EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Odluka (EU) 2016/245 Europske središnje banke od 9. veljače 2016. o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 45/15


ODLUKA (EU) 2016/245 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 9. veljače 2016.

o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2016/2)

(preinaka)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11. stavak 6.,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (1), a posebno njezin članak 19.,

budući da:

(1)

Odluka ESB/2007/5 (2) izmijenjena je nekoliko puta te je došlo do značajnih izmjena u sadržaju. Budući da su potrebne daljnje izmjene, potrebno ju je preinačiti radi jasnoće.

(2)

Europska središnja banka (ESB) obvezna je poštovati načelo učinkovitosti te pri nabavi proizvoda, usluga i radova nastoji ostvariti najbolju vrijednost za novac.

(3)

Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) zamijenjena je Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4). Ni ova Direktiva niti Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (5) ne primjenjuju se na ESB.

(4)

ESB poštuje opća načela prava o javnoj nabavi utvrđena u Direktivi 2014/24/EU i Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012.

(5)

Članak 6. Uredbe Vijeća br. 1. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (6) propisuje da institucije Unije mogu u svojim poslovnicima odrediti koji službeni jezik će se koristiti u određenim slučajevima.

(6)

Odluka ESB/2008/17 (7) utvrđuje pravni okvir za zajedničku nabavu Eurosustava,

DONIO JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE I

OPĆA PRAVILA

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„ugovori” znači naplatni ugovori sklopljeni u pisanom obliku između ESB-a i jednog ili više dobavljača, a čiji je predmet izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga;

2.

„ugovori o nabavi robe” znači ugovori čiji je predmet kupnja robe, najam robe, zakup robe ili leasing s opcijom kupnje ili bez te opcije. Ugovor čiji je predmet isporuka robe, a koji uključuje i povezane poslove postavljanja i instalacije, smatra se „ugovorom o nabavi robe”;

3.

„ugovori o uslugama” znači ugovori osim onih navedenih u točki 2., čiji je predmet pružanje usluga. Ugovor čiji su predmet usluge, a koji uključuje aktivnosti povezane s radovima koji su samo sporedni uz glavni predmet ugovora, smatra se ugovorom o uslugama;

4.

„ugovori o radovima” znači ugovori, osim onih navedenih u točkama 2. i 3., čiji je predmet izvođenje radova ili projektiranje i izvođenje radova. „Posao” znači rezultat gradnje ili građevinskih radova u cjelini koji je sam po sebi dovoljan za ispunjenje gospodarske ili tehničke funkcije;

5.

„ugovori o koncesiji” znači ugovori čiji je predmet pružanje usluga ili izvođenje radova, čija se naknada uglavnom sastoji od odobrenja ESB-a za iskorištavanje tih radova ili pružanja usluga drugima;

6.

„ugovorne isporuke” znači radovi koji se trebaju izvesti, usluge koje se trebaju pružiti ili proizvodi koji se trebaju isporučiti u skladu s ugovorom;

7.

„partnerstvo za inovacije” znači postupak u kojem bilo koji dobavljač može zatražiti sudjelovanje i u kojem ESB uspostavlja partnerstvo s jednim ili više kandidata primljenih u taj postupak s ciljem razvijanja i kupovine inovativnog proizvoda, usluga ili radova;

8.

„dinamički sustav nabave” znači potpuno elektronički postupak za kupnju proizvoda, koji se često koriste, a koji posve ispunjavaju zahtjeve ESB-a u obliku u kojem su dostupni na tržištu;

9.

„okvirni sporazum” znači sporazum između ESB-a i jednog ili više dobavljača čija je svrha utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori koji se dodjeljuju tijekom određenog razdoblja, a posebno u smislu cijene, a prema potrebi i u smislu predviđenih količina;

10.

„dobavljač” znači sve fizičke ili pravne osobe ili javni subjekti ili skupina navedenih osoba i/ili tijela koji na tržištu nude izvođenje radova, nabavu proizvoda ili pružanje usluga;

11.

„natjecatelj” znači dobavljač koji je podnio prijavu za sudjelovanje u ograničenom ili pregovaračkom postupku, natjecateljskom dijalogu ili partnerstvu za inovacije;

12.

„ponuditelj” znači dobavljač koji je dostavio ponudu;

13.

„ugovori o istraživanju i razvoju u području zaštite novčanica” znači ugovori povezani s teoretskim radom ili praktičnim pokusima, analizom i istraživanjem u kontroliranim uvjetima s namjenom:

stjecanja novih znanja ili razvijanja novih ili poboljšanja postojećih materijala, proizvodnih postupaka ili uređaja za pripremu za tisak, izradu, prijevoz, izdavanje, provjeru autentičnosti i uništavanje euronovčanica, uključujući materijale za tiskanje euronovčanica, ili

započinjanja proizvodnje novih ili poboljšanja postojećih materijala, proizvoda ili uređaja za pripremu za tisak, izradu, prijevoz, izdavanje, provjeru autentičnosti i uništavanje euronovčanica, uključujući materijale za tiskanje euronovčanica.

Ugovori o istraživanju i razvoju u području zaštite novčanica ne uključuju ugovore za pokusno tiskanje euronovčanica;

14.

„otvoreni postupak” znači postupak u kojem svaki zainteresirani dobavljač može podnijeti ponudu;

15.

„ograničeni postupak” znači postupak u kojem svaki dobavljač može zatražiti sudjelovanje u, ali samo oni natjecatelji koje ESB pozove mogu podnijeti ponudu;

16.

„pregovarački postupak” znači postupak u kojem se ESB savjetuje s dobavljačima po vlastitom izboru i pregovara o uvjetima ugovora s jednim ili više njih;

17.

„natjecateljski dijalog” znači postupak u kojem svaki dobavljač može zatražiti sudjelovanje, pri čemu ESB s natjecateljima primljenim u taj postupak vodi dijalog s ciljem razvijanja jednog ili više prikladnih rješenja koja mogu udovoljiti njegovim zahtjevima;

18.

„elektronička dražba” znači postupak koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i koji omogućuje njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene;

19.

„poziv na dostavu ponude” znači poziv poslan natjecateljima ili dobavljačima da podnesu ponudu u kojoj je određen postupak nabave, zahtjevi ESB-a i ugovorni uvjeti;

20.

„dani” znači kalendarski dani;

21.

„pisan” ili „u pisanom obliku” znači svaki iskaz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu čitati, umnožavati i naknadno slati, uključujući podatke koji se prenose i pohranjuju elektroničkim putem;

22.

„poziv na iskaz interesa” znači postupak za sastavljanje popisa prikladnih dobavljača koji mogu biti pozvani da sudjeluju u postupcima nabave.

Članak 2.

Područje primjene

1.   ESB raspisuje natječaje za ugovore o nabavi robe, za ugovore o uslugama, za ugovore o radovima i za ugovore o koncesiji za svoj račun u skladu s pravilima ove Odluke.

2.   ESB također može u skladu s ovom Odlukom provesti zajedničke postupke nadmetanja za svoj račun i za račun jedne ili više nacionalnih središnjih banaka, nacionalnih nadzornih tijela, institucija i tijela Unije i/ili međunarodnih organizacija. U tom slučaju, ESB u dokumentaciji o nabavi određuje: (a) druge sudjelujuće javne naručitelje; i (b) predviđenu strukturu ugovornih odnosa.

3.   Ova se odluka ne primjenjuje na:

(a)

sporazume o suradnji:

i.

koji služe za izvršavanje javnih zadaća Eurosustava ili Europskog sustava središnjih banaka, koje su potpisali ESB i nacionalne središnje banke; ili

ii.

koji služe za izvršavanje javnih zadaća, koje su potpisali ESB i druge institucije i tijela Unije, međunarodne organizacije ili tijela javne vlasti;

kada se suradnjom upravlja isključivo na temelju potreba vezanih uz javni interes, posebno za postizanje zajedničkih nekomercijalnih ciljeva, a stranke ostvaruju manje od 20 % odgovarajućih aktivnosti na slobodnom tržištu;

(b)

postupke nabave u kojima sudjeluje ESB, a koje organiziraju: i. institucije i tijela Unije; ii. međunarodne organizacije; ili iii. tijela javne vlasti, u svakom pojedinom slučaju pod uvjetom da su pravila koja uređuju te postupke nabave u skladu s općim načelima prava Unije o nabavi;

(c)

nabavu novčanica koju uređuje Smjernica (EU) 2015/280 Europske središnje banke ESB/2014/44 (8);

(d)

izdavanje, prodaju, kupnju ili prijenos vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata i financijskih usluga u vezi s navedenim transakcijama;

(e)

stjecanje ili najam, bilo kakvim financijskim sredstvima, zemljišta, postojećih građevinskih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču;

(f)

ugovore o radu između ESB-a i njegova osoblja sklopljene u skladu s Uvjetima zapošljavanja ESB-a;

(g)

usluge arbitraže i mirenja;

(h)

usluge istraživanja i razvoja, osim ako ESB upotrebljava koristi vezane uz navedene usluge isključivo za vlastite potrebe, a isporučene usluge u cijelosti plaća ESB;

(i)

koncesije za pružanje usluga radiotelevizijskog ili programskog emitiranja koje su dodijeljene pružateljima audiovizualnih ili radijskih usluga;

(j)

ugovore povezane s pravnim zastupanjem ESB-a tijekom sudskog ili arbitražnog postupka ili prilikom pripreme za sudski ili arbitražni postupak, i ugovore isključivo za usluge javnih bilježnika, povjerenika i službenika suda;

(k)

pružanje usluga javnog željezničkog prijevoza putnika ili prijevoza putnika podzemnom željeznicom.

4.   Ova se Odluka ne primjenjuje na ugovore između ESB-a i pravne osobe koji su uređeni privatnim ili javnim pravom, nad kojom ESB provodi kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama kada se više od 80 % djelatnosti pravne osobe sastoji u obavljanju zadaća koje joj je povjerio ESB i nema izravnog učešća privatnog kapitala koje osigurava većinski udio u toj pravnoj osobi.

5.   U iznimnim slučajevima, ESB može provoditi postupke za odabir fizičkih osoba kao članova savjetodavnih odbora visoke razine, koji će ESB-u pružati pomoć u izvršavanju njegovih zadaća. Te stručne osobe primaju fiksnu naknadu koja se unaprijed određuje, a koja po stručnoj osobi ne smije prelaziti prag utvrđen u članku 4. stavku 3. točki (a). Stručne osobe se biraju na temelju njihovog stručnog znanja, upotrebom kriterija za odabir koji slijede opća načela iz članka 3. ESB može donijeti posebnu odluku koja detaljnije određuje postupak i uvjete za odabir.

6.   Ova se Odluka primjenjuje na sljedeće ugovore koje ESB izravno subvencionira s više od 50 %:

(a)

ugovore o radovima, čija je procijenjena neto vrijednost bez PDV-a jednaka iznosu pragova ili prelazi iznose pragova utvrđene u članku. 4. stavku 3. za ugovore o radovima, a čiji su predmet djelatnosti iz područja građevinarstva ili građevinski radovi za objekte koji će se koristiti u administrativne svrhe ili objekte namijenjene za sport, zdravlje, rekreaciju i odmor ili školske i sveučilišne zgrade;

(b)

ugovore o uslugama koji su povezani s ugovorom o radovima iz točke (a), čija je procijenjena neto vrijednost bez PDV-a jednaka iznosu pragova ili prelazi iznose pragova utvrđene u članku. 4. stavku 3. za ugovore o uslugama.

ESB se obvezuje osigurati da će se ti ugovori dodjeljivati u skladu s ovom Odlukom, čak i ako ih je dodijelio drugi subjekt ili ako ih je ESB dodijelio u ime drugog subjekta.

7.   Mješoviti ugovori čije područje primjene obuhvaća ugovorne isporuke koje se mogu pripisati različitim vrstama ugovora, dodjeljuju se u skladu s odredbama važećim u odnosu na ugovornu isporuku koja čini glavni predmet ugovora. Glavni predmet mješovitog ugovora određuje se ugovornom isporukom najviše procijenjene vrijednosti osim ako ne postoje iznimne okolnosti koje zahtijevaju da bi druga ugovorna isporuka, zbog svojih posebnih osobina, trebala biti glavni predmet ugovora.

