EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/245 af 9. februar 2016 til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/15


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/245

af 9. februar 2016

til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2016/2)

(omarbejdning)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.6,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2007/5 (2) er blevet ændret væsentligt og ved flere lejligheder. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør afgørelsen omarbejdes af hensyn til klarhed.

(2)

Den Europæiske Centralbank (ECB) er forpligtet til et princip om omkostningseffektivitet og bestræber sig på at opnå den bedste kombination af kvalitet og pris ved erhvervelse af varer, tjenesteydelser og ved bygge- og anlægsarbejder.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF (3) er blevet erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU (4). Hverken dette direktiv eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (5) gælder for ECB.

(4)

ECB respekterer de generelle principper vedrørende regler om udbud, som disse er afspejlet i direktiv 2014/24/EU og forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

(5)

I henhold til artikel 6 i Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (6) kan Unionens institutioner i deres forretningsorden fastsætte de nærmere regler for denne ordning på det sproglige område.

(6)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2008/17 (7) indfører grundlaget for fælles udbudsregler i Eurosystemet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

GENERELLE REGLER

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »kontrakter«: gensidigt bebyrdende kontrakter, der indgås skriftligt mellem ECB og en eller flere leverandører og som vedrører udførelsen af bygge- og anlægsarbejder eller levering af varer eller tjenesteydelser

2)   »vareindkøbskontrakter«: kontrakter som vedrører køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer. En kontrakt, der omhandler levering af varer, og som også accessorisk omfatter monterings- og installationsarbejde, betragtes som en vareindkøbskontrakt

3)   »tjenesteydelseskontrakter«: andre kontrakter end dem, der er omhandlet i nr. 2), og som vedrører tjenesteydelser. En kontrakt, der omhandler levering af tjenesteydelser, herunder aktiviteter vedrørende bygge- og anlægsarbejder som er accessoriske i forhold til kontraktens hovedgenstand, betragtes som en tjenesteydelseskontrakt

4)   »bygge- og anlægskontrakter«: andre kontrakter end dem, der er omhandlet i nr. 2) og 3), og som omfatter enten udførelse eller både projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder. »Bygge- og anlægsarbejde« betyder resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion

5)   »koncessionskontrakter«: kontrakter om enten levering af tjenesteydelser eller udførelse af bygge- og anlægsarbejder, hvis modydelse hovedsageligt består af en tilladelse givet af ECB til at udnytte disse bygge- og anlægsarbejder eller levere tjenesteydelser til andre

6)   »leverancer«: de bygge- og anlægsarbejder, der skal udføres, de tjenesteydelser eller varer, der skal leveres i henhold til en kontrakt

7)   »innovationspartnerskab«: en procedure, som leverandører kan anmode om at deltage i, og i henhold til hvilken ECB opretter et partnerskab med en eller flere ansøgere, der har fået tilladelse til at deltage i proceduren, med det formål at udvikle og indkøbe innovative varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder

8)   »dynamisk indkøbssystem«: en fuldt elektronisk indkøbsproces for indkøb af almindelige varer, der er generelt tilgængelige på markedet, og som opfylder ECB's kriterier

9)   »rammeaftale«: en aftale indgået mellem ECB og en eller flere leverandører med det formål at fastsætte vilkårene for de konkrete kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder

10)   »leverandør«: enhver fysisk eller juridisk person, ethvert offentligt organ samt enhver sammenslutning af sådanne personer og/eller organer, som på markedet tilbyder henholdsvis udførelse af bygge- og anlægsarbejder eller levering af varer eller tjenesteydelser

11)   »ansøger«: en leverandør, der har indsendt en ansøgning om at deltage i et begrænset udbud eller et udbud med forhandling, en konkurrencepræget dialog eller et innovationspartnerskab

12)   »tilbudsgiver«: en leverandør, som har afgivet et tilbud

13)   »kontrakter om forskning og udvikling inden for sikkerhed vedrørende pengesedler«: kontrakter vedrørende teoretisk arbejde eller praktiske forsøg, analyser eller forskning, der udføres under kontrollerede forhold, enten:

med henblik på at erhverve ny viden eller udvikle nye eller forbedrede materialer, fremstillingsprocesser eller udstyr til fremstilling af originalmateriale samt fremstilling, transport, udstedelse, ægthedskontrol og destruktion af eurosedler, herunder originalmaterialet til disse, eller

med henblik på at indlede fremstillingen af nye eller forbedrede eksisterende materialer, produkter eller udstyr til fremstilling af originalmateriale, samt fremstilling, transport, udstedelse, ægthedskontrol og destruktion af eurosedler, herunder originalmaterialet til disse.

Kontrakter om forskning og udvikling inden for sikkerhed vedrørende pengesedler omfatter ikke kontrakter vedrørende prøvetrykning af eurosedler

14)   »offentligt udbud«: en procedure i henhold til hvilken enhver interesseret leverandør kan afgive et tilbud

15)   »begrænset udbud«: en procedure, hvori enhver leverandør kan ansøge om at deltage, men hvor kun de ansøgere, som ECB opfordrer dertil, kan afgive tilbud

16)   »udbud med forhandling«: en procedure hvor ECB rådfører sig med leverandører efter eget valg og forhandler kontraktvilkår med én eller flere af disse

17)   »konkurrencepræget dialog«: en procedure, som enhver leverandør kan ansøge om at deltage i, og hvor ECB fører en dialog med de ansøgere, der har fået tilladelse til at deltage i proceduren, med henblik på at udvikle en eller flere egnede alternative løsninger, der kan opfylde ECB's behov

18)   »elektronisk auktion«: en gentagen proces, hvor nye og lavere priser og/eller nye værdier for visse elementer i tilbuddene præsenteres i et elektronisk system, som finder sted efter den første fuldstændige vurdering af tilbuddene, således at disse kan klassificeres på grundlag af automatiske vurderingsmetoder

19)   »opfordring til at afgive tilbud«: opfordringen, som sendes til ansøgere eller leverandører, til at afgive et tilbud og som angiver proceduren, ECB's krav og kontraktvilkårene

20)   »dage«: kalenderdage

21)   »skriftlig(t)«: ethvert udtryk bestående af ord eller tal, som kan læses, reproduceres og derefter videresendes, herunder informationer overført og lagret ved hjælp af elektroniske midler

22)   »indkaldelse af interessetilkendegivelse«: en procedure til opstilling af en liste over egnede leverandører, som kan opfordres til at deltage i udbudsprocedurer.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   ECB indgår kontrakter om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder for egen regning i overensstemmelse med reglerne i denne afgørelse.

2.   ECB kan også i overensstemmelse med denne afgørelse anvende en fælles udbudsprocedure for egen regning og på vegne af en eller flere nationale centralbanker, nationale tilsynsmyndigheder, EU-institutioner og -organer og/eller internationale organisationer. I sådanne tilfælde skal ECB i udbudsdokumentationen angive: a) de andre kontraherende myndigheder, som deltager i udbudsproceduren, og b) det påtænkte kontraktmæssige forhold.

3.   Denne afgørelse finder ikke anvendelse på:

a)

samarbejdsaftaler:

i)

som bidrager til opfyldelsen af Eurosystemets eller Det Europæiske System af Centralbankers offentlige opgaver, og som er indgået af ECB og de nationale centralbanker, eller

ii)

som bidrager til opfyldelsen af offentlige opgaver, og som er indgået af ECB, andre EU-institutioner og -organer, internationale organisationer, eller offentlige myndigheder,

hvis det pågældende samarbejde udelukkende er underlagt hensyn af almen interesse, særligt gennemførelsen af fælles ikke-kommercielle mål, og deltagerne udfører mindre end 20 % af de relevante aktiviteter på det åbne marked

b)

udbudsprocedurer, hvori ECB deltager, som er foranstaltet af en af følgende: i) EU-institutioner og -organer, ii) internationale organisationer, eller iii) offentlige myndigheder, forudsat at de regler, som gælder for disse udbudsprocedurer, i hvert enkelt tilfælde er i overensstemmelse med de generelle principper i EU-udbudsretten

c)

udbud vedrørende pengesedler, som er reguleret i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) (8),

d)

udstedelse, salg, køb eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter og finansielle tjenesteydelser i forbindelse med disse transaktioner

e)

erhvervelse eller leje, uanset ved hvilke finansielle midler, af jord, bygninger eller anden fast ejendom eller med hensyn til rettigheder over disse

f)

ansættelseskontrakter mellem ECB og dens ansatte, indgået i overensstemmelse med ECB's ansættelsesvilkår

g)

tjenesteydelser om voldgift og mægling

h)

forsknings- og udviklingstjenesteydelser med mindre gevinsten forbundet med disse tjenester udelukkende kommer ECB til gode til eget brug og disse tjenesteydelser betales af ECB

i)

kontrakter om sendetid eller programudbud, der tildeles udbydere af audiovisuelle medietjenester eller medietjenester på radiospredningsområdet

j)

kontrakter vedrørende juridisk repræsentation af ECB i eller som forberedelse til en rets- eller voldgiftssag og kontrakter om eksklusive tjenesteydelser, der leveres af notarer, formueforvalterer og retspersonale

k)

om offentlig personbefordring med jernbane eller metro.

4.   Denne afgørelse gælder ikke for kontrakter mellem ECB og privatretlige eller offentligretlige juridiske personer, over hvilke ECB udøver en kontrol, som svarer til den kontrol, den udøver over sine egne afdelinger, hvor mere end 80 % af aktiviteterne i den juridiske person udføres i forbindelse med gennemførelsen af de opgaver, den har fået betroet af ECB, og hvor der ikke er nogen direkte privat kapitalandel, der medfører en kontrollerende interesse i den juridiske person.

5.   ECB kan i særlige tilfælde gennemføre procedurer for udvælgelsen af fysiske person som medlemmer af rådgivende udvalg på højt niveau, der bistår ECB i opfyldelsen af sine opgaver. Disse eksperter modtager en på forhånd fastsat godtgørelse, som per ekspert ikke må overstige tærsklen i artikel 4, stk. 3, litra a). De udvælges på baggrund af deres faglige viden ved anvendelse af udvælgelseskriterierne, som følger de generelle principper i artikel 3. ECB kan vedtage en specifik afgørelse, der nærmere fastsætter detaljerne for udvælgelsesproceduren og -vilkårene.

6.   Denne afgørelse gælder for følgende kontrakter, hvor ECB yder et direkte tilskud på mere end 50 %:

a)

bygge- og anlægskontrakter, hvis anslåede værdi eksklusive moms er lig med eller større end tærskelværdierne for bygge- og anlægskontrakter i artikel 4, stk. 3, og hvis hovedgenstand er anlægsarbejder eller byggearbejder til administrative formål, sportsanlæg, bygninger til sundhedsformål, rekreative anlæg, anlæg til fritidsformål, skole- og universitetsbygninger,

b)

tjenesteydelseskontrakter, som har forbindelse til en bygge- og anlægskontrakt som omhandlet i litra a), og hvis anslåede værdi eksklusive moms er lig med eller større end tærskelværdierne for tjenesteydelseskontrakter i artikel 4, stk. 3.

ECB sørger for, at disse kontrakter tildeles i overensstemmelse med denne afgørelse, selv hvis en anden enhed har tildelt kontrakterne, eller hvis ECB tildeler sådanne kontrakter på vegne af en anden enhed.

