EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Besluit (EU) 2016/245 van de Europese Centrale Bank van 9 februari 2016 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 45/15


BESLUIT (EU) 2016/245 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 9 februari 2016

tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2016/2)

(herschikking)

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name artikel 11.6,

Gezien Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank (1), met name artikel 19,

Overwegende:

(1)

Besluit ECB/2007/5 (2) werd meermaals gewijzigd waarbij de inhoud aanzienlijk is aangepast. Aangezien nadere wijzigingen noodzakelijk zijn, dient dit besluit ter wille van de duidelijkheid herschikt te worden.

(2)

De Europese Centrale Bank (ECB) is gecommitteerd aan het beginsel van een gunstige kosten/batenverhouding en streeft naar de beste prijs-kwaliteitverhouding bij de aanbesteding van producten, diensten en werken.

(3)

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) is vervangen door Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad (4). Noch deze Richtlijn of Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (5) is van toepassing op de ECB.

(4)

De ECB hanteert de algemene beginselen van aanbestedingsrecht zoals neergelegd in Richtlijn 2014/24/EU en Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

(5)

Artikel 6 van Verordening nr. 1 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (6) regelt dat de instellingen van de Unie in hun reglement van orde mogen vaststellen welke van de officiële talen gebruikt moeten worden in specifieke gevallen.

(6)

Besluit ECB/2008/17 (7) stelt het kader voor gezamenlijke aanbestedingen van het Eurosysteem vast,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE REGELS

Artikel 1

Definities

Binnen het kader van dit besluit gelden de volgende definities:

1.   „opdrachten”: schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die tussen de ECB en een of meer leveranciers zijn gesloten en betrekking hebben op de uitvoering van werken, de levering van producten of de verlening van diensten;

2.   „opdrachten voor leveringen”: opdrachten die betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten. Een opdracht die betrekking heeft op de levering van producten en in bijkomende orde op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren wordt beschouwd als een „opdracht voor leveringen”;

3.   „opdrachten voor diensten”: andere opdrachten dan die bedoeld onder punt 2 die betrekking hebben op het verrichten van diensten. Een opdracht die op het verrichten van diensten betrekking heeft met inbegrip van werkzaamheden met betrekking tot werken die alleen bijkomstig zijn ten opzichte van het hoofdonderwerp van de opdracht, wordt als een opdracht voor diensten beschouwd;

4.   „opdrachten voor werken”: andere opdrachten dan die bedoeld onder punt 2 en 3 die betrekking hebben op hetzij de uitvoering van werken, hetzij zowel op het ontwerp als op de uitvoering van werken. Een „werk” is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen;

5.   „concessieovereenkomst”: een opdracht die betrekking heeft op ofwel het verrichten van diensten ofwel de uitvoering van werken, waarvan de beloning hoofdzakelijk bestaat uit een door de ECB verleende toestemming tot het exploiteren van deze werken of het verlenen van diensten aan anderen;

6.   „diensten”: de op basis van een opdracht uit te voeren werken, te verlenen diensten en te leveren producten;

7.   „innovatiepartnerschap”: een procedure waarbij elke leverancier een verzoek tot deelname mag indienen en waarbij de ECB een partnerschap aangaat met een of meer van de tot de procedure toegelaten gegadigden, ten einde innovatieve producten, diensten of werken te ontwikkelen en aan te schaffen;

8.   „dynamisch aankoopsysteem”: een geheel elektronisch proces voor aankopen van courante producten, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenkomen met de behoeften van de ECB;

9.   „raamovereenkomst”: een overeenkomst tussen de ECB en een of meer leveranciers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen specifieke opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en, in voorkomend geval, de beoogde hoeveelheid;

10.   „leverancier”: elke natuurlijke of rechtspersoon of elk openbaar lichaam of elke combinatie van deze personen en/of lichamen die de uitvoering van werken en de levering van producten of diensten op de markt aanbiedt;