Članak 3.

Opća načela

1.   Postupci nabave obavljaju se u skladu s općim načelima transparentnosti i javnosti, jednakog pristupa i jednakog tretmana te načelima zabrane diskriminacije i poštenog tržišnog natjecanja.

2.   ESB provodi postupke nabave na engleskom jeziku, osim ako ne postoje iznimne okolnosti povezane s postupkom ili predmetom ugovora koje zahtijevaju upotrebu drugih jezika. ESB je dužan dokumentirati te okolnosti.

Članak 4.

Granične vrijednosti ugovora

1.   Ugovori čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili prelazi iznos pragova određenih stavkom 3. dodjeljuju se u skladu s postupcima iz poglavlja II.

2.   Ugovori čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili prelazi iznos pragova određenih stavkom 3. dodjeljuju se u skladu s postupcima iz poglavlja III. Ugovori čija je procijenjena vrijednost manja od 20 000 EUR, dodjeljuju se u skladu s člankom 37.

3.   Primjenjuju se sljedeći iznosi pragova:

(a)

209 000 EUR za ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama;

(b)

5 225 000 EUR za ugovore o radovima i ugovore o koncesiji.

Članak 5.

Izračun procijenjene vrijednosti ugovora

1.   Izračun procijenjene vrijednosti ugovora temelji se na ukupnom iznosu koji je potrebno platiti, bez PDV-a, koju je procijenio ESB, uključujući i za sve mogućnosti i sva moguća obnavljanja ugovora kako je izričito određeno u pozivu za nadmetanje. Izračun uključuje dodatne troškove, a posebno plaćanje premija, naknade, kamate, provizije, putne troškove i troškove smještaja, nagrade, isplate natjecateljima ili ponuditeljima ili bilo koji drugi oblik naknade koji se treba isplatiti natjecateljima ili ponuditeljima.

2.   Procjena mora biti valjana u trenutku kada ESB odlučuje koji će postupak nabave primijeniti.

3.   Nabava ne smije biti podijeljena na više dijelova s namjerom izbjegavanja primjene postupaka iz ove Odluke. Izračun procijenjene vrijednosti ugovora neće biti izvršen s namjerom da ga se izuzme iz primjena postupaka utvrđenih u poglavlju II. ili članku 35.

4.   Izračun procijenjene vrijednosti ugovora o radovima mora uzeti u obzir ukupne troškove povezane s izvedbom radova, uključujući vrijednost proizvoda koja je potrebna za izvođenje radova i koju ESB daje na raspolaganje izvođaču. Moraju se uključiti i troškovi povezani s projektiranjem i planiranjem radova, ako su oni dio ugovora o radovima.

5.   U vezi s ugovorima o kontinuiranoj isporuci proizvoda i pružanju usluga, vrijednost koja se upotrebljava kao temelj za izračun procijenjene vrijednosti ugovora je, prema potrebi, kako slijedi:

(a)

u slučaju ugovora na određeno vrijeme: ukupna vrijednost za puno trajanje ugovora;

(b)

u slučaju ugovora koji nemaju određeno trajanje, mjesečna vrijednost pomnožena s 48.

6.   Kod uzastopnih ugovora o nabavi robe, usluga ili radova iste vrste, izračun procijenjene vrijednosti ugovora temelji se na ukupnoj stvarnoj vrijednosti uzastopnih ugovora dodijeljenih tijekom prethodnih 12 mjeseci. Procjena mora uzeti u obzir promjene u količini ili vrijednosti do kojih se očekuje da će doći tijekom 12 mjeseci nakon ispunjenja prvotnog ugovora.

7.   Ako je ugovor podijeljen u više grupa ili ako je više ugovora koji se dodjeljuju međusobno usko povezano te imaju isti cilj, uzima se u obzir ukupna vrijednost svih grupa ili pojedinačnih ugovora. Ako je ukupna vrijednost jednaka ili prelazi iznose pragova iz članka 4. stavka 3., postupci iz poglavlja II. ove Odluke primjenjuju se na sve grupe i ugovore. ESB međutim može, u odnosu na pojedinačne grupe i ugovore čija je procijenjena vrijednost za ugovore o isporuci robe ili ugovore o uslugama ispod 80 000 eura bez PDV-a, a za ugovore o radovima ispod 1 milijun eura bez PDV-a, primijeniti postupak iz članka 35. ili, ako je primjenjivo, iz članka 37., pod uvjetom da ukupna procijenjena vrijednost svih izuzetih grupa ne prelazi 20 % ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa.

8.   Vrijednost partnerstava za inovacije izračunava se uzimajući u obzir najveću procijenjenu vrijednost bez PDV-a, aktivnosti istraživanja i razvoja koje će se provoditi tijekom svih faza predviđenog partnerstva kao vrijednost proizvoda, usluga ili radova koji će biti razvijeni i nabavljeni po završetku predviđenog partnerstva.

9.   Vrijednost okvirnih sporazuma o nabavi i dinamičkih sustava nabave izračunava se na temelju najviše procijenjene vrijednosti bez PDV-a svih ugovora predviđenih za cjelokupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave.

Članak 6.

Iznimke

1.   U sljedećim slučajevima ESB može odstupiti od posebnih postupovnih zahtjeva ili dodijeliti ugovor izravno jednom dobavljaču:

(a)

kada, zbog razloga koji su obvezne prirode ugovor može u skladu s objektivnim kriterijima biti dodijeljen samo određenom dobavljaču. Ovi razlozi mogu biti tehnički, umjetnički ili pravni, uključujući i ostvarivanje isključivih prava utvrđenih u skladu s važećim pravom, ali ne gospodarski;

(b)

kada zbog iznimne žurnosti izazvane događajima koje ESB nije mogao predvidjeti nije moguće poštovati rokove za postupke nabave;

(c)

kada je ESB klasificirao ugovor pod oznakom „tajno” ili kada izvršavanje ugovora moraju pratiti posebne sigurnosne mjere u skladu s pravilima ESB-a o sigurnosti ili kada tako nalaže zaštita temeljnih interesa ESB-a. Ugovori o istraživanju i razvoju u području zaštite novčanica nalažu posebne sigurnosne mjere te su stoga izuzeti od zahtjeva utvrđenih u ovoj Odluci;

(d)

u slučaju ugovora o nabavi robe, kada se proizvodi o kojima je riječ proizvode isključivo za potrebe istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja; ova odredba ne uključuje količinsku proizvodnju s ciljem uspostave tržišne isplativosti ili povrata troškova istraživanja i razvoja;

(e)

kada su ugovorne isporuke kupljene po posebno povoljnim uvjetima od dobavljača koji trajno prestaje s obavljanjem svojih poslovnih djelatnosti ili stečajnih upravitelja ili likvidatora u okviru stečajnog postupka, na temelju sporazuma s vjerovnicima ili u drugom sličnom postupku u skladu s nacionalnim zakonima ili propisima;

(f)

u slučaju dodatnih proizvoda kupljenih prema ugovoru o nabavi robe koji zamjenjuju ili proširuju početni proizvodi ili instalacije, kada bi promjena dobavljača dovela do nerazmjernih tehničkih poteškoća u radu i održavanju. Trajanje ugovora koji se odnose na te dodatne proizvode ne smije biti duže od tri godine; i

(g)

u drugim slučajevima izričito utvrđenim u ovoj Odluci.

U svim slučajevima određenim u prvom podstavku, ESB održava natjecanje između nekoliko prikladnih dobavljača, kad god je to moguće.

2.   Neovisno o vrijednosti ugovora, ESB može dodijeliti ugovor u skladu s člankom 35. ako je glavni predmet ugovora o nabavi jedna od usluga navedenih u Prilogu I.

Članak 7.

Trajanje i produljenje ugovora

1.   Trajanje ugovora, uključujući produljenja ne smije prelaziti četiri godine, osim u slučaju kada predmet ugovora ili drugi opravdani razlog, opravdavaju dulje trajanje.

2.   Ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, njegovo trajanje može se produljiti nakon početnog razdoblja trajanja ugovora pod sljedećim uvjetima:

(a)

mogućnost produljenja predviđena je u obavijesti o nadmetanju ili, u slučaju primjene postupka iz poglavlja III., u zahtjevu za ponudu;

(b)

produljenje je opravdano; i

(c)

produljenja su uzeta u obzir prilikom utvrđivanja važećeg postupka u skladu s člankom 4.

3.   U protivnom, trajanje ugovora sklopljenog na određeno vrijeme može se produljiti samo pod uvjetima iz članka 6. stavka 1.

Članak 8.

Dodatni proizvodi, usluge i radovi

1.   ESB može od izvornog izvođača naručiti dodatne proizvode, usluge ili radove, neovisno o njihovoj vrijednosti, pod sljedećim uvjetima:

(a)

dokumentacija o nabavi sadrži jasne i precizne revizijske klauzule ili opcije koje predviđaju mogućnost dodatnih proizvoda, usluga ili radova; i

(b)

dodatni proizvodi, usluge ili radovi uzeti u obzir pri izračunu vrijednosti ugovora u skladu s člankom 5.

U tim klauzulama navode se opseg i priroda mogućih revizijskih klauzula ili opcija kao i uvjeti pod kojima se mogu upotrijebiti. Njima se ne predviđaju revizije ili opcije koje bi izmijenile ukupnu prirodu ugovora ili prvotnog ugovora;

2.   ESB može zatražiti od izvođača dodatne proizvode, usluge ili radove, neovisno o njihovoj vrijednosti, pod uvjetom da potrebne izmjene prvotnog ugovora nisu značajne. Izmjene će se smatrati značajnim ako mijenjaju cjelokupnu prirodu ugovora.

Smatra se da izmjene nisu značajne ako je njihova kumulativna vrijednost (a) ispod pragova navedenih u članku 4. stavku 3.; i (b) ispod 10 % prvotne vrijednosti ugovora za ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama, ili ispod 15 % prvotne vrijednosti ugovora za ugovor o radovima.

Sve izmjene izvan ovih iznosa pragova smatraju se značajnim, posebno ako je ispunjen jedan ili više od sljedećih uvjeta:

(a)

izmjenom se uvode uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja osim onih koji su prvotno odabrani, ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak nabave;

(b)

izmjenom se mijenja gospodarska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;

(c)

izmjenom se značajno povećava opseg ugovora;

(d)

novi ugovaratelj zamjenjuje onoga kojemu je dodijeljen prvotni ugovor, osim u slučajevima navedenim u stavku 4.

3.   Pored toga, ESB može od izvornog izvođača naručiti dodatne proizvode, usluge ili radove:

(a)

ako se dodatni proizvodi, usluge ili radovi pokažu potrebnim zbog razloga koje ESB, brižnim postupanjem, nije mogao predvidjeti, pod uvjetom da izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu prvotnog ugovora; ili

(b)

ako dodatni proizvodi, usluge ili radovi koji su postali potrebni ne mogu u tehničkom ili gospodarskom smislu biti odvojeni od prvotnog ugovora bez uzrokovanja velikih poteškoća ili znatnog udvostručavanja troškova.

Međutim, ukupna vrijednost dodatnih proizvoda, usluga ili radova u svakom pojedinom slučaju ne smije prelaziti 50 % prvotne vrijednosti ugovora.

4.   Ugovor se može izmijeniti zamjenom ugovaratelja kojemu je dodijeljen prvotni ugovor s drugim ugovarateljem, kao posljedica:

(a)

nedvosmislene, jasne i precizne revizijske ili opcijske klauzule;

(b)

općeg ili djelomičnog nasljeđivanja prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja poduzeća, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog dobavljača koji ispunjava iste kriterije kako su prvobitno primijenjeni za odabir prvotnog ugovaratelja pod uvjetom da to ne dovodi do drugih značajnih izmjena ugovora te da nema za cilj zaobilaženje primjene ove Odluke; ili

(c)

ESB preuzima obveze prema podugovarateljima ugovaratelja uključujući obvezu plaćanja izravno podugovarateljima, ako je tako predviđeno ugovorom.

