EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/245, annettu 9 päivänä helmikuuta 2016, hankintoja koskevista säännöistä (EKP/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/15


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/245,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2016,

hankintoja koskevista säännöistä (EKP/2016/2)

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöstä EKP/2007/5 (2) on muutettu useasti, ja sen sisältö on muuttunut huomattavasti. Koska lisämuutoksia on edelleen tehtävä, päätös olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Euroopan keskuspankki (EKP) on sitoutunut kustannustehokkuuden periaatteeseen ja se pyrkii parhaaseen hinta-laatusuhteeseen tehdessään tavara- ja palveluhankintoja sekä rakennusurakoita koskevia hankintoja.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (3) on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/24/EU (4). Viimeksi mainittua direktiiviä tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 (5) ei sovelleta EKP:hen.

(4)

EKP noudattaa hankintalainsäädännön yleisiä periaatteita, sellaisina kuin ne ilmenevät direktiivistä 2014/24/EU ja asetuksesta (EU, Euratom) N:o 966/2012.

(5)

Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä annetun neuvoston asetuksen N:o 1 (6) 6 artiklassa säädetään, että unionin toimielimet voivat antaa työjärjestyksissään yksityiskohtaiset säännöt virallisten kielten käyttämistä koskevien järjestelyjen soveltamisesta.

(6)

Päätöksessä EKP/2008/17 (7) vahvistetaan eurojärjestelmän yhteishankintoja koskeva järjestely,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖT

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1)

’sopimuksilla’ kirjallisia sopimuksia, jotka on tehty rahallista vastiketta vastaan EKP:n ja yhden tai useamman toimittajan välillä ja joiden tarkoituksena on rakennusurakoiden toteuttaminen, tavaroiden hankkiminen tai palvelujen tarjoaminen;

2)

’tavarahankintoja koskevilla sopimuksilla’ sopimuksia, joiden tarkoituksena on tavaroiden hankkiminen, leasing, vuokraaminen tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä. Sopimusta, jonka tarkoituksena on tavaroiden hankkiminen ja johon liitännäisesti kuuluu kokoamis- ja asennustöitä, pidetään tavarahankintoja koskevana sopimuksena;

3)

’palveluhankintoja koskevilla sopimuksilla’ muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja sopimuksia, joiden tarkoituksena on palvelujen tarjoaminen. Sopimusta, jonka tarkoituksena on palvelujen tarjoaminen ja johon sisältyy lisäksi rakennusurakoihin liittyviä toimintoja, jotka ovat yksinomaan liitännäisiä sopimuksen pääasialliseen kohteeseen nähden, pidetään palveluhankintoja koskevana sopimuksena;

4)

’rakennusurakoita koskevilla sopimuksilla’ muita kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja sopimuksia, joiden tarkoituksena on jonkin rakennusurakan toteuttaminen tai sekä suunnittelu että toteuttaminen. ’Rakennusurakalla’ tarkoitetaan talonrakennus- tai maa- ja vesirakennustöiden kokonaisuutta, joka sellaisenaan on riittävä jonkin taloudellisen tai teknisen toiminnon suorittamiseen;

5)

’käyttöoikeussopimuksilla’ sopimuksia, joiden tarkoituksena on joko palvelujen tarjoaminen tai rakennusurakoiden toteuttaminen ja joista saatava hyöty muodostuu lähinnä EKP:n myöntämästä luvasta hyödyntää kyseisiä rakennusurakoita tai tarjota palveluja muille;

6)

’toimitettavilla tuotoksilla’ sopimuksen perusteella toteutettavia rakennusurakoita, tarjottavia palveluja tai toimitettavia tavaroita;

7)

’innovaatiokumppanuudella’ menettelyä, johon kuka tahansa toimittaja voi pyytää saada osallistua ja jossa EKP perustaa kumppanuuden yhden tai useamman kyseiseen menettelyyn hyväksytyn ehdokkaan kanssa kehittääkseen ja ostaakseen innovatiivisia tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita;

8)

’dynaamisella hankintajärjestelmällä’ täysin sähköistä menettelyä sellaisten tavanomaisesti käytettävien tavaroiden hankkimiseksi, joiden markkinoilla yleisesti saatavilla olevat ominaisuudet täyttävät EKP:n tarpeet;

9)

’puitejärjestelyllä’ EKP:n ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä nimenomaisia sopimuksia koskevat ehdot erityisesti hintojen ja tarvittaessa suunniteltujen määrien osalta;

10)

’toimittajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai julkista tahoa taikka näiden ryhmittymää, joka tarjoaa markkinoilla rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja;

11)

’ehdokkaalla’ toimittajaa, joka on jättänyt hakemuksen rajoitettuun menettelyyn, neuvottelumenettelyyn, kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn tai innovaatiokumppanuuteen osallistumiseksi;

12)

’tarjoajalla’ toimittajaa, joka on jättänyt tarjouksen;

13)

’setelien turvallisuuteen liittyvillä tutkimus- ja kehittämissopimuksilla’ sopimuksia, jotka liittyvät teoreettiseen työhön tai valvotuissa oloissa toteutettaviin käytännön kokeisiin, analyysiin tai tutkimukseen

uuden tiedon hankkimiseksi tai uusien tai parempien materiaalien, valmistusprosessien tai laitteiden kehittämiseksi eurosetelien originointia, tuotantoa, kuljetusta, liikkeeseenlaskua, aitouden varmistamista tai tuhoamista varten, eurosetelien originointiin käytettävät materiaalit mukaan lukien, tai

uusien tai parannettujen materiaalien, tavaroiden tai laitteiden valmistuksen käynnistämiseksi eurosetelien originointia, tuotantoa, kuljetusta, liikkeeseenlaskua, aitouden varmistamista ja tuhoamista varten, eurosetelien originointiin käytettävät materiaalit mukaan lukien.

Setelien turvallisuuteen liittyvät tutkimus- ja kehityssopimukset eivät kata eurosetelien koepainoa koskevia sopimuksia;

14)

’avoimella menettelyllä’ menettelyä, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen;

15)

’rajoitetulla menettelyllä’ menettelyä, johon kuka tahansa toimittaja voi pyytää saada osallistua mutta jossa ainoastaan EKP:n valitsemat ehdokkaat voivat jättää tarjouksia;

16)

’neuvottelumenettelyllä’ menettelyä, jossa EKP ottaa yhteyttä valitsemiinsa toimittajiin ja neuvottelee sopimuksen ehdot niistä yhden tai useamman kanssa;

17)

’kilpailullisella neuvottelumenettelyllä’ menettelyä, johon kuka tahansa toimittaja voi pyytää saada osallistua ja jossa EKP neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai useamman sopivan ratkaisun, joka vastaa sen tarpeita;

18)

’sähköisellä huutokaupalla’ toistuvaa prosessia, johon kuuluu sähköinen järjestelmä, jossa esitetään uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjouksen sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia arvoja, ja joka toteutetaan sen jälkeen, kun tarjousten arviointi on saatu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran päätökseen, ja joka mahdollistaa tarjousten luokittelun automaattisten arviointimenetelmien pohjalta;

19)

’tarjouspyynnöllä’ ehdokkaille tai toimittajille lähetettyä tarjouksen jättämistä koskevaa pyyntöä, jossa yksilöidään menettely, EKP:n tarpeet sekä sopimusehdot;

20)

’päivillä’ kalenteripäiviä;

21)

’kirjallisella’ sanojen tai numeroiden yhdistelmää, joka voidaan lukea, tuottaa uudelleen ja sen jälkeen antaa tiedoksi, sähköisessä muodossa lähetetyt ja tallennetut tiedot mukaan luettuina;

22)

’kiinnostuksen ilmaisemispyynnöllä’ menettelyä luettelon laatimiseksi soveltuvista toimittajista, joita voidaan pyytää osallistumaan hankintamenettelyihin.

2 artikla

Soveltamisala

1.   EKP tekee tavarahankintoja, palveluhankintoja, rakennusurakoita ja käyttöoikeuksia koskevat sopimukset omaan lukuunsa tämän päätöksen mukaisesti.

2.   EKP voi myös järjestää tämän päätöksen mukaisesti yhteisiä hankintamenettelyjä omaan lukuunsa ja yhden tai useamman kansallisen keskuspankin, kansallisten valvontaviranomaisten, unionin toimielinten ja elinten ja/tai kansainvälisten järjestöjen puolesta. Tällaisissa tapauksissa EKP:n on mainittava hankinta-asiakirjoissa seuraavat seikat: a) muut osallistuvat hankintaviranomaiset ja b) sopimussuhteiden suunniteltu rakenne.

3.   Tätä päätöstä ei sovelleta

a)

yhteistyösopimuksiin,

i)

jotka EKP ja kansalliset keskuspankit ovat solmineet ja joiden tarkoituksena on eurojärjestelmän tai Euroopan keskuspankkijärjestelmän julkisten tehtävien hoitaminen; tai

ii)

jotka EKP ja unionin muut toimielimet ja elimet, kansainväliset järjestöt tai viranomaiset ovat solmineet ja joiden tarkoituksena on julkisten tehtävien hoitaminen;

jos yhteistyötä ohjaavat ainoastaan yleiseen etuun liittyvät näkökohdat ja erityisesti yhteisten, ei-kaupallisten tavoitteiden saavuttaminen ja jos osapuolet harjoittavat alle 20 prosenttia kyseessä olevista toiminnoista avoimilla markkinoilla;

b)

hankintamenettelyihin, joihin EKP osallistuu ja jotka järjestää jokin seuraavista tahoista: i) unionin toimielimet tai elimet; ii) kansainväliset järjestöt tai iii) viranomaiset, jos näitä hankintamenettelyjä koskevat säännöt vastaavat kussakin tapauksessa unionin hankintalainsäädännön yleisiä periaatteita;

c)

setelien hankintaan, josta säädetään Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2015/280 EKP/2014/44 (8);

d)

arvopapereiden tai muiden rahoitusinstrumenttien liikkeeseen laskemiseen, myymiseen, ostamiseen tai siirtämiseen ja näihin transaktioihin liittyviin rahoituspalveluihin;

e)

maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen millä tahansa rahoitusmuodolla tai näihin liittyviin oikeuksiin;

f)

EKP:n ja sen henkilöstön välisiin palvelussuhdetta koskeviin sopimuksiin, jotka tehdään EKP:n palvelussuhteen ehtojen mukaisesti;

g)

välimies- ja sovittelupalveluihin;

h)

tutkimus- ja kehityspalveluihin, paitsi jos palveluista koituu hyötyä yksinomaan EKP:lle sen omaan käyttöön ja jos EKP maksaa suoritetut palvelut;

i)

radio- ja televisiolähetysaikaa tai ohjelmien toimittamista koskeviin sopimuksiin, jotka tehdään audiovisuaalisten mediapalvelujen tai radiotoiminnan palvelujen tarjoajan kanssa;

j)

EKP:n edustamista tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä tai niiden valmistelussa koskeviin sopimuksiin ja notaarien, uskottujen miesten ja tuomioistuinten henkilöstön palveluihin liittyviin sopimuksiin;

k)

rautateiden tai metron julkisiin henkilöliikennepalveluihin.

4.   Tätä päätöstä ei sovelleta EKP:n ja sellaisen oikeushenkilön välisiin yksityis- tai julkisoikeudellisiin sopimuksiin, jossa EKP käyttää määräysvaltaa, joka vastaa sen omissa liiketoimintayksiköissään käyttämää määräysvaltaa, kun yli 80 prosenttia kyseessä olevan oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan sellaisten tehtävien täyttämiseksi, jotka se on vastaanottanut EKP:ltä, ja kun suoria yksityisiä pääomaosuuksia, jotka takaavat määräysvallan kyseisessä oikeushenkilössä, ei ole.

5.   EKP voi poikkeustapauksissa toteuttaa menettelyjä luonnollisten henkilöiden valitsemiseksi sellaisten korkean tason neuvoa-antavien elinten jäseniksi, jotka avustavat EKP:tä tämän tehtävien täyttämisessä. Tällaiset asiantuntijat saavat ennakolta määritetyn kiinteämääräisen palkkion, joka ei asiantuntijakohtaisesti ylitä 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä kynnysarvoa. Asiantuntijat valitaan heidän ammattitaitonsa perusteella sellaisia valintaperusteita käyttäen, jotka ovat 3 artiklassa esitettyjen yleisten periaatteiden mukaisia. EKP voi tehdä nimenomaisen päätöksen, jossa vahvistetaan valintamenettely ja valintaedellytykset yksityiskohtaisemmin.

6.   Tätä päätöstä sovelletaan seuraaviin EKP:n suoraan yli 50 prosentin osuudella rahoittamiin sopimuksiin:

a)

rakennusurakoita koskevat sopimukset, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 4 artiklan 3 kohdassa rakennusurakoita koskeville sopimuksille vahvistetun kynnysarvon suuruinen ja jotka koskevat maa- ja vesirakennustöitä tai sellaisten laitosten rakennustöitä, joita on tarkoitus käyttää hallintorakennuksina, urheilu-, terveydenhuolto- ja virkistystiloina ja vapaa-ajan tiloina tai koulu- ja yliopistorakennuksina;

b)

palveluhankintoja koskevat sopimukset, jotka liittyvät a kohdassa tarkoitettuun rakennusurakoita koskevaan sopimukseen ja joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 4 artiklan 3 kohdassa palveluhankintoja koskeville sopimuksille vahvistetun kynnysarvon suuruinen.