11.   „gegadigde”: een leverancier die een aanvraag heeft ingediend om deel te nemen aan een niet-openbare procedure, aan een procedure van gunning door onderhandelingen, aan een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap;

12.   „inschrijver”: een leverancier die een inschrijving heeft ingediend;

13.   „onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten inzake bankbiljettenbeveiliging”: met theoretische activiteiten of praktisch experimenteren, analyse en onderzoek verband houdende onder toezicht uitgevoerde opdrachten hetzij:

ter verkrijging van nieuwe kennis of de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde materialen, voor productieprocessen of apparatuur voor prepresswerkzaamheden, productie, vervoer, uitgifte, echtheidsbevinding en vernietiging van eurobankbiljetten, waaronder het prepressmateriaal van de eurobankbiljetten, of

ter opstarting van de productie van nieuwe of verbeterde materialen, voor producten of apparatuur voor prepresswerkzaamheden, productie, vervoer, uitgifte, echtheidsbevinding en vernietiging van eurobankbiljetten, waaronder het prepressmateriaal van de eurobankbiljetten.

Opdrachten voor het proefdrukken van eurobankbiljetten vallen niet onder onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten inzake bankbiljettenbeveiliging.

14.   „openbare procedure”: een procedure waarbij alle belangstellende leveranciers mogen inschrijven;

15.   „niet-openbare procedure”: een procedure waaraan alle leveranciers mogen verzoeken deel te nemen, maar waarbij alleen de door de ECB uitgenodigde gegadigden mogen inschrijven;

16.   „procedure van gunning door onderhandelingen”: een procedure waarbij de ECB met de door haar gekozen leveranciers overleg pleegt en door onderhandelingen de voorwaarden inzake alle contracten met een of meer van hen vaststelt;

17.   „concurrentiegerichte dialoog”: een procedure waarbij alle leveranciers mogen verzoeken deel te nemen en waarbij de ECB een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten gegadigden, ten einde een of meer oplossingen te zoeken die aan haar behoeften beantwoorden;

18.   „elektronische veiling”: een zich herhalend proces via een elektronisch systeem waarin nieuwe, verlaagde prijzen, en/of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen worden gepresenteerd, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen en dat hun klassering op basis van automatische beoordelingsmethoden mogelijk maakt;

19.   „uitnodiging tot inschrijving”: de naar gegadigden of leveranciers gezonden uitnodiging tot inschrijving met specificatie van de procedure, de vereisten van de ECB en de voorwaarden van de opdracht;

20.   „dagen”: kalenderdagen;

(21)   „schriftelijk” of „geschreven”: elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, inclusief informatie die elektronisch is verzonden en opgeslagen.

22.   „oproep tot het indienen van blijken van belangstelling”: een procedure voor de vaststelling van een lijst geschikte leveranciers die uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1.   De ECB gunt voor eigen rekening opdrachten voor leveringen, diensten, werken en concessie overeenkomstig dit besluit.

2.   De ECB kan overeenkomstig dit besluit ook geconsolideerde inschrijvingsprocedures houden voor eigen rekening en namens een of meer nationale centrale banken (NCB's), nationale toezichthouders, instellingen of organen van de Unie en/of internationale organisaties. In dergelijke gevallen geeft de ECB in de aanbestedingsdocumenten aan: a) de andere deelnemende aanbestedende diensten, en b) de voorgenomen structuur van de contractuele verhoudingen.

