31990L0641Oficialusis leidinys L 349 , 13/12/1990 p. 0021 - 0025
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 10 p. 0013
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 10 p. 0013


Tarybos Direktyva

1990 m. gruodžio 4 d.

dėl komandiruotų darbuotojų, dirbančių kontroliuojamose zonose, kuriose jie gali būti veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos, apsaugos darbo metu

(90/641/Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 31 ir 32 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su grupe asmenų, kuriuos iš valstybių narių mokslinių ekspertų paskyrė Mokslo ir technikos komitetas, kaip nustatyta Sutarties 31 straipsnyje,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi Sutarties 2 straipsnio b punktas numato, kad, siekdama užtikrinti darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugą, Bendrija nustato vienodus saugos standartus ir užtikrina jų laikymąsi Sutarties II antraštinės dalies III skyriuje nustatyta tvarka;

kadangi 1959 m. vasario 2 d. Taryba priėmė direktyvas, nustatančias darbuotojų ir gyventojų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės pavojų pagrindinius standartus [3], su pakeitimais, padarytais Direktyvomis 80/836/Euratomas [4] ir 84/467/Euratomas [5];

kadangi Direktyvos 80/836/Euratomas VI antraštinė dalis nustato pagrindinius apšvitos veikiamų darbuotojų apsaugos darbo metu principus;

kadangi tos direktyvos 40 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekviena valstybė narė imasi visų būtinų priemonių užtikrinti veiksmingą apšvitos veikiamų darbuotojų apsaugą;

kadangi tos direktyvos 20 ir 23 straipsniai nustato darbo zonų klasifikaciją ir apšvitos veikiamų darbuotojų kategorijas pagal apšvitos lygį;

kadangi darbuotojai, dirbantys kontroliuojamoje zonoje, kaip apibrėžta minėtuose 20 ir 23 straipsniuose, gali priklausyti operatoriaus personalui arba būti komandiruotais veiklai darbuotojais;

kadangi Direktyvos 80/836/Euratomas 3 straipsnis tos direktyvos 2 straipsnyje nurodytų darbų atžvilgiu numato, kad kiekvienos valstybės narės nustatytais atvejais apie juos turėtų būti oficialiai pranešama arba jie turėtų būti atliekami gavus išankstinį leidimą;

kadangi komandiruoti darbuotojai jonizuojančiosios spinduliuotės gali būti veikiami vienoje po kitos keliose kontroliuojamose zonose toje pačioje valstybėje narėje arba skirtingose valstybėse narėse; kadangi dėl šių specifinių darbo sąlygų yra reikalinga atitinkama radiologinio monitoringo sistema;

kadangi bet kokia komandiruotų darbuotojų radiologinio monitoringo sistema turi užtikrinti apsaugą, lygiavertę tai, kuri bendromis nuostatomis suteikiama nuolatiniams operatoriaus darbuotojams;

kadangi, kol Bendrijos mastu dar nenustatyta vienoda sistema, turėtų būti atsižvelgiama ir į komandiruotų darbuotojų radiologinio monitoringo sistemas, galinčias egzistuoti valstybėse narėse;

kadangi, siekiant optimizuoti komandiruotų darbuotojų apsaugą, reikia aiškiai apibrėžti darbuotojus komandiruojančių įmonių ir operatorių pareigas, neatmetant tų įsipareigojimų, kuriuos prisiima patys komandiruoti darbuotojai dėl savo pačių apsaugos;

kadangi komandiruotų darbuotojų radiologinės apsaugos sistema praktiškai įmanomu mastu taikoma ir savarankiškai dirbančiam asmeniui, turinčiam darbuotojus komandiruojančios įmonės statusą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Tikslas ir sąvokos

1 straipsnis

Šios direktyvos tikslas — papildyti Direktyvą 80/836/Euratomas, Bendrijos lygmeniu užtikrinant komandiruotų darbuotojų, atliekančių darbus kontroliuojamose zonose, apsaugos darbo metu optimizavimo tvarką.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

- "kontroliuojamoji zona" — tai bet kokia zona, kurioje galioja apsisaugojimo nuo jonizuojančiosios spinduliuotės specialiosios taisyklės ir patekimas į kurią yra kontroliuojamas, kaip nurodyta Direktyvos 80/836/Euratomas 20 straipsnyje,

- "operatorius" — tai bet koks fizinis ar juridinis asmuo, pagal nacionalinės teisės aktus atsakingas už kontroliuojamą zoną, kurioje atliekamas darbas, apie kurį privaloma pranešti pagal Direktyvos 80/836/Euratomas 3 straipsnį,