EKP:n on varmistettava, että tällaiset sopimukset tehdään tämän päätöksen mukaisesti, vaikka tällaiset sopimukset tekisi jokin muu yhteisö tai vaikka EKP tekisi tällaiset sopimukset toisen yhteisön puolesta.

7.   Sekamuotoiset sopimukset, joiden kohteena ovat erityyppisiin sopimuksiin liittyvät toimitettavat tuotokset, tehdään sopimuksen pääsiallisen kohteen muodostavaan toimitettavaan tuotokseen sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisesti. Sekamuotoisen sopimuksen pääasiallisen kohteen määrittää toimitettava tuotos, jonka ennakoitu arvo on korkein, paitsi jos poikkeuksellisissa olosuhteissa muuta toimitettavaa tuotosta on erityisominaisuuksiensa vuoksi pidettävä sopimuksen pääasiallisena kohteena.

3 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Hankintamenettelyt toteutetaan avoimuutta ja julkisuutta, oikeasuhteisuutta, yhdenvertaista osallistumista, yhdenvertaista kohtelua, syrjintäkieltoa ja vilpitöntä kilpailua koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.

2.   EKP toteuttaa hankintamenettelyt englanniksi elleivät menettelyyn tai sopimuksen kohteeseen liittyvät poikkeukselliset olosuhteet edellytä eri kielten käyttämistä. EKP ilmoittaa kirjallisesti tällaisesta tilanteesta.

4 artikla

Sopimusten kynnysarvot

1.   Sopimukset, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 3 kohdassa vahvistettujen kynnysarvojen suuruinen, tehdään II luvussa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2.   Sopimukset, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa alittaa 3 kohdassa vahvistetut kynnysarvot, tehdään III luvussa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Sopimukset, joiden ennakoitu arvo on alle 20 000 euroa, tehdään 37 artiklan mukaisesti.

3.   Sovelletaan seuraavia kynnysarvoja:

a)

209 000 euroa tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta;

b)

5 225 000 euroa rakennusurakoita ja käyttöoikeuksia koskevien sopimusten osalta.

5 artikla

Sopimuksen ennakoidun arvon laskeminen

1.   Sopimuksen ennakoidun arvon laskentaperusteena käytetään EKP:n arvioimaa maksettavaa kokonaismäärää ilman arvonlisäveroa, mukaan lukien mahdolliset optiot ja uusimiset, jotka täsmennetään hankintailmoituksessa. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki sivukulut ja erityisesti preemiomaksut, korvaukset, korot, provisiot, matka- ja majoituskustannukset sekä palkkiot, maksut ja muun tyyppiset ehdokkaille tai tarjoajille suoritettavat hyvitykset.

2.   Ennakoidun arvon on pädettävä silloin, kun EKP valitsee käytettävän hankintamenettelytyypin.

3.   Suunniteltua hankintaa ei saa jakaa osiin tämän päätöksen mukaisten menettelyjen soveltamisen välttämiseksi. Sopimuksen ennakoitua arvoa koskevaa laskelmaa ei saa tehdä siten, että sopimus pyritään jättämään II luvussa tai 35 artiklassa vahvistettujen menettelyjen soveltamisalan ulkopuolelle.

4.   Rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta ennakoidun arvon laskennassa on otettava huomioon kaikki rakennusurakan toteuttamiskustannukset niiden tavaroiden arvo mukaan lukien, jotka ovat tarpeen kyseisen urakan toteuttamiseksi ja jotka EKP asettaa urakoitsijan käyttöön. Myös rakennusurakkaan liittyvät suunnittelu- ja valmistelukustannukset otetaan laskelmaan, jos ne muodostavat osan rakennusurakkaa koskevasta sopimuksesta.

5.   Säännöllisesti toistuvien tavara- tai palveluhankintoja koskevien sopimusten ennakoidun arvon laskentaperusteena käytetään – mikäli se on tarkoituksenmukaista – jompaakumpaa seuraavista:

a)

määräaikaisten sopimusten osalta: täyden sopimuskauden kokonaisarvo;

b)

toistaiseksi voimassa olevien sopimusten osalta: kuukausiarvo kerrottuna 48:lla.

6.   Määräajoin uudistettavien tavara- tai palveluhankintoja taikka rakennusurakoita koskevien samantyyppisten sopimusten ennakoidun arvon laskentaperusteena käytetään viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana peräkkäin tehtyjen vastaavien sopimusten todellista kokonaisarvoa. Ennakoidussa arvossa otetaan huomioon määrän tai arvon muutokset, jotka ovat odotettavissa alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien 12 kuukauden aikana.

7.   Jos sopimus jaetaan useaan erään tai jos useat tehtävät sopimukset liittyvät läheisesti toisiinsa ja niiden kohde on sama, otetaan huomioon kaikkien erien tai yksittäisten sopimusten kokonaisarvo. Jos kokonaisarvo on vähintään 4 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen kynnysarvojen suuruinen, kaikkiin eriin ja sopimuksiin sovelletaan tämän päätöksen II luvussa vahvistettuja menettelyjä. EKP voi kuitenkin soveltaa 35 artiklassa tai tarvittaessa 37 artiklassa vahvistettua menettelyä yksittäisiin eriin ja sopimuksiin, joiden ennakoitu arvo on pienempi kuin 80 000 euroa ilman arvonlisäveroa tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta ja pienempi kuin 1 miljoona euroa ilman arvonlisäveroa rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta, edellyttäen, että kaikkien erien, joista on tehty sopimus 35 ja 37 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti, ennakoitu kokonaisarvo ei ylitä 20:tä prosenttia kaikkien erien ennakoidusta kokonaisarvosta.

8.   Innovaatiokumppanuuden arvo lasketaan ottaen huomioon suunnitellun kumppanuuden eri vaiheiden aikana toteutettavien tutkimus- ja kehittämistoimintojen sekä suunnitellun kumppanuuden lopussa kehitettävien ja hankittavien tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden ennakoitu enimmäisarvo ilman arvonlisäveroa.

9.   Puitejärjestelyjen ja dynaamisten hankintajärjestelmien arvon laskentaperusteena käytetään puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän koko keston ajalle suunniteltujen kaikkien sopimusten ennakoitua enimmäisarvoa ilman arvonlisäveroa.

6 artikla

Poikkeukset

1.   Seuraavissa tapauksissa EKP voi poiketa erityisistä menettelyvaatimuksista tai tehdä sopimuksen suoraan yhden toimittajan kanssa:

a)

kun sopimus voidaan pakottavista syistä ja objektiivisten kriteerien mukaisesti tehdä vain yhden tietyn toimittajan kanssa. Nämä syyt voivat olla luonteeltaan teknisiä, taiteellisia tai oikeudellisia – sovellettavan lainsäädännön mukaisesti vahvistettujen yksinoikeuksien käyttö mukaan lukien – mutta eivät taloudellisia.

b)

kun hankintamenettelyn määräaikoja ei voida noudattaa EKP:lle ennalta arvaamattomien tapahtumien aiheuttaman äärimmäisen kiireellisyyden vuoksi;

c)

kun EKP on luokitellut sopimuksen salaiseksi tai kun sopimuksen täytäntöönpanoon on liityttävä erityisiä turvatoimia EKP:n turvamääräysten mukaisesti tai kun EKP:n keskeisten etujen suojeleminen sitä edellyttää. Setelien turvallisuuteen liittyvät tutkimus- ja kehittämissopimukset edellyttävät erityisiä turvatoimia, minkä vuoksi niihin ei sovelleta tässä päätöksessä täsmennettyjä vaatimuksia;

d)

tavarahankintoja koskevien sopimusten osalta silloin, kun kyseessä olevat tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten; tätä säännöstä ei sovelleta massatuotantoon taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehittämiskustannusten takaisinsaamiseksi;

e)

kun toimitettavat tuotokset on hankittu erityisen edullisin ehdoin joko kaupallisen toimintansa lopullisesti päättävältä toimittajalta taikka pesänhoitajalta tai selvittäjältä, joka on nimitetty konkurssin, akordin tai muun samantyyppisen kansallisissa laeissa tai asetuksissa säännellyn menettelyn seurauksena;

f)

kun on kyse tavarahankintoja koskevan sopimuksen mukaisista lisähankinnoista, joilla korvataan tai laajennetaan alkuperäisiä hankintoja tai asennuksia, tilanteessa, jossa toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi kohtuuttomia vaikeuksia toiminnan ja huollon osalta. Tällaisia lisähankintoja koskevien sopimusten kesto ei saa ylittää kolmea vuotta; ja

g)

muissa tässä päätöksessä nimenomaisesti säädetyissä tapauksissa.

Kaikissa ensimmäisessä alakohdassa mainituissa tapauksissa EKP ylläpitää kilpailua usean soveltuvan toimittajan välillä aina, kun tämä on mahdollista.

2.   Sopimuksen arvosta riippumatta EKP voi tehdä sopimuksen 35 artiklan mukaisesti, jos sopimuksen pääasiallisena kohteena on jokin liitteessä I luetelluista palveluista.

7 artikla

Sopimusten kesto ja niiden voimassaoloajan pidentäminen

1.   Sopimuksen voimassaoloaika mahdollisine pidennyksineen ei saa ylittää neljää vuotta paitsi siltä osin kuin sen kohteen tai muun perustellun syyn vuoksi pidempi voimassaoloaika on perusteltu.

2.   Jos sopimus tehdään määräajaksi, sen voimassaoloaikaa voidaan pidentää alkuperäistä voimassaoloaikaa pidemmäksi seuraavin edellytyksin:

a)

hankintailmoituksessa tai – mikäli kyseessä on III luvun mukainen menettely – ehdotuspyynnössä mainittiin voimassaoloajan pidentämisen mahdollisuus;

b)

voimassaoloajan pidentäminen on asianmukaisesti perusteltu; ja

c)

voimassaoloajan pidentämiset otettiin huomioon määritettäessä sovellettava menettely 4 artiklan mukaisesti.

3.   Muutoin määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää vain 6 artiklan 1 kohdassa mainituissa tilanteissa.

8 artikla

Tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita koskevat lisähankinnat

1.   EKP voi tilata alkuperäiseltä sopimuskumppanilta lisää tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita niiden arvosta riippumatta edellyttäen, että:

a)

hankinta-asiakirjoissa on selkeät ja täsmälliset tarkistuslausekkeet tai optioehdot, jotka koskevat tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevia lisähankintoja; ja

b)

tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita koskevat lisähankinnat otettiin huomioon, kun sopimuksen arvoa laskettiin 5 artiklan mukaisesti.

Kyseisissä lausekkeissa on ilmoitettava mahdollisten tarkistusten tai optioiden soveltamisala ja luonne sekä tilanteet, joissa niitä voidaan käyttää. Ne eivät saa koskea tarkistuksia tai optioita, jotka muuttaisivat alkuperäisen sopimuksen yleistä luonnetta.

2.   EKP voi tilata alkuperäiseltä sopimuskumppanilta lisää tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita niiden arvosta riippumatta edellyttäen, etteivät tarvittavat muutokset alkuperäiseen sopimukseen ole huomattavia. Muutoksia pidetään huomattavina, jos ne muuttavat sopimuksen yleistä luonnetta.

Muutoksia ei pidetä huomattavina, jos niiden kumulatiivinen arvo alittaa sekä a) 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt kynnysarvot että b) 10 prosenttia alkuperäisen palvelu- ja tavaranhankintaa koskevan sopimuksen arvosta tai 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkaa koskevan sopimuksen arvosta.

Edellä mainitut kynnysarvot ylittäviä muutoksia pidetään huomattavina erityisesti, kun yksi tai useampi seuraavasti edellytyksistä täyttyy:

a)

muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, jotka – jos ne olisivat kuuluneet alkuperäiseen hankintamenettelyyn – olisivat mahdollistaneet muiden kuin alun perin valittujen ehdokkaiden osallistumisen menettelyyn tai muun kuin alun perin hyväksytyn tarjouksen hyväksymisen tai jotka olisivat tuoneet hankintamenettelyyn lisää osallistujia;

b)

sopimuksesta tulee muutoksen jälkeen taloudellisesti edullisempi sopimuskumppanille tavalla, jota alkuperäisessä sopimuksessa ei ollut määritetty;

c)

muutoksella laajennetaan sopimuksen ulottuvuutta huomattavasti;

d)

uusi sopimuskumppani korvaa sopimuskumppanin, jonka kanssa alkuperäinen sopimus tehtiin, ja kyseessä ei ole 4 kohdassa säädetty tapaus.

3.   EKP voi myös tilata alkuperäiseltä sopimuskumppanilta lisää tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita:

a)

jos tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevat lisähankinnat ovat tarpeen tilanteessa, jota huolellisesti toiminut EKP ei olisi voinut ennakoida, edellyttäen, että muutos ei vaikuta alkuperäisen sopimuksen yleiseen luonteeseen; tai

b)

jos tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita koskevia lisähankintoja, jotka ovat tarpeen, ei voida erottaa teknisesti tai taloudellisesti alkuperäisestä sopimuksesta aiheuttamatta huomattavaa haittaa tai kustannusten olennaista päällekkäisyyttä.

Tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevien lisähankintojen arvo saa kussakin yksittäistapauksessa kuitenkin olla enintään 50 prosenttia sopimuksen alkuperäisestä arvosta.