3.   Dit besluit is niet van toepassing op:

a)

samenwerkingsovereenkomsten;

i)

met als doel de vervulling van de publieke taken van het Eurosysteem of het Europees Stelsel van centrale banken, die worden aangegaan door de ECB en NCB's, of

ii)

met als doel de vervulling van de publieke taken die op zich zijn genomen door de ECB en andere instellingen of organen van de Unie, internationale organisaties of overheden;

waarbij de samenwerking uitsluitend wordt beheerst door overwegingen van openbaar belang van toepassing, met name het bereiken van gemeenschappelijke, niet-commerciële doeleinden en de partijen minder dan 20 % van de betreffende activiteiten uitvoeren op de open markt;

b)

aanbestedingsprocedures waaraan de ECB deelneemt en die georganiseerd worden door ofwel: i) instellingen en organen van de Unie, of ii) internationale organisaties, dan wel, iii) overheidsinstellingen, steeds mits de regels die gelden voor deze aanbestedingsprocedures in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht van de Unie;

c)

de aanbesteding van bankbiljetten die valt onder Richtlijn (EU) 2015/280 van de Centrale Bank (ECB/2014/44) (8);

d)

de emissie, verkoop, aankoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten en financiële diensten in verband met deze transacties;

e)

de verwerving of pacht c.q. huur, met welke financiële middelen dan ook, van land, bestaande gebouwen of ander onroerend goed of betreffende rechten daarop;

f)

arbeidscontracten tussen de ECB en haar personeel overeenkomstig de arbeidsvoorwaarden van de ECB;

g)

diensten van arbitrage en bemiddeling;

h)

diensten betreffende onderzoek en ontwikkeling tenzij de aan de diensten verbonden voordelen exclusief ten goede komen aan de ECB voor haar eigen gebruik en de verleende diensten door de ECB worden vergoed;

i)

opdrachten betreffende zendtijd of betreffende de levering van programma's die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten;

j)

opdrachten met betrekking tot juridische vertegenwoordiging van de ECB gedurende of ter voorbereiding van rechtszaken of arbitrageprocedures en opdrachten met betrekking tot de exclusieve diensten van notarissen, trustees (beheerders) of gerechtsambtenaren;

k)

openbare diensten inzake personenvervoer per trein of metro.

4.   Dit besluit is niet van toepassing op opdrachten tussen de ECB en een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon waar de ECB controle over uitoefent die vergelijkbaar is met de controle die de ECB uitoefent over haar eigen bedrijfseenheden, waarbij meer dan 80 % van de activiteiten van de rechtspersoon worden uitgeoefend in het kader van de uitoefening van de door de ECB daaraan toevertrouwde taken en er geen directe particuliere deelname bestaat die een zeggenschapsbelang in die rechtspersoon waarborgt.

5.   In uitzonderlijke gevallen kan de ECB procedures opzetten voor de selectie van natuurlijke personen die zullen fungeren als leden van adviesraden op hoog niveau die de ECB assisteren bij de vervulling van haar taken. Dergelijke deskundigen ontvangen een vaste vergoeding die vooraf is vastgesteld, en die niet de in artikel 4, lid 3, onder a) vastgestelde drempel per deskundige zal overschrijden. Zij zullen geselecteerd worden op basis van hun professionele expertise, waarbij selectiecriteria worden gehanteerd in navolging van de in artikel 3 uiteengezette algemene principes. De ECB kan een specifiek besluit vaststellen waarin de selectieprocedure en -voorwaarden nader uiteengezet worden.

6.   Dit besluit is van toepassing op de hiernavolgende opdrachten die door de ECB rechtstreeks voor meer dan 50 % worden gesubsidieerd.

a)

opdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, gelijk is aan of hoger is dan het in artikel 4, lid 3, vastgestelde drempelbedrag voor opdrachten voor werken, en die betrekking hebben op civieltechnische werkzaamheden of bouwwerkzaamheden inzake gebouwen die zijn bestemd voor gebruik ten behoeve van administratie, sport, gezondheid, recreatie en vrijetijdsbesteding of scholen en universiteiten;

b)

opdrachten voor diensten die verband houden met een opdracht voor werken als bedoeld onder a), waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, gelijk is aan of hoger is dan de in artikel 4, lid 3, vastgestelde drempelwaarde voor opdrachten voor diensten.