7.   Blandede kontrakter, der kan tilskrives forskellige kontrakttyper, skal tildeles i overensstemmelse med reglerne og bestemmelserne, som gælder for den leverance, der udgør kontraktens hovedgenstand. Hovedgenstanden i en blandet kontrakt bestemmes efter den leverance med den højeste anslåede værdi, med mindre særlige omstændigheder bevirker, at en anden leverance, som følge af sine specifikke kvaliteter, bør udgøre kontraktens hovedgenstand.

Artikel 3

Generelle principper

1.   Udbudsprocedurer skal foretages i overensstemmelse med de generelle principper om gennemsigtighed og åbenhed, proportionalitet, lige adgang og ligebehandling, samt principperne om ikke-diskrimination og loyal konkurrence.

2.   ECB gennemfører udbudsprocedurerne på engelsk, medmindre særlige omstændigheder i forbindelse med proceduren eller kontraktens genstand medfører, at andre sprog anvendes. ECB dokumenterer alle sådanne omstændigheder.

Artikel 4

Tærskler for kontraktværdier

1.   Kontrakter med en anslået værdi, som eksklusive moms er lig med eller overstiger de tærskelværdier, som er angivet i stk. 3, tildeles i overensstemmelse med de procedurer, som er fastlagt i kapitel II.

2.   Kontrakter med en anslået værdi, som eksklusive moms er mindre end de tærskelværdier, som er angivet i stk. 3, tildeles i overensstemmelse med de procedurer, som er fastlagt i kapitel III. Kontrakter med en anslået værdi på mindre end 20 000 EUR tildeles i overensstemmelse med artikel 37.

3.   Der gælder følgende tærskelværdier:

a)

209 000 EUR for kontrakter om vareindkøb og tjenesteydelser

b)

5 225 000 EUR for bygge- og anlægskontrakter og koncessionskontrakter.

Artikel 5

Beregning af den anslåede værdi af en kontrakt

1.   Den anslåede værdi af en kontrakt beregnes på grundlag af det samlede beløb, der efter ECB's skøn skal betales, eksklusive moms, herunder for alle former for optioner og eventuelle forlængelser, der er specificeret i udbudsbekendtgørelsen. Beregningen skal omfatte alle yderligere omkostninger, navnlig præmiebetalinger, gebyrer, renter, kommission, rejse- og opholdsudgifter, betalinger til præmier og andre former for vederlag til ansøgere eller tilbudsgivere.

2.   Skønnet skal være gyldigt på det tidspunkt, hvor ECB træffer beslutning om, hvilken udbudsprocedure der skal anvendes.

3.   Et udbud må ikke opdeles med det formål at undgå anvendelse af de procedurer, som er angivet i denne afgørelse. Den anslåede værdi af en kontrakt må ikke beregnes med det formål at undtage kontrakten fra de procedurer, der er fastsat i kapitel II eller artikel 35.

4.   Ved bygge- og anlægskontrakter skal der ved beregning af den anslåede værdi tages hensyn til bygge- og anlægskontraktens samlede udgifter, herunder værdien af de til arbejdets udførelse nødvendige varer og materiel, som stilles til entreprenørens rådighed af ECB. Omkostninger, som er forbundet med projektering og planlægning af arbejdet, skal også medtages, hvis de indgår i bygge- og anlægskontrakten.

5.   Med hensyn til løbende kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser skal værdien, som skal benyttes som grundlag for beregning af den anslåede kontraktværdi, om fornødent, være følgende:

a)

den samlede værdi for perioden, for så vidt angår tidsbegrænsede kontrakter

b)

den månedlige værdi, multipliceret med 48, for så vidt angår tidsubegrænsede kontrakter.

6.   For så vidt angår successive kontrakter for vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder af samme art, skal beregningen af den anslåede kontraktværdi baseres på den samlede faktiske værdi af de successive kontrakter inden for de foregående 12 måneder. Skønnet skal tage højde for alle ændringer i mængde eller værdi, som forventes at indtræffe i løbet af de 12 efterfølgende måneder efter opfyldelsen af den oprindelige kontrakt.

7.   Hvis en kontrakt opdeles i forskellige andele, eller hvis flere kontrakter, som skal udbydes, er tæt forbundet og har samme formål, skal den kombinerede værdi af alle andelene eller de enkelte kontrakter tages i betragtning. Hvis den kombinerede værdi er større end eller lig med tærskelværdierne i artikel 4, stk. 3, skal de procedurer, der er fastlagt i kapitel II i denne afgørelse, anvendes på alle andelene og kontrakterne. ECB kan imidlertid anvende proceduren i artikel 35 eller, hvis relevant, i artikel 37 med hensyn til individuelle andele og kontrakter, hvis den samlede anslåede værdi, eksklusive moms, er mindre end 80 000 EUR for kontrakter om vareindkøb og tjenesteydelser, og mindre end 1 mio. EUR, eksklusive moms, for bygge- og anlægskontrakter, såfremt den samlede anslåede værdi af alle andelene, som tildeles i henhold til procedurerne i artikel 35 og 37, ikke overstiger 20 % af den samlede anslåede værdi af samtlige andele.

8.   Ved beregning af værdien af et innovationspartnerskab skal der tages hensyn til den højeste anslåede værdi, eksklusive moms, af de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der forventes at finde sted i alle faser af det pågældende partnerskab, og af alle varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der forventes udviklet eller indkøbt ved partnerskabets ophør.

9.   Værdien af rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer beregnes på grundlag af den højeste anslåede værdi, eksklusive moms, af alle forventede kontrakter i hele rammeaftalens eller indkøbssystemets løbetid.

Artikel 6

Undtagelser

1.   I følgende tilfælde kan ECB afvige fra specifikke procedurebetingelser eller direkte tildele en leverandør en kontrakt:

a)

når en kontrakt af tvingende grunde og i overensstemmelse med objektive kriterier kun kan tildeles én bestemt leverandør. Disse grunde kan være af teknisk, kunstnerisk eller juridisk art, herunder udøvelse af enerettigheder i henhold til gældende lovgivning, men ikke af økonomisk art

b)

i særlig hastende tilfælde, som skyldes for ECB uforudseelige hændelser, hvor fristerne i procedurerne for udbud ikke kan overholdes

c)

når ECB har klassificeret kontrakten som fortrolig, eller når opfyldelse af kontrakten skal ske under særlige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med ECB's sikkerhedsregler, eller når hensynet til beskyttelsen af ECB's afgørende interesser kræver det. Kontrakter om forskning og udvikling inden for sikkerhed vedrørende pengesedler kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger og er derfor fritaget fra kravene i denne afgørelse

d)

i forbindelse med vareindkøbskontrakter, når de pågældende varer alene er fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse, studier eller udvikling. Denne bestemmelse omfatter ikke serieproduktion til påvisning af varens handelsmæssige rentabilitet eller til dækning af forsknings- og udviklingsomkostninger,

e)

ved indkøb af leverancer på særlig fordelagtige vilkår, enten hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed, eller hos kurator eller likvidator, der er udpeget i forbindelse med en konkursbehandling, en tvangsakkord eller en tilsvarende behandling i henhold til nationale love og forskrifter

f)

ved supplerende varer erhvervet i henhold til en vareindkøbskontrakt, som erstatter eller udvider de oprindelige varer eller installationer, hvor et leverandørskifte ville medføre uforholdsmæssigt store vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. Løbetiden for kontrakter vedrørende disse supplerende varer må ikke overstige tre år, og

g)

i andre tilfælde, der er udtrykkeligt nævnt i denne afgørelse.

I alle tilfælde i første afsnit opretholder ECB konkurrencen mellem flere egnede leverandører, så vidt muligt.

2.   ECB kan uafhængig af kontraktværdien tildele kontrakter i overensstemmelse med artikel 35, hvis kontraktens hovedformål er en af tjenesteydelserne opregnet i bilag I.

Artikel 7

Varighed og forlængelse af kontrakter

1.   Kontraktperioden, inklusive forlængelser, må ikke være længere end fire år, medmindre kontraktens genstand eller andre legitime årsager begrunder en længere varighed.

2.   Såfremt en kontrakt er indgået for en tidsbegrænset periode, kan den forlænges ud over den oprindelige periode på nedenstående betingelser:

a)

udbudsbekendtgørelsen, eller i tilfælde af en procedure i henhold til kapitel III, anmodningen om et forslag, indeholder mulighed for forlængelse

b)

forlængelsen er behørigt begrundet, og

c)

forlængelserne blev taget i betragtning ved fastsættelsen af den gældende procedure i overensstemmelse med artikel 4.

3.   I modsat fald må en tidsbegrænset kontrakt kun forlænges i de situationer, som er beskrevet i artikel 6, stk. 1.

Artikel 8

Supplerende varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

1.   ECB kan bestille supplerende varer, tjenesteydelser og bygge- eller anlægsarbejder fra den oprindelige entreprenør under forudsætning af, at:

a)

udbudsdokumentationen omfatter tydelige og præcise revisionsbestemmelser eller optionsklausuler, der muliggør indkøb af supplerende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og

b)

de supplerende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder blev taget i betragtning ved beregning af værdien af kontrakten i overensstemmelse med artikel 5.

Klausulerne fastsætter omfanget og arten af eventuelle revideringer eller optioner samt betingelserne for deres anvendelse. De omfatter ikke revideringer eller optioner, der kan ændre den oprindelige kontrakts overordnede karakter.

2.   ECB kan bestille supplerende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder fra den oprindelige entreprenør, uanset deres værdi, forudsat at de nødvendige ændringer af den oprindelige kontrakt ikke er væsentlige. Ændringer anses for at være væsentlige, hvis de ændrer kontraktens overordnede karakter.

Ændringer anses ikke for at være væsentlige, hvis deres samlede værdi forbliver under både a) tærsklerne i artikel 4, stk. 3, og b) 10 % af værdien af den oprindelige kontrakt for vareindkøb og tjenesteydelser eller 15 % af værdien af den oprindelige bygge- og anlægskontrakt.

Alle ændringer, der overstiger disse beløb, anses for at være væsentlige, særlig hvis en eller flere af følgende betingelser opfyldes:

a)

ændringen indfører betingelser, som, hvis de havde været en del af den oprindelige udbudsprocedure, ville have givet andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte adgang eller for at acceptere et andet tilbud end det oprindeligt accepterede, eller som ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren

b)

ændringen ændrer kontraktens økonomiske balance til entreprenørens fordel på en måde, som den oprindelige kontrakt ikke gav mulighed for

c)

ændringen medfører en betydelig udvidelse af kontraktens anvendelsesområde

d)

en ny entreprenør erstatter den entreprenør, som oprindelig var blevet tildelt kontrakten, i andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 4.

3.   ECB kan i tillæg hertil bestille supplerende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder fra den oprindelige entreprenør:

a)

hvis de supplerende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er blevet nødvendige på grund af forhold, som ECB ved at have udvist en påpasselig adfærd ikke kunne have forudset, forudsat at ændringen ikke ændrer den oprindelige kontrakts overordnede karakter, eller

b)

hvis de supplerende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, som er blevet nødvendige, ikke teknisk eller økonomisk kan adskilles fra den oprindelige kontrakt uden betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af omkostningerne.

Værdien af de supplerende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, må dog i de enkelte tilfælde som regel ikke overstige 50 % af værdien af kontrakten.