5.   U vezi s prvotnim ugovorima dodijeljenim u skladu s poglavljem II., ESB objavljuje obavijest u Službenom listu u odnosu na svaku narudžbu dodatnih proizvoda, usluga ili radova u skladu sa stavkom 3. ako ukupna vrijednost dodatnih proizvoda, usluga ili radova naručenih na temelju tog ugovora prelazi 50 % prvotne vrijednosti ugovora.

6.   Ako niti jedan od uvjeta iz stavaka od 1. do 4. nije ispunjen, ugovori o dodatnoj nabavi proizvoda, usluga ili radova mogu biti dodijeljeni samo u skladu s člancima 4. i 6. ove Odluke.

POGLAVLJE II.

POSTUPCI JAVNOG NADMETANJA

Članak 9.

Pregled

1.   ESB dodjeljuje ugovore čija je procijenjena vrijednost jednaka ili prelazi iznose pragova određene u članku 4. stavku 3. u otvorenom postupku. U opravdanim slučajevima ESB može primijeniti ograničeni postupak, pregovarački postupak, natjecateljski dijalog ili partnerstvo za inovacije, pod uvjetima određenim u člancima od 11. do 14.

2.   ESB može sklopiti okvirne sporazume ili uspostaviti dinamički sustav nabave i na toj osnovi dodijeliti ugovore u skladu s uvjetima utvrđenima u člancima 18. i 19.

3.   Postupci iz stavaka 1. i 2. mogu se dopuniti elektroničkom dražbom, kako je opisano u članku 16.

4.   ESB može provoditi projektne natječaje. Postupak za projektni natječaj određuje se u pozivu na natječaj objavljenom u Službenom listu. Postupak mora udovoljavati općim načelima za projektne natječaje, uključujući javnost, transparentnost i nediskriminaciju te ispravnost i neovisnost ocjenjivačkog suda. Kriteriji koji se koriste u projektnom natječaju mogu uključivati naročito, kriterije koji se odnose na umjetničku vrijednost natječaja i njegovu usklađenost s proračunom.

5.   ESB dodjeljuje ugovore o koncesiji u skladu s člankom 20. i općim načelima određenim u članku 3. Postupak dodjele utvrđuje se u pozivu na nadmetanje.

ODJELJAK 1.

Vrste postupaka i provedba postupaka

Članak 10.

Otvoreni postupak

1.   Nakon objave poziva na nadmetanje svi zainteresirani dobavljači mogu zatražiti poziv na dostavu ponude ako im ona nije stavljena na raspolaganje elektroničkim putem. ESB mora poslati poziv na dostavu ponude u roku od šest dana od dana primitka zahtjeva, pod uvjetom da je zahtjev podnesen pravodobno prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

2.   Zainteresirani dobavljači moraju dostaviti svoju ponudu u rokovima koje je odredio ESB te uključiti svu dokumentaciju koju zatraži ESB.

3.   ESB dodjeljuje ugovor ponuditelju čija ponuda najbolje ispunjava kriterije dodjele određene u pozivu na nadmetanje ili pozivu na dostavu ponuda.

Članak 11.

Ograničeni postupak

1.   ESB može primijeniti ograničeni postupak:

(a)

ako se zahtjevi ESB-a mogu odrediti dovoljno detaljno da je moguće međusobno usporediti ponude te se ugovor može dodijeliti bez pregovaranja s ponuditeljima; i

(b)

ako je potrebno ograničiti broj ponuditelja iz administrativnih razloga ili radi prirode nabave.

2.   Nakon objave poziva na nadmetanje zainteresirani dobavljači mogu podnijeti prijavu za sudjelovanje u ograničenom postupku. Oni podnose svoju prijavu u roku određenom u pozivu na nadmetanje i dostavljaju dokumentaciju koju zatraži ESB.

3.   ESB provjerava prihvatljivost natjecatelja i ocjenjuje prijave u odnosu na kriterije odabira objavljene u pozivu na nadmetanje. ESB poziva najmanje pet prihvatljivih natjecatelja koji ispunjavaju kriterije odabira da dostave ponude, pod uvjetom da je raspoloživ dovoljan broj natjecatelja koji ispunjavaju kriterije odabira. Poziv na dostavu ponuda šalje se u pisanom obliku istodobno svim natjecateljima koji su pozvani da dostave ponudu.

4.   Pozvani natjecatelji moraju dostaviti svoje ponude u roku koji je odredio ESB i uključiti svu dokumentaciju koju zatraži ESB.

5.   ESB dodjeljuje ugovor ponuditelju čija ponuda najbolje ispunjava kriterije dodjele određene u pozivu na nadmetanje ili pozivu na dostavu ponuda.

Članak 12.

Pregovarački postupak

1.   ESB može primijeniti pregovarački postupak:

(a)

ako se potrebe ESB-a ne mogu zadovoljiti bez prilagodbe lako dostupnih rješenja ili zahtijevaju dizajnerska ili inovativna rješenja;

(b)

ako se ugovor ne može dodijeliti bez prethodnih pregovora zbog specifične prirode proizvoda, složenosti, pravnih i financijskih osobina te odgovarajućih rizika; ili

(c)

ako se tehničke specifikacije ne mogu utvrditi s dovoljnom preciznošću u odnosu na tehničke standarde ili reference.

2.   ESB može također primijeniti pregovarački postupak ako su u otvorenom ili ograničenom postupku ili natjecateljskom dijalogu primljene samo nepravilne ili neodgovarajuće ponude. ESB ne mora objaviti novi poziv na nadmetanje ako u pregovarački postupak uključi samo one ponuditelje koji su sudjelovali u prvotnom postupku, koji su bili prihvatljivi, koji su ispunili kriterije odabira te dostavili svoje ponude u skladu s formalnim zahtjevima. Ako ESB nije primio niti jednu ponudu ili nije primio odgovarajuću ponudu, ESB može također započeti pregovarački postupak u skladu s člankom 35. bez objave obavijesti. U svim slučajevima, osnovni uvjeti ugovora koji se dodjeljuje ne smiju se bitno mijenjati.

3.   Nakon objave poziva na nadmetanje zainteresirani dobavljači mogu se prijaviti za sudjelovanje u pregovaračkom postupku. Oni podnose svoju prijavu u roku određenom u pozivu na nadmetanje i dostavljaju dokumentaciju koju zatraži ESB.

4.   ESB provjerava prihvatljivost natjecatelja i ocjenjuje prijave u odnosu na kriterije odabira objavljene u pozivu na nadmetanje. ESB poziva najmanje tri prihvatljiva natjecatelja koji ispunjavaju kriterije odabira da dostave ponude, pod uvjetom da je raspoloživ dovoljan broj natjecatelja koji ispunjavaju kriterije odabira. Poziv na dostavu ponuda šalje se istodobno svim natjecateljima koji su pozvani da dostave ponudu.

5.   Nakon ocjene ponuda, ESB može pregovarati s ponuditeljima radi usklađivanja njihovih ponuda sa zahtjevima ESB-a. ESB može započeti pregovore:

(a)

s najbolje rangiranim ponuditeljem. Ako pregovori s najbolje rangiranim ponuditeljem ne uspiju, ESB može započeti pregovore sa sljedećim ponuditeljem u nizu; ili

(b)

istodobno s više ponuditelja čije ponude najbolje ispunjavaju kriterije za dodjelu. Broj ponuditelja uključenih u pregovore može se smanjivati u sljedećim uzastopnim fazama primjenom kriterija dodjele navedenih u pozivu na nadmetanje ili u pozivu na dostavu ponuda.

Prije početka pregovora, ESB obavještava sve ponuditelje koji mogu sudjelovati u pregovorima o tome kako će se pregovori provoditi.

6.   Opseg pregovora može uključivati tehničke i financijske ponude ponuditelja te uvjete ugovora pod uvjetom da postupak nadmetanja nije bitno promijenjen. ESB može također pozvati ponuditelje na dostavljanje izmijenjenih ponuda. Tijekom pregovora ESB mora osigurati jednak tretman svih ponuditelja pozvanih da sudjeluju u pregovorima.

7.   Nakon zaključivanja pregovora ESB dodjeljuje ugovor ponuditelju čija ponuda najbolje ispunjava kriterije za dodjelu iz poziva na nadmetanje ili poziva na dostavu ponuda.

Članak 13.

Natjecateljski dijalog

1.   ESB može provesti natjecateljski dijalog u slučajevima navedenim u članku 12. stavku 1.

2.   Nakon objave poziva na nadmetanje zainteresirani dobavljači mogu podnijeti prijavu za sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu. Oni podnose svoju prijavu u roku određenom u pozivu na nadmetanje i dostavljaju dokumentaciju koju zatraži ESB.

3.   ESB provjerava prihvatljivost natjecatelja i ocjenjuje prijave u odnosu na kriterije odabira objavljene u pozivu na nadmetanje. ESB poziva najmanje tri prihvatljiva natjecatelja koja ispunjavaju kriterije odabira da sudjeluju u natjecateljskom dijalogu te im dostavlja zahtjev za ponudu u kojem su navedene potrebe ESB-a. Cilj je natjecateljskog dijaloga pronaći i odrediti najprimjerenije rješenje koje udovoljava potrebama ESB-a. ESB s odabranim natjecateljima može raspraviti sve aspekte ugovora. Broj pozvanih natjecatelja mora biti dovoljan da se osigura istinsko natjecanje. Ako je broj pozvanih natjecatelja manji od minimalnog broja, ESB može nastaviti postupak sa svim kandidatima koji ispunjavaju kriterije odabira.

4.   Natjecateljski dijalog provodi se unutar vremenskog okvira navedenog u pozivu za nadmetanje. Tijekom trajanja dijaloga ESB mora osigurati jednak tretman svih sudionika. ESB ne smije davati informacije kojima bi se moglo pogodovati pojedinim sudionicima u odnosu na druge ili otkriti ponuđena rješenja drugim sudionicima ili druge povjerljive informacije koje je dobio od natjecatelja koji sudjeluje u dijalogu bez njegove izričite pisane suglasnosti.

5.   Ako je u pozivu za nadmetanje tako određeno, ESB može voditi dijalog u uzastopnim fazama kako bi smanjio broj rješenja o kojima treba raspravljati u fazi dijaloga. ESB nastavlja s natjecateljskim dijalogom dok ne pronađe rješenje ili rješenja koja udovoljavaju njegovim potrebama, ako je to potrebno nakon njihove usporedbe. ESB odabire rješenja koje treba razmotriti primjenom kriterija dodjele iz poziva na nadmetanje ili zahtjeva za ponudu.

6.   Nakon zaključenja dijaloga ESB poziva sve natjecatelje koji su sudjelovali u dijalogu da dostave svoje konačne ponude na temelju rješenja koja su prikazana i utvrđena tijekom dijaloga. ESB može zatražiti od ponuditelja da objasne, preciziraju ili optimiziraju određene aspekte svoje ponude ili potvrde svoju obvezu sadržanu u ponudi pod uvjetom da to ne mijenja osnovne elemente ponude i ne povlači rizik narušavanja tržišnog natjecanja ili dovodi do diskriminacije.

7.   ESB ocjenjuje primljene ponude u skladu s kriterijima odabira koji su određeni u pozivu na nadmetanje ili u zahtjevu za ponudu. Nakon završetka ocjene, ESB dodjeljuje ugovor ponuditelju koje je dostavio ponudu koja najbolje ispunjava kriterije dodjele, koja mora uključivati aspekte kvalitete.

Članak 14.

Partnerstvo za inovacije

1.   ESB može primijeniti postupak za partnerstvo za inovacije radi razvoja inovativnih proizvoda, usluga ili radova koji nisu dostupni na tržištu i njihovu naknadnu kupnju, pod uvjetom da su u skladu s razinama izvedbe i maksimalnim troškovima dogovorenim između ESB-a i sudionika u partnerstvu.

