990 om övergångsbestämmelser för Tyskland vad gäller vissa gemenskapsbestämmelser om miljöskydd i samband med den inre marknaden (90/660/EEG)

24

 
1990 L 357 0001
 

31990R3677

 

Rådets förordning (EEG) nr 3677/90 av den 13 december 1990 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen för olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen

26

 
1990 L 379 0045
 

31990R3943

 

Rådets förordning (EEG) nr 3943/90 av den 19 december 1990 om tillämpning av det observations- och kontrollsystem som upprättats enligt artikel XXIV i Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis av den 4 september 1981

31

 
1991 L 042 0027
 

31991L0072

 

Kommissionens direktiv 91/72/EEG av den 16 januari 1991 om ändring av rådets direktiv 79/112/EEG i fråga om aromers benämning i ingrediensförteckningen på livsmedelsetiketter (91/72/EEG)

47

 
1991 L 067 0001
 

31991R0594

 

Rådets förordning (EEG) nr 594/91 av den 4 mars 1991 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

49

 
1991 L 076 0035
 

31991L0155

 

Kommissionens direktiv 91/155/EEG av den 5 mars 1991 om införandet och den närmare utformningen av ett särskilt informationssystem avseende farliga preparat (beredningar) i enlighet med artikel 10 i direktiv 88/379/EEG (91/155/EEG)

59

 
1991 L 078 0032
 

31991L0156

 

Rådets direktiv 91/156/EEG av den 18 mars 1991 om ändring i direktiv 75/442/EEG om avfall (91/156/EEG)

66

 
1991 L 078 0038
 

31991L0157

 

Rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen (91/157/EEG)

72

 
1991 L 085 0034
 

31991L0173

 

Rådets direktiv 91/173/EEG av den 21 mars 1991 om ändring för nionde gången i direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (91/173/EEG)

76

 
1991 L 115 0041
 

31991L0244

 

Kommissionens direktiv 91/244/EEG av den 6 mars 1991 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar (91/244/EEG)

78

 
1991 L 135 0040
 

31991L0271

 

Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG)

93

 
1991 L 135 0056
 

31991D0274

 

Kommissionens beslut av den 21 maj 1991 om den förteckning över gemenskapslagstiftning som avses i artikel 10 i rådets direktiv 90/220/EEG (91/274/EEG:)

106

 
1991 L 175 0035
 

31991L0321

 

Kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring (91/321/EEG)

107

 
1991 L 180 0079
 

31991L0326

 

Kommissionens direktiv 91/326/EEG av den 5 mars 1991 om anpassning till tekniska framsteg för trettonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (91/326/EEG)

122

 
1991 L 198 0001
 

31991R2092

 

Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

124

 
1991 L 238 0025
 

31991L0442

 

Kommissionens direktiv 91/442/EEG av den 23 juli 1991 om farliga preparat vilkas förpackningar måste vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar (91/442/EEG)

138

 
1991 L 239 0023
 

31991D0448

 

Kommissionens beslut av den 29 juli 1991 om de riktlinjer för klassificering som avses i artikel 4 i direktiv 90/219/EEG (91/448/EEG:)

141

 
1991 L 256 0051
 

31991L0477

 

Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG)

145

 
1991 L 295 0001
 

31991L0542

 

Rådets direktiv 91/542/EEG av den 1 oktober 1991 om ändring av direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (91/542/EEG)

153

 
1991 L 308 0001
 

31991R3254

 

Rådets förordning (EEG) nr 3254/91 av den 4 november 1991 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen, samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder

170

 
1991 L 322 0001
 

31991D0596

 

Rådets beslut av den 4 november 1991 om utformning av den sammanfattning av anmälan som avses i artikel 9 i direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (91/596/EEG:)

174

 
1991 L 349 0013
 

31991R3675

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3675/91 av den 17 december 1991 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

190

 
1991 L 375 0001
 

31991L0676

 

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (91/676/EEG)

192

 
1991 L 377 0020
 

31991L0689

 

Rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (91/689/EEG)

199

 
1991 L 377 0048
 

31991L0692

 

Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (91/692/EEG)

208

Top