4.   En kontrakt kan ændres ved, at entreprenøren, der var blevet tildelt kontrakten, erstattes af en anden entreprenør, som følge af enten:

a)

en utvetydig, tydelig og præcis revisionsbestemmelse eller optionsklausul

b)

en universel eller delvis efterfølgelse af en anden leverandør, der opfylder de samme kriterier, der var gældende for udvælgelsen af den oprindelige entreprenør, efter omstrukturering af virksomheden, herunder overtagelser, fusioner, erhvervelser eller insolvens, såfremt dette ikke medfører andre væsentlige ændringer af kontrakten og ikke har til formål at omgå anvendelsen af denne afgørelse, eller

c)

at ECB selv påtager sig hovedentreprenørens forpligtelser over for underentreprenørerne, herunder forpligtelsen til at foretage betalinger direkte til underentreprenørerne, når denne mulighed forefindes i kontrakten.

5.   I forbindelse med de oprindelige kontrakter, der blev tildelt i overensstemmelse med kapitel II, skal ECB offentliggøre en bekendtgørelse i EU-Tidende om enhver yderligere vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde i overensstemmelse med stk. 3, hvis den samlede værdi af de yderligere varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der blev bestilt i henhold til denne kontrakt, overskrider værdien af den oprindelige kontrakt med 50 %.

6.   Såfremt ingen af betingelserne i stk. 1-4 er opfyldt, kan kontrakter om supplerende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder kun tildeles i overensstemmelse med artikel 4 og 6 i denne afgørelse.

KAPITEL II

PROCEDURE FOR OFFENTLIGT UDBUD

Artikel 9

Oversigt

1.   ECB skal tildele kontrakter med en anslået værdi, som er lig med eller overstiger de tærskelværdier, som er angivet i artikel 4, stk. 3, gennem offentligt udbud. I særligt begrundede tilfælde kan ECB anvende begrænsede udbud, udbud med forhandling, udbud med konkurrencepræget dialog eller et innovationspartnerskab på de i artikel 11-14 anførte betingelser.

2.   ECB kan indgå rammeaftaler eller oprette dynamiske indkøbssystemer og tildele kontrakter på grundlag heraf i overensstemmelse med de betingelser, som er anført i henholdsvis artikel 18 og 19.

3.   Procedurerne i stk. 1 og 2 kan suppleres af en elektronisk auktion som angivet i artikel 16.

4.   ECB kan gennemføre projektkonkurrencer. Proceduren for en projektkonkurrence skal fastlægges i bekendtgørelsen om projektkonkurrencen, som offentliggøres i EU-Tidende. Den skal opfylde de almindelige principper for projektkonkurrencer, herunder offentliggørelse, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling samt juryens integritet og uafhængighed. Kriterier, der anvendes i projektkonkurrencer, kan særlig omfatte kriterier vedrørende den kunstneriske værdi af et designkoncept og dets budgetoverholdelse.

5.   ECB tildeler koncessionskontrakter i overensstemmelse med artikel 20 og de generelle principper i artikel 3. Tildelingsproceduren fastsættes i udbudsbekendtgørelsen.

AFDELING 1

Proceduretyper og gennemførelse heraf

Artikel 10

Offentligt udbud

1.   Ved offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse kan alle interesserede leverandører anmode om opfordringen til at afgive tilbud, hvis denne ikke er gjort tilgængelig elektronisk. ECB skal fremsende opfordringen til at afgive tilbud senest 6 dage efter modtagelse af anmodningen, såfremt anmodningen blev afgivet i god tid inden tidsfristen for afgivelse af tilbud.

2.   Interesserede leverandører skal afgive deres bud inden for den af ECB fastsatte frist og buddet skal indeholde al den af ECB krævede dokumentation.

3.   ECB skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, hvis tilbud bedst opfylder de kriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen til at afgive tilbud.

Artikel 11

Begrænset udbud

1.   ECB kan anvende begrænset udbud, hvis:

a)

ECB's krav kan defineres så detaljeret, at tilbud kan sammenlignes med hinanden og kontrakten kan tildeles uden forhandlinger med tilbudsgiverne, og

b)

det er nødvendigt at begrænse antallet af tilbud af administrative grunde eller som følge af arten af udbuddet.

2.   Efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse kan interesserede leverandører ansøge om deltagelse i det begrænsede udbud. De skal indsende deres ansøgning inden for den tidsfrist, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen og fremsende den af ECB forlangte dokumentation.

3.   ECB skal kontrollere ansøgernes egnethed og vurdere ansøgningerne i forhold til de udvælgelseskriterier, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen. ECB skal opfordre mindst fem egnede ansøgere, som opfylder udvælgelseskriterierne, til at afgive et tilbud, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne. Opfordringen til at afgive tilbud sendes skriftligt samtidigt til alle de ansøgere, som er opfordret til at afgive et tilbud.

4.   Ansøgerne skal afgive deres bud inden for den af ECB fastsatte frist og buddet skal indeholde al den af ECB krævede dokumentation.

5.   ECB skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, hvis tilbud bedst opfylder de kriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen til at afgive tilbud.

Artikel 12

Udbud med forhandling

1.   ECB kan anvende udbud med forhandling, hvis:

a)

ECB's behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger eller de kræver design eller innovative løsninger

b)

kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til leveringens særlige art, kompleksitet, retlige og finansielle forhold og risici i forbindelse hermed ikke kan tildeles uden forudgående forhandling, eller

c)

de tekniske specifikationer ikke kan fastlægges tilstrækkeligt præcist med henvisning til en teknisk standard eller reference.

2.   ECB kan også anvende udbud med forhandling, når der ved offentligt udbud, begrænset udbud eller en konkurrencepræget dialog kun er fremkommet ukorrekte eller uacceptable tilbud. ECB kan undlade at offentliggøre en ny udbudsbekendtgørelse, hvis udbuddet med forhandling omfatter alle og udelukkende de bydende, der deltog i det indledende udbud, der var egnede, opfyldte udvælgelseskriterierne og indgav deres tilbud i overensstemmelse med de formelle udbudsbetingelser. ECB kan også indlede et udbud med forhandling i overensstemmelse med artikel 35 uden at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, hvis ingen tilbud eller ingen egnede tilbud er blevet modtaget. I alle tilfælde gælder, at de oprindelige betingelser i kontrakten, der tildeles, ikke må være ændret væsentligt.

3.   Efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse kan interesserede leverandører ansøge om at deltage i udbuddet med forhandling. De skal indsende deres ansøgning inden for den tidsfrist, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen og fremsende den af ECB forlangte dokumentation.

4.   ECB skal kontrollere ansøgernes egnethed og vurdere ansøgningerne i forhold til de udvælgelseskriterier, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen. ECB skal opfordre mindst tre egnede ansøgere, som opfylder udvælgelseskriterierne, til at afgive et tilbud, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne. Opfordringen til at afgive tilbud sendes samtidigt til alle de ansøgere, som er opfordret til at afgive et tilbud.

5.   Efter vurdering af tilbuddene kan ECB forhandle med tilbudsgivere med henblik på, at disse kan bringe deres tilbud i overensstemmelse med ECB's krav. ECB kan indlede forhandlinger enten:

a)

med den bedst indplacerede tilbudsgiver. Hvis forhandlingerne med den bedst indplacerede tilbudsgiver ikke fører til et resultat, kan ECB indlede forhandlinger med den næstbedst placerede tilbudsgiver, eller

b)

sideløbende med flere tilbudsgivere, hvis tilbud bedst opfylder tildelingskriterierne. Antallet af tilbudsgivere, som der optages forhandling med, kan reduceres i flere på hinanden følgende omgange ved anvendelse af tildelingskriterierne i udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at afgive tilbud.

Forinden ECB indleder forhandlinger, skal den underrette alle tilbudsgivere, som kan deltage i forhandlingerne, om, hvorledes forhandlingerne vil blive gennemført.

6.   Omfanget af forhandlingerne kan omfatte tilbudsgivernes tekniske løsninger, finansielle løsninger og kontraktvilkårene, forudsat at omfanget af udbuddet ikke ændres væsentligt. ECB kan også opfordre tilbudsgivere til at afgive et revideret tilbud. Under forhandlingerne sikrer ECB, at alle tilbudsgivere, som er indbudt til at deltage i forhandlingerne, behandles ens.

7.   Når forhandlingerne er afsluttet, skal ECB tildele kontrakten til den tilbudsgiver, hvis tilbud bedst opfylder de tildelingskriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen til at afgive tilbud.

Artikel 13

Konkurrencepræget dialog

1.   ECB kan udføre en konkurrencepræget dialog i de tilfælde, der er fastsat i artikel 12, stk. 1.

2.   Ved offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse kan interesserede leverandører ansøge om deltagelse i dialogen. De skal indsende deres ansøgning inden for den tidsfrist, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen og fremsende den af ECB forlangte dokumentation.

3.   ECB skal kontrollere ansøgernes egnethed og vurdere ansøgningerne i forhold til de udvælgelseskriterier, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen. ECB skal opfordre mindst tre egnede ansøgere til at deltage i dialogen og tilsende dem en anmodning om et forslag med angivelse af ECB's behov. Dialogens formål er at identificere og definere den løsning, som er bedst egnet til at opfylde ECB's behov. ECB kan drøfte alle aspekter ved kontrakten med ansøgerne. Antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, skal være tilstrækkeligt stort til at sikre reel konkurrence. Hvis antallet ligger under mindsteantallet, kan ECB fortsætte proceduren med de ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne.

4.   Dialogen gennemføres inden for den tidsramme som er specificeret i udbudsbekendtgørelsen. Under dialogen sikrer ECB, at alle deltagere behandles ens. ECB videregiver ikke oplysninger, som kan stille nogle deltagere bedre end andre eller ved over for de andre deltagere at afsløre foreslåede løsninger eller andre fortrolige oplysninger, som en ansøger, der deltager i dialogen, har meddelt, uden dennes konkrete skriftlige samtykke.

5.   Såfremt det er angivet i udbudsbekendtgørelsen, kan ECB lade dialogen forløbe i flere successive faser for at begrænse antallet af løsninger, der skal diskuteres i dialogfasen. ECB fortsætter denne dialog, indtil ECB har indkredset den eller de løsninger, der kan opfylde dens behov. ECB skal udvælge de løsninger, som skal bedømmes, ved anvendelse af de tildelingskriterier, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i anmodningen om et forslag.

6.   Efter at have erklæret dialogen for afsluttet opfordrer ECB deltagerne i dialogen til at afgive deres endelige tilbud på grundlag af de løsninger, der er forelagt og præciseret under dialogen. ECB kan anmode tilbudsgiverne om at præcisere eller optimere visse aspekter af deres tilbud eller bekræfte forpligtelser, som er indeholdt i tilbuddet, forudsat at dette ikke bevirker, at væsentlige aspekter af tilbuddet ændres, og at det ikke indebærer risiko for konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling.

7.   ECB bedømmer de modtagne tilbud på grundlag af de tildelingskriterier, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i anmodningen om et forslag. Efter fuldendt bedømmelse tildeler ECB kontrakten til den bydende, hvis tilbud bedst opfylder tildelingskriterierne, som skal omfatte kvalitetsaspekter.

Artikel 14

Innovationspartnerskab

1.   ECB kan anvende proceduren for et innovationspartnerskab i forbindelse med udviklingen af innovative varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der ikke er tilgængelige på markedet, og det efterfølgende indkøb af heraf, forudsat at de svarer til de resultatniveauer og maksimumsomkostninger, der er aftalt mellem ECB og deltagerne i partnerskabet.

2.   Ved offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse kan interesserede leverandører ansøge om at deltage i innovationspartnerskabet. De indsender deres ansøgning inden for den frist, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen og fremsender den af ECB forlangte dokumentation.

