EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/245 ze dne 9. února 2016, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/15


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/245

ze dne 9. února 2016,

kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2016/2)

(přepracované znění)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.6 tohoto statutu,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (1), a zejména na článek 19 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí ECB/2007/5 (2) bylo několikrát novelizováno a došlo v něm k podstatným obsahovým změnám. Vzhledem k tomu, že je třeba provést další změny, mělo by být toto rozhodnutí v zájmu srozumitelnosti přepracováno.

(2)

Evropská centrální banka (ECB) se řídí zásadou efektivnosti nákladů a zadáváním zakázek na výrobky, služby a stavební práce usiluje o získání nejlepší hodnoty za vynaložené finanční prostředky.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES (3) byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (4). Tato směrnice ani nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (5) se na ECB nevztahují.

(4)

ECB respektuje obecné zásady práva veřejných zakázek, které byly promítnuty do směrnice 2014/24/EU a nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

(5)

Článek 6 nařízení Rady č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (6) stanoví, že orgány Unie mohou stanovit podrobnosti o užívání úředních jazyků svými vnitřními předpisy.

(6)

Rozhodnutí ECB/2008/17 (7) stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ PRAVIDLA

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„zakázkami“ se rozumějí úplatné smlouvy uzavřené v písemné formě mezi ECB a jedním nebo více dodavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb;

2)

„zakázkami na dodávky“ se rozumějí zakázky, jejichž předmětem je koupě, leasing nebo nájem výrobků nebo jejich koupě na splátky, s možností následné koupě nebo bez ní. Zakázka, jejímž předmětem je dodávka výrobků a která vedle těchto dodávek zahrnuje umístění stavby a instalační práce, se považuje za zakázku na dodávky;

3)

„zakázkami na služby“ se rozumějí zakázky jiné než uvedené v bodě 2, jejichž předmětem je poskytování služeb. Zakázka, jejímž předmětem je poskytování služeb, které zahrnují činnosti související se stavebními pracemi pouze jako vedlejší součást hlavního předmětu zakázky, se považuje za zakázku na služby;

4)

„zakázkami na stavební práce“ se rozumějí zakázky jiné než uvedené v bodě 2 a 3, jejichž předmětem je buď provedení, nebo projekt i provedení stavebních prací. „Stavbou“ se rozumí výsledek souboru stavebních nebo stavebně inženýrských prací, který je sám o sobě dostačující, aby plnil hospodářskou nebo technickou funkci;

5)

„koncesními zakázkami“ se rozumějí zakázky, jejichž předmětem je buď poskytování služeb, nebo provedení stavebních prací, přičemž odměna spočívá především v povolení od ECB brát užitky vyplývající z využívání těchto staveb nebo poskytovat služby jiným;

6)

„plněním“ se rozumí stavební práce, které mají být provedeny, služby, které mají být poskytnuty, nebo výrobky, které mají být dodány na základě zakázky;

7)

„inovačním partnerstvím“ se rozumí řízení, ve kterém může požádat o účast každý dodavatel a ve kterém ECB vytvoří partnerství s jedním či několika zájemci přijatými do řízení za účelem vývoje a nákupu inovativních výrobků, služeb nebo staveb;

8)

„dynamickým nákupním systémem“ se rozumí plně elektronický proces pro nákup výrobků pro běžnou potřebu, jejichž vlastnosti vzhledem k běžné dostupnosti na trhu splňují požadavky ECB;

9)

„rámcovou smlouvou“ se rozumí smlouva mezi ECB a jedním nebo více dodavateli, jejímž účelem je stanovit podmínky, jimiž se budou řídit konkrétní zakázky zadávané během daného období, zejména pokud jde o ceny a případně o předpokládané množství;

10)

„dodavatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, která na trhu nabízí provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb;

11)

„zájemcem“ se rozumí dodavatel, který podal žádost o účast v užším nebo jednacím řízení, v soutěžním dialogu nebo inovačním partnerství;

12)

„uchazečem“ se rozumí dodavatel, který podal nabídku;

13)

„zakázkami na výzkum a vývoj v oblasti ochrany bankovek“ se rozumějí zakázky související s teoretickou prací či praktickými pokusy, analýzou nebo výzkumem prováděným za kontrolovaných podmínek buď:

za účelem získání nových poznatků nebo vývoje nových či zdokonalených materiálů, výrobních postupů či zařízení pro přípravu tiskových podkladů, výrobu, přepravu, vydávání, ověřování pravosti nebo likvidaci eurobankovek, včetně tiskových podkladů k likvidovaným eurobankovkám, nebo

za účelem zahájení výroby nových či zdokonalených materiálů, výrobků či zařízení pro přípravu tiskových podkladů, výrobu, přepravu, vydávání, ověřování pravosti a likvidaci eurobankovek, včetně tiskových podkladů k likvidovaným eurobankovkám.

Zakázky na výzkum a vývoj v oblasti ochrany bankovek nezahrnují zakázky na pilotní tisk eurobankovek;

14)

„otevřeným řízením“ se rozumí řízení, ve kterém může podat nabídku každý dodavatel, který má zájem;

15)

„užším řízením“ se rozumí řízení, ve kterém může žádat o účast každý dodavatel, avšak pouze ti zájemci, které k tomu ECB vyzvala, mohou podat nabídku;

16)

„jednacím řízením“ se rozumí řízení, ve kterém ECB konzultuje dodavatele podle svého výběru a vyjednává podmínky zakázky s jedním nebo více z nich;

17)

„soutěžním dialogem“ se rozumí řízení, ve kterém může požádat o účast každý dodavatel a ve kterém ECB vede dialog se zájemci přijatými do řízení s cílem nalézt jedno či více vhodných řešení, která jsou schopna splnit její požadavky;

18)

„elektronickou aukcí“ se rozumí opakující se proces využívající elektronický systém, v jehož rámci jsou předkládány nové, snížené ceny nebo nové hodnoty týkající se některých prvků nabídek, který je spuštěn po prvotním úplném vyhodnocení nabídek a který umožňuje stanovit jejich pořadí za použití automatických metod hodnocení;

19)

„výzvou k podání nabídky“ se rozumí výzva k podání nabídky zaslaná zájemcům či dodavatelům, ve které je specifikováno řízení, požadavky ECB a smluvní podmínky;

20)

„dny“ se rozumí kalendářní dny;

21)

výrazem „písemný“ nebo „písemně“ se rozumí jakýkoli soubor slov nebo čísel, který může být čten, reprodukován a dále sdělován, včetně informací, které jsou přenášeny a ukládány elektronickými prostředky;

22)

„výzvou k vyjádření zájmu“ se rozumí postup za účelem sestavení seznamu vhodných dodavatelů, kteří mohou být vyzváni k účasti v zadávacích řízeních.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Zakázky na dodávky, služby, stavební práce a koncesní zakázky na svůj vlastní účet ECB zadává v souladu s tímto rozhodnutím.

2.   ECB může v souladu s tímto rozhodnutím rovněž provádět společná nabídková řízení na svůj vlastní účet a jménem jedné či více národních centrálních bank, vnitrostátních orgánů dohledu, orgánů a institucí Unie nebo mezinárodních organizací. V těchto případech ECB v zadávací dokumentaci upřesní: a) ostatní zúčastněné zadavatele a b) zamýšlenou strukturu smluvních vztahů.

3.   Toto rozhodnutí se nevztahuje na:

a)

dohody o spolupráci:

i)

mezi ECB a národními centrálními bankami, které slouží k plnění veřejných úkolů Eurosystému nebo Evropského systému centrálních bank, nebo

ii)

mezi ECB a jinými orgány a institucemi Unie, mezinárodními organizacemi nebo veřejnými orgány, které slouží k plnění veřejných úkolů;

pokud se tato spolupráce řídí pouze ohledy spojenými s veřejným zájmem, jako je zejména dosažení společných nekomerčních cílů, a zúčastněné strany vykonávají méně než 20 % relevantní činnosti na volném trhu.

b)

zadávací řízení, kterých se účastní ECB a která pořádá některý z těchto subjektů: i) orgány a instituce Unie, ii) mezinárodní organizace nebo iii) veřejné orgány, v každém případě za předpokladu, že pravidla, kterými se toto zadávací řízení řídí, jsou v souladu s obecnými zásadami práva Unie v oblasti veřejných zakázek;

c)

zadávání zakázek na bankovky, které se řídí obecnými zásadami Evropské centrální banky (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) (8);

d)

vydávání, prodej, nákup nebo převod cenných papírů či jiných finančních nástrojů a finanční služby související s těmito transakcemi;

e)

nabývání nebo nájem pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitostí nebo práv k nim jakýmikoli způsoby financování;

f)

pracovní smlouvy uzavřené mezi ECB a jejími zaměstnanci v souladu s pracovním řádem ECB;

g)

rozhodčí a smírčí služby;

h)

služby ve výzkumu a vývoji, ledaže prospěch z těchto služeb připadá výhradně ECB pro její vlastní potřebu a poskytované služby jsou hrazeny ze strany ECB;

i)

zakázky na vysílací čas nebo dodání programů, které jsou zadávány poskytovatelům audiovizuálních nebo rozhlasových mediálních služeb;

j)

zakázky týkající se právního zastupování ECB v soudních nebo rozhodčích řízeních nebo při přípravě na ně a zakázky na služby, k jejichž poskytování jsou oprávněni výhradně notáři, správci a soudní úředníci;

k)

veřejné služby v přepravě cestujících po železnici nebo metrem.

4.   Toto rozhodnutí se nevztahuje na smlouvy mezi ECB a soukromoprávní či veřejnoprávní právnickou osobou, kterou ECB ovládá obdobně, jako ovládá vlastní organizační jednotky, za podmínky, že ovládaná právnická osoba vykonává více než 80 % svých činností při plnění úkolů, jež jí svěřila ECB, a žádný soukromý subjekt nemá v této právnické osobě přímou kapitálovou účast zaručující kontrolní podíl.

5.   ECB může ve výjimečných případech provádět řízení za účelem výběru fyzických osob do funkce členů poradních výborů na vysoké úrovni, které napomáhají ECB při plnění jejích úkolů. Těmto odborníkům přísluší předem pevně stanovená odměna, která na jednotlivého odborníka nepřesáhne prahovou hodnotu uvedenou v čl. 4 odst. 3 písm. a). Jsou vybíráni na základě svých odborných znalostí za použití výběrových kritérií, která jsou v souladu s obecnými zásadami uvedenými v článku 3. ECB může přijmout zvláštní rozhodnutí, kterým podrobně vymezí postup při výběru a podmínky výběru.

6.   Toto rozhodnutí se vztahuje na následující zakázky dotované z více než 50 % přímo ECB:

a)

zakázky na stavební práce, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH se rovná prahové hodnotě stanovené v čl. 4 odst. 3 nebo je vyšší a jejichž předmětem jsou stavebně-inženýrské činnosti nebo stavební práce pro zařízení určená pro administrativní, sportovní a rekreační účely, pro využití volného času nebo pro školní a univerzitní účely;

b)

zakázky na služby, jež jsou spojeny se zakázkou na stavební práce uvedenou v písmeni a) a jejichž odhadovaná hodnota bez DPH se rovná prahové hodnotě stanovené pro zakázky na služby v čl. 4 odst. 3 nebo je vyšší.

