EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/15


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/245

z dnia 9 lutego 2016 r.

określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2)

(wersja przekształcona)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 11 ust. 6,

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (1), w szczególności art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2007/5 (2) była wielokrotnie zmieniana, a jej istotne postanowienia uległy znacznym zmianom. Ponieważ mają być do niej wprowadzone kolejne zmiany, należy sporządzić jej wersję przekształconą w celu zapewnienia jasności.

(2)

Europejski Bank Centralny (EBC) przestrzega zasady efektywności pod względem kosztów i stara się uzyskać w drodze zamówień najkorzystniejszą cenę na produkty, usługi oraz roboty budowlane w stosunku do ich jakości.

(3)

Dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) zastąpiła dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (4). W stosunku do EBC nie ma zastosowania ani ta dyrektywa, ani rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (5).

(4)

EBC stosuje ogólne zasady prawa zamówień publicznych określone w dyrektywie 2014/24/UE i rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 966/2012.

(5)

Artykuł 6 rozporządzenia Rady nr 1 określającego języki, które mogą być używane przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą (6), stanowi, że instytucje Unii Europejskiej mogą określić szczegółowe zasady stosowania systemu językowego w swych regulaminach.

(6)

Decyzja EBC/2008/17 (7) określa zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

1)   „zamówienia”– umowy o charakterze odpłatnym zawierane na piśmie pomiędzy EBC a jednym lub wieloma wykonawcami, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług;

2)   „zamówienia na dostawy”– zamówienia, których przedmiotem jest kupno, dzierżawa, najem lub leasing (z opcją lub bez opcji wykupu) produktów. Zamówienie, którego przedmiotem jest dostawa produktów i które obejmuje dodatkowo ich rozmieszczenie i instalację, uznaje się za zamówienie na dostawy;

3)   „zamówienia na usługi”– zamówienia inne niż określone w pkt 2), których przedmiotem jest świadczenie usług. Zamówienie, którego przedmiotem jest świadczenie usług obejmujących prace budowlane, które mają jedynie dodatkowy charakter w stosunku do głównego przedmiotu zamówienia, uznaje się za zamówienie na usługi;

4)   „zamówienia na roboty budowlane”– zamówienia inne niż określone w pkt 2 i 3, których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych. „Obiekt budowlany” oznacza wynik całości prac budowlanych lub robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;

5)   „zamówienia koncesyjne”– zamówienia, których przedmiotem jest albo świadczenie usług, albo wykonanie robót budowlanych, w przypadku których wynagrodzenie w głównej mierze stanowi pozwolenie udzielone przez EBC na eksploatację wykonywanych obiektów budowlanych lub na świadczenie usług na rzecz innych podmiotów;

6)   „rezultaty”– roboty budowlane podlegające wykonaniu, usługi podlegające świadczeniu lub produkty podlegające dostawie na podstawie zamówienia;

7)   „partnerstwo innowacyjne”– procedurę, o udział w której ubiegać się może każdy wykonawca oraz w ramach której EBC tworzy partnerstwo z dopuszczonymi do udziału w niej kandydatami w celu opracowania i zakupu innowacyjnych produktów, usług lub obiektów budowlanych;

8)   „dynamiczny system zakupów”– w pełni elektroniczny proces zakupu bieżących produktów, których cechy, jako ogólnie dostępnych na rynku, spełniają wymogi EBC;

9)   „umowa ramowa”– umowę zawartą pomiędzy EBC a jednym lub wieloma wykonawcami, której celem jest określenie warunków dotyczących poszczególnych zamówień, które zostaną udzielone w danym czasie, w szczególności w odniesieniu do ceny oraz, o ile ma to zastosowanie, przewidywanych danych ilościowych;

10)   „wykonawca”– każdą osobę fizyczną lub prawną, podmiot publiczny lub grupę takich osób lub podmiotów, które oferują na rynku, odpowiednio, wykonanie robót budowlanych, dostawę produktów lub świadczenie usług;

11)   „kandydat”– wykonawcę, który złożył wniosek o udział w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej, w dialogu konkurencyjnym lub w partnerstwie innowacyjnym;

12)   „oferent”– wykonawcę, który złożył ofertę;

13)   „zamówienia dotyczące badań i rozwoju w zakresie zabezpieczeń banknotów”– zamówienia dotyczące prac teoretycznych bądź eksperymentów praktycznych, analiz lub badań prowadzonych w warunkach kontrolowanych:

w celu zdobycia nowej wiedzy lub opracowania nowych lub ulepszonych materiałów, procesów produkcji lub urządzeń służących do tworzenia, produkcji, transportu, emisji, uwierzytelniania oraz niszczenia banknotów euro, w tym materiałów, z których banknoty te powstały, albo

w celu wszczęcia produkcji nowych lub ulepszonych materiałów, produktów lub urządzeń służących do tworzenia, produkcji, transportu, emisji, uwierzytelniania oraz niszczenia banknotów euro, w tym materiałów, z których banknoty te powstały.

Zamówienia dotyczące badań i rozwoju w zakresie zabezpieczeń banknotów euro nie obejmują zamówień na pilotażowy druk tych banknotów;

14)   „procedura otwarta”– procedurę, w ramach której ofertę może złożyć każdy zainteresowany wykonawca;

15)   „procedura ograniczona”– procedurę, o udział w której ubiegać się może każdy wykonawca, ale oferty mogą składać tylko wykonawcy zaproszeni przez EBC;

16)   „procedura negocjacyjna”– procedurę, w ramach której EBC konsultuje się z wybranymi przez siebie wykonawcami i negocjuje warunki zamówienia z jednym lub z wieloma z nich;

17)   „dialog konkurencyjny”– procedurę, o udział w której ubiegać się może każdy wykonawca oraz w ramach której EBC prowadzi dialog z dopuszczonymi do udziału kandydatami w celu wypracowania jednego lub większej liczby odpowiednich rozwiązań spełniających jego wymogi;

18)   „aukcja elektroniczna”– powtarzalny proces obejmujący zastosowanie systemu elektronicznego, w którym przedstawiane są nowe, obniżone ceny lub nowe wartości dotyczące niektórych elementów ofert, realizowany po przeprowadzeniu wstępnej pełnej oceny ofert i umożliwiający ich klasyfikację za pomocą metod automatycznej oceny;

19)   „zaproszenie do składania ofert”– wysyłane kandydatom lub wykonawcom zaproszenie do nadsyłania ofert, określające procedurę, wymogi EBC oraz warunki zamówienia;

20)   „dni”– dni kalendarzowe;

21)   „pisemne” lub „na piśmie”– każde wyrażenie złożone ze słów lub cyfr, które można odczytać, powielić, a następnie przekazać, w tym informacje przesyłane i przechowywane za pomocą środków elektronicznych;

22)   „zaproszenie do zgłaszania zainteresowania”– procedurę mającą na celu stworzenie listy odpowiednich wykonawców, do których mogą zostać skierowane zaproszenia do udziału w procedurach udzielania zamówień.

Artykuł 2

Zakres regulacji

1.   EBC udziela zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane oraz zamówień koncesyjnych na własną rzecz, zgodnie z niniejszą decyzją.

2.   EBC może również przeprowadzać zgodnie z niniejszą decyzją łączne procedury przetargowe na własną rzecz oraz na rzecz jednego lub większej liczby krajowych banków centralnych (KBC), krajowych organów nadzoru, instytucji i organów Unii lub organizacji międzynarodowych. W takich przypadkach EBC wskazuje w dokumentach zamówienia: a) inne uczestniczące instytucje zamawiające; i b) zakładaną strukturę stosunków umownych.

3.   Niniejszej decyzji nie stosuje się do:

a)

umów o współpracy:

(i)

których celem jest wykonywanie zadań publicznych Eurosystemu lub Europejskiego Systemu Banków Centralnych, zawieranych przez EBC lub KBC; lub

(ii)

których celem jest wykonywanie zadań publicznych, zawieranych przez EBC oraz inne instytucje i organy Unii, organizacje międzynarodowe lub organy publiczne;

w przypadku których współpraca podlega wyłącznie względom związanym z interesem publicznym, w szczególności osiągnięciu wspólnych celów niekomercyjnych, a na otwartym rynku wykonywanych jest mniej niż 20 % odpowiednich działań stron;

b)

procedur udzielania zamówień, w których bierze udział EBC, organizowanych przez którekolwiek z następujących podmiotów: i) instytucje i organy Unii; ii) organizacje międzynarodowe; lub iii) organy publiczne, w każdym przypadku pod warunkiem że zasady odnoszące się do tych procedur udzielania zamówień są zgodne z zasadami ogólnymi prawa zamówień publicznych Unii;

c)

zamówień banknotów, które podlegają wytycznym Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/280 (EBC/2014/44) (8);

d)

emisji, sprzedaży, zakupu lub zbywania papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych i usług finansowych w związku z tymi transakcjami;

e)

nabywania lub wynajmowania, przy użyciu dowolnych środków finansowych, gruntów, istniejących budynków lub innych nieruchomości lub praw do nich;

f)

umów o pracę pomiędzy EBC a jego pracownikami zawieranych na podstawie warunków zatrudnienia EBC;

g)

usług arbitrażowych i pojednawczych;

h)

usług badawczo-rozwojowych, chyba że wynikające z nich korzyści przypadają wyłącznie EBC na jego własny użytek, a wynagrodzenie za świadczone usługi jest pokrywane przez EBC;

i)

zamówień na czas antenowy lub dostarczanie audycji, udzielanych dostawcom audiowizualnych lub radiowych usług medialnych;

j)

zamówień dotyczących reprezentacji prawnej EBC w trakcie lub w przygotowaniu do postępowań sądowych lub arbitrażowych, a także zamówień na wyłączne usługi notariuszy, powierników i urzędników sądowych;

k)

zamówień na usługi publicznego transportu pasażerskiego koleją lub metrem.

4.   Niniejszej decyzji nie stosuje się do zamówień, których stronami są EBC oraz osoba prawna działająca na podstawie prawa prywatnego lub publicznego, nad którą EBC sprawuje kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami, w przypadku gdy dana osoba prawna prowadzi ponad 80 % swojej działalności w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez EBC i gdy dana osoba prawna nie jest bezpośrednio kontrolowana przez kapitał prywatny.

5.   W wyjątkowych sytuacjach EBC może przeprowadzać procedury mające na celu wyłonienie osób fizycznych na stanowiska członków rad doradczych wysokiego szczebla wspierających EBC w wykonywaniu jego zadań. Specjaliści tacy otrzymują ustalone z góry zryczałtowane wynagrodzenie, które w stosunku do poszczególnych specjalistów nie może przekroczyć progów ustalonych w art. 4 ust. 3 lit. a). Wybór takich osób dokonywany jest w oparciu o ich kompetencje zawodowe, przy zastosowaniu kryteriów kwalifikacji zgodnych z ogólnymi zasadami wskazanymi w art. 3. EBC może przyjąć decyzję w sposób szczegółowy określającą tę procedurę i warunki wyboru.

6.   Niniejszą decyzję stosuje się do następujących zamówień subsydiowanych bezpośrednio przez EBC w stopniu wyższym niż 50 %:

a)

zamówień na roboty budowlane, których szacowana wartość, bez podatku VAT, jest równa kwocie progowej wskazanej w art. 4 ust. 3 dla zamówień na roboty budowlane lub ją przewyższa, i których przedmiotem są działania z zakresu inżynierii lądowej i wodnej lub prace budowlane związane z obiektami przeznaczonymi na cele administracyjne, sportowe, zdrowotne, rekreacyjne, wypoczynkowe lub związane ze szkolnictwem i szkolnictwem wyższym;

b)

zamówień na usługi związanych z zamówieniami na roboty budowlane, o których mowa w lit. a), których szacowana wartość, bez podatku VAT, jest równa kwocie progowej wskazanej w art. 4 ust. 3 dla zamówień na usługi lub ją przewyższa.