3.   ECB skal kontrollere ansøgernes egnethed og vurdere ansøgningerne i forhold til de udvælgelseskriterier, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen. ECB skal opfordre mindst tre egnede ansøgere til at deltage i proceduren og tilsende dem en anmodning om et forslag med angivelse af ECB's behov. Antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, skal være tilstrækkeligt stort til at sikre reel konkurrence. Hvis antallet ligger under mindsteantallet, kan ECB fortsætte proceduren med de ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne.

4.   ECB kan beslutte at oprette et innovationspartnerskab med én partner eller med flere partnere, der gennemfører separate forsknings- og udviklingsaktiviteter.

5.   Innovationspartnerskabet struktureres i flere successive faser i henhold til rækkefølgen i forsknings- og innovationsprocessen, som kan omfatte fremstilling af varer, tilvejebringelse af tjenesteydelser eller gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder. Innovationspartnerskabet opstiller mellemfristede mål, der skal nås af partnerne, og sørger for betaling i passende rater. Hvis det fremgår af udbudsdokumenterne, kan ECB efter hver fase beslutte enten at bringe innovationspartnerskabet til ophør eller, i tilfælde af et innovationspartnerskab med flere partnere, at reducere antallet af partnere ved at bringe individuelle kontrakter til ophør.

6.   Hvis det fremgår af udbudsdokumenterne, kan forhandlinger under innovationspartnerskabsprocedurer forløbe i flere faser ved anvendelse af de specifikke tildelingskriterier for at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles. ECB forhandler med tilbudsgiverne om det indledende og alle efterfølgende tilbud, som tilbudsgiverne afgiver, undtagen det endelige tilbud, og ændringer af de tekniske specifikationer skal meddeles tilbudsgiverne, for at gøre det muligt for dem at ændre og genfremsende ændrede tilbud. Minimumskravene og tildelingskriterierne er ikke genstand for forhandling.

7.   Artikel 13, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

AFDELING 2

Elektronisk udbud

Artikel 15

Elektroniske udbudsprocedurer

ECB kan gennemføre elektroniske udbudsprocedurer efter de generelle betingelser, der gælder for elektronisk udbud i artikel 22 i direktiv 2014/24/EU i sammenhæng med direktivets bilag IV. I disse tilfælde skal der i udbudsbekendtgørelsen især gøres opmærksom på de formelle betingelser, som ansøgere eller tilbudsgivere skal overholde, samt hvorledes der opnås adgang til den elektroniske platform. ECB kan beslutte kun at ville modtage elektroniske ansøgninger og tilbud, medmindre der er tekniske grunde vedrørende lige adgang, operabilitet eller sikkerhed, som gør dette umuligt.

Artikel 16

Elektroniske auktioner

1.   Ved offentlige udbud, begrænsede udbud og udbud med forhandling kan ECB beslutte, at der anvendes elektronisk auktion, forudsat at specifikationerne kan fastsættes nøjagtigt.

Den elektroniske auktion er baseret på enten:

a)

udelukkende priser, når kontrakten tildeles på grundlag af pris alene, eller

b)

priser og/eller de nye værdier af de elementer i tilbuddene, der er anført i udbudsbetingelserne, når kontrakten tildeles på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

2.   Såfremt ECB beslutter at anvende elektronisk auktion, anføres dette i udbudsbekendtgørelsen. Udbudsdokumenterne skal bl.a. indeholder følgende yderligere oplysninger:

a)

de elementer og værdier der holdes elektronisk auktion over, for så vidt disse elementer er kvantificerbare og kan udtrykkes i tal eller procentdele

b)

eventuelle grænser for de værdier, som kan fremlægges, således som de fremgår af specifikationerne

c)

de oplysninger, der vil blive stillet til tilbudsgivernes rådighed under den elektroniske auktion, og på hvilket tidspunkt de i givet fald stilles til rådighed

d)

alle oplysninger, der er relevante for afviklingen af den elektroniske auktion

e)

de betingelser på hvilke tilbudsgiverne kan byde, og især de minimumsudsving mellem de bud, som i givet fald kræves for at byde, og

f)

alle relevante oplysninger om det elektroniske system, der anvendes, samt om betingelser og tekniske specifikationer for tilslutning.

3.   Den elektroniske auktion afholdes først efter afgivelse og en første vurdering af tilbuddene. Alle egnede tilbudsgivere, der opfylder udvælgelseskriterierne, og hvis tilbud er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, og som ikke er ukorrekte, uacceptable eller uegnede, opfordres samtidigt til at afgive nye priser og/eller værdier.

4.   Opfordringen skal ledsages af resultatet af den fulde vurdering af det pågældende tilbud. Den skal angive dato og tidspunkt for, hvornår den elektroniske auktion finder sted og skal indeholde instrukser for den individuelle forbindelse til det elektroniske udstyr. Elektronisk auktion kan tidligst indledes to hverdage efter afsendelsen af opfordringen til at afgive tilbud. Opfordringen skal ligeledes indeholde den matematiske formel, der ved elektronisk auktion bestemmer den automatiske omklassificering på grundlag af de nye priser og/eller nye værdier. Undtagen i tilfælde hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud alene identificeres på grundlag af prisen, indarbejder denne formel vægtningen af alle de kriterier, der er fastsat, med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige, således som det er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsdokumenterne. Med henblik herpå skal eventuelle rammer for vægtningens udsving imidlertid udtrykkes forudgående ved en bestemt værdi. Såfremt varianter er tilladt, skal en formel angives særskilt for hver variant.

5.   Den elektroniske auktion kan finde sted i flere successive faser. Under hver fase giver ECB omgående alle tilbudsgiverne mindst de oplysninger, der giver dem mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at kende deres respektive klassificering. Den kan ligeledes give andre oplysninger om andre afgivne priser eller værdier, hvis dette er angivet i udbudsdokumenterne. Den kan ligeledes på et hvilket som helst tidspunkt give meddelelse om antallet af deltagere i den pågældende fase af auktionen. ECB må imidlertid under ingen omstændigheder give oplysning om tilbudsgivernes identitet under auktionens forskellige faser.

6.   ECB afslutter en elektronisk auktion ved udløbet af den frist, der er fastsat i opfordringen til deltagelse i auktionen. Fristen kan enten udtrykkes som en bestemt dato og et bestemt tidspunkt eller som en periode, der skal forløbe efter afgivelse af det sidste tilbud med nye priser eller værdier. ECB anfører i opfordringen til at deltage tidsrammen for aktioner, som gennemføres i faser.

7.   Efter afslutningen af den elektroniske auktion tildeler ECB kontrakten på baggrund af resultaterne af den elektroniske auktion.

Artikel 17

Elektroniske kataloger

1.   Hvis der kræves anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler, kan ECB kræve, at tilbuddene afgives i form af et elektronisk katalog, eller at de omfatter et elektronisk katalog.

2.   Hvis det accepteres eller kræves, at tilbuddene udformes i form af et elektronisk katalog, skal ECB:

a)

angive dette i udbudsbekendtgørelsen

b)

i udbudsdokumenterne præcisere alle de nødvendige oplysninger i henhold til artikel 22, stk. 6, i direktiv 2014/24/EU vedrørende formatet, det anvendte elektroniske udstyr samt de tekniske ordninger og specifikationer for kataloget.

3.   Elektroniske kataloger udfærdiges af ansøgerne eller tilbudsgiverne med henblik på deltagelse i en given udbudsprocedure i overensstemmelse med de tekniske specifikationer og den form, der er fastlagt af ECB, og skal overholde kravene til elektroniske kommunikationsværktøjer samt eventuelle yderligere krav, der er fastsat af ECB i overensstemmelse med artikel 22 i direktiv 2014/24/EU.

4.   Hvis der er indgået en rammeaftale med mere end en leverandør via elektroniske kataloger, kan en fornyet konkurrence i forbindelse med specifikke kontrakter finde sted på basis af de opdaterede kataloger. I disse tilfælde kan ECB:

a)

opfordre tilbudsgivere til at indsende deres elektroniske kataloger igen, således at de er tilpasset til kravene i den pågældende kontrakt, eller

b)

hvis det er angivet i udbudsdokumenterne, underrette tilbudsgivere om, at ECB planlægger at indsamle de oplysninger fra de allerede fremsendte elektroniske kataloger, der er nødvendige for at kunne samle tilbud vedrørende den pågældende kontrakt.

Hvis en konkurrence genåbnes i henhold til litra b), meddeler ECB tilbudsgiverne om datoen og tidspunktet for, hvornår oplysningerne indsamles, og giver tilbudsgiverne mulighed for at afvise denne indsamling af oplysninger. ECB afsætter en passende periode mellem meddelelsen og den faktiske indsamling af oplysninger. Inden ECB tildeler kontrakten, skal den pågældende tilbudsgiver gives mulighed for at bekræfte, at det således afgivne tilbud ikke indeholder materielle fejl.

5.   Hvis et dynamisk indkøbssystem anvendes, kan ECB kræve, at en ansøgning om deltagelse ledsages af et elektronisk katalog, på grundlag af hvilket de specifikke kontrakter kan tildeles, og med bud, der er udfærdiges i overensstemmelse med stk. 4, litra b). I disse tilfælde underretter ECB ansøgerne om planerne om at udfærdige tilbud ved hjælp af denne procedure, og ansøgerne færdiggør de elektroniske kataloger, der er blevet afgivet. ECB kan alternativt kræve at tilbud, der afgives vedrørende en konkret kontrakt fremlægges i form af et elektronisk katalog.

AFDELING 3

Særlige regler for visse kontrakttyper

Artikel 18

Rammeaftaler

1.   ECB kan anvende rammeaftaler i tilfælde, hvor den regelmæssigt indgår kontrakter om lignende indkøbs- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder, for hvilke der ikke kan fastsættes nøjagtige leveringstidspunkter eller detaljerede specifikationer.

2.   Med henblik på at indgå en rammeaftale følger ECB procedurerne i artikel 10-12 vedrørende alle faser frem til indgåelsen af rammeaftalen. Såfremt ECB påtænker at indgå rammeaftale med flere leverandører, skal den indgå mindst tre aftaler, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal leverandører, der opfylder udvælgelses- og tildelingskriterierne. Udbudsbekendtgørelsen skal angive omfanget og antallet af rammeaftaler, som skal indgås.

Specifikke kontrakter på grundlag af rammeaftalen indgås i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som er fastlagt i denne artikel.

3.   Når en rammeaftale indgås med en enkelt leverandør, indgås specifikke kontrakter baseret på denne rammeaftale på de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen. I det omfang det er nødvendigt, kan ECB skriftligt anmode leverandøren om at supplere dennes oprindelige tilbud. Sådanne supplerende tilbud må ikke indeholde væsentlige ændringer af de vilkår, som er indeholdt i rammeaftalen.

4.   Hvis rammeaftaler er indgået med flere leverandører, kan specifikke kontrakter indgås enten:

a)

på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence

b)

hvis der ikke er fastsat sådanne kriterier, ved at der iværksættes en fornyet konkurrence blandt de leverandører, med hvem der er indgået en rammeaftale, eller

c)

ved i nogle tilfælde at anvende kriterierne i rammeaftalerne, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence som anført i litra a), og i andre tilfælde at iværksætte en fornyet konkurrence blandt leverandører med hvem der er indgået en rammeaftale som anført i litra b), forudsat at der i udbudsdokumenterne for rammeaftalen er mulighed for at vælge mellem de to muligheder, at udbudsdokumenterne indeholder bindende objektive kriterier for dette valg, og at det er specificeret hvilke bestemmelser, der kan være genstand for iværksættelse af en fornyet konkurrence.