4.   Sopimusta voidaan muuttaa korvaamalla sopimuskumppani, jonka kanssa sopimus tehtiin, toisella sopimuskumppanilla seuraavista syistä:

a)

yksiselitteinen, selkeä ja täsmällinen tarkistuslauseke tai optioehto;

b)

alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen – yritysvaltaukset, sulautumiset, yrityskaupat tai maksukyvyttömyys mukaan lukien – seurauksena kokonaan tai osittain toiselle toimittajalle, joka täyttää perusteet, joita alun perin sovellettiin alkuperäisen sopimuskumppanin valitsemiseksi, edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita merkittäviä muutoksia sopimukseen eikä tällä pyritä kiertämään tämän päätöksen soveltamista; tai

c)

EKP täyttää sopimuskumppanin velvoitteet alihankkijoitaan kohtaan – suorat maksut alihankkijoille koskeva velvollisuus mukaan lukien –, kun tästä määrätään sopimuksessa.

5.   Kun on kyse II luvun mukaisesti tehdyistä alkuperäisistä sopimuksista, EKP julkaisee virallisessa lehdessä ilmoituksen 3 kohdan mukaisista tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevista lisähankinnoista, jos tällaisen sopimuksen mukaisesti tilattujen tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevien lisähankintojen kokonaisarvo ylittää 50 prosenttia alkuperäisestä sopimusarvosta.

6.   Jos mikään edellä 1–4 kohdassa vahvistetuista edellytyksistä ei täyty, tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevia lisähankintasopimuksia voidaan tehdä vain tämän päätöksen 4 ja 6 artiklan mukaisesti.

II LUKU

JULKISET HANKINTAMENETTELYT

9 artikla

Yleistä

1.   EKP tekee avoimessa menettelyssä sopimukset, joiden ennakoitu arvo on vähintään 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun kynnysarvon suuruinen. Perustelluissa tapauksissa EKP voi noudattaa rajoitettua menettelyä, neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä tai innovaatiokumppanuutta 11–14 artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

2.   EKP voi ottaa käyttöön puitejärjestelyjä tai dynaamisia hankintajärjestelmiä ja tehdä sopimuksia tällä perusteella jäljempänä 18 ja 19 artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittuja menettelyjä voidaan täydentää sähköisellä huutokaupalla jäljempänä 16 artiklassa kuvatulla tavalla.

4.   EKP voi järjestää suunnittelukilpailuja. Suunnittelukilpailun menettelystä määrätään virallisessa lehdessä julkaistavassa kilpailuilmoituksessa. Sen on oltava suunnittelukilpailuja koskevien yleisten periaatteiden, joihin kuuluvat esimerkiksi julkisuus, avoimuus ja syrjimättömyys sekä kilpailun valintalautakunnan lahjomattomuus ja riippumattomuus, mukainen. Suunnittelukilpailuissa käytettäviin valintaperusteisiin voivat kuulua erityisesti suunnitelman taiteellista arvoa koskevat perusteet ja se, onko se talousarvion mukainen.

5.   EKP tekee käyttöoikeussopimukset 20 artiklan ja 3 artiklassa vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti. Sopimuksentekomenettely vahvistetaan hankintailmoituksessa.

1 JAKSO

Menettelytyypit ja menettelyn kulku

10 artikla

Avoin menettely

1.   Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää tarjouspyyntöä, ellei se ole sähköisesti saatavilla. EKP toimittaa tarjouspyynnön kuuden päivän kuluessa toimittajan pyynnön vastaanottamisesta edellyttäen, että pyyntö esitettiin riittävän ajoissa ennen tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä.

2.   Kiinnostuneiden toimittajien on jätettävä tarjouksensa EKP:n asettamassa määräajassa ja sisällytettävä tarjoukseen kaikki EKP:n edellyttämät asiakirjat.

3.   EKP tekee sopimuksen sen tarjoajan kanssa, jonka tarjous täyttää parhaiten hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä asetetut sopimuksen tekemistä koskevat perusteet.

11 artikla

Rajoitettu menettely

1.   EKP voi soveltaa rajoitettua menettelyä, jos

a)

EKP:n vaatimukset voidaan määritellä niin yksityiskohtaisesti, että tarjouksia voidaan verrata toisiinsa ja sopimus voidaan tehdä neuvottelematta tarjoajien kanssa; ja

b)

tarjousten lukumäärää on hallinnollisista syistä tai hankinnan luonteen vuoksi rajoitettava.

2.   Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen kiinnostuneet toimittajat voivat jättää osallistumista rajoitettuun menettelyyn koskevan hakemuksen. Niiden on jätettävä hakemuksensa hankintailmoituksessa mainitussa määräajassa ja toimitettava EKP:n edellyttämät asiakirjat.

3.   EKP tarkistaa ehdokkaiden valintakelpoisuuden ja arvioi hakemuksia hankintailmoituksessa asetettujen valintaperusteiden mukaan. EKP pyytää tarjouksen vähintään viideltä valintakelpoiselta valintaperusteet täyttävältä ehdokkaalta edellyttäen, että riittävä määrä valintaperusteet täyttäviä ehdokkaita on saatavilla. Tarjouspyyntö lähetetään kirjallisesti samaan aikaan kaikille ehdokkaille, joilta tarjousta pyydetään.

4.   Kutsuttujen ehdokkaiden on jätettävä tarjouksensa EKP:n asettamassa määräajassa ja sisällytettävä siihen kaikki EKP:n edellyttämät asiakirjat.

5.   EKP tekee sopimuksen sen tarjoajan kanssa, jonka tarjous täyttää parhaiten hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä asetetut sopimuksen tekemistä koskevat perusteet.

12 artikla

Neuvottelumenettely

1.   EKP voi soveltaa neuvottelumenettelyä, jos:

a)

EKP:n tarpeita ei voida täyttää mukauttamatta olemassa olevia ratkaisuja tai kun ne edellyttävät suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja;

b)

sopimusta ei toimitettavien tuotosten erityisen luonteen, monitahoisuuden, oikeudellisen ja taloudellisen luonteen ja näihin liittyvien riskien vuoksi voida tehdä ilman edeltäviä neuvotteluja; tai

c)

riittävän tarkkoja teknisiä eritelmiä ei voida vahvistaa viittaamalla tekniseen standardiin tai tekniseen viitteeseen.

2.   EKP voi käyttää neuvottelumenettelyä myös silloin, kun avoimella menettelyllä, rajoitetulla menettelyllä tai kilpailullisella neuvottelumenettelyllä on saatu vain tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä tai joita ei voida hyväksyä. EKP voi jättää uuden hankintailmoituksen julkaisematta, jos se sisällyttää neuvottelumenettelyyn kaikki tarjoajat – ja ainoastaan tarjoajat –, jotka osallistuivat alkuperäiseen menettelyyn, olivat valintakelpoisia, täyttivät valintaperusteet ja jättivät tarjouksensa näille asetettujen muotovaatimusten mukaisesti. Jos tarjouksia ei ole saatu lainkaan tai jos yksikään saaduista tarjouksista ei ole soveltuva, EKP voi myös aloittaa 35 artiklan mukaisen neuvottelumenettelyn ilmoitusta julkaisematta. Tehtävän sopimuksen alkuperäisiä ehtoja ei saa missään näistä tapauksista olennaisesti muuttaa.

3.   Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää saada osallistua neuvottelumenettelyyn. Niiden on jätettävä hakemuksensa hankintailmoituksessa mainitussa määräajassa ja toimitettava EKP:n edellyttämät asiakirjat.

4.   EKP tarkistaa ehdokkaiden valintakelpoisuuden ja arvioi hakemuksia hankintailmoituksessa asetettujen valintaperusteiden mukaan. EKP pyytää tarjouksen vähintään viideltä valintakelpoiselta valintaperusteet täyttävältä ehdokkaalta edellyttäen, että riittävä määrä valintaperusteet täyttäviä ehdokkaita on saatavilla. Tarjouspyyntö lähetetään samaan aikaan kaikille ehdokkaille, joilta tarjousta pyydetään.

5.   Tarjousten arvioimisen jälkeen EKP voi neuvotella tarjoajien kanssa niiden tarjousten saattamiseksi EKP:n vaatimusten mukaisiksi. EKP voi aloittaa neuvottelut joko

a)

parhaaksi arvioidun tarjoajan kanssa. Jos neuvottelut parhaaksi arvioidun tarjoajan kanssa kariutuvat, EKP voi aloittaa neuvottelut seuraavaksi parhaaksi arvioidun tarjoajan kanssa; tai

b)

samaan aikaan useiden sellaisten tarjoajien kanssa, joiden tarjoukset täyttävät parhaiten sopimuksen tekemistä koskevat perusteet. Neuvotteluihin hyväksyttävien tarjoajien lukumäärää voidaan supistaa seuraavissa vaiheissa soveltamalla hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä asetettuja sopimuksen tekemistä koskevia perusteita.

EKP ilmoittaa ennen neuvottelujen aloittamista kaikille neuvotteluihin osallistumiskelpoisille tarjoajille, miten neuvottelut käydään.

6.   Neuvotteluissa voidaan käsitellä tarjoajien teknisiä tarjouksia, rahoitustarjouksia ja sopimusehtoja edellyttäen, ettei hankintamenettelyn ulottuvuutta olennaisesti muuteta. EKP voi myös pyytää tarjoajia jättämään oikaistun tarjouksen. EKP varmistaa neuvottelujen aikana kaikkien neuvotteluihin pyydettyjen tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun.

7.   Neuvottelujen päätyttyä EKP tekee sopimuksen sen tarjoajan kanssa, jonka tarjous täyttää parhaiten hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä asetetut perusteet.

13 artikla

Kilpailullinen neuvottelumenettely

1.   EKP voi toteuttaa kilpailullisen neuvottelumenettelyn 12 artiklan 1 kohdassa mainituissa tapauksissa.

2.   Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää saada osallistua kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Niiden on jätettävä hakemuksensa hankintailmoituksessa mainitussa määräajassa ja toimitettava EKP:n edellyttämät asiakirjat.

3.   EKP tarkistaa ehdokkaiden valintakelpoisuuden ja arvioi hakemuksia hankintailmoituksessa asetettujen valintaperusteiden mukaan. EKP kutsuu vähintään kolme valintakelpoista ehdokasta osallistumaan neuvotteluun ja antaa niille EKP:n tarpeet yksilöivän ehdotuspyynnön. Neuvottelun tarkoituksena on kartoittaa ja määritellä paras ratkaisu EKP:n tarpeiden täyttämiseksi. EKP voi neuvotella valittujen ehdokkaiden kanssa kaikista sopimukseen liittyvistä näkökohdista. Kutsuttujen ehdokkaiden lukumäärän on oltava riittävä todellisen kilpailun varmistamiseksi. Jos lukumäärä alittaa vähimmäismäärän, EKP voi jatkaa menettelyä kaikkien valintaperusteet täyttävien ehdokkaiden kanssa.

4.   Neuvottelumenettely toteutetaan hankintailmoituksessa vahvistetussa määräajassa. Neuvottelun aikana EKP varmistaa kaikkien osallistujien yhdenvertaisen kohtelun. EKP ei voi antaa tietoja, jotka saattavat asettaa jotkut osallistujat muita edullisempaan asemaan, tai paljastaa muille osallistujille neuvotteluun osallistuvan ehdokkaan ehdottamia ratkaisuja tai tämän antamia muita luottamuksellisia tietoja ilman tämän nimenomaista kirjallista suostumusta.

5.   EKP voi toteuttaa neuvottelun vaiheittain siten, että neuvoteltavien ratkaisujen määrää rajoitetaan neuvotteluvaiheen aikana, jos tällaisesta mahdollisuudesta ilmoitetaan hankintailmoituksessa. EKP jatkaa neuvottelua, kunnes se kykenee kartoittamaan ratkaisun tai ratkaisut, joilla kyetään täyttämään sen tarpeet. EKP valitsee harkittavaksi otettavat ratkaisut hankintailmoituksessa tai ehdotuspyynnössä vahvistettujen sopimuksen tekemistä koskevien perusteiden mukaan.

6.   Kun EKP on julistanut neuvottelun päättyneeksi, sen on pyydettävä neuvotteluun osallistuvilta ehdokkailta lopullinen tarjous neuvottelun aikana esitettyjen ja määritettyjen ratkaisujen pohjalta. EKP voi pyytää tarjoajia selventämään, täsmentämään tai optimoimaan tiettyjä tarjouksiin liittyviä näkökohtia tai vahvistamaan tarjoukseen sisältyviä sitoumuksia edellyttäen, ettei tämän vaikutuksena ole tarjouksen olennaisten näkökohtien muuttaminen eikä uhka kilpailun vääristämisestä tai syrjinnän aiheuttamisesta.

7.   EKP arvioi saatuja tarjouksia hankintailmoituksessa tai ehdotuspyynnössä vahvistettujen sopimuksen tekemistä koskevien perusteiden mukaan. Kun arviointi on saatu päätökseen, EKP tekee sopimuksen sen tarjoajan kanssa, jonka tarjous täyttää parhaiten sopimuksen tekemistä koskevat perusteet, joihin on kuuluttava laatunäkökohdat.

14 artikla

Innovaatiokumppanuus

1.   EKP voi soveltaa innovaatiokumppanuusmenettelyä sellaisten innovatiivisten tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden kehittämiseksi, joita ei ole saatavilla markkinoilla, ja niiden tämän jälkeen tapahtuvaksi hankkimiseksi edellyttäen, että ne vastaavat EKP:n ja kumppanuusosapuolten sopimaa suoritustasoa ja enimmäiskustannuksia.