2.   Nakon objave poziva za nadmetanje, zainteresirani dobavljači mogu sudjelovati u partnerstvu za inovacije. Obvezni su podnijeti svoje prijave u rokovima navedenim u pozivu za nadmetanje i dostaviti dokumentaciju koju zatraži ESB.

3.   ESB provjerava prihvatljivost natjecatelja i ocjenjuje prijave u odnosu na kriterije odabira objavljene u pozivu na nadmetanje. ESB poziva najmanje tri prihvatljiva natjecatelja da sudjeluju u postupku te im dostavlja zahtjev za ponudu u kojem su navedene potrebe ESB-a. Broj pozvanih natjecatelja mora biti dovoljan da se osigura istinsko natjecanje. Ako je broj pozvanih natjecatelja manji od minimalnog broja, ESB može nastaviti postupak sa svim kandidatima koji ispunjavaju kriterije odabira.

4.   ESB može odlučiti uspostaviti partnerstvo za inovacije s jednim ili više partnera provodeći odvojene aktivnosti istraživanja i razvoja.

5.   Partnerstvo za inovacije strukturirano je u uzastopnim fazama poštujući redoslijed koraka u procesu istraživanja i inovacija koji mogu uključiti proizvodnju robe, pružanje usluga ili dovršenje radova. Partnerstvo za inovacije utvrđuje privremene ciljeve koje partneri trebaju dosegnuti kao i plaćanje u obrocima. Ako dokumentacija o nabavi tako predviđa, ESB može nakon svake faze raskinuti partnerstvo za inovaciju, ili u slučaju partnerstva za inovaciju s nekoliko partnera, smanjiti broj partnera raskidanjem pojedinačnih ugovora.

6.   Ako dokumentacija o nabavi tako predviđa, pregovori tijekom postupaka partnerstva za inovacije mogu se voditi u fazama, primjenjujući navedene kriterije za dodjelu, kako bi se smanjio broj ponuda o kojima treba pregovarati. ESB pregovara s ponuditeljima o prvotnim i svim naknadnim ponudama koje su podnijeli, osim o konačnim ponudama, a sve promjene tehničkih specifikacija dostavljaju se svakom ponuditelju kako bi im se omogućila izmjena i ponovno podnošenje izmijenjenih ponuda. Minimalni zahtjevi i kriteriji za dodjelu ne podliježu pregovorima.

7.   Članak 13. stavak 4. primjenjuje se na odgovarajući način.

ODJELJAK 2.

Elektronička nabava

Članak 15.

Elektronički postupak nadmetanja

ESB može provoditi elektroničke postupke nadmetanja u skladu s općim zahtjevima za elektroničku nabavu iz članka 22. Direktive 2014/24/EU, u vezi s njenim Prilogom IV. U takvim slučajevima poziv na nadmetanje posebno određuje formalne zahtjeve koje natjecatelji ili ponuditelji moraju poštovati te način pristupa elektroničkoj platformi. ESB može odrediti da će prihvatiti samo elektroničke prijave i ponude, osim ako postoje tehnički razlozi povezani s jednakim pristupom, provedivošću ili sigurnošću koje to mogu učiniti nepraktičnim.

Članak 16.

Elektroničke dražbe

1.   Za otvorene, ograničene i pregovaračke postupke, ESB može koristiti elektroničke dražbe, pod uvjetom da se specifikacije mogu precizno odrediti.

Elektronička dražba temelji se:

(a)

isključivo na cijenama kada se ugovor dodjeljuje samo na temelju cijene; ili

(b)

na cijeni i/ili novim vrijednostima elemenata ponuda navedenih u specifikaciji kada se ugovor dodjeljuje na temelju najboljeg omjera između cijene i kvalitete.

2.   Ako ESB namjerava provesti elektroničku dražbu, mora to navesti u pozivu na nadmetanje. Dokumentacija o nabavi mora, među ostalim, uključivati sljedeće pojedinosti:

(a)

značajke i vrijednosti koje će biti predmet elektroničke dražbe, pod uvjetom da se takve značajke mogu kvantitativno odrediti i izraziti u brojevima ili postocima;

(b)

sva ograničenja vrijednosti koje se mogu dostaviti, koja proizlaze iz specifikacija;

(c)

informacije koji će se staviti na raspolaganje ponuditeljima tijekom elektroničke dražbe i, ako je potrebno, kada će im informacije biti stavljene na raspolaganje;

(d)

sve odgovarajuće informacije o postupku elektroničke dražbe;

(e)

uvjete pod kojima će se ponuditelji moći natjecati te posebno minimalne razlike koje će se, prema potrebi, zahtijevati tijekom natjecanja; i

(f)

sve odgovarajuće informacije koje se odnose na elektroničku opremu koja će se koristiti te rješenja i tehničke specifikacije za spajanje.

3.   Elektronička dražba započinje tek nakon dostave i početne procjene ponuda. Svi prihvatljivi ponuditelji koji ispunjavaju kriterije za odabir, te čije su ponude u skladu s tehničkim specifikacijama, a nisu nepravilne, neprihvatljive ili neodgovarajuće, pozivaju se istodobno na podnošenje novih cijena i/ili novih vrijednosti.

4.   Uz poziv se prilaže rezultat potpune ocjene odgovarajućeg ponuditelja. U njemu se navode datum i vrijeme početka elektroničke dražbe te upute za pojedinačnu vezu s elektroničkom opremom. Elektronička dražba smije započeti najranije dva radna dana nakon datuma slanja poziva. U pozivu se također navodi i matematička formula koja se primjenjuje pri elektroničkoj dražbi kako bi se automatski odredile promjene u redoslijedu na temelju ponuđenih novih cijena i/ili novih vrijednosti. Osim ako je ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena isključivo na temelju cijene, u tu se formulu ugrađuje ponder svih kriterija utvrđenih radi određivanja ekonomski najpovoljnije ponude, kako je navedeno u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji o nabavi. Međutim, u tu se svrhu svi rasponi unaprijed umanjuju na određenu vrijednost. Ako su dopuštene varijante, za svaku se varijantu određuje posebna formula.

5.   Elektronička se dražba može provesti u uzastopnim fazama. Tijekom trajanja svake faze ESB je dužan svakom ponuditelju bez odlaganja dostavljati barem informacije koje su mu dostatne da u svakom trenutku procijeni svoju relativnu trenutačnu poziciju. ESB može također dostavljati druge informacije u pogledu drugih dostavljenih cijena ili vrijednosti, pod uvjetom da je to navedeno u dokumentaciji o nabavi. ESB može u bilo kojem trenutku objaviti broj sudionika u toj fazi dražbe. ESB, međutim, ne smije niti u jednoj fazi elektroničke dražbe otkriti identitet ponuditelja.

6.   ESB zaključuje elektroničku dražbu po isteku roka određenog u pozivu na sudjelovanje na dražbi. Rok se može odrediti kao određeni datum i vrijeme ili kao razdoblje koje mora proteći od dostavljanja posljednje ponude s novim cijenama ili vrijednostima. ESB u pozivu određuje vremenski raspored svih dražbi koje se odvijaju u fazama.

7.   Nakon zaključivanja elektroničke dražbe ESB dodjeljuje ugovor o nabavi na temelju rezultata elektroničke dražbe.

Članak 17.

Elektronički katalozi

1.   Ako se zahtijeva korištenje elektroničkih sredstava komunikacije, ESB može zahtijevati da se ponude predstave u obliku elektroničkog kataloga ili da sadrže elektronički katalog.

2.   Ako je predstavljanje ponuda u obliku elektroničkog kataloga prihvaćeno ili se zahtijeva, ESB:

(a)

to navodi u pozivu za nadmetanje;

(b)

navodi u dokumentaciji o nabavi sve potrebne informacije u skladu s člankom 22. stavkom 6. Direktive 2014/24/EU u vezi s oblikom, elektroničkom opremom koja se koristi te tehničkim priključcima i specifikacijama za katalog.

3.   Elektroničke kataloge sastavljaju natjecatelji ili ponuditelji kako bi mogli sudjelovati u određenom postupku nabave u skladu s tehničkim specifikacijama i obliku koji utvrđuje ESB te u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na alate za elektroničku komunikaciju i sve druge dodatne zahtjeve koje određuje ESB u skladu s člankom 22. Direktive 2014/24/EU.

4.   Ako je putem elektroničkog kataloga sklopljen okvirni sporazum s više od jednog dobavljača, može se ponovno provesti nadmetanje za određene ugovore na temelju ažuriranih kataloga. U takvim slučajevima ESB može:

(a)

pozvati ponuditelje da ponovno podnesu svoje elektroničke kataloge, prilagođene zahtjevima tog ugovora; ili

(b)

ako dokumentacija o nabavi to predviđa, obavijestiti ponuditelje da iz elektroničkih kataloga koji su već podneseni ESB namjerava prikupiti informacije potrebne za sastavljanje ponuda za taj ugovor.

Kada je nadmetanje ponovno pokrenuto u skladu s točkom (b), ESB obavještava ponuditelje o datumu i vremenu kada će informacije biti prikupljene i daje im mogućnost odbijanja takvog prikupljanja informacija. ESB treba predvidjeti prikladno razdoblje između trenutka obavještavanja i stvarnog prikupljanja informacija. Prije nego ESB dodijeli ugovor, navedeni ponuditelji imaju mogućnost potvrditi da tako sastavljene ponude ne sadrže značajne greške.

5.   Ako se koristi dinamički sustav nabave, ESB može tražiti da uz zahtjev za sudjelovanje bude priložen elektronički katalog na temelju kojeg se može dodijeliti određeni ugovor, s ponudama sačinjenim u skladu s točkom (b) stavka 4. U tom slučaju, ESB obavještava natjecatelje o svojoj namjeri da sastavi ponude pomoću tog postupka i natjecatelji moraju popuniti dostavljene elektroničke kataloge. Druga mogućnost je da ESB zahtijeva da se ponude za određeni ugovor predstave u obliku elektroničkog kataloga.

ODJELJAK 3.

Posebna pravila za određene vrste ugovora

Članak 18.

Okvirni sporazumi

1.   ESB može koristiti okvirne sporazume u slučajevima kada redovito sklapa ugovore o nabavi za slične proizvode, usluge ili radove, pri čemu ne može odrediti točne količine, rokove isporuke ili detaljne zahtjeve.

2.   Za potrebe sklapanja okvirnog sporazuma, ESB slijedi postupke utvrđene u člancima od 10. do 12. za sve faze do dodjele okvirnog sporazuma. Ako ESB namjerava sklopiti okvirni sporazum s više dobavljača, mora dodijeliti najmanje tri sporazuma, pod uvjetom da dostatan broj dobavljača ispunjava kriterije odabira i dodjele. U pozivu na nadmetanje određuje se područje primjene i broj okvirnih sporazuma koji se dodjeljuju.

Pojedini ugovori koji se temelje na okvirnom sporazumu dodjeljuju se u skladu s postupcima utvrđenim ovim člankom.

3.   Ako se okvirni sporazum sklapa s jednim dobavljačem, pojedini ugovori koji se temelje na tom sporazumu dodjeljuju se u skladu s uvjetima utvrđenim okvirnim sporazumom. Ako je potrebno, ESB može zatražiti od dobavljača da u pisanom obliku dopuni svoju inicijalnu ponudu. Navedene dopunjene ponude ne smiju bitno promijeniti uvjete utvrđene okvirnim sporazumom.

