05/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

135


31990L0641


L 349/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 4 декември 1990 година

относно оперативната защита на външни работници, изложени на риск от йонизиращо лъчение по време на работа в контролирани зони

(90/641/Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 31 и 32 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултации с група лица, определени от Научния и технически комитет измежду научни експерти от държавите-членки, както е предвидено в член 31 от Договора,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че член 2, буква б) от Договора предвижда Общността да установи еднакви стандарти за опазване на здравето на работниците и на широката общественост и да гарантира, че те се прилагат в съответствие с процедурите, установени в глава III на дял II от Договора;

като има предвид, че на 2 февруари 1959 г. Съветът прие директиви относно основните стандарти за опазване на здравето на работниците и на широката общественост от опасностите, свързани с йонизиращите лъчения (3), изменени с Директиви 80/836/Евратом (4) и 84/467/Евратом (5);

като има предвид, че дял VI от Директива 80/836/Евратом определя основните принципи, уреждащи оперативната защита на облъчваните работници;

като има предвид, че член 40, параграф 1 от споменатата директива предвижда всяка държава-членка да предприема всички необходими мерки, за да осигури ефективна защита на облъчваните работници;

като има предвид, че членове 20 и 23 от гореспоменатата директива установяват класификация на условията за работа и категории на облъчваните работници в съответствие със степента на облъчване;

като има предвид, че работниците, които извършват дейности в контролирана зона по смисъла на споменатите членове 20 и 23, могат да се числят към персонала на оператора или да бъдат външни работници;

като има предвид, че член 3 от Директива 80/836/Евратом относно дейностите, посочени в член 2 от тази директива, предвижда те да се докладват или да са обект на предварително разрешение в случаите, за които решава всяка държава-членка;

като има предвид, че привлечените външни работници могат да са изложени на йонизиращо облъчване в различни контролирани зони последователно в една и съща държава-членка или в различни държави-членки; като има предвид, че специфичните работни условия изискват подходяща система за радиологичен мониторинг;

като има предвид, че всяка система за радиологичен мониторинг на външните работници трябва да предвижда равностойна защита, като тази на установените работници на оператора посредством общи средства;

като има предвид, че до въвеждането на единна система в Общността, трябва да се имат предвид и радиологичните системи за мониторинг на външни работници, които могат да съществуват в държавите-членки;

като има предвид, че за да се оптимизира защитата на външните работници, е необходимо да се регламентират ясно задълженията на външните предприятия и операторите, без да се накърнява приносът, който външните работници следва сами да направят за своята защита;

като има предвид, че системата за радиологична защита на външните работници се прилага, доколкото практически е осъществимо, също и в случай на самостоятелно зает работник със статута на външно предприятие,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ДЯЛ I

Цел и определения

Член 1

Целта на настоящата директива е да допълни Директива 80/836/Евратом, като оптимизира на общностно равнище условията на оперативна защита на външни работници, извършващи дейности в контролирани зони.

Член 2

По смисъла на настоящата директива:

„контролирана зона“ означава всяка зона, обект на специални правила за целите на защитата от йонизиращо лъчение, достъпът до която се контролира, както е посочено в член 20 от Директива 80/836/Евратом;

„оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, което съгласно националното законодателство отговаря за контролираната зона, в която се извършва дейност, за която се изисква докладване съгласно член 3 от Директива 80/836/Евратом;

„външно предприятие“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от оператор, включително членовете на неговия персонал, извършващо дейности от всякакъв характер в контролирана зона;

„външен работник“ означава всеки работник от категория А, както е определено в член 23 от Директива 80/836/Евратом, който извършва каквато и да е дейност в контролирана зона, независимо дали е нает временно или за постоянно от външно предприятие, включително учащи, чираци и студенти по смисъла на член 10 от споменатата директива, или предоставя услуги като самостоятелно зает работник;

„система за радиологичен мониторинг“ означава мерките за прилагане на условията, определени в Директива 80/836/Евратом, и по-специално в дял VI от нея, по време на дейностите на външните работници;

„дейности, извършвани от работник“ означава всяка услуга или услуги, предоставяна/и от външен работник в контролирана зона, за която е отговорен операторът.

ДЯЛ II

Задължения на компетентните органи на държавите-членки

Член 3

Всяка държава-членка поставя изпълнението на дейностите, посочени в член 2 от Директива 80/836/Евратом, извършвани от външни предприятия, в зависимост от докладване или първоначално разрешение, както е посочено в съответствие с дял II от горепосочената директива и по-специално в член 3 от нея.

Член 4

1.   Всяка държава-членка гарантира, че системата за радиологичен мониторинг предоставя на външните работници еквивалентна защита, като тази на постоянно наетите от оператора работници.

2.   До установяването на общностно равнище на единна система за радиологична защита на външните работници, като например компютърна мрежа, се прилага:

а)

временно, в съответствие с общите разпоредби, посочени в приложение I:

централизирана национална мрежа, или

издаване на отделен документ за радиологичен мониторинг на всеки външен работник, в който случай също следва да се прилагат общите разпоредби на приложение II;

б)

в случай на външни трансгранични работници и до датата за установяване на система по смисъла на параграф 2, индивидуалният документ, посочен в буква а).

