EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Decizia (UE) 2016/245 a Băncii Centrale Europene din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/15


DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 9 februarie 2016

de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2)

(reformare)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2007/5 (2) a fost modificată de mai multe ori și a suferit modificări substanțiale pe fond. Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

Banca Centrală Europeană (BCE) respectă principiul eficienței în raport cu costurile și urmărește obținerea celui mai bun raport calitate-preț în achiziționarea de produse, servicii și lucrări.

(3)

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) a fost înlocuită de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4). Nici această directivă, și nici Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (5) nu se aplică BCE.

(4)

BCE respectă principiile generale ale dreptului achizițiilor astfel cum sunt reflectate în Directiva 2014/24/UE și Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(5)

Articolul 6 din Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a limbilor utilizate de Comunitatea Economică Europeană (6) prevede că instituțiile Uniunii pot prevedea în regulamentele lor de procedură care dintre limbile oficiale trebuie folosite în anumite cazuri.

(6)

Decizia BCE/2008/17 (7) stabilește cadrul pentru achizițiile comune ale Eurosistemului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I

NORME GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii se aplică următoarele definiții:

1.

„contracte” înseamnă contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între BCE și unul sau mai mulți furnizori și care au ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

2.

„contracte de furnizare” înseamnă contracte care au ca obiect achiziția, leasingul, închirierea sau achiziția în rate de produse, cu sau fără opțiune de cumpărare. Un contract care are ca obiect furnizarea de produse și care cuprinde, cu titlu accesoriu, și lucrări de montaj și de instalare, este considerat contract de furnizare;

3.

„contracte de servicii” înseamnă contracte, altele decât cele prevăzute la punctul (2), care au ca obiect prestarea de servicii. Un contract care are ca obiect prestarea de servicii și care cuprinde activități privind efectuarea de lucrări numai în mod accesoriu în raport cu obiectul principal al contractului este considerat contract de servicii;

4.

„contracte de lucrări” înseamnă contracte, altele decât cele prevăzute la punctele (2) și (3), care au ca obiect fie execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări. O „lucrare” înseamnă rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil care este suficient prin el însuși pentru a îndeplini o funcție economică sau tehnică;

5.

„contracte de concesiune” înseamnă contracte care au ca obiect fie prestarea de servicii, fie execuția de lucrări, în care concesionarul primește drept contrapartidă în principal permisiunea BCE de a exploata rezultatul acestor lucrări sau de a furniza servicii altora;

6.

„prestații” înseamnă lucrările care urmează să fie executate, serviciile care urmează să fie prestate sau produsele care urmează să fie furnizate în temeiul unui contract;

7.

„parteneriat pentru inovare” înseamnă o procedură la care orice furnizor poate solicita să participe și prin care BCE pune bazele unui parteneriat cu unul sau mai mulți candidați admiși la respectiva procedură în scopul de a dezvolta și achiziționa produse, servicii sau lucrări inovatoare;

8.

„sistem dinamic de achiziție” înseamnă un proces în întregime electronic pentru achiziționarea de produse de uz general, ale căror caracteristici, astfel cum sunt disponibile în general pe piață, îndeplinesc cerințele BCE;

9.

„acord-cadru” înseamnă un acord încheiat între BCE și unul sau mai mulți furnizori care are ca obiect stabilirea condițiilor anumitor contracte care urmează să fie atribuite în cursul unei perioade determinate, în special în ceea ce privește prețurile și, după caz, cantitățile avute în vedere;

10.

„furnizor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate publică sau grup de astfel persoane și/sau entități care oferă pe piață execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

11.

„candidat” înseamnă un furnizor care a depus o solicitare de participare la o procedură de licitație restrânsă, de negociere, de dialog competitiv sau de parteneriat pentru inovare;

12.

„ofertant” înseamnă un furnizor care a depus o ofertă;

13.

„contracte de cercetare și dezvoltare în domeniul siguranței bancnotelor” înseamnă contracte legate de activitatea în plan teoretic sau de experimentele practice, de analiza sau de cercetarea efectuate în condiții controlate pentru:

dobândirea de noi cunoștințe sau dezvoltarea de materiale, de procese de producție sau de echipamente noi sau îmbunătățite pentru originarea, producerea, transportul, emisiunea, verificarea autenticității sau distrugerea bancnotelor euro, inclusiv materialele pentru originarea acestora; sau

inițierea producerii de materiale, produse sau echipamente noi sau îmbunătățite pentru originarea, producerea, transportul, emisiunea, verificarea autenticității și distrugerea bancnotelor euro, inclusiv materialele pentru originarea acestora.

Contractele de cercetare și dezvoltare în domeniul siguranței bancnotelor nu includ contractele privind tipărirea pilot de bancnote euro;

14.

„procedură de licitație deschisă” înseamnă o procedură în cadrul căreia orice furnizor interesat poate depune o ofertă;

15.

„procedură de licitație restrânsă” înseamnă o procedură la care orice furnizor poate solicita să participe, dar la care numai candidații invitați de BCE pot depune o ofertă;

16.

„procedură de negociere” înseamnă o procedură în cadrul căreia BCE consultă furnizorii aleși de ea și negociază condițiile oricărui contract cu unul sau mai mulți dintre aceștia;

17.

„dialog competitiv” înseamnă o procedură la care orice furnizor poate solicita să participe și în cadrul căreia BCE conduce un dialog cu candidații admiși la această procedură, în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluții adecvate care să poată răspunde cerințelor sale;

18.

„licitație electronică” înseamnă un proces repetitiv care implică un sistem electronic prin care sunt prezentate prețuri noi, revizuite descrescător, și/sau valori noi cu privire la anumite elemente ale ofertelor, proces ce are loc după o primă evaluare completă a ofertelor și care permite realizarea clasamentului acestora pe baza unor metode automate de evaluare;

19.

„invitație de participare” înseamnă invitația trimisă candidaților sau furnizorilor pentru a depune o ofertă, care precizează procedura, cerințele BCE și termenii și condițiile contractului;

20.

„zile” înseamnă zile calendaristice;

21.

„scris(ă)” sau „în scris” înseamnă orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și ulterior comunicat, inclusiv informații transmise și păstrate prin mijloace electronice;

22.

„invitație de exprimare a interesului” înseamnă o procedură pentru crearea unei liste de furnizori corespunzători care pot fi invitați să participe la proceduri de achiziție.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   BCE atribuie contracte de furnizare, de servicii, de lucrări și de concesiune în nume propriu în conformitate cu prezenta decizie.

(2)   De asemenea, BCE poate organiza, în conformitate cu prezenta decizie, proceduri comune de atribuire pe cont propriu și în numele uneia sau mai multor bănci centrale naționale (BCN), autorități naționale de supraveghere, instituții și organisme ale Uniunii și/sau organizații internaționale. În astfel de cazuri BCE precizează în documentația procedurii de achiziție: (a) celelalte autorități contractante participante; și (b) structura relațiilor contractuale avută în vedere.

(3)   Prezenta decizie nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

acordurile de cooperare:

(i)

care servesc la îndeplinirea misiunilor publice ale Eurosistemului sau ale Sistemului European al Băncilor Centrale și care au fost încheiate de BCE și BCN; sau

(ii)

care servesc la îndeplinirea de misiuni publice și care au fost încheiate de BCE și alte instituții și organisme ale Uniunii, organizații internaționale sau autorități publice;

atunci când cooperarea este guvernată doar de considerente de interes public, în special atingerea unor obiective comune, necomerciale, iar părțile desfășoară mai puțin de 20 % din activitățile relevante pe piața liberă;

(b)

procedurile de achiziție la care participă BCE și care sunt organizate de oricare dintre următoarele: (i) instituții și organisme ale Uniunii; (ii) organizații internaționale; sau (iii) autorități publice, cu condiția ca în fiecare caz normele care reglementează aceste proceduri de achiziție să fie conforme cu principiile generale ale dreptului Uniunii în materie de achiziții;

(c)

achiziția de bancnote, care este reglementată de Orientarea (UE) 2015/280 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/44) (8);

(d)

emisiunea, vânzarea, achiziția sau transferul de valori mobiliare sau de alte instrumente financiare și servicii financiare în legătură cu aceste tranzacții;

(e)

achiziția sau locațiunea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, de construcții existente sau de alte bunuri imobile sau care se referă la drepturile asupra unor astfel de bunuri;

(f)

contractele de muncă dintre BCE și personalul acesteia încheiate în conformitate cu condițiile de angajare ale BCE;

(g)

serviciile de arbitraj și de conciliere;

(h)

serviciile de cercetare și dezvoltare, cu excepția cazului în care beneficiile aferente serviciilor revin exclusiv BCE pentru uz propriu, iar serviciile prestate sunt remunerate de către BCE;

(i)

contractele pentru spațiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media audiovizuale sau de radiodifuziune;

(j)

contractele privind reprezentarea juridică a BCE pentru pregătirea sau în cadrul unor proceduri în fața instanțelor judecătorești sau unor proceduri de arbitraj și contractele pentru serviciile exclusive ale notarilor, administratorilor fiduciari și funcționarilor instanțelor judecătorești;

(k)

serviciile de transport public de pasageri pe calea ferată sau cu metroul.

(4)   Prezenta decizie nu se aplică în ceea ce privește contractele dintre BCE și o persoană juridică de drept public sau de drept privat cu privire la care BCE exercită un control similar celui pe care îl exercită în ceea ce privește propriile unități operaționale, atunci când peste 80 % din activitățile persoanei juridice respective sunt desfășurate pentru îndeplinirea atribuțiilor care i-au fost încredințate de BCE și nu există participație privată directă de capital care să asigure controlul asupra acelei persoane juridice.

(5)   În cazuri excepționale, BCE poate desfășura proceduri pentru selectarea de persoane fizice care să servească drept membri ai unor comitete consultative la nivel înalt care să asiste BCE în îndeplinirea misiunilor ce îi revin. Astfel de experți primesc o alocație fixă stabilită în avans și care nu depășește pentru un expert valoarea-limită stabilită la articolul 4 alineatul (3) litera (a). Aceștia sunt selectați pe baza experienței lor profesionale, utilizându-se criterii de selecție care respectă principiile generale prevăzute la articolul 3. BCE poate adopta o decizie care să stabilească mai detaliat procedura și condițiile de selecție.

(6)   Prezenta decizie se aplică următoarelor contracte subvenționate direct de BCE cu mai mult de 50 %:

(a)

contracte de lucrări a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât valoarea-limită pentru contracte de lucrări prevăzută la articolul 4 alineatul (3) și care au ca obiect activități de geniu civil sau lucrări de construcții de clădiri destinate utilizării în scopuri administrative, sportive, recreative, în legătură cu sănătatea sau petrecerea timpului liber sau în scopuri școlare sau universitare;

(b)

contracte de servicii care au legătură cu un contract de lucrări prevăzut la litera (a) a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât valoarea-limită pentru contracte de servicii prevăzută la articolul 4 alineatul (3).

BCE se asigură că astfel de contracte sunt atribuite în conformitate cu prezenta decizie, chiar dacă atribuirea este făcută de o altă entitate sau dacă BCE atribuie astfel de contracte în numele unei alte entități.