EBC zapewnia udzielanie takich zamówień zgodnie z niniejszą decyzją, nawet jeśli są one udzielane przez inny podmiot lub gdy EBC udziela takich zamówień w imieniu innego podmiotu.

7.   Zamówień mieszanych, których zakres obejmuje rezultaty właściwe dla różnych rodzajów zamówień, udziela się zgodnie z zasadami i postanowieniami mającymi zastosowanie do rezultatu, który stanowi główny przedmiot danego zamówienia. Główny przedmiot zamówienia mieszanego ustala się ze względu na rezultat o najwyższej szacowanej wartości, o ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności wymagające tego, aby głównym przedmiotem danego zamówienia był, ze względu na swoje szczególne cechy, inny rezultat.

Artykuł 3

Zasady ogólne

1.   Procedury udzielania zamówień przeprowadzane są zgodnie z ogólnymi zasadami przejrzystości i jawności, proporcjonalności, równego dostępu i równego traktowania, niedyskryminacji i uczciwej konkurencji.

2.   EBC przeprowadza procedury udzielania zamówień w języku angielskim, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności związane z daną procedurą lub przedmiotem zamówienia, które wymagają użycia innych języków. Wszelkie takie okoliczności podlegają udokumentowaniu przez EBC.

Artykuł 4

Progi kwotowe zamówień

1.   Zamówień, których szacowana wartość, bez podatku VAT, jest równa kwotom progowym wskazanym w ust. 3 lub je przewyższa, udziela się zgodnie z procedurami określonymi w rozdziale II.

2.   Zamówień, których szacowana wartość, bez podatku VAT, jest niższa niż kwoty progowe wskazane w ust. 3, udziela się zgodnie z procedurami określonymi w rozdziale III. Zamówień, których szacowana wartość jest niższa niż 20 000 EUR, udziela się zgodnie z art. 37.

3.   Stosuje się następujące kwoty progowe:

a)

209 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi;

b)

5 225 000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane i zamówień koncesyjnych.

Artykuł 5

Obliczanie szacowanej wartości zamówienia

1.   Podstawą obliczenia szacowanej wartości zamówienia jest całkowita kwota należna, bez podatku VAT, oszacowana przez EBC, z uwzględnieniem wszelkich rodzajów opcji oraz wznowień wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu. Obliczenie uwzględnia koszty dodatkowe, w szczególności składki, opłaty, odsetki, prowizje, koszty podróży i zakwaterowania oraz nagród, a także płatności i inne formy wynagrodzenia na rzecz kandydatów lub oferentów.

2.   Szacowana wartość musi być ważna w chwili podjęcia przez EBC decyzji o wyborze odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia.

3.   Zamówienia nie mogą być dzielone z zamiarem uniknięcia zastosowania procedur określonych w niniejszej decyzji. Szacowana wartość zamówienia nie może być obliczana z zamiarem wyłączenia zastosowania względem zamówienia procedur określonych w rozdziale II lub art. 35.

4.   Przy obliczaniu szacowanej wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się całkowite koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, w tym wartość produktów niezbędnych do wykonania tych robót i oddawanych przez EBC do dyspozycji danemu kontrahentowi. Koszty związane z zaprojektowaniem i zaplanowaniem obiektu budowlanego również podlegają uwzględnieniu, jeśli stanowią część zamówienia na roboty budowlane.

5.   W odniesieniu do zamówień na stałą dostawę produktów i usług za podstawę obliczenia szacowanej wartości zamówienia przyjmuje się odpowiednio:

a)

w przypadku zamówień udzielonych na czas określony: całkowitą wartość za cały okres;

b)

w przypadku zamówień, których czas nie został określony: wartość miesięczną pomnożoną przez 48.

6.   W przypadku kolejnych zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju obliczenie szacowanej wartości zamówienia opiera się na rzeczywistej łącznej wartości kolejnych zamówień udzielonych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Obliczenie szacunkowe uwzględnia zmiany w ilości lub w wartości, co do których przewiduje się, że zajdą w ciągu dwunastu miesięcy następujących po wykonaniu pierwszego zamówienia.

7.   W przypadku gdy zamówienie jest podzielone na kilka części lub gdy kilka udzielanych zamówień jest ze sobą ściśle powiązanych i ma taki sam cel, uwzględnia się łączną wartość wszystkich części lub pojedynczych zamówień. W przypadku gdy łączna wartość jest równa kwotom progowym wskazanym w art. 4 ust. 3 lub je przewyższa, do każdej z części i do każdego zamówienia stosuje się procedury określone w rozdziale II niniejszej decyzji. EBC może jednak stosować procedurę określoną w art. 35 lub, jeśli ma to zastosowanie, w art. 37, w odniesieniu do poszczególnych części i zamówień, których szacowana wartość, w przypadku zamówień na dostawy i usługi, jest niższa niż 80 000 EUR bez podatku VAT, a w przypadku zamówień na roboty budowlane – niższa niż 1 mln EUR, bez podatku VAT, pod warunkiem że łączna szacowana wartość wszystkich części udzielonych na podstawie art. 35 i 37 nie przekracza 20 % łącznej szacowanej wartości wszystkich części.

8.   W celu obliczenia wartości partnerstwa innowacyjnego pod uwagę bierze się maksymalną szacowaną wartość, bez podatku VAT, wszystkich działań badawczych i rozwojowych, które mają zostać przeprowadzone na wszystkich etapach planowanego partnerstwa, a także wszystkich produktów, usług lub robót budowlanych, które mają być opracowane i zamówione na koniec planowanego partnerstwa.

9.   W celu obliczenia wartości umów ramowych i dynamicznych systemów zakupów pod uwagę bierze się maksymalną szacowaną wartość, bez podatku VAT, wszystkich zamówień, których udzielenie przewiduje się w trakcie całego okresu obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów.

Artykuł 6

Wyłączenia

1.   W poniższych przypadkach EBC może odstąpić od określonych wymagań proceduralnych lub udzielić zamówienia bezpośrednio jednemu wykonawcy:

a)

jeżeli, z przyczyn o charakterze obowiązkowym i zgodnie z obiektywnymi kryteriami, zamówienie może zostać udzielone tylko jednemu, określonemu wykonawcy. Przyczyny te mogą mieć charakter techniczny, artystyczny lub prawny, przy uwzględnieniu wykonywania wyłącznych praw przyznanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ale nie mogą mieć charakteru ekonomicznego;

b)

jeżeli, z uwagi na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których EBC nie mógł przewidzieć, nie jest możliwe dochowanie terminów przewidzianych w procedurze udzielenia zamówienia;

c)

jeżeli EBC zaklasyfikował zamówienie jako tajne lub gdy realizacji zamówienia muszą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami EBC dotyczącymi bezpieczeństwa, lub też gdy wymaga tego ochrona podstawowych interesów EBC. Zamówienia dotyczące badań i rozwoju w zakresie bezpieczeństwa banknotów wymagają szczególnych środków bezpieczeństwa i z tego powodu podlegają wyłączeniu z wymogów określonych w niniejszej decyzji;

d)

w przypadku zamówień na dostawy, gdy produkty podlegające dostawie są wytwarzane wyłącznie dla celów badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych; niniejszego postanowienia nie stosuje się w odniesieniu do produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań i rozwoju;

e)

w przypadku zakupu rezultatów na szczególnie korzystnych warunkach od wykonawcy definitywnie likwidującego swoją działalność albo od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów wyznaczonych po ogłoszeniu upadłości, zawarciu układu z wierzycielami lub podobnej procedurze przewidzianej przez krajowe przepisy ustawowe lub wykonawcze;

f)

w przypadku dodatkowych produktów nabywanych na podstawie zamówienia na dostawy, zastępujących pierwotne produkty lub instalacje lub stanowiących ich rozbudowę, gdy zmiana wykonawcy spowodowałaby nieproporcjonalnie duże trudności w użytkowaniu i konserwacji. Okres obowiązywania zamówień dotyczących takich dodatkowych produktów nie może przekroczyć trzech lat; oraz

g)

w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszej decyzji.

Na tyle, na ile jest to możliwe, we wszystkich przypadkach wskazanych w akapicie pierwszym EBC utrzymuje warunki konkurencji pomiędzy szeregiem odpowiednich wykonawców.

2.   Niezależnie od wartości zamówienia EBC może udzielić zamówienia zgodnie z art. 35, jeśli główny przedmiot zamówienia stanowi jedna z usług wskazanych w załączniku I.

Artykuł 7

Okres obowiązywania i przedłużenie zamówień

1.   Okres obowiązywania zamówienia, włączając wszelkie przedłużenia, nie może przekraczać czterech lat, z wyłączeniem przypadków, w których dłuższy okres obowiązywania jest uzasadniony ze względu na przedmiot zamówienia lub inną zasadną przyczynę.

2.   Jeżeli zamówienie jest udzielone na czas określony, jego pierwotny okres obowiązywania może zostać przedłużony pod następującymi warunkami:

a)

ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury określonej rozdziale III, zapytanie ofertowe, przewiduje możliwość jego przedłużenia;

b)

przedłużenie jest należycie uzasadnione; oraz

c)

przedłużenia zostały uwzględnione przy wyborze właściwej procedury zgodnie z art. 4.

3.   Okres obowiązywania zamówienia udzielonego na czas określony może poza tym zostać przedłużony tylko w sytuacjach określonych w art. 6 ust. 1.

Artykuł 8

Dodatkowe produkty, usługi i roboty budowlane

1.   EBC może zamówić u pierwotnego kontrahenta dodatkowe produkty, usługi lub roboty budowlane, niezależnie od ich wartości, pod warunkiem że:

a)

w dokumentach zamówienia zawarto jasne i precyzyjne klauzule dotyczące rewizji lub opcji przewidujące dodatkowe produkty, usługi lub roboty budowlane; oraz

b)

dodatkowe produkty, usługi lub roboty budowlane zostały uwzględnione przy obliczaniu wartości zamówienia zgodnie z art. 5.

Klauzule te określają zakres i charakter możliwych rewizji lub opcji, a także warunki, na jakich można je stosować. Nie mogą one przewidywać rewizji ani opcji, które zmieniałyby ogólny charakter pierwotnego zamówienia.

2.   EBC może zamówić u pierwotnego kontrahenta dodatkowe produkty, usługi lub roboty budowlane, niezależnie od ich wartości, pod warunkiem że konieczne zmiany pierwotnego zamówienia nie są istotne. Zmiany uznaje się za istotne, jeżeli zmieniają one ogólny charakter zamówienia.

Zakłada się, że zmiany nie są istotne, jeżeli ich łączna wartość jest niższa niż: a) obie kwoty progowe wskazane w art. 4 ust. 3; oraz b) 10 % wartości pierwotnego zamówienia w przypadku zamówień na dostawy i usługi lub 15 % wartości pierwotnego zamówienia w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Wszelkie zmiany przewyższające wskazane kwoty progowe uznaje się za istotne, w szczególności gdy spełniony jest jeden lub większa liczba następujących warunków:

a)

zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były częścią pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych kandydatów niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani, przyjęcie oferty innej niż pierwotnie przyjęta lub też zainteresowałyby procedurą udzielenia zamówienia dodatkowych uczestników;

b)

zmiana wpływa na równowagę ekonomiczną zamówienia na korzyść kontrahenta w sposób nieprzewidziany w pierwotnym zamówieniu;

c)

zmiana znacznie rozszerza zakres zamówienia;

d)

nowy kontrahent zastępuje kontrahenta, któremu udzielono pierwotnego zamówienia, w przypadkach innych niż te wskazane w ust. 4.