Såfremt en fornyet konkurrence iværksættes i overensstemmelse med litra b), skal ECB tildele konkrete kontrakter i henhold til følgende procedure:

ECB skal skriftligt opfordre alle leverandører til at afgive et tilbud inden for den frist, som er angivet i anmodningen om et forslag. Udbudsdokumenterne for rammeaftalen skal specificere de kriterier på grundlag af hvilke den konkrete kontrakt tildeles, og om nødvendigt suppleres af yderligere oplysninger i anmodningen om et forslag

leverandørerne skal skriftligt afgive deres tilbud inden for den af ECB fastsatte frist, og

ECB tildeler den konkrete kontrakt til den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud på grundlag af tildelingskriterier, der er fastsat i anmodningen om et forslag.

Når en fornyet konkurrence iværksættes i overensstemmelse med litra b) eller c), finder artikel 36, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Artikel 19

Dynamiske indkøbssystemer

1.   ECB kan erhverve standardiserede, tilgængelige varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder ved anvendelse af dynamiske indkøbssystemer. Disse systemer skal være fuldt elektroniske, frit tilgængelige og gratis for leverandørerne. Medmindre andet er angivet i denne artikel, skal proceduren herved følge reglerne om begrænset udbud i artikel 11.

2.   Med henblik på indførelsen af et dynamisk indkøbssystem træffer ECB følgende foranstaltninger:

a)

offentliggør en udbudsbekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at der anvendes et dynamisk indkøbssystem, herunder præciserer arten af det planlagte indkøb i systemet, gyldighedsperioden, udvælgelses- og tildelingskriterierne og alle nødvendige oplysninger vedrørende det anvendte elektroniske udstyr og de tekniske ordninger og specifikationer for tilslutning. Udbudsbekendtgørelsen skal fastsætte en frist på mindst 30 dage for leverandørerne til at ansøge om deltagelse, og

b)

tilbyder ad elektronisk vej fra offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen og indtil systemet udløber fri, direkte og fuld adgang til udbudsbetingelserne og til eventuelle supplerende dokumenter.

3.   Systemet er åbent i hele gyldighedsperioden for enhver leverandør, der opfylder udvælgelseskriterierne og som har afgivet et tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Der gælder ingen yderligere frister for modtagelse af tilbud. Tilbudsgivere kan på ethvert tidspunkt forbedre deres tilbud, forudsat at de fortsat er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. De skal underrette ECB uden ugrundet ophold om enhver ændring, der har betydning for deres egnethed eller mulighed for at opfylde kontrakten. ECB kan kræve, at tilbudsgiverne fremsender opdateret bevis for deres egnethed.

4.   ECB kontrollerer senest 10 dage efter modtagelse tilbudsgivernes egnethed og opfyldelse af udvælgelseskravene på grundlag af deres tilbud. ECB skal endvidere kontrollere, om tilbuddene opfylder udbudsbetingelserne. ECB underretter tilbudsgiverne ved snarligst mulige lejlighed om, hvorvidt de er optaget i det dynamiske indkøbssystem.

5.   Hver enkelt kontrakt, hvis værdi er lig med eller overstiger de i artikel 4, stk. 3, anførte tærskelværdier, skal være genstand for et selvstændigt tilbud. ECB opfordrer alle tilbudsgivere, der er optaget i systemet, til at afgive et tilbud inden en rimelig frist, som skal være mindst 15 dage. ECB tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud på grundlag af tildelingskriterier, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen. Disse kriterier kan eventuelt præciseres i opfordringen om afgivelse af tilbud.

6.   Hvis værdien af en bestemt kontrakt er mindre end de i artikel 4, stk. 3, anførte tærskelværdier, kan ECB opfordre tre eller fem tilbudsgivere, som er optaget i systemet, til at afgive et tilbud i henhold til fremgangsmåden i artikel 35.

7.   Et dynamisk indkøbssystem må ikke vare længere end fire år, medmindre en længere varighed er behørigt begrundet og muligheden herfor var angivet i udbudsbekendtgørelsen.

Artikel 20

Koncessionskontrakter

Tildelingsproceduren for koncessionskontrakter reguleres af denne afgørelse, jf. dog følgende modifikationer:

a)

beregningen af den anslåede værdi af koncessionskontrakterne skal tage højde for entreprenørens samlede anslåede omsætning, eksklusive moms, ved udførelse af koncessionskontrakten i løbet af kontraktperioden

b)

koncessionskontrakter er altid tidsbegrænsede. Varigheden må ikke overskride den periode, som en koncessionshaver med rimelighed kunne forvente til at få dækket sine investeringer og opnå et økonomisk afkast.

AFDELING 4

Iværksættelse af udbudsproceduren

Artikel 21

Offentliggørelse af udbudsmuligheder

1.   Såfremt ECB beslutter at gennemføre en udbudsprocedure i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel, skal den offentliggøre en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende og på ECB's websted. ECB kan, når det skønnes hensigtsmæssigt, indrykke annoncer i andre relevante medier. Offentliggørelse på ECB's websted og i andre medier må ikke gå forud for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i EU-Tidende. I tilfælde af modstrid mellem forskellige versioner af udbudsbekendtgørelsen, er den version, der er offentliggjort i EU-Tidende, gyldig og har forrang for alle andre versioner.

2.   ECB kan offentliggøre en forhåndsmeddelelse med angivelse af det anslåede samlede beløb for kontrakter efter arten af tjenesteydelse eller produktgruppe og de væsentlige egenskaber ved bygge- og anlægskontrakter, som den agter at udbyde i løbet af et budgetår.

3.   Uden at berøre andre bestemmelser i denne afgørelse skal alle bekendtgørelser, der offentliggøres i EU-Tidende, mindst indeholde de oplysninger, der er specificeret i den relevante del af bilag V til direktiv 2014/24/EU. Udbudsbekendtgørelser skal angive, hvorvidt kontrakten tildeles på baggrund af den laveste pris.

Artikel 22

Indkaldelse af interessetilkendegivelse

1.   ECB kan indkalde interessetilkendegivelser, hvis den agter at tildele flere kontrakter, der omfatter samme eller tilsvarende sagsforhold. Medmindre andet er angivet i denne artikel, skal fremgangsmåden herved følge reglerne om begrænset udbud i artikel 11.

2.   Til opstilling af en liste over egnede leverandører offentliggør ECB en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, hvori der som minimum angives genstanden for de kontrakter, der skal tildeles, varighed, egnethed og udvælgelseskriterier samt fristen for modtagelse af ansøgninger om at komme i betragtning i forbindelse med oprettelse af en liste over egnede leverandører.

3.   Listen er gyldig i højst fire år fra det tidspunkt, hvor udbudsbekendtgørelsen blev sendt til EU-Tidende. En leverandør kan ansøge om at blive optaget på listen, indtil tre måneder før listen udløber. Ansøgningen skal ledsages af dokumentation som angivet i udbudsbekendtgørelsen. Leverandørerne skal indsende deres ansøgning inden for den frist, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen.

4.   Efter modtagelse af ansøgningerne kontrollerer ECB ansøgernes egnethed og vurderer ansøgningerne i forhold til de udvælgelseskriterier, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen. ECB skal optage alle ansøgere, som opfylder egnetheds- og udvælgelseskriterierne, på listen. ECB underretter ansøgerne ved snarligst mulige lejlighed om, hvorvidt de er optaget på listen.

5.   Leverandører, som er optaget på listen, skal underrette ECB uden ugrundet ophold om enhver ændring, der har betydning for deres egnethed eller mulighed for at opfylde kontrakten. De leverandører, der er optaget på listen, kan desuden fremsende ajourført eller yderligere dokumentation til ECB, hvis de skønner det nødvendigt.

6.   Såfremt ECB agter at tildele en kontrakt, hvis anslåede værdi er under tærskelværdierne i artikel 4, stk. 3, skal den opfordre det krævede antal leverandører, der er optaget på listen, hvis de er til rådighed, til at afgive tilbud i overensstemmelse med proceduren i artikel 35. ECB opfordrer de leverandører, hvis tilbud bedst opfylder udvælgelseskriterierne som angivet i udbudsbekendtgørelsen, med henblik på den kontrakt, der skal tildeles.

7.   Såfremt ECB agter at tildele en kontrakt, hvis anslåede værdi er lig med eller overstiger tærskelværdierne i artikel 4, stk. 3, offentliggør den en forenklet udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende med beskrivelse af omfanget af denne særlige kontrakt. Interesserede leverandører, som endnu ikke er optaget på listen, kan indsende en ansøgning om at blive optaget på listen inden for den tidsfrist, der er angivet i den forenklede udbudsbekendtgørelse, der ikke må være kortere end 15 dage fra datoen for afsendelse af den forenklede udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse. Efter at have vurderet de modtagne ansøgninger opfordrer ECB mindst fem egnede leverandører, der er optaget på listen, om at afgive et tilbud, for så vidt et tilstrækkeligt antal af leverandører er til rådighed. ECB udvælger de leverandører, hvis tilbud bedst opfylder udvælgelseskriterierne i udbudsbekendtgørelsen med henblik på den kontrakt, der skal tildeles. Artikel 11, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

8.   I de i stk. 6 og 7 angivne tilfælde kan ECB anmode leverandører, der er optaget på listen, om at fremsende ajourførte oplysninger og dokumentation, der er relevante med henblik på opfyldelse af egnetheds- og udvælgelseskriterierne.

Artikel 23

Frister for modtagelse af ansøgninger om deltagelse og tilbud

1.   Ved fastsættelsen af fristerne for modtagelse af ansøgninger om deltagelse og tilbud tager ECB især hensyn til kontraktens kompleksitet og til den tid, der er nødvendig til udarbejdelsen af tilbud, jf. dog de minimumsfrister, der er fastsat i denne artikel.

2.   Ved offentlige udbud er fristen for modtagelse af tilbud mindst 35 dage regnet fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen til EU-Tidende.

3.   Ved begrænsede udbud, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog, innovationspartnerskaber og projektkonkurrencer er:

a)

fristen for modtagelse af ansøgninger mindst 30 dage, regnet fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen, og

b)

fristen for modtagelse af tilbud mindst 30 dage, regnet fra datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive tilbud til tilbudsgiverne.

4.   Såfremt en forhåndsmeddelelse er blevet offentliggjort i EU-Tidende indeholdende de oplysninger, der fremgår af artikel 48, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU, som blev afsendt mellem 35 dage og 12 måneder før udbudsbekendtgørelsen, kan fristen for modtagelse af tilbud som hovedregel forkortes til 15 dage for offentlige udbud og 10 dage for begrænsede udbud.

5.   Fristen for modtagelse af ansøgninger og tilbud kan forkortes med fem dage, hvis et fuldt elektronisk udbud anvendes, medmindre stk. 4 finder anvendelse.

6.   Når det ved offentlige udbud, begrænsede udbud og udbud med forhandling i begrundede hastende tilfælde ikke er muligt at overholde de i denne artikel omhandlede minimumsfrister, kan ECB anvende hasteproceduren. I dette tilfælde gælder følgende frister:

a)

for offentlige udbud er fristen for modtagelse af tilbud mindst 15 dage, regnet fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen, og

b)

for begrænsede udbud og udbud med forhandling er fristen for modtagelse af ansøgninger mindst 15 dage, regnet fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen, og fristen for modtagelse af tilbud er mindst 10 dage, regnet fra datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive tilbud til tilbudsgiverne.

7.   ECB kan inden udløbsfristen forlænge de frister, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsdokumentationen, hvis ECB væsentligt ændrer udbudsdokumentationen eller i andre behørigt begrundede tilfælde under iagttagelse af princippet om ligebehandling.