(7)   Contractele mixte al căror obiect cuprinde prestații prevăzute de tipuri diferite de contracte sunt atribuite în conformitate cu normele și dispozițiile aplicabile prestației care constituie obiectul principal al contractului respectiv. Obiectul principal al unui contract mixt este determinat de prestația cu cea mai mare valoare estimată, în afara cazului în care circumstanțe excepționale impun ca o altă prestație să constituie obiectul principal al contractului, datorită caracteristicilor specifice ale acesteia.

Articolul 3

Principii generale

(1)   Procedurile de achiziție se desfășoară în conformitate cu principiile generale de transparență și publicitate, de proporționalitate, de egalitate de acces și egalitate de tratament, de nediscriminare și de concurență loială.

(2)   BCE desfășoară procedurile de achiziție în limba engleză, în afara cazului în care circumstanțe excepționale privind procedura sau obiectul contractului impun utilizarea altor limbi. BCE include în documentație orice astfel de circumstanțe.

Articolul 4

Valori-limită aplicabile contractelor

(1)   Contractele a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât valorile-limită stabilite la alineatul (3) sunt atribuite în conformitate cu procedurile prevăzute în capitolul II.

(2)   Contractele a căror valoare estimată, fără TVA, este mai mică decât valorile-limită stabilite la alineatul (3) sunt atribuite în conformitate cu procedurile prevăzute în capitolul III. Contractele a căror valoare estimată este mai mică de 20 000 EUR sunt atribuite în conformitate cu articolul 37.

(3)   Se aplică următoarele valori-limită:

(a)

209 000 EUR pentru contractele de furnizare și de servicii;

(b)

5 225 000 EUR pentru contractele de lucrări și de concesiune.

Articolul 5

Calcularea valorii estimate a unui contract

(1)   Calculul valorii estimate a unui contract se bazează pe valoarea totală de plătit, fără TVA, estimată de BCE, inclusiv pentru orice formă de opțiuni sau reînnoiri prevăzute în anunțul de participare. Calculul include costurile auxiliare, în special primele, remunerațiile, dobânzile și comisioanele, costurile de călătorie și de cazare, premiile, plățile și orice alte forme de remunerare care trebuie făcute în beneficiul candidaților sau ofertanților.

(2)   Calculul valorii estimate este valabil în perioada în care BCE decide cu privire la tipul de procedură de achiziție care va fi folosit.

(3)   Nicio achiziție nu poate fi fragmentată cu intenția de a evita aplicarea procedurilor prevăzute de prezenta decizie. Calculul valorii estimate a unui contract nu se face cu intenția de a-l exclude de la aplicarea procedurilor prevăzute în capitolul II sau la articolul 35.

(4)   Calculul valorii estimate a contractelor de lucrări ține seama de costurile totale legate de execuția lucrărilor, inclusiv valoarea produselor necesare pentru execuția lucrărilor și puse la dispoziția contractantului de către BCE. Costurile legate de proiectarea și planificarea lucrărilor sunt de asemenea incluse dacă fac parte din contractul de lucrări.

(5)   Pentru contractele care au ca obiect furnizarea continuă de produse și servicii, valoarea care trebuie luată în considerare ca bază de calcul a valorii estimate a contractului este, după caz, următoarea:

(a)

în cazul contractelor cu durată determinată: valoarea totală pentru întreaga durată;

(b)

în cazul contractelor pe durată nedeterminată: valoarea lunară înmulțită cu 48.

(6)   În cazul contractelor succesive de furnizare, de servicii sau de lucrări de același tip, calculul valorii estimate a contractului are la bază valoarea efectivă totală a contractelor succesive atribuite în cursul ultimelor 12 luni. Calculul valorii estimate ține seama de orice modificări ale cantității sau valorii preconizate să apară în cursul a 12 luni următoare încetării contractului inițial.

(7)   În cazul în care un contract este divizat în mai multe loturi sau în cazul în care mai multe contracte care urmează să fie atribuite sunt strict interdependente și au același obiectiv, se ia în considerare valoarea combinată a tuturor loturilor sau contractelor individuale. În cazul în care valoarea combinată este egală cu sau mai mare decât valorile-limită prevăzute la articolul 4 alineatul (3), procedurile prevăzute în capitolul II din prezenta decizie se aplică tuturor loturilor și contractelor. Cu toate acestea, BCE poate să aplice procedura prevăzută la articolul 35 sau, după caz, la articolul 37 în ceea ce privește loturile și contractele individuale a căror valoare estimată este mai mică de 80 000 EUR, fără TVA, pentru contractele de furnizare și de servicii, și mai mică de 1 milion EUR, fără TVA, pentru contractele de lucrări, cu condiția ca valoarea totală estimată a tuturor loturilor atribuite prin procedurile prevăzute la articolele 35 și 37 să nu depășească 20 % din valoarea totală estimată a tuturor loturilor.

(8)   Valoare unui parteneriat pentru inovare este calculată cu luarea în considerare a valorii maxime estimate, fără TVA, a activităților de cercetare și dezvoltare care urmează a fi desfășurate pe parcursul tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, precum și a produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi dezvoltate și achiziționate la finalul parteneriatului respectiv.

(9)   Valoarea contractelor-cadru și a sistemelor dinamice de achiziție se calculează pe baza valorii maxime estimate, fără TVA, a tuturor contractelor preconizate pentru întreaga perioadă de aplicare a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție.

Articolul 6

Excepții

(1)   În următoarele cazuri BCE poate devia de la anumite cerințe procedurale sau poate atribui direct un contract unui furnizor:

(a)

când, din motive imperative și conform unor criterii obiective, contractul poate fi atribuit numai unui anumit furnizor. Aceste motive pot fi de natură tehnică, artistică sau juridică, inclusiv exercitarea unor drepturi exclusive stabilite în conformitate cu legislația aplicabilă, dar nu de natură economică;

(b)

când, din motive de urgență extremă determinată de evenimente imprevizibile pentru BCE, termenele unei proceduri de achiziție nu pot fi respectate;

(c)

când BCE a clasificat contractul ca fiind secret sau atunci când îndeplinirea contractului trebuie să fie însoțită de măsuri speciale de securitate, în conformitate cu normele de securitate ale BCE, sau când protecția intereselor esențiale ale BCE impune acest lucru. Contractele de cercetare și dezvoltare în domeniul siguranței bancnotelor necesită măsuri speciale de securitate și, prin urmare, nu fac obiectul cerințelor prevăzute în prezenta decizie;

(d)

în cazul contractelor de furnizare, când produsele implicate sunt realizate doar în scopuri de cercetare, efectuarea de experimente, studii sau pentru dezvoltare; această dispoziție nu se aplică producției în serie pentru stabilirea viabilității comerciale a produsului sau amortizarea costurilor de cercetare și dezvoltare;

(e)

când prestațiile sunt achiziționate în condiții deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care își lichidează definitiv activitățile comerciale, fie de la administratorii judiciari sau de la lichidatorii desemnați în caz de faliment, de concordat cu creditorii sau în cazul unei proceduri similare, în temeiul reglementărilor naționale.

(f)

în cazul unor produse suplimentare achiziționate în cadrul unui contract de furnizare care înlocuiesc sau se adaugă produselor sau lucrărilor de instalare inițiale, dacă schimbarea furnizorului ar conduce la dificultăți disproporționate în funcționare și mentenanță. Durata contractelor privind astfel de produse suplimentare nu depășește trei ani; și

(g)

în alte cazuri prevăzute expres de prezenta decizie.

În toate cazurile prevăzute în primul paragraf, BCE menține concurența dintre mai mulți furnizori corespunzători ori de câte ori este posibil.

(2)   Indiferent de valoarea contractului, BCE poate atribui un contract în conformitate cu articolul 35 dacă obiectul principal al contractului este unul dintre serviciile prevăzute în anexa I.

Articolul 7

Durata și prelungirea contractelor

(1)   Durata unui contract, inclusiv orice prelungiri, nu depășește patru ani, cu excepția cazurilor în care obiectul acestuia sau alt motiv legitim justifică o durată mai lungă.

(2)   În cazul în care un contract este încheiat pentru o perioadă determinată, durata acestuia poate fi prelungită peste cea inițială, în următoarele condiții:

(a)

în anunțul de participare sau, în cazul unei proceduri prevăzute la capitolul III, în cererea de ofertă a fost prevăzută posibilitatea unei prelungiri;

(b)

prelungirea este justificată în mod corespunzător; și

(c)

prelungirile au fost luate în considerare atunci când a fost stabilită procedura aplicabilă în conformitate cu articolul 4.

(3)   În caz contrar, durata unui contract pe perioadă determinată poate fi prelungită numai în situațiile descrise la articolul 6 alineatul (1).

Articolul 8

Produse, servicii și lucrări suplimentare

(1)   BCE poate comanda de la contractantul inițial produse, servicii sau lucrări suplimentare, indiferent de valoarea acestora, dacă:

(a)

documentația procedurii de achiziție include clauze de opțiune sau de revizuire clare și exacte care prevăd produse, servicii sau lucrări suplimentare; și

(b)

produsele, serviciile sau lucrările suplimentare au fost luate în considerare la calcularea valorii contractului în conformitate cu articolul 5.

Clauzele respective determină acoperirea și natura posibilelor revizuiri sau opțiuni și condițiile în care pot fi folosite. Acestea nu prevăd revizuiri sau opțiuni care ar altera natura contractului inițial în ansamblu.

(2)   BCE poate comanda de la un contractant produse, servicii sau lucrări suplimentare, indiferent de valoarea acestora, dacă modificările care trebuie aduse contractului inițial nu sunt substanțiale. Modificările sunt considerate a fi substanțiale dacă alterează natura contractului inițial în ansamblu.

Modificările sunt considerate a nu fi substanțiale dacă valoarea cumulată a acestora rămâne mai mică decât: (a) cele două valori-limită prevăzute la articolul 4 alineatul (3), și (b) 10 % din valoarea contractului inițial pentru contractele de furnizare și de servicii sau 15 % din valoarea contractului inițial pentru contractele de lucrări.

Orice modificări care depășesc aceste valori-limită sunt considerate substanțiale, în special atunci când una sau mai multe dintre condițiile următoare sunt îndeplinite:

(a)

modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de achiziție inițială, ar fi permis acceptarea unor candidați diferiți de cei selectați inițial sau a unei oferte diferite de cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți în procedura de achiziție;

(b)

modificarea schimbă echilibrul economic al contractului în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul inițial;

(c)

modificarea extinde considerabil sfera de aplicare a contractului;

(d)

un nou contractant îl înlocuiește cu pe cel căruia i-a fost acordat contractul inițial în alte cazuri decât cele prevăzute la alineatul (4).

(3)   În plus, BCE poate comanda de la contractantul inițial produse, servicii sau lucrări suplimentare:

(a)

dacă produsele, serviciile sau lucrările suplimentare devin necesare datorită unor circumstanțe pe care BCE, deși a acționat în mod diligent, nu le-a putut prevedea, cu condiția ca modificarea să nu altereze natura contractului inițial în ansamblu; sau

(b)

dacă produsele, serviciile sau lucrările suplimentare care au devenit necesare nu pot fi separate din punct de vedere tehnic sau economic de contractul inițial fără a genera inconveniente semnificative sau o duplicare semnificativă a costurilor.