3.   Ponadto EBC może zamówić u pierwotnego kontrahenta dodatkowe produkty, usługi lub roboty budowlane:

a)

jeżeli dodatkowe produkty, usługi lub roboty budowlane staną się konieczne ze względu na okoliczności, których EBC, działając w sposób rzetelny, nie mógł przewidzieć, pod warunkiem że zmiana nie wpływa na ogólny charakter pierwotnego zamówienia, lub

b)

jeżeli dodatkowych produktów, usług lub robót budowlanych, które stały się konieczne, nie można technicznie lub gospodarczo odseparować od pierwotnego zamówienia w sposób niepowodujący istotnej niedogodności lub znacznego zwiększenia kosztów.

Wartość dodatkowych produktów, usług lub robót budowlanych w każdym przypadku nie może jednak przekroczyć 50 % pierwotnej wartości danego zamówienia.

4.   Zamówienie może zostać zmienione przez zastąpienie kontrahenta, któremu go udzielono, innym kontrahentem w rezultacie:

a)

jednoznacznej, jasnej i precyzyjnej klauzuli dotyczącej rewizji lub opcji;

b)

wstąpienia w całość lub część praw i obowiązków pierwotnego kontrahenta w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę spełniającego te same kryteria, które zostały pierwotnie zastosowane w celu wyboru pierwotnego kontrahenta, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian zamówienia i nie ma na celu obejścia stosowania niniejszej decyzji; lub

c)

przejęcia przez EBC zobowiązań kontrahenta wobec jego podwykonawców, w tym zobowiązania do dokonywania płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców, w przypadku gdy wynika to z zamówienia.

5.   W związku z pierwotnymi zamówieniami udzielonymi zgodnie z rozdziałem II EBC publikuje ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym dotyczące ewentualnego zamówienia dodatkowych produktów, usług lub robót budowlanych zgodnie z ust. 3, jeżeli całkowita wartość dodatkowych produktów, usług lub robót budowlanych zamówionych na podstawie takiego zamówienia przewyższa 50 % wartości pierwotnego zamówienia.

6.   Jeżeli żadne z warunków określonych w ust. 1–4 nie są spełnione, zamówienia na dodatkowe produkty, usługi lub roboty budowlane mogą zostać udzielone tylko na zasadach określonych w art. 4 i 6 niniejszej decyzji.

ROZDZIAŁ II

PUBLICZNE PROCEDURY PRZETARGOWE

Artykuł 9

Przegląd

1.   EBC udziela zamówień, których szacowana wartość jest równa kwotom progowym wskazanym w art. 4 ust. 3 lub je przewyższa, w drodze procedury otwartej. W uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w art. 11–14, EBC może stosować procedurę ograniczoną, procedurę negocjacyjną, dialog konkurencyjny lub partnerstwo innowacyjne.

2.   EBC może zawierać umowy ramowe lub tworzyć dynamiczne systemy zakupów i udzielać na takiej podstawie zamówień na zasadach określonych odpowiednio w art. 18 i 19.

3.   Procedury określone w ust. 1 i 2 mogą być uzupełnione przez aukcję elektroniczną zgodnie z art. 16.

4.   EBC może przeprowadzać konkursy. Procedurę konkursu określa się w ogłoszeniu o konkursie publikowanym w Dzienniku Urzędowym. Jest ona zgodna z ogólnymi zasadami przeprowadzania konkursów, w tym dotyczącymi publikacji, przejrzystości i niedyskryminacji, a także integralności i niezależności członków sądu konkursowego. Kryteria stosowane w ramach konkursów mogą w szczególności obejmować kryteria dotyczące wartości artystycznej projektu oraz jego zgodności z budżetem.

5.   EBC udziela zamówień koncesyjnych zgodnie z art. 20 i ogólnymi zasadami określonymi w art. 3. Procedurę udzielenia zamówienia określa się w ogłoszeniu o zamówieniu.

SEKCJA 1

Rodzaje procedur i przebieg procedury

Artykuł 10

Procedura otwarta

1.   Od momentu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu każdy zainteresowany wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o zaproszenie do składania ofert, o ile nie zostało ono udostępnione elektronicznie. EBC przekazuje zaproszenie do składania ofert w terminie sześciu dni od otrzymania wniosku, pod warunkiem że wniosek został złożony we właściwym czasie przed upływem terminu składania ofert.

2.   Zainteresowani wykonawcy składają ofertę w terminie określonym przez EBC wraz z kompletem wymaganej przez EBC dokumentacji.

3.   EBC udziela zamówienia oferentowi, którego oferta najlepiej spełnia kryteria udzielenia zamówienia określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert.

Artykuł 11

Procedura ograniczona

1.   EBC może stosować procedurę ograniczoną, jeżeli:

a)

wymagania EBC mogą zostać określone na tyle dokładnie, że możliwe jest porównanie poszczególnych ofert ze sobą, a zamówienie może zostać udzielone bez negocjacji z oferentami; oraz

b)

ograniczenie liczby ofert jest konieczne z przyczyn administracyjnych lub z uwagi na charakter zamówienia.

2.   Z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o uczestnictwo w procedurze ograniczonej. Składają oni wnioski w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i przekazują wymaganą przez EBC dokumentację.

3.   EBC weryfikuje zdolność kandydatów do otrzymania zamówienia oraz dokonuje oceny wniosków na podstawie kryteriów kwalifikacji wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku dostatecznej liczby kandydatów spełniających kryteria kwalifikacji EBC zaprasza co najmniej pięciu kandydatów zdolnych do otrzymania zamówienia i spełniających kryteria kwalifikacji do złożenia oferty. Zaproszenie do składania ofert zostaje przesłane na piśmie jednocześnie do wszystkich kandydatów zaproszonych do złożenia oferty.

4.   Zaproszeni kandydaci składają ofertę w terminie określonym przez EBC wraz z kompletną dokumentacją wymaganą przez EBC.

5.   EBC udziela zamówienia oferentowi, którego oferta najlepiej spełnia kryteria udzielenia zamówienia określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert.

Artykuł 12

Procedura negocjacyjna

1.   EBC może stosować procedurę negocjacyjną, jeżeli:

a)

potrzeby EBC nie mogą zostać zaspokojone bez adaptacji łatwo dostępnych rozwiązań lub wymagają rozwiązań autorskich lub innowacyjnych;

b)

zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególny charakter rezultatów, ich złożoność, charakter prawny i finansowy oraz powiązane ryzyka; lub

c)

specyfikacje techniczne nie mogą zostać ustalone w wystarczająco precyzyjny sposób poprzez odniesienie do normy lub referencji technicznej.

2.   EBC może stosować procedurę negocjacyjną również wówczas, gdy w wyniku procedury otwartej, ograniczonej lub dialogu konkurencyjnego złożone zostały jedynie oferty nieprawidłowe lub niedopuszczalne. EBC może zrezygnować z opublikowania nowego ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli w procedurze negocjacyjnej uwzględni wszystkich oferentów, i tylko tych oferentów, którzy brali udział w pierwotnej procedurze, byli zdolni do otrzymania zamówienia, spełniali kryteria kwalifikacji i złożyli oferty zgodnie z formalnymi wymogami dotyczącymi oferty. W przypadku nieuzyskania ofert lub nieuzyskania odpowiednich ofert EBC może wszcząć procedurę negocjacyjną zgodnie z art. 35 bez publikacji ogłoszenia. W każdym przypadku pierwotne warunki zamówienia, które ma być udzielone, nie mogą ulec zasadniczym zmianom.

3.   Od momentu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu zainteresowani wykonawcy mogą ubiegać się o udział w procedurze negocjacyjnej. Składają oni wnioski w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i przekazują wymaganą przez EBC dokumentację.

4.   EBC weryfikuje zdolność kandydatów do otrzymania zamówienia oraz dokonuje oceny wniosków na podstawie kryteriów kwalifikacji wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku dostatecznej liczby kandydatów spełniających kryteria kwalifikacji EBC zaprasza co najmniej trzech kandydatów zdolnych do otrzymania zamówienia i spełniających kryteria kwalifikacji. Zaproszenie do składania ofert zostaje przesłane jednocześnie do wszystkich kandydatów zaproszonych do złożenia oferty.

5.   W następstwie dokonanej oceny ofert EBC może prowadzić negocjacje z oferentami w celu dostosowania ich ofert do wymagań EBC. EBC może rozpocząć negocjacje:

a)

z najwyżej ocenionym oferentem. Jeżeli negocjacje z najwyżej ocenionym oferentem nie powiodą się, EBC może podjąć negocjacje z oferentem, który zajął kolejne miejsce; lub

b)

jednocześnie z kilkoma oferentami, których oferty najlepiej spełniają kryteria udzielenia zamówienia. Liczba oferentów dopuszczonych do negocjacji może ulegać zmniejszaniu w następujących po sobie etapach przy zastosowaniu kryteriów udzielenia zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert.

Przed rozpoczęciem negocjacji EBC informuje wszystkich oferentów zdolnych do udziału w negocjacjach o sposobie, w jaki zostaną one przeprowadzone.

6.   Zakres negocjacji może obejmować propozycje techniczne oferentów, ich propozycje finansowe oraz warunki umowne, pod warunkiem że zakres procedury przetargowej nie ulega zasadniczym zmianom. EBC może również zaprosić oferentów do złożenia poprawionej oferty. W trakcie negocjacji EBC zapewnia równe traktowanie wszystkich oferentów zaproszonych do udziału w negocjacjach.

7.   Po zakończeniu negocjacji EBC udziela zamówienia oferentowi, którego oferta najlepiej spełnia kryteria udzielenia zamówienia określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do składania ofert.

Artykuł 13

Dialog konkurencyjny

1.   EBC może prowadzić dialog konkurencyjny w przypadkach wskazanych w art. 12 ust. 1.

2.   Z chwilą opublikowania ogłoszenia o zamówieniu zainteresowani wykonawcy mogą ubiegać się o udział w dialogu konkurencyjnym. Składają oni wnioski w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i przekazują wymaganą przez EBC dokumentację.

3.   EBC weryfikuje zdolność kandydatów do otrzymania zamówienia oraz dokonuje oceny wniosków na podstawie kryteriów kwalifikacji wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu. EBC zaprasza co najmniej trzech kandydatów zdolnych do otrzymania zamówienia do wzięcia udziału w procedurze dialogu i przekazuje im zapytanie ofertowe określające potrzeby EBC. Celem procedury dialogu jest określenie i zdefiniowanie rozwiązania najlepiej zaspokajającego potrzeby EBC. EBC może omawiać z kandydatami wszystkie aspekty zamówienia. Liczba zaproszonych kandydatów musi być wystarczająca, aby zapewnić rzeczywistą konkurencję. Jeżeli liczba kandydatów jest poniżej liczby minimalnej, EBC może kontynuować prowadzenie procedury ze wszystkimi kandydatami spełniającymi kryteria kwalifikacji.

4.   Dialog prowadzi się zgodnie z harmonogramem określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. Podczas prowadzenia dialogu konkurencyjnego EBC zapewnia równe traktowanie wszystkich uczestników. EBC nie może przekazywać żadnych informacji mogących zapewnić niektórym uczestnikom przewagę nad innymi ani ujawniać innym uczestnikom zaproponowanych rozwiązań lub innych informacji poufnych przekazanych przez kandydata uczestniczącego w dialogu bez jego wyraźnej pisemnej zgody.

5.   Jeżeli wynika to z ogłoszenia o zamówieniu, EBC może przeprowadzić dialog konkurencyjny w następujących po sobie etapach w celu zmniejszenia liczby rozwiązań do omówienia w czasie danego etapu dialogu konkurencyjnego. EBC prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić rozwiązanie lub rozwiązania, które mogą zaspokoić jego potrzeby. EBC dokonuje wyboru rozwiązań do rozważenia, stosując kryteria udzielenia zamówienia określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zapytaniu ofertowym.