2.   Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää saada osallistua innovaatiokumppanuuteen. Ne jättävät hakemuksensa hankintailmoituksessa mainitussa määräajassa ja toimittavat EKP:n edellyttämät asiakirjat.

3.   EKP tarkistaa ehdokkaiden valintakelpoisuuden ja arvioi hakemuksia hankintailmoituksessa asetettujen valintaperusteiden mukaan. EKP kutsuu vähintään kolme valintakelpoista ehdokasta osallistumaan menettelyyn ja antaa niille EKP:n tarpeet yksilöivän ehdotuspyynnön. Kutsuttujen ehdokkaiden lukumäärän on oltava riittävä todellisen kilpailun varmistamiseksi. Jos lukumäärä alittaa vähimmäismäärän, EKP voi jatkaa menettelyä kaikkien valintaperusteet täyttävien ehdokkaiden kanssa.

4.   EKP voi päättää perustaa innovaatiokumppanuuden joko yhden tai useamman erillisiä tutkimus- ja kehittämistoimintoja harjoittavan kumppanin kanssa.

5.   Innovaatiokumppanuus on jäsenneltävä peräkkäisiin vaiheisiin, jotka vastaavat tutkimus- ja innovaatioprosessin eri vaiheita, joihin voi kuulua tavaroiden valmistaminen, palvelujen suorittaminen tai rakennusurakan valmistuminen. Innovaatiokumppanuudessa on asetettava kumppaneille välitavoitteita ja määrättävä maksamisesta erinä. Jos hankinta-asiakirjoissa näin todetaan, EKP voi kunkin vaiheen jälkeen joko päättää innovaatiokumppanuuden tai – jos innovaatiokumppanuus on perustettu usean kumppanin kanssa – vähentää kumppanien lukumäärää päättämällä yksittäisiä sopimuksia.

6.   Jos hankinta-asiakirjoissa näin todetaan, innovaatiokumppanuusmenettelyissä käytävät neuvottelut voidaan toteuttaa vaiheittain ilmoitettuja sopimuksen tekoperusteita soveltamalla neuvoteltavien tarjousten määrän rajoittamiseksi. EKP:n on neuvoteltava tarjoajien kanssa näiden jättämistä alustavista ja kaikista myöhemmistä tarjouksista lopullista tarjousta lukuun ottamatta, ja muutokset teknisiin eritelmiin on ilmoitettava tarjoajille, jotta nämä voivat muuttaa tarjouksiaan ja jättää mukautetut tarjoukset uudelleen. Vähimmäisvaatimuksista ja sopimuksen tekoperusteista ei neuvotella.

7.   Sovelletaan 13 artiklan 4 kohtaa vastaavasti.

2 JAKSO

Sähköiset hankinnat

15 artikla

Sähköiset hankintamenettelyt

EKP voi toteuttaa sähköisiä hankintamenettelyjä direktiivin 2014/24/EU 22 artiklassa, tarkasteltuna yhdessä sen liitteen IV kanssa, vahvistettujen sähköisiä hankintoja koskevien yleisten vaatimusten mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa hankintailmoituksessa on mainittava erityisesti muotovaatimukset, joita ehdokkaiden tai tarjoajien on noudatettava, ja se, miten sähköisen asioinnin laitealustalle päästään. EKP voi päättää, että se hyväksyy yksinomaan sähköisiä hakemuksia ja tarjouksia, ellei tämä ole epäkäytännöllistä yhdenvertaista osallistumista, käyttökelpoisuutta tai turvallisuutta koskevien teknisten syiden vuoksi.

16 artikla

Sähköiset huutokaupat

1.   Avoimissa ja rajoitetuissa menettelyissä sekä neuvottelumenettelyissä EKP voi käyttää sähköistä huutokauppaa edellyttäen, että eritelmät voidaan laatia riittävän tarkasti.

Sähköinen huutokauppa perustuu joko:

a)

ainoastaan hintoihin, jos sopimus tehdään ainoastaan hinnan perusteella; tai

b)

hintoihin ja/tai eritelmässä ilmoitettujen tarjoukseen sisältyvien tekijöiden uusiin arvoihin, jos sopimus tehdään parhaan hinta-laatusuhteen perusteella.

2.   Jos EKP aikoo järjestää sähköisen huutokaupan, sen on ilmoitettava tästä hankintailmoituksessa. Hankinta-asiakirjoissa on oltava muun muassa seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:

a)

tekijät ja arvot, jotka ovat sähköisen huutokaupan kohteena, edellyttäen, että tällaiset tekijät ovat laskettavissa ja ne voidaan ilmaista lukuina tai prosenttimäärinä;

b)

niiden arvojen mahdolliset rajat, jotka voidaan esittää, sellaisina kuin ne ovat eritelmien perusteella;

c)

tiedot, jotka annetaan tarjoajien käyttöön sähköisen huutokaupan aikana, sekä tarvittaessa tietojen antamisen ajankohta;

d)

tarvittavat tiedot sähköisen huutokaupan kulusta;

e)

edellytykset, joiden mukaisesti tarjoajat voivat tehdä tarjouksen, ja tapauksen mukaan erityisesti tarjottaessa vaaditut tarjousten väliset vähimmäiserot; ja

f)

asian kannalta merkitykselliset tiedot käytettävistä sähköisistä laitteista sekä viestintäyhteyttä koskevista järjestelyistä ja teknisistä eritelmistä.

3.   Sähköinen huutokauppa aloitetaan vasta tarjousten jättämisen ja niiden alustavan arvioinnin jälkeen. Kaikille valintaperusteet täyttäville valintakelpoisille tarjoajille, jotka ovat esittäneet tarjoukset, jotka ovat teknisten eritelmien mukaisia ja jotka eivät ole tarjouspyynnön vastaisia, hyväksymiskelvottomia tai soveltumattomia, esitetään kutsu toimittaa samanaikaisesti uudet hinnat ja/tai uudet arvot.

4.   Kutsuun on liitettävä kyseessä olevan tarjouksen kokonaisarvioinnin tulokset. Siinä on mainittava sähköisen huutokaupan päivämäärä ja alkamisajankohta ja ohjeet sähköisten laitteiden edellyttämästä yksilöllisestä yhteydestä. Sähköinen huutokauppa saa alkaa aikaisintaan kahden työpäivän kuluttua kutsujen lähettämispäivästä. Kutsussa on myös ilmoitettava sähköisessä huutokaupassa käytettävä matemaattinen kaava, jonka mukaan uusi järjestys määräytyy automaattisesti esitettyjen uusien hintojen ja/tai uusien arvojen perusteella. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritetään yksinomaan hinnan perusteella, kaava sisältää kaikkien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen määrittämiseksi valittujen perusteiden suhteellisen painotuksen hankintailmoituksen tai hankinta-asiakirjojen mukaisena. Tätä varten mahdolliset hintahaarukat on kuitenkin esitettävä ennalta määrättynä arvona. Jos hyväksytään vaihtoehtoja, kullekin vaihtoehdolle on määriteltävä erillinen kaava.

5.   Sähköinen huutokauppa voidaan käydä peräkkäisissä vaiheissa. EKP:n on toimitettava kussakin vaiheessa välittömästi kaikille tarjoajille vähintäänkin riittävät tiedot, joiden perusteella nämä voivat milloin hyvänsä tarkistaa keskinäisen järjestyksensä. Se voi myös toimittaa muita tietoja muista esitetyistä hinnoista tai arvoista edellyttäen, että tästä ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa. Se voi myös ilmoittaa milloin tahansa kyseiseen huutokauppavaiheeseen osallistuvien lukumäärän. EKP ei kuitenkaan paljasta tarjoajien henkilöllisyyttä sähköisen huutokaupan minkään vaiheen aikana.

6.   EKP päättää sähköisen huutokaupan, kun huutokauppaan osallistumista koskevassa kutsussa vahvistettu määräaika on päättynyt. Määräaika voidaan ilmaista tiettynä päivämääränä ja kellonaikana tai ajanjaksona, jonka on kuluttava sen jälkeen, kun viimeinen tarjous uusine hintoineen tai arvoineen on jätetty. EKP täsmentää kutsussa mahdollisten vaiheittain toteutettavien huutokauppojen aikataulun.

7.   Sähköisen huutokaupan päätettyään EKP tekee sopimuksen sähköisen huutokaupan tulosten perusteella.

17 artikla

Sähköiset luettelot

1.   Jos sähköisen viestintämuodon käyttö on pakollista, EKP voi edellyttää, että tarjoukset esitetään sähköisen luettelon muodossa tai että niihin liitetään sähköinen luettelo.

2.   Jos tarjousten esittäminen sähköisen luettelon muodossa sallitaan tai jos sitä edellytetään, EKP:n on

a)

mainittava tämä hankintailmoituksessa;

b)

ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa kaikki direktiivin 2014/24/EU 22 artiklan 6 kohdan nojalla tarvittavat luetteloon liittyvät tiedot, jotka koskevat muotoa, käytettäviä sähköisiä laitteita sekä viestintäyhteyttä koskevia teknisiä järjestelyjä ja eritelmiä.

3.   Osallistuakseen tiettyyn hankintamenettelyyn EKP:n vahvistamien teknisten eritelmien mukaisesti ja tämän vaatimassa muodossa hakijat tai tarjoajat luovat sähköiset luettelot sähköisiä viestintävälineitä koskevien vaatimusten ja EKP:n direktiivin 2014/24/EU 22 artiklan perusteella vahvistamien muiden vaatimusten mukaisesti.

4.   Jos useamman kuin yhden toimittajan kanssa on tehty puitejärjestely sähköisiä luetteloita käyttäen, uudelleenkilpailuttaminen yksittäisten sopimusten tekemiseksi voi tapahtua päivitettyjen luetteloiden perusteella. Tällaisessa tapauksessa EKP voi

a)

kutsua tarjoajat esittämään uudelleen sähköiset luettelonsa, jotka on mukautettu kyseisen sopimuksen vaatimuksiin; tai

b)

ilmoittaa tarjoajille, että se aikoo koota jo toimitetuista sähköisistä luetteloista tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaista sopimusta koskevien tarjousten muokkaamiseksi, jos tämä on hankinta-asiakirjojen mukaista.

Kun kilpailu avataan uudelleen b kohdan mukaisesti, EKP:n on ilmoitettava tarjoajille päivämäärä ja kellonaika, jolloin tiedot kootaan, ja annettava näille mahdollisuus kieltää tällainen tietojen kokoaminen. EKP:n on varattava riittävä aika ilmoittamisen ja tietojen tosiasiallisen kokoamisen välille. Ennen kuin EKP tekee sopimuksen, asianomaisella tarjoajalla on mahdollisuus vahvistaa, ettei tällä tavoin muokatussa tarjouksessa ole asiavirheitä.

5.   Jos käytetään dynaamista hankintajärjestelmää, EKP voi edellyttää, että osallistumista koskevaan pyyntöön on liitetty sähköinen luettelo, jonka perusteella yksittäiset sopimukset voidaan tehdä, ja tarjoukset muodostetaan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti. Tässä tapauksessa EKP ilmoittaa hakijoille aikomuksestaan muodostaa tarjouksia kyseistä menettelyä käyttäen, ja hakijat täydentävät toimitetut sähköiset luettelot. EKP voi vaihtoehtoisesti edellyttää, että tiettyä sopimusta koskevat tarjoukset esitetään sähköisen luettelon muodossa.

3 JAKSO

Tietyntyyppisiä sopimuksia koskevat erityissäännöt

18 artikla

Puitejärjestelyt

1.   EKP voi käyttää puitejärjestelyjä tapauksissa, joissa se tekee säännöllisesti sopimuksia samankaltaisista tavaroista, palveluista tai rakennusurakoista eikä kykene määrittämään täsmällisiä määriä, toimitusaikoja tai yksityiskohtaisia vaatimuksia.

2.   Puitejärjestelyn tekemiseksi EKP noudattaa 10–12 artiklassa vahvistettuja menettelyjä kaikissa puitejärjestelyn tekemiseen johtavissa vaiheissa. Jos EKP aikoo toteuttaa puitejärjestelyn useiden toimittajien kanssa, se tekee ainakin kolme sopimusta edellyttäen, että riittävä määrä toimittajia täyttää valintaperusteet ja sopimuksen tekemistä koskevat perusteet. Hankintailmoituksessa määritetään toteutettavien puitejärjestelyjen ulottuvuus ja lukumäärä.

Puitejärjestelyyn perustuvat yksittäiset sopimukset tehdään tässä artiklassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

3.   Jos puitejärjestely toteutetaan yhden ainoan toimittajan kanssa, tähän järjestelyyn perustuvat yksittäiset sopimukset tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. EKP voi tarvittaessa pyytää kirjallisesti toimittajaa täydentämään alkuperäistä tarjoustaan. Tällaisilla täydentävillä tarjouksilla ei saa tehdä olennaisia muutoksia puitejärjestelyssä vahvistettuihin ehtoihin.