Cu toate acestea, valoarea produselor, serviciilor sau lucrărilor suplimentare nu depășește în fiecare caz 50 % din valoarea inițială a contractului.

(4)   Un contract poate fi modificat prin înlocuirea contractantului căruia i-a fost acordat cu un alt contractant, ca urmare a uneia dintre următoarele:

(a)

o revizuire explicită, clară și exactă sau o clauză de opțiune;

(b)

preluarea integrală sau parțială a poziției contractantului inițial, ca urmare a unei restructurări a societății, inclusiv a unei preluări, fuziuni, achiziții sau insolvențe, de către un alt furnizor care îndeplinește criteriile care au fost aplicate inițial pentru selectarea contractantului inițial, cu condiția ca acest lucru să nu implice alte modificări substanțiale ale contractului și să nu aibă drept obiectiv evitarea aplicării prezentei decizii; sau

(c)

asumarea de către BCE a obligațiilor față de subcontractanții contractantului, inclusiv obligația de a face plăți direct către subcontractanți, atunci când contractul prevede acest lucru.

(5)   În ceea ce privește contractele inițiale acordate în conformitate cu capitolul II, BCE publică în Jurnalul Oficial o notificare în legătură cu orice comandă de produse, servicii sau lucrări suplimentare în conformitate cu alineatul (3) dacă valoarea totală a produselor, serviciilor sau lucrărilor suplimentare comandate în temeiul unui astfel de contract depășește 50 % din valoarea inițială a contractului.

(6)   În cazul în care niciuna dintre condițiile prevăzute la alineatele (1)-(4) nu sunt îndeplinite, contractele pentru produse, servicii sau lucrări suplimentare pot fi atribuite numai în conformitate cu articolele 4 și 6 din prezenta decizie.

CAPITOLUL II

PROCEDURILE DE ATRIBUIRE PUBLICĂ A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE

Articolul 9

Prezentare generală

(1)   BCE atribuie contractele a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare decât valorile-limită stabilite la articolul 4 alineatul (3) prin procedura de licitație deschisă. În cazuri justificate, BCE poate aplica o procedură de licitație restrânsă, o procedură de negociere, un dialog competitiv sau un parteneriat pentru inovare, în condițiile prevăzute la articolele 11-14.

(2)   BCE poate să instituie acorduri-cadru sau sisteme dinamice de achiziție și să atribuie contracte pe această bază, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 18 și, respectiv, 19.

(3)   Procedurile prevăzute la alineatele (1) și (2) pot fi completate de o licitație electronică, astfel cum este prevăzut la articolul 16.

(4)   BCE poate organiza concursuri de soluții. Procedura pentru concursul de soluții se stabilește prin anunțul de participare la concurs publicat în Jurnalul Oficial. Aceasta respectă principiile generale pentru concursurile de soluții, inclusiv pe cele privind publicitatea, transparența și nediscriminarea, precum și integritatea și independența juriului concursului. Criteriile aplicate în concursurile de soluții pot include, în special, criterii privind valoarea artistică a conceptului și conformitatea acestuia cu bugetul.

(5)   BCE atribuie contracte de concesiune în conformitate cu articolul 20 și principiile generale prevăzute la articolul 3. Procedura de atribuire este prevăzută în anunțul de participare.

SECȚIUNEA 1

Tipuri de proceduri și desfășurarea procedurii

Articolul 10

Procedura de licitație deschisă

(1)   De la data publicării unui anunț de participare, toți furnizorii interesați pot solicita invitația de participare, în cazul în care aceasta nu este disponibilă prin mijloace electronice. BCE transmite invitația de participare în termen de șase zile de la primirea cererii, dacă respectiva cerere a fost făcută cu suficient timp înainte de termenul pentru depunerea ofertelor.

(2)   Furnizorii interesați își depun ofertele în termenul stabilit de BCE și includ toată documentația solicitată de BCE.

(3)   BCE atribuie contractul ofertantului a cărui ofertă îndeplinește cel mai bine criteriile de atribuire prevăzute în anunțul de participare sau invitația de participare.

Articolul 11

Procedura de licitație restrânsă

(1)   BCE poate aplica procedura de licitație restrânsă în cazul în care:

(a)

cerințele BCE pot fi definite în mod detaliat astfel încât ofertele să poată fi comparate între ele și contractul să poată fi atribuit fără negocieri cu ofertanții; și

(b)

este necesară limitarea numărului de oferte din motive administrative sau din cauza naturii achiziției.

(2)   De la data publicării unui anunț de participare, furnizorii interesați își pot depune candidatura pentru a participa la procedura de licitație restrânsă. Aceștia își depun candidatura în termenul prevăzut în anunțul de participare și furnizează documentația solicitată de BCE.

(3)   BCE verifică eligibilitatea candidaților și evaluează candidaturile în raport cu criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare. BCE invită cel puțin cinci candidați eligibili care îndeplinesc criteriile de selecție să depună o ofertă, cu condiția să fie disponibil un număr suficient de candidați care îndeplinesc criteriile de selecție. Invitația de participare se trimite în scris și în mod simultan tuturor candidaților invitați să depună ofertă.

(4)   Candidații invitați își depun ofertele în termenul stabilit de BCE și includ toată documentația solicitată de BCE.

(5)   BCE atribuie contractul ofertantului a cărui ofertă îndeplinește cel mai bine criteriile de atribuire prevăzute în anunțul de participare sau invitația de participare.

Articolul 12

Procedura de negociere

(1)   BCE poate aplica procedura de negociere în cazul în care:

(a)

nevoile BCE nu pot fi îndeplinite fără adaptarea soluțiilor deja disponibile sau presupun soluții de proiectare sau inovatoare;

(b)

contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza naturii specifice, complexității, caracterului juridic și financiar al prestațiilor, precum și al riscurilor corespunzătoare acestora; sau

(c)

specificațiile tehnice nu pot fi stabilite cu suficientă precizie din perspectiva unui standard tehnic sau al unei referințe tehnice.

(2)   De asemenea, BCE poate să utilizeze procedura de negociere dacă, drept răspuns la o procedură de licitație deschisă sau restrânsă sau la un dialog competitiv, au fost primite doar oferte neacceptabile sau neconforme. BCE poate să nu publice un nou anunț de participare în cazul în care include în procedura de negociere doar pe toți ofertanții care au participat la procedura inițială, care au fost eligibili, au îndeplinit criteriile de selecție și și-au depus ofertele în conformitate cu cerințele formale referitoare la ofertă. Dacă nu au fost primite oferte potrivite, sau nu a fost primită nicio ofertă, BCE poate de asemenea începe o procedură de negociere în conformitate cu articolul 35 fără publicarea unui anunț de participare. În toate cazurile, condițiile inițiale ale contractului care urmează a fi atribuit nu se modifică în mod substanțial.

(3)   De la data publicării unui anunț de participare, furnizorii interesați își pot depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere. Aceștia își depun candidatura în termenul prevăzut în anunțul de participare și furnizează documentația solicitată de BCE.

(4)   BCE verifică eligibilitatea candidaților și evaluează candidaturile în raport cu criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare. Aceasta invită cel puțin trei candidați eligibili care îndeplinesc criteriile de selecție să depună o ofertă, cu condiția să fie disponibil un număr suficient de candidați care îndeplinesc criteriile de selecție. Invitația de participare se trimite în mod simultan tuturor candidaților invitați să depună o ofertă.

(5)   După evaluarea ofertelor, BCE poate negocia cu ofertanții pentru a adapta ofertele acestora la cerințele BCE. BCE poate începe negocieri:

(a)

fie cu ofertantul cel mai bine clasat. În cazul în care negocierile cu ofertantul cel mai bine clasat eșuează, BCE poate iniția negocieri cu ofertantul clasat pe poziția următoare;

(b)

fie simultan cu mai mulți ofertanți ale căror oferte îndeplinesc cel mai bine criteriile de atribuire. Numărul ofertanților admiși la negocieri poate fi redus în etape succesive, prin aplicarea criteriilor de atribuire prevăzute în anunțul de participare sau în invitația de participare.

Înainte de începerea negocierilor, BCE îi informează pe toți ofertanții care sunt eligibili pentru a participa la negocieri cu privire la modul în care se vor desfășura negocierile.

(6)   Sfera negocierilor poate include ofertele tehnice și ofertele financiare ale ofertanților, precum și condițiile și termenii contractului, cu condiția ca sfera procedurii de atribuire să nu fie modificată în mod substanțial. De asemenea, BCE poate să invite ofertanții să depună o ofertă revizuită. Pe parcursul negocierilor, BCE asigură faptul că toți ofertanții invitați la negocieri sunt tratați în mod egal.

(7)   După încheierea negocierilor, BCE atribuie contractul ofertantului a cărui ofertă îndeplinește cel mai bine criteriile de atribuire prevăzute în anunțul de participare sau în invitația de participare.

Articolul 13

Dialogul competitiv

(1)   BCE poate aplica dialogul competitiv în cazurile prevăzute la articolul 12 alineatul (1).

(2)   De la data publicării unui anunț de participare, furnizorii interesați își pot depune candidatura pentru a participa la dialog. Aceștia își depun candidatura în termenul prevăzut în anunțul de participare și furnizează documentația solicitată de BCE.

(3)   BCE verifică eligibilitatea candidaților și evaluează candidaturile în raport cu criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare. BCE invită cel puțin trei candidați eligibili să participe la dialog și le transmite o cerere de ofertă care prevede nevoile BCE. Obiectivul dialogului este de a identifica și defini soluția cea mai potrivită pentru satisfacerea nevoilor BCE. BCE poate discuta toate aspectele contractului cu candidații. Numărul candidaților invitați trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura o concurență veritabilă. Dacă acest număr este sub numărul minim, BCE poate continua procedura cu toți candidați care îndeplinesc criteriile de selecție.

(4)   Dialogul se desfășoară în intervalul de timp prevăzut în anunțul de participare. În cursul dialogului, BCE asigură faptul că toți participanții sunt tratați în mod egal. BCE nu poate furniza nicio informație care ar putea da unor participanți un avantaj față de ceilalți sau care ar putea dezvălui altor participanți soluții propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un candidat care participă la dialog fără acordul scris expres în acest sens al acestuia.

(5)   În cazul în care anunțul de participare conține prevederi în acest sens, BCE poate organiza dialogul în etape succesive pentru a reduce numărul de soluții care să fie discutate în etapa de dialog. BCE continuă dialogul până când poate identifica soluția sau soluțiile care pot îndeplini nevoile acesteia. BCE selectează soluțiile care urmează să fie luate în considerare aplicând criteriile de atribuire prevăzute în anunțul de participare sau în cererea de ofertă.

(6)   După ce a declarat că dialogul este închis, BCE invită candidații care participă la dialog să-și depună ofertele finale pe baza soluțiilor prezentate și stabilite în cursul dialogului. BCE poate solicita ofertanților să clarifice, să ofere precizări cu privire la sau să optimizeze anumite aspecte ale ofertelor lor sau să confirme angajamentele prezentate în ofertă, cu condiția ca acest lucru să nu aibă ca efect modificarea aspectelor substanțiale ale ofertei și să nu prezinte riscul de a denatura concurența sau de a provoca discriminare.