Artikel 24

Opfordring til at afgive tilbud

1.   Opfordringer til at afgive tilbud sendes samtidigt til alle tilbudsgivere.

2.   En opfordring til at afgive tilbud skal mindst indeholde:

a)

en henvisning til udbudsbekendtgørelsen

b)

hvis relevant, alle oplysninger om den elektroniske tilgængelighed og adgang til udbudsdokumentationen

c)

de formelle udbudsbetingelser, navnlig fristen for modtagelse af tilbud, adressen hvortil tilbud skal sendes, det eller de sprog, som tilbuddene skal være affattet på, det format, hvori tilbuddet skal afgives, og den periode, hvor et tilbud skal være åbent

d)

forskellige muligheder vedrørende supplerende varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder samt eventuelt det mulige antal gange, der kan ske fornyelser og forlængelser af kontrakten

e)

fortegnelsen over dokumenter, som tilbudsgiverne skal fremsende, og

f)

den relative vægtning af kriterierne for tildeling af kontrakten eller, i givet fald, den prioriterede rækkefølge, som disse kriterier tillægges, med det vigtigste først, hvis dette ikke er anført i udbudsbekendtgørelsen.

3.   Opfordringen til at afgive tilbud skal også indeholde:

a)

kopi af specifikationerne, der bestemmer ECB's krav, eller i tilfælde med konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab, kopi af anmodning om et forslag, med angivelse af ECB's behov

b)

en kopi af kontraktudkastet, ECB's almindelige vilkår eller det dokument, der specificerer de vigtigste elementer i kontrakten, og

c)

enhver anden dokumentation, som ECB betragter som relevant.

Artikel 25

Specifikationer

1.   ECB anfører sine tekniske specifikationer i udbudsdokumenterne i overensstemmelse med gældende lovgivning og tekniske standarder.

2.   Specifikationer må kun foreskrive en specifik vare, kilde eller produktionsproces, hvis det ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig præcis general beskrivelse af kontraktens genstand i kontrakten, og hvor ansøgerne kan tilbyde andre tilsvarende produkter.

3.   ECB specificerer den dokumentation, som f.eks. mærker, certifikater, og overensstemmelsesvurderinger, særligt miljøcertifikater, som den kræver fra ansøgerne til at påvise overholdelse af specifikationerne. Denne dokumentation skal kunne fremskaffes på en gennemsigtig måde. Anden dokumentation kan accepteres, hvis denne er af tilsvarende teknisk art.

4.   Specifikationerne og den anmodede dokumentation skal være nødvendig og forholdsmæssig for at kunne opfylde udbuddets mål og være baseret på objektive og ikke-diskriminerende overvejelser for at undgå ubegrundede konkurrencemæssige hindringer.

5.   ECB kan tillade indsendelse af varianter, der afviger fra specifikationerne. Hvis ECB tillader dette, skal den fremlægge tydelige oplysninger om det tilladte omfang af varianter, de formelle og indholdsmæssige krav til varianterne og om de metoder, med hvilke hovedtilbuddene og varianterne vil blive sammenlignet.

AFDELING 5

Udveksling af oplysninger

Artikel 26

Kommunikation med ansøgere og tilbudsgivere

1.   Under udbudsproceduren må ansøgere og tilbudsgivere kun kommunikere med de(n) af ECB angivne kontaktperson(er). Kommunikationsmidlerne skal være almindeligt tilgængelige og ikke-diskriminerende.

2.   Ansøgere og tilbudsgivere skal indsende deres ansøgning eller afgive deres tilbud skriftligt i overensstemmelse med de betingelser, som fremgår af udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen til at afgive tilbud.

3.   Ansøgere eller tilbudsgivere kan skriftligt forelægge ECB spørgsmål vedrørende udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at afgive tilbud eller supplerede dokumentation i henhold til proceduren i udbudsbekendtgørelsen og opfordringen til at afgive tilbud. ECB besvarer sådanne spørgsmål inden rimelig tid og fremsender anonymt svarene til alle ansøgere eller tilbudsgivere, hvis svarene er relevante for dem alle.

4.   ECB sikrer, at oplysninger modtaget fra ansøgere og tilbudsgivere behandles og lagres i overensstemmelse med principperne om fortrolighed og integritet og for så vidt der fremsendes personoplysninger i overensstemmelse med princippet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (9).

Artikel 27

Anmodning om supplerende dokumentation og uddybning

Efter at ECB har åbnet ansøgningerne eller tilbuddene, kan den anmode ansøgerne eller tilbudsgiverne om at indsende, supplere, uddybe eller fuldstændiggøre oplysninger eller dokumentation, som er eller antages at være mangelfuld, ufuldstændig eller fejlbehæftet inden for en passende frist. Disse anmodninger skal fuldt ud overholde principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, navnlig må de ikke føre til særbehandling, medføre konkurrencemæssige fordele eller ændre vilkårene for en ansøgning eller et tilbud.

Artikel 28

Rettelse af udbudsdokumenterne

1.   Såfremt ECB inden udløb af fristen for indsendelse af ansøgninger og afgivelse af tilbud bliver opmærksom på en fejl, unøjagtighed, udeladelse eller nogen anden fejl i teksten til udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at afgive tilbud eller de supplerende dokumenter, skal ECB rette fejlen og skriftligt underrette alle ansøgere og tilbudsgivere herom.

2.   Såfremt ansøgere eller tilbudsgivere mener, at ECB's betingelser i udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at afgive tilbud eller de supplerende dokumenter er ufuldstændige, inkonsekvente eller ulovlige, eller at ECB eller en anden ansøger eller tilbudsgiver har overtrådt de gældende udbudsregler, skal de underrette ECB om deres indvendinger senest 15 dage efter, at de blev opmærksomme på uregelmæssigheden. Hvis uregelmæssigheden påvirker opfordringen til at afgive tilbud eller andre dokumenter, som ECB har sendt, regnes fristen fra datoen for dokumenternes modtagelse. I andre tilfælde regnes fristen fra det tidspunkt, hvor ansøgerne eller tilbudsgiverne bliver opmærksom på eller havde rimelig grund til at blive opmærksom på uregelmæssigheden. ECB kan derpå enten rette eller supplere betingelserne eller afhjælpe uregelmæssigheden som ønsket eller afvise forlangendet med begrundelse herfor. Indvendinger, som ikke er blevet meddelt ECB inden for fristen, kan ikke senere gøres gældende.

AFDELING 6

Vurdering

Artikel 29

Generelle principper

1.   Ansøgninger og tilbud må ikke åbnes før udløb af datoen for indsendelse. Ansøgningerne og tilbuddene skal åbnes i nærvær af to medlemmer af ECB's personale, og åbningen skal protokolleres. Medmindre andet er angivet, må ansøgere og tilbudsgivere ikke være til stede ved åbningen.

2.   ECB vurderer alle tilbud i forhold til tildelingskriterierne i artikel 32 efter

kontrol af overholdelsen af de formelle udbudsbetingelser

kontrol af tilbudsgivernes egnethed i overensstemmelse med artikel 30, og

vurdering af, om udvælgelseskriterierne i overensstemmelse med artikel 31 er opfyldt.

3.   ECB tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, hvis tilbud bedst opfylder tildelingskriterierne.

4.   Vurderingsprocessen og resultatet heraf skal dokumenteres i vurderingsrapporten.

Artikel 30

Egnethed af ansøgere og tilbudsgivere

1.   Alle fysiske og juridiske personer, som er hjemmehørende eller etableret i Unionen, er berettigede til at deltage i udbudsprocedurerne, jf. dog følgende stykker. Udbudsprocedurerne er også åbne på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer, som er hjemmehørende eller bosiddende i et land, som har ratificeret WTO-aftalen om offentlige indkøb eller har indgået en bilateral aftale med Unionen om udbud på de betingelser, som er fastlagt i disse aftaler. Leverandører fra andre lande kan alene efter ECB's beslutning få tilladelse til at deltage.

2.   Midlertidige grupperinger af leverandører kan deltage i en udbudsprocedure på de betingelser, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen til at afgive tilbud. ECB kan forlange, at midlertidige grupperinger antager en bestemt retlig form, såfremt de tildeles kontrakten, i det omfang denne form er nødvendig for en tilfredsstillende opfyldelse af kontrakten. Deltagerne i en midlertidig gruppering hæfter solidarisk for udførelsen af kontrakten.

3.   Ansøgere og tilbudsgivere kan kun fremsende én ansøgning eller ét tilbud. ECB kan udelukke ansøgere eller tilbudsgivere fra deltagelse, hvis vedkommende sender en separat ansøgning eller et separat tilbud, og

a)

er medlem af samme gruppe af associerede virksomheder som en anden ansøger eller tilbudsgiver

b)

er medlem af en midlertidig sammenslutning som andre ansøgere eller tilbudsgivere, eller

c)

tilbyder en væsentlig del af kontrakten, der skal tildeles, til en anden ansøger eller tilbudsgiver som underleverandør,

såfremt der er tegn på, at vedkommende har modtaget oplysninger angående ansøgningen eller tilbuddet, der er udarbejdet af en anden ansøger eller tilbudsgiver, eller såfremt fremsendelse af flere ansøgninger eller tilbud på anden måde forvrider konkurrencen mellem ansøgere eller tilbudsgivere.

4.   ECB skal udelukke ansøgere eller tilbudsgivere fra deltagelse, hvis de eller deres ledelsesorganer er blevet dømt ved endelig dom for deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, finansiering af terrorisme, hvidvaskning af penge, børnearbejde eller menneskehandel, som henvist til i artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU eller for enhver anden ulovlig aktivitet til skade for Unionens, ECB's eller de nationale centralbankers finansielle interesser.

5.   ECB kan på ethvert tidspunkt udelukke en ansøgers eller tilbudsgivers deltagelse, hvis vedkommende:

a)

er gået konkurs, under likvidationsbehandling, sat under administration eller en tilsvarende situation i henhold til national lovgivning eller nationale regler

b)

har begået alvorlige professionelle forsømmelser, der sår tvivl om dennes integritet

c)

har overtrådt forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skat i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor vedkommende er etableret, eller i det land, hvor kontrakten skal opfyldes

d)

har udvist betydelige eller vedvarende mangler i forbindelse med opfyldelsen af en anden offentlig kontrakt eller i forbindelse med deres forpligtelser i henhold til miljøretlige, socialretlige eller arbejdsretlige bestemmelser

e)

eller dennes ledelse, ansatte eller befuldmægtigede er omfattet af en interessekonflikt, som ikke kan afhjælpes effektivt med andre mindre indgribende foranstaltninger

f)

har gjort sig skyldig i afgivelse af stærkt vildledende erklæringer ved fremsendelse af oplysninger som forlangt af ECB, eller

g)

har taget kontakt til andre ansøgere eller tilbudsgivere med henblik på at begrænse konkurrencen eller at forsøge at påvirke beslutningsprocessen i udbudsproceduren.

6.   Ansøgere og tilbudsgivere skal afgive erklæring om, at de ikke befinder sig i en af de stk. 4 eller 5 beskrevne situationer, og afgive attestation som angivet i udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen til at afgive tilbud. Såfremt disse omstændigheder opstår i løbet af det offentlige udbud, skal de pågældende ansøgere eller tilbudsgivere give ECB meddelelse herom uden ugrundet ophold. Ansøgere eller tilbudsgivere kan indsende dokumentation til påvisning af deres egnethed på trods af de eksisterende udelukkelsesgrunde.