6.   Po oświadczeniu, iż dialog konkurencyjny dobiegł końca, EBC zaprasza kandydatów biorących udział w dialogu konkurencyjnym do złożenia ostatecznych ofert na podstawie rozwiązań przedstawionych i określonych podczas dialogu. EBC może zwrócić się do oferentów o wyjaśnienie, uszczegółowienie lub zoptymalizowanie niektórych aspektów ich ofert lub o potwierdzenie zobowiązań sformułowanych w ofertach, o ile działanie takie nie spowoduje modyfikacji zasadniczych aspektów oferty, nie niesie ryzyka zakłócenia konkurencji ani nie ma charakteru dyskryminującego.

7.   EBC dokonuje oceny otrzymanych ofert pod kątem kryteriów udzielenia zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowym. Po dokonaniu oceny EBC udziela zamówienia oferentowi, którego oferta najlepiej spełnia kryteria udzielenia zamówienia, co musi uwzględniać aspekty jakościowe.

Artykuł 14

Partnerstwo innowacyjne

1.   EBC może stosować procedurę partnerstwa innowacyjnego w celu opracowania innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku, a następnie ich zakupu, pod warunkiem że odpowiadają one poziomowi wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między EBC a uczestnikami partnerstwa.

2.   W momencie publikacji ogłoszenia o zamówieniu zainteresowani wykonawcy mogą ubiegać się o uczestnictwo w partnerstwie innowacyjnym. Składają oni wnioski w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i dostarczają dokumentację wymaganą przez EBC.

3.   EBC weryfikuje zdolność kandydatów do otrzymania zamówienia oraz dokonuje oceny wniosków na podstawie kryteriów kwalifikacji wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu. EBC zaprasza co najmniej trzech kandydatów zdolnych do otrzymania zamówienia do wzięcia udziału w procedurze dialogu i przekazuje im zapytanie ofertowe określające potrzeby EBC. Liczba zaproszonych kandydatów musi być wystarczająca, aby zapewnić rzeczywistą konkurencję. Jeżeli liczba kandydatów jest poniżej liczby minimalnej, EBC może kontynuować prowadzenie procedury ze wszystkimi kandydatami spełniającymi kryteria kwalifikacji.

4.   EBC może podjąć decyzję o ustanowieniu partnerstwa innowacyjnego z jednym partnerem lub z kilkoma partnerami prowadzącymi odrębne działania badawczo-rozwojowe.

5.   Organizacja partnerstwa innowacyjnego obejmuje kolejne etapy zgodnie z kolejnością kroków w procesie badawczo-innowacyjnym, które mogą obejmować wytworzenie produktów, świadczenie usług lub wykonanie robót budowlanych. W ramach partnerstwa innowacyjnego ustala się cele pośrednie, które mają osiągnąć partnerzy, oraz przewiduje płatność w ratach. Jeżeli wynika to z dokumentów zamówienia, po każdym etapie EBC może zdecydować o zakończeniu partnerstwa innowacyjnego albo, w przypadku partnerstwa innowacyjnego z wieloma partnerami, zmniejszyć liczbę partnerów poprzez wypowiedzenie poszczególnych zamówień.

6.   Jeżeli wynika to z dokumentów zamówienia, negocjacje w trakcie trwania procedury partnerstwa innowacyjnego mogą odbywać się w następujących po sobie etapach, przy zastosowaniu określonych kryteriów udzielenia zamówienia, w celu ograniczenia liczby negocjowanych ofert. EBC negocjuje z oferentami pierwotne i wszystkie kolejne złożone przez nich oferty, z wyjątkiem oferty ostatecznej, a oferenci są informowani o zmianach specyfikacji technicznych w celu umożliwienia im modyfikacji i ponownego złożenia zmienionych ofert. Minimalne wymogi i kryteria udzielenia zamówienia nie podlegają negocjacjom.

7.   Art. 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

SEKCJA 2

Zamówienia elektroniczne

Artykuł 15

Elektroniczne procedury przetargowe

EBC może przeprowadzać elektroniczne procedury przetargowe zgodnie z ogólnymi wymogami dotyczącymi elektronicznych zamówień publicznych określonymi w art. 22 dyrektywy 2014/24/UE w związku z załącznikiem IV do tej dyrektywy. W takich wypadkach ogłoszenie o zamówieniu określa w szczególności wymagania formalne, których muszą przestrzegać kandydaci lub oferenci, oraz sposób dostępu do platformy elektronicznej. EBC może postanowić, że będzie dopuszczał tylko wnioski i oferty elektroniczne, chyba że zachodzą techniczne przyczyny związane z równym dostępem, operacyjnością lub bezpieczeństwem, które sprawiają, że jest to niepraktyczne.

Artykuł 16

Aukcje elektroniczne

1.   W przypadku procedury otwartej, ograniczonej i negocjacyjnej EBC może stosować aukcję elektroniczną, pod warunkiem że możliwe jest precyzyjne ustalenie specyfikacji.

Aukcja elektroniczna oparta jest:

a)

wyłącznie na cenach, jeżeli zamówienia udziela się wyłącznie na podstawie ceny; albo

b)

na cenach lub nowych wartościach cech ofert wskazanych w specyfikacji, jeżeli zamówienie udzielane jest na podstawie najlepszej relacji jakości do ceny.

2.   Jeżeli EBC zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną, informuje o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Dokumenty zamówienia powinny zawierać, między innymi, następujące dane:

a)

cechy i wartości będące przedmiotem aukcji elektronicznej, pod warunkiem że cechy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczby lub procentu;

b)

wszelkie ograniczenia co do przedstawianych wartości wynikające ze specyfikacji;

c)

informacje, które zostaną udostępnione oferentom w trakcie aukcji elektronicznej oraz, w stosownych przypadkach, termin ich udostępnienia;

d)

odpowiednie informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej;

e)

warunki, na jakich oferenci będą mogli licytować, oraz w szczególności, o ile ma to zastosowanie, minimalne różnice pomiędzy kolejnymi postąpieniami wymagane podczas licytowania; oraz

f)

odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń.

3.   Aukcja elektroniczna rozpoczyna się po złożeniu i dokonaniu wstępnej oceny ofert. Wszyscy oferenci, którzy są zdolni do otrzymania zamówienia i spełniają kryteria kwalifikacji oraz których oferty są zgodne ze specyfikacjami technicznymi i nie są nieprawidłowe, niedopuszczalne ani nieodpowiednie, zostają jednocześnie zaproszeni do przedstawienia nowych cen lub nowych wartości.

4.   Do zaproszenia dołącza się również wynik pełnej oceny danej oferty. Wskazuje ono datę i godzinę rozpoczęcia aukcji elektronicznej oraz zawiera instrukcje dotyczące indywidualnego połączenia ze sprzętem elektronicznym. Aukcja elektroniczna nie rozpoczyna się wcześniej niż po upływie dwóch dni roboczych od daty wysłania zaproszeń. Zaproszenie określa również wzór matematyczny, który zostanie użyty w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości. Z wyjątkiem przypadków, gdy najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę ustala się wyłącznie na podstawie ceny, wzór ten uwzględnia wagę przypisaną wszystkim kryteriom określonym w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. W tym celu jednak wszystkie przedziały są wcześniej sprowadzane do konkretnych wartości. W przypadku dopuszczenia ofert wariantowych dla każdego wariantu określa się odrębny wzór.

5.   Aukcja elektroniczna może odbywać się w ramach kolejnych etapów. Na każdym etapie EBC niezwłocznie przekazuje wszystkim oferentom wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić im ustalenie swojej przybliżonej pozycji w klasyfikacji w dowolnym czasie. EBC może podawać również inne informacje dotyczące innych przedstawionych cen lub wartości, pod warunkiem że zostało to określone w dokumentach zamówienia. EBC może również w dowolnym czasie ogłosić liczbę uczestników danego etapu aukcji. EBC nie ujawnia jednakże tożsamości oferentów w trakcie żadnego z etapów aukcji elektronicznej.

6.   EBC zamyka aukcję elektroniczną w momencie upływu terminu wskazanego w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji. Termin ten może zostać określony przez wskazanie daty i godziny lub okresu, jaki musi upłynąć od złożenia ostatniej oferty zawierającej nowe ceny lub wartości. EBC określa w zaproszeniu harmonogram aukcji przeprowadzanych etapami.

7.   Po zamknięciu aukcji elektronicznej EBC udziela zamówienia na podstawie wyników aukcji elektronicznej.

Artykuł 17

Katalogi elektroniczne

1.   W przypadku gdy wymagane jest stosowanie elektronicznych środków komunikacji, EBC może wymagać przedstawienia ofert w formie katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

2.   W przypadku gdy przedstawienie ofert w formie katalogu elektronicznego jest akceptowane lub wymagane, EBC:

a)

określa to w ogłoszeniu o zamówieniu;

b)

wskazuje w dokumentach zamówienia wszelkie niezbędne informacje zgodnie z art. 22 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE dotyczące formatu, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu.

3.   Katalogi elektroniczne są tworzone przez kandydatów lub oferentów na potrzeby udziału w danej procedurze udzielenia zamówienia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i formatem ustalonymi przez EBC i zgodnie z wymogami dotyczącymi elektronicznych narzędzi komunikacji oraz wszelkimi dodatkowymi wymogami określonymi przez EBC zgodnie z art. 22 dyrektywy 2014/24/UE.

4.   W przypadku gdy w oparciu o katalogi elektroniczne umowa ramowa została zawarta z więcej niż jednym wykonawcą, ponowne poddanie konkretnych zamówień procedurze konkursowej odbywa się w oparciu o zaktualizowane katalogi. W takim przypadku EBC może:

a)

zaprosić oferentów do ponownego złożenia katalogów elektronicznych, dostosowanych do wymagań danego zamówienia; lub

b)

o ile tak stanowią dokumenty zamówienia, powiadomić oferentów, że z katalogów elektronicznych, które zostały już złożone, EBC zamierza pobrać informacje potrzebne do sporządzenia ofert na potrzeby danego zamówienia.

W przypadku ponownego uruchomienia procedury konkursowej zgodnie z lit. b), EBC informuje oferentów o dacie i godzinie, w jakiej informacje te zostaną pobrane, i zapewnia im możliwość nieudzielenia zgody na takie pobranie informacji. EBC zapewnia wystarczający czas między powiadomieniem a faktycznym pobraniem informacji. Przed udzieleniem zamówienia przez EBC dany oferent ma możliwość potwierdzenia, że tak sporządzona oferta nie zawiera żadnych istotnych błędów.

5.   W przypadku skorzystania z dynamicznego systemu zakupów EBC może wymagać, aby wnioskowi o dopuszczenie do udziału w nim towarzyszył katalog elektroniczny, na podstawie którego mogą zostać udzielone poszczególne zamówienia, z ofertami sporządzonymi zgodnie z ust. 4 lit. b). W takim przypadku EBC informuje kandydatów o zamiarze sporządzenia ofert w drodze tej procedury, a kandydaci uzupełniają przesłane katalogi elektroniczne. EBC może także zażądać, aby oferty w ramach określonego zamówienia były składane w formie katalogu elektronicznego.

SEKCJA 3

Zasady szczególne dotyczące określonych rodzajów zamówień

Artykuł 18

Umowy ramowe

1.   EBC może stosować umowy ramowe, w przypadkach gdy regularnie udziela zamówień na podobne produkty, usługi lub roboty budowlane, jeśli nie jest możliwe określenie dokładnych ilości, dat realizacji lub szczegółowych wymogów.

2.   W celu zawarcia umowy ramowej EBC stosuje procedury określone w art. 10–12 na wszystkich etapach aż do zawarcia umowy ramowej. Jeżeli EBC zamierza zawrzeć umowę ramową z kilkoma wykonawcami, zawiera co najmniej trzy umowy, pod warunkiem że odpowiednia liczba wykonawców spełnia kryteria kwalifikacji i udzielenia zamówienia. Zakres oraz liczbę umów ramowych, które mają zostać zawarte, określa ogłoszenie o zamówieniu.