(7)   BCE evaluează ofertele primite în raport cu criteriile de atribuire stabilite în anunțul de participare sau în cererea de ofertă. După încheierea evaluării, BCE atribuie contractul ofertantului a cărui ofertă îndeplinește cel mai bine criteriile de atribuire, care trebuie să includă aspecte privind calitatea.

Articolul 14

Parteneriatul pentru inovare

(1)   BCE poate aplica o procedură de parteneriat pentru inovare pentru dezvoltarea și achiziționarea ulterioară de produse, servicii sau lucrări inovative care nu sunt disponibile pe piață, cu condiția ca acestea să respecte nivelul de performanță și costurile maxime agreate de BCE și participanții la parteneriat.

(2)   De la data publicării unui anunț de participare, furnizorii interesați își pot depune candidatura pentru a participa la parteneriatul pentru inovare. Aceștia își depun candidatura în termenul prevăzut în anunțul de participare și furnizează documentația solicitată de BCE.

(3)   BCE verifică eligibilitatea candidaților și evaluează candidaturile în raport cu criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare. BCE invită cel puțin trei candidați eligibili să participe la procedură și le transmite o cerere de ofertă care prevede nevoile BCE. Numărul candidaților invitați trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura o concurență veritabilă. Dacă acest număr este sub numărul minim, BCE poate continua procedura cu toți candidații care îndeplinesc criteriile de selecție.

(4)   BCE poate decide să pună bazele unui parteneriat pentru inovare cu unul sau mai mulți parteneri care desfășoară activități separate de cercetare și dezvoltare.

(5)   Parteneriatul pentru inovare este structurat în etape succesive corespunzător succesiunii etapelor procesului de cercetare și dezvoltare, care poate include fabricarea de produse, prestarea de servicii sau finalizarea de lucrări. Parteneriatul pentru inovare stabilește obiective intermediare care să fie îndeplinite de parteneri și prevede plata în tranșe. Dacă documentația procedurii de achiziție cuprinde prevederi în acest sens, după fiecare etapă BCE poate fie pune capăt parteneriatului pentru inovare, fie, în cazul unui parteneriat pentru inovare cu mai mulți parteneri, poate reduce numărul de parteneri prin rezilierea unor contracte individuale.

(6)   Dacă documentația procedurii de achiziție cuprinde prevederi în acest sens, negocierile din cadrul procedurii de parteneriat pentru inovare pot avea loc în etape succesive, prin aplicarea criteriilor de atribuire stabilite, pentru a reduce numărul de oferte care să fie negociate. BCE negociază cu ofertanții ofertele inițiale și ulterioare depuse de aceștia, cu excepția ofertei finale, iar modificările specificațiilor tehnice sunt comunicate ofertanților pentru a le permite să-și modifice ofertele și să le depună din nou. Cerințele minime și criteriile de atribuie nu fac obiectul negocierilor.

(7)   Articolul 13 alineatul (4) se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA 2

Achiziția electronică

Articolul 15

Procedura licitației electronice

BCE poate desfășura proceduri de licitație electronică în conformitate cu cerințele generale pentru achizițiile electronice prevăzute la articolul 22 din Directiva 2014/24/UE coroborat cu anexa IV la aceasta. În astfel de cazuri, anunțul de participare precizează, în special, cerințele formale care trebuie respectate de candidați sau ofertanți și modul de accesare a platformei electronice. BCE poate stabili că va accepta doar candidaturi și oferte transmise pe cale electronică, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil din motive tehnice legate de egalitatea de acces, operabilitate sau securitate.

Articolul 16

Licitațiile electronice

(1)   Pentru procedurile de licitație deschisă, de licitație restrânsă sau de negociere, BCE poate utiliza licitația electronică, cu condiția ca specificațiile să poată fi stabilite cu precizie.

Licitația electronică se bazează:

(a)

fie exclusiv pe prețuri, în cazul în care contractul se atribuie doar pe baza prețului;

(b)

fie pe prețurile și/sau noile valori ale elementelor ofertelor indicate în caietul de sarcini, în cazul în care contractul se atribuie pe baza celui mai bun raport calitate-preț.

(2)   În cazul în care BCE intenționează să organizeze o licitație electronică, menționează acest lucru în anunțul de participare. Documentația procedurii de achiziție cuprinde, printre altele, următoarele informații:

(a)

elementele și valorile care fac obiectul licitației electronice, cu condiția ca respectivele elemente să fie cuantificabile și să poată fi exprimate în cifre sau în procente;

(b)

orice limite ale valorilor care pot fi depuse în baza specificațiilor;

(c)

informațiile care vor fi puse la dispoziția ofertanților în cursul licitației electronice și, după caz, când vor fi disponibile;

(d)

orice informații relevante privind desfășurarea licitației electronice;

(e)

condițiile în care ofertanții vor putea licita și, în special, diferențele minime care, după caz, vor fi necesare pentru licitare; și

(f)

orice informații relevante privind echipamentul electronic utilizat și modalitățile și specificațiile tehnice de conectare.

(3)   Licitația electronică este inițiată numai după depunerea și evaluarea inițială a ofertelor. Toți ofertanții eligibili care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și ale căror oferte respectă specificațiile tehnice și nu sunt neconforme, neacceptabile sau nepotrivite sunt invitați simultan să depună noi oferte privind prețurile și/sau valorile.

(4)   Împreună cu invitația se transmite rezultatul evaluării complete a ofertei relevante. Invitația precizează data și ora de începere a licitației electronice și include instrucțiuni pentru conectarea individuală la echipamentul electronic. Licitația electronică nu începe mai devreme de două zile lucrătoare de la data transmiterii invitațiilor. Invitația precizează, de asemenea, formula matematică ce va fi utilizată în licitația electronică pentru recalcularea automată a noului clasament pe baza noilor oferte de prețuri și/sau valori depuse. Cu excepția cazurilor în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza prețului, formula respectivă încorporează ponderile tuturor criteriilor prevăzute pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, astfel cum este prevăzut în anunțul de participare sau documentația procedurii de achiziție. În acest scop, orice intervale valorice sunt reduse, în prealabil, la o valoare determinată. În cazul în care sunt permise variante de ofertă, este furnizată o formulă separată pentru fiecare variantă.

(5)   Licitația electronică se poate desfășura în etape succesive. Pe parcursul fiecărei etape BCE comunică în mod instantaneu tuturor ofertanților cel puțin informații suficiente pentru a le permite să-și poată determina, în orice moment, poziția pe care o ocupă în clasament. De asemenea, aceasta poate comunica alte informații privind celelalte oferte de prețuri sau valori depuse, cu condiția ca acest lucru să fie menționat în documentația procedurii de achiziție. Totodată, aceasta poate anunța, în fiecare moment, numărul de participanți la etapa respectivă a licitației. Cu toate acestea, BCE nu dezvăluie identitatea ofertanților în timpul niciunei etape a unei licitații electronice.

(6)   BCE închide licitația electronică la expirarea termenului indicat în invitația de participare la licitație. Termenul poate fi exprimat ca o anumită dată și oră sau ca o perioadă de timp care trebuie să treacă de la depunerea ultimei oferte cu noi prețuri sau valori. BCE menționează în invitație calendarul oricăror licitații organizate în etape.

(7)   După ce a închis licitația electronică, BCE atribuie contractul pe baza rezultatelor licitației electronice.

Articolul 17

Cataloage electronice

(1)   În cazul în care este necesară utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, BCE poate solicita ca ofertele să fie prezentate sub formă de catalog electronic sau să includă un catalog electronic.

(2)   Atunci când este acceptată sau necesară prezentarea ofertelor sub formă de catalog electronic, BCE:

(a)

menționează acest lucru în anunțul de participare;

(b)

indică în documentația procedurii de achiziție toate informațiile necesare în temeiul articolului 22 alineatul (6) din Directiva 2014/24/UE în ceea ce privește formatul, echipamentul electronic utilizat și modalitățile și specificațiile tehnice de conectare pentru catalog.

(3)   Cataloagele electronice sunt elaborate de către candidați sau ofertanți în vederea participării la o anumită procedură de achiziție, în conformitate cu specificațiile tehnice și formatul stabilite de BCE și cu respectarea cerințelor aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum și oricăror altor cerințe suplimentare stabilite de BCE în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2014/24/UE.

(4)   În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mulți furnizori prin intermediul cataloagelor electronice, reluarea competiției pentru atribuirea anumitor contracte se poate realiza pe baza cataloagelor actualizate. Într-un astfel de caz BCE poate:

(a)

invita ofertanții să transmită din nou cataloagele electronice, adaptate la cerințele contractului în cauză; sau

(b)

dacă documentația procedurii de achiziție prevede acest lucru, informează ofertanții că BCE intenționează să colecteze din cataloagele electronice care au fost deja transmise informațiile necesare pentru a constitui oferte pentru contractul în cauză.

În cazul în care competiția este reluată în conformitate cu litera (b), BCE notifică ofertanții cu privire la data și ora la care vor fi colectate informațiile necesare și le dă acestora posibilitatea de a refuza o astfel de colectare de informații. BCE prevede o perioadă corespunzătoare de timp între notificare și colectarea efectivă a informațiilor. Înainte ca BCE să atribuie contractul, ofertantul în cauză are posibilitatea de a confirma că oferta astfel constituită nu conține erori materiale.

(5)   Atunci când este folosit un sistem dinamic de achiziții, BCE poate solicita ca o cerere de participare să fie însoțită de un catalog electronic pe baza căruia anumite contracte pot fi atribuite, ofertele fiind constituite în conformitate cu alineatul (4) litera (b). În acest caz, BCE informează candidații cu privire la intenția sa de a constitui oferte prin intermediul acelei proceduri, iar candidații finalizează cataloagele electronice depuse. Alternativ, BCE poate solicita ca ofertele pentru un anumit contract să fie depuse în formatul unui catalog electronic.

SECȚIUNEA 3

Reguli specifice privind anumite tipuri de contracte

Articolul 18

Acordurile-cadru

(1)   BCE poate utiliza acorduri-cadru în cazurile în care încheie periodic contracte pentru produse, servicii sau lucrări similare fără a putea defini cantitățile și termenele exacte de livrare sau cerințele detaliate.

(2)   În scopul încheierii unui acord-cadru BCE respectă procedurile prevăzute la articolele 10-12 pentru toate fazele până la atribuirea acordului-cadru. În cazul în care BCE intenționează să încheie un acord-cadru cu mai mulți furnizori, aceasta atribuie cel puțin trei acorduri, cu condiția ca un număr suficient de furnizori să îndeplinească criteriile de selecție și de atribuire. Anunțul de participare menționează sfera și numărul acordurilor-cadru care urmează să fie atribuite.

Anumite contracte bazate pe acordul-cadru se atribuie în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul articol.

(3)   În cazul în care un acord-cadru se încheie cu un singur furnizor, contractele individuale bazate pe respectivul acord-cadru sunt atribuite în limitele condițiilor prevăzute de acordul-cadru. În măsura în care este necesar, BCE poate solicita furnizorului în scris să își completeze oferta inițială. Astfel de oferte suplimentare nu implică modificări substanțiale ale termenilor și condițiilor acordului-cadru.

