EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_010_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu
Nide 10


FI

 

15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu - Nide 10

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1990 L 275 0035
 

31990L0492

 

Komission direktiivi 90/492/ETY, annettu 5 päivänä syyskuuta 1990, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/379/ETY mukauttamisesta toisen kerran tekniikan kehitykseen (90/492/ETY)

3

 
1990 L 276 0040
 

31990L0496

 

Neuvoston direktiivi 90/496/ETY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1990, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä (90/496/ETY)

7

 
1990 L 349 0021
 

31990L0641

 

Neuvoston direktiivi 90/641/Euratom, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella (90/641/Euratom)

13

 
1990 L 353 0043
 

31990D0651

 

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 1990, kulutustavaroiden käytöstä aiheutuvia vaaroja koskevaan nopeaan yhteisön tietojenvaihtojärjestelmään Saksan yhdistymisen yhteydessä tarvittavista mukautuksista (90/651/ETY:)

18

 
1990 L 353 0059
 

31990L0656

 

Neuvoston direktiivi 90/656/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, siirtymäkauden toimenpiteistä sovellettaessa Saksassa tiettyjä yhteisön ympäristönsuojelualan säädöksiä (90/656/ETY)

19

 
1990 L 353 0079
 

31990L0660

 

Neuvoston direktiivi 90/660/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, sisämarkkinoihin liittyvistä Saksassa sovellettavista siirtymätoimenpiteistä ympäristönsuojelusta annettujen tiettyjen yhteisön säännösten osalta (90/660/ETY)

24

 
1990 L 357 0001
 

31990R3677

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3677/90, annettu 13 päivänä joulukuuta 1990, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen

26

 
1990 L 379 0045
 

31990R3943

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3943/90, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen XXIV artiklan mukaisesti perustetun havainnointi- ja tarkastusjärjestelmän soveltamisesta

31

 
1991 L 042 0027
 

31991L0072

 

Komission direktiivi 91/72/ETY, annettu 16 päivänä tammikuuta 1991, neuvoston direktiivin 79/112/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromien merkitsemisestä elintarvikepakkauksissa olevaan ainesosaluetteloon (91/72/ETY)

47

 
1991 L 067 0001
 

31991R0594

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 594/91, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1991, otsonikerrosta heikentävistä aineista

49

 
1991 L 076 0035
 

31991L0155

 

Komission direktiivi 91/155/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1991, yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita koskevaa erityistietojärjestelmää varten direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöönpanemiseksi (91/155/ETY)

59

 
1991 L 078 0032
 

31991L0156

 

Neuvoston direktiivi 91/156/ETY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1991, jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY muuttamisesta (91/156/ETY)

66

 
1991 L 078 0038
 

31991L0157

 

Neuvoston direktiivi 91/157/ETY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1991, vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista (91/157/ETY)

72

 
1991 L 085 0034
 

31991L0173

 

Neuvoston direktiivi 91/173/ETY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1991, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta yhdeksännen kerran (91/173/ETY)

76

 
1991 L 115 0041
 

31991L0244

 

Komission direktiivi 91/244/ETY, annettu 6 päivänä maaliskuuta 1991, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY muuttamisesta (91/244/ETY)

78

 
1991 L 135 0040
 

31991L0271

 

Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä (91/271/ETY)

93

 
1991 L 135 0056
 

31991D0274

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä toukokuuta 1991, neuvoston direktiivin 90/220/ETY 10 artiklassa tarkoitetusta yhteisön lainsäädäntöä koskevasta luettelosta (91/274/ETY:)

106

 
1991 L 175 0035
 

31991L0321

 

Komission direktiivi 91/321/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1991, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista (91/321/ETY)

107

 
1991 L 180 0079
 

31991L0326

 

Komission direktiivi 91/326/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1991, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannentoista kerran (91/326/ETY)

122

 
1991 L 198 0001
 

31991R2092

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1991, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa

124

 
1991 L 238 0025
 

31991L0442

 

Komission direktiivi 91/442/ETY annettu 23 päivänä heinäkuuta 1991, vaarallisten valmisteiden pakkauksista, jotka on varustettava lapsiturvallisilla sulkimilla (91/442/ETY)

138

 
1991 L 239 0023
 

31991D0448

 

Komission päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 1991, neuvoston direktiivin 90/219/ETY 4 artiklassa tarkoitetuista luokitusohjeista (91/448/ETY:)

141

 
1991 L 256 0051
 

31991L0477

 

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (91/477/ETY)

145

 
1991 L 295 0001
 

31991L0542

 

Neuvoston direktiivi 91/542/ETY, annettu 1 päivänä lokakuuta 1991, ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 88/77/ETY muuttamisesta (91/542/ETY)

153

 
1991 L 308 0001
 

31991R3254

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3254/91, annettu 4 päivänä marraskuuta 1991, ansarautojen käytön yhteisössä sekä yhteisöön tapahtuvan, turkisten ja sellaisten maiden alkuperää olevien tietyistä villielämistä valmistettujen tuotteiden tuonnin kieltämisestä, joissa käytetään pyynnissä ansarautoja tai kansainvälisten, kivutonta ansastusta koskevien standardien vastaisia menetelmiä

170

 
1991 L 322 0001
 

31991D0596

 

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 1991, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY 9 artiklassa tarkoitetusta ilmoitusten yhteenvetomallista (91/596/ETY:)

174

 
1991 L 349 0013
 

31991R3675

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3675/91, annettu 17 päivänä joulukuuta 1991, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

190

 
1991 L 375 0001
 

31991L0676

 

Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (91/676/ETY)

192

 
1991 L 377 0020
 

31991L0689

 

Neuvoston direktiivi 91/689/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vaarallisista jätteistä (91/689/ETY)

199

 
1991 L 377 0048
 

31991L0692

 

Neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991, eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä (91/692/ETY)

208

Top