Poszczególne zamówienia oparte na umowach ramowych są udzielane zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym artykule.

3.   Jeżeli umowa ramowa została zawarta z jednym wykonawcą, zamówienia oparte na takiej umowie ramowej udzielane są na określonych w niej warunkach. W razie potrzeby EBC może zwrócić się na piśmie do wykonawcy o uzupełnienie jego początkowej oferty. Uzupełniona oferta nie może pociągać za sobą istotnych zmian warunków zawartych w umowie ramowej.

4.   W przypadku gdy umowa ramowa została zawarta z kilkoma wykonawcami, zamówienie może zostać udzielone:

a)

poprzez zastosowanie kryteriów określonych w umowach ramowych bez ponownego uruchamiania procedury konkursowej;

b)

jeśli kryteria takie nie zostały określone, poprzez ponowne uruchomienie procedury konkursowej z udziałem wykonawców, z którymi zawarto umowę ramową; lub

c)

poprzez zastosowanie w niektórych przypadkach kryteriów określonych w umowach ramowych bez ponownego uruchamiania procedury konkursowej z udziałem wykonawców, z którymi zawarto umowę ramową, zgodnie z lit. a), a w innych przypadkach poprzez ponowne uruchomienie procedury konkursowej z udziałem wykonawców, z którymi zawarto umowę ramową, zgodnie z lit. b), pod warunkiem że w dokumentach zamówienia odnoszących się do umowy ramowej przewidziano możliwość wyboru pomiędzy dwiema wskazanymi opcjami, zawarto wiążące obiektywne kryteria takiego wyboru i określono postanowienia, które mogą być przedmiotem ponownie uruchomionej procedury konkursowej.

W przypadku ponownego uruchomienia procedury konkursowej zgodnie z lit. b), EBC udziela zamówienia zgodnie z następującą procedurą:

EBC zaprasza na piśmie wykonawców do złożenia oferty w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. Dokumenty zamówienia dotyczące umowy ramowej określają kryteria, na podstawie których konkretne zamówienie zostanie udzielone, które, w razie potrzeby, są uzupełniane o bardziej szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym,

wykonawcy składają oferty na piśmie w terminie określonym przez EBC, po czym

EBC udziela zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielenia zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym.

W przypadkach ponownego uruchomienia procedury konkursowej zgodnie z lit. b) lub c), stosuje się odpowiednio art. 36 ust. 1 i 2.

Artykuł 19

Dynamiczne systemy zakupów

1.   EBC może dokonywać zamówień na znormalizowane, łatwo dostępne produkty, usługi oraz roboty budowlane za pośrednictwem dynamicznych systemów zakupów. Systemy takie są w pełni elektroniczne, swobodnie dostępne i bezpłatne dla wykonawców. O ile w niniejszym artykule nie postanowiono inaczej, procedura ta jest zgodna z zasadami dotyczącymi procedur ograniczonych wskazanymi w art. 11.

2.   W celu utworzenia dynamicznego systemu zakupów EBC:

a)

publikuje ogłoszenie o zamówieniu informujące, że stosowany jest dynamiczny system zakupów, wskazujące charakter zakupów przewidywanych w ramach systemu, jego okres obowiązywania, kryteria kwalifikacji i udzielenia zamówienia, a także wszelkie konieczne informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych rozwiązań i specyfikacji dotyczących połączeń. Ogłoszenie określa termin, nie krótszy niż 30 dni, w którym wykonawcy mogą ubiegać się o uczestnictwo; oraz

b)

umożliwia za pomocą środków elektronicznych, od momentu opublikowania ogłoszenia aż do upływu terminu funkcjonowania systemu, nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do warunków oferty i wszystkich dokumentów dodatkowych.

3.   System jest dostępny przez cały okres swojego funkcjonowania dla każdego wykonawcy, który spełnia kryteria kwalifikacji i złożył wniosek odpowiadający warunkom oferty. W odniesieniu do składania wniosków nie stosuje się żadnych innych terminów. Oferenci mogą w dowolnym momencie dokonać poprawy wniosków, pod warunkiem że pozostaną one zgodne z warunkami oferty. Bezzwłocznie informują oni EBC o jakichkolwiek zmianach, które wpływają na ich zdolność do otrzymania zamówienia lub zdolność do wykonania zamówienia. EBC może zażądać od oferentów uaktualnionych dowodów świadczących o ich zdolności do otrzymania zamówienia.

4.   Na podstawie złożonych wniosków, w terminie 10 dni od ich otrzymania, EBC weryfikuje zdolność oferentów do otrzymania zamówienia oraz spełnianie przez nich kryteriów kwalifikacji. Ponadto EBC sprawdza, czy wnioski odpowiadają warunkom oferty. EBC informuje oferentów w najwcześniejszym możliwym terminie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu ich do dynamicznego systemu zakupów.

5.   Każde konkretne zamówienie, którego wartość jest równa kwotom progowym określonym w art. 4 ust. 3 lub je przewyższa, stanowi przedmiot odrębnego zaproszenia do składania ofert. EBC zaprasza wszystkich oferentów dopuszczonych do systemu do złożenia oferty w rozsądnym terminie, nie krótszym niż 15 dni. EBC udziela zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielenia zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu. Kryteria te mogą, o ile jest to właściwe, zostać sformułowane bardziej precyzyjnie w zaproszeniu do składania ofert.

6.   Jeżeli wartość konkretnego zamówienia jest niższa niż kwoty progowe określone w art. 4 ust. 3, EBC może, zgodnie z procedurą określoną w art. 35, zaprosić trzech lub pięciu oferentów dopuszczonych do systemu do złożenia oferty.

7.   Dynamiczny system zakupów nie może obowiązywać przez okres dłuższy niż cztery lata, z wyjątkiem sytuacji, w których dłuższy okres obowiązywania jest odpowiednio uzasadniony i został przewidziany w ogłoszeniu o zamówieniu.

Artykuł 20

Zamówienia koncesyjne

Procedura udzielania zamówień koncesyjnych podlega niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem następujących modyfikacji:

a)

przy obliczaniu szacowanej wartości zamówień koncesyjnych uwzględnia się szacowany całkowity obrót, bez podatku VAT, wytworzony przez oferenta w ramach wykonania zamówienia koncesyjnego w okresie jego obowiązywania;

b)

zamówienia koncesyjne są zawsze ograniczone w czasie. Okres obowiązywania nie przekracza okresu, w jakim można racjonalnie oczekiwać, że koncesjonariusz odzyska poniesione nakłady inwestycyjne i uzyska zwrot finansowy.

SEKCJA 4

Rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia

Artykuł 21

Ogłaszanie informacji o zamówieniach

1.   Jeżeli EBC podejmie decyzję o przeprowadzeniu procedury przetargowej na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym oraz na swojej stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach EBC może również zamieścić ogłoszenia w innych odpowiednich mediach. Ogłoszenia na stronie internetowej EBC i w innych mediach nie mogą poprzedzać publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy różnymi wersjami ogłoszenia wersja zamieszczona w Dzienniku Urzędowym uznawana jest za autentyczną i korzysta z pierwszeństwa przed innymi wersjami.

2.   EBC może opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne określające szacowaną całkowitą wartość zamówień, według kategorii usług lub grup produktów, a także podstawowe cechy zamówień na roboty budowlane, których zamierza udzielić w trakcie trwania roku budżetowego.

3.   Niezależnie od innych postanowień niniejszej decyzji każde ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym zawiera przynajmniej informacje określone w odpowiedniej części załącznika V do dyrektywy 2014/24/UE. W ogłoszeniach o zamówieniu określa się, czy zamówienie podlega udzieleniu w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Artykuł 22

Wezwanie do zgłaszania zainteresowania

1.   EBC może stosować procedurę wezwania do zgłaszania zainteresowania, jeżeli zamierza udzielić wielu zamówień, których przedmiot jest taki sam lub podobny. O ile w niniejszym artykule nie postanowiono inaczej, procedura ta jest zgodna z zasadami dotyczącymi procedur ograniczonych określonymi w art. 11.

2.   Dla celów sporządzenia listy odpowiednich wykonawców EBC publikuje ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym określające co najmniej przedmiot zamówień, które mają zostać udzielone, ich okres obowiązywania, kryteria oceny zdolności do otrzymania zamówienia i kryteria kwalifikacji, jak również termin składania wniosków, które będą rozpatrywane na potrzeby sporządzenia listy odpowiednich wykonawców.

3.   Lista nie może obowiązywać przez okres dłuższy niż cztery lata, począwszy od daty przesłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego. Wykonawca może złożyć wniosek o umieszczenie na liście w każdym czasie, co najmniej na trzy miesiące przed jej wygaśnięciem. Do wniosku dołącza się dokumentację wskazaną w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawcy składają wnioski w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

4.   Po otrzymaniu wniosków EBC sprawdza zdolność kandydatów do otrzymania zamówienia oraz dokonuje oceny wniosków na podstawie kryteriów kwalifikacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu. EBC umieszcza na liście wszystkich kandydatów zdolnych do otrzymania zamówienia i spełniających kryteria kwalifikacji. EBC informuje kandydatów w najwcześniejszym możliwym terminie o umieszczeniu lub nieumieszczeniu ich na liście.

5.   Wykonawcy znajdujący się na liście bezzwłocznie informują EBC o jakichkolwiek zmianach, które wpływają na ich zdolność do otrzymania zamówienia lub zdolność do wykonania zamówienia. Ponadto wykonawcy tacy mogą przekazywać EBC zaktualizowaną lub dodatkową dokumentację, jeżeli uznają to za konieczne.

6.   Jeżeli EBC zamierza udzielić zamówienia, którego szacowana wartość jest niższa od kwot progowych określonych w art. 4 ust. 3, zaprasza wymaganą liczbę wykonawców znajdujących się na liście do złożenia oferty zgodnie z procedurą określoną w art. 35. EBC zaprasza wykonawców, których oferty najlepiej spełniają kryteria kwalifikacji wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, biorąc pod uwagę zamówienie, które ma zostać udzielone.

7.   Jeżeli EBC zamierza udzielić zamówienia, którego szacowana wartość jest równa kwotom progowym określonym w art. 4 ust. 3 lub je przewyższa, publikuje uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym, opisujące zakres tego konkretnego zamówienia. Zainteresowani wykonawcy nieznajdujący się jeszcze na liście mogą złożyć wniosek o umieszczenie na liście w terminie określonym w uproszczonym ogłoszeniu o zamówieniu, nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania uproszczonego ogłoszenia do publikacji. W następstwie dokonanej oceny otrzymanych wniosków EBC zaprasza – w razie dostatecznej ich liczby – co najmniej pięciu odpowiednich wykonawców znajdujących się na liście do złożenia oferty. EBC dokonuje wyboru wykonawców, których oferty najlepiej spełniają kryteria kwalifikacji wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, biorąc pod uwagę zamówienie, które ma zostać udzielone. Artykuł 11 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

8.   W przypadkach określonych w ust. 6 i 7 EBC może zwrócić się do wykonawców znajdujących się na liście do przekazania aktualnych informacji i dokumentów istotnych z punktu widzenia posiadania zdolności do otrzymania zamówienia i spełnienia kryteriów kwalifikacji.

Artykuł 23

Terminy składania wniosków i ofert

1.   Określając terminy składania wniosków i ofert, EBC uwzględnia, z zastrzeżeniem terminów minimalnych określonych w niniejszym artykule, w szczególności złożoność zamówienia oraz czas wymagany do sporządzenia ofert.

2.   W przypadku procedur otwartych minimalny termin składania ofert wynosi 35 dni od daty przesłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego.

3.   W przypadku procedur ograniczonych, procedur negocjacyjnych, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego i konkursów:

a)

minimalny termin składania wniosków wynosi 30 dni od daty przesłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego; oraz

b)

minimalny termin składania ofert wynosi 30 dni od daty wysłania zaproszenia do składania ofert oferentom.