(4)   În cazul în care acordurile-cadru se încheie cu mai mulți furnizori, contractele se pot atribui prin una din următoarele metode:

(a)

prin aplicarea criteriilor stabilite în acordurile-cadru, fără reluarea unei competiții;

(b)

în cazul în care nu sunt definite astfel de criterii, prin reluarea competiției între furnizorii cu care există un acord-cadru; sau

(c)

prin aplicarea în anumite cazuri a criteriilor prevăzute în acordurile-cadru fără a relua competiția astfel cum este prevăzut la punctul (a) și în alte cazuri prin reluarea competiției între furnizorii cu care există un acord-cadru astfel cum este prevăzut la punctul (b), cu condiția ca documentația procedurii de achiziție pentru acordul-cadru să prevadă posibilitatea de a alege între cele două opțiuni, să conțină criterii obiective obligatorii aplicabile acestei alegeri și să precizeze clauzele care pot face obiectul unei reluări a competiției.

Dacă se reia competiția în conformitate cu punctul (b), BCE atribuie un contract în conformitate cu următoarea procedură:

BCE invită în scris furnizorii să depună o ofertă în termenul prevăzut în cererea de ofertă. Documentația procedurii de achiziție pentru acordul-cadru precizează criteriile pe baza cărora respectivul contract va fi acordat, care sunt completate, după caz, cu mai multe detalii în cererea de ofertă;

furnizorii trebuie să-și depună ofertele în scris în termenul stabilit de BCE; și

BCE atribuie contractul respectiv ofertantului care a depus cea mai bună ofertă, determinată pe baza criteriilor de atribuire prevăzute în cererea de ofertă.

Ori de câte ori competiția este redeschisă în conformitate cu punctele (b) sau (c), articolul 36 alineatele (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 19

Sistemele dinamice de achiziție

(1)   BCE poate achiziționa produse, servicii și lucrări standardizate și deja disponibile prin intermediul sistemelor dinamice de achiziție. Aceste sisteme sunt integral electronice și accesibile în mod liber și gratuit pentru furnizori. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul articol, procedura respectă normele privind procedura de licitație restrânsă prevăzută la articolul 11.

(2)   În scopul punerii în aplicare a unui sistem dinamic de achiziție, BCE:

(a)

publică un anunț de participare care prevede utilizarea unui sistem dinamic de achiziție și care precizează natura achizițiilor avute în vedere în cadrul sistemului, perioada de valabilitate a acestuia, criteriile de selecție și atribuire, precum și toate informațiile necesare cu privire la echipamentul electronic utilizat și modalitățile și specificațiile tehnice de conectare. Anunțul prevede un termen de cel puțin 30 zile în care furnizorii își pot depune candidatura pentru a participa; și

(b)

oferă prin mijloace electronice, de la data publicării anunțului și până la expirarea sistemului, accesul liber, direct și total la caietul de sarcini și la orice documente suplimentare.

(3)   Sistemul este deschis pe durata acestuia oricărui furnizor care îndeplinește criteriile de selecție și care a depus o candidatură conformă cu caietul de sarcini. Nu se aplică termene ulterioare pentru primirea candidaturilor. Ofertanții își pot îmbunătăți candidaturile în orice moment, cu condiția să fie în continuare conforme cu caietul de sarcini. Aceștia informează BCE fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificări care afectează eligibilitatea sau capacitatea acestora de a executa contractul. BCE poate solicita ofertanților să depună dovezi actualizate în ceea ce privește eligibilitatea acestora.

(4)   BCE verifică în termen de 10 zile de la primire eligibilitatea ofertanților și conformitatea acestora cu criteriile de selecție pe baza candidaturilor acestora. De asemenea, aceasta verifică dacă acele candidaturi îndeplinesc cerințele din caietul de sarcini. BCE informează ofertanții cât mai curând posibil dacă au fost sau nu admiși în sistemul dinamic de achiziție.

(5)   Fiecare contract a cărui valoare este egală cu sau mai mare decât valorile-limită prevăzute la articolul 4 alineatul (3) face obiectul unei invitații de participare separate. BCE invită toți ofertanții admiși în sistem să depună o ofertă într-un termen rezonabil care să nu fie mai scurt de 15 zile. BCE atribuie contractul ofertantului care a depus cea mai bună ofertă, determinată pe baza criteriilor de atribuire prevăzute în anunțul de participare. După caz, în invitația de participare pot fi incluse mai multe precizări cu privire la respectivele criterii.

(6)   În cazul în care valoarea unui contract anume este mai mică decât valorile-limită prevăzute la articolul 4 alineatul (3), BCE poate invita trei sau cinci ofertanți admiși în sistem să depună o ofertă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 35.

(7)   Un sistem dinamic de achiziție nu poate dura mai mult de patru ani, cu excepția cazului în care o durată mai lungă este justificată corespunzător și a fost prevăzută în anunțul de participare.

Articolul 20

Contractele de concesiune

Procedura de atribuire a contractelor de concesiune este guvernată de prezenta decizie cu următoarele modificări:

(a)

calculul valorii estimate a contractelor de concesiune ține seama de cifra de afaceri totală estimată, fără TVA, generată de contractant prin îndeplinirea contractului de concesiune pe durata acestuia;

(b)

contractele de concesiune sunt întotdeauna limitate în timp. Durata nu depășește perioada de timp de care concesionarul ar avea nevoie în mod rezonabil pentru a-și recupera investițiile făcute și pentru a obține un profit financiar.

SECȚIUNEA 4

Lansarea procedurii de achiziție

Articolul 21

Publicarea oportunităților de achiziție

(1)   În cazul în care BCE intenționează să organizeze o procedură de achiziție în conformitate cu normele stabilite în prezentul capitol, aceasta publică un anunț de participare în Jurnalul Oficial și pe website-ul BCE. Atunci când este cazul, BCE poate da anunțuri prin alte mijloace de comunicare corespunzătoare. Anunțurile de pe website-ul BCE și din alte mijloace de comunicare succed publicarea anunțului în Jurnalul Oficial. În cazul unor diferențe între diferite versiuni ale anunțului, versiunea publicată în Jurnalul Oficial este considerată autentică și are prioritate față de alte versiuni.

(2)   BCE poate publica un anunț de informare prealabilă care să indice valoarea totală estimată a contractelor, pe categorii de servicii sau grupe de produse, și caracteristicile esențiale ale contractelor de lucrări pe care intenționează să le atribuie în decursul unui an bugetar.

(3)   Fără a aduce atingere niciunei dispoziții a prezentei decizii, orice anunț publicat în Jurnalul Oficial conține cel puțin informațiile prevăzute în partea relevantă a anexei V la Directiva 2014/24/UE. Anunțurile de participare prevăd dacă un contract va fi atribuit în baza celui mai mic preț.

Articolul 22

Cererea de exprimare a interesului

(1)   BCE poate recurge la o cerere de exprimare a interesului în cazul în care intenționează să atribuie mai multe contracte având același obiect sau obiecte similare. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul articol, procedura respectă normele privind procedura de licitație restrânsă prevăzută la articolul 11.

(2)   În vederea stabilirii unei liste de furnizori corespunzători, BCE publică un anunț de participare în Jurnalul Oficial, menționând cel puțin obiectul contractelor care urmează să fie atribuite, durata, criteriile de eligibilitate și de selecție și termenul pentru primirea candidaturilor pentru ca acestea să fie luate în considerare pentru instituirea listei de furnizori corespunzători.

(3)   Lista este valabilă cel mult patru ani de la data la care anunțul de participare este trimis la Jurnalul Oficial. Un furnizor își poate depune candidatura pentru a fi inclus în listă oricând până cu cel mult trei luni înainte de expirarea acesteia. Candidatura este însoțită de documentația menționată în anunțul de participare. Furnizorii își depun candidatura în termenul prevăzut în anunțul de participare.

(4)   După primirea candidaturilor, BCE verifică eligibilitatea candidaților și evaluează candidaturile în raport cu criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare. BCE include în listă toți candidații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și selecție. BCE informează candidații cât mai curând posibil dacă au fost sau nu incluși în listă.

(5)   Furnizorii incluși în listă informează BCE fără întârziere cu privire la orice modificări care le afectează eligibilitatea sau capacitatea de a executa contractul. În plus, acești furnizori pot furniza BCE documentație actualizată sau suplimentară, în cazul în care consideră necesar acest lucru.

(6)   În cazul în care intenționează să atribuie un contract a cărui valoare estimată este mai mică decât valorile-limită prevăzute la articolul 4 alineatul (3), BCE invită numărul necesar de furnizori incluși în listă, dacă există, să depună o ofertă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 35. BCE invită furnizorii ale căror oferte îndeplinesc cel mai bine criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare din perspectiva contractului care urmează a fi atribuit.

(7)   În cazul în care intenționează să atribuie un contract a cărui valoare estimată este egală cu sau mai mare decât valorile-limită prevăzute la articolul 4 alineatul (3), BCE publică în Jurnalul Oficial un anunț de participare simplificat în care descrie sfera de aplicare a acelui contract. Furnizorii interesați care nu sunt incluși încă în listă își pot depune candidatura pentru a fi incluși în listă în termenul specificat în anunțul de participare simplificat, care nu poate fi mai scurt de 15 zile de la data trimiterii spre publicare a anunțului de participare simplificat. După evaluarea candidaturilor primite, BCE invită cel puțin cinci furnizori corespunzători incluși în listă să depună o ofertă, cu condiția să existe un număr suficient de furnizori. BCE selectează furnizorii ale căror oferte îndeplinesc cel mai bine criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare din perspectiva contractului care urmează a fi atribuit. Articolul 11 alineatele (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.

(8)   În situațiile descrise la alineatele (6) și (7), BCE poate solicita furnizorilor incluși în listă să furnizeze informații și documentație actualizate cu relevanță pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și de selecție.

Articolul 23

Termene pentru primirea candidaturilor și a ofertelor

(1)   La stabilirea termenelor pentru primirea ofertelor și a candidaturilor, BCE ține seama în special de complexitatea contractului și de timpul necesar pentru elaborarea ofertelor, fără a aduce atingere termenelor minime stabilite de prezentul articol.

(2)   În cazul procedurilor de licitație deschisă, termenul minim pentru primirea ofertelor este de 35 de zile de la data trimiterii anunțului de participare la Jurnalul Oficial.

(3)   În cazul procedurilor de licitație restrânsă, de negociere, de dialog competitiv, parteneriate pentru inovare și concursuri de soluții:

(a)

termenul minim pentru primirea candidaturilor este de 30 de zile de la data trimiterii anunțului de participare la Jurnalul Oficial; și

(b)

termenul minim pentru primirea ofertelor este de 30 de zile de la data trimiterii invitației de participare către ofertanți.

(4)   Atunci când a fost publicat în Jurnalul Oficial un anunț de informare prealabilă cu informațiile prevăzute la articolul 48 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, care a fost transmis cu între 35 zile și 12 luni înainte de anunțul de participare, termenul minim pentru primirea ofertelor poate fi redus, ca regulă generală, la 15 zile pentru procedurile de licitație deschisă și la 10 zile pentru procedurile de licitație restrânsă.