4.   Ako se okvirni sporazum sklapa s više dobavljača, pojedini ugovori mogu se dodijeliti:

(a)

primjenom kriterija utvrđenih okvirnim sporazumom, bez ponavljanja natjecanja;

(b)

ako navedeni kriteriji nisu utvrđeni, ponavljanjem natjecanja među dobavljačima s kojima postoji okvirni sporazum; ili

(c)

u nekim slučajevima primjenom kriterija utvrđenih u okvirnim sporazumima bez ponavljanja natjecanja kako je navedeno u točki (a), a u drugim slučajevima ponavljanjem natjecanja među dobavljačima s kojima postoji okvirni sporazum kako je navedeno u točki (b), pod uvjetom da dokumentacija o nabavi za okvirni ugovor predviđa mogućnost izbora između dvije opcije, sadrži obvezujuće objektivne kriterije kojima se rukovodi ovaj odabir i navodi odredbe koje mogu biti podvrgnute ponovnoj provedbi nadmetanja.

Ako se nadmetanje ponovno provodi u skladu s točkom (b), ESB dodjeljuje pojedini ugovor u skladu sa sljedećim postupkom:

ESB u pisanom obliku poziva dobavljače na dostavu ponuda u roku koji je određen u zahtjevu za ponudu. U dokumentaciji o nabavi za okvirni ugovor navode se kriteriji na temelju kojih će se dodijeliti pojedini ugovor, a prema potrebi, dopunjuju se detaljnije u zahtjevu za ponudu,

dobavljači dostavljaju ponude u pisanom obliku u roku koji odredio ESB, i

ESB dodjeljuje pojedini ugovor ponuditelju koji je dostavio najbolju ponudu na temelju kriterija dodjele određenih u zahtjevu za ponudu.

Ako se nadmetanje ponovno provodi u skladu s točkom (b) ili (c), članak 36. stavci 1. i 2. primjenjuju se na odgovarajući način.

Članak 19.

Dinamički sustavi nabave

1.   ESB može nabavljati standardizirane, lako dostupne proizvode, usluge i radove putem dinamičkih sustava nabave. Ovi sustavi su u potpunosti elektronički, lako dostupni i besplatni dobavljačima. Osim ako nije drukčije predviđeno ovim člankom, postupak koji se primjenjuje slijedi pravila ograničenog postupka utvrđenog u članku 11.

2.   Za potrebe uspostave dinamičkog sustava nabave ESB mora:

(a)

objaviti poziv za nadmetanje u kojem se navodi korištenje dinamičkog sustava nabave, priroda kupnje predviđena temeljem sustava, razdoblje važenja, kriteriji odabira i dodjele i sve potrebne informacije u odnosu na elektroničku opremu koja se koristi te tehničke priključke i specifikacije. U obavijesti se mora odrediti rok ne kraći od 30 dana u kojem se dobavljači mogu prijaviti za sudjelovanje; i

(b)

nakon objave poziva na nadmetanje i do trenutka završetka dinamičkog sustava nabave osigurati elektroničkim putem, neposredan, neograničen i potpun pristup uvjetima nadmetanja i svoj dodatnoj dokumentaciji.

3.   Sustav mora biti otvoren tijekom svog trajanja svim dobavljačima koji udovoljavaju kriterijima odabira te su dostavili prijavu koja je u skladu s uvjetima nabave. Ne primjenjuju se nikakvi dodatni rokovi za zaprimanje prijava. Ponuditelji mogu poboljšati svoje prijave u svakom trenutku pod uvjetom da su i dalje u skladu s uvjetima nabave. Oni obavještavaju ESB bez nepotrebnog odlaganja o svim promjenama koje utječu na njihovu prihvatljivost ili mogućnost izvršavanja ugovora. ESB može tražiti od ponuditelja da dostave ažurirane dokaze koji se odnose na njihovu prihvatljivost.

4.   ESB mora provjeriti prihvatljivost ponuditelja i usklađenost s kriterijima odabira na temelju njihovih ponuda u roku od 10 dana od primitka. ESB osim toga mora provjeriti udovoljavaju li uvjetima nabave. ESB obavještava ponuditelje, što je prije moguće, jesu li prihvaćeni u dinamički sustav nabave ili ne.

5.   Svaki pojedini ugovor čija je vrijednost jednaka ili prelazi pragove iz članka 4. stavka 3. podliježe posebnom pozivu na dostavu ponuda. ESB poziva sve ponuditelje prihvaćene u sustav da podnesu ponude u razumnom roku koji ne može biti kraći od 15 dana. ESB dodjeljuje ugovor ponuditelju koji je dostavio najbolju ponudu na temelju kriterija dodjele određenih u pozivu za nadmetanje. Navedeni kriteriji mogu se, prema potrebi, detaljnije odrediti u pozivu na dostavu ponuda.

6.   Ako je vrijednost određenog ugovora ispod pragova iz članka 4. stavka 3., ESB može pozvati tri ili pet ponuditelja prihvaćenih u sustavu, da podnesu ponudu u skladu s postupkom iz članka 35.

7.   Dinamički sustav nabave ne može trajati dulje od četiri godine, osim ako je duže trajanje valjano opravdano i predviđeno u obavijesti o nadmetanju.

Članak 20.

Ugovori o koncesiji

Postupak dodjele ugovora o koncesiji uređen je ovom Odlukom u skladu sa sljedećim izmjenama:

(a)

izračun procijenjene vrijednosti ugovora o koncesiji uzima u obzir procijenjeni ukupni promet, bez PDV-a, koji je ostvario ugovaratelj provođenjem ugovora o koncesiji tijekom njegova trajanja;

(b)

ugovor o koncesiji je uvijek ograničenog trajanja. Trajanje ne smije premašiti razdoblje koje koncesionar može razumno smatrati potrebnim za povrat izvršene investicije i ostvarenje financijskog povrata.

ODJELJAK 4.

Započinjanje postupka nabave

Članak 21.

Objava mogućnosti nabave

1.   Ako ESB odluči provesti postupak nadmetanja u skladu s pravilima utvrđenim u ovom poglavlju, obvezan je objaviti poziv na nadmetanje u Službenom listu i na internetskim stranicama ESB-a. Kada je to primjereno, ESB može objaviti oglase u drugim odgovarajućim medijima. Objave na internetskim stranicama ESB-a i drugim medijima ne smiju biti objavljene prije poziva u Službenom listu. U slučaju razlika između različitih objavljenih verzija poziva, ona objavljena u Službenom listu vjerodostojna je te ima prednost pred ostalim verzijama.

2.   ESB može objaviti prethodnu (informacijsku) obavijest u kojoj navodi procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora, prema kategoriji usluge ili skupini proizvoda i temeljna obilježja ugovora o radovima koje namjerava dodijeliti tijekom proračunske godine.

3.   Neovisno o bilo kojoj odredbi ove Odluke, svaki poziv objavljen u Službenom listu sadrži najmanje informacije navedene u odgovarajućem dijelu Priloga V. Direktivi 2014/24/EU. U pozivu na nadmetanje mora se navesti hoće li ugovor biti dodijeljen na temelju najniže cijene.

Članak 22.

Poziv na iskaz interesa

1.   ESB može primijeniti poziv na iskaz interesa ako želi dodijeliti više ugovora koji obuhvaćaju isti ili sličan predmet. Osim ako nije drukčije predviđeno ovim člankom, postupak koji se primjenjuje slijedi pravila ograničenog postupka iz članka 11.

2.   Za potrebe sastavljanja popisa prikladnih dobavljača, ESB objavljuje poziv na nadmetanje u Službenom listu u kojem navodi najmanje predmet ugovora koji se dodjeljuju, trajanje ugovora, prihvatljivost i kriterije odabira te rok za zaprimanje ponuda koje će se razmatrati radi sastavljanja popisa prikladnih dobavljača.

3.   Popis je važeći tijekom razdoblja od najdulje četiri godine od datuma kada je obavijest o nadmetanju poslana Službenom listu. Dobavljač se može prijaviti za uključenje na popis u bilo koje vrijeme do tri mjeseca prije njegova isteka. Zahtjevu se prilaže dokumentacija navedena u pozivu na nadmetanje. Dobavljači dostavljaju zahtjeve unutar roka navedenog u pozivu na nadmetanje.

4.   Po primitku zahtjeva, ESB provjerava prihvatljivost natjecatelja i ocjenjuje zahtjeve u skladu s kriterijima odabira utvrđenima u pozivu na nadmetanje. ESB uključuje u popis sve natjecatelja koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira. ESB obavještava natjecatelje, što je prije moguće, jesu li uključeni u popis ili ne.

5.   Dobavljači uključeni u popis bez odlaganja obavještavaju ESB o svim značajnim promjenama koje utječu na njihovu prihvatljivost ili mogućnost izvršavanja ugovora. Osim toga, ti dobavljači mogu ESB-u dostaviti ažuriranu ili dodatnu dokumentaciju, ako to smatraju potrebnim.

6.   Ako ESB namjerava dodijeliti ugovor čija je procijenjena vrijednost ispod pragova određenih u članku 4. stavku 3., tada poziva potreban broj dobavljača navedenih na popisu, ako su na raspolaganju, da podnesu svoje ponude u skladu s postupkom iz članka 35. ESB poziva dobavljače čije ponude najbolje ispunjavaju kriterije odabira iz poziva na nadmetanje u odnosu na ugovor koji se dodjeljuje.

7.   Ako ESB namjerava dodijeliti ugovor čija je procijenjena vrijednost jednaka ili premašuje pragove određene u članku 4. stavku 3., tada objavljuje pojednostavljeni poziv na nadmetanje u Službenom listu, opisujući područje primjene konkretnog ugovora. Zainteresirani dobavljači koji još nisu uključeni u popis mogu podnijeti svoj zahtjev za uključivanje na popis u roku koji je naveden u pojednostavljenom pozivu na nadmetanje, koji ne smije biti kraći od 15 dana od datuma kada je pojednostavljeni poziv na nadmetanje poslan na objavu. Nakon ocjene primljenih zahtjeva, ESB poziva najmanje pet prikladnih dobavljača uključenih na popis da podnesu ponude pod uvjetom da je na raspolaganju dostatan broj dobavljača. ESB odabire dobavljače čije ponude najbolje ispunjavaju kriterije odabira iz poziva na nadmetanje u odnosu na ugovor koji se dodjeljuje. Članak 11. stavci 4. i 5. primjenjuju se na odgovarajući način.

8.   U slučajevima iz stavaka 6. i 7., ESB može od dobavljača koji su uključeni u popis zatražiti dostavljanje ažuriranih informacija i dokumentacije koja je relevantna za ispunjenje kriterija prihvatljivosti i odabira.

Članak 23.

Rokovi za zaprimanje prijava i ponuda

1.   Pri određivanju rokova za zaprimanje prijava i ponuda ESB mora uzeti u obzir posebno složenost ugovora i vrijeme potrebno za pripremu ponuda, ne dovodeći u pitanje minimalne rokove iz ovog članka.

2.   U otvorenom postupku, rok za primanje ponuda je 35 dana od datuma kad je poziv na nadmetanje poslan u Službeni list.

3.   U slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka, natjecateljskih dijaloga, partnerstva za inovacije i projektne natječaje:

(a)

rok za zaprimanje prijava jest najmanje 30 dana od datuma kad je Službenom listu poslan poziv na nadmetanje; a

(b)

rok za primanje ponuda jest najmanje 30 dana od datuma kada je poziv za dostavu ponuda poslan ponuditeljima.

4.   Ako je u Službenom listu objavljena prethodna informacijska obavijest koja sadrži podatke navedene u članku 48. stavku 2. Direktive 2014/24/EU, a koja je poslana između 35 dana i 12 mjeseci prije poziva na nadmetanje, minimalni rok za primitak ponuda može, kao opće pravilo, biti skraćen na 15 dana za otvorene postupke i 10 dana za ograničene postupke.

5.   Rokovi za zaprimanje prijava i ponuda mogu se skratiti za pet dana ako se koristi elektronička nabava, osim ako se ne primjenjuje stavak 4.

6.   U otvorenom postupku, ograničenom postupku i pregovaračkom postupku, ESB može primijeniti ubrzani postupak ako zbog propisno opravdane žurnosti nije moguće održati rokove određene ovim člankom. U tom slučaju primjenjuju se sljedeći minimalni rokovi:

(a)

za otvorene postupke, rok za zaprimanje prijava koji nije kraći od 15 dana od datuma kad je poslan poziv na nadmetanje; i

(b)

za ograničene postupke i pregovaračke postupke, rok za zaprimanje prijava koji ne smije biti kraći od 15 dana od datuma kada je poslan poziv za nadmetanja, a rok za zaprimanje ponuda koji ne smije biti kraći od 10 dana od dana kada je poziv na dostavu ponuda poslan ponuditeljima.