ECB zabezpečí, aby tyto zakázky byly zadávány v souladu s tímto rozhodnutím, a to i pokud jsou zadávány jiným subjektem nebo pokud ECB tyto zakázky zadává jménem jiného subjektu.

7.   Smíšené zakázky, které zahrnují plnění, jež lze přiřadit k různým druhům zakázek, jsou zadávány v souladu s pravidly a ustanoveními platnými pro plnění, které je hlavním předmětem zakázky. Hlavní předmět smíšené zakázky se určí podle plnění s nejvyšší odhadovanou hodnotou, ledaže jsou dány výjimečné okolnosti, které vyžadují, aby hlavním předmětem zakázky bylo vzhledem k jeho specifickým vlastnostem jiné plnění.

Článek 3

Všeobecné zásady

1.   Zadávací řízení se uskutečňují v souladu s obecnými zásadami transparentnosti a veřejnosti, proporcionality, rovného přístupu a rovného zacházení, zákazu diskriminace a spravedlivé hospodářské soutěže.

2.   ECB provádí zadávací řízení v anglickém jazyce, ledaže jsou dány výjimečné okolnosti související s daným řízením nebo předmětem zakázky, které vyžadují použití jiných jazyků. Každou takovou okolnost ECB doloží.

Článek 4

Prahové hodnoty zakázek

1.   Zakázky, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH se rovná prahovým hodnotám uvedeným v odstavci 3 nebo je vyšší než tyto prahové hodnoty, se zadávají postupem uvedeným v kapitole II.

2.   Zakázky, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH je nižší než prahová hodnota uvedená v odstavci 3, se zadávají postupem uvedeným v kapitole III. Zakázky, jejichž odhadovaná hodnota je nižší než 20 000 EUR, se zadávají v souladu s článkem 37.

3.   Platí tyto prahové hodnoty:

a)

209 000 EUR pro zakázky na dodávky a zakázky na služby;

b)

5 225 000 EUR pro zakázky na stavební práce a koncesní zakázky.

Článek 5

Výpočet odhadované hodnoty zakázky

1.   Výpočet odhadované hodnoty zakázky je založen na celkové splatné částce bez DPH podle odhadu ECB, která zahrnuje případná opční práva a obnovení zakázky uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Tento výpočet zahrnuje vedlejší náklady, zejména zvláštní platby nebo odměny, poplatky, úroky, provize, cestovní náklady a náklady na ubytování, ceny, platby a všechny jiné formy odměny vyplácené zájemcům či uchazečům.

2.   Odhad musí být platný v okamžiku, kdy ECB rozhoduje o tom, který druh zadávacího řízení má být použit.

3.   Žádná zakázka nesmí být rozdělena s úmyslem vyhnout se uplatnění postupů vymezených v tomto rozhodnutí. Výpočet odhadované hodnoty zakázky nesmí být proveden s úmyslem vyloučit uplatnění postupů vymezených v kapitole II nebo článku 35 na danou zakázku.

4.   Výpočet odhadované hodnoty zakázek na stavební práce musí brát v úvahu celkové náklady spojené s provedením stavebních prací včetně hodnoty výrobků nezbytných k provedení stavebních prací, které ECB dává zhotoviteli k dispozici. Jsou-li součástí zakázky na stavební práce, je třeba zahrnout rovněž náklady související s projektem a přípravou stavebních prací.

5.   Pokud jde o zakázky na pokračující dodávky výrobků a služeb, bere se za základ pro výpočet odhadované hodnoty zakázky v závislosti na konkrétních okolnostech tato hodnota:

a)

v případě zakázek na dobu určitou: celková hodnota za celou dobu jejich trvání;

b)

v případě zakázek na dobu neurčitou: měsíční hodnota vynásobená 48.

6.   Pokud jde o po sobě jdoucí zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce téhož druhu, vychází výpočet odhadované hodnoty zakázky z celkové skutečné hodnoty po sobě jdoucích zakázek zadaných během předchozích dvanácti měsíců. Odhad zohlední veškeré očekávané změny v množství nebo hodnotě během dvanácti měsíců následujících po dokončení první zakázky.

7.   Je-li zakázka rozdělena na několik částí, nebo pokud několik zakázek, které mají být zadány, spolu úzce souvisí a mají stejný cíl, vezme se v úvahu celková hodnota všech takových částí či jednotlivých zakázek. Je-li celková hodnota rovna prahové hodnotě stanovené v čl. 4 odst. 3 nebo je vyšší, použije se na všechny části a zakázky úprava obsažená v kapitole II tohoto rozhodnutí. ECB však může uplatnit postup stanovený v článku 35, případně v článku 37 u jednotlivých částí nebo zakázek, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH je v případě zakázek na dodávky a služby nižší než 80 000 EUR a v případě zakázek na stavební práce nižší než 1 milion EUR, za předpokladu, že celková odhadovaná hodnota všech částí zadaných na základě postupů stanovených v článku 35 a 37 není vyšší než 20 % celkové odhadované hodnoty všech částí.

8.   Hodnota inovačního partnerství se vypočítá s přihlédnutím k nejvyšší odhadované hodnotě (bez DPH) výzkumných a vývojových činností, které proběhnou ve všech fázích zamýšleného partnerství, jakož i výrobků, služeb či stavebních prací, které mají být vyvinuty a pořízeny v rámci zamýšleného partnerství.

9.   Hodnota rámcových smluv a dynamických nákupních systémů se vypočítá na základě nejvyšší odhadované hodnoty (bez DPH) všech zakázek zamýšlených pro celou dobu platnosti rámcové smlouvy nebo použitelnosti dynamického nákupního systému.

Článek 6

Výjimky

1.   ECB se může odchýlit od určitých procesních požadavků nebo zakázku zadat přímo jednomu dodavateli v těchto případech:

a)

pokud lze zakázku z nezbytných důvodů a v souladu s objektivními kritérii zadat jen jednomu určitému dodavateli. Tyto důvody mohou být technické, umělecké nebo právní povahy, včetně výkonu výhradních práv zřízených v souladu s platnými právními předpisy, nikoli však ekonomické povahy;

b)

nelze-li z důvodů krajní naléhavosti způsobené událostmi, které ECB nemohla předvídat, dodržet lhůty stanovené pro zadávací řízení;

c)

pokud ECB v souladu se svými bezpečnostními pravidly nebo za předpokladu, že to vyžaduje ochrana základních zájmů ECB, zakázku klasifikovala jako tajnou nebo pokud plnění této zakázky musí být doprovázeno zvláštními bezpečnostními opatřeními. Zakázky na výzkum a vývoj v oblasti ochrany bankovek vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření, a proto se na ně požadavky stanovené v tomto rozhodnutí nevztahují;

d)

jedná-li se o zakázky na dodávky, kdy jsou předmětné výrobky vyráběny výlučně pro účely výzkumu, pokusů, studia či vývoje; toto ustanovení se nevztahuje na výrobu ve velkém rozsahu s cílem dosáhnout hospodářské životaschopnosti nebo pokrýt náklady na výzkum a vývoj;

e)

pokud jsou plnění pořizována za zvláště výhodných podmínek, buď od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost, nebo od správců konkursní podstaty nebo likvidátorů ustanovených v případě úpadku, vyrovnání s věřiteli nebo podobného řízení podle vnitrostátních právních a správních předpisů;

f)

v případě dodatečných výrobků pořízených na základě zakázky na dodávky, které nahrazují nebo rozšiřují původní výrobky nebo zařízení, jestliže by změna dodavatele měla za následek nepřiměřené obtíže při provozu a údržbě. Doba trvání smluv týkajících se těchto dodatečných výrobků nesmí přesáhnout tři roky; a

g)

v ostatních případech výslovně upravených v tomto rozhodnutí.

Ve všech případech uvedených v prvním pododstavci zachová ECB hospodářskou soutěž mezi několika vhodnými dodavateli vždy, když je to možné.

2.   Bez ohledu na hodnotu zakázky může ECB zadat zakázku v souladu s článkem 35, pokud je hlavním předmětem zakázky poskytnutí jedné ze služeb uvedených v příloze I.

Článek 7

Doba trvání a prodloužení zakázek

1.   Doba trvání zakázky včetně všech prodloužení nesmí překročit dobu čtyř let, s výjimkou případů, kdy předmět zakázky nebo jiný oprávněný důvod odůvodňují delší trvání.

2.   Zakázku, která byla uzavřena na dobu určitou, lze nad tuto původní dobu trvání prodloužit za těchto podmínek:

a)

oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo, postupuje-li se podle kapitoly III, žádost o předložení návrhu obsahovaly možnost prodloužení;

b)

prodloužení je náležitě odůvodněné a

c)

prodloužení bylo zohledněno při stanovení postupu, který se použije, podle článku 4.

3.   Zakázku uzavřenou na dobu určitou lze jinak prodloužit pouze v případech uvedených v čl. 6 odst. 1.

Článek 8

Dodatečné výrobky, služby a stavební práce

1.   ECB si může od původního zhotovitele objednat dodatečné výrobky, služby či stavební práce bez ohledu na jejich hodnotu za předpokladu, že:

a)

zadávací dokumentace obsahuje jasná a přesná ustanovení o změnách nebo opčních právech, která umožňují dodatečné výrobky, služby či stavební práce, a

b)

dodatečné výrobky, služby či stavební práce byly zohledněny při výpočtu hodnoty zakázky podle článku 5.

Tato ustanovení stanoví rozsah a povahu možných změn nebo opčních práv a podmínky, za nichž mohou být uplatněny. Nestanoví však změny ani opční práva, jež by měnily celkovou povahu původní zakázky.

2.   ECB si může od zhotovitele objednat dodatečné výrobky, služby či stavební práce bez ohledu na jejich hodnotu za předpokladu, že nezbytné změny původní zakázky nejsou podstatné. Změny se považují za podstatné, pokud mění celkovou povahu zakázky.

Změny se nepovažují za podstatné, pokud je jejich kumulativní hodnota a) nižší než prahové hodnoty uvedené v čl. 4 odst. 3 a b) nižší než 10 % hodnoty původní zakázky na dodávky a služby nebo 15 % hodnoty původní zakázky na stavební práce.

Změna přesahující tyto prahové hodnoty se považuje za podstatnou, zejména pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

a)

změna zavádí podmínky, které, pokud by byly součástí původního zadávacího řízení, by umožnily přístup jiných zájemců než těch, kteří byli původně vybráni, nebo přijetí jiné nabídky, než byla původně přijata, nebo by k účasti na zadávacím řízení přilákaly další účastníky;

b)

změna má za následek změnu ekonomické rovnováhy zakázky ve prospěch dodavatele, a to způsobem, který v původní smlouvě na zakázku není upraven;

c)

změna vede k významnému rozšíření rozsahu zakázky;

d)

nový dodavatel nahrazuje dodavatele, kterému byla původní zakázka zadána, v jiných případech, než které jsou stanoveny v odstavci 4.

3.   ECB si kromě toho může od původního dodavatele objednat dodatečné výrobky, služby či stavební práce:

a)

pokud se dodatečné výrobky, služby či stavební práce stanou nezbytnými v důsledku okolností, které ECB jednající s řádnou péčí nemohla předvídat, za předpokladu, že tato změna nemění celkovou povahu původní zakázky; nebo

b)

pokud dodatečné výrobky, služby nebo stavební práce, které jsou nezbytné, nelze technicky nebo hospodářsky oddělit od původní zakázky, aniž by to způsobilo značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota dodatečných výrobků, služeb nebo stavebních prací však nesmí v žádném případě překročit 50 % původní hodnoty zakázky.