(5)   Termenele pentru primirea candidaturilor și a ofertelor poate fi scurtat cu cinci zile atunci când este utilizată integral licitația electronică, cu excepția cazului în care se aplică alineatul (4).

(6)   În cazul procedurilor de licitație deschisă, de licitație restrânsă și de negociere, BCE poate aplica o procedură accelerată, dacă din motive de urgență dovedite corespunzător nu se pot respecta termenele stabilite în prezentul articol. În acest caz se aplică următoarele termene minime:

(a)

pentru procedurile de licitație deschisă, un termen pentru primirea ofertelor care nu este mai scurt de 15 zile de la data trimiterii anunțului de participare; și

(b)

pentru procedurile de licitație restrânsă și procedurile de negociere, un termen pentru primirea candidaturilor care nu este mai scurt de 15 zile de la data trimiterii anunțului de participare, și un termen pentru primirea ofertelor care nu este mai scurt de 10 zile de la data trimiterii invitației de participare către ofertanți.

(7)   Înainte de data expirării acestora, BCE poate prelungi termenele prevăzute în anunțul de participare sau în documentația procedurii de achiziție în cazul în care modifică semnificativ documentația procedurii de achiziție sau în alte cazuri justificate corespunzător, sub rezerva respectării principiului egalității de tratament.

Articolul 24

Invitația de participare

(1)   Invitațiile de participare sunt transmise simultan tuturor ofertanților.

(2)   O invitație de participare cuprinde cel puțin:

(a)

o trimitere la anunțul de participare;

(b)

informații complete, după caz, cu privire la disponibilitatea electronică a documentației procedurii de achiziție și accesul la aceasta.

(c)

cerințele formale referitoare la ofertă, în special termenul pentru primirea ofertelor, adresa la care acestea trebuie trimise, limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele, formatul în care oferta trebuie depusă și perioada pe parcursul căreia o ofertă trebuie să rămână valabilă;

(d)

opțiunile referitoare la produse, servicii și lucrări suplimentare, precum și numărul de posibile reînnoiri și prelungiri ale contractului, dacă este cazul;

(e)

lista documentelor care trebuie depuse de ofertanți; și

(f)

ponderea relativă a criteriilor pentru atribuirea contractului sau, după caz, ordinea descrescătoare a importanței respectivelor criterii, în cazul în care nu sunt menționate în anunțul de participare.

(3)   Invitația de participare include și:

(a)

un exemplar din caietul de sarcini care definește cerințele BCE sau, în cazul dialogului competitiv sau al parteneriatului pentru inovare, un exemplar din cererea de ofertă care definește nevoile BCE;

(b)

un exemplar din proiectul de contract, din condițiile și termenii generali ai BCE sau din documentul care prevede elementele principale ale contractului; și

(c)

orice alte documente pe care BCE le consideră relevante.

Articolul 25

Specificații

(1)   BCE stabilește specificațiile tehnice în documentația procedurii de achiziție în conformitate cu legislația și standardele tehnice aplicabile.

(2)   Specificațiile pot descrie doar un anumit produs, o anumită sursă sau un anumit proces de producție atunci când nu este posibilă o descriere generală suficient de exactă a obiectului contractului și când candidații pot oferi alte produse echivalente.

(3)   BCE precizează dovezile pe care le solicită candidaților pentru a demonstra respectarea specificațiilor, ca de exemplu etichete, certificate și evaluări ale conformității. Astfel de dovezi trebuie să poată fi obținute în mod transparent. Alte dovezi sunt acceptabile atunci când sunt echivalente din punct de vedere tehnic.

(4)   Specificațiile și dovezile solicitate sunt necesare și proporționale pentru îndeplinirea obiectivelor procedurii de achiziție și se întemeiază pe considerente obiective și nediscriminatorii care evită un obstacol nejustificat din calea concurenței.

(5)   BCE poate permite depunerea unor variante de oferte care să devieze de la specificații. Într-un asemenea caz, aceasta furnizează informații clare cu privire la sfera permisă a variantelor de ofertă, la cerințele formale și de fond pentru variantele de ofertă și la metodologia prin care vor fi comparate avantajele principalelor oferte și variante de ofertă.

SECȚIUNEA 5

Schimbul de informații

Articolul 26

Comunicarea cu candidații și ofertanții

(1)   În cursul procedurii de atribuire, candidații și ofertanții comunică numai cu persoana (persoanele) de contact indicate de BCE. Mijloacele de comunicare sunt disponibile în general și au un caracter nediscriminatoriu.

(2)   Candidații și ofertanții își depun candidaturile și ofertele în scris în conformitate cu cerințele prevăzute în anunțul de participare sau invitația de participare.

(3)   Candidații sau ofertanții pot adresa BCE în scris întrebări referitoare la anunțul de participare, invitația de participare sau documentele justificative, în conformitate cu procedura stabilită în anunțul de participare sau în invitația de participare. BCE răspunde acestor întrebări în termene rezonabile și comunică răspunsurile tuturor candidaților sau ofertanților în mod anonim în cazul în care acestea sunt de relevanță pentru toți.

(4)   BCE se asigură că informațiile furnizate de candidați și ofertanți sunt prelucrate și stocate în conformitate cu principiile confidențialității și integrității, în măsura în care sunt furnizate date cu caracter personal, cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

Articolul 27

Solicitarea de documente și de clarificări suplimentare

După ce BCE a deschis candidaturile sau ofertele, aceasta poate solicita candidaților sau ofertanților să depună, să adauge, să clarifice sau să completeze într-un termen adecvat informațiile sau documentele care lipsesc sau care sunt incomplete sau eronate. Astfel de solicitări sunt făcute cu respectarea deplină a principiilor transparenței și egalității de tratament; în special, acestea nu conduc la un tratament preferențial, nu dau un avantaj concurențial și nici nu schimbă termenii unei candidaturi sau oferte.

Articolul 28

Rectificarea documentației procedurii de achiziție

(1)   În cazul în care BCE descoperă, înainte de expirarea termenului de depunere a candidaturilor sau a ofertelor, o lipsă de precizie, o omisiune sau orice alt fel de eroare în textul anunțului de participare, al invitației de participare sau al documentelor justificative, aceasta rectifică eroarea și informează toți candidații sau ofertanții în scris.

(2)   În cazul în care candidații sau ofertanții consideră că cerințele BCE prevăzute în anunțul de participare, în invitația de participare sau în documentele justificative sunt incomplete, inconsecvente sau ilegale sau că BCE sau alt candidat sau ofertant a încălcat normele aplicabile privind achizițiile, aceștia comunică BCE obiecțiile pe care le au în termen de 15 zile de la descoperirea neregulilor respective. În cazul în care neregulile privesc invitația de participare sau alte documente trimise de BCE, termenul începe să curgă de la data primirii documentelor. În alte cazuri, termenul începe să curgă de când candidații sau ofertanții au aflat despre existența neregulii sau ar fi putut în mod rezonabil să afle despre existența acesteia. BCE poate apoi fie să corecteze, să completeze cerințele sau să îndrepte neregula, fie să respingă solicitarea indicând motivele pentru aceasta. Obiecțiile care nu sunt comunicate BCE în termen nu pot fi ridicate într-o etapă ulterioară.

SECȚIUNEA 6

Evaluare

Articolul 29

Principii generale

(1)   Candidaturile și ofertele nu se deschid înainte de expirarea datei de depunere. Candidaturile și ofertele se deschid în prezența a cel puțin doi membri ai personalului BCE și se redactează un proces-verbal privind această deschidere. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, candidații sau ofertanții nu pot asista la deschidere.

(2)   BCE evaluează toate ofertele în raport cu criteriile de atribuire prevăzute la articolul 32, după:

verificarea respectării cerințelor formale ale licitației,

verificarea eligibilității ofertanților în conformitate cu articolul 30; și

evaluarea îndeplinirii criteriilor de selecție menționate la articolul 31.

(3)   BCE atribuie contractul ofertantului a cărui ofertă îndeplinește cel mai bine criteriile de atribuire.

(4)   Procesul de evaluare și rezultatul acesteia sunt documentate într-un raport de evaluare.

Articolul 30

Eligibilitatea candidaților și ofertanților

(1)   Sub rezerva dispozițiilor alineatelor următoare, toate persoanele fizice și juridice care își au reședința sau sunt situate în UE sunt eligibile să participe la procedurile de atribuire. De asemenea, procedurile de atribuire sunt deschise în condiții de egalitate tuturor persoanelor fizice și juridice care își au reședința sau sunt situate într-o țară care a ratificat „Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice” sau a încheiat cu Uniunea Europeană un acord bilateral privind achizițiile, în condițiile stabilite în acordurile menționate. Acceptarea participării furnizorilor din alte țări este lăsată la discreția BCE.

(2)   Grupările temporare de furnizori pot participa la proceduri de atribuire în condițiile prevăzute în anunțul de participare sau în invitația de participare. BCE poate solicita ca grupările temporare să adopte o anumită formă juridică în cazul în care li se atribuie contractul, dacă această formă este necesară în scopul executării corespunzătoare a contractului. Participanții la o grupare temporară sunt solidar și individual răspunzători pentru executarea contractului.

(3)   Candidații și ofertanții depun doar o candidatură sau o ofertă. BCE poate exclude de la participare orice candidați sau ofertanți care depun o candidatură sau o ofertă separată și care:

(a)

sunt membri ai aceluiași grup de întreprinderi afiliate ca și un alt candidat sau ofertant;

(b)

sunt membri ai unei grupări temporare împreună cu alți candidați sau ofertanți; sau

(c)

oferă o parte substanțială din contractul care urmează să fie atribuit altui candidat sau ofertant ca subcontractant,

dacă există indicii că au primit informații referitoare la candidatura sau oferta pregătită de alt candidat sau ofertant sau în cazul în care depunerea de candidaturi sau oferte multiple denaturează concurența liberă între candidați sau ofertanți.

(4)   BCE exclude de la participare candidați sau ofertanți în cazul în care aceștia sau organismele lor de conducere au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la o organizație criminală, corupție, fraudă, infracțiuni teroriste sau finanțarea terorismului, spălare de bani, exploatarea prin muncă a copiilor sau trafic de persoane, astfel cum este prevăzut la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE, sau pentru orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii, BCE sau BCN.

(5)   BCE poate exclude de la participare, în orice moment, candidați sau ofertanți în cazul în care:

(a)

sunt în faliment, în lichidare, în administrare judiciară sau în orice altă situație similară prevăzută de legislația sau reglementările naționale;

(b)

sunt vinovați de o abatere profesională gravă, care le pune la îndoială integritatea;

(c)

nu și-au îndeplinit obligațiile privind plata contribuțiilor la asigurările sociale sau plata impozitelor, în conformitate cu legislația țării în care sunt stabiliți sau în care urmează să fie executat contractul;

(d)

au dat dovadă de deficiențe semnificative sau repetate în executarea unui alt contract public sau în îndeplinirea obligațiilor ce le revin în baza dreptului mediului, muncii sau social;

(e)

aceștia sau conducerea, personalul sau agenții acestora se găsesc în situații de conflict de interese care nu pot fi corectate prin metode mai puțin intruzive;

(f)

aceștia sunt vinovați de fals în declarații în forma agravată cu ocazia furnizării informațiilor solicitate de BCE; sau

(g)

contactează alți candidați sau ofertanți în scopul restrângerii concurenței, sau încearcă să influențeze în mod necorespunzător procesul decizional în procedura de achiziție.