7.   ESB može prije datuma isteka produljiti rokove određene u obavijesti o nadmetanju ili u dokumentaciji o nabavi ako značajno izmijeni dokumentaciju o nabavi ili u drugim opravdanim slučajevima, uz primjenu načela jednakog postupanja.

Članak 24.

Poziv na dostavu ponude

1.   Pozivi na dostavu ponude šalju se istodobno svim ponuditeljima.

2.   Poziv na dostavu ponude mora sadržavati najmanje:

(a)

upućivanje na poziv na nadmetanje;

(b)

prema potrebi, sve informacije o elektroničkoj dostupnosti i pristupu dokumentaciji o nabavi;

(c)

formalne zahtjeve ponude, a posebno rokove za dostavljanje ponuda, adresu na koju se moraju dostaviti ponude, jezik ili jezike na kojima se ponude sastavljaju, oblik u kojem ponuda mora biti dostavljena te razdoblje tijekom kojeg ponuda mora biti važeća;

(d)

mogućnosti povezane s dodatnim proizvodima, uslugama i radovima, kao i broj mogućih obnova ili produljenja ugovora, ako ih bude;

(e)

popis dokumenata koje ponuditelji moraju dostaviti; i

(f)

relativne pondere kriterija dodjele ugovora ili, prema potrebi, navedene kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog, ako nisu određeni u pozivu na nadmetanje.

3.   Poziv na dostavu ponude također uključuje:

(a)

primjerak specifikacija u kojima se određuju zahtjevi ESB-a ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga ili partnerstva za inovacije, primjerak zahtjeva za ponudu u kojem su određene potrebe ESB-a;

(b)

primjerak nacrta ugovora, općih uvjeta ESB-a ili dokumentacije koja određuje ključne elemente ugovora; i

(c)

svu drugu dokumentaciju koju ESB smatra važnom.

Članak 25.

Specifikacije

1.   ESB utvrđuje tehničke specifikacije u dokumentaciji za nabavu u skladu s važećim zakonom i tehničkim standardima.

2.   Specifikacije mogu samo opisivati određeni proizvod, vrstu proizvodnog postupka ako nije moguć dovoljno precizan općeniti opis predmeta ugovora i ako natjecatelji mogu ponuditi druge istovrsne proizvode.

3.   ESB navodi dokaze, kao što su oznake, potvrde i potvrde o usklađenosti, posebno potvrde u vezi utjecaja na okoliš, koje zahtijeva od natjecatelja da dokažu usklađenost sa specifikacijama. Takvi dokazi moraju biti dostupni na transparentan način. Drugi dokazi se prihvaćaju ako su formalno jednakovrijedni.

4.   Specifikacije i traženi dokazi moraju biti nužni i razmjerni radi postizanja svrhe nabave i utemeljeni na objektivnim i nediskriminirajućim osnovama koje otklanjanju svaku neopravdanu prepreku tržišnom natjecanju.

5.   ESB može dopustiti podnošenje inačica koje se razlikuju od specifikacija. U tom slučaju, ESB daje jasnu informaciju o dopuštenom opsegu inačica, o formalnim i bitnim zahtjevima za inačice i o metodologiji pomoću koje će se osnove glavnih ponuda i inačica usporediti.

ODJELJAK 5.

Razmjena informacija

Članak 26.

Komunikacija s natjecateljima i ponuditeljima

1.   Tijekom postupka nadmetanja, natjecatelji i ponuditelji komuniciraju samo s osobom (osobama) za kontakt koju (koje) je odredio ESB. Komunikacijska sredstva moraju biti općedostupna te ne smiju biti diskriminirajuća.

2.   Natjecatelji i ponuditelji dostavljaju svoje prijave i ponude u pisanom obliku u skladu sa zahtjevima iz poziva na nadmetanje ili poziva na dostavu ponuda.

3.   Natjecatelji ili ponuditelji mogu u pisanom obliku dostaviti pitanja ESB-u u vezi s pozivom na nadmetanje, pozivom na dostavu ponuda ili dodatnom dokumentacijom u skladu s uvjetima iz poziva na nadmetanje ili poziva na dostavu ponuda. ESB mora na navedena pitanja odgovoriti u razumnim rokovima i dostaviti odgovore svim natjecateljima ili ponuditeljima, na anonimnoj osnovi, ako su važni za sve njih.

4.   ESB mora osigurati da se informacije koje su dostavili natjecatelji i ponuditelji tretiraju i pohranjuju u skladu s načelom povjerljivosti i potpunosti i ako se dostavljaju osobni podaci, u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

Članak 27.

Zahtjevi za dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja

Nakon što ESB otvori prijave ili ponude, može od natjecatelja ili ponuditelja zahtijevati da u odgovarajućem vremenskom roku dostave, dopune, objasne ili upotpune informacije ili dokumentaciju za koju se čini da nedostaje, da je nepotpuna ili pogrešna. Takav zahtjev se postavlja u potpunosti u skladu s načelima jednakog postupanja i transparentnosti, a posebno ne smije dovesti do povlaštenog tretmana, dati neopravdanu prednost ili promijeniti uvjete prijave ili ponude.

Članak 28.

Ispravak dokumentacije o nabavi

1.   Ako ESB prije isteka rokova za dostavljanje prijava ili ponuda otkrije pogreške, nejasnoće, nedostatke ili druge vrste pogrešaka u tekstu obavijesti nadmetanju, poziva na dostavu ponuda ili dodatne dokumentacije, tada ispravlja pogrešku te na odgovarajući način obavještava sve natjecatelje ili ponuditelje.

2.   Ako natjecatelji ili ponuditelji smatraju da su zahtjevi ESB-a određeni u obavijesti o nadmetanju, pozivu na dostavu ponuda ili dodatnoj dokumentaciji nepotpuni, nedosljedni ili nezakoniti, ili da je ESB ili drugi natjecatelj ili ponuditelj prekršio važeća pravila o nabavi, moraju svoj prigovor bez odlaganja dostaviti ESB-u u roku od 15 dana, nakon što postanu svjesni te nepravilnosti. Ako nepravilnost utječe na poziv na dostavu ponuda ili drugu dokumentaciju koju je poslao ESB, rok počinje teći od trenutka zaprimanja dokumentacije. U drugim slučajevima, rok počinje teći od vremena kada natjecatelji ili ponuditelji postanu svjesni te nepravilnosti ili kada se razumno može očekivati da su postati svjesni nepravilnosti. ESB tada može ispraviti ili dopuniti zahtjeve ili ispraviti nepravilnost ili odbiti zahtjev navodeći razloge. Prigovore koji nisu podneseni ESB-u u gore navedenom roku nije moguće podnijeti kasnije.

ODJELJAK 6.

Ocjena

Članak 29.

Opća načela

1.   Prijave i ponude ne smiju se otvoriti prije isteka roka za dostavu. Prijave i ponude otvaraju se u nazočnosti najmanje dvaju članova osoblja ESB-a; a o otvaranju ponuda vodi se zapisnik. Ako nije drukčije navedeno, natjecatelji i ponuditelji ne smiju nazočiti otvaranju ponuda.

2.   ESB ocjenjuje sve ponude u skladu s kriterijima dodjele iz članka 32. nakon što je:

provjerio sukladnost s formalnim zahtjevima ponude,

provjerio prihvatljivost ponuditelja u skladu s člankom 30., i

procijenio ispunjavanje kriterija za odabir u skladu s člankom 31.

3.   ESB dodjeljuje ugovor ponuditelju čija ponuda najbolje ispunjava kriterije dodjele.

4.   Postupak ocjene i rezultati dokumentiraju se u izvještaju o ocjeni.

Članak 30.

Prihvatljivost natjecatelja i ponuditelja

1.   U skladu sa sljedećim stavcima, sve fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom u Uniji prihvatljive su za sudjelovanje u postupcima nadmetanja. Postupci nadmetanja pod jednakim su uvjetima otvoreni svim fizičkim i pravnim osobama koje imaju prebivalište ili sjedište u trećoj zemlji koja je ratificirala Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o nabavi ili je s Unijom sklopila bilateralni sporazum o nabavi pod uvjetima određenim u tim sporazumima. O sudjelovanju dobavljača iz drugih zemalja ESB odlučuje prema vlastitom diskrecijskom pravu.

2.   Privremene grupacije dobavljača mogu sudjelovati u postupcima nadmetanja u skladu s uvjetima utvrđenim u pozivu na nadmetanje ili pozivu na dostavu ponuda. ESB može zahtijevati od privremene grupacije dobavljača preuzimanje određenoga pravnog oblika ako je taj oblik potreban za pravilno izvršavanje ugovora. Sudionici u privremenoj grupaciji su solidarno odgovorni za izvršavanje ugovora.

3.   Natjecatelji i ponuditelji dostavljaju samo jednu prijavu ili ponudu. ESB može iz postupka isključiti sve natjecatelje ili ponuditelje koji dostave zasebnu prijavu ili ponudu te koji:

(a)

su članovi iste grupe povezanih društava kao drugi natjecatelj ili ponuditelj;

(b)

su članovi privremene grupacije zajedno s drugim natjecateljima ili ponuditeljima; ili

(c)

ponude značajni dio ugovora koji se dodjeljuje drugom natjecatelju ili ponuditelju kao podugovaratelju,

ako postoje naznake da su primili informacije o prijavi ili ponudi drugog natjecatelja ili ponuditelja ili ako dostavljanje višestrukih prijava ili ponuda narušava slobodno tržišno natjecanje među natjecateljima ili ponuditeljima.

4.   ESB isključuje natjecatelje ili ponuditelje iz sudjelovanja, ako su oni ili njihova upravljačka tijela osuđeni pravomoćnom presudom za sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji, korupciju, prijevaru, kaznena dijela terorizma ili financiranje terorizma, pranje novca, dječji rad ili drugi oblik trgovanja ljudima kao što je navedeno u članku 57. stavku 1. Direktive 2014/24/EU, ili za bilo koje nezakonito postupanje koje šteti financijskim interesima Unije, ESB-a ili nacionalnih središnjih banaka.

5.   ESB može u bilo kojem trenutku iz sudjelovanja isključiti natjecatelje ili ponuditelje:

(a)

ako su u stečaju, u postupku likvidacije, ako njihovim poslovanjem upravlja sud, ili ako se nalaze u sličnoj situaciji utvrđenoj nacionalnim zakonodavstvom ili pravom;

(b)

ako su proglašeni krivima za teški poslovni prekršaj, koji dovodi u pitanje njihov integritet;

(c)

ako su prekršili obveze povezane s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje ili poreza u skladu sa zakonskim odredbama države u kojoj su osnovani ili države naručitelja ili države u kojoj će se ugovor izvršavati;

(d)

ako su pokazali značajne ili postojane nedostatke u provedbi drugog javnog ugovora ili u odnosu na svoje obveze na temelju prava okoliša, socijalnog i radnog prava;

(e)

ako su oni sami, njihovo rukovodstvo, osoblje ili zastupnici u sukobu interesa koji se ne može ukloniti drugim manje drastičnim mjerama;

(f)

ako su krivi za pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju informacija koje je zatražio ESB; ili

(g)

ako su stupili u kontakt s drugim natjecateljima ili ponuditeljima s ciljem ograničavanja nadmetanja ili radi pokušaja da na nedoličan način utječu na postupak odlučivanja tijekom postupka nabave

6.   Natjecatelji ili ponuditelji obvezni su potvrditi da se ne nalaze u jednoj od situacija iz stavaka 4. i 5. i dostaviti dokaze navedene u pozivu na nadmetanje ili pozivu na dostavu ponuda. Ako se takve okolnosti pojave tijekom postupka, spomenuti natjecatelj ili ponuditelj mora bez nepotrebnog odlaganja o tome obavijestiti ESB. Natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti dokaz radi utvrđivanja njihove prihvatljivosti, bez obzira na postojanje razloga za isključenje.