De ECB verzekert dat die opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met dit besluit, zelfs indien die opdrachten worden gegund door een andere entiteit of indien de ECB dergelijke opdrachten gunt namens een andere entiteit.

7.   Gemengde opdrachten die diensten omvatten die aan verschillende soorten opdrachten toegerekend kunnen worden, worden gegund in overeenstemming met de regels en bepalingen die van toepassing zijn op de dienst die het hoofddoel van de opdracht vormt. Het hoofdonderwerp van een gemengde opdracht wordt bepaald door de dienst met de hoogste geraamde waarde, tenzij uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maken dat een andere dienst, op grond van specifieke kenmerken daarvan, het hoofdonderwerp van de opdracht moet vormen.

Artikel 3

Algemene beginselen

1.   Aanbestedingsprocedures worden uitgevoerd in overeenstemming met de algemene beginselen van transparantie en openbaarheid, proportionaliteit, gelijke toegang en gelijke behandeling, het discriminatieverbod en het beginsel van eerlijke mededinging.

2.   De ECB voert aanbestedingsprocedures uit in de Engelse taal, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de procedure of het onderwerp van de opdracht zijn die het noodzakelijk maken dat er andere talen worden gebruikt. De ECB zal dergelijke omstandigheden vastleggen.

Artikel 4

Drempelwaardes voor opdrachten

1.   Opdrachten waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, gelijk is aan of hoger dan de in lid 3, vermelde drempelbedragen, worden aanbesteed overeenkomstig de in hoofdstuk II vastgelegde procedures.

2.   Opdrachten waarvan de geraamde waarde, exclusief btw, lager is dan de in lid 3, vermelde drempelbedragen, worden aanbesteed overeenkomstig de in hoofdstuk III vastgelegde procedures. Opdrachten met een geraamde waarde van minder dan 20 000 EUR worden aanbesteed volgens artikel 37.

3.   De volgende drempelbedragen zijn van toepassing:

a)

209 000 EUR voor opdrachten voor leveringen en diensten;

b)

5 225 000 EUR voor opdrachten voor werken en concessies;

Artikel 5

Berekening van de geraamde waarde van een opdracht

1.   De berekening van de geraamde waarde van een opdracht is gebaseerd op het totale te betalen bedrag, exclusief btw, zoals geraamd door de ECB, inclusief voor alle soorten opties en verlengingen die in de aankondiging van opdracht zijn vastgesteld. De berekening omvat nevenkosten, met name kosten in verband met betaling van premies, vergoedingen, rente, provisie, reis- en verblijfkosten, en prijzen of betalingen of enige andere vorm van remuneratie die betaald moet worden aan gegadigden of inschrijvers.

2.   De raming moet geldig zijn op het tijdstip waarop de ECB besluit welke soort aanbestedingsprocedure gebruikt zal worden.

3.   Een aanbesteding mag niet worden opgedeeld met de bedoeling de toepassing van de in dit besluit uiteengezette procedures te omzeilen. De berekening van de geraamde waarde van een opdracht mag niet gemaakt worden met de intentie deze uit te sluiten van de toepassing van de procedures die uiteengezet zijn in hoofdstuk II of artikel 35.

4.   Bij de berekening van de geraamde waarde van opdrachten voor werken wordt rekening gehouden met de totale kosten in verband met de uitvoering van de werken met inbegrip van de waarde van producten die nodig zijn om de werken uit te voeren en door de ECB ter beschikking van de contractant worden gesteld. De kosten in verband met het ontwerpen en plannen van de werken worden ook meegenomen indien ze deel uitmaken van de opdracht voor werken.

5.   Met betrekking tot opdrachten voor de doorlopende levering van producten en diensten, wordt, waar van toepassing, voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de volgende grondslag genomen:

a)

bij opdrachten met een vaste looptijd, de totale waarde voor de gehele looptijd;

b)

bij opdrachten voor onbepaalde duur, het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48.