- "darbuotojus komandiruojanti įmonė" — tai bet koks fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus operatorių, įskaitant to asmens personalo darbuotojus, atliekantis kokį nors darbą kontroliuojamoje zonoje,

- "komandiruotas darbuotojas" — tai bet koks A kategorijos darbuotojas, kaip apibrėžta Direktyvos 80/836/Euratomas 23 straipsnyje, kontroliuojamoje zonoje atliekantis kokį nors darbą kaip laikinas ar nuolatinis darbuotojus komandiruojančios įmonės darbuotojas, įskaitant praktikantus, mokinius ir studentus, kaip numatyta minėtos direktyvos 10 straipsnyje, arba kaip paslaugą teikiantis savarankiškai dirbantis asmuo,

- "radiologinio monitoringo sistema" — tai priemonės, kuriomis taikomos Direktyvoje 80/836/Euratomas, ypač jos VI antraštinėje dalyje, išdėstytos nuostatos, kai komandiruoti darbuotojai atlieka darbus,

- "darbuotojo atliekami darbai" — tai bet kokia komandiruoto darbuotojo paslauga ar paslaugos, teikiamos kontroliuojamoje zonoje, už kurią atsakingas operatorius.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Valstybių narių atsakingų institucijų pareigos

3 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato, kad apie Direktyvos 80/836/Euratomas 2 straipsnyje nurodytus darbus, kuriuos atlieka darbuotojus komandiruojančios įmonės, būtų oficialiai pranešama arba jie būtų atliekami gavus išankstinį leidimą, kaip numatyta minėtos direktyvos II antraštinėje dalyje, ypač jos 3 straipsnyje.

4 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad komandiruotų darbuotojų radiologinio monitoringo sistema teiktų apsaugą, lygiavertę tai, kuri teikiama operatoriaus nuolatiniam darbui samdomiems darbuotojams.

2. Kol Bendrijos mastu dar nenustatyta vienoda komandiruotų darbuotojų radiacinės apsaugos sistema, kaip antai kompiuterinis tinklas, naudojamasi:

a) laikinai pagal bendras I priede išdėstytas nuostatas

- centralizuotu nacionaliniu tinklu arba

- individualaus radiologinio monitoringo dokumento išdavimu kiekvienam komandiruotam darbuotojui, dėl ko pastaruoju atveju taip pat taikomos bendros II priedo nuostatos;

b) jei komandiruoti darbuotojai yra atvykę iš kitos valstybės ir kol nebus nustatyta šio straipsnio 2 dalyje nurodyta sistema — a punkte minėtu individualiu dokumentu.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Darbuotojus komandiruojančių įmonių ir operatorių pareigos

5 straipsnis

Darbuotojus komandiruojančios įmonės tiesiogiai arba sudarydamos sutartis su operatoriais užtikrina savo darbuotojų radiacinę apsaugą pagal atitinkamas Direktyvos 80/836/Euratomas III–VI antraštinių dalių nuostatas, ir ypač:

a) užtikrina, kad būtų laikomasi bendrųjų principų ir nebūtų viršijamos dozių ribos, nurodytos minėtos direktyvos 6–11 straipsniuose;

b) teikia informaciją ir organizuoja radiacinės saugos mokymą, kaip nurodyta minėtos direktyvos 24 straipsnyje;

c) garantuoja, kad jų darbuotojams būtų taikomi poveikio įvertinimas ir medicininė priežiūra, laikantis minėtos direktyvos 26 ir 28–38 straipsniuose išdėstytų sąlygų;

d) užtikrina, kad kiekvieno iš jų darbuotojų individualaus poveikio monitoringo radiologiniai duomenys, apibūdinti šios direktyvos I priedo II dalyje, būtų nuolat atnaujinami 4 straipsnio 2 dalyje minimuose tinkluose ir individualiuose dokumentuose.

6 straipsnis

1. Kontroliuojamos zonos, kurioje komandiruoti darbuotojai atlieka darbus, operatorius tiesiogiai arba pagal sutartis yra atsakingas už jų radiacinės apsaugos darbinius aspektus, tiesiogiai susijusius su kontroliuojamos zonos ir atliekamų darbų pobūdžiu.