4.   Jeżeli w Dzienniku Urzędowym zostało opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne zawierające informacje określone w art. 48 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, które zostało przesłane w okresie od 35 dni do 12 miesięcy przed ogłoszeniem o zamówieniu, minimalny termin na składanie ofert może, co do zasady, zostać skrócony do 15 dni w przypadku procedur otwartych i 10 dni w przypadku procedur ograniczonych.

5.   Terminy składania wniosków i ofert mogą zostać skrócone o 5 dni w przypadku procedury udzielenia zamówienia w formie w pełni elektronicznej, chyba że zastosowanie ma ust. 4.

6.   W przypadku procedur otwartych, ograniczonych i negocjacyjnych, jeżeli ze względu na odpowiednio uzasadnioną pilną konieczność terminy przewidziane w niniejszym artykule nie mogą być dotrzymane, EBC może zastosować procedurę przyspieszoną. W takim przypadku stosuje się następujące terminy minimalne:

a)

w przypadku procedur otwartych termin na składanie ofert nie krótszy niż 15 dni od dnia przesłania ogłoszenia o zamówieniu; oraz

b)

w przypadku procedur ograniczonych i negocjacyjnych termin na składanie wniosków nie krótszy niż 15 dni od dnia przesłania ogłoszenia o zamówieniu, a termin na składanie ofert nie krótszy niż 10 dni od dnia wysłania oferentom zaproszenia do składania ofert.

7.   W razie dokonania przez EBC istotnej modyfikacji dokumentów zamówienia lub w innych odpowiednio uzasadnionych przypadkach, przy uwzględnieniu zasady równego traktowania, przed upływem terminów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia EBC może te terminy przedłużyć.

Artykuł 24

Zaproszenie do składania ofert

1.   Zaproszenia do składania ofert przesyłane są wszystkim oferentom jednocześnie.

2.   Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej:

a)

odniesienie do ogłoszenia o zamówieniu;

b)

pełną informację, w odpowiednich przypadkach, na temat dostępności w formie elektronicznej i dostępu do dokumentów zamówienia;

c)

wymagania formalne dotyczące oferty, w szczególności termin na złożenie ofert, adres, na który mają zostać wysłane, język albo języki, w jakich muszą zostać sporządzone, format, w jakim oferta ma być przesłana, oraz okres, przez jaki oferta musi zachować swoją ważność;

d)

opcje dotyczące dodatkowych produktów, usług i robót budowlanych, a także liczbę ewentualnych możliwych wznowień oraz przedłużeń zamówienia;

e)

wykaz dokumentów, które muszą zostać złożone przez oferentów; oraz

f)

względną wagę poszczególnych kryteriów udzielenia zamówienia, bądź – stosownie do okoliczności – uporządkowanie tych kryteriów od najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu.

3.   Zaproszenie do składania ofert obejmuje:

a)

egzemplarz specyfikacji zamówienia określającej wymogi EBC lub, w przypadku dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego, egzemplarz zapytania ofertowego określającego potrzeby EBC;

b)

egzemplarz projektu umowy, ogólnych warunków umów EBC lub dokumentu określającego kluczowe cechy zamówienia; oraz

c)

inną dokumentację, którą EBC uzna za istotną.

Artykuł 25

Specyfikacje

1.   EBC określa swoje specyfikacje techniczne w dokumentach zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi.

2.   Specyfikacje mogą określać jedynie konkretny produkt, źródło lub proces produkcyjny, gdy nie jest możliwy wystarczająco szczegółowy ogólny opis przedmiotu zamówienia oraz gdy kandydaci mogą oferować inne, równoważne produkty.

3.   EBC określa dowody, takie jak etykiety, świadectwa i oceny zgodności, w szczególności certyfikaty ochrony środowiska, wymagane od kandydatów w celu wykazania zgodności ze specyfikacjami. Takie dowody muszą być możliwe do uzyskania w sposób przejrzysty. Inne dowody są akceptowane, jeśli są one technicznie równoważne.

4.   Specyfikacje i wymagane dowody muszą być konieczne i proporcjonalne dla realizacji celów zamówienia i podlegać obiektywnym i niedyskryminującym względom, nie tworząc nieuzasadnionych przeszkód dla konkurencji.

5.   EBC może dopuścić składanie ofert wariantowych odbiegających od specyfikacji. W takim przypadku EBC przekazuje jasne informacje dotyczące dozwolonego zakresu ofert wariantowych, formalnych i materialnych wymogów dotyczących ofert wariantowych, a także metodologii, w oparciu o którą porównywana będzie wartość ofert głównych i ofert wariantowych.

SEKCJA 5

Wymiana informacji

Artykuł 26

Komunikacja z kandydatami i oferentami

1.   W trakcie procedury przetargowej kandydaci oraz oferenci mogą kontaktować się wyłącznie z osobami kontaktowymi wyznaczonymi przez EBC. Stosuje się ogólnodostępne i niedyskryminujące sposoby komunikacji.

2.   Kandydaci lub oferenci składają wnioski i oferty na piśmie zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert.

3.   Kandydaci oraz oferenci mogą, zgodnie z procedurą określoną w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert, kierować do EBC na piśmie pytania dotyczące ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do składania ofert lub dokumentów dodatkowych. EBC udziela w odpowiednim czasie odpowiedzi na zadane pytania, a jeśli dotyczą one wszystkich, przekazuje je w sposób anonimowy wszystkim kandydatom lub oferentom.

4.   EBC zapewnia, aby przetwarzanie oraz przechowywanie informacji przekazanych przez kandydatów i oferentów odbywało się zgodnie z zasadami poufności oraz uczciwości, a w zakresie obejmującym przekazane dane osobowe – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (9).

Artykuł 27

Żądania dodatkowej dokumentacji oraz wyjaśnień

Po otwarciu wniosków lub ofert EBC może zwrócić się do kandydatów lub oferentów o przekazanie, poszerzenie, wyjaśnienie lub uzupełnienie w odpowiednim terminie informacji lub dokumentów, które są lub wydają się brakujące, niekompletne lub błędne. Żądania takie kierowane są przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości, w szczególności nie mogą prowadzić do preferencyjnego traktowania, dawać przewagi konkurencyjnej ani zmieniać warunków wniosku lub oferty.

Artykuł 28

Sprostowanie dokumentów zamówienia

1.   Jeżeli przed upływem terminu na złożenie wniosków lub ofert EBC zauważy niejasne sformułowanie, przeoczenie lub inny rodzaj błędu w treści ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do składania ofert lub dokumentów dodatkowych, dokonuje sprostowania błędu i informuje o tym wszystkich kandydatów lub oferentów na piśmie.

2.   Jeżeli kandydaci lub oferenci uważają, że wymagania określone przez EBC w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do składania ofert lub dokumentach dodatkowych są niekompletne, niespójne lub sprzeczne z prawem, albo że EBC lub inny kandydat lub oferent naruszyli obowiązujące zasady udzielania zamówień, powinni oni powiadomić EBC o swoich zastrzeżeniach w terminie 15 dni od momentu, w którym zdadzą sobie sprawę z takich nieprawidłowości. Jeżeli nieprawidłowość dotyczy zaproszenia do składania ofert lub innych dokumentów wysłanych przez EBC, termin ten rozpoczyna bieg od daty otrzymania dokumentacji. W pozostałych przypadkach termin rozpoczyna bieg z chwilą, gdy kandydaci lub oferenci dowiedzieli się lub też w rozsądnych okolicznościach mogli się dowiedzieć o nieprawidłowości. EBC może następnie dokonać korekty lub uzupełnienia wymogów lub usunąć nieprawidłowość, bądź też – podając uzasadnienie – odrzucić wniosek. Zastrzeżenia, które nie zostały zgłoszone EBC w terminie, nie mogą być podniesione na dalszym etapie.

SEKCJA 6

Ocena

Artykuł 29

Zasady ogólne

1.   Wniosków oraz ofert nie otwiera się przed końcem terminu przewidzianego na ich złożenie. Wnioski oraz oferty otwiera się w obecności co najmniej dwóch pracowników EBC, a z otwarcia sporządza się protokół. Jeżeli nie określono inaczej, kandydaci oraz oferenci nie mogą uczestniczyć w otwarciu.

2.   EBC dokonuje oceny wszystkich ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia wskazanych w art. 32 po dokonaniu:

weryfikacji ich zgodności z formalnymi wymogami oferty,

weryfikacji zdolności oferentów do otrzymania zamówienia zgodnie z art. 30, oraz

oceny spełniania kryteriów kwalifikacji zgodnie z art. 31.

3.   EBC udziela zamówienia oferentowi, którego oferta najlepiej spełnia kryteria udzielenia zamówienia.

4.   Przebieg oceny oraz jej wynik podlegają udokumentowaniu w raporcie z dokonania oceny.

Artykuł 30

Zdolność kandydatów i oferentów do otrzymania zamówienia

1.   Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, zdolność do udziału w procedurze przetargowej posiada każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Unii. W procedurach przetargowych mogą brać udział na równych prawach także osoby fizyczne i prawne posiadające miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, który ratyfikował porozumienie w sprawie zamówień rządowych zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu lub który zawarł z Unią porozumienie dwustronne w sprawie zamówień, na warunkach określonych w tych porozumieniach. Wykonawcy z innych krajów mogą zostać dopuszczeni do udziału według uznania EBC.

2.   W procedurach przetargowych mogą brać udział tymczasowe grupy wykonawców na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert. W razie udzielenia zamówienia tymczasowej grupie wykonawców EBC może wymagać przyjęcia przez nią określonej formy prawnej, jeśli forma taka jest konieczna do prawidłowej realizacji zamówienia. Członkowie tymczasowych grup wykonawców ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zamówienia.

3.   Kandydaci i oferenci składają tylko jeden wniosek lub ofertę. EBC może wykluczyć z uczestnictwa kandydatów lub oferentów, którzy złożyli odrębny wniosek lub ofertę i którzy:

a)

wchodzą w skład tej samej grupy podmiotów powiązanych co inny kandydat lub oferent;

b)

są członkami tymczasowej grupy wraz z innymi kandydatami lub oferentami; lub

c)

oferują przekazanie innemu kandydatowi lub oferentowi jako podwykonawcy znaczącej części zamówienia, które ma zostać udzielone;

jeżeli okoliczności wskazują, że otrzymali oni informacje dotyczące wniosku lub oferty przygotowanych przez innego kandydata lub oferenta lub też jeżeli przedłożenie wielu wniosków lub ofert w inny sposób zakłóca swobodną konkurencję między kandydatami lub oferentami.

4.   EBC wyklucza z uczestnictwa kandydatów lub oferentów w przypadku skazania ich lub ich organów zarządzających prawomocnym wyrokiem za udział w organizacji przestępczej, korupcję, oszustwo, przestępstwo terrorystyczne lub finansowanie terroryzmu, pranie brudnych pieniędzy, pracę dzieci lub handel ludźmi, zgodnie z art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, lub za inną sprzeczną z prawem działalność na szkodę interesów finansowych Unii, EBC lub krajowych banków centralnych.

5.   EBC może w dowolnym momencie wykluczyć z uczestnictwa kandydata lub oferenta, który:

a)

znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, został poddany zarządowi lub znajduje się w podobnej sytuacji przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;

b)

jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, które podaje w wątpliwość jego uczciwość;

c)

dopuścił się naruszenia zobowiązań dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub płatności podatków zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę, lub kraju, w którym zamówienie ma zostać wykonane;

d)

wykazał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w wykonywaniu innego zamówienia publicznego lub w wykonywaniu ciążących na nim zobowiązań w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy;

e)

jego zarząd, pracownicy lub przedstawiciele pozostają w konflikcie interesów, który nie może zostać zlikwidowany za pomocą mniej inwazyjnych środków;

f)

jest winny znaczącego wprowadzenia w błąd przy przekazywaniu informacji wymaganych przez EBC; lub

g)

nawiązał kontakt z innymi kandydatami lub oferentami w celu ograniczenia konkurencji lub podjął próbę wywarcia niewłaściwego wpływu na proces decyzyjny w ramach procedury udzielenia zamówienia.