4.   Smlouvu na zakázku lze změnit nahrazením dodavatele, jemuž byla zakázka zadána, jiným dodavatelem v důsledku:

a)

jednoznačného, jasného a přesného ustanovení o změnách nebo opčních právech;

b)

univerzálního nebo singulárního právního nástupnictví, kdy do postavení původního dodavatele v důsledku podnikové restrukturalizace, včetně převzetí, fúze, akvizice nebo úpadku vstupuje jiný dodavatel, jenž splňuje stejná kritéria, která platila při výběru původního dodavatele, pokud to nepřináší další podstatné změny smlouvy na zakázku a cílem není obejít uplatňování tohoto rozhodnutí, nebo

c)

situace, kdy ECB převezme povinnosti dodavatele vůči subdodavatelům včetně povinnosti uskutečnit platby přímo subdodavatelům, jestliže je tato možnost ve smlouvě na zakázku stanovena.

5.   V souvislosti s původními zakázkami zadanými v souladu s kapitolou II uveřejní ECB v Úředním věstníku oznámení o každé objednávce dodatečných výrobků, služeb nebo stavebních prací podle odstavce 3, pokud celková hodnota dodatečných výrobků, služeb nebo stavebních prací objednaných na základě takové zakázky přesahuje 50 % hodnoty původní zakázky.

6.   Není-li splněna žádná z podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4, lze zakázky na dodatečné výrobky, služby nebo stavební práce zadat pouze v souladu s články 4 a 6 tohoto rozhodnutí.

KAPITOLA II

VEŘEJNÁ NABÍDKOVÁ ŘÍZENÍ

Článek 9

Přehled

1.   ECB zadává zakázky, jejichž odhadovaná hodnota se rovná prahovým hodnotám uvedeným v čl. 4 odst. 3 nebo tyto hodnoty přesahuje, v rámci otevřeného řízení. V odůvodněných případech může ECB za podmínek stanovených v článcích 11 až 14 použít užší řízení, jednací řízení, soutěžní dialog nebo inovační partnerství.

2.   ECB může rovněž uzavřít rámcové smlouvy nebo zavést dynamický nákupní systém a na tomto základě zadávat zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v článcích 18 (pro rámcové smlouvy) a 19 (pro dynamický nákupní systém).

3.   Řízení uvedená v odstavcích 1 a 2 mohou být doplněna o elektronickou aukci ve smyslu článku 16.

4.   ECB může pořádat soutěže o návrh. Postup při soutěži o návrh je stanoven v oznámení o zahájení soutěže zveřejněném v Úředním věstníku. Tento postup musí být v souladu s obecnými zásadami platnými pro soutěže o návrh včetně veřejnosti, transparentnosti a zákazu diskriminace a integrity a nezávislosti soutěžní poroty. Kritéria používaná v soutěžích o návrh mohou zahrnovat zejména kritéria týkající se umělecké hodnoty návrhu a jeho souladu s rozpočtovým rámcem.

5.   ECB zadává koncesní zakázky v souladu s článkem 20 a obecnými zásadami uvedenými v článku 3. Zadávací řízení se vymezí v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

ODDÍL 1

Druhy a průběh řízení

Článek 10

Otevřené řízení

1.   Od okamžiku uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení mohou všichni dodavatelé, kteří o to mají zájem, požádat o doručení výzvy k podání nabídky, není-li k dispozici v elektronické podobě. ECB poskytne výzvu k podání nabídky do šesti dnů od doručení této žádosti, pokud byla žádost podána s dostatečným předstihem před uplynutím lhůty pro podávání nabídek.

2.   Dodavatelé, kteří o to mají zájem, podají svou nabídku ve lhůtě stanovené ECB a přiloží veškerou dokumentaci, kterou ECB vyžaduje.

3.   ECB zakázku zadá uchazeči, jehož nabídka nejlépe splňuje kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídky.

Článek 11

Užší řízení

1.   ECB může použít užší řízení, pokud:

a)

požadavky ECB lze vymezit tak podrobně, že nabídky lze vzájemně porovnat a zakázku lze udělit bez dalších jednání s uchazeči, a

b)

z administrativních důvodů nebo vzhledem k povaze zakázky je nezbytné omezit počet nabídek.

2.   Od okamžiku uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení mohou dodavatelé, kteří o to mají zájem, žádat o účast v užším řízení. Svou žádost musí předložit ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a musí poskytnout dokumentaci, kterou ECB vyžaduje.

3.   ECB přezkoumá způsobilost zájemců a vyhodnotí žádosti podle kritérií pro výběr vymezených v oznámení o zahájení zadávacího řízení. ECB vyzve k podání nabídky alespoň pět způsobilých zájemců, kteří splňují kritéria pro výběr, pokud je k dispozici dostatečný počet zájemců, kteří tato kritéria splňují. Výzva k podání nabídky se písemně zasílá současně všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky.

4.   Vyzvaní zájemci podají svou nabídku ve lhůtě stanovené ECB a přiloží veškerou dokumentaci, kterou ECB vyžaduje.

5.   ECB zakázku zadá uchazeči, jehož nabídka nejlépe splňuje kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídky.

Článek 12

Jednací řízení

1.   ECB může použít jednací řízení, pokud:

a)

potřeby ECB nelze uspokojit bez úpravy již dostupných řešení nebo vyžadují návrh nebo inovativní řešení;

b)

zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštní povahy plnění, jeho složitosti, právních a finančních podmínek a rizik s ním spojených, nebo

c)

technické specifikace nelze s dostatečnou přesností stanovit odkazem na technickou normu nebo referenci.

2.   ECB může jednací řízení rovněž použít, jestliže v předchozím otevřeném nebo užším řízení byly podány pouze nabídky, které jsou v rozporu s pravidly, nebo nabídky nepřijatelné. ECB nemusí zveřejňovat nové oznámení o zahájení zadávacího řízení, pokud do jednacího řízení zahrne výlučně všechny uchazeče, kteří se účastnili původního řízení, byli způsobilí, splnili kritéria pro výběr a podali své nabídky v souladu s formálními požadavky na nabídky. Jestliže nebyly podány žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky, může ECB jednací řízení zahájit rovněž v souladu s článkem 35 bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. V žádném z uvedených případů nelze původní podmínky zadávané zakázky podstatně měnit.

3.   Od okamžiku zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení mohou dodavatelé, kteří o to mají zájem, žádat o účast v jednacím řízení. Svou žádost musí předložit ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a musí poskytnout dokumentaci, kterou ECB vyžaduje.

4.   ECB přezkoumá způsobilost zájemců a vyhodnotí žádosti podle kritérií pro výběr vymezených v oznámení o zahájení zadávacího řízení. K podání nabídky vyzve alespoň tři způsobilé zájemce, kteří splňují kritéria pro výběr, za předpokladu, že je k dispozici dostatečný počet zájemců, kteří tato kritéria splňují. Výzva k podání nabídky se zasílá současně všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky.

5.   Po vyhodnocení nabídek může ECB jednat s uchazeči s cílem přizpůsobit jejich nabídky požadavkům ECB. ECB může zahájit jednání buď:

a)

s uchazečem, jenž se umístil první v pořadí. Pokud se nezdaří jednání s uchazečem, jenž se umístil první v pořadí, může ECB zahájit jednání s uchazečem, který se umístil na dalším místě, nebo

b)

současně s několika uchazeči, jejichž nabídky nejlépe splňují kritéria pro zadání zakázky. Počet uchazečů, s nimiž se ECB rozhodla jednat, lze v postupných fázích snížit za použití kritérií pro zadání zakázky uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídky.

Před zahájením jednání informuje ECB všechny uchazeče, kteří pro jednání přicházejí v úvahu, o tom, jak budou jednání vedena.

6.   Předmětem jednání mohou být technické a finanční nabídky uchazečů a smluvní podmínky za předpokladu, že se předmět nabídkového řízení podstatně nezmění. ECB může rovněž uchazeče vyzvat k podání upravené nabídky. Během jednání ECB zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči, kteří byli vyzváni k účasti na jednání.

7.   Po skončení jednání zadá ECB zakázku uchazeči, jehož nabídka nejlépe splňuje kritéria stanovená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídky.

Článek 13

Soutěžní dialog

1.   ECB může vést soutěžní dialog v případech vymezených v čl. 12 odst. 1.

2.   Od okamžiku zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení mohou dodavatelé, kteří o to mají zájem, žádat o účast v dialogu. Svou žádost musí předložit ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a musí poskytnout dokumentaci, kterou ECB vyžaduje.

3.   ECB přezkoumá způsobilost zájemců a vyhodnotí žádosti podle kritérií pro výběr vymezených v oznámení o zahájení zadávacího řízení. ECB vyzve k účasti v dialogu alespoň tři způsobilé zájemce a předá jim žádost o předložení návrhu, ve které jsou vymezeny potřeby ECB. Cílem dialogu je nalézt a vymezit řešení, které je pro splnění potřeb ECB nejvhodnější. ECB může se zájemci projednat všechny aspekty zakázky. Počet vyzvaných zájemců musí být dostatečný, aby zajistil skutečnou hospodářskou soutěž. Je-li počet zájemců nižší než minimální počet, může ECB pokračovat v řízení se všemi zájemci, kteří splňují kritéria pro výběr.

4.   Dialog je veden v časovém rámci uvedeném v oznámení o zahájení zadávacího řízení. V průběhu dialogu ECB zajistí rovné zacházení se všemi účastníky. ECB nesmí poskytnout informace, které by mohly zvýhodnit některé účastníky oproti jiným, ani zpřístupnit ostatním účastníkům navrhovaná řešení nebo jiné důvěrné informace sdělené zájemcem, který se účastní dialogu, bez jeho písemného souhlasu.

5.   Je-li to uvedeno v oznámení o zahájení zadávacího řízení, může ECB dialog vést v postupných fázích s cílem snížit počet řešení, jež budou během jednotlivých fází dialogu projednávána. ECB pokračuje v dialogu do té doby, než nalezne jedno nebo více řešení, která jsou schopna splnit její potřeby. ECB vybere řešení, která budou dále zvažována, tak, že použije kritéria pro zadání zakázky uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v žádosti o předložení návrhu.

6.   Poté, co dialog prohlásí za ukončený, vyzve ECB zájemce, kteří se dialogu účastní, k podání jejich konečných nabídek na základě řešení předložených a upřesněných během dialogu. ECB může uchazeče požádat o objasnění, upřesnění či přizpůsobení určitých prvků jejich nabídky nebo o potvrzení závazků obsažených v nabídce za předpokladu, že to nevede ke změně podstatných prvků nabídky a nevznikne riziko narušení hospodářské soutěže nebo diskriminace.

7.   ECB vyhodnotí podané nabídky za použití kritérií pro zadání zakázky uvedených v oznámení zahájení zadávacího řízení nebo v žádosti o předložení návrhu. Po vyhodnocení nabídek ECB zadá zakázku uchazeči, jehož nabídka nejlépe splňuje kritéria pro zadání zakázky, která musí zahrnovat kvalitativní hlediska.