6.   In het geval van opeenvolgende opdrachten voor leveringen, diensten of werken van hetzelfde type wordt als grondslag voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de totale reële waarde van de in de voorafgaande twaalf maanden gegunde opeenvolgende opdrachten genomen. De raming wordt, indien mogelijk, gecorrigeerd voor verwachte wijzigingen in hoeveelheid of waarde gedurende de twaalf maanden volgende op de voltooiing van de eerste opdracht.

7.   Indien een opdracht wordt onderverdeeld in verschillende percelen, of indien meerdere te gunnen opdrachten nauw met elkaar in verband staan en dezelfde doelstelling hebben, wordt de gecombineerde waarde van alle percelen of individuele opdrachten in aanmerking genomen. Indien de gecombineerde waarde gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4, lid 3, uiteengezette drempelbedragen, zijn de in hoofdstuk II van dit besluit neergelegde procedures van toepassing op alle percelen en opdrachten. De ECB kan echter de procedure van artikel 35 of, indien van toepassing, van artikel 37 toepassen op individuele percelen en opdrachten waarvan de geraamde waarde minder is dan 80 000 EUR, exclusief btw, voor opdrachten voor leveringen en diensten en minder dan 1 miljoen EUR, exclusief btw, voor opdrachten voor werken, mits de totale geraamde waarde van alle percelen die zijn gegund volgens de in artikel 35 en 37, neergelegde procedures niet meer is dan 20 % van de totale geraamde waarde van alle percelen.

8.   De waarde van een innovatiepartnerschap wordt berekend met inachtneming van de geraamde maximale waarde, exclusief btw, van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die plaats zullen vinden gedurende alle fasen van het voorgenomen partnerschap, evenals van de producten, diensten of werken die zullen worden ontwikkeld en gegund aan het einde van het voorgenomen partnerschap.

9.   Als grondslag voor de berekening van de waarde van raamovereenkomsten en dynamische aankoopsystemen wordt de geraamde maximale waarde, exclusief btw, van alle voor de totale duur van de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem voorgenomen opdrachten genomen.

Artikel 6

Uitzonderingen

1.   In de volgende gevallen kan de ECB afwijken van specifieke procedurele vereisten of een opdracht rechtstreeks gunnen aan een leverancier:

a)

indien de opdracht, om dwingende redenen en in overeenstemming met objectieve criteria, alleen aan een bepaalde leverancier kan worden gegund. De redenen kunnen van technische, artistieke of juridische aard zijn, inclusief de uitoefening van exclusieve rechten die in overeenstemming met toepasselijk recht zijn gevestigd; de redenen mogen echter niet van economische aard zijn;

b)

indien, vanwege dwingende spoed ten gevolge van voor de ECB niet voorzienbare gebeurtenissen, de termijnen voor een aanbestedingsprocedure niet in acht kunnen worden genomen;

c)

indien de ECB de opdracht als geheim heeft geclassificeerd of indien de uitvoering van de opdracht gepaard moet gaan met speciale veiligheidsmaatregelen, in overeenstemming met de regels van de ECB inzake veiligheid, of indien de bescherming van de wezenlijke belangen van de ECB zulks vereist. Onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten inzake bankbiljettenbeveiliging vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen en zijn derhalve niet onderworpen aan de in dit besluit vastgelegde vereisten;

d)

in het geval van opdracht voor leveringen indien het producten betreft die uitsluitend voor onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling worden vervaardigd; deze bepaling geldt niet voor de productie in grote hoeveelheden met het doel de commerciële haalbaarheid van het product vast te stellen of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te delgen;

e)

indien diensten worden aangekocht tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren of vereffenaars die worden benoemd in een faillissement, bij een regeling met crediteuren, of een in de nationale wetgeving of regelgeving bestaande procedure van dezelfde aard;

f)

in het geval van aanvullende producten aangekocht op basis van een opdracht voor levering die de oorspronkelijke producten of installaties vervangen of verlengen, indien een wijziging van leverancier zou leiden tot disproportionele moeilijkheden voor wat betreft werking en onderhoud. De looptijd van opdrachten met betrekking tot dergelijke aanvullende producten is maximaal drie jaar, en

g)

in andere gevallen waarin dit besluit uitdrukkelijk voorziet.

