EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0641

Rådets direktiv 90/641/Euratom av den 4 december 1990 om praktiskt strålskydd för externa arbetstagare som löper risk att utsättas för joniserande strålning i sin verksamhet inom kontrollerade områden

OJ L 349, 13.12.1990, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 13 - 17
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 13 - 17
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 405 - 409
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 405 - 409
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 405 - 409
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 405 - 409
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 405 - 409
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 405 - 409
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 405 - 409
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 405 - 409
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 405 - 409
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 135 - 139
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 135 - 139
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 56 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 05/02/2018; upphävd genom 32013L0059

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/641/oj

31990L0641

Rådets direktiv 90/641/Euratom av den 4 december 1990 om praktiskt strålskydd för externa arbetstagare som löper risk att utsättas för joniserande strålning i sin verksamhet inom kontrollerade områden

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 349 , 13/12/1990 s. 0021 - 0025
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0013
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0013


RÅDETS DIREKTIV av den 4 december 1990 om praktiskt strålskydd för externa arbetstagare som löper risk att utsättas för joniserande strålning i sin verksamhet inom kontrollerade områden (90/641/Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 31 och 32 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, som har inlämnats efter samråd med en grupp som Vetenskapliga och tekniska kommittén har utvalt bland medlemsstaternas vetenskapsmän, enligt artikel 31 i fördraget,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I artikel 2 b i fördraget fastställs att gemenskapen skall upprätta enhetliga säkerhetsnormer för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd och säkerställa att de tillämpas i enhetlighet med de förfaranden som har fastställts i avdelning II kapitel 3 i fördraget.

Den 2 februari 1959 antog rådet direktiv om fastställande av de grundläggande normerna för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning(3), ändrade genom direktiven 80/836/Euratom(4) och 84/467/Euratom(5).

I avdelning VI i direktiv 80/836/Euratom fastställs de grundläggande principerna för praktiskt skydd för arbetstagare som utsätts för strålning.

Enligt artikel 40.1 i det direktivet skall varje medlemsstat vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett effektivt skydd för arbetstagare som utsätts för strålning.

I artiklarna 20 och 23 i det direktivet upprättas en indelning av områden på arbetsplatsen och kategorier av arbetstagare som utsätts för strålning efter graden av exponering.

De verksamheter som arbetstagare utför inom ett kontrollerat område enligt artiklarna 20 och 23 kan utföras av den personal som är underställd den driftsansvarige eller av externa arbetstagare.

Enligt artikel 3 i direktiv 80/836/Euratom skall det för de verksamheter som avses i artikel 2 i det direktivet krävas rapportering eller godkännande före utförandet av sådana verksamheter, i de fall då en medlemsstat beslutar om detta.

Det kan tänkas att externa arbetstagare utsätts för joniserande strålning i flera kontrollerade områden efter varandra inom samma medlemsstat eller i olika medlemsstater. Dessa särskilda arbetsförhållanden kräver ett lämpligt system för dosövervakning.

Ett system för dosövervakning för externa arbetstagare skall genom gemensamma bestämmelser ge ett skydd som är likställt med det som de arbetstagare som är underställda den driftsansvarige får.

I väntan på införandet av ett enhetligt gemenskapssystem, bör hänsyn också tas till de system för dosövervakning för externa arbetstagare som kan finnas i medlemsstaterna

För att optimera skyddet av externa arbetstagare är det nödvändigt att klart definiera de skyldigheter som externa företag och driftsansvariga har, utan att det påverkar det faktum att de externa arbetstagarna själva skall ha ett ansvar för sitt eget skydd.