6.   Kandydaci lub oferenci zaświadczają, że nie dotyczy ich żaden z przypadków opisanych w ust. 4 i 5 lub dostarczają odpowiednie dowody wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert. Jeżeli takie okoliczności zaistnieją w trakcie trwania procedury, dany kandydat lub oferent niezwłocznie powiadamia o tym EBC. Kandydaci lub oferenci mogą przedstawić dowody w celu wykazania zdolności do otrzymania zamówienia pomimo zaistnienia podstaw do wykluczenia.

7.   Jeżeli kandydat lub przedsiębiorstwo powiązane z kandydatem angażuje się w przygotowanie procedury udzielenia zamówienia, np. poprzez doradzanie w sprawie strategii udzielenia zamówienia lub opracowywania specyfikacji, EBC podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i równego poziomu informacji wszystkim kandydatom. EBC może wykluczyć kandydatów lub przedsiębiorstwa z procedury, jeżeli jest to konieczne ze względu na te cele. Przed wykluczeniem kandydat lub przedsiębiorstwo otrzymuje możliwość wykazania, że jego wcześniejsze zaangażowanie nie ogranicza konkurencji.

8.   EBC może wykluczyć kandydata lub oferenta znajdującego się w jednej z sytuacji opisanych w ust. 4 i 5 z uczestnictwa w jakichkolwiek przyszłych procedurach przetargowych przez racjonalny okres czasu. EBC podejmuje decyzję o wykluczeniu i wyznacza jego termin, stosując zasadę proporcjonalności, biorąc pod uwagę w szczególności: a) poważny charakter czynu niedozwolonego, działania, naruszenia lub upadłości; b) okres, który upłynął od daty popełnienia czynu niedozwolonego lub dojścia do działania, naruszenia lub upadłości; c) czas trwania i ewentualne ponowne dopuszczenie się czynu niedozwolonego lub dojście do działania, naruszenia lub upadłości; d) umyślność lub stopień niedbalstwa danego wykonawcy; i e) środki podjęte przez wykonawcę celem uniknięcia popełnienia podobnych czynów niedozwolonych lub dojścia do podobnych działań, naruszeń lub upadłości w przyszłości. Okres wykluczenia może wynosić maksymalnie 10 lat od dnia doręczenia powiadomienia o nim wykonawcy. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy EBC umożliwia mu przedstawienie stanowiska, chyba że fakty, które uzasadniają wykluczenie, wynikają z treści prawomocnego wyroku sądowego. EBC przekazuje wykonawcy swoją decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem wskazującym na jej główne przyczyny.

Artykuł 31

Kryteria kwalifikacji

1.   W ogłoszeniu o zamówieniu EBC określa kryteria kwalifikacji, według których ocenia się zdolność kandydata lub oferenta do wykonania zamówienia. Kryteria kwalifikacji odnoszą się do uprawnień i zdolności kandydata lub oferenta do wykonywania danej działalności zawodowej, ich sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz ich umiejętności technicznych lub zawodowych. Kryteria kwalifikacji powinny być konieczne i proporcjonalne w celu zapewnienia uczciwej konkurencji oraz w celu osiągnięcia celów zamówienia.

2.   EBC może określić minimalne wymogi, poniżej których nie może kwalifikować kandydatów lub oferentów. Te minimalne wymogi określa się w ogłoszeniu o zamówieniu.

3.   W ogłoszeniu o zamówieniu EBC określa, jakie dokumenty mają zostać złożone przez kandydatów lub oferentów jako dowód ich zdolności finansowej, ekonomicznej, technicznej oraz zawodowej. W szczególności EBC może wymagać od zaakceptowanych wykonawców złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, dokumentów przechowywanych w systemie eCertis lub zaświadczeń wydanych przez krajowe bazy danych. Żądana dokumentacja nie może wykraczać poza przedmiot zamówienia oraz powinna uwzględniać uzasadnione interesy wykonawców w zakresie ochrony ich tajemnic technicznych oraz handlowych.

4.   Jeżeli z uwagi na wyjątkowe okoliczności, które EBC uzna za uzasadnione, oferent lub kandydat nie jest w stanie przedłożyć wymaganej dokumentacji, może on wykazać swoją zdolność przy użyciu innych środków, które EBC uzna za odpowiednie i równoważne.

5.   W stosownych sytuacjach wykonawca może dla celów konkretnego zamówienia polegać na zdolności do działania innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim powiązań. W takim przypadku wykonawca wykazuje EBC, że będzie on dysponował środkami koniecznymi do wykonania zamówienia oraz że podmiot ten jest zdolny do uczestnictwa w procedurach przetargowych zgodnie z art. 30. Na tych samych warunkach tymczasowa grupa wykonawców może opierać się na zdolności do działania członków grupy.

Artykuł 32

Kryteria udzielenia zamówienia

1.   EBC udziela zamówienia oferentowi, który przedstawił ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie.

2.   O ile w niniejszej decyzji nie postanowiono inaczej, ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie identyfikuje się na podstawie jednej z następujących opcji:

wyłącznie ceny lub kosztów,

najlepszej relacji jakości do ceny, lub

wyłącznie jakości, gdy cena lub koszt produktów, robót budowlanych lub usług są stałe.

3.   Element ceny lub kosztów uwzględnia, w odpowiednim zakresie, koszty cyklu życia, takie jak koszty związane z nabyciem, wykorzystaniem, konserwacją i utylizacją produktów, obiektów budowlanych i usług. Uwzględniane mogą być także koszty związane z ekologicznymi efektami zewnętrznymi związanymi z produktami, obiektami budowlanymi lub usługami na przestrzeni ich cyklu życia. Ceny i koszty uwzględnia się tylko wówczas, gdy mogą one zostać ustalone i zweryfikowane.

4.   Najlepszą relację jakości do ceny ocenia się na podstawie kryteriów, w tym aspektów jakościowych, środowiskowych lub społecznych, związanych z przedmiotem zamówienia, takich jak:

a)

jakość, w tym wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, zaprojektowanie dla wszystkich użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne oraz handel i jego warunki;

b)

struktura organizacyjna, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do wykonania danego zamówienia, w przypadku gdy cechy personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia; lub

c)

serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

5.   Kryteria udzielenia zamówienia muszą być związane z przedmiotem zamówienia, który może obejmować różne etapy związane z cyklem życia produktów, obiektów budowlanych lub usług objętych zamówieniem, takie jak procesy produkcyjne, ich realizację lub handel nimi.

6.   W ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu do składania ofert lub, w przypadku dialogu konkurencyjnego, w zapytaniu ofertowym, określa się, w jaki sposób identyfikuje się ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie zgodnie z ust. 2.

Artykuł 33

Oferty rażąco niskie

1.   W przypadku gdy ceny lub koszty zaproponowane w ofercie wydają się rażąco niskie w odniesieniu do produktów, prac budowlanych lub usług objętych zamówieniem, EBC zwraca się na piśmie o ich wyjaśnienie. Żądanie takie może dotyczyć w szczególności:

a)

ekonomiczności procesu produkcyjnego, świadczenia usług lub metody budowania;

b)

wybranych rozwiązań technicznych lub wszelkich wyjątkowo korzystnych warunków, którymi dysponuje oferent;

c)

oryginalności rezultatów zaproponowanych w ofercie;

d)

zgodności z obowiązującymi postanowieniami prawa ochrony środowiska, prawa zabezpieczenia społecznego i prawa pracy w miejscu, w którym rezultaty mają być wykonane, zrealizowane lub dostarczone; oraz

e)

możliwości uzyskania przez oferenta pomocy państwa.

2.   Po dokonaniu oceny informacji przedstawionych przez oferenta EBC może odrzucić oferty rażąco niskie, w szczególności w następujących przypadkach:

gdy informacje przekazane przez oferenta nie uzasadniają w odpowiedni sposób niskiego poziomu ceny lub kosztów,

gdy oferta i dodatkowe przekazane informacje nie dają odpowiedniej gwarancji właściwego wykonania zamówienia, lub

gdy oferent otrzymał pomoc państwa, chyba że w racjonalnym terminie wyznaczonym przez EBC wykaże on, że pomoc ta została udzielona w sposób zgodny z prawem, zgodnie z procedurami i na podstawie decyzji określonych w przepisach unijnych dotyczących pomocy państwa.

3.   EBC odrzuca oferty rażąco niskie z uwagi na naruszenie któregokolwiek z postanowień, o których mowa w ust. 1 lit. d).

SEKCJA 7

Powiadomienie o wyniku

Artykuł 34

Zawiadomienie o decyzjach w sprawie kwalifikacji i udzielenia zamówienia

1.   EBC niezwłocznie informuje na piśmie wszystkich kandydatów lub oferentów, których wnioski lub oferty zostają odrzucone.

2.   Zawiadomienie o decyzji w sprawie udzielenia zamówienia wysyłane jest najpóźniej 10 dni przed podpisaniem umowy przez EBC, jeżeli jest ono wysyłane faksem lub za pomocą środków elektronicznych, lub najpóźniej 15 dni przed podpisaniem umowy przez EBC, jeżeli jest ono przekazywane za pomocą innych środków komunikacji.

3.   Kandydaci oraz oferenci mogą, w terminie 15 dni od otrzymania zawiadomienia, żądać przedstawienia im przez EBC przyczyn odrzucenia ich wniosku lub oferty oraz przedstawienia im kopii wszystkich dokumentów odnoszących się do oceny ich wniosku lub oferty. Odrzuceni oferenci, których oferta była dopuszczalna, mogą domagać się podania nazwy wybranego oferenta oraz głównych elementów i czynników stanowiących o przewadze jego oferty. Oferenci ci mogą również wystąpić o udostępnienie kopii wszystkich dokumentów dotyczących oceny wybranego oferenta, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.   EBC może podjąć decyzję o nieudzielaniu pewnych informacji, jeżeli ich ujawnienie naruszałoby uzasadnione interesy handlowe innych wykonawców, utrudniało stosowanie prawa, było ze szkodą dla uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami lub też w inny sposób było sprzeczne z interesem publicznym.

5.   EBC publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym zgodnie z wymogami dyrektywy 2014/24/UE. Ogłoszenie zostaje przesłane do Dziennika Urzędowego w terminie 30 dni od podpisaniu umowy.

ROZDZIAŁ III

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ KWOT PROGOWYCH I ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 2

Artykuł 35

Przebieg procedury

Zgodnie z niniejszą procedurą udzielane są zamówienia, których szacowana wartość jest niższa od kwot progowych określonych w art. 4 ust. 3, oraz zamówienia na usługi, o których mowa w art. 6 ust. 2.

1.

Jeżeli wartość zamówienia bez podatku VAT w przypadku produktów i usług przekracza kwotę 50 000 EUR lub jest jej równa, a w przypadku robót budowlanych przekracza kwotę 500 000 EUR lub jest jej równa, EBC zaprasza, w razie dostatecznej ich liczby, co najmniej pięciu odpowiednich wykonawców do złożenia oferty.

2.

Jeżeli wartość zamówienia bez podatku VAT jest niższa niż wskazane kwoty progowe, ale równa kwocie 20 000 EUR lub ją przewyższa, EBC zaprasza, w razie dostatecznej ich liczby, co najmniej trzech odpowiednich wykonawców do złożenia oferty.

3.

Jeżeli wartość zamówienia bez podatku VAT przewyższa kwotę 750 000 EUR lub jest jej równa, EBC publikuje ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym. Wykonawcy zaproszeni do udziału w procedurze przetargowej zostają wybrani na podstawie otrzymanych odpowiedzi. Inni wykonawcy spełniający te same kryteria także mogą zostać zaproszeni do udziału w procedurze przetargowej.