Článek 14

Inovační partnerství

1.   ECB může použít řízení o inovačním partnerství za účelem vývoje a následné koupě inovativních výrobků, služeb nebo stavebních prací, které nejsou na trhu k dispozici, za předpokladu, že jsou v souladu s úrovní plnění a maximálními náklady dohodnutými mezi ECB a účastníky partnerství.

2.   Od okamžiku zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení mohou dodavatelé, kteří o to mají zájem, žádat o účast v inovačním partnerství. Svou žádost předloží ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a poskytnou dokumentaci, kterou ECB vyžaduje.

3.   ECB přezkoumá způsobilost zájemců a vyhodnotí žádosti podle kritérií pro výběr vymezených v oznámení o zahájení zadávacího řízení. ECB vyzve k účasti v řízení alespoň tři způsobilé zájemce a předá jim žádost o předložení návrhu, ve které jsou vymezeny potřeby ECB. Počet vyzvaných zájemců musí být dostatečný, aby zajistil skutečnou hospodářskou soutěž. Je-li počet zájemců nižší než minimální počet, může ECB pokračovat v řízení se všemi zájemci, kteří splňují kritéria pro výběr.

4.   ECB může rozhodnout o zavedení inovačního partnerství s jedním či několika partnery, kteří budou odděleně provádět činnosti v oblasti výzkumu a vývoje.

5.   Inovační partnerství je rozloženo do po sobě jdoucích fází, které sledují posloupnost kroků v procesu výzkumu a inovačního vývoje a mohou zahrnovat zpracování výrobku, poskytnutí služeb nebo dokončení stavebních prací. Inovační partnerství stanoví průběžné cíle, jichž mají partneři dosáhnout, a upravuje výplatu ve splátkách. Je-li to uvedeno v zadávací dokumentaci, může ECB inovační partnerství po každé fázi ukončit nebo, jedná-li se o inovační partnerství s několika partnery, snížit počet partnerů ukončením smluv na jednotlivé zakázky.

6.   Je-li to uvedeno v zadávací dokumentaci, mohou jednání v průběhu řízení o inovačním partnerství probíhat v postupných fázích s cílem snížit počet nabídek, o nichž se bude jednat, za použití stanovených kritérií pro zadání zakázky. ECB jedná s uchazeči o počáteční nabídce a všech následných jimi předložených nabídkách s výjimkou konečné nabídky, přičemž změny technických specifikací se uchazečům oznamují tak, aby mohli změnit a opětovně předložit pozměněné nabídky. Minimální požadavky a kritéria pro zadání zakázky nejsou předmětem jednání.

7.   Čl. 13 odst. 4 se použije přiměřeně.

ODDÍL 2

Elektronické zadávání zakázek

Článek 15

Elektronická nabídková řízení

ECB může uskutečnit elektronická nabídková řízení v souladu s obecnými požadavky na elektronické zadávání zakázek, které jsou stanoveny v článku 22 směrnice 2014/24/EU ve spojení s přílohou IV této směrnice. Oznámení o zahájení zadávacího řízení musí v těchto případech obsahovat zejména formální požadavky, jež mají zájemci či uchazeči splnit, a informace o tom, jak získat přístup k elektronické platformě. ECB může stanovit, že bude přijímat pouze elektronické žádosti a nabídky, ledaže z technických důvodů týkajících se rovného přístupu, funkčnosti nebo bezpečnosti není tento požadavek proveditelný.

Článek 16

Elektronické aukce

1.   Pokud specifikace mohou být přesně stanoveny, může ECB v případě otevřených, užších a jednacích řízení použít elektronickou aukci.

Elektronická aukce je založena buď:

a)

výlučně na cenách, je-li zakázka zadávána pouze na základě ceny, nebo

b)

na cenách nebo na nových hodnotách prvků nabídek uvedených v zadávací dokumentaci, pokud je zakázka zadávána na základě nejlepšího poměru mezi cenou a kvalitou.

2.   Rozhodne-li se ECB provést elektronickou aukci, uvede tuto skutečnost v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadávací dokumentace musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:

a)

prvky a hodnoty, které budou předmětem elektronické aukce, za předpokladu, že tyto prvky jsou kvantifikovatelné a lze je vyjádřit v číslech nebo procentech;

b)

případná omezení hodnot, jež mohou být předloženy, jak vyplývají ze specifikací;

c)

informace, které budou uchazečům poskytnuty v průběhu elektronické dražby, a případně kdy jim budou poskytnuty;

d)

příslušné informace týkající se postupu elektronické aukce;

e)

podmínky, za kterých budou uchazeči moci podávat nabídky, a zejména minimální rozdíly, které budou případně při podávání nabídek vyžadovány;

f)

všechny příslušné informace týkající se používaného elektronického zařízení a podmínek a technických specifikací spojení.

3.   Elektronická aukce začne až po podání a prvním vyhodnocení nabídek. Všichni způsobilí uchazeči, kteří splňují kritéria pro výběr a jejichž nabídky jsou v souladu s technickými specifikacemi a nejsou v rozporu s pravidly, nepřijatelné nebo nevhodné, musí být současně vyzváni, aby nabídli nové ceny a/nebo nové hodnoty.

4.   Výzva obsahuje i výsledek úplného vyhodnocení příslušné nabídky. Musí uvést datum a čas zahájení elektronické aukce a pokyny týkající se individuálního připojení k elektronickému zařízení. Elektronická aukce nesmí být zahájena dříve než dva pracovní dny po dni, kdy byly rozeslány výzvy. Výzva uvádí rovněž matematický vzorec, který se při elektronické aukci použije pro určení automatických změn pořadí na základě podaných nových cen nebo nových hodnot. S výjimkou případů, kdy je ekonomicky nejvýhodnější nabídka stanovena pouze na základě ceny, musí tento vzorec zahrnovat poměrnou váhu všech kritérií stanovených pro určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky, jak je uvedeno v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci. Za tímto účelem musí být jakákoli případná rozpětí předem vyjádřena určitou hodnotou. Jsou-li povoleny varianty, je pro každou variantu stanoven zvláštní vzorec.

5.   Elektronická aukce se může konat v postupných fázích. Během každé fáze ECB okamžitě sdělí všem uchazečům přinejmenším informace, které jim v dostatečné míře umožní zjistit v každém okamžiku své relativní pořadí. Může též sdělit jiné informace týkající se jiných podaných cen nebo hodnot za podmínky, že je to uvedeno v zadávací dokumentaci. Může rovněž kdykoli oznámit počet účastníků v dané fázi aukce. ECB však nesmí během žádné fáze elektronické aukce zveřejnit totožnost uchazečů.

6.   ECB uzavře elektronickou aukci po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě k účasti v aukci. Lhůta může být stanovena jako určité datum a čas nebo jako určité období, které musí uplynout od podání poslední nabídky s novými cenami či hodnotami. ECB ve výzvě uvede časový rozvrh aukcí, které se konají ve fázích.

7.   Po uzavření elektronické aukce zadá ECB zakázku na základě výsledků elektronické aukce.

Článek 17

Elektronické katalogy

1.   Pokud se vyžaduje použití elektronických komunikačních prostředků, může ECB požadovat, aby byly nabídky předkládány ve formě elektronického katalogu nebo aby elektronický katalog obsahovaly.

2.   V případech, kdy je předložení nabídek ve formě elektronického katalogu přijatelné nebo povinné, ECB:

a)

to uvede v oznámení o zahájení zadávacího řízení;

b)

v zadávací dokumentaci uvede veškeré nezbytné informace v souladu s čl. 22 odst. 6 směrnice 2014/24/EU ohledně formátu, používaného elektronického zařízení a technických opatření a specifikací spojení pro katalog.

3.   Elektronické katalogy připravují zájemci nebo uchazeči s cílem zúčastnit se určitého zadávacího řízení v souladu s technickými specifikacemi a ve formátu stanoveném ECB a v souladu s požadavky na nástroje elektronické komunikace a případnými dalšími požadavky stanovenými ECB v souladu s článkem 22 směrnice 2014/24/EU.

4.   Pokud byla s více než jedním dodavatelem uzavřena rámcová dohoda pomocí elektronických katalogů, může k obnovení soutěže na jednotlivé zakázky dojít na základě aktualizovaných katalogů. V takovém případě může ECB:

a)

vyzvat uchazeče, aby znovu podali své elektronické katalogy upravené podle požadavků příslušné zakázky, nebo

b)

uvědomit uchazeče, že má v úmyslu vybrat z již předložených elektronických katalogů informace nezbytné k vytvoření nabídek pro danou zakázku, pokud je tato možnost v zadávací dokumentaci uvedena.

Je-li soutěž obnovena v souladu s písm. b), oznámí ECB uchazečům datum a čas, kdy budou informace vybrány a dá jim možnost, aby tento výběr informací nepovolili. ECB poskytne dostatečný časový prostor mezi oznámením a skutečným výběrem informací. Před tím, než ECB zakázku zadá, musí mít příslušný uchazeč možnost potvrdit, že takto vytvořená nabídka neobsahuje věcné chyby.

5.   Používá-li se dynamický nákupní systém, může ECB požadovat, aby byla žádost o účast doprovázena elektronickým katalogem, na jehož základě lze zadat konkrétní zakázky, přičemž nabídky se vytváří v souladu s písm. b) odstavce 4. V takovém případě ECB informuje zájemce o svém úmyslu vytvořit nabídky tímto postupem a zájemci předložené elektronické katalogy doplní. ECB může popřípadě vyžadovat, aby nabídky v souvislosti s konkrétní zakázkou byly podávány v podobě elektronického katalogu.

ODDÍL 3

Zvláštní pravidla pro některé druhy zakázek

Článek 18

Rámcové smlouvy

1.   ECB může rámcové smlouvy použít v případech, kdy pravidelně uzavírá zakázky na podobné výrobky, služby či stavební práce, aniž je schopna vymezit přesné množství, dodací lhůty nebo podrobné požadavky.

2.   Za účelem uzavření rámcové smlouvy postupuje ECB ve všech fázích až do zadání rámcové smlouvy v souladu s postupy uvedenými v článcích 10 až 12. Pokud má ECB v úmyslu rámcovou smlouvu uzavřít s více dodavateli, uzavře alespoň tři smlouvy, existuje-li dostatečný počet dodavatelů, kteří splňují kritéria pro výběr a zadání. Oznámení o zahájení zadávacího řízení upřesní předmět a počet rámcových smluv, které mají být uzavřeny.

Konkrétní zakázky založené na rámcové smlouvě jsou zadávány postupem stanoveným v tomto článku.

3.   Je-li rámcová smlouva uzavřena pouze s jedním dodavatelem, jsou konkrétní zakázky založené na této smlouvě zadávány v rámci podmínek stanovených v rámcové smlouvě. Je-li to nutné, může ECB dodavatele písemně požádat, aby doplnil svou původní nabídku. Tyto doplňující nabídky nesmějí podstatně měnit podmínky obsažené v rámcové smlouvě.