7.   Kada natjecatelj ili ponuditelj ili poduzeće koji je povezano s natjecateljem sudjeluju u pripremi postupka nabave, primjerice davanjem savjeta o strategiji nabave ili izradi specifikacija, ESB je obvezan poduzeti odgovarajuće mjere radi osiguravanja poštenog tržišnog natjecanja i jednake razine informiranja među svim natjecateljima. ESB može isključiti iz postupka natjecatelja ili poduzeće, ako je to potrebno za te svrhe. Prije isključenja, natjecatelju ili poduzeću pruža se mogućnost dokazivanja da njihovo ranije sudjelovanje ne narušava tržišno natjecanje.

8.   ESB može isključiti natjecatelja ili ponuditelja koji se nalazi u nekoj od situacija iz stavaka 4. i 5., iz sudjelovanja u svim budućim postupcima nabave tijekom razumnog razdoblja. ESB odlučuje o isključenju te određuje razdoblje njegova trajanja u skladu s načelom proporcionalnosti, posebno uzimajući u obzir: (a) ozbiljnost prekršaja, postupanja, povrede ili stečajnog postupka; (b) vrijeme koje je prošlo od prekršaja, postupanja, povrede ili stečajnog postupka; (c) trajanje i bilo kakvo ponavljanje prekršaja, postupanja, povrede ili stečajnog postupka; (d) namjeru ili stupanj nehaja odgovarajućeg dobavljača; te (e) mjere koje je dobavljač poduzeo da bi izbjegao slične prekršaje, postupanja, povrede ili stečajne postupke u budućnosti. Razdoblje isključenja ne može trajati dulje od 10 godina od datuma kada je dobavljaču o tome dostavljena obavijest. Prije donošenja odluke o isključenju dobavljača ESB mu omogućuje da izrazi svoje mišljenje osim ako su razlozi za isključenje navedeni u pravomoćnoj sudskoj presudi. ESB u pisanom obliku obavještava dobavljača o svojoj odluci i njezinim glavnim razlozima.

Članak 31.

Kriteriji za odabir

1.   ESB u pozivu na nadmetanje određuje kriterije odabira za ocjenu sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja za izvršavanje ugovora. Kriteriji odabira odnose se na ovlaštenje i sposobnost natjecatelja ili ponuditelja za izvršavanje odgovarajućih profesionalnih djelatnosti, njihovu gospodarsku i financijsku sposobnost i njihovu tehničku ili stručnu sposobnost. Kriteriji za odabir moraju biti nužni i razmjerni za osiguravanje poštenog nadmetanja i postizanje svrhe ugovora.

2.   ESB može odrediti minimalne zahtjeve koje moraju ispunjavati natjecatelji ili ponuditelji. Ti minimalni zahtjevi određuju se u pozivu na nadmetanje.

3.   ESB u pozivu na nadmetanje određuje dokumente koje natjecatelji ili ponuditelji moraju dostaviti kao dokaz svoje financijske, gospodarske, tehničke i stručne sposobnosti. Može posebice zahtijevati dostavljanje Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi, kao što je utvrđeno u članku 59. Direktive 2014/24/EU, dokumentacije sadržane u sustavu eCertis ili potvrde izdane od strane nacionalnih baza podataka odobrenih dobavljača. Zahtijevana dokumentacija ne smije prelaziti okvire predmeta te mora uzimati u obzir opravdane interese dobavljača posebno u odnosu na zaštitu njihovih tehničkih i poslovnih tajni.

4.   Ako ponuditelj ili natjecatelj iz nekoga iznimnog razloga koji ESB smatra opravdanim ne može dostaviti zahtijevane dokumente, on svoju sposobnost može dokazati drugim sredstvima koje ESB smatra primjerenima i odgovarajućima.

5.   Dobavljač se može, prema potrebi, a u odnosu na određeni ugovor, osloniti na sposobnost drugih subjekata, neovisno o pravnoj prirodi svoje povezanosti s njima. U tom slučaju mora dokazati ESB-u da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora i da je subjekt može sudjelovati u postupcima nadmetanja u skladu s člankom 30. Pod jednakim uvjetima, privremena grupacija dobavljača može se osloniti na sposobnosti sudionika u grupaciji.

Članak 32.

Kriteriji dodjele

1.   ESB dodjeljuje ugovor ponuditelju koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.

2.   Osim ako je drugačije određeno, ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju jedne od sljedećih mogućnosti:

samo cijene ili troškova,

najboljeg omjera između cijene i kvalitete, ili

samo na temelju kvalitete, dok su ponuđena cijena ili troškovi za proizvode, radove i usluge, fiksno određeni.

3.   Element cijene ili troška, uzet će u obzir, u odgovarajućoj mjeri, troškove životnog vijeka, kao što su troškovi povezani s nabavom, korištenjem, održavanjem i istekom roka proizvoda, radova i usluga. Troškovi koji se odnose na okolišne vanjske učinke povezane s proizvodima, radovima i uslugama tijekom njihovog životnog vijeka, mogu se također uzeti u obzir. Cijene i troškovi uzet će se u obzir samo ako se mogu odrediti i provjeriti.

4.   Najbolji omjer između cijene i kvalitete ocjenjuje se na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne i/ili socijalne aspekte, povezane s predmetom ugovora, kao što su:

(a)

kvaliteta, uključujući tehničku vrijednost, estetske i funkcionalne značajke, dostupnost, rješenje za sve korisnike, društvene, okolišne i inovativne značajke te trgovanje i uvjete trgovanja;

(b)

organizacijska struktura, kvalifikacije i iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju određenog ugovora, ako kvaliteta angažiranog osoblja može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora;

(c)

usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, uvjeti isporuke kao što su datum isporuke, proces isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja.

5.   Svi kriteriji za odabir ponude moraju biti povezani s predmetom ugovora koji može uključivati različite faze životnog vijeka proizvoda, ponuđenih radova ili usluga, kao što su postupak proizvodnje, nabave ili trgovine tim proizvodima, radovima ili uslugama,

6.   U pozivu za nadmetanje ili pozivu na dostavu ponuda, ili u slučaju natjecateljskog dijaloga, u zahtjevu za ponudu određuje se način na koji će se utvrditi ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu sa stavkom 2.

Članak 33.

Izuzetno niske ponude

1.   ESB zahtijeva pisano objašnjenje o cijenama i troškovima predloženim u ponudi koji se čine izuzetno niskim s obzirom na ponuđene proizvode, radove ili usluge. Navedeni zahtjev može se posebno odnositi na:

(a)

ekonomičnost proizvodnog procesa, pružanja usluga ili načina gradnje;

(b)

odabrana tehnička rješenja ili bilo koje iznimno povoljne uvjete koji su dostupni ponuditelju;

(c)

originalnost ugovornih isporuka predloženih u ponudi;

(d)

postupanje u skladu s odredbama prava okoliša, socijalnog i radnog prava koje su na snazi u mjestu gdje se radovi trebaju izvršiti odnosno mjesto gdje se usluge trebaju pružiti ili proizvodi trebaju isporučiti; i

(e)

mogućnost da ponuditelj dobije državnu potporu.

2.   Nakon preispitivanja podataka koje je dostavio ponuditelj, ESB može odbiti neuobičajeno niske ponude, posebno u sljedećim slučajevima:

kada podaci koje je dostavio ponuditelj ne objašnjavaju na zadovoljavajući način nisku razinu cijene ili troškova,

kada ponuda i dostavljeni dodatni podaci ne jamče u dovoljnoj mjeri da će se ugovor pravilno izvršiti, ili

ako je ponuditelj primio državnu potporu, osim ako ponuditelj može dokazati u primjerenom roku koji odredi ESB, da je državna potpora dodijeljena zakonito u skladu s postupcima i odlukama utvrđenim pravilima Unije o državnoj potpori.

3.   ESB će odbiti ponude koje su neuobičajeno niske zbog povreda odredbi stavka 1(d).

ODJELJAK 7.

Obavijest o ishodu

Članak 34.

Obavijest o odlukama o odabiru i dodjeli ugovora

1.   ESB dostavlja svoju odluku u pisanom obliku i bez nepotrebnog odlaganja svim natjecateljima ili ponuditeljima čije su prijave ili ponude odbijene.

2.   Obavijest o odluci o dodjeli šalje se najkasnije 10 dana prije nego što ESB potpiše ugovor ako se obavijest šalje faksom ili elektroničkim putem ili najkasnije 15 dana prije potpisivanja ugovora ako se koriste druga sredstva komunikacije.

3.   Natjecatelji ili ponuditelji mogu u roku od 15 dana od primitka obavijesti zahtijevati od ESB-a da im navede razloge za odbijanje njihove prijave ili ponude i da im dostavi preslike svih dokumenata koji se odnose na procjenu njihove prijave ili ponude Ponuditelji koji nisu odabrani, a čija je ponuda bila prihvatljiva, mogu također zatražiti ime odabranog ponuditelja kao i ključna obilježja i relativne prednosti njegove ponude. Mogu također zatražiti preslike svih dokumenata koji se odnose na procjenu odabranog ponuditelja, u skladu sa stavkom 4.

4.   ESB može odlučiti ne otkriti određene informacije kada bi njihova objava utjecala na opravdane poslovne interese drugih dobavljača, kada bi spriječila primjenu zakona, kada bi mogla dovesti u pitanje pošteno tržišno natjecanje među dobavljačima, ili ako bi na bilo koji drugi način bila suprotna javnom interesu.

5.   ESB objavljuje obavijest o dodjeli ugovora u skladu sa zahtjevima Direktive 2014/24/EU u Službenom listu. Obavijest mora biti poslana Službenom listu najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

POGLAVLJE III.

POSTUPAK NABAVE ZA UGOVORE ISPOD PRAGOVA I UGOVORE O USLUGAMA IZ ČLANKA 6. STAVKA 2.

Članak 35.

Provedba postupka

Ugovori čija je ukupna procijenjena vrijednost ispod pragova utvrđenih u članku 4. stavku 3. i ugovori o uslugama iz članka 6. stavka 2. dodjeljuju se u skladu sa sljedećim postupkom.

1.

Ako je vrijednost ugovora bez PDV-a iznad ili jednaka 50 000 eura za proizvode ili usluge ili 500 000 eura za radove, ESB poziva najmanje pet prikladnih dobavljača, ako su na raspolaganju, da dostave ponudu.

2.

Ako je vrijednost ugovora bez PDV-a ispod tih pragova, ali jednaka ili viša od 20 000 eura, ESB poziva najmanje tri prikladna dobavljača, ako su na raspolaganju, da dostave ponudu.

3.

Ako je vrijednost ugovora bez PDV-a iznad ili jednaka 750 000 eura, ESB će objaviti obavijest o nadmetanju u Službenom listu. Dobavljači koji su pozvani na sudjelovanje u postupku nadmetanja bit će odabrani na temelju primljenih odgovora. Drugi dobavljači koji ispunjavaju iste kriterije mogu također biti pozvani na sudjelovanje u postupku nadmetanja.

4.

Ako je vrijednost ugovora bez PDV-a ispod 750 000 eura, ESB odabire dobavljače pozvane na sudjelovanje u postupku nadmetanja među ponuditeljima koji su uključeni u dinamički sustav nabave ili, ako takav sustav nije uspostavljen, s popisa prikladnih dobavljača koji je sastavljen nakon poziva na iskaz interesa. Ako takav popis nije sastavljen, ESB odabire dobavljače koji se trebaju pozvati na temelju svoje diskrecijske ocjene na temelju primjerene tržišne analize, uzimajući u obzir sve moguće prekogranične interese, koja potvrđuje prikladnosti dobavljača i njihov interes za sudjelovanje u postupku. Tržišna analiza može uključivati objavu mogućnosti sklapanja ugovora u elektroničkom sustavu javne nabave. ESB može također objaviti poziv na nadmetanje na svojoj internetskoj stranici ili u drugim odgovarajućim medijima. U tom slučaju, dobavljači koji su pozvani na sudjelovanje u postupku nadmetanja bit će odabrani na temelju primljenih odgovora. Drugi dobavljači koji ispunjavaju iste kriterije mogu također biti pozvani na sudjelovanje u postupku nadmetanja.