Systemet för strålskydd för externa arbetstagare är även, i så stor utsträckning som detta är praktiskt möjligt, tillämpligt på egna företagare med status som externt företag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I Mål och definitioner

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att komplettera direktiv 80/836/Euratom och att därigenom på bästa möjliga sätt skydda externa arbetstagare som är verksamma inom kontrollerade områden.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

- kontrollerat område: ett område där särskilda regler gäller i syfte att skydda mot joniserande strålning och till vilket tillträde kontrolleras, enligt artikel 20 i direktiv 80/836/Euratom,

- driftsansvarig: en fysisk eller juridisk person som enligt nationell lagstiftning är ansvarig för ett kontrollerat område inom vilket en verksamhet utförs som enligt artikel 3 i direktiv 80/836/Euratom skall rapporteras,

- externt företag: en annan fysisk eller juridisk person än den driftsansvarige, inklusive hans personal, som utför någon sorts verksamhet inom ett kontrollerat område,

- extern arbetstagare: en arbetstagare ur kategori A, enligt artikel 23 i direktiv 80/836/Euratom, som utför någon sorts verksamhet inom ett kontrollerat område antingen tillfälligt eller som fast anställd av ett externt företag, praktikant, lärling eller student enligt artikel 10 i det direktivet, eller tillhandahåller tjänster i egenskap av egen företagare,

- system för dosövervakning: åtgärder för att tillämpa de ordningar som fastställs i direktiv 80/836/Euratom, särskilt i avdelning VI, när verksamhet utförs av externa arbetstagare,

- verksamheter som utförs av en arbetstagare: en tjänst eller flera tjänster som en extern arbetstagare tillhandahåller i ett kontrollerat område för vilket en driftsansvarig har ansvaret.

AVDELNING II Förpliktelser för medlemsstaternas behöriga myndigheter

Artikel 3

Varje medlemsstat skall då externa företag utför de verksamheter som avses i artikel 2 i direktiv 80/836/Euratom kräva rapportering eller godkännande före utförandet av sådana verksamheter, enligt avdelning II i det direktivet, särskilt artikel 3 i detta.

Artikel 4

1. Varje medlemsstat skall säkerställa att systemet för dosövervakning ger externa arbetstagare ett lika gott skydd som arbetstagare som är fast anställda av den driftsansvarige.

2. I väntan på upprättandet av ett enhetligt gemenskapssystem för strålskydd för externa arbetstagare, t.ex. ett datanätverk, används

a) i ett övergående skede, enligt de gemensamma bestämmelserna i bilaga 1,

- ett centraliserat nationellt nätverk, eller

- ett personligt dosövervakningsdokument (dospass) som utfärdas för varje extern arbetstagare, och för vilket de gemensamma bestämmelserna i bilaga 2 också är tillämpliga,

b) vad avser externa arbetstagare i gränsområden, och före det datum då det system som avses ovan upprättas, det personliga dokument som avses i a.

AVDELNING III Förpliktelser för externa företag och driftsansvariga

Artikel 5

Externa företag skall, antingen direkt eller genom skriftliga avtal med de driftsansvariga, säkerställa strålskyddet för sina arbetstagare enligt de relevanta bestämmelserna i avdelning III VI i direktiv 80/836/Euratom, och särskilt

a) säkerställa överensstämmelse med de allmänna principer och den begränsning av doser som avses i artiklarna 6 11 i detta,

b) tillhandahålla information och utbildning inom strålskyddsområdet enligt artikel 24 i detta,

c) garantera att uppskattning av bestrålning samt läkarkontroll för deras arbetstagare sker enligt de villkor som har fastställts i artiklarna 26, 28 till 38 i detta,

d) säkerställa att uppgifterna vad avser kontrollen och registreringen av den stråldos som var och en av deras arbetstagare har utsatts för, enligt bilaga 1 del II till detta direktiv, hålls aktuella i de nätverk och personliga dokument som avses i artikel 4.2.

Artikel 6

1. Den driftsansvarige för det kontrollerade område inom vilket externa arbetstagare utför verksamheter skall vara ansvarig, antingen direkt eller genom skriftliga avtal, för de praktiska aspekterna vad avser den del av deras strålskydd som är direkt avhängig av typen av kontrollerat område och verksamheter.