ГЛАВА III

Задължения на външните предприятия и операторите

Член 5

Външните предприятия директно или въз основа на договорни споразумения с оператори гарантират радиационната защита на своите работници в съответствие с изискванията на дялове от III до VI от Директива 80/836/Евратом и по-специално:

а)

осигуряват спазването на общите принципи и граници на дозите, посочени в членове от 6 до 11 от гореспоменатата директива;

б)

осигуряват информация и обучение в областта на радиационната защита, посочена в член 24 от гореспоменатата директива;

в)

гарантират, че техните работници подлежат на оценка на облъчването и медицинско наблюдение при условията, посочени в членове 26 и от 28 до 38 от гореспоменатата директива;

г)

гарантират, че радиологичните данни от индивидуалния мониторинг на облъчването на всеки от техните работници по смисъла на приложение I, част II от настоящата директива се актуализират в мрежите и индивидуалните документи, посочени в член 4, параграф 2.

Член 6

1.   Операторът на контролираната зона, в която външните работници извършват дейности, отговаря пряко или въз основа на договорни споразумения за оперативните аспекти на тяхната радиологична защита, които имат пряко отношение към контролираната зона и естеството на дейностите.

2.   В частност, за всеки външен работник, извършващ дейности в контролирана зона, операторът трябва:

а)

да установи, че съответният работник е медицински годен за работата, която му е възложена;

б)

да се увери, че в допълнение към основното обучение по радиационна защита, посочено в член 5, параграф 1, буква б), той е преминал специално обучение във връзка с характеристиките както на контролираната зона, така и на дейностите;

в)

да се увери, че е снабден с необходимите средства за индивидуална защита;

г)

също да се увери, че той е подложен на индивидуален мониторинг на облъчването в съответствие с естеството на работата и при необходимост, на всякакъв оперативен дозиметричен мониторинг;

д)

да осигури съответствие с основните принципи и граници на дозите, посочени в членове от 6 до 11 от Директива 80/836/Евратом;

е)

да се увери или да предприеме всички подходящи стъпки, за да гарантира, че след всяка дейност радиологичните данни от индивидуалния мониторинг на облъчването на всеки външен работник по смисъла на приложение I, част III се записват.

ГЛАВА IV

Задължения на външните работници

Член 7

Всеки външен работник е длъжен да даде своя принос, доколкото това е практически възможно, по отношение на защитата, която системата за радиологичен мониторинг, посочена в член 4, може да му осигури.

ГЛАВА V

Заключителни разпоредби

Член 8

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 1993 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Когато държавите-членки приемат разпоредбите, посочени в параграф 1, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 9

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 1990 година.

За Съвета

Председател

G. DE MICHELIS


(1)  Становище от 11 октомври 1990 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ С 56, 7.3.1990 г., стр. 1.

(3)  ОВ 11, 20.2.1959 г., стр. 221/59.

(4)  ОВ L 246, 17.9.1980 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 265, 5.10.1984 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА МРЕЖИТЕ И ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2

ЧАСТ I

1.

Всяка система за радиологичен мониторинг на държавите-членки за външни работници трябва да съдържа следните три раздела:

данни за идентифициране на личността на външните работници;

данни, които следва да се предоставят преди началото на всяка дейност;

данни, които следва да се предоставят след завършване на всяка дейност.

2.

Компетентните органи на държавите-членки вземат необходимите мерки срещу всяка фалшификация, злоупотреба или незаконно влизане в системата за радиологичен мониторинг.

3.

Данните за самоличността на външните работници трябва да включват също така пола и датата на раждане.

ЧАСТ II

Преди започването на каквато и да е дейност данните, които следва да се предоставят чрез системата за радиологичен мониторинг на оператора или на неговия одобрен лекар от външното предприятие или оправомощен орган, трябва да бъдат, както следва:

наименование и адрес на външното предприятие;

медицинска класификация на външния работник в съответствие с член 35 от Директива 80/836/Евратом;

дата на последния периодичен медицински преглед;

резултати от мониторинга на индивидуалното облъчване на външния работник.

ЧАСТ III

Данните, които операторът трябва да запише или да се запишат от оправомощения орган за тази цел за системата на радиологичен мониторинг след приключването на всякаква работа, са следните:

периодът, за който е извършена работата;

оценка на всяка ефективна доза, получена от външния работник;

в случай на нееднакво облъчване, оценка на еквивалентната доза в различните части на тялото;

в случай на вътрешно замърсяване, оценка на предприетата дейност или на предвидената доза.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РАЗПОРЕДБИ, ДОПЪЛВАЩИ ТЕЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТНОСНО ИНДИВИДУАЛНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА РАДИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ

1.

Индивидуалният документ за радиологичен мониторинг, издаден от компетентните органи на държавите-членки за външни работници, трябва да се съхранява там, където е издаден.

2.

Съгласно приложение I, част I, параграф 2 индивидуалните документи трябва да се издават от компетентните органи в държавите-членки, които трябва да поставят идентификационен номер на всеки индивидуален документ.