2. Konkrečiai kiekvieno kontroliuojamoje zonoje darbus atliekančio komandiruoto darbuotojo atžvilgiu operatorius privalo:

a) patikrinti, ar tas darbuotojas buvo medikų pripažintas tinkamu jam paskirtiems darbams;

b) užtikrinti, kad, be 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto pagrindinio radiacinės saugos mokymo, jis būtų gavęs konkretų parengimą, siejamą su kontroliuojamos zonos ir atliekamų darbų ypatybėmis;

c) užtikrinti, kad jis būtų aprūpintas visomis būtinomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis;

d) taip pat užtikrinti, kad jam būtų vykdomas atliekamų darbų pobūdį atitinkantis individualus poveikio monitoringas ir reikalingas darbo vietos dozės monitoringas;

e) užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrųjų principų ir nėra viršijamos dozių ribos, nurodytos Direktyvos 80/836/Euratomas 6–11 straipsniuose;

f) užtikrinti arba imtis visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad po kiekvieno atlikto darbo būtų registruojami kiekvieno komandiruoto darbuotojo individualaus poveikio monitoringo duomenys, apibūdinti I priedo III dalyje.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

Komandiruotų darbuotojų pareigos

7 straipsnis

Kiekvienas komandiruotas darbuotojas įpareigojamas praktiškai įmanomu mastu pats prisidėti prie apsaugos, kurią jam suteikti siekiama 4 straipsnyje nurodyta radiologinio monitoringo sistema.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

Baigiamosios nuostatos

8 straipsnis

1. Iki 1993 m. gruodžio 31 d. valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsiant praneša Komisijai.

2. Valstybėms narėms priimant 1 dalyje nurodytas priemones, jose daroma nuoroda į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo būdus nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai pagrindines šios direktyvos reglamentuojamoje srityje priimamas vidaus teisės nuostatas.

9 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1990 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. de Michelis

[1] Nuomonė pateikta 1990 m. spalio 11 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

[2] OL C 56, 1990 3 7, p. 1.

[3] OL 11, 1959 2 20, p. 221/59.

[4] OL L 246, 1980 9 17, p. 1.

[5] OL L 265, 1984 10 5, p. 4.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

BENDROS NUOSTATOS DĖL 4 STRAIPSNIO 2 DALYJE MINIMŲ TINKLŲ IR INDIVIDUALIŲ DOKUMENTŲ

I DALIS

1. Valstybių narių komandiruotų darbuotojų radiologinio monitoringo sistemą turi sudaryti šios trys dalys:

- duomenys apie komandiruotų darbuotojų tapatybę,

- duomenys, teiktini prieš kiekvieno atliekamo darbo pradžią,

- duomenys, teiktini kiekvieną atliekamą darbą pabaigus.

2. Valstybių narių atsakingos institucijos imasi priemonių, turinčių užkirsti kelią radiologinio monitoringo sistemos duomenų klastojimui, netinkamam naudojimui ar neteisėtam keitimui.

3. Duomenyse apie komandiruotų darbuotojų tapatybę taip pat reikia nurodyti darbuotojo lytį ir gimimo datą.

II DALIS

Prieš kiekvieno atliekamo darbo pradžią operatoriui arba jo patvirtintam gydytojui darbuotoją komandiruojanti įmonė arba atitinkamus įgaliojimus turinti institucija privalo per radiologinio monitoringo sistemą pateikti šiuos duomenis:

- darbuotoją komandiruojančios įmonės pavadinimą ir adresą,

- komandiruoto darbuotojo medicininės klasifikacijos grupę pagal Direktyvos 80/836/Euratomas 35 straipsnį,

- paskutinio periodiško sveikatos patikrinimo datą,

- komandiruoto darbuotojo individualaus poveikio monitoringo rezultatus.

III DALIS

Kiekvieną atliekamą darbą pabaigus, operatorius arba atitinkamus įgaliojimus turinti institucija radiologinio monitoringo sistemoje privalo užregistruoti šiuos duomenis:

- laikotarpį, kai buvo atliekamas darbas,

- komandiruoto darbuotojo gautą efektinę dozę,

- esant netolygiam poveikiui, lygiavertę dozę tenkančią skirtingoms kūno dalims,

- esant vidinei taršai, radionuklidų įterpį arba kaupiamąją dozę.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

I PRIEDĄ PAPILDANČIOS NUOSTATOS DĖL INDIVIDUALAUS RADIOLOGINIO MONITORINGO DOKUMENTO

1. Valstybių narių atsakingų institucijų komandiruotiems darbuotojams išduotas individualus radiologinio monitoringo dokumentas yra dokumentas, kurio negalima perleisti.

2. Pagal I priedo I dalies 2 punktą, individualius dokumentus išduoda valstybių narių kompetentingos institucijos, kurios kiekvienam individualiam dokumentui suteikia identifikavimo numerį.

--------------------------------------------------