4.   Jsou-li rámcové smlouvy uzavřeny s více dodavateli, mohou být konkrétní zakázky zadány buď:

a)

tak, že se použijí kritéria stanovená v rámcových smlouvách bez obnovení soutěže, nebo

b)

nejsou-li tato kritéria vymezena, obnovením soutěže mezi dodavateli, s nimiž je uzavřena rámcová smlouva, nebo

c)

tak, že se v některých případech použijí kritéria stanovená v rámcových smlouvách bez obnovení soutěže, jak je uvedeno v písmenu a), a v jiných případech obnovením soutěže mezi dodavateli, s nimiž je uzavřena rámcová smlouva, jak je uvedeno v písmenu b), za předpokladu, že zadávací dokumentace pro rámcovou smlouvu umožňuje výběr mezi těmito dvěma možnostmi, obsahuje závazná objektivní kritéria, kterými se tento výběr řídí, a vymezuje ustanovení, na která se může vztahovat obnovení soutěže.

Dojde-li k obnovení soutěže v souladu s písmenem b), zadá ECB konkrétní zakázku tímto postupem:

ECB dodavatele písemně vyzve k podání nabídky ve lhůtě uvedené v žádosti o předložení návrhu. V zadávací dokumentaci pro rámcovou smlouvu se uvedou kritéria, na jejichž základě bude konkrétní zakázka zadána, přičemž v případě potřeby mohou být doplněna podrobnějšími informacemi v žádosti o předložení návrhu.

dodavatelé své nabídky podávají písemně ve lhůtě stanovené ECB; a

ECB zadá konkrétní zakázku uchazeči, který podá nejlepší nabídku na základě kritérií pro zadání zakázky stanovených v žádosti o předložení návrhu.

Je-li soutěž obnovena v souladu s písmeny b) nebo c), použijí se ustanovení čl. 36 odst. 1 a 2 přiměřeně.

Článek 19

Dynamické nákupní systémy

1.   ECB může zadávat zakázky na standardizované, obecně dostupné výrobky, služby a stavební práce prostřednictvím dynamických nákupních systémů. Tyto systémy jsou plně elektronické a dodavatelé k nim mají volný a bezplatný přístup. Není-li v tomto článku stanoveno jinak, postupuje se podle pravidel pro užší řízení stanovených v článku 11.

2.   Za účelem zavedení dynamického nákupního systému ECB:

a)

zveřejní oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve kterém sdělí, že bude použit dynamický nákupní systém, a upřesní povahu zamýšlených nákupů v rámci tohoto systému, dobu jeho trvání, kritéria pro výběr a zadání zakázky, jakož i všechny nezbytné informace o použitém elektronickém vybavení a technických opatřeních a specifikacích spojení. Oznámení stanoví lhůtu v délce alespoň 30 dnů, v níž mohou dodavatelé požádat o účast, a

b)

poskytne neomezený, přímý a úplný přístup k zadávacím podmínkám a k veškerým dodatečným dokumentům elektronickými prostředky, a to od uveřejnění oznámení až do ukončení trvání systému.

3.   Systém je otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům, kteří splňují kritéria pro výběr a podali žádost v souladu se zadávacími podmínkami. Pro doručení žádostí neplatí žádné další lhůty. Uchazeči mohou své žádosti kdykoli vylepšit, pokud i nadále splňují zadávací podmínky. Uchazeči oznámí ECB bez zbytečného odkladu veškeré změny, jež mají vliv na jejich způsobilost nebo schopnost plnit zakázku. ECB může od uchazečů požadovat, aby jí předložili aktualizovaný doklad o své způsobilosti.

4.   ECB na základě žádostí do 10 dnů od jejich doručení ověří způsobilost uchazečů a splnění kritérií pro výběr. Rovněž ověří, zda žádosti splňují zadávací podmínky. ECB uchazeče co nejdříve informuje, zda byli nebo nebyli přijati do dynamického nákupního systému.

5.   Pro každou jednotlivou zakázku, jejíž hodnota se rovná prahovým hodnotám uvedeným v čl. 4 odst. 3 nebo je přesahuje, musí být učiněna samostatná výzva k podání nabídky. ECB vyzve všechny uchazeče přijaté do systému, aby v přiměřené lhůtě, která činí alespoň 15 dnů, podali nabídku. ECB zadá zakázku uchazeči, který podal nejlepší nabídku na základě kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Tato kritéria mohou být případně upřesněna ve výzvě k podání nabídky.

6.   Nedosahuje-li hodnota určité zakázky prahových hodnot uvedených v čl. 4 odst. 3, může ECB vyzvat tři nebo pět uchazečů přijatých do systému k podání nabídky v souladu s postupem stanoveným v článku 35.

7.   Dynamický nákupní systém nesmí trvat déle než čtyři roky s výjimkou případů, kdy je delší trvání náležitě odůvodněné a tato možnost byla uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Článek 20

Koncesní zakázky

Při zadávání koncesních zakázek se postupuje podle tohoto rozhodnutí s výhradou těchto změn:

a)

při výpočtu odhadované hodnoty koncesních zakázek se zohlední odhadovaný celkový obrat bez DPH, který dodavatel dosáhne prostřednictvím plnění koncesní zakázky během doby její platnosti;

b)

doba platnosti koncesní zakázky je vždy omezena. Tato doba nepřesáhne období, které lze rozumně pokládat za potřebné k zajištění návratnosti investice vynaložené koncesionářem a k dosažení finančního zisku.

ODDÍL 4

Zahájení zadávacího řízení

Článek 21

Zveřejňování příležitostí pro získání zakázek

1.   Pokud ECB rozhodne, že nabídkové řízení uskuteční podle pravidel uvedených v této kapitole, zveřejní oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku a na internetových stránkách ECB. Je-li to vhodné, může ECB oznámení zveřejnit i prostřednictvím jiných relevantních médií. Oznámení na internetových stránkách ECB nebo v jiných médiích lze zveřejnit nejdříve v okamžiku, kdy bylo oznámení zveřejněno v Úředním věstníku. V případě nesrovnalostí mezi různými verzemi oznámení se za původní verzi považuje verze zveřejněná v Úředním věstníku, která má přednost před ostatními verzemi.

2.   ECB může zveřejnit předběžné oznámení, v němž uvede celkovou odhadovanou hodnotu zakázek podle kategorií služeb nebo skupin výrobků a základní znaky zakázek na stavební práce, které zamýšlí zadat během účetního roku.

3.   Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení tohoto rozhodnutí, musí oznámení zveřejněné v Úředním věstníku obsahovat alespoň informace uvedené v příslušné části přílohy V směrnice 2014/24/EU. V oznámení o zahájení zadávacího řízení se uvede, zda bude zakázka zadána na základě nejnižší ceny.

Článek 22

Výzva k vyjádření zájmu

1.   Pokud ECB hodlá zadat několik zakázek, které se týkají stejného či podobného předmětu plnění, může použít výzvu k vyjádření zájmu. Není-li v tomto článku stanoveno jinak, postupuje se podle pravidel pro užší řízení podle článku 11.

2.   Za účelem sestavení seznamu vhodných dodavatelů zveřejní ECB v Úředním věstníku oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve kterém uvede alespoň předmět zakázek, které mají být zadány, dobu jejich trvání, kritéria způsobilosti a výběru a lhůtu pro doručení žádostí, které budou vzaty v úvahu pro účely sestavení seznamu vhodných dodavatelů.

3.   Seznam je platný po dobu nejvýše čtyř let ode dne, kdy bylo oznámení o zahájení zadávacího řízení zasláno Úřednímu věstníku. Dodavatel může o zařazení do seznamu požádat kdykoli, nejpozději však tři měsíce před uplynutím jeho platnosti. K žádosti se přikládá dokumentace stanovená v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodavatelé podávají své žádosti ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

4.   Po obdržení žádostí ECB přezkoumá způsobilost zájemců a vyhodnotí žádosti podle kritérií pro výběr vymezených v oznámení o zahájení zadávacího řízení. ECB do seznamu zařadí všechny zájemce, kteří splňují kritéria způsobilosti a výběru. ECB zájemce co nejdříve informuje, zda byli nebo nebyli do seznamu zařazeni.

5.   Dodavatelé, kteří jsou zařazeni do seznamu, oznámí ECB bez zbytečného odkladu veškeré změny, jež mají vliv na jejich způsobilost nebo schopnost plnit zakázku. Tito dodavatelé mohou navíc ECB poskytnout aktualizovanou nebo dodatečnou dokumentaci, považují-li to za nezbytné.

6.   Pokud ECB hodlá zadat zakázku, jejíž odhadovaná hodnota je nižší než prahové hodnoty stanovené v čl. 4 odst. 3, vyzve požadovaný počet dodavatelů zařazených do seznamu, jsou-li k dispozici, k podání nabídky v souladu s postupem stanoveným v článku 35. ECB vyzve dodavatele, jejichž nabídky nejlépe splňují kritéria pro výběr uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení s ohledem na zakázku, která má být zadána.

7.   Pokud ECB hodlá zadat zakázku, jejíž odhadovaná hodnota se rovná prahovým hodnotám stanoveným v čl. 4 odst. 3 nebo je přesahuje, zveřejní v Úředním věstníku zjednodušené oznámení o zahájení zadávacího řízení, v němž uvede rozsah této konkrétní zakázky. Dodavatelé, kteří o to mají zájem a nejsou ještě zařazeni do seznamu, mohou podat žádost o zařazení do seznamu ve lhůtě stanovené ve zjednodušeném oznámení o zahájení zadávacího řízení, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů ode dne, kdy bylo zjednodušené oznámení o zahájení zadávacího řízení odesláno k uveřejnění. Po vyhodnocení přijatých žádostí vyzve ECB alespoň pět vhodných dodavatelů zařazených do seznamu, aby podali nabídku, za předpokladu, že je k dispozici dostatečný počet dodavatelů. ECB vybere dodavatele, jejichž nabídky nejlépe splňují kritéria pro výběr uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení s ohledem na zakázku, která má být zadána. Ustanovení čl. 11 odst. 4 a 5 se použijí přiměřeně.

8.   V případech uvedených v odstavcích 6 a 7 může ECB dodavatele zařazené do seznamu požádat, aby poskytli aktualizované informace a dokumentaci, které jsou relevantní pro splnění kritérií způsobilosti a výběru.

Článek 23

Lhůty pro podání žádostí a nabídek

1.   Aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené tímto článkem, zohledňuje ECB při stanovení lhůt pro podání žádostí a nabídek zejména složitost zakázky a čas potřebný pro vypracování nabídek.

2.   V případě otevřených řízení činí minimální lhůta pro podání nabídek 35 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o zahájení zadávacího řízení zasláno Úřednímu věstníku.

3.   V případě užších řízení, jednacích řízení, soutěžních dialogů, inovačních partnerství a soutěží o návrh:

a)

je minimální lhůta pro podání žádostí 30 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o zahájení zadávacího řízení odesláno Úřednímu věstníku, a

b)

je minimální lhůta pro podání nabídek 30 dnů ode dne, kdy byla výzva k podání nabídky odeslána uchazečům.

4.   Jestliže v Úředním věstníku bylo uveřejněno předběžné oznámení obsahující informace uvedené v čl. 48 odst. 2 směrnice 2014/24/EU, které bylo odesláno 35 dnů a nejvýše 12 měsíců před oznámením o zahájení zadávacího řízení, může být minimální lhůta pro podání nabídek obecně zkrácena na 15 dnů v případě otevřených řízení a na 10 dnů v případě užších řízení.