4.   Jos puitejärjestelyt toteutetaan useiden toimittajien kanssa, yksittäiset sopimukset voidaan tehdä joko

a)

soveltamalla puitejärjestelyissä vahvistettuja perusteita aloittamatta kilpailua uudelleen;

b)

aloittamalla kilpailu uudelleen sellaisten toimittajien kesken, joiden osalta puitejärjestely on olemassa, jos edellä mainittuja perusteita ei määritetä; tai

c)

soveltamalla tietyissä tapauksissa puitejärjestelyssä vahvistettuja perusteita aloittamatta kilpailua uudelleen a kohdassa tarkoitetulla tavalla ja muissa tapauksissa aloittamalla kilpailu uudelleen sellaisten toimittajien kesken, joiden osalta puitejärjestely on olemassa b kohdassa tarkoitetulla tavalla edellyttäen, että puitejärjestelyn hankinta-asiakirjoissa ilmoitetaan mahdollisuudesta valita näiden kahden vaihtoehdon välillä, ne sisältävät tätä vaihtoehtoa koskevat sitovat objektiiviset perusteet ja niissä täsmennetään, mitkä ehdot voidaan kilpailuttaa uudelleen.

Jos kilpailu avataan uudelleen b kohdan mukaisesti, EKP tekee sopimuksen noudattaen seuraavaa menettelyä:

EKP kehottaa toimittajia kirjallisesti toimittamaan tarjouksen ehdotuspyynnössä mainitussa määräajassa. Puitejärjestelyn hankinta-asiakirjoissa täsmennetään perusteet, joiden mukaan yksittäinen sopimus tehdään, ja niitä täydennetään tarvittaessa yksityiskohtaisemmin ehdotuspyynnössä;

toimittajien on jätettävä tarjouksensa kirjallisesti EKP:n asettamassa määräajassa; ja

EKP tekee yksittäisen sopimuksen sellaisen tarjoajan kanssa, joka on jättänyt ehdotuspyynnössä vahvistettujen sopimuksen tekemistä koskevien perusteiden perusteella parhaan tarjouksen.

Kun kilpailu avataan uudelleen b tai c kohdan mukaisesti, 36 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan vastaavasti.

19 artikla

Dynaamiset hankintajärjestelmät

1.   EKP voi hankkia standardoituja ja yleisesti saatavilla olevia tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita dynaamisia hankintajärjestelmiä käyttäen. Näiden järjestelmien on oltava kaikilta osin sähköisiä, vapaasti käytettävissä ja toimittajille maksuttomia. Menettelyssä noudatetaan 11 artiklassa säädettyjä rajoitettuja menettelyjä koskevia sääntöjä, jollei tässä artiklassa toisin säädetä.

2.   Dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöönottoa varten EKP:n on:

a)

julkaistava hankintailmoitus, jossa todetaan, että käytössä on dynaaminen hankintajärjestelmä, ja mainitaan järjestelmän kohteena olevien suunniteltujen hankintojen luonne, sen voimassaoloaika, valintaperusteet ja sopimuksen tekemistä koskevat perusteet sekä kaikki tarvittavat tiedot käytettävistä sähköisistä laitteista ja viestintäyhteyttä koskevista teknisistä järjestelyistä ja teknisistä eritelmistä. Ilmoituksessa on täsmennettävä määräaika, jonka on oltava vähintään 30 päivää ja jonka kuluessa kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää saada osallistua; ja

b)

asetettava tarjousehdot sekä kaikki niitä täydentävät asiakirjat sähköisessä muodossa ilmoituksen julkaisemispäivästä alkaen järjestelmän käytön päättymiseen saakka vapaasti, suoraan ja täysimääräisesti kaikkien saataville.

3.   Kaikki valintaperusteet täyttävät toimittajat, jotka ovat esittäneet tarjousehtojen mukaisen hakemuksen, on hyväksyttävä järjestelmään koko sen käyttöajaksi. Hakemusten vastaanottamiseen ei sovelleta muita määräaikoja. Tarjoajat voivat kohentaa hakemuksiaan milloin tahansa edellyttäen, että ne ovat edelleen tarjousehtojen mukaisia. Niiden on ilmoitettava EKP:lle viipymättä kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat niiden valintakelpoisuuteen tai kykyyn täyttää sopimus. EKP voi pyytää tarjoajia toimittamaan päivitetyt todisteet valintakelpoisuudestaan.

4.   EKP tarkistaa 10 päivän kuluessa vastaanottamisesta tarjoajien valintakelpoisuuden ja valintaperusteiden noudattamisen näiden hakemusten perusteella. Se selvittää myös, ovatko hakemukset tarjousehtojen mukaisia. EKP ilmoittaa mahdollisimman pian tarjoajille, onko ne hyväksytty dynaamiseen hankintajärjestelmään.

5.   Jokaisesta yksittäisestä sopimuksesta, jonka arvo on vähintään 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun kynnysarvon suuruinen, on laadittava erillinen tarjouspyyntö. EKP:n on pyydettävä kaikkia järjestelmään hyväksyttyjä tarjoajia jättämään tarjous kohtuullisessa ajassa, jonka on oltava vähintään 15 päivää. EKP tekee sopimuksen sen tarjoajan kanssa, joka on jättänyt hankintailmoituksessa vahvistettujen sopimuksen tekemistä koskevien perusteiden perusteella parhaan tarjouksen. Nämä perusteet voidaan määritellä yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön yhteydessä, jos se on tarkoituksenmukaista.

6.   Jos tietyn sopimuksen arvo alittaa 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetut kynnysarvot, EKP voi kutsua kolme tai viisi järjestelmään hyväksyttyä tarjoajaa tekemään tarjouksen 35 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

7.   Dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloaika ei saa ylittää neljää vuotta, paitsi jos pidempi voimassaoloaika perustellaan asianmukaisesti ja siitä ilmoitettiin hankintailmoituksessa.

20 artikla

Käyttöoikeussopimukset

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskeviin menettelyihin sovelletaan tätä päätöstä seuraavin muutoksin:

a)

käyttöoikeussopimusten ennakoidun arvon laskennassa on otettava huomioon sopimuskumppanin käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen kautta sen voimassaoloaikana saaman liikevaihdon ennakoitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa;

b)

käyttöoikeussopimusten voimassaoloaika on aina rajallinen. Voimassaoloaika ei ylitä ajanjaksoa, jonka käyttöoikeuden saajan voidaan kohtuudella olettaa tarvitsevan tehtyjen investointien kattamiseksi ja taloudellisen tuoton saamiseksi.

4 JAKSO

Hankintamenettelyn aloittaminen

21 artikla

Suunniteltujen hankintojen julkaiseminen

1.   Jos EKP päättää järjestää tarjousmenettelyn tässä luvussa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, se julkaisee hankintailmoituksen virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla. EKP voi ilmoittaa myös muissa asiaankuuluvissa tiedotusvälineissä, jos se on tarkoituksenmukaista. Ilmoituksia ei saa julkaista EKP:n verkkosivuilla eikä muissa tiedotusvälineissä ennen ilmoituksen julkaisemista virallisessa lehdessä. Jos ilmoituksen eri versiot poikkeavat toisistaan, virallisessa lehdessä julkaistua versiota pidetään todistusvoimaisena ja sitä sovelletaan ensisijaisesti muihin versioihin nähden.

2.   EKP voi julkaista myös ennakkotietoilmoituksen, jossa mainitaan sopimusten ennakoitu kokonaisarvo palvelu- tai tuoteryhmittäin ja niiden rakennusurakoita koskevien sopimusten olennaiset ominaisuudet, joita se aikoo tehdä varainhoitovuoden aikana.

3.   Tämän päätöksen muista määräyksistä riippumatta virallisessa lehdessä julkaistavassa ilmoituksessa on oltava ainakin direktiivin 2014/24/EU liitteen V asian kannalta merkityksellisessä osassa määritellyt tiedot. Hankintailmoituksissa mainitaan, tehdäänkö sopimus alhaisimman hinnan perusteella.

22 artikla

Kiinnostuksenilmaisupyyntö

1.   EKP voi käyttää kiinnostuksenilmaisupyyntöä, jos se aikoo tehdä useita sopimuksia, joiden kohde on sama tai samankaltainen. Menettelyssä noudatetaan 11 artiklassa säädettyjä rajoitettuja menettelyjä koskevia sääntöjä, jollei tässä artiklassa toisin säädetä.

2.   Soveltuvien toimittajien luettelon laatimiseksi EKP julkaisee virallisessa lehdessä hankintailmoituksen, jossa täsmennetään vähintään tehtävien sopimusten kohde, kesto, valintakelpoisuus- ja valintaperusteet sekä soveltuvien toimittajien luettelon laatimiseksi tarkasteltavien hakemusten vastaanottamiselle asetettu määräaika.

3.   Luettelo on voimassa enintään neljä vuotta päivästä, jona hankintailmoitus lähetetään viralliseen lehteen. Toimittaja voi milloin tahansa pyytää luetteloon sisällyttämistään siihen saakka, kunnes sen voimassaolon päättymisen on aikaa kolme kuukautta. Hakemukseen on liitettävä hankintailmoituksessa yksilöidyt asiakirjat. Toimittajien on jätettävä hakemuksensa hankintailmoituksessa vahvistetussa määräajassa.

4.   Hakemusten vastaanottamisen jälkeen EKP tarkistaa ehdokkaiden valintakelpoisuuden ja arvioi hakemuksia hankintailmoituksessa asetettujen valintaperusteiden perusteella. EKP sisällyttää luetteloon kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät valintakelpoisuus- ja valintaperusteet. EKP ilmoittaa ehdokkaille mahdollisimman pian, onko ne sisällytetty luetteloon.

5.   Luetteloon sisällytettyjen toimittajien on ilmoitettava EKP:lle viipymättä muutoksista, jotka vaikuttavat niiden valintakelpoisuuteen tai kykyyn täyttää sopimus. Tällaiset toimittajat voivat lisäksi toimittaa EKP:lle ajan tasalle saatettuja tai täydentäviä asiakirjoja, jos ne katsovat tämän tarpeelliseksi.

6.   Jos EKP aikoo tehdä sopimuksen, jonka ennakoitu arvo alittaa 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetut kynnysarvot, se pyytää tarjouksia edellytetyltä määrältä luetteloon sisällytetyiltä toimittajilta edellyttäen, että riittävä määrä toimittajia on käytettävissä, 35 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. EKP valitsee toimittajat, joiden tarjoukset täyttävät parhaiten hankintailmoituksessa asetetut valintaperusteet tehtävä sopimus huomioiden.

7.   Jos EKP aikoo tehdä sopimuksen, jonka ennakoitu arvo on vähintään 4 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen kynnysarvojen suuruinen, se julkaisee virallisessa lehdessä lyhennetyn hankintailmoituksen, jossa kuvataan kyseisen yksittäisen sopimuksen ulottuvuus. Kiinnostuneet toimittajat, joita ei ole vielä sisällytetty luetteloon, voivat jättää luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen noudattaen lyhennetyssä hankintailmoituksessa yksilöityä määräaikaa, joka on vähintään 15 päivää päivästä, jona lyhennetty hankintailmoitus lähetetään julkaistavaksi. Saatujen hakemusten arvioimisen jälkeen EKP pyytää vähintään viittä luetteloon sisällytettyä soveltuvaa toimittajaa tekemään tarjouksen edellyttäen, että riittävä määrä toimittajia on käytettävissä. EKP valitsee toimittajat, joiden tarjoukset täyttävät parhaiten hankintailmoituksessa asetetut valintaperusteet tehtävä sopimus huomioiden. Tämän päätöksen 11 artiklan 4 ja 5 kohtaa sovelletaan vastaavasti.

8.   Edellä 6 ja 7 kohdassa kuvatuissa tapauksissa EKP voi pyytää luetteloon sisällytettyjä toimittajia toimittamaan ajan tasalle saatetut tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä valintakelpoisuus- ja valintaperusteiden täyttymistä arvioitaessa.

23 artikla

Osallistumishakemusten ja tarjousten vastaanottamista koskevat määräajat

1.   Vahvistaessaan osallistumishakemusten ja tarjousten vastaanottamista koskevia määräaikoja EKP:n on otettava erityisesti huomioon sopimuksen monitahoisuus ja tarjousten laatimiseen tarvittava aika, tämän kuitenkaan rajoittamatta tässä artiklassa vahvistettujen vähimmäismääräaikojen noudattamista.

2.   Avoimissa menettelyissä vähimmäismääräaika tarjousten vastaanottamiselle on 35 päivää päivästä, jona hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi viralliseen lehteen.

3.   Rajoitetuissa menettelyissä, neuvottelumenettelyissä, kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä, innovaatiokumppanuuksissa ja suunnittelukilpailuissa

a)

vähimmäismääräaika osallistumishakemusten vastaanottamiselle on 30 päivää hankintailmoituksen viralliseen lehteen lähettämispäivästä; ja

b)

vähimmäismääräaika tarjousten vastaanottamiselle on 30 päivää päivästä, jona tarjouspyyntö lähetettiin tarjoajille.

4.   Kun virallisessa lehdessä on julkaistu ennakkoilmoitus, joka sisältää direktiivin 2014/24/EU 48 artiklan 2 kohdassa vahvistetut tiedot ja joka lähetettiin vähintään 35 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen hankintailmoitusta, vähimmäismääräaikaa tarjousten vastaanottamiselle voidaan lähtökohtaisesti lyhentää 15 päivään avointen ja 10 päivään rajoitettujen menettelyjen osalta.

5.   Määräaikoja osallistumishakemusten ja tarjousten vastaanottamiselle voidaan lyhentää viidellä päivällä käytettäessä täysin sähköistä hankintaa, ellei 4 kohtaa sovelleta.