7.   Hvis en ansøger eller en virksomhed med tilknytning til ansøgeren har været involveret i forberedelsen af en udbudsprocedure, eksempelvis ved at rådgive om udbudsstrategi eller udarbejde specifikationer, træffer ECB passende foranstaltninger til at sikre fair konkurrence og et lige informationsbehov blandt alle ansøgerne, ECB kan udelukke en ansøger eller virksomhed fra proceduren, hvis det er nødvendigt med henblik herpå. Før en udelukkelse skal ansøgeren eller virksomheden gives mulighed for at bevise, at deres tidligere involvering ikke er konkurrenceforvridende.

8.   ECB kan udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, der befinder i en af de i stk. 4 eller 5 beskrevne situationer, fra deltagelse i fremtidige udbudsprocedurer inden for et rimeligt tidsrum. Ved beslutning om udelukkelse og afgørelse af tidsrummet herfor anvender ECB proportionalitetsprincippet, hvor der særlig tages hensyn til a) forseelsens, handlingens, overtrædelsens eller konkursens alvorlighed, b) den forløbne tid fra forseelsen, handlingen eller overtrædelsen blev begået eller konkursen indtrådte, c) varigheden og enhver gentagelse af forseelsen, handlingen, overtrædelsen eller konkursen, d) forsætlighed eller uagtsomhed fra den pågældende leverandørs side og e) de foranstaltninger, som leverandøren har foretaget for at undgå tilsvarende fremtidige forseelser, handlinger, overtrædelser eller konkurser. Udelukkelsesperioden må ikke overskride 10 år fra den dato, hvor den meddeles til leverandøren. Inden der træffes beslutning om udelukkelse af en leverandør, giver ECB leverandøren lejlighed til at fremkomme med sine synspunkter, medmindre de forhold, der begrunder udelukkelsen, foreligger i form af en endelig dom. ECB giver leverandøren skriftlig meddelelse om sin beslutning og hovedgrundene herfor.

Artikel 31

Udvælgelseskriterier

1.   ECB skal i udbudsbekendtgørelsen angive udvælgelseskriterierne til vurdering af en ansøgeres eller tilbudsgiveres evner med hensyn til at opfylde kontrakten. Udvælgelseskriterierne skal vedrøre ansøgerens eller tilbudsgiverens tilladelse og egnethed til at udføre det pågældende erhverv, deres økonomiske og finansielle formåen samt deres tekniske eller faglige formåen. Udvælgelseskriterierne skal være nødvendige og forholdsmæssige for at sikre en fair konkurrence og for at opnå kontraktens formål.

2.   ECB kan fastlægge mindstekrav, hvorunder den ikke kan vælge ansøgere eller tilbudsgivere. Disse minimumskriterier anføres i udbudsbekendtgørelsen.

3.   ECB specificerer i udbudsbekendtgørelsen de dokumenter, som ansøgerne eller tilbudsgiverne skal indsende som dokumentation for deres finansielle, økonomiske, tekniske og faglige evner. ECB kan navnlig kræve indsendelse af et fælles europæisk udbudsdokument som specificeret i artikel 59 i direktiv 2014/24/EU, dokumenter, der opbevares i eCertis, eller certifikater, der er udstedt af nationale databaser over godkendte leverandører. Den krævede dokumentation må ikke gå videre end kontraktens genstand og skal tage hensyn til leverandørers legitime interesser med hensyn til beskyttelse af deres tekniske og forretningsmæssige hemmeligheder.

4.   Hvis en ansøger eller tilbudsgiver af ekstraordinære grunde, som ECB finder berettigede, ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter, kan ECB efterprøve deres formåen på andre måder, som ECB finder passende og tilsvarende.

5.   En leverandør kan i givet fald og for en bestemt kontrakt basere sig på en anden enheds formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem leverandøren selv og disse enheder. I så fald skal leverandøren over for ECB fremføre dokumentation for, at vedkommende besidder de nødvendige ressourcer til udførelse af kontrakten, og at enheden selv er godkendt til at deltage i udbudsprocedurer i overensstemmelse med artikel 30. Under samme betingelser kan en midlertidig gruppering af leverandører støtte sig på formåen hos deltagerne i grupperingen.

Artikel 32

Kriterier for tildeling

1.   ECB tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

2.   Medmindre andet fremgår af denne afgørelse, identificeres det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af en af følgende muligheder:

udelukkende pris eller omkostninger

det bedste forhold mellem pris og kvalitet eller

udelukkende kvalitet, hvor den relevante pris eller omkostning for vareindkøb, bygge-og anlægsarbejder og tjenesteydelser er fast.

3.   I det omfang det er relevant, skal pris- eller omkostningselementet tage højde for livscyklusomkostninger, som f.eks. omkostninger i forbindelse med erhvervelse, anvendelse, vedligeholdelse og bortskaffelse af varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Omkostninger, der henføres til eksterne virkninger på miljøområdet, som er knyttet til varen, bygge- og anlægsarbejdet eller tjenesteydelsen i løbet af livscyklussen, kan også indgå. Priser og omkostninger kan kun indgå, hvis de kan fastsættes og kontrolleres.

4.   Det bedste forhold mellem pris og kvalitet, som skal vurderes på grundlag af kriterier, herunder kvalitative, miljømæssige og/eller sociale aspekter i forbindelse med genstanden for den pågældende kontrakt, f.eks.:

a)

kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktionsmæssige karakteristika, tilgængelighed, udformning for alle brugere, sociale, miljømæssige og innovative karakteristika og handel og betingelserne herfor

b)

organisationens struktur, personalets kvalifikationer og erfaring, hvor kvaliteten af det personale, der skal udføre kontrakten, kan påvirke niveauet af kontraktens opfyldelse betydeligt, eller

c)

kundeservice og teknisk bistand, leveringsbetingelser såsom leveringsdato, leveringsprocedure og leveringstid eller færdiggørelsestid.

5.   Tildelingskriterierne er forbundet med genstanden for kontrakten, som kan omfatte de forskellige trin i livscyklussen for de udbudte varer, bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, som f.eks. processer i forbindelse med fremstilling eller levering af eller handel dermed.

6.   Udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen til at afgive tilbud, eller en anmodning om forslag i forbindelse med en konkurrencepræget dialog, skal specificere, hvordan det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres i henhold til stk. 2.

Artikel 33

Unormalt lave tilbud

1.   ECB kræver en skriftlig redegørelse for de priser eller omkostninger, der er foreslået i tilbuddet, hvis det pågældende tilbud forekommer at være unormalt lavt i forhold til varerne, bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne. Denne redegørelse kan især omhandle:

a)

besparelser i forbindelse med produktionsmetoden for varerne, udførelsen af tjenesteydelser eller byggemetoden

b)

de anvendte tekniske løsninger eller eventuelt usædvanligt gunstige betingelser for tilbudsgiveren

c)

originaliteten af de tilbudte leverancer

d)

overholdelse af gældende forpligtelser inden for miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning på det sted, hvor varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder skal leveres eller udføres, og

e)

eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.

2.   Efter vurdering af de af tilbudsgiveren fremsendte oplysninger kan ECB afvise unormalt lave tilbud i følgende tilfælde:

det foreslåede lave pris- eller omkostningsniveau ikke på tilfredsstillende måde kan begrundes ud fra den fremlagte dokumentation

tilbuddet og den supplerende fremlagte dokumentation ikke på tilfredsstillende måde sikrer kontraktens korrekte opfyldelse, eller

hvis tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte, medmindre tilbudsgiveren inden for en rimelig frist, som fastsættes af ECB, kan godtgøre, at den pågældende støtte er tildelt på lovlig vis, i henhold til de procedurer og beslutninger, som er fastsat i Unionens regler om statsstøtte.

3.   ECB afviser tilbud, der er unormalt lave som følge af overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1, litra d).

AFDELING 7

Meddelelse om resultatet

Artikel 34

Meddelelse om udvælgelses- og tildelingsafgørelser

1.   ECB meddeler sin afgørelse skriftligt og uden ophold til alle ansøgere og tilbudsgivere, hvis ansøgninger eller tilbud er blevet afvist.

2.   Meddelelsen om tildelingsafgørelsen sendes, senest ti dage inden ECB underskriver kontrakten, såfremt meddelelsen sendes per fax eller elektronisk, eller senest 15 dage inden kontraktunderskrivelsen, såfremt anden kommunikationsform anvendes.

3.   Ansøgere og tilbudsgivere kan senest 15 dage efter modtagelse af meddelelsen anmode ECB om begrundelse for afvisning af deres ansøgning eller tilbud samt om at udlevere kopi af alle dokumenter vedrørende bedømmelsen af deres ansøgning eller tilbud. Tilbudsgivere, hvis tilbud ikke blev valgt, kan desuden anmode om navnet på ordremodtageren samt de vigtigste kvaliteter og relative fordele ved det valgte tilbud. De kan desuden anmode om kopi af alle dokumenter vedrørende bedømmelsen af det valgte tilbud, jf. dog stk. 4.

4.   ECB kan beslutte ikke at meddele visse oplysninger om kontrakttildelingen, hvis deres frigivelse ville påvirke andre leverandørers legitime forretningsmæssige interesser, være til hinder for anvendelse af lovgivningen, skade en fair konkurrence mellem leverandørerne eller på anden måde være i modstrid med offentlighedens interesse.

5.   I overensstemmelse med kravene i direktiv 2014/24/EU skal ECB offentliggøre en meddelelse om tildeling af kontrakten i EU-Tidende. Meddelelsen skal sendes til EU-Tidende senest 30 dage efter kontraktunderskrivelsen.

KAPITEL III

UDBUDSPROCEDURE FOR KONTRAKTER UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE OG TJENESTEYDELSESKONTRAKTER SOM HENVIST TIL I ARTIKEL 6, STK. 2

Artikel 35

Gennemførelse af proceduren

Kontrakter hvis anslåede værdi er under tærskelværdierne i artikel 4, stk. 3, og tjenesteydelseskontrakter angivet i artikel 6, stk. 2, tildeles i henhold til følgende fremgangsmåde.

1.

Hvis kontraktværdien, eksklusive moms, er større end eller lig med 50 000 EUR for vareindkøb og tjenesteydelser eller 500 000 EUR for bygge- og anlægsarbejder, skal ECB om muligt opfordre mindst fem egnede leverandører til at afgive tilbud.

2.

Hvis værdien af kontrakten, eksklusive moms, er under disse tærskelværdier men lig med eller større end 20 000 EUR, skal ECB om muligt opfordre mindst tre egnede leverandører til at afgive tilbud.

3.

Hvis kontraktværdien, eksklusive moms, er større end eller lig med 750 000 EUR, skal ECB offentliggøre en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. De leverandører, der opfordres til at deltage i udbudsproceduren, udvælges på grundlag af de modtagne bud. Andre leverandører, der opfylder de samme kriterier, kan også opfordres til at deltage i udbudsproceduren.

4.