5.   Lhůty pro podání žádostí a nabídek lze zkrátit o pět dnů v případech plně elektronického zadávání zakázek, s výjimkou případů, kdy se použije odstavec 4.

6.   Nelze-li v řádně odůvodněných naléhavých případech lhůty stanovené v tomto článku dodržet, může ECB v případě otevřených, užších a jednacích řízení použít zkrácené řízení. V tomto případě platí tyto minimální lhůty:

a)

v případě otevřených řízení lhůta pro podání nabídek, která není kratší než 15 dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení, a

b)

v případě užších a jednacích řízení lhůta pro podání žádostí, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení, a lhůta pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne, kdy byla uchazečům odeslána výzva k podání nabídky.

7.   Před uplynutím lhůty může ECB při dodržení zásady rovného zacházení prodloužit lhůty stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci, pokud zadávací dokumentaci podstatně mění nebo v jiných odůvodněných případech.

Článek 24

Výzva k podání nabídky

1.   Výzva k podání nabídky se zasílá současně všem uchazečům.

2.   Výzva k podání nabídky obsahuje alespoň:

a)

odkaz na oznámení o zahájení zadávacího řízení;

b)

úplné informace o případné dostupnosti zadávací dokumentace v elektronické podobě a o přístupu k ní;

c)

formální požadavky na nabídky, zejména lhůtu pro podávání nabídek, adresu, na kterou musí být nabídky zaslány, jazyk či jazyky, v nichž musí být nabídky vypracovány, formu, v jaké musí být nabídka podána, a období, po které musí nabídka platit;

d)

případná opční práva týkající se dodatečných výrobků, služeb a stavebních prací, jakož i počet případných obnovení a prodloužení zakázky;

e)

seznam dokumentů, které mají uchazeči předložit, a

f)

poměrnou váhu kritérií pro zadání zakázky nebo případně sestupné pořadí důležitosti těchto kritérií, není-li tato informace uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

3.   Výzva k podání nabídky obsahuje rovněž:

a)

kopii specifikací, v nichž jsou vymezeny požadavky ECB, nebo v případě soutěžního dialogu či inovačního partnerství kopii žádosti o předložení návrhu, v níž jsou vymezeny potřeby ECB;

b)

kopii návrhu smlouvy, všeobecných podmínek ECB nebo dokumentu, který specifikuje klíčové znaky zakázky, a

c)

jakoukoli další dokumentaci, kterou ECB považuje za potřebnou.

Článek 25

Specifikace

1.   ECB stanoví technické specifikace v zadávací dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými standardy.

2.   Specifikace mohou předepisovat konkrétní výrobek, zdroj nebo výrobní postup pouze v případě, kdy předmět zakázky nelze dostatečně přesně obecně popsat, a kdy zájemci mohou nabídnout jiné rovnocenné výrobky.

3.   ECB stanoví důkazy, které požaduje od zájemců k prokázání souladu se specifikacemi, např. značky, osvědčení a posouzení shody, zejména osvědčení týkající se ochrany životního prostředí. Tyto důkazy musí být možné získat transparentním způsobem. Jiné důkazy jsou akceptovány, pokud jsou technicky rovnocenné.

4.   Specifikace a požadované důkazy musí být nezbytné a přiměřené pro účely splnění cílů zadávacího řízení a musí být založeny na objektivních a nediskriminačních kritériích, jež zabrání neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže.

5.   ECB může připustit předložení variant, které se odchylují od stanovených specifikací. Učiní-li tak, poskytne jasné informace o povoleném rozsahu variant, formálních a obsahových požadavcích na varianty a o metodice, která bude použita k porovnání hlavních nabídek a variant.

ODDÍL 5

Výměna informací

Článek 26

Komunikace se zájemci a uchazeči

1.   V průběhu nabídkového řízení komunikují zájemci a uchazeči pouze s kontaktní osobou či osobami určenými ECB. Komunikační prostředky musí být všeobecně dostupné a nediskriminační.

2.   Zájemci a uchazeči podávají své žádosti a nabídky písemně v souladu s požadavky vymezenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídky.

3.   Zájemci nebo uchazeči mohou postupem stanoveným v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídky předkládat ECB písemné dotazy týkající se oznámení o zahájení zadávacího řízení, výzvy k podání nabídky nebo podpůrné dokumentace. ECB tyto dotazy zodpoví v přiměřených lhůtách a odpovědi anonymně sdělí všem zájemcům nebo uchazečům, jsou-li pro ně relevantní.

4.   ECB zajistí, že s informacemi, které zájemci a uchazeči poskytli, se nakládá a že jsou uchovávány v souladu se zásadami důvěrnosti a integrity, a pokud se jedná o osobní údaje, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9).

Článek 27

Výzva k předložení dodatečné dokumentace a k vysvětlení

Poté, co ECB otevře žádosti nebo nabídky, může zájemce nebo uchazeče vyzvat, aby v přiměřené lhůtě předložili, rozšířili, vysvětlili nebo doplnili informace nebo dokumenty, které scházejí nebo jsou neúplné či nesprávné nebo se tak jeví. Tyto výzvy musí být plně v souladu se zásadami rovného zacházení a transparentnosti; zejména nesmí vést k přednostnímu zacházení, poskytovat konkurenční výhodu nebo měnit podmínky žádosti či nabídky.

Článek 28

Oprava zadávací dokumentace

1.   Pokud před uplynutím lhůty pro podání žádostí či nabídek ECB zjistí nepřesnost, opomenutí určité informace či jakýkoli jiný druh chyby v textu oznámení o zahájení zadávacího řízení, výzvy k podání nabídky nebo v podpůrné dokumentaci, tuto chybu opraví a všechny zájemce nebo uchazeče o tom písemně informuje.

2.   Pokud se zájemci či uchazeči domnívají, že požadavky ECB uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve výzvě k podání nabídky nebo v podkladové dokumentaci jsou neúplné, nekonzistentní či v rozporu s právními předpisy, nebo že ECB nebo jiný zájemce či uchazeč porušil platná pravidla pro zadávání zakázek, sdělí své námitky ECB do 15 dnů ode dne, kdy se o takové nesrovnalosti dozvěděli. Pokud má tato nesrovnalost vliv na výzvu k podání nabídky nebo jiné dokumenty, které zaslala ECB, začíná lhůta běžet ode dne doručení dokumentů. V ostatních případech začíná lhůta běžet od okamžiku, kdy se zájemci či uchazeči o této nesrovnalosti dozvěděli nebo se o ní dle přiměřeného očekávání dozvědět mohli. ECB poté může buď opravit či doplnit dané požadavky nebo napravit příslušnou nesrovnalost, nebo žádost s odůvodněním odmítnout. Námitky, které nebyly ECB ve stanovené lhůtě sděleny, nelze později uplatnit.

ODDÍL 6

Vyhodnocení

Článek 29

Obecné zásady

1.   Žádosti a nabídky nesmí být otevřeny před uplynutím lhůty pro jejich podání. Žádosti a nabídky se otevírají za přítomnosti alespoň dvou zaměstnanců ECB a o otevírání se pořizuje zápis. Není-li stanoveno jinak, nesmějí se zájemci ani uchazeči otevírání účastnit.

2.   ECB vyhodnotí všechny nabídky na základě kritérií pro zadání zakázky vymezených v článku 32 poté, co:

ověří splnění formálních požadavků na nabídky,

přezkoumá způsobilost uchazečů v souladu s článkem 30 a

posoudí splnění kritérií pro výběr v souladu s článkem 31.

3.   ECB zakázku zadá uchazeči, jehož nabídka nejlépe splňuje kritéria pro zadání zakázky.

4.   Průběh vyhodnocování a jeho výsledek se zaznamenává v hodnotící zprávě.

Článek 30

Způsobilost zájemců a uchazečů

1.   Za podmínek uvedených v následujících ustanoveních jsou všechny fyzické a právnické osoby, které jsou rezidenty nebo jsou usazeny v Unii, způsobilé účastnit se nabídkových řízení. Nabídková řízení jsou za stejných podmínek rovněž přístupná pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou rezidenty nebo se nacházejí v zemi, která ratifikovala Dohodu o vládních zakázkách v rámci Světové obchodní organizace nebo která s Unií uzavřela dvoustrannou dohodu o zadávání zakázek, a to za podmínek uvedených v těchto dohodách. Dodavatelé z jiných zemí mohou být k účasti připuštěni na základě uvážení ECB.

2.   Dočasná sdružení dodavatelů se mohou nabídkových řízení účastnit za podmínek vymezených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídky. ECB může vyžadovat, aby dočasná sdružení měla určitou právní formu, pokud jim zakázka bude zadána, za předpokladu, že tato forma je pro řádné plnění zakázky nezbytná. Účastníci dočasného sdružení odpovídají společně a nerozdílně za provedení zakázky.

3.   Zájemci a uchazeči podávají jen jednu žádost nebo nabídku. ECB může z účasti vyloučit zájemce či uchazeče, který podá samostatnou žádost nebo nabídku a který:

a)

je členem téže skupiny přidružených podniků jako jiný zájemce či uchazeč;

b)

je členem dočasného sdružení spolu s jinými zájemci či uchazeči, nebo

c)

nabízí podstatnou část zakázky, která má být zadána, jinému zájemci či uchazeči jako subdodavateli,

pokud existují náznaky, že obdržel informace týkající se žádosti nebo nabídky, kterou připravil jiný zájemce či uchazeč, nebo pokud podání více žádostí či nabídek jiným způsobem narušuje volnou hospodářskou soutěž mezi zájemci či uchazeči.

4.   ECB z účasti vyloučí zájemce nebo uchazeče, proti nimž nebo jejich řídícím orgánům byl vydán pravomocný rozsudek pro účast na zločinném spolčení, korupci, podvod, teroristické trestné činy či financování terorismu, praní peněz, dětskou práci nebo obchodování s lidmi ve smyslu čl. 57 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, nebo pro jinou protizákonnou činnost, jež poškozuje finanční zájmy Unie, ECB nebo národních centrálních bank.

5.   ECB může zájemce či uchazeče z účasti kdykoli vyloučit, pokud:

a)

je v úpadku, v likvidaci, podléhá správě nebo je v podobné situaci podle vnitrostátních právních a správních předpisů;

b)

se dopustil vážného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho bezúhonnost;

c)

porušil povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní podle právních předpisů země, v níž je usazen nebo v níž má být zakázka provedena;

d)

se dopustil závažných nebo trvalých pochybení při plnění jiné veřejné zakázky nebo v souvislosti s povinnostmi, které pro něj vyplývají z práva životního prostředí, sociálního a pracovního práva;

e)

je u zájemce či uchazeče nebo jejich vedení, zaměstnanců či zástupců dán střet zájmů, který nelze vyřešit za použití mírnějších prostředků;

f)

se dopustil vážného zkreslení při poskytování informací vyžadovaných ECB nebo

g)

kontaktuje další zájemce či uchazeče s cílem omezit hospodářskou soutěž nebo se snaží neoprávněně ovlivnit rozhodovací proces v rámci zadávacího řízení.