6.   Jos tässä artiklassa säädettyjen määräaikojen noudattaminen on asianmukaisesti toteennäytetyn kiireen vuoksi käytännössä mahdotonta avoimissa menettelyissä, rajoitetuissa menettelyissä ja neuvottelumenettelyissä, EKP voi soveltaa nopeutettua menettelyä. Tässä tapauksessa sovelletaan seuraavia vähimmäismääräaikoja:

a)

avoimissa menettelyissä tarjousten vastaanottamista koskevaa määräaikaa, joka on vähintään 15 päivää hankintailmoituksen lähettämispäivästä; ja

b)

rajoitetuissa menettelyissä ja neuvottelumenettelyissä osallistumishakemusten vastaanottamista koskevaa määräaikaa, joka on vähintään 15 päivää hankintailmoituksen lähettämispäivästä, ja tarjousten vastaanottamista koskevaa määräaikaa, joka on vähintään 10 päivää päivästä, jona tarjouspyyntö lähetettiin tarjoajille.

7.   Ennen määräajan päättymistä EKP voi pidentää hankintailmoituksessa tai hankinta-asiakirjoissa asetettuja määräaikoja, jos se muuttaa huomattavasti hankinta-asiakirjoja, tai muissa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa edellyttäen, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta noudatetaan.

24 artikla

Tarjouspyyntö

1.   Tarjouspyynnöt lähetetään samanaikaisesti kaikille tarjoajille.

2.   Tarjouspyyntö sisältää ainakin seuraavat seikat:

a)

viittaus hankintailmoitukseen;

b)

tarvittaessa tiedot siitä, ovatko hankinta-asiakirjat saatavilla sähköisesti, ja siitä, miten niihin voi tutustua;

c)

tarjoukseen liittyvät muotovaatimukset, joita ovat erityisesti määräaika tarjousten vastaanottamiselle, tarjousten toimitusosoite, kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava, tarjouksen toimitusmuoto ja ajanjakso, jonka tarjouksen on oltava voimassa;

d)

rakennusurakoita, palveluja ja tavaroita koskeviin lisähankintoihin liittyvät optiot sekä mahdollisten uusimisten ja pidentämisten lukumäärä, jos tällaisia on;

e)

luettelo asiakirjoista, jotka tarjoajien on toimitettava; ja

f)

sopimusten tekoperusteiden suhteellinen painotus tai tapauskohtaisesti näiden perusteiden aleneva tärkeysjärjestys, jos ne eivät käy ilmi hankintailmoituksesta.

3.   Tarjouspyyntöön on myös sisällyttävä:

a)

jäljennös eritelmistä, joissa määritellään EKP:n vaatimukset, tai – jos kyseessä on kilpailullinen neuvottelumenettely tai innovaatiokumppanuus – jäljennös EKP:n tarpeet yksilöivästä ehdotuspyynnöstä;

b)

jäljennös sopimusluonnoksesta, EKP:n yleisistä ehdoista tai asiakirjasta, jossa yksilöidään sopimuksen keskeiset ominaisuudet; ja

c)

muut asiakirjat, joita EKP pitää tärkeinä.

25 artikla

Eritelmät

1.   EKP laatii hankinta-asiakirjoissa olevat tekniset eritelmänsä sovellettavan lainsäädännön ja teknisten standardien mukaisesti.

2.   Eritelmissä voidaan yksinomaan määrätä tietystä tuotteesta, lähteestä tai valmistusprosessista, kun sopimuksen kohdetta ei voida määritellä yleisesti riittävän täsmällisesti ja kun ehdokkaat voivat tarjota muita vastaavia tuotteita.

3.   EKP:n on yksilöitävä todisteet, joihin kuuluvat esimerkiksi tuoteselosteet, todistukset ja vaatimustenmukaisuusarvioinnit – ja erityisesti ympäristötodistukset –, joita se pyytää ehdokkailta eritelmien noudattamisen osoittamiseksi. Tällaiset todisteet on oltava saatavissa avoimella tavalla. Muut todisteet hyväksytään, kun ne ovat teknisesti vastaavia.

4.   Eritelmien ja pyydettyjen todisteiden on oltava tarpeellisia ja oikeasuhteisia hankinnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden on perustuttava objektiivisiin ja syrjimättömiin seikkoihin, joilla vältetään kilpailun esteet, jotka eivät ole oikeutettavissa.

5.   EKP voi sallia sellaisten vaihtoehtojen toimittamisen, jotka poikkeavat eritelmistä. Tässä tapauksessa se ilmoittaa selkeästi vaihtoehtojen sallitusta ulottuvuudesta, niiden muodollisista ja aineellisista vaatimuksista sekä menetelmästä, jolla päätarjousten ja vaihtoehtojen ansioita vertaillaan.

5 JAKSO

Tietojenvaihto

26 artikla

Yhteydenpito ehdokkaiden ja tarjoajien kanssa

1.   Ehdokkaat ja tarjoajat ovat tarjousmenettelyn aikana yhteydessä ainoastaan EKP:n nimeämän henkilön / nimeämien henkilöiden kanssa. Yhteydenpitokeinojen on oltava yleisesti käytettävissä eivätkä ne saa olla syrjiviä.

2.   Ehdokkaiden ja tarjoajien on jätettävä osallistumishakemuksensa ja tarjouksensa kirjallisesti hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukaisesti.

3.   Ehdokkaat tai tarjoajat voivat toimittaa EKP:lle kirjallisesti kysymyksiä hankintailmoituksesta, tarjouspyynnöstä tai näiden tueksi esitetyistä asiakirjoista hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä vahvistetun menettelyn mukaisesti. EKP vastaa tällaisiin kysymyksiin kohtuullisessa ajassa ja toimittaa vastaukset kaikille ehdokkaille tai tarjoajille nimettömästi, jos vastauksilla on merkitystä niille kaikille.

4.   EKP varmistaa, että ehdokkaiden ja tarjoajien antamat tiedot käsitellään ja arkistoidaan luottamus- ja loukkaamattomuusperiaatteen mukaisesti ja – siltä osin kuin kyseessä ovat henkilötiedot – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (9) mukaisesti.

27 artikla

Täydentäviä asiakirjoja ja selvennyksiä koskevat pyynnöt

Sen jälkeen, kun EKP on avannut osallistumishakemukset tai tarjoukset, se voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia toimittamaan, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja, jotka puuttuvat tai jotka ovat puutteellisia tai virheellisiä tai jotka vaikuttavat puuttuvan, olevan puutteellisia tai virheellisiä, asianmukaisessa määräajassa. Tällaisten pyyntöjen esittämisessä on noudatettava täysimääräisesti yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita ja erityisesti ne eivät saa johtaa minkäänlaiseen suosituimmuuskohteluun, antaa kilpailuetua tai muuttaa hakemuksen tai tarjouksen ehtoja.

28 artikla

Hankinta-asiakirjojen oikaiseminen

1.   Jos EKP havaitsee ennen osallistumishakemusten tai tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä epätarkkuuden, puutteen tai minkä tahansa muuntyyppisen virheen hankintailmoituksen, tarjouspyynnön tai näiden tueksi esitettyjen asiakirjojen tekstissä, sen on oikaistava virhe ja ilmoitettava siitä kirjallisesti kaikille ehdokkaille tai tarjoajille.

2.   Jos ehdokkaat tai tarjoajat katsovat, että EKP:n hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai näiden tueksi esitetyissä asiakirjoissa vahvistamat vaatimukset ovat puutteellisia, epäjohdonmukaisia tai lainvastaisia tai että EKP tai toinen ehdokas tai tarjoaja on rikkonut sovellettavia hankintasääntöjä, niiden on esitettävä vastalauseensa EKP:lle 15 päivän kuluessa siitä, kun ne havaitsivat tällaisen sääntöjenvastaisuuden. Jos sääntöjenvastaisuus vaikuttaa tarjouspyyntöön tai muihin EKP:n lähettämiin asiakirjoihin, määräaika alkaa kulua asiakirjojen vastaanottamisesta lukien. Muissa tapauksissa määräaika alkaa kulua siitä hetkestä, jolloin ehdokkaat tai tarjoajat havaitsevat sääntöjenvastaisuuden tai ne olisivat kohtuudella voineet havaita sen. EKP voi tämän jälkeen joko oikaista tai täydentää vaatimuksia, korjata sääntöjenvastaisuuden tai hylätä pyynnön ja esittää tätä koskevat perustelut. Vastalauseita, joita ei ole ilmoitettu EKP:lle määräajassa, ei voida esittää myöhemmässä vaiheessa.

6 JAKSO

Arviointi

29 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Osallistumishakemuksia ja tarjouksia ei saa avata ennen niiden jättämiselle asetetun määräajan päättymistä. Hakemukset ja tarjoukset avataan ainakin kahden EKP:n henkilöstöön kuuluvan henkilön läsnä ollessa ja avaamisesta laaditaan pöytäkirja. Ellei toisin ole määrätty, ehdokkaat tai tarjoajat eivät saa osallistua avaamiseen.

2.   EKP:n on arvioitava kaikkia tarjouksia 32 artiklassa tarkoitettujen sopimuksen tekemistä koskevien perusteiden mukaan sen jälkeen kun se on

tarkistanut, että tarjoukseen liittyvät muotovaatimukset täytetään

tarkistanut tarjoajien valintakelpoisuuden 30 artiklan mukaisesti ja

arvioinut 31 artiklan mukaisten valintaperusteiden täyttymisen.

3.   EKP tekee sopimuksen tarjoajan, jonka tarjous täyttää parhaiten sopimuksen tekemistä koskevat perusteet, kanssa.

4.   Arviointimenettelystä ja sen lopputuloksesta laaditaan arviointikertomus.

30 artikla

Ehdokkaiden ja tarjoajien valintakelpoisuus

1.   Kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka asuvat tai joilla on kotipaikka unionin alueella, voivat osallistua tarjousmenettelyihin, tämän rajoittamatta seuraavien kohtien soveltamista. Tarjousmenettelyt ovat yhtäläisin ehdoin avoimia myös kaikille luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, jotka asuvat tai joilla on kotipaikka maassa, joka on ratifioinut Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen tai joka on tehnyt unionin kanssa kahdenvälisen sopimuksen julkisista hankinnoista kyseisissä sopimuksissa vahvistetuin ehdoin. Muiden maiden toimittajia voidaan hyväksyä osallistumaan tarjousmenettelyyn ainoastaan EKP:n harkinnan mukaan.

2.   Toimittajien muodostamat tilapäiset ryhmittymät voivat osallistua tarjousmenettelyihin hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä vahvistetuin edellytyksin. EKP voi vaatia tällaisilta tilapäisiltä ryhmittymiltä tietyn oikeudellisen muodon hankkimista, jos sopimus tehdään niiden kanssa, mikäli tämä muoto on välttämätön sopimuksen asianmukaiseksi täyttämiseksi. Tilapäisen ryhmittymän osallistujat ovat yhteisvastuussa sopimuksen täyttämisestä.

3.   Ehdokkaat ja tarjoajat toimittavat ainoastaan yhden hakemuksen tai tarjouksen. EKP voi sulkea tarjousmenettelystä ehdokkaat tai tarjoajat, jotka toimittavat erillisen hakemuksen tai tarjouksen ja jotka

a)

ovat jäseniä samassa toisiinsa sidoksissa olevien yritysten ryhmässä kuin toinen ehdokas tai tarjoaja;

b)

ovat jäseniä tilapäisessä ryhmittymässä yhdessä muiden ehdokkaiden tai tarjoajien kanssa; tai

c)

tarjoavat sopimuksen olennaisen osan toisen ehdokkaan tai tarjoajan tehtäväksi alihankkijana,

mikäli on olemassa merkkejä siitä, että ne ovat saaneet tietoja toisen ehdokkaan tai tarjoajan valmistelemasta hakemuksesta tai tarjouksesta tai jos useiden hakemusten tai tarjousten toimittaminen muutoin vääristää ehdokkaiden tai tarjoajien välistä vapaata kilpailua.

4.   EKP sulkee hakijat tai tarjoajat menettelystä, jos ne tai niiden ylimmät hallintoelimet on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla osallistumisesta direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rikollisjärjestön toimintaan, korruptioon, petokseen, terrorismirikoksiin tai terrorismin rahoitukseen, rahanpesuun tai lapsityövoiman käyttöön tai ihmiskaupan muotoihin tai unionin, EKP:n tai kansallisten keskuspankkien taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun lainvastaiseen toimintaan.

5.   EKP voi sulkea menettelystä milloin hyvänsä ehdokkaita tai tarjoajia, jos

a)

nämä on asetettu konkurssiin tai ovat purkumenettelyn kohteena, selvitysmenettelyssä tai muussa kansallisissa laeissa tai asetuksissa säädetyssä vastaavankaltaisessa tilanteessa;

b)

ne ovat syyllistyneet ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen, joka asettaa niiden rehellisyyden kyseenalaiseksi;

c)

ne ovat laiminlyöneet velvoitteitaan, jotka koskevat niiden sijoittautumismaan tai sopimuksen täyttämismaan lainsäädännön mukaisten sosiaaliturvamaksujen tai verojen maksamista;

d)

niiden jonkin muun hankintasopimuksen toteuttamisessa tai ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön mukaisten velvoitteiden noudattamisessa on esiintynyt merkittäviä tai toistuvia puutteita;

e)

niitä tai niiden johtoa, henkilöstöä tai yksittäisiä työntekijöitä koskee intressikonflikti, jota ei voida poistaa vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä;

f)

ne ovat syyllistyneet vakavalla tavalla väärien tietojen antamiseen EKP:n vaatimat tiedot toimittaessaan; tai

g)

ne ottavat yhteyttä muihin hakijoihin tai tarjoajiin kilpailun rajoittamiseksi tai pyrkivät vaikuttamaan epäasianmukaisesti hankintamenettelyn päätöksentekomenettelyyn.