In alle onder lid 1, genoemde gevallen houdt de ECB waar mogelijk concurrentie in stand tussen verschillende geschikte leveranciers.

2.   Ongeacht de waarde van de opdracht, mag de ECB een opdracht gunnen overeenkomstig artikel 35 indien het hoofddoel van de opdracht een van de volgende diensten in bijlage I betreft:

Artikel 7

Duur en verlenging van opdrachten

1.   De looptijd van een opdracht inclusief verlengingen is niet langer dan vier jaar, behalve voor zover het onderwerp van de opdracht of een andere legitieme reden een langere duur noodzakelijk maakt.

2.   In het geval van een opdracht met een vaste looptijd kan de looptijd onder de volgende voorwaarden worden verlengd:

a)

de aankondiging van opdracht of, in het geval van een procedure op grond van hoofdstuk III, het verzoek om een voorstel, voorzag in de mogelijkheid van verlenging;

b)

de verlenging worden naar behoren gemotiveerd, en

c)

met de verlenging werd rekening gehouden bij de vaststelling van de toepasselijke procedure overeenkomstig artikel 4.

3.   In andere gevallen mag de looptijd van een opdracht met een vaste looptijd alleen worden verlengd in de in artikel 6, lid 1, beschreven situaties.

Artikel 8

Aanvullende producten, diensten en werken

1.   De ECB kan de oorspronkelijke contractant opdracht geven tot aanvullende producten, diensten of werken, ongeacht de waarde daarvan, mits:

a)

de aanbestedingsdocumenten voorzagen in heldere en nauwkeurige toetsings- of optieclausules voor aanvullende producten, diensten of werken, en

b)

met de aanvullende producten, diensten of werken rekening werd gehouden bij het berekenen van de waarde van de opdracht overeenkomstig artikel 5.

De clausules vermelden de reikwijdte en aard van mogelijke herzieningen of opties en de voorwaarden waaronder ze mogen worden toegepast. Ze voorzien niet in herzieningen of opties die de algehele aard van de oorspronkelijke opdracht zouden wijzigen.

2.   De ECB kan een contractant opdracht geven tot aanvullende producten, diensten of werken, ongeacht de waarde daarvan, mits de noodzakelijke wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht niet substantieel zijn. Wijzigingen worden geacht substantieel te zijn indien zij de algehele aard van de opdracht veranderen.

Wijzigingen worden geacht niet substantieel te zijn indien hun cumulatieve waarde onder a) de beide drempels blijft die zijn beschreven in artikel 4, lid 3, en b) 10 % van de oorspronkelijke waarde van opdrachten voor leveringen en diensten of 15 % van de oorspronkelijke waarde van opdrachten voor werken.

Een wijziging die deze drempelbedragen overschrijdt wordt als substantieel beschouwd, in het bijzonder wanneer wordt voldaan aan een van de volgende voorwaarden:

a)

de wijziging introduceert voorwaarden die, indien zij onderdeel van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure hadden uitgemaakt, het mogelijk hadden gemaakt dat andere kandidaten dan de oorspronkelijk geselecteerde kandidaten zouden zijn toegelaten, of dat een andere aanbesteding zou zijn aanvaard dan die oorspronkelijk was geaccepteerd of aanvullende deelnemers aan de aanbestedingsprocedure had aangetrokken;

b)

de wijziging verandert de economische balans van de opdracht in het voordeel van de contractant op een wijze die niet was voorzien in de oorspronkelijke opdracht;

c)

de wijziging verbreedt de reikwijdte van de opdracht aanzienlijk;

d)

een nieuwe contractant vervangt degene met wie de oorspronkelijke opdracht was afgesloten in gevallen anders dan voorzien in lid 4.