2. För varje extern arbetstagare som är verksam inom ett kontrollerat område, skall den driftsansvarige särskilt:

a) kontrollera att arbetstagaren i fråga ur hälsosynpunkt har förklarats vara lämplig för de verksamheter som han skall utföra,

b) säkerställa att han, förutom den grundläggande utbildning i strålskydd som avses i artikel 5.1 b, har fått särskild utbildning vad avser både det kontrollerade områdets och verksamheternas särskilda beskaffenhet,

c) säkerställa att han har försetts med nödvändig skyddsutrustning för eget bruk,

d) också säkerställa att den stråldos som han utsätts förkontrolleras och registreras på ett sätt som är lämpligt för den typ av verksamheter som han utför, samt att all den praktiska dosimetriska mätning görs, som kan komma att visa sig nödvändig,

e) säkerställa överensstämmelse med de allmänna principer och den begränsning av doser som avses i artiklarna 6 11 i direktiv 80/836/Euratom,

f) säkerställa eller vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att, efter varje verksamhet, uppgifterna vad avser kontrollen och registreringen av den stråldos som varje extern arbetstagare har utsatts för enligt bilaga 1 del III antecknas.

AVDELNING IV Förpliktelser för externa arbetstagare

Artikel 7

Varje extern arbetstagare skall i den utsträckning som det är praktiskt genomförbart vara förpliktad att själv bidra till det skydd som systemet för dosövervakning enligt artikel 4 är avsett att ge honom.

AVDELNING V Slutbestämmelser

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1993. De skall omgående informera kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de centrala bestämmelserna i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 1990.

På rådets vägnar

G. DE MICHELIS

Ordförande

(1) Yttrande av den 11 oktober 1990.

(2) EGT nr C 56, 7.3.1990, s. 1.

(3) EGT nr 11, 20.2.1959, s. 221/59.

(4) EGT nr L 246, 17.9.1980, s. 1.

(5) EGT nr L 265, 5.10.1984, s. 4.

BILAGA 1

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DE NÄTVERK OCH PERSONLIGA DOKUMENT SOM AVSES I ARTIKEL 4.2

DEL I

1. Alla system för dosövervakning i medlemsstaterna för externa arbetstagare skall omfatta följande tre delar:

- detaljerade uppgifter om arbetstagarens identitet,

- detaljerade uppgifter som skall inges före verksamhetens början,

- detaljerade uppgifter som skall inges efter verksamhetens slut.

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall vidta de åtgärder som behövs för att förhindra förfalskning, missbruk eller olaglig manipulation av systemet för dosövervakning.

3. Uppgifter om den externa arbetstagarens identitet skall även omfatta arbetstagarens kön och födelsedatum.

DEL II

Innan en verksamhet påbörjas skall det externa företaget eller en myndighet med sådan befogenhet inge följande uppgifter via systemet för dosövervakning till den driftsansvarige eller hans godkända läkare:

- det externa företagets namn och adress,

- den medicinska indelningen för den externa arbetstagaren enligt artikel 35 i direktiv 80/836/Euratom,

- datum för den senaste regelbundna hälsoundersökningen,

- resultaten av kontroll och registrering av den stråldos som den externa arbetstagaren har utsatts för.

DEL III

De uppgifter som den driftsansvarige skall anteckna eller som den myndighet som har sådan befogenhet har antecknat i systemet för dosövervakningen efter verksamhetens slut skall vara följande:

- den period som verksamheten varade,

- en uppskattning av den effektiva dos som den externa arbetstagaren har fått,

- vid en ojämn bestrålning av kroppen, en uppskattning av dosekvivalenten för kroppens olika organ,

- i händelse av en inre kontamination, en uppskattning av den aktivitet som har upptagits eller dosinteckningen.

BILAGA 2

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL BESTÄMMELSERNA I BILAGA 1 VAD AVSER DET PERSONLIGA DOSÖVERVAKNINGSDOKUMENTET (DOSPASSET)

1. Det personliga dosövervakningsdokumentet som utfärdas av medlemsstaternas behöriga myndigheter för externa arbetstagare skall vara ett dokument som inte får överföras.

2. I enlighet med bilaga 1 del I punkt 2, skall de personliga dokumenten utfärdas av medlemsstaternas behöriga myndigheter, som skall ge varje personligt dokument ett identifikationsnummer.

Top