6.   Ehdokkaiden tai tarjoajien on vakuutettava, että niitä ei koske mikään 4 tai 5 kohdassa mainituista tilanteista, ja esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä yksilöity näyttö. Jos tällaiset seikat tulevat esiin menettelyn aikana, asianomainen ehdokas tai tarjoaja ilmoittaa viipymättä asiasta EKP:lle. Ehdokkaat tai tarjoajat voivat esittää näyttöä valintakelpoisuudestaan poissulkemisperusteiden olemassaolosta huolimatta.

7.   Jos ehdokas tai ehdokkaaseen liittyvä yritys on osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun esimerkiksi antamalla neuvoja hankintastrategiasta tai laatimalla eritelmiä, EKP toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet vilpittömän kilpailun ja hakijoiden yhtäläisen tietomäärän varmistamiseksi. EKP voi sulkea pois menettelystä ehdokkaan tai yrityksen, jos tämä on tarpeen edellä mainittujen tavoitteiden varmistamiseksi. Ennen menettelystä sulkemista ehdokkaalle tai yritykselle annetaan tilaisuus osoittaa, ettei niiden aiempi osallistuminen vääristä kilpailua.

8.   EKP voi sulkea tulevista tarjousmenettelyistä kohtuulliseksi ajaksi ehdokkaan tai tarjoajan, joka on jossakin 4 ja 5 kohdassa kuvatussa tilanteessa. Kun EKP päättää tarjousmenettelyistä poissulkemisesta ja määrittää poissulkemisen keston, se soveltaa suhteellisuusperiaatetta ja ottaa huomioon erityisesti a) sääntöjen rikkomisen, toiminnan, laiminlyönnin tai konkurssiin johtavan toimen vakavuuden, b) rikkomisen, toiminnan, laiminlyönnin tai konkurssiin johtaneen toimen jälkeen kuluneen ajan, c) rikkomisen, toiminnan, laiminlyönnin tai konkurssiin johtavan toimen keston ja mahdollisen uusiutumisen, d) asianomaisen toimittajan tahallisuuden tai huolimattomuuden asteen sekä e) toimenpiteet, jotka toimittaja on toteuttanut vastaavien rikkomisten, toiminnan, laiminlyönnin tai konkurssin johtavien toimien välttämiseksi tulevaisuudessa. Menettelyistä suljetaan pois enintään 10 vuoden ajaksi päivästä, jona tästä ilmoitetaan toimittajalle. Ennen kuin EKP tekee päätöksen toimittajan menettelystä poissulkemisesta, se antaa tälle tilaisuuden esittää näkemyksensä lukuun ottamatta tapauksia, joissa poissulkemisen perusteena olevat seikat on vahvistettu lainvoimaisessa tuomiossa. EKP ilmoittaa toimittajalle kirjallisesti päätöksestään ja sen tärkeimmistä perusteluista.

31 artikla

Valintaperusteet

1.   EKP yksilöi hankintailmoituksessa valintaperusteet, joiden mukaan arvioidaan ehdokkaan tai tarjoajan kykyä täyttää sopimus. Valintaperusteet koskevat ehdokkaalla tai tarjoajalla olevaa lupaa ja sen soveltuvuutta asianomaisen ammatillisen toiminnan toteuttamiseen, sen taloudellista tilannetta ja rahoitusasemaa sekä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä. Valintaperusteiden on oltava tarpeen vilpittömän kilpailun varmistamiseksi ja sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa näihin tavoitteisiin nähden.

2.   EKP voi vahvistaa vähimmäisvaatimukset, joiden jäädessä täyttymättä se ei voi valita ehdokkaita tai tarjoajia. Nämä vähimmäisvaatimukset yksilöidään hankintailmoituksessa.

3.   EKP yksilöi hankintailmoituksessa asiakirjat, jotka ehdokkaiden tai tarjoajien on toimitettava osoituksena vakavaraisuudestaan, luottokelpoisuudestaan, teknisestä suorituskyvystään ja ammatillisesta pätevyydestään. Se voi edellyttää erityisesti direktiivin 2014/24/EU 59 artiklassa mainitun yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan, eCertisissä olevien asiakirjojen tai kansallisista tietokannoista peräisin olevien todistusten, jotka koskevat hyväksyttyjä toimittajia, toimittamista. Pyydetty asiakirja-aineisto on suhteutettava sopimuksen kohteeseen, ja tällöin on otettava huomioon toimittajien oikeutettu tarve suojella erityisesti teknisiä salaisuuksiaan ja liikesalaisuuksiaan.

4.   Jos jostain EKP:n perustelluksi katsomasta poikkeuksellisesta syystä tarjoaja tai ehdokas ei kykene toimittamaan pyydettyjä asiakirjoja, se voi osoittaa kykynsä muilla EKP:n tarkoituksenmukaisiksi ja vastaaviksi katsomilla keinoilla.

5.   Toimittaja voi – mikäli tämä on tarkoituksenmukaista ja koskee jotain tiettyä sopimusta – vedota jonkin muun yksikön kykyyn siitä riippumatta, mikä sen tähän yhdistävän sidossuhteen oikeudellinen luonne on. Sen on tässä tapauksessa osoitettava EKP:lle, että sillä on käytössään sopimuksen täyttämisen edellyttämät resurssit ja että yhteisö itse voi osallistua tarjousmenettelyihin 30 artiklan mukaisesti. Toimittajien muodostamat tilapäiset ryhmittymät voivat samoin edellytyksin vedota ryhmän osallistujien resursseihin.

32 artikla

Sopimuksen tekemistä koskevat perusteet

1.   EKP tekee sopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijän kanssa.

2.   Ellei tässä päätöksessä toisin todeta, kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous yksilöidään jonkin seuraavassa esitetyn vaihtoehdon perusteella:

yksinomaan hinnan tai kustannusten perusteella,

parhaan hinta-laatusuhteen perusteella tai

yksinomaan laadun perusteella, koska tarjottujen tavaroiden, rakennusurakoiden ja palvelujen hinta tai kustannukset ovat kiinteät.

3.   Hinta- tai kustannustekijässä otetaan huomioon elinkaarikustannukset, joita ovat esimerkiksi tavaroiden, rakennusurakoiden ja palvelujen hankinta-, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä niiden elinkaaren loppuun liittyvät kustannukset. Tavaroihin, rakennusurakoihin ja palveluihin niiden elinkaaren aikana liittyviä ulkoisia ympäristövaikutuksia voidaan myös tarkastella. Hintoja ja kustannuksia tarkastellaan vain, jos ne voidaan määrittää ja varmentaa.

4.   Parasta hinta-laatusuhdetta arvioidaan ottaen huomioon sopimuksen kohteeseen liittyvät perusteet – laadulliset, ympäristöön liittyvät ja/tai yhteiskunnalliset näkökohdat mukaan lukien –, joita ovat esimerkiksi:

a)

laatu, joka kattaa tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, esteettömyyden, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävän suunnittelun, yhteiskunnalliset, ympäristöön liittyvät ja innovatiiviset ominaisuudet sekä kaupankäynnin ja sen edellytykset;

b)

sopimuksen täyttämiseen osoitetun henkilöstön organisaatiorakenne, pätevyys ja kokemus, jos henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus sopimuksen täyttämisen tasoon; tai

c)

huolto, tekninen tuki ja toimitusehdot, kuten toimituspäivä, toimitusmenettely sekä toimitus- ja toteutusaika.

5.   Kaikkien sopimuksen tekemistä koskevien perusteiden on liityttävä sopimuksen kohteeseen, johon voivat sisältyä tarjottujen tavaroiden, rakennusurakoiden tai palvelujen elinkaaren eri vaiheet, joita ovat esimerkiksi niiden tuotanto-, toimitus- ja kaupankäyntiprosessit.

6.   Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä tai – kun on kyse kilpailullisesta neuvottelumenettelystä – ehdotuspyynnössä täsmennetään, miten kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous yksilöidään 2 kohdan mukaisesti.

33 artikla

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

1.   EKP:n on pyydettävä kirjallisesti selvitys tarjouksissa ehdotetuista hinnoista tai kustannuksista, jotka vaikuttavat poikkeuksellisen alhaisilta tarjottuihin tavaroihin, rakennusurakoihin tai palveluihin nähden. Tällainen pyyntö voi koskea erityisesti:

a)

valmistusmenetelmän, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia näkökohtia;

b)

valittuja teknisiä ratkaisuja tai tarjoajan käytettävissä olevia poikkeuksellisen edullisia ehtoja;

c)

tarjouksessa tarjottujen toimitettavien tuotosten omintakeisuutta;

d)

voimassa olevien ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön säännösten noudattamista paikassa, jossa tavarat toimitetaan, palvelut suoritetaan tai rakennusurakat toteutetaan; ja

e)

tarjoajan mahdollisuutta saada valtiontukea.

2.   Tarjoajan toimittamien tietojen tarkastelun jälkeen EKP voi hylätä poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset erityisesti seuraavissa tapauksissa:

jos tarjoajan antamat tiedot eivät selitä riittävästi hintojen tai kustannusten alhaista tasoa;

jos tarjous ja esitetyt lisätiedot eivät takaa riittävästi sopimuksen asianmukaista täyttämistä; tai

jos tarjoaja on saanut valtiontukea, paitsi jos tämä näyttää EKP:n vahvistamassa kohtuullisessa määräajassa toteen, että kyseessä oleva tuki myönnettiin sääntöjenmukaisesti valtiontukia koskevissa unionin säännöissä yksilöityjen menettelyjen ja päätösten mukaisesti.

3.   EKP hylkää tarjoukset, jotka ovat poikkeuksellisen alhaisia jonkin 1 kohdan d alakohdassa mainitun säännöksen rikkomisen vuoksi.

7 JAKSO

Lopputuloksen tiedoksi antaminen

34 artikla

Valintapäätöksen ja sopimuksen tekemistä koskevan päätöksen tiedoksi antaminen

1.   EKP antaa kirjallisesti ja viipymättä tiedoksi päätöksensä kaikille ehdokkaille tai tarjoajille, joiden hakemukset tai tarjoukset hylätään.

2.   Sopimuksen tekemistä koskevaa päätöstä koskeva tiedonanto lähetetään vähintään 10 päivää ennen kuin EKP allekirjoittaa sopimuksen, jos tiedonanto lähetetään faksitse tai elektronisesti, tai vähintään 15 päivää ennen kuin sopimus allekirjoitetaan, jos tiedonanto lähetetään muita viestintävälineitä käyttäen.

3.   Ehdokkaat ja tarjoajat voivat 15 päivän kuluessa tiedonannon vastaanottamisesta pyytää EKP:tä esittämään perustelut niiden osallistumishakemuksen tai tarjouksen hylkäämiselle sekä toimittamaan jäljennökset kaikista hakemuksen tai tarjouksen arviointiin liittyvistä asiakirjoista. Hylätyt tarjoajat, joiden tarjoukset otettiin tutkittavaksi, voivat myös tiedustella valitun tarjoajan nimeä sekä valitun tarjouksen keskeisiä ominaisuuksia ja suhteellisia etuja. Ne voivat myös pyytää jäljennöksiä kaikista valitun tarjouksen arviointiin liittyvistä asiakirjoista ellei 4 kohdasta muuta johdu.

4.   EKP voi kuitenkin olla antamatta tiettyjä tietoja, jos niiden antaminen vaikuttaisi muiden toimittajien oikeutettuihin kaupallisiin etuihin, estäisi lain soveltamisen, saattaisi haitata toimittajien välistä vilpitöntä kilpailua tai olisi muulla tavoin yleisen edun vastaista.

5.   EKP:n on julkaistava direktiivin 2014/24/EU vaatimusten mukaisesti virallisessa lehdessä jälki-ilmoitus. Tiedonanto lähetetään viralliseen lehteen 30 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

III LUKU

KYNNYSARVOT ALITTAVIA SOPIMUKSIA JA 6 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUJA PALVELUHANKINTOJA KOSKEVIA SOPIMUKSIA KOSKEVA HANKINTAMENETTELY

35 artikla

Menettelyn kulku

Sopimukset, joiden ennakoitu kokonaisarvo alittaa 4 artiklan 3 kohdassa yksilöidyt kynnysarvot, sekä 6 artiklan 2 kohdassa mainitut palveluhankintoja koskevat sopimukset tehdään seuraavan menettelyn mukaisesti.

1.

Jos sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 50 000 euroa tavaroiden ja palvelujen tai 500 000 euroa rakennusurakoiden osalta, EKP kutsuu vähintään viisi soveltuvaa toimittajaa jättämään tarjouksen, jos näin monta toimittajaa on saatavilla.

2.

Jos sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on näitä kynnysarvoja alhaisempi mutta vähintään 20 000 euroa, EKP kutsuu vähintään kolme soveltuvaa toimittajaa jättämään tarjouksen, jos näin monta toimittajaa on saatavilla.

3.