4.

Jeżeli wartość zamówienia bez podatku VAT jest niższa niż 750 000 EUR, EBC dokonuje wyboru wykonawców, których zaprasza do udziału w procedurze przetargowej, spośród oferentów dopuszczonych do dynamicznego systemu zakupów lub – jeżeli system taki nie został stworzony – z listy odpowiednich wykonawców sporządzonej po przeprowadzeniu procedury wezwania do zgłaszania zainteresowania. Jeżeli lista taka nie została stworzona, EBC dokonuje wyboru wykonawców, których zaprasza, według własnego uznania, na podstawie odpowiedniej analizy rynku, biorąc pod uwagę ewentualny interes transgraniczny, potwierdzając odpowiedniość wykonawców i ich zainteresowanie udziałem w procedurze. Analiza rynku może obejmować publikację informacji o możliwości związanej z zamówieniem w elektronicznym systemie zamówień. EBC może także zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej lub posługując się innymi właściwymi mediami. W takim przypadku wykonawcy zaproszeni do udziału w procedurze przetargowej zostają wybrani na podstawie otrzymanych odpowiedzi. Inni wykonawcy spełniający te same kryteria także mogą zostać zaproszeni do udziału w procedurze przetargowej.

5.

EBC przekazuje wykonawcom zaproszonym do udziału w procedurze przetargowej zapytanie ofertowe określające wymogi EBC, proces składania ofert oraz kryteria udzielenia zamówienia. Przy ustalaniu terminu na złożenie ofert EBC bierze pod uwagę złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na przygotowanie oferty.

6.

Otrzymane oferty podlegają ocenie na podstawie wymogów formalnych oraz kryteriów kwalifikacji i kryteriów udzielenia zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym. Po zakończeniu oceny ofert pisemnych EBC może rozpocząć negocjacje z oferentami, jeżeli taka możliwość była wskazana w zapytaniu ofertowym. Negocjacje mogą być prowadzone kolejno z poszczególnymi oferentami według rankingu lub równocześnie z kilkoma wykonawcami, których oferty najlepiej spełniają kryteria udzielenia zamówienia.

7.

EBC udziela zamówienia oferentowi, którego oferta najlepiej spełnia kryteria udzielenia zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.

8.

Procedura jest przeprowadzana w zgodzie z ogólnymi zasadami określonymi w art. 3. Artykuł 13 ust. 5 i 6 oraz art. 26, 27, 28, 30 i 33 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 36

Zawiadamianie o decyzji w sprawie udzielenia zamówienia i o liście wykonawców

1.   Po podjęciu decyzji w sprawie udzielenia zamówienia EBC niezwłocznie informuje na piśmie oferentów o wynikach procedury przetargowej.

2.   Oferenci mogą, w terminie 15 dni od otrzymania powiadomienia, żądać przedstawienia im przez EBC przyczyn odrzucenia ich ofert oraz przedstawienia im kopii wszystkich dokumentów odnoszących się do oceny ich ofert.

3.   EBC publikuje co roku listę zamówień o wartości przekraczającej 50 000 EUR, które zostały udzielone zgodnie z art. 35 lub w stosunku do których zastosowano wyjątek na podstawie art. 6 ust. 1. Lista wskazuje nazwy wykonawców, którym udzielono zamówień, oraz przedmiot i wartość zamówień. W przypadku zamówień podlegających art. 6 ust. 2, których wartość przekracza 750 000 EUR, EBC publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym.

Artykuł 37

Bezpośrednie udzielenie zamówienia

Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia bez podatku VAT wynosi mniej niż 20 000 EUR, EBC może udzielić zamówienia na podstawie jednej oferty.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 38

Odwołanie procedur przetargowych

1.   EBC może odwołać procedurę przetargową w każdym czasie przed podpisaniem umowy, a kandydatom ani oferentom nie przysługuje odszkodowanie.

2.   Decyzja EBC o odwołaniu procedury musi być zgodna z ogólnymi zasadami określonymi w art. 3 ust. 1.

3.   EBC uzasadnia decyzję i podaje ją do wiadomości kandydatom lub oferentom.

Artykuł 39

Procedura odwoławcza

1.   W przypadku publicznych procedur przetargowych przeprowadzanych na podstawie przepisów rozdziału II kandydaci i oferenci mogą na piśmie zaskarżyć decyzję EBC w przedmiocie odrzucenia ich wniosku lub oferty w terminie 15 dni od otrzymania informacji, o których mowa w art. 34 ust. 3, a gdy nie składają wniosku o otrzymanie takiej informacji – w terminie 15 dni od otrzymania zawiadomienia zgodnie z art. 34 ust. 1. W odwołaniu należy podać wszystkie istotne informacje oraz zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.

2.   Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez organ EBC do spraw kontroli zamówień publicznych. Jeżeli organ ten uzna, że decyzja o odrzuceniu wniosku lub oferty skarżącego została podjęta z naruszeniem niniejszej decyzji lub ogólnych zasad prawa zamówień publicznych, wówczas nakazuje ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej lub jej części albo wydaje ostateczną decyzję. W innym przypadku odwołanie podlega oddaleniu. Organ do spraw kontroli zamówień publicznych zawiadamia skarżącego na piśmie o podjętym rozstrzygnięciu w terminie miesiąca od otrzymania odwołania. Rozstrzygnięcie zawiera uzasadnienie.

3.   Odwołanie nie wywołuje skutku zawieszającego. W razie potrzeby organ do spraw kontroli zamówień publicznych może zawiesić procedurę udzielenia zamówienia lub wstrzymać udzielenie zamówienia.

Artykuł 40

Jurysdykcja

Wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy EBC a wykonawcą związanych z niniejszą decyzją lub konkretną procedurą udzielenia zamówienia posiada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli jest dostępna procedura odwoławcza wskazana w art. 39, skarżący wstrzymuje się ze skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości do czasu wydania decyzji przez EBC w przedmiocie odwołania. Bieg terminów określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez wykonawcę decyzji w przedmiocie odwołania.

Artykuł 41

Wejście w życie

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. oraz uchyla i zastępuje decyzję EBC/2007/5.

2.   Procedury przetargowe rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszej decyzji są prowadzone do końca zgodnie z decyzją EBC/2007/5, której podlegają także udzielone zamówienia. Dla celów niniejszego przepisu za początek procedury przetargowej uznaje się dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Dziennika Urzędowego, a gdy ogłoszenie takie nie jest wymagane – dzień, w którym EBC zaprosił jednego lub większą liczbę wykonawców do złożenia oferty.

3.   Odniesienia do uchylonej decyzji interpretuje się jako odniesienia do niniejszej decyzji i odczytuje się zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku II.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 9 lutego 2016 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.

(2)  Decyzja EBC/2007/5 z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych (Dz.U. L 184 z 14.7.2007, s. 34).

(3)  Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Rady nr 1 określające języki, które mogą być używane przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385/58).

(7)  Decyzja EBC/2008/17 z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 76).

(8)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/280 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro (EBC/2014/44) (Dz.U. L 47 z 20.2.2015, s. 29).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

USŁUGI PODLEGAJĄCE ART. 6 UST. 2

Kod CPV

Opis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową]; 79624000-4 [usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego] i 79625000-1 [usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego] i 98513000-2 do 98514000-9 [usługi siły roboczej dla gospodarstw domowych, usługi personelu agencji dla gospodarstw domowych, usługi urzędnicze dla gospodarstw domowych, usługi pracowników tymczasowych dla gospodarstw domowych, usługi pracowników pomagających w prowadzeniu gospodarstwa domowego, usługi w gospodarstwie domowym]

Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8

79950000-8 [usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów], 79951000-5 [usługi w zakresie organizowania seminariów], 79952000-2 [usługi w zakresie organizacji imprez], 79952100-3 [usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych], 79953000-9 [usługi w zakresie organizacji festiwali], 79954000-6 [usługi w zakresie organizacji przyjęć], 79955000-3 [usługi w zakresie organizacji pokazów mody], 79956000-0 [usługi w zakresie organizacji targów i wystaw]

Usługi administracyjne, edukacyjne, w zakresie opieki zdrowotnej i kultury

75300000-9

Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Usługi społeczne

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i usługi świadczone przez różne organizacje członkowskie.

98131000-0

Usługi religijne

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 [55521000-8 usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych, 55521100-9 usługi rozwożenia posiłków, 55521200-0 usługi dowożenia posiłków] 55520000-1 usługi dostarczania posiłków, 55522000-5 usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych, 55523000-2 usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji, 55524000-9 usługi dostarczania posiłków do szkół

55510000-8 usługi bufetowe, 55511000-5 usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów, 55512000-2 usługi prowadzenia bufetów, 55523100-3 usługi w zakresie posiłków szkolnych

Usługi hotelarskie i restauracyjne

79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5

Usługi prawne w zakresie niewyłączonym na mocy art. 2 ust. 3 lit. j)

75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 do 75131000-3

Inne usługi administracyjne i usługi dla władz publicznych

75200000-8 do 75231000-4

Ogólne usługi personelu dla władz publicznych

75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Usługi związane z administracją penitencjarną, bezpieczeństwem publicznym i usługi ratownicze

79700000-1 do 79721000-4 [usługi detektywistyczne i ochroniarskie, usługi ochroniarskie, usługi nadzoru przy użyciu alarmu, usługi strażnicze, usługi w zakresie nadzoru, usługi systemu namierzania, usługi w zakresie poszukiwania osób ukrywających się, usługi patrolowe, usługi w zakresie wydawania znaczków identyfikacyjnych, usługi detektywistyczne i usługi agencji detektywistycznych] 79722000-1 [usługi grafologiczne], 79723000-8 [usługi analizy odpadów]

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

98900000-2 [usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy] i 98910000-5 [usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów]

Usługi międzynarodowe

64000000-6 [usługi pocztowe i telekomunikacyjne], 64100000-7 [usługi pocztowe i kurierskie], 64110000-0 [usługi pocztowe], 64111000-7 [usługi pocztowe dotyczące gazet i czasopism], 64112000-4 [usługi pocztowe dotyczące listów], 64113000-1 [usługi pocztowe dotyczące paczek], 64114000-8 [usługi okienka pocztowego], 64115000-5 [wynajem skrzynek pocztowych], 64116000-2 [usługi poste-restante], 64122000-7 [wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie]

Usługi pocztowe

50116510-9 [usługi w zakresie formowania opon], 71550000-8 [usługi kowalskie]

Różne usługi


ZAŁĄCZNIK II

TABELA KORELACJI

Decyzja EBC/2007/5

Niniejsza decyzja

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 9

Artykuł 10

Artykuł 21

Artykuł 11

Artykuł 10

Artykuł 12

Artykuł 11

Artykuł 13

Artykuł 12

Artykuł 14

Artykuł 13

Artykuł 15

Artykuł 18

Artykuł 16

Artykuł 19

Artykuł 16a

Artykuł 22

Artykuł 17

Artykuł 16

Artykuł 18

Artykuł 23

Artykuł 19 ust. 3

Artykuł 15

Artykuł 19 ust. 1, 2, 4 i 5

Artykuł 26

Artykuł 20

Artykuł 27

Artykuł 21

Artykuł 28

Artykuł 22

Artykuł 24

Artykuł 23

Artykuł 29

Artykuł 24

Artykuł 30

Artykuł 25

Artykuł 31

Artykuł 26

Artykuł 32

Artykuł 27

Artykuł 33

Artykuł 28

Artykuł 34

Artykuł 29

Artykuł 35

Artykuł 30

Artykuł 36

Artykuł 31

Artykuł 37

Artykuł 32

Artykuł 38

Artykuł 33

Artykuł 39

Artykuł 34

Artykuł 40

Artykuł 35

Artykuł 41


Top