3.   Bovendien kan de ECB de oorspronkelijke contractant opdracht geven tot aanvullende producten, diensten of werken:

a)

indien de aanvullende producten, diensten of werken noodzakelijk worden als gevolg van omstandigheden die de ECB, zorgvuldig handelend, niet had kunnen voorzien, op voorwaarde dat de wijziging de algehele aard van de oorspronkelijke opdracht niet wijzigt, of

b)

indien de aanvullende producten, diensten of werken die noodzakelijk zijn geworden niet technisch of economisch kunnen worden losgekoppeld van de oorspronkelijke opdracht zonder aanzienlijk ongemak of een substantiele vermeerdering van kosten.

Het bedrag van aanvullende producten, diensten of werken mag voor ieder afzonderlijk geval niet hoger zijn dan 50 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht.

4.   Een opdracht kan gewijzigd worden door de contractant aan wie de opdracht was gegund te vervangen door een andere contractant, als gevolg van ofwel:

a)

een ondubbelzinnige, heldere en nauwkeurige toetsings- of optieclausule;

b)

de algehele of partiële opvolging in de positie van de oorspronkelijke contractant, volgend op vennootschapsherstructurering, waaronder overname, fusie, acquisitie of faillissement, van een andere leverancier die aan dezelfde criteria voldoet als oorspronkelijk toegepast voor de selectie van de oorspronkelijke contractant, op voorwaarde dat dit geen andere substantiële wijzigingen van de opdracht met zich meebrengt en niet is gericht op het omzeilen van de toepasselijkheid van dit besluit, of

c)

De ECB de verplichtingen jegens de subcontractanten van de contractant overneemt, inclusief de verplichting om rechtstreeks aan de subcontractanten te betalen, waar dit is opgenomen in de opdracht.

5.   In samenhang met oorspronkelijke opdrachten die zijn geund in overeenstemming met hoofdstuk II, publiceert de ECB een aankondiging in het Publicatieblad met betrekking tot enige opdracht tot aanvullende producten, diensten of werken in overeenstemming met lid 3, indien de totale waarde van de uit hoofde van een dergelijke opdracht bestelde aanvullende producten, diensten of werken meer dan 50 % van de oorspronkelijke waarde van opdrachten bedraagt.

6.   Indien niet is voldaan aan de voorwaarden in lid 1 tot en met 4, mogen opdrachten voor aanvullende producten, diensten of werken alleen worden gegund in overeenstemming met artikel 4 en 6 van dit besluit.

HOOFDSTUK II

OPENBARE AANBESTEDINGSPROCEDURES

Artikel 9

Overzicht

1.   Opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de in artikel 4, lid 3, bepaalde drempelbedragen, worden door de ECB uitbesteed door middel van een openbare procedure. In gemotiveerde gevallen kan de ECB onder de in artikel 11 tot en met 14 uiteengezette voorwaarden gebruikmaken van een niet-openbare procedure, een procedure van gunning door onderhandelingen, een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap.

2.   De ECB kan raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen opzetten en opdrachten op die basis uitbesteden overeenkomstig de in artikel 18, respectievelijk artikel 19 uiteengezette voorwaarden.

3.   De procedures in lid 1 en 2, kunnen worden aangevuld met een elektronische veiling zoals beschreven in artikel 16.

4.   De ECB kan prijsvragen uitschrijven. De procedure voor een prijsvraag wordt vastgelegd in de aankondiging voor de prijsvraag die wordt gepubliceerd in het Publicatieblad. Deze zal voldoen aan de algemene beginselen voor prijsvragen, inclusief publiciteit, transparantie en verbod op discriminatie, en de integriteit en onafhankelijkheid van de jury van de prijsvraag. De bij prijsvragen toegepaste criteria kunnen in het bijzonder criteria omvatten die betrekking hebben op de artistieke waarde van een designconcept en de budgethandhaving daarvan.