Hvis kontraktværdien, eksklusive moms, er mindre end 750 000 EUR, udvælger ECB de leverandører, der opfordres til at deltage i udbudsproceduren, enten blandt de tilbudsgivere, som er optaget i et dynamisk indkøbssystem, eller, hvis der ikke findes et sådant system, fra en liste af egnede leverandører, der er opstillet efter en indkaldelse af interessetilkendegivelse. Hvis en sådan liste ikke er opstillet, udvælger ECB efter eget skøn de leverandører, der opfordres til at deltage, på grundlag af en egentlig markedsanalyse og tager højde for mulige grænseoverskridende interesser, samt bekræfter leverandørernes egnethed og deres interesse i at deltage i proceduren. Markedsanalysen kan omfatte en offentliggørelse af kontraktmuligheden i et elektronisk indkøbssystem. Som alternativ hertil kan ECB offentliggøre en udbudsbekendtgørelse på sit websted eller anvende andre egnede medier. I dette tilfælde udvælges de leverandører, der opfordres til at deltage i udbudsproceduren, på grundlag af de modtagne bud. Andre leverandører, der opfylder de samme kriterier, kan også opfordres til at deltage i udbudsproceduren.

5.

ECB forsyner de leverandører, der opfordres til at deltage i udbudsproceduren, med en anmodning om et forslag, der specificerer ECB's krav, processen til afgivelse af tilbud samt tildelingskriterierne for kontrakten. Ved fastsættelse af fristen for afgivelse af tilbud skal ECB tage hensyn til kontraktens kompleksitet og den tid, der er nødvendig til udarbejdelse af tilbud.

6.

Tilbudsgiverne vurderes på grundlag af de formelle krav samt de udvælgelses- og tildelingskriterier, som er angivet i anmodningen om forslag. Efter vurderingen af de skriftlige tilbud kan ECB indlede forhandlinger med tilbudsgivere, såfremt denne mulighed var nævnt i anmodningen om forslag. Forhandlingerne kan enten føres som en række på hinanden følgende forhandlinger på baggrund af rangordning af tilbudsgiverne eller som parallelle forhandlinger med flere tilbudsgivere, hvis tilbud bedst opfylder tildelingskriterierne.

7.

ECB tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, hvis tilbud bedst opfylder tildelingskriterierne i anmodningen om et forslag.

8.

Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med de generelle principper i artikel 3. Artikel 13, stk. 5 og 6, og artikel 26, 27, 28, 30 og 33 finder anvendelse i overensstemmelse hermed.

Artikel 36

Meddelelse om tildeling af kontrakten og listen over entreprenører

1.   Efter tildeling af kontrakten underretter ECB skriftligt og uden unødigt ophold tilbudsgiverne om resultatet af udbudsproceduren.

2.   Tilbudsgivere kan senest 15 dage efter modtagelse af meddelelsen anmode ECB om en begrundelse for afvisning af deres tilbud samt om at udlevere kopi af alle dokumenter vedrørende bedømmelsen af deres tilbud.

3.   ECB offentliggør årligt en liste over kontrakter med en værdi større end 50 000 EUR, som er blevet tildelt i overensstemmelse med artikel 35, eller som er blev givet en undtagelse, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1. Listen skal angive navne på entreprenører, som fik tildelt kontrakter, emnet for kontrakten og værdien heraf. For de kontrakter, der er omfattet af artikel 6, stk. 2, og hvis værdi er større end 750 000 EUR, offentliggør ECB en meddelelse om tildeling af kontrakten i EU-Tidende.

Artikel 37

Direkte tildeling

ECB kan tildele kontrakter på grundlag af et enkelt tilbud, hvis den anslåede værdi af kontrakten, eksklusive moms, er mindre end 20 000 EUR.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 38

Annullering af udbudsprocedurer

1.   ECB kan, så længe en kontrakt ikke er underskrevet, annullere en udbudsprocedure, uden at ansøgerne eller tilbudsgiverne har krav på nogen form for godtgørelse.

2.   ECB's beslutning om annullering skal overholde de almindelige principper i artikel 3, stk. 1.

3.   En beslutning herom skal begrundes og bringes til ansøgernes og tilbudsgivernes kundskab.

Artikel 39

Klageadgang

1.   I offentlige udbud i henhold til kapitel II kan ansøgere og tilbudsgivere skriftligt påklage ECB's afgørelse om afvisning af deres ansøgning eller tilbud senest 15 dage efter modtagelsen af oplysningerne i artikel 34, stk. 3, eller, hvis der ikke blev anmodet om nogen oplysninger, senest 15 dage efter modtagelse af meddelelsen i overensstemmelse med artikel 34, stk. 1. Klagen skal indeholde alle oplysninger til støtte herfor og begrundede indsigelser.

2.   Klagen stiles til ECB's klageafdeling vedrørende offentlige udbud (Procurement Review Body — PRB). Hvis klageafdelingen finder, at beslutningen om at afvise klagerens ansøgning eller tilbud er i strid med denne afgørelse eller generelle principper i udbudslovgivningen, skal den enten bestemme, at udbudsproceduren eller en del heraf må gentages, eller træffe en ny beslutning. I modsat fald afvises klagen. Klageafdelingen underretter skriftligt klageren om sin afgørelse senest en måned efter modtagen af klagen. Afgørelsen skal begrundes.

3.   Klagen har ikke opsættende virkning. Om fornødent kan klageafdelingen stille udbudsproceduren eller tildeling af kontrakten i bero.

Artikel 40

Jurisdiktion

Den Europæiske Unions Domstol har eksklusiv kompetence til at træffe afgørelse i enhver tvist mellem ECB og en leverandør i forbindelse med denne afgørelse eller en bestemt udbudsprocedure. Såfremt en klageadgang i henhold til artikel 39 er mulig, skal klageren afvente ECB's afgørelse af klagen, før sagen kan indbringes for Domstolen. Tidsfristerne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde begynder at løbe fra leverandørens modtagelse af klageafgørelsen.

Artikel 41

Ikrafttrædelse

1.   Denne afgørelse træder i kraft den 15. april 2016 og ophæver og erstatter afgørelse ECB/2007/5.

2.   Udbudsprocedurer, som er påbegyndt før ikrafttrædelsen af denne afgørelse, skal afsluttes, og den tildelte kontrakt skal behandles i overensstemmelse med afgørelse ECB/2007/5. I denne sammenhæng anses en udbudsprocedure for påbegyndt den dag, hvor udbudsbekendtgørelsen blev sendt til EU-Tidende, og i tilfælde, hvor der ikke er krav om en udbudsbekendtgørelse, den dag, hvor ECB opfordrede en eller flere leverandører til at afgive tilbud.

3.   Henvisninger til den ophævede afgørelse skal forstås som henvisninger til denne afgørelse og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 9. februar 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2007/5 af 3. juli 2007 til fastsættelse af regler om offentligt udbud (EUT L 184 af 14.7.2007, s. 34).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(6)  Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58).

(7)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2008/17 af 17. november 2008 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet (EUT L 319 af 29.11.2008, s. 76).

(8)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/280 af 13. november 2014 om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2014/44) (EUT L 47 af 20.2.2015, s. 29).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


BILAG I

TJENESTEYDELSER UNDER ARTIKEL 6, STK. 2

CPV-kode

Varebeskrivelse

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Anvisning af hushjælpspersonale]; 79624000-4 [Anvisning af plejepersonale] og 79625000-1 [Anvisning af hospitalspersonale] fra 85000000-9 til 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Private husholdninger med ansat medhjælp] og 98513000-2 til 98514000-9 [Udsendelse af personale til private husstande, Formidling af personale til private husstande, Udsendelse af kontorpersonale til private husstande, Udsendelse af vikarer til private husstande, Hjemmehjælp og Husligt arbejde]

Sundheds- og socialvæsen samt tilknyttede tjenesteydelser

85321000-5 og 85322000-2, 75000000-6 [Offentlig administration, forsvar og socialsikring], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; fra 79995000-5 til 79995200-7; fra 80000000-4 Uddannelse og undervisning til 80660000-8; fra 92000000-1 til 92700000-8

79950000-8 [Organisering af udstillinger, messer og kongresser], 79951000-5 [Organisering af seminarer], 79952000-2 [Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer], 79952100-3 [Tilrettelæggelse af kulturelle arrangementer], 79953000-9 [Tilrettelæggelse af festivaler], 79954000-6 [Tilrettelæggelse af fester], 79955000-3 [Tilrettelæggelse af modeshow], 79956000-0 [Tilrettelæggelse af messer og udstillinger]

Administrative tjenester på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle område

75300000-9

Lovpligtig socialsikring

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Velfærdsydelser

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 og 98130000-3

Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser ydet af fagforeninger, politiske organisationer, ungdomsorganisationer og andre medlemskabsbaserede organisationstjenester

98131000-0

Religiøse tjenester

55100000-1 til 55410000-7; 55521000-8 til 55521200-0 [55521000-8 Catering til private, 55521100-9 Madudbringning, 55521200-0 Levering af mad ud af huset] 55520000-1 [Cateringvirksomhed], 55522000-5 [Catering til transportvirksomheder], 55523000-2 [Catering til andre virksomheder eller institutioner], 55524000-9 [Catering til skoler]

55510000-8 [Kantinevirksomhed], 55511000-5 [Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang], 55512000-2 [Drift af kantiner], 55523100-3 [Tjenesteydelser i forbindelse med skolemåltider]

Hotel- og restaurationstjenesteydelser

79100000-5 til 79140000-7; 75231100-5;

Juridiske tjenesteydelser i det omfang, de ikke er udelukket i henhold til artikel 2, stk. 3, litra j)

75100000-7 til 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 til 75131000-3

Andre administrative tjenester og tjenester for den offentlige sektor

75200000-8 til 75231000-4

Tjenester for lokalsamfundet

75231210-9 til 75231230-5; 75240000-0 til 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Fængselstjenester, tjenester i forbindelse med offentlig sikkerhed og redningstjenester

79700000-1 til 79721000-4 [Efterforsknings- og sikkerhedstjenester, Sikkerhedstjenester, Alarmovervågningstjenester, Vagttjenester, Overvågningstjenester, Sporingstjenester, Sporing af flygtede personer, Patruljetjenester, Tjenester i forbindelse med udstedelse af ID-kort, Efterforskningstjenester og Detektivbureautjenester] 79722000-1[Grafologitjenester], 79723000-8 [Affaldsanalysetjenester]

Efterforsknings- og sikkerhedstjenester

98900000-2 [Tjenester ydet af ekstraterritoriale organisationer og organer] og 98910000-5 [Specifikke tjenester ydet af internationale organisationer og organer]

Internationale tjenester

64000000-6 [Post- og telekommunikationstjenester], 64100000-7 [Postbefordring og kurértjeneste], 64110000-0 [Postbefordring], 64111000-7 [Postbefordring af aviser og tidsskrifter], 64112000-4 [Postbefordring af breve], 64113000-1 [Postbefordring af pakker], 64114000-8 [Postkontorvirksomhed], 64115000-5 [Udlejning af postbokse], 64116000-2 [Poste restantetjenester], 64122000-7 [Intern postbesørgelse]

Posttjenester

50116510-9 [Regummiering af dæk], 71550000-8 [Smedearbejder]

Diverse tjenesteydelser


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Afgørelse ECB/2007/5

Denne afgørelse

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 21

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 18

Artikel 16

Artikel 19

Artikel 16a

Artikel 22

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 23

Artikel 19, stk. 3

Artikel 15

Artikel 19, stk. 1, 2, 4 og 5

Artikel 26

Artikel 20

Artikel 27

Artikel 21

Artikel 28

Artikel 22

Artikel 24

Artikel 23

Artikel 29

Artikel 24

Artikel 30

Artikel 25

Artikel 31

Artikel 26

Artikel 32

Artikel 27

Artikel 33

Artikel 28

Artikel 34

Artikel 29

Artikel 35

Artikel 30

Artikel 36

Artikel 31

Artikel 37

Artikel 32

Artikel 38

Artikel 33

Artikel 39

Artikel 34

Artikel 40

Artikel 35

Artikel 41


Top