6.   Zájemci nebo uchazeči musí prokázat, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v odstavcích 4 a 5, a předložit doklady uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídky. Vyskytnou-li se tyto okolnosti v průběhu řízení, je dotčený zájemce či uchazeč povinen o této skutečnosti ECB bez zbytečného odkladu informovat. Zájemci nebo uchazeči mohou předložit důkazy prokazující jejich způsobilost navzdory tomu, že jsou dány důvody pro vyloučení.

7.   Pokud se zájemce nebo podnik se vztahem k zájemci podílel na přípravě zadávacího řízení, např. poskytováním poradenství ohledně strategie zadávání zakázek nebo vypracování specifikací, přijme ECB příslušná opatření, aby zajistila spravedlivou hospodářskou soutěž a stejnou úroveň informací pro všechny zájemce. Je-li to pro tyto účely nezbytné, může ECB zájemce nebo podnik z řízení vyloučit. Před vyloučením musí mít zájemce nebo podnik možnost prokázat, že jeho předchozí účast nenarušuje hospodářskou soutěž.

8.   ECB může zájemce či uchazeče, který se nachází v některé ze situací uvedených v odstavcích 4 a 5, na přiměřenou dobu vyloučit z účasti v budoucích nabídkových řízeních. Při rozhodování o vyloučení a stanovení doby jeho trvání se ECB řídí zásadou proporcionality, přičemž bere do úvahy zejména: a) závažnost činu, jednání, porušení povinnosti nebo skutku, který vedl k úpadku, b) dobu, která uplynula od okamžiku, kdy byl čin spáchán nebo kdy k jednání, porušení povinnosti či skutku, který vedl k úpadku, došlo, c) dobu trvání a opakování činu, jednání, porušení povinnosti nebo skutku, který vedl k úpadku, d) úmysl nebo stupeň nedbalosti dotčeného dodavatele a e) opatření, která dodavatel přijal, aby zamezil podobným činům, jednání, porušení povinnosti nebo skutkům vedoucím k úpadku v budoucnu. Doba vyloučení nepřesáhne 10 let ode dne, kdy bylo oznámení o vyloučení dodavateli doručeno. Před přijetím rozhodnutí o vyloučení dodavatele dá ECB dodavateli možnost se vyjádřit, ledaže skutečnosti odůvodňující vyloučení jsou uvedeny v pravomocném rozsudku. ECB své rozhodnutí dodavateli písemně sdělí, přičemž uvede hlavní důvody tohoto rozhodnutí.

Článek 31

Kritéria pro výběr

1.   ECB v oznámení o zahájení zadávacího řízení vymezí kritéria pro výběr, podle kterých se hodnotí způsobilost zájemce či uchazeče k plnění zakázky. Kritéria pro výběr se týkají oprávnění a vhodnosti zájemce nebo uchazeče k výkonu příslušné odborné činnosti, jejich hospodářské a finanční situace a jejich technické nebo odborné způsobilosti. Kritéria pro výběr musí být nezbytná a přiměřená k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a dosažení cílů zakázky.

2.   ECB může stanovit minimální požadavky; pokud tyto požadavky zájemci či uchazeči nesplňují, nemůže je ECB vybrat. Tyto minimální požadavky se uvedou v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

3.   ECB v oznámení o zahájení zadávacího řízení uvede, jaké dokumenty mají zájemci či uchazeči předložit za účelem prokázání své finanční, hospodářské, technické a odborné způsobilosti. ECB může zejména vyžadovat předložení jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky ve smyslu článku 59 směrnice 2014/24/EU, dokumentů vedených v systému eCertis nebo osvědčení vydaných vnitrostátními databázemi schválených dodavatelů. Požadovaná dokumentace nesmí přesahovat rámec předmětu zakázky a zohledňuje oprávněné zájmy dodavatelů, zejména pokud jde o ochranu jejich technického a obchodního tajemství.

4.   Není-li uchazeč či zájemce z výjimečných důvodů, které ECB považuje za odůvodněné, schopen předložit požadovanou dokumentaci, může svou způsobilost prokázat jiným způsobem, který ECB považuje za vhodný a rovnocenný.

5.   Je-li to vhodné, může dodavatel pro určitou zakázku využít způsobilosti jiných subjektů bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tomto případě musí dodavatel ECB prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné k provedení zakázky a že dotčený subjekt je způsobilý účastnit se nabídkových řízení v souladu s článkem 30. Za stejných podmínek může dočasné sdružení dodavatelů využít způsobilosti účastníků této skupiny.

Článek 32

Kritéria pro zadání zakázky

1.   ECB zakázku zadá uchazeči, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

2.   Nestanoví-li toto rozhodnutí jinak, ekonomicky nejvýhodnější nabídka se určí na základě jedné z těchto možností:

pouze cena nebo náklady,

nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou, nebo

kvalita, přičemž příslušná cena zadávaných výrobků, stavebních prací a služeb nebo náklady na ně jsou pevně stanoveny.

3.   Prvek související s cenou nebo náklady musí v příslušném rozsahu zohledňovat náklady životního cyklu, jako jsou náklady související s pořízením, používáním, údržbou a koncem životnosti výrobků, stavebních prací a služeb. Rovněž lze zohlednit náklady související s environmentálními externalitami, které jsou spojeny s výrobky, stavebními pracemi nebo službami v průběhu jejich životního cyklu. Ceny a náklady se berou v úvahu, jen pokud je lze určit a ověřit.

4.   Nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou je posuzován na základě kritérií, která zahrnují kvalitativní, environmentální a sociální hlediska spojená s předmětem dané zakázky a kterými jsou například:

a)

kvalita, včetně technické úrovně, estetických a funkčních vlastností, přístupnosti, konceptu pro všechny uživatele, sociálních, environmentálních a inovačních vlastností, obchodu a jeho podmínek;

b)

organizační struktura, kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených realizací dané zakázky v případě, kdy kvalita pracovníků může mít významný dopad na úroveň plnění zakázky, nebo

c)

poprodejní služby a technická pomoc, podmínky dodání, jako je datum dodání, postup dodání, doba dodání nebo dokončení.

5.   Všechna kritéria pro zadání zakázky musí souviset s předmětem zakázky, což může zahrnovat různé fáze životního cyklu výrobků, stavebních prací nebo služeb, které jsou předmětem zadávacího řízení, jako např. procesy výroby, poskytování či obchodování s nimi.

6.   V oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě k podání nabídky, anebo v případě soutěžního dialogu v žádosti o předložení návrhu musí být uvedeno, jak se určí ekonomicky nejvýhodnější nabídka podle odstavce 2.

Článek 33

Mimořádně nízké nabídky

1.   ECB písemně požádá o vysvětlení cen nebo nákladů navržených v nabídkách, které se ve vztahu k zadávaným výrobkům, stavebním pracím nebo službám jeví jako mimořádně nízké. Požadované vysvětlení se může týkat zejména:

a)

ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod;

b)

zvolených technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má uchazeč k dispozici;

c)

originality plnění navrhovaných v nabídce;

d)

souladu s předpisy z oblasti práva životního prostředí, sociálního zabezpečení a pracovního práva, které platí v místě, kde mají být plnění realizována, poskytnuta či dodána, a

e)

možnosti uchazeče získat státní podporu.

2.   Po vyhodnocení informací předložených uchazečem může ECB odmítnout mimořádně nízké nabídky, a to zejména v těchto případech:

jestliže informace, které uchazeč poskytl, dostatečně neodůvodňují nízkou úroveň ceny či nákladů,

jestliže nabídka a dodatečné informace neposkytují dostatečnou záruku řádného provedení zakázky nebo

jestliže uchazeč získal státní podporu, ledaže uchazeč v přiměřené lhůtě stanovené ECB prokáže, že daná podpora byla poskytnuta podle zákona v souladu s postupy a rozhodnutími stanovenými v pravidlech Unie upravujících státní podporu.

3.   ECB odmítne nabídky, které jsou mimořádně nízké v důsledku porušení ustanovení uvedených v odst. 1 písm. d).

ODDÍL 7

Oznámení výsledků

Článek 34

Oznámení rozhodnutí o výběru a zadání zakázky

1.   ECB své rozhodnutí bez zbytečného odkladu písemně oznámí všem zájemcům či uchazečům, jejichž žádosti či nabídky byly odmítnuty.

2.   Oznámení rozhodnutí o zadání zakázky se zasílá nejméně 10 dnů před podpisem smlouvy ze strany ECB, pokud se zasílá faxem nebo elektronickými prostředky, nebo nejméně 15 dnů před podpisem smlouvy, používají-li se jiné komunikační prostředky.

3.   Zájemci a uchazeči mohou ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení požádat, aby jim ECB sdělila důvody pro odmítnutí jejich žádosti či nabídky a aby jim poskytla kopie všech dokumentů týkajících se hodnocení jejich žádosti nebo nabídky. Neúspěšní uchazeči, kteří podali přijatelnou nabídku, mohou rovněž žádat o sdělení jména úspěšného uchazeče, jakož i základních znaků a relativních výhod jeho nabídky. S výhradou odstavce 4 mohou rovněž žádat o kopie všech dokumentů týkajících se vyhodnocení úspěšné nabídky.

4.   ECB může rozhodnout, že nesdělí určité informace, pokud by jejich poskytnutí bylo na újmu oprávněných obchodních zájmů jiných dodavatelů, bránilo by uplatnění práva, mohlo by být na újmu spravedlivé hospodářské soutěži mezi dodavateli nebo by bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem.

5.   ECB zveřejní oznámení o výsledku zadávacího řízení v Úředním věstníku v souladu s požadavky směrnice 2014/24/EU. Oznámení se Úřednímu věstníku zasílá do 30 dnů od podpisu smlouvy.

KAPITOLA III

ŘÍZENÍ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK S HODNOTOU NIŽŠÍ NEŽ PRAHOVÉ HODNOTY A ZAKÁZEK NA SLUŽBY PODLE ČL. 6 ODST. 2

Článek 35

Postup řízení

Zakázky, jejichž odhadovaná hodnota je nižší než prahové hodnoty uvedené v čl. 4 odst. 3, a zakázky na služby uvedené v čl. 6 odst. 2 se zadávají v souladu s následujícím postupem.

1)

Je-li hodnota zakázky na výrobky a služby bez DPH vyšší než 50 000 EUR nebo se této částce rovná nebo je-li hodnota zakázky na stavební práce bez DPH vyšší než 500 000 EUR nebo se této částce rovná, vyzve ECB alespoň pět vhodných dodavatelů, jsou-li k dispozici, k podání nabídky.

2)

Pokud hodnota zakázky bez DPH tyto prahové hodnoty nedosahuje, avšak rovná se částce 20 000 EUR nebo tuto částku přesahuje, vyzve ECB k podání nabídky alespoň tři vhodné dodavatele, jsou-li k dispozici.

3)

Je-li hodnota zakázky bez DPH vyšší než 750 000 EUR nebo se této částce rovná, je ECB povinna uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku. Dodavatelé, kteří byli vyzváni k účasti v nabídkovém řízení, jsou vybíráni na základě obdržených odpovědí. Ostatní dodavatelé, kteří splňují tatáž kritéria, mohou být rovněž vyzváni k účasti v nabídkovém řízení.