(6)   Candidații sau ofertanții certifică faptul că nu se află în una dintre situațiile enumerate la alineatele (4) și (5) și depun dovezile prevăzute în anunțul de participare sau în invitația de participare. În cazul în care aceste situații apar în cursul procedurii, candidatul sau ofertantul în cauză informează BCE despre acest lucru fără întârziere nejustificată. Candidații sau ofertanții pot depune dovezi care să demonstreze eligibilitatea acestora în ciuda existenței unor motive pentru excludere.

(7)   Atunci când un candidat, sau o întreprindere care are legătură cu un candidat, a fost implicată în pregătirea procedurii de achiziție, de exemplu prin oferirea de consultanță cu privire la strategia de achiziție sau elaborarea specificațiilor, BCE ia măsurile adecvate pentru asigurarea unei concurențe loiale și a aceluiași nivel de informații între toți candidații. BCE poate exclude din procedură un candidat sau o întreprindere, dacă acest lucru este necesar în acest scop. Înainte de excludere, candidatului sau întreprinderii i se dă dreptul de a dovedi că implicarea anterioară a acestora nu denaturează concurența.

(8)   BCE poate exclude de la participarea la orice procedură viitoare de atribuire pentru o perioadă rezonabilă de timp un candidat sau un ofertant care se află într-una din situațiile enumerate la alineatele (4) și (5). BCE decide cu privire la excludere și stabilește perioada duratei acesteia prin aplicarea principiului proporționalității, având în vedere în special: (a) gravitatea faptei, comportamentului, încălcării sau actului de faliment; (b) timpul care a trecut de la comiterea sau producerea faptei, comportamentului, încălcării sau actului de faliment; (c) durata și repetarea faptei, comportamentului, încălcării sau actului de faliment; (d) intenția sau gradul de neglijență al furnizorului respectiv; și (e) măsurile luate de furnizor pentru a evita în viitor astfel de fapte, comportamente, încălcări sau acte de faliment. Perioada de excludere nu depășește 10 ani de la data la care notificarea acesteia este predată furnizorului. Înainte de a lua hotărârea de a exclude un furnizor, BCE îi dă acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, cu excepția cazului în care motivele care justifică excluderea sunt stabilite printr-o hotărâre definitivă. BCE îl informează în scris pe furnizor cu privire la hotărârea sa și principalele motive pentru aceasta.

Articolul 31

Criterii de selecție

(1)   BCE precizează în anunțul de participare criteriile de selecție pentru evaluarea capacității candidatului sau ofertantului de a executa contractul. Criteriile de selecție se raportează la autorizația candidatului sau a ofertantului și la capacitatea acestuia de a desfășura activitatea profesională relevantă, precum și la capacitatea economică, financiară, tehnică sau profesională a acestuia. Criteriile de selecție sunt necesare și proporționale pentru a asigura concurența loială și pentru atingerea obiectivelor contractului.

(2)   BCE poate stabili cerințe minime sub care nu poate selecta candidați sau ofertanți. Aceste cerințe minime sunt prevăzute în anunțul de participare.

(3)   BCE precizează în anunțul de participare documentele care trebuie depuse de candidați sau de ofertanți ca dovadă a capacității lor financiare, economice, tehnice și profesionale. Aceasta poate solicita, în special, depunerea unui document european de achiziție unic, astfel cum este prevăzut la articolul 59 din Directiva 2014/24/UE, a unor documente din eCertis sau a unor certificate emise de bazele de date naționale ale unor furnizor aprobați. Documentele solicitate nu depășesc obiectul contractului și țin seama de interesele legitime ale furnizorilor în ceea ce privește, în special, protejarea secretelor tehnice sau comerciale ale acestora.

(4)   În cazul în care, din motive excepționale pe care BCE le consideră justificate, ofertantul sau candidatul nu poate prezenta documentele solicitate, acesta poate să facă dovada capacității sale prin orice alte mijloace pe care BCE le consideră adecvate și echivalente.

(5)   Un furnizor poate utiliza, după caz și pentru un contract determinat, capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor dintre acesta și respectivele entități. În acest caz el va dovedi BCE că va avea la dispoziție resursele necesare pentru executarea contractului și că entitatea în sine este eligibilă să participe la procedurile de atribuire în conformitate cu articolul 30. În aceleași condiții, o grupare temporară de furnizori poate utiliza capacitățile membrilor grupului.

Articolul 32

Criterii de atribuire

(1)   BCE atribuie contractul ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(2)   Cu excepția cazului în care prezenta decizie prevede altfel, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată pe baza uneia dintre următoarele opțiuni:

prețul sau doar costurile;

cel mai bun raport calitate-preț; sau

doar calitatea, prețul sau costul relevant al produselor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul achiziției fiind fix.

(3)   Elementul preț sau cost ține seama, în măsura relevantă, de costurile ciclului de viață, precum costuri legate de achiziția, utilizarea, întreținerea și încheierea ciclului de viață al produselor, lucrărilor sau serviciilor. Costurile privind efectele externe asupra mediului legate de produsele, lucrările sau serviciile respective pe durata ciclului de viață al acestora pot fi de asemenea avute în vedere. Prețurile și costurile sunt avute în vedere numai dacă pot fi determinate și verificate.

(4)   Cel mai bun raport calitate-preț este evaluat pe baza unor criterii, inclusiv a aspectelor de calitate, de mediu și/sau sociale legate de obiectul contractului, precum:

(a)

calitatea, inclusiv valoarea tehnică, caracteristicile estetice și funcționale, accesibilitatea, acoperirea tuturor categoriilor de utilizatori, caracteristicile sociale, de mediu și inovatoare, comercializarea și condițiile pentru realizarea acesteia;

(b)

structura organizațională, calificarea și experiența personalului alocat executării contractului, atunci când calitatea personalului poate avea un impact semnificativ asupra nivelului la care este executat contractul; sau

(c)

serviciile post vânzare și asistența tehnică, condițiile livrării, precum data livrării, procesul de livrare și termenul de execuție, sau durata până la finalizare.

(5)   Toate criteriile de atribuire au legătură cu obiectul contractului, care poate include diferite etape implicate de ciclul de viață al produselor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul achiziției, precum procesele de producție, de furnizare sau de comercializare a acestora.

(6)   Anunțul de participare, invitația de participare sau, în cazul unui dialog competitiv, cererea de ofertă precizează metoda de stabilire a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 33

Oferte anormal de scăzute

(1)   BCE solicită în scris explicații privind prețurile sau costurile propuse în oferte care par a fi anormal de scăzute în raport cu produsele, lucrările sau serviciile care fac obiectul achiziției. Solicitarea se poate referi, în special, la:

(a)

aspectele economice ale procesului de fabricare a produselor, ale prestării serviciilor sau ale procedeului de construcție;

(b)

soluțiile tehnice adoptate sau condițiile excepțional de favorabile de care dispune ofertantul;

(c)

originalitatea prestațiilor propuse de ofertant;

(d)

respectarea dispozițiilor dreptului mediului, muncii sau social în vigoare în locul în care prestațiile urmează a fi executate, furnizate sau livrate; și

(e)

posibilitatea ofertantului de a obține ajutor de stat.

(2)   După analizarea informațiilor transmise de ofertant, BCE poate respinge ofertele anormal de scăzute, în special în cazurile următoare:

informațiile furnizate de ofertant nu justifică în mod suficient nivelul scăzut al prețului sau costurilor;

ofertantul și informațiile suplimentare transmise de acesta nu oferă suficiente asigurări în sensul îndeplinirii adecvate a contractului; sau

ofertantul a obținut un ajutor de stat, cu excepția cazului în care ofertantul demonstrează, într-un termen rezonabil stabilit de BCE, că ajutorul a fost acordat în mod legal, în conformitate cu procedurile și deciziile prevăzute de normele Uniunii privind ajutorul de stat.

(3)   BCE respinge ofertele care sunt anormal de scăzute din cauza încălcării oricărora dintre dispozițiile la care se face trimitere în alineatul (1) litera (d).

SECȚIUNEA 7

Comunicarea rezultatului

Articolul 34

Notificarea deciziilor privind selecția și atribuirea

(1)   BCE notifică în scris și fără întârzieri nejustificate decizia pe care a adoptat-o tuturor candidaților sau ofertanților ale căror candidaturi sau oferte au fost respinse.

(2)   Notificarea deciziei de atribuire este transmisă cu cel puțin 10 zile înainte de semnarea contractului de către BCE dacă notificarea este transmisă prin fax sau pe cale electronică sau cu cel puțin 15 zile înainte de semnarea contractului dacă sunt folosite alte mijloace de comunicare.

(3)   În termen de 15 zile de la data primirii notificării candidații și ofertanții pot solicita BCE să indice motivele respingerii candidaturii sau ofertei lor și să le transmită copii ale tuturor documentelor referitoare la evaluarea candidaturii sau ofertei lor. Ofertanții respinși a căror ofertă a fost acceptabilă pot, de asemenea, să solicite să le fie comunicate numele ofertantului câștigător, precum și caracteristicile principale și elementele mai avantajoase ale ofertei acestuia. Totodată, aceștia pot solicita, în condițiile prevăzute la alineatul (4), copii ale tuturor documentelor referitoare la evaluarea ofertei declarate câștigătoare.

(4)   BCE poate decide să nu comunice anumite informații în cazurile în care dezvăluirea respectivelor informații ar afecta interesele comerciale legitime ale altor furnizori, ar împiedica punerea în aplicare a legislației, ar putea afecta concurența loială dintre furnizori sau ar fi contrară interesului public.

(5)   BCE publică anunțul de atribuire a contractului în Jurnalul Oficial în conformitate cu cerințele prevăzute de Directiva 2014/24/UE. Anunțul este trimis la Jurnalul Oficial în termen de 30 zile de la semnarea contractului.

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PENTRU CONTRACTELE A CĂROR VALOARE ESTE MAI MICĂ DECÂT VALORILE-LIMITĂ ȘI CONTRACTELE DE SERVICII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

Articolul 35

Desfășurarea procedurii

Contractele a căror valoare estimată este mai mică decât valorile-limită prevăzute la articolul 4 alineatul (3) și contractele de servicii prevăzute la articolul 6 alineatul (2) sunt atribuite în conformitate cu următoarea procedură.

(1)

Dacă valoarea contractului fără TVA este egală cu sau mai mare de 50 000 EUR pentru produse și servicii, sau 500 000 EUR pentru lucrări, BCE invită cel puțin cinci furnizori corespunzători, dacă există, să depună o ofertă.

(2)

Dacă valoarea contractului fără TVA este mai mică decât aceste valori-limită, dar egală cu sau mai mare de 20 000 EUR, BCE invită cel puțin trei furnizori corespunzători, dacă există, să depună o ofertă.

(3)

Dacă valoarea contractului fără TVA este egală cu sau mai mare de 750 000 EUR BCE publică un anunț de participare în Jurnalul Oficial. Furnizorii invitați să participe la procedura de achiziție sunt selectați pe baza răspunsurilor primite. Alți furnizori care îndeplinesc aceleași criterii pot fi de asemenea invitați să participe la procedura de achiziție.