Jos sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 750 000 euroa, EKP julkaisee hankintailmoituksen virallisessa lehdessä. Tarjousmenettelyyn osallistumaan pyydettävät toimittajat valitaan saatujen vastausten perusteella. Samat perusteet täyttäviä muita toimittajia voidaan myös pyytää osallistumaan tarjousmenettelyyn.

4.

Jos sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 750 000 euroa, EKP valitsee tarjousmenettelyyn kutsuttavat toimittajat joko tarjoajista, jotka on hyväksytty dynaamiseen hankintajärjestelmään, tai – jos tällaista järjestelmää ei ole otettu käyttöön – soveltuvien toimittajien luettelosta, joka on laadittu kiinnostuksenilmaisemispyynnön jälkeen. Jos tällaista luetteloa ei ole laadittu, EKP valitsee osallistumaan pyydettävät toimittajat oman harkintansa mukaan asianmukaisen markkina-analyysin perusteella mahdollinen rajatylittävä intressi huomioiden ja vahvistaa toimittajien soveltuvuuden ja niiden kiinnostuksen menettelyyn osallistumiseen. Markkina-analyysiin voi kuulua sopimuksen tekemistä koskevan mahdollisuuden julkaiseminen sähköisessä hankintajärjestelmässä. EKP voi vaihtoehtoisesti julkaista hankintailmoituksen verkkosivuillaan tai käyttämällä muita tarkoituksenmukaisia tiedotusvälineitä. Tarjousmenettelyyn osallistumaan pyydettävät toimittajat valitaan saatujen vastausten perusteella. Samat perusteet täyttäviä muita toimittajia voidaan myös pyytää osallistumaan tarjousmenettelyyn.

5.

EKP antaa tarjousmenettelyyn osallistumaan pyydetyille toimittajille ehdotuspyynnön, jossa täsmennetään EKP:n vaatimukset, tarjousten jättämisprosessi sekä sopimuksen tekemistä koskevat perusteet. Vahvistaessaan määräajan tarjousten jättämiselle EKP ottaa huomioon sopimuksen monitahoisuuden ja tarjouksen laatimiseen tarvittavan ajan.

6.

Saatuja tarjouksia arvioidaan ehdotuspyynnössä asetetut muotoa, vaatimuksia ja valintaa sekä sopimusten tekemistä koskevat perusteet huomioiden. Kirjallisten tarjousten arvioimisen jälkeen EKP voi ryhtyä neuvotteluihin tarjoajien kanssa, jos tällainen mahdollisuus mainittiin ehdotuspyynnössä. Neuvottelut voidaan toteuttaa peräkkäin tarjoajien paremmuusjärjestyksen perusteella tai rinnakkain useampien sellaisten tarjoajien kanssa, joiden tarjoukset täyttävät parhaiten sopimuksen tekemistä koskevat perusteet.

7.

EKP tekee sopimuksen sen tarjoajan kanssa, jonka tarjous täyttää parhaiten ehdotuspyynnössä vahvistetut sopimuksen tekemistä koskevat perusteet.

8.

Menettely toteutetaan 3 artiklassa vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti. Vastaavasti sovelletaan 13 artiklan 5 ja 6 kohtaa sekä 26, 27, 28, 30 ja 33 artiklaa.

36 artikla

Sopimuksen tekemistä koskevan päätöksen tiedoksiantaminen ja sopimuskumppaneiden luettelo

1   Kun EKP on tehnyt päätöksen sopimuksen tekemisestä, se ilmoittaa tarjoajille kirjallisesti ja viipymättä tarjousmenettelyn lopputuloksesta.

2.   Tarjoajat voivat 15 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta pyytää EKP:tä esittämään perustelut tarjouksensa hylkäämiselle sekä toimittamaan jäljennökset kaikista niiden tarjouksen arviointiin liittyvistä asiakirjoista.

3.   EKP julkaisee vuosittain luettelon sopimuksista, joiden arvo on yli 50 000 euroa ja jotka tehtiin 35 artiklan mukaisesti tai joihin sovelletaan poikkeusta 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Luettelossa mainitaan niiden sopimuskumppaneiden nimet, joiden kanssa sopimukset tehtiin, sekä sopimusten kohde ja arvo. Niiden 6 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvien sopimusten osalta, joiden arvo ylittää 750 000 euroa, EKP julkaisee ilmoituksen sopimuksen tekemisestä virallisessa lehdessä.

37 artikla

Sopimusten tekeminen suoraan

EKP voi tehdä sopimuksia yhden tarjouksen perusteella, jos sopimuksen ennakoitu arvo on alle 20 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

38 artikla

Tarjousmenettelyjen peruuttaminen

1.   EKP voi peruuttaa tarjousmenettelyn milloin tahansa ennen sopimuksen allekirjoittamista ilman, että ehdokkailla tai tarjoajilla olisi oikeutta minkäänlaiseen korvaukseen.

2.   EKP:n peruuttamispäätöksessä on noudatettava 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja yleisiä periaatteita.

3.   EKP:n on perusteltava päätös ja saatettava se ehdokkaiden tai tarjoajien tietoon.

39 artikla

Muutoksenhakumenettely

1.   Ehdokkaat ja tarjoajat voivat II luvun mukaisissa julkisia hankintoja koskevissa tarjousmenettelyissä tehdä kirjallisesti valituksen EKP:n päätöksestä hylätä niiden osallistumishakemus tai tarjous 15 päivän kuluessa 34 artiklan 3 kohdassa mainittujen tietojen vastaanottamisesta tai – jos tietoja ei pyydetä – 15 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Valituksen on sisällettävä kaikki lisätiedot ja perustellut vastaväitteet.

2.   Valitus on osoitettava EKP:n hankintoja käsittelevälle valvontaelimelle. Jos valvontaelin katsoo, että valituksen tekijän osallistumishakemuksen tai tarjouksen hylkäämisestä tehty päätös on tämän päätöksen tai hankintalainsäädännön yleisten periaatteiden vastainen, se joko määrää, että tarjousmenettely tai joitakin sen osia on toteutettava uudelleen, tai tekee lopullisen päätöksen. Muussa tapauksessa valitus hylätään. Valvontaelin ilmoittaa valituksen tekijälle kirjallisesti päätöksestään kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Päätös on perusteltava.

3.   Muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta. Valvontaelin voi keskeyttää hankintamenettelyn tai lykätä sopimuksen tekemistä, jos se katsoo tämän asianmukaiseksi.

40 artikla

Tuomioistuimen toimivalta

Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki tähän päätökseen tai johonkin tiettyyn hankintamenettelyyn liittyvät EKP:n ja toimittajan väliset riita-asiat. Jos 39 artiklan mukainen muutoksenhakumenettely on käytettävissä, valittajan on odotettava EKP:n päätöstä valitusasiassa ennen asian saattamista unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistetut määräajat alkavat kulua siitä, kun toimittaja on vastaanottanut valituksesta tehdyn päätöksen.

41 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016 ja sillä kumotaan ja korvataan päätös EKP/2007/5.

2.   Tarjousmenettelyt, jotka aloitettiin ennen tämän päätöksen voimaantuloa, saatetaan päätökseen ja tehtyä sopimusta käsitellään päätöksen EKP/2007/5 mukaisesti. Tämän säännöksen soveltamiseksi on katsottava, että tarjousmenettely on aloitettu päivänä, jona hankintailmoitus lähetettiin viralliseen lehteen, tai – niissä tapauksissa, joissa tällaista ilmoitusta ei edellytetä – päivänä, jona EKP kutsui yhden tai useamman toimittajan jättämään tarjouksen tai ehdotuksen.

3.   Kumottuun päätökseen tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä ja niitä tulkitaan liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä helmikuuta 2016.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Päätös EKP/2007/5, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2007, hankintoja koskevista säännöistä (EUVL L 184, 14.7.2007, s. 34).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(7)  Päätös EKP/2008/17, tehty 17 päivänä marraskuuta 2008, eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä (EUVL L 319, 29.11.2008, s. 76).

(8)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/280, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, eurojärjestelmän valmistus- ja hankintajärjestelmän perustamisesta (EKP/2014/44) (EUVL L 47, 20.2.2015, s. 29).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


LIITE I

PALVELUT, JOTKA KUULUVAT 6 ARTIKLAN 2 KOHDAN SOVELTAMISALAAN

CPV-koodi

Kuvaus

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Kotiapulaisten hankintapalvelut]; 79624000-4 [Sairaanhoitohenkilöstön hankintapalvelut] ja 79625000-1 [Hoitohenkilöstön hankintapalvelut] 85000000-9-85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Yksityishenkilöitä työllistävät kotitaloudet] ja 98513000-2-98514000-9 [Työvoimapalvelut kotitalouksille, Henkilöstönvälityspalvelut kotitalouksille, Toimistotyöntekijöiden välityspalvelut kotitalouksille, Tilapäistyöntekijät kotitalouksille, Kotiapupalvelut ja Kotipalvelut]

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sekä niihin liittyvät palvelut

85321000-5 ja 85322000-2, 75000000-6 [Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 79995000-5-79995200-7; 80000000-4 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut – 80660000-8; 92000000-1-92700000-8

79950000-8 [Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut], 79951000-5 [Seminaarien järjestäminen], 79952000-2 [Tapahtumapalvelut], 79952100-3 [Kulttuuritapahtumien järjestäminen], 79953000-9 [Festivaalien järjestäminen], 79954000-6 [Juhlien järjestäminen], 79955000-3 [Muotinäytösten järjestäminen], 79956000-0 [Messujen ja näyttelyjen järjestäminen]

Sosiaalialan, koulutuksen, terveydenhuollon ja kulttuurin hallintopalvelut

75300000-9

Pakollisen sosiaaliturvan palvelut

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sosiaalietuuspalvelut

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 ja 98130000-3

Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut, mukaan lukien ammattiyhdistysten, poliittisten järjestöjen, nuorisojärjestöjen ja muiden erilaisten yhdistysten tarjoamat palvelut.

98131000-0

Uskonnollisten järjestöjen palvelut

55100000-1-55410000-7; 55521000-8-55521200-0 [55521000-8 Ateriapalvelut kotitalouksille, 55521100-9 Aterioiden kotiinkuljetuspalvelut, 55521200-0 Ateriakuljetuspalvelu] 55520000-1 Ateriapalvelut, 55522000-5 Muonituspalvelut kuljetusyrityksille, 55523000-2 Muiden yritysten tai muiden laitosten ateriapalvelut, 55524000-9 Kouluruokailupalvelut

55510000-8 Ruokalapalvelut, 55511000-5 Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut, 55512000-2 Ruokalanhoito, 55523100-3 Kouluruokailupalvelut

Hotelli- ja ravintolapalvelut;

79100000-5-79140000-7; 75231100-5;

Oikeudelliset asiat siltä osin kuin niitä ei ole poissuljettu 2 artiklan 3 kohdan j alakohdan mukaisesti

75100000-7-75120000-3; 75123000-4; 75125000-8-75131000-3

Muut hallinnolliset ja valtionhallinnon palvelut

75200000-8-75231000-4

Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut

75231210-9-75231230-5; 75240000-0-75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Vankilapalvelut, yleiseen turvallisuuteen liittyvät palvelut ja pelastuspalvelut

79700000-1-79721000-4 [Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, Turvallisuuspalvelut, Hälytysjärjestelmän valvonta, Vartiointipalvelut, Valvontapalvelut, Seurantajärjestelmään liittyvät palvelut, Karkurien jäljityspalvelut, Partiointipalvelut, Henkilökorttien myöntämispalvelut, Tutkintapalvelut ja Etsivätoimistopalvelut] 79722000-1 [Grafologiapalvelut], 79723000-8 [Jäteanalyysipalvelut]

Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut

98900000-2 [Ulkopuolisten järjestöjen ja toimielinten palvelut] ja 98910000-5 [Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut]

Kansainväliset palvelut

64000000-6 [Posti- ja televiestintäpalvelut], 64100000-7 [Posti- ja pikalähettipalvelut], 64110000-0 [Postipalvelut], 64111000-7 [Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät postipalvelut], 64112000-4 [Kirjelähetyksiin liittyvät postipalvelut], 64113000-1 [Paketteihin liittyvät postipalvelut], 64114000-8 [Postitoimistopalvelut], 64115000-5 [Postilokerojen vuokrauspalvelut], 64116000-2 [Poste restante -palvelut], 64122000-7 [Toimiston sisäiset posti- ja lähettipalvelut]

Postipalvelut

50116510-9 [Autonrenkaiden pinnoitus], 71550000-8 [Sepän palvelut]

Sekalaiset palvelut


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Päätös EKP/2007/5

Tämä päätös

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

21 artikla

11 artikla

10 artikla

12 artikla

11 artikla

13 artikla

12 artikla

14 artikla

13 artikla

15 artikla

18 artikla

16 artikla

19 artikla

16 a artikla

22 artikla

17 artikla

16 artikla

18 artikla

23 artikla

19 artiklan 3 kohta

15 artikla

19 artiklan 1, 2, 4 ja 5 kohta

26 artikla

20 artikla

27 artikla

21 artikla

28 artikla

22 artikla

24 artikla

23 artikla

29 artikla

24 artikla

30 artikla

25 artikla

31 artikla

26 artikla

32 artikla

27 artikla

33 artikla

28 artikla

34 artikla

29 artikla

35 artikla

30 artikla

36 artikla

31 artikla

37 artikla

32 artikla

38 artikla

33 artikla

39 artikla

34 artikla

40 artikla

35 artikla

41 artikla


Top