4)

Je-li hodnota zakázky bez DPH nižší než 750 000 EUR, vybere ECB dodavatele, jimž je nabídnuta účast v nabídkovém řízení, z uchazečů přijatých do dynamického nákupního systému, nebo pokud tento systém nebyl zřízen, ze seznamu vhodných dodavatelů sestaveného po výzvě k vyjádření zájmu. Pokud tento seznam nebyl vytvořen, vybere ECB dodavatele, kteří budou vyzváni, podle vlastního uvážení na základě řádné tržní analýzy, přičemž zohlední případný přeshraniční zájem a ověří vhodnost dodavatelů a jejich zájem zúčastnit se řízení. Tržní analýza může zahrnovat uveřejnění příležitosti ucházet se o zakázku v elektronickém systému zadávání zakázek. ECB může alternativně zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím jiných vhodných médií. V tomto případě jsou dodavatelé, kteří byli vyzváni k účasti v nabídkovém řízení, vybíráni na základě obdržených odpovědí. Ostatní dodavatelé, kteří splňují tatáž kritéria, mohou být k účasti v nabídkovém řízení rovněž vyzváni.

5)

ECB poskytne dodavatelům, kteří byli vyzváni k účasti v nabídkovém řízení, žádost o předložení návrhu, v níž upřesní požadavky ECB, postup při podávání nabídek a kritéria pro udělení zakázky. Při stanovení lhůt pro podání nabídek bere ECB v úvahu složitost zakázky a čas nezbytný k přípravě nabídky.

6)

Přijaté nabídky se vyhodnotí podle formálních požadavků a kritérií pro výběr a zadání zakázky uvedených v žádosti o předložení návrhu. Po vyhodnocení písemných nabídek může ECB zahájit jednání s uchazeči, pokud byla tato možnost uvedena v žádosti o předložení návrhu. Jednání mohou být uskutečněna jako jednání, která za sebou následují podle pořadí uchazečů, nebo jako paralelní jednání s několika uchazeči, jejichž nabídky nejlépe splňují kritéria pro zadání zakázky.

7)

ECB zakázku zadá uchazeči, jehož nabídka nejlépe splňuje kritéria pro zadání zakázky stanovená v žádosti o předložení návrhu.

8)

Řízení se vede v souladu s obecnými zásadami vymezenými v článku 3. Čl. 13 odst. 5 a 6 a články 26, 27, 28, 30 a 33 se použijí přiměřeně.

Článek 36

Oznámení rozhodnutí o zadání zakázky a seznam dodavatelů

1.   Po přijetí rozhodnutí o zadání zakázky ECB bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí uchazeče o výsledcích nabídkového řízení.

2.   Uchazeči mohou ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení požádat, aby jim ECB sdělila důvody pro odmítnutí jejich nabídky a aby jim poskytla kopie všech dokumentů týkajících se hodnocení jejich nabídky.

3.   ECB každý rok zveřejní seznam zakázek s hodnotou nad 50 000 EUR, které byly zadány podle článku 35 nebo na které se vztahuje výjimka v souladu s čl. 6 odst. 1. V seznamu se uvedou jména dodavatelů, jimž byly zakázky zadány, předmět a hodnota zakázek. V případě zakázek podle čl. 6 odst. 2, jejichž hodnota přesahuje 750 000 EUR, uveřejní ECB oznámení o výsledku zadávacího řízení v Úředním věstníku.

Článek 37

Přímé zadání

ECB může zadat zakázky na základě jediné nabídky, pokud je odhadovaná hodnota zakázky bez DPH nižší než 20 000 EUR.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

Zrušení nabídkových řízení

1.   ECB může zrušit nabídkové řízení kdykoli před podpisem smlouvy, aniž by zájemci či uchazeči měli nárok na jakoukoli náhradu.

2.   Rozhodnutí ECB o zrušení řízení musí být v souladu s obecnými zásadami uvedenými v čl. 3 odst. 1.

3.   ECB své rozhodnutí odůvodní a oznámí je zájemcům či uchazečům.

Článek 39

Odvolací řízení

1.   Ve veřejných nabídkových řízeních podle kapitoly II mohou zájemci a uchazeči písemně rozporovat rozhodnutí ECB o odmítnutí jejich žádosti či nabídky ve lhůtě 15 dnů od doručení informací uvedených v čl. 34 odst. 3, a pokud o tyto informace nepožádali, ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení podle čl. 34 odst. 1. V odvolání uvedou veškeré informace, jež podporují jejich tvrzení, a odůvodněné námitky.

2.   Odvolání se podává orgánu ECB pro přezkum zadávání zakázek. Má-li orgán pro přezkum zadávání zakázek za to, že rozhodnutí o odmítnutí žádosti či nabídky odvolatele je v rozporu s tímto rozhodnutím nebo s obecnými zásadami práva veřejných zakázek, nařídí, aby se nabídkové řízení či jeho část opakovaly, nebo přijme konečné rozhodnutí. Jinak se odvolání zamítne. Orgán pro přezkum zadávání zakázek své rozhodnutí odvolateli písemně oznámí do jednoho měsíce od doručení odvolání. Rozhodnutí obsahuje odůvodnění.

3.   Odvolání nemá odkladný účinek. Považuje-li to orgán pro přezkum zadávání zakázek za vhodné, může přerušit zadávací řízení nebo zadání zakázky.

Článek 40

Soudní pravomoc

Výlučnou pravomoc ve všech sporech mezi ECB a dodavatelem, které souvisejí s tímto rozhodnutím nebo s konkrétním zadávacím řízením, má Soudní dvůr Evropské unie. Může-li odvolatel využít odvolacího řízení podle článku 39, může se na Soudní dvůr obrátit až poté, co ECB vydá rozhodnutí o odvolání. Lhůty stanovené ve Smlouvě o fungování Evropské unie začnou běžet od doručení rozhodnutí o odvolání dodavateli.

Článek 41

Vstup v platnost

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 15. dubna 2016 a zrušuje a nahrazuje rozhodnutí ECB/2007/5.

2.   Nabídková řízení, která byla zahájena před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, budou dokončena, a zakázky, které byly takto zadány, se řídí podle rozhodnutí ECB/2007/5. Pro účely tohoto ustanovení se má nabídkové řízení za zahájené dnem, kdy bylo oznámení o zahájení zadávacího řízení zasláno Úřednímu věstníku, nebo není-li toto oznámení vyžadováno, dnem, kdy ECB vyzvala jednoho nebo více dodavatelů k podání nabídky nebo návrhu.

3.   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 9. února 2016.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Rozhodnutí ECB/2007/5 ze dne 3. července 2007, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 34).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Nařízení Rady č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(7)  Rozhodnutí ECB/2008/17 ze dne 17. listopadu 2008, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek (Úř. věst. L 319, 29.11.2008, s. 76).

(8)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/280 ze dne 13. listopadu 2014 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2014/44) (Úř. věst. L 47, 20.2.2015, s. 29).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


PŘÍLOHA I

SLUŽBY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ČL. 6 ODST. 2

Kód CPV

Popis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Zajišťování pomocného personálu]; 79624000-4 [Zajišťování ošetřovatelského personálu] a 79625000-1 [Zajišťování zdravotního personálu] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Soukromé domácnosti se zaměstnanci] a 98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovních sil v domácnostech, Služby zaměstnanců agentur v domácnostech, Služby administrativního personálu v domácnostech, Personál na dobu určitou v domácnostech, Pomocníci v domácnosti a Služebnictvo]

Zdravotní péče, sociální péče a související služby

85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Administrativa, ochrana a sociální zabezpečení], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Vzdělávání a školení do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8

79950000-8 [Organizace výstav, veletrhů a kongresů], 79951000-5 [Organizace seminářů], 79952000-2 [Organizování akcí], 79952100-3 [Organizace kulturních akcí], 79953000-9 [Organizace festivalů], 79954000-6 [Organizace večírků], 79955000-3 [Organizace módních přehlídek], 79956000-0 [Organizace veletrhů a výstav]

Administrativa sociálních a vzdělávacích služeb, služeb zdravotní péče a kulturních služeb

75300000-9

Povinné sociální zabezpečení

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Poskytování dávek

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 98130000-3

Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům včetně služeb poskytovaných odbory, politickými organizacemi, sdruženími mládeže a jinými službami organizovanými na základě členství.

98131000-0

Služby náboženských organizací

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 [55521000-8 Zabezpečování pohostinských služeb pro domácnosti, 55521100-9 Provozování pojízdných jídelen, 55521200-0 Dodávka jídel] | 55520000-1 Zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky, 55522000-5 Zabezpečování pohostinských služeb pro dopravní podniky, 55523000-2 Zabezpečování pohostinských služeb pro jiné podniky nebo instituce, 55524000-9 Zabezpečování pohostinských služeb pro školy

55510000-8 Provozování závodních jídelen, 55511000-5 Provozování závodních jídelen a jiných jídelen pro vyhrazené zákazníky, 55512000-2 Správa závodních jídelen, 55523100-3 Poskytování jídel pro školy

Hotelové a restaurační služby

79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5;

Právní služby v rozsahu nevyloučeném podle čl. 2 odst. 3 písm. j)

75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 do 75131000-3

Jiné administrativní služby a služby pro vládní instituce

75200000-8 do 75231000-4

Zajišťování služeb pro veřejnost

75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Služby související s vězením, služby v oblasti veřejné bezpečnosti a záchranné služby

79700000-1 do 79721000-4 [Vyhledávací a bezpečnostní služby, Bezpečnostní služby, Monitorovací poplašná zařízení, Strážní služby, Provádění dozoru, Sledovací systémy, Sledování uprchlíků, Hlídkování, Služby spojené s vydáváním identifikačních průkazů, Vyšetřování a Služby detektivních agentur] 79722000-1[Grafologické služby], 79723000-8 [Analýza odpadů]

Vyhledávací a bezpečnostní služby

98900000-2 [Služby poskytované extrateritoriálními organizacemi a institucemi] a 98910000-5 [Služby mezinárodních organizací a institucí]

Mezinárodní služby

64000000-6 [Poštovní a telekomunikační služby], 64100000-7 [Poštovní a kurýrní služby], 64110000-0 [Poštovní služby], 64111000-7 [Poštovní novinové služby], 64112000-4 [Poštovní listovní služby], 64113000-1 [Poštovní balíkové služby], 64114000-8 [Poštovní přepážkové služby], 64115000-5 [Pronájem poštovních schránek], 64116000-2 [Služby související s uskladněním poštovních zásilek], 64122000-7 [Vnitropodnikové poštovní a kurýrní služby]

Poštovní služby

50116510-9 [Protektorování pneumatik], 71550000-8 [Kovářské služby]

Různé služby


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Rozhodnutí ECB/2007/5

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 21

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Článek 11

Článek 13

Článek 12

Článek 14

Článek 13

Článek 15

Článek 18

Článek 16

Článek 19

Článek 16a

Článek 22

Článek 17

Článek 16

Článek 18

Článek 23

Čl. 19 odst. 3

Článek 15

Čl. 19 odst. 1, 2, 4 a 5

Článek 26

Článek 20

Článek 27

Článek 21

Článek 28

Článek 22

Článek 24

Článek 23

Článek 29

Článek 24

Článek 30

Článek 25

Článek 31

Článek 26

Článek 32

Článek 27

Článek 33

Článek 28

Článek 34

Článek 29

Článek 35

Článek 30

Článek 36

Článek 31

Článek 37

Článek 32

Článek 38

Článek 33

Článek 39

Článek 34

Článek 40

Článek 35

Článek 41


Top