5.

ESB mora dobavljačima koji su pozvani na sudjelovanje u postupku nadmetanja poslati zahtjev za ponudu u kojem su utvrđeni zahtjevi ESB-a, postupak podnošenja ponuda i kriteriji za dodjelu ugovora. Pri određivanju roka za dostavljanje ponuda, ESB mora uzeti u obzir složenost ugovora i vrijeme potrebno za pripremu ponude.

6.

Primljene ponude procjenjuju se prema formalnim zahtjevima, kriterijima za odabir i kriterijima za dodjelu ugovora, određenim u zahtjevu za ponudu. Nakon procjene ponuda u pisanom obliku, ESB može započeti pregovore s ponuditeljima ako je ta mogućnost navedena u zahtjevu za ponudu. Pregovori se mogu provesti kao uzastopni pregovori u skladu s rangom ponuditelja ili kao usporedni pregovori s nekoliko ponuditelja čije ponude najbolje ispunjavaju kriterije dodjele.

7.

ESB dodjeljuje ugovor ponuditelju čija ponuda najbolje ispunjava kriterije za dodjelu ugovora navedene u zahtjevu za ponudu.

8.

Postupak se provodi u skladu su općim načelima navedenim u članku 3. Članak 13. stavci 5. i 6. i članci 26., 27., 28., 30 i 33. primjenjuju se na odgovarajući način.

Članak 36.

Obavijest o odluci o dodjeli ugovora i popis izvođača

1.   Nakon odluke o dodjeli ugovora, ESB mora u pisanom obliku i bez nepotrebnog odlaganja obavijestiti druge ponuditelje o ishodu postupka nadmetanja.

2.   Ponuditelji mogu u roku od 15 dana od primitka obavijesti zahtijevati od ESB-a da im navede razloge za odbijanje njihove ponude i da im dostavi preslike svih dokumenata koji se odnose na procjenu njihove ponude

3.   ESB jednom godišnje objavljuje popis ugovora čija vrijednost prelazi 50 000 eura koji su dodijeljeni u skladu s člankom 35. ili za koje je odobrena iznimka u skladu s člankom 6. stavkom 1. U popisu se navode imena izvođača kojima su dodijeljeni ugovori, predmet i vrijednost ugovora. Za ugovore obuhvaćene člankom 6. stavkom 2., čija vrijednost prelazi 750 000 eura, ESB objavljuje obavijest o dodjeli ugovora u Službenom listu.

Članak 37.

Izravna dodjela ugovora

ESB može dodijeliti ugovore na temelju samo jedne ponude ako procijenjena vrijednost ugovora ne prelazi 20 000 eura bez PDV-a.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Poništenje postupaka nadmetanja

1.   ESB može poništiti postupak nadmetanja u bilo kojem trenutku prije potpisivanja ugovora, a da natjecatelji ili ponuditelji nemaju pravo na odštetni zahtjev.

2.   Odluka ESB-a o poništenju mora poštovati opća načela iz članka 3. stavka 1.

3.   ESB mora obrazložiti odluku te s njom upoznati natjecatelje i ponuditelje.

Članak 39.

Žalbeni postupak

1.   U postupcima javnog nadmetanja u skladu s poglavljem II., natjecatelji i ponuditelji mogu u roku od 15 dana od primitka obavijesti iz članka 34. stavka 3., ili ako se ne zahtijevaju nikakve informacije, u roku od 15 dana od primitka obavijesti, u skladu s člankom 34. stavkom 1., izjaviti žalbu u pisanom obliku protiv odluke ESB-a o odbijanju njihove prijave ili ponude. Žalba mora sadržavati sve prateće informacije i obrazložene prigovore.

2.   Žalba se upućuje ESB-ovu Tijelu za reviziju nabave (engl. Procurement Review Body – PRB). Ako PRB smatra da odluka o odbijanju prijave ili ponude podnositelja žalbe predstavlja povredu ove Odluke ili općih načela prava koja uređuju nabavu, tada nalaže da se postupak nadmetanja ili njegovi dijelovi ponove ili donosi konačnu odluku. U protivnom, žalba se odbija. PRB obavještava podnositelja žalbe u pisanom obliku o svojoj odluci u roku od mjesec dana od primitka žalbe. U odluci se navode razlozi na kojima se odluka temelji.

3.   Žalba nema suspenzivni učinak. PRB može, ako smatra primjerenim, odgoditi postupak nabave ili dodjelu ugovora.

Članak 40.

Nadležnost

Za sve sporove između ESB-a i dobavljača povezane s ovom Odlukom ili određenim postupkom nabave isključivo je nadležan Sud Europske unije. Ako je na raspolaganju žalbeni postupak u skladu s člankom 39., podnositelj žalbe mora pričekati odluku ESB-a o žalbi prije podnošenja predmeta Sudu. Rokovi utvrđeni Ugovorom o funkcioniranju Europske unije počinju teći od primitka odluke o žalbi od strane dobavljača.

Članak 41.

Stupanje na snagu

1.   Ova Odluka stupa na snagu 15. travnja 2016. te stavlja izvan snage i zamjenjuje Odluku ESB/2007/5.

2.   Postupci nadmetanja započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršavaju se u skladu s Odlukom ESB/2007/5, a dodijeljeni ugovor uređuje se u skladu s Odlukom ESB/2007/5. U smislu ove odredbe, smatra se da je postupak nadmetanja započeo na dan kad je poziv na nadmetanje poslan Službenom listu ili, u slučajevima kada navedeni poziv nije potreban, na dan kada je ESB pozvao jednog ili više dobavljača da dostave ponude ili prijedloge.

3.   Upućivanja na odluku koja je stavljena izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu odluku i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 9. veljače 2016.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 80, 18.3. 2004., str. 33.

(2)  Odluka ESB/2007/5 od 3. srpnja 2007. o utvrđivanju pravila o nabavi (SL L 184, 14.7.2007., str. 34.).

(3)  Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, 30.4.2004., str. 114.).

(4)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

(5)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na ukupni proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća br. 1. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 17, 6.10.1958., str. 385/58).

(7)  Odluka ESB/2008/17 od 17. studenoga 2008. o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava (SL L 319, 29.11.2008., str. 76.).

(8)  Smjernica (EU) 2015/280 Europske središnje banke od 13. studenog 2014. o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu novčanica (ESB/2014/44) (SL L 47, 20.2.2015., str. 29.).

(9)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


PRILOG I.

USLUGE SUKLADNO ČLANKU 6. STAVKU 2.

CPV oznaka

Opis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [usluge pribavljanja osoba za pomoć u kućanstvu];79624000-4 [usluge pribavljanja osoblja za medicinsku njegu] i 79625000-1 [usluge pribavljanja medicinskog osoblja] od 85000000-9 do 85323000-9;98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem] i od 98513000-2 do 98514000-9 [usluge posredovanja za radnu snagu za kućanstva, usluge agencijskog osoblja za kućanstva, usluge uredskog osoblja za kućanstva, osoblje za rad na određeno vrijeme za kućanstva, usluge pomoći u kući i kućanske usluge]

Zdravstvene, društvene i povezane usluge

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [usluge uprave, obrane i socijalnog osiguranja], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8

79950000-8 [usluge organiziranja izložbi, sajmova i kongresa], 79951000-5 [usluge organiziranja seminara], 79952000-2 [usluge organiziranja raznih događanja], 79952100-3 [usluge organiziranja kulturnih događanja], 79953000-9 [usluge organiziranja festivala], 79954000-6 [usluge organiziranja proslava], 79955000-3 [usluge organiziranja modnih revija], 79956000-0 [usluge organiziranja sajmova i izložbi]

Administrativne, društvene, obrazovne, zdravstvene usluge i usluge vezane uz kulturu

75300000-9

Usluge obvezne socijalne sigurnosti

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Usluge vezane uz naknade

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3

Druge usluge zajednice, društvene i osobne usluge, uključujući usluge sindikata, političkih organizacija, udruženja mladih i drugih organizacija s članstvom

98131000-0

Vjerske usluge

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 [55521000-8 usluge dostavljanja pripremljene hrane u privatna kućanstva, 55521100-9 usluge redovnog dovoženja hrane, 55521200-0 usluge dostave hrane] 55520000-1 usluge dostavljanja pripremljene hrane, 55522000-5 usluge dostavljanja pripremljene hrane za prijevozna poduzeća, 55523000-2 usluge dostavljanja pripremljene hrane za ostala poduzeća ili ustanove, 55524000-9 usluge dostavljanja pripremljene hrane u škole

55510000-8 usluge menze, 55511000-5 usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa, 55512000-2 usluge vođenja menze, 55523100-3 usluge školskih obroka

Hotelijerske i ugostiteljske usluge

79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5;

Pravne usluge, u mjeri u kojoj one nisu isključene na temelju članka 2. stavka 3. točke (j)

75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 do 75131000-3

Druge administrativne usluge i državne usluge

75200000-8 do 75231000-4

Pružanje usluga za zajednicu

75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Zatvorske usluge, usluge javne sigurnosti i spasilačke usluge

79700000-1 do 79721000-4 [istražiteljske usluge i usluge u području sigurnosti, usluge u području sigurnosti, usluge nadzora alarmnih uređaja, čuvarske službe, usluge nadzora, usluge sustava praćenja, usluge potrage za bjeguncima, usluge patrolnih službi, usluge izdavanja identifikacijskih znački, istražiteljske usluge i usluge detektivskih agencija] 79722000-1[grafološke usluge], 79723000-8 [usluge analize otpada]

Istražiteljske usluge i usluge u području sigurnosti

98900000-2 [usluge koje pružaju ekstrateritorijalne organizacije i tijela] i 98910000-5 [usluge koje su svojstvene međunarodnim organizacijama i tijelima]

Međunarodne usluge

64000000-6 [poštanske i telekomunikacijske usluge], 64100000-7 [poštanske i kurirske usluge], 64110000-0 [poštanske usluge], 64111000-7 [poštanske usluge vezane uz dnevni tisak i časopise], 64112000-4 [poštanske usluge vezane uz pisma], 64113000-1 [poštanske usluge vezane uz pakete], 64114000-8 [poštanske šalterske usluge], 64115000-5 [iznajmljivanje poštanskog sandučića], 64116000-2 [usluge podizanja na pošti], 64122000-7 [unutarnje uredske poštanske i dostavljačke usluge]

Poštanske usluge

50116510-9 [usluge protektiranja guma], 71550000-8 [kovačke usluge]

Razne usluge


PRILOG II.

KORELACIJSKA TABLICA

Odluka ESB/2007/5

Ova Odluka

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 21.

Članak 11.

Članak 10.

Članak 12.

Članak 11.

Članak 13.

Članak 12.

Članak 14.

Članak 13.

Članak 15.

Članak 18.

Članak 16.

Članak 19.

Članak 16.a

Članak 22.

Članak 17.

Članak 16.

Članak 18.

Članak 23.

Članak 19. stavak 3.

Članak 15.

Članak 19. stavak 1., 2., 4. i 5.

Članak 26.

Članak 20.

Članak 27.

Članak 21.

Članak 28.

Članak 22.

Članak 24.

Članak 23.

Članak 29.

Članak 24.

Članak 30.

Članak 25.

Članak 31.

Članak 26.

Članak 32.

Članak 27.

Članak 33.

Članak 28.

Članak 34.

Članak 29.

Članak 35.

Članak 30.

Članak 36.

Članak 31.

Članak 37.

Članak 32.

Članak 38.

Članak 33.

Članak 39.

Članak 34.

Članak 40.

Članak 35.

Članak 41.


Top