5.   De ECB besteedt opdrachten voor concessie aan in overeenstemming met artikel 20 en de in artikel 3 beschreven algemene beginselen. De gunningsprocedure wordt omschreven in de aankondiging van opdracht.

AFDELING 1

Type procedure en verloop van de procedure

Artikel 10

Openbare procedure

1.   Na publicatie van een aankondiging van opdracht, kunnen alle geïnteresseerde leveranciers verzoeken om een uitnodiging tot inschrijving indien die niet via elektronische middelen beschikbaar is gesteld. De ECB verstrekt de uitnodiging tot inschrijving binnen zes dagen na ontvangst van het verzoek mits het verzoek tijdig vóór de uiterste datum van indiening van inschrijvingen werd gedaan.

2.   Geïnteresseerde leveranciers dienen hun inschrijving in binnen de door de ECB vastgestelde termijn en sluiten alle door de ECB verzochte documenten bij.

3.   De ECB wijst de opdracht toe aan de inschrijver wiens inschrijving het meest voldoet aan de gunningscriteria die zijn uiteengezet in de aankondiging van opdracht of uitnodiging tot inschrijving.

Artikel 11

Niet-openbare procedure

1.   De ECB kan gebruikmaken van de niet-openbare procedure indien:

a)

de vereisten van de ECB zo gedetailleerd kunnen worden bepaald dat inschrijvingen met elkaar kunnen worden vergeleken en de opdracht kan worden gegund zonder onderhandelingen met de inschrijvers, en

b)

het noodzakelijk is het aantal inschrijvingen om administratieve redenen of vanwege de aard van de aanbesteding te beperken.

2.   Na publicatie van een aankondiging van opdracht kunnen geïnteresseerde leveranciers een verzoek tot deelneming aan de niet-openbare procedure doen. Ze moeten hun aanvraag indienen binnen de in de aankondiging van opdracht aangegeven termijn en de door de ECB verzochte documenten verstrekken.

3.   De ECB verifieert de geschiktheid van gegadigden en beoordeelt de aanvragen aan de hand van de in de aankondiging van opdracht uiteengezette selectiecriteria. De ECB nodigt ten minste vijf geschikte gegadigden die voldoen aan de selectiecriteria uit om een inschrijving in te dienen, mits er een voldoende aantal gegadigden is dat aan de selectiecriteria voldoet. De uitnodiging tot inschrijving wordt gelijktijdig en schriftelijk gedaan aan alle gegadigden die worden uitgenodigd om in te schrijven.

4.   De uitgenodigde kandidaten dienen hun inschrijving in binnen de door de ECB vastgestelde termijn en sluiten alle door de ECB verzochte documenten bij.

5.   De ECB wijst de opdracht toe aan de inschrijver wiens inschrijving het meest voldoet aan de gunningscriteria die zijn uiteengezet in de aankondiging van opdracht of uitnodiging tot inschrijving.

Artikel 12

Procedure van gunning door onderhandelingen

1.   De ECB kan gebruikmaken van een procedure van gunning door onderhandelingen indien:

a)

niet voldaan kan worden aan de behoeften van de ECB zonder aanpassing van direct beschikbare oplossingen, of design-oplossingen of innovatieve oplossingen vereisen;

b)

de opdracht niet gegund kan worden zonder voorafgaande onderhandelingen vanwege de specifieke aard, complexiteit, juridisch en financieel karakter en de daarmee samenhangende risiso's van de diensten, of

c)

de technische specificaties niet met voldoende precisie vastgesteld kunnen worden ten aanzien van een technische standaard or referentie.

2.   De ECB kan ook gebruikmaken van de procedure van gunning door onderhandelingen indien slechts onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen zijn ontvangen in het kader van een openbare of niet-openbare procedure, dan wel een concurrentiegerichte dialoog. De ECB kan afzien van het publiceren van een nieuwe aankondiging van opdracht indien in de