(4)

Dacă valoarea contractului fără TVA este mai mică de 750 000 EUR BCE selectează furnizorii invitați să participe la procedura de atribuire fie dintre ofertanții admiși într-un sistem dinamic de achiziție sau, atunci când nu există un astfel de sistem, de pe o listă de furnizori corespunzători întocmită ca urmare a unei cereri de exprimare a interesului. Dacă nu există o astfel de listă, BCE are libertatea de a selecta furnizorii care urmează a fi invitați, pe baza unei analize de piață adecvate, ținând seama de orice interese transfrontaliere, după confirmarea caracterului adecvat al furnizorilor și a interesului acestora de a participa la procedură. Analiza de piață poate include publicarea contractului disponibil într-un sistem electronic de achiziții. Alternativ, BCE poate publica un anunț de participare pe website-ul acesteia sau prin alte mijloace de difuzare adecvate. În acest caz, furnizorii invitați să participe la procedura de atribuire sunt selectați pe baza răspunsurilor primite. Alți furnizori care îndeplinesc aceleași criterii pot fi de asemenea invitați să participe la procedura de atribuire.

(5)

BCE transmite furnizorilor invitați să participe la procedura de atribuire o cerere de ofertă care prevede cerințele BCE, procedura de depunere și criteriile pentru atribuirea contractului. Atunci când stabilește termenul-limită pentru depunerea ofertelor, BCE ține seama de complexitatea contractului și de timpul necesar pentru pregătirea ofertei.

(6)

Ofertele primite sunt evaluate în raport cu cerințele formale și criteriile de selecție și atribuire prevăzute în cererea de ofertă. După evaluarea ofertelor scrise, BCE poate începe negocieri cu ofertanții în cazul în care această posibilitate a fost prevăzută în cererea de ofertă. Negocierile se pot desfășura sub forma negocierilor consecutive în ordinea clasamentului ofertanților sau sub forma negocierilor paralele cu mai mulți ofertanți ale căror oferte îndeplinesc cel mai bine criteriile de atribuire.

(7)

BCE atribuie contractul ofertantului a cărui ofertă îndeplinește cel mai bine criteriile prevăzute în cererea de ofertă.

(8)

Procedura se desfășoară în conformitate cu principiile generale prevăzute la articolul 3. Articolul 13 alineatele (5) și (6) și articolele 26, 27, 28, 30 și 33 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 36

Notificarea deciziei de atribuire și lista contractanților

(1)   După adoptarea deciziei de atribuire, BCE informează ofertanții în scris și fără întârzieri nejustificate cu privire la rezultatul procedurii de atribuire.

(2)   În termen de 15 zile de la data primirii notificării ofertanții pot solicita BCE să indice motivele respingerii ofertei lor și să le transmită copii ale tuturor documentelor referitoare la evaluarea ofertei lor.

(3)   BCE publică anual o listă a contractelor cu o valoare mai mare de 50 000 EUR atribuite în conformitate cu articolul 35 sau care fac obiectul unei excepții în conformitate cu articolul 6 alineatul (1). Lista menționează numele contractanților cărora le-au fost atribuite contracte și obiectul și valoarea contractelor. Pentru contractele acoperite de articolul 6 alineatul (2) a căror valoare depășește 750 000 EUR BCE publică anunțul de atribuire a contractului în Jurnalul Oficial.

Articolul 37

Atribuirea directă

BCE poate atribui contracte pe baza unei singure oferte în cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică de 20 000 EUR, fără TVA.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 38

Anularea procedurilor de atribuire

(1)   BCE poate anula o procedură de atribuire în orice moment înainte de semnarea contractului, fără ca ofertanții sau candidații să aibă dreptul de a solicita compensații.

(2)   Decizia de anulare luată de BCE respectă principiile generale prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

(3)   BCE motivează decizia și o aduce la cunoștința candidaților sau ofertanților.

Articolul 39

Procedura de contestație

(1)   În procedurile de atribuire publică a contractelor de achiziție prevăzute la capitolul II, candidații și ofertanții pot contesta în scris decizia BCE de respingere a candidaturii sau a ofertei lor în termen de 15 zile de la primirea informațiilor prevăzute la articolul 34 alineatul (3) sau, în cazul în care nu se solicită informații, în termen de 15 zile de la primirea notificării în conformitate cu articolul 34 alineatul (1). Contestația cuprinde toate informațiile justificative și obiecțiile motivate.

(2)   Contestația se soluționează de Organul de examinare a achizițiilor (OEA) al BCE. În cazul în care OEA consideră că decizia de respingere a candidaturii sau a ofertei celui care face contestația încalcă prezenta decizie sau principiile generale ale dreptului în materie de achiziții, acesta fie dispune repetarea procedurii de atribuire sau a unor părți ale acesteia, fie adoptă o decizie definitivă. În caz contrar, contestația se respinge. OEA notifică în scris celui care a făcut contestația decizia sa în termen de o lună de la data primirii contestației. Decizia expune motivele pe care se întemeiază.

(3)   Contestația nu are efect suspensiv. În cazul în care consideră adecvat, OEA poate suspenda procedura de achiziție sau atribuirea contractului.

Articolul 40

Jurisdicție

Curtea de Justiție a Comunităților Europene are competență exclusivă pentru soluționarea oricărui litigiu dintre BCE și un furnizor cu privire la prezenta decizie sau la o anumită procedură de achiziție. În cazul în care o procedură de contestație este posibilă în temeiul articolului 39, cel care face contestația așteaptă decizia BCE privind contestația înainte de a sesiza Curtea de Justiție. Termenele prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene încep să curgă de la primirea de către furnizor a deciziei cu privire la contestație.

Articolul 41

Intrare în vigoare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 15 aprilie 2016 și înlocuiește Decizia BCE/2007/5.

(2)   Procedurile de atribuire care au fost inițiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii sunt finalizate și contractul atribuit este administrat în conformitate cu Decizia BCE/2007/5. În sensul prezentei dispoziții, o procedură de atribuire este considerată inițiată la data trimiterii anunțului de participare către Jurnalul Oficial sau, în cazurile în care un astfel de anunț nu este necesar, la data la care BCE a invitat unul sau mai mulți furnizori să prezinte o ofertă sau o propunere.

(3)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc conform tabelului de corespondență inclus în anexa II.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 februarie 2016.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

(2)  Decizia BCE/2007/5 din 3 iulie 2007 de stabilire a normelor privind achizițiile (JO L 184, 14.7.2007, p. 34).

(3)  Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 30.4.2004, p. 114).

(4)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(5)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a limbilor utilizate de Comunitatea Economică Europeană (JO 17, 6.10.1958, p. 385/58).

(7)  Decizia BCE/2008/17 din 17 noiembrie 2008 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului (JO L 319, 29.11.2008, p. 76).

(8)  Orientarea (UE) 2015/280 a Băncii Centrale Europene din 13 noiembrie 2014 privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem (BCE/2014/44) (JO L 47, 20.2.2015, p. 29).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


ANEXA I

SERVICII CARE FAC OBIECTUL ARTICOLULUI 6 ALINEATUL (2)

Cod CPV

Descriere

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de asigurare de personal de ajutor la domiciliu]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de asistență medicală] și 79625000-1 [Servicii de asigurare de personal medical] de la 85000000-9 la 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Case particulare cu personal angajat] și 98513000-2 la 98514000-9 [Servicii de forță de muncă pentru particulari, Servicii de personal de agenții pentru particulari, Servicii de personal de birou pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru particulari, Servicii de asistență la domiciliu și Servicii domestice]

Servicii de sănătate, sociale și conexe

85321000-5 și 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administrație publică, de apărare și de asigurări sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la 79995000-5 la79995200-7; de la 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională la 80660000-8; de la 92000000-1 la 92700000-8

79950000-8 [Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese], 79951000-5 [Servicii de organizare de seminarii], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente], 79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de organizare de prezentări de modă], 79956000-0 [Servicii de organizare de târguri și expoziții]

Servicii administrative sociale, culturale, în învățământ și în domeniul sănătății

75300000-9

Servicii de asigurări sociale obligatorii

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicii de indemnizații

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 și 98130000-3

Alte servicii comunitare, sociale și personale inclusiv servicii prestate de organizații sindicale, organizații politice, asociații de tineri și alte servicii prestate de organizații asociative.

98131000-0

Servicii religioase

55100000-1 la 55410000-7; 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii de catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mâncării la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a mâncării] 55520000-1 Servicii de catering, 55522000-5 Servicii de catering pentru societăți de transport, 55523000-2 Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții, 55524000-9 Servicii de catering pentru școli

55510000-8 Servicii de cantină, 55511000-5 Servicii de cantină și alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă, 55512000-2 Servicii de gestionare a cantinelor, 55523100-3 Servicii de restaurant pentru școli

Servicii hoteliere și de restaurant

79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5;

Servicii juridice, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul articolului 2 alineatul (3) litera (j)

75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 la 75131000-3

Alte servicii administrative și servicii guvernamentale

75200000-8 la 75231000-4

Prestări de servicii pentru comunitate

75231210-9 la 75231230-5; 75240000-0 to 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Servicii legate de penitenciar, servicii de siguranță publică și servicii de salvare

79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigație și de siguranță, Servicii de siguranță, Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, Servicii de pază, Servicii de supraveghere, Servicii de localizare, Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii de eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de anchetare și Servicii de agenții de detectivi] 79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8 [Servicii de analiză a deșeurilor]

Servicii de investigație și de siguranță

98900000-2 [Servicii prestate de organizații și de organisme extrateritoriale] și 98910000-5 [Servicii specifice organizațiilor și organismelor internaționale]

Servicii internaționale

64000000-6 [Servicii poștale și de telecomunicații], 64100000-7 [Servicii poștale și de curierat], 64110000-0 [Servicii poștale], 64111000-7 [Servicii poștale de distribuire a ziarelor și a periodicelor], 64112000-4 [Servicii poștale de distribuire a corespondenței], 64113000-1 [Servicii poștale de distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghișee de oficii poștale], 64115000-5 [Închiriere de cutii poștale], 64116000-2 [Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat și de mesagerie internă în birouri]

Servicii poștale

50116510-9 [Servicii de reșapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de feronerie]

Servicii diverse


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia BCE/2007/5

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 21

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 12

Articolul 11

Articolul 13

Articolul 12

Articolul 14

Articolul 13

Articolul 15

Articolul 18

Articolul 16

Articolul 19

Articolul 16a

Articolul 22

Articolul 17

Articolul 16

Articolul 18

Articolul 23

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 15

Articolul 19 alineatele (1), (2), (4) și (5)

Articolul 26

Articolul 20

Articolul 27

Articolul 21

Articolul 28

Articolul 22

Articolul 24

Articolul 23

Articolul 29

Articolul 24

Articolul 30

Articolul 25

Articolul 31

Articolul 26

Articolul 32

Articolul 27

Articolul 33

Articolul 28

Articolul 34

Articolul 29

Articolul 35

Articolul 30

Articolul 36

Articolul 31

Articolul 37

Articolul 32

Articolul 38

Articolul 33

Articolul 39

Articolul 34

Articolul 40

Articolul 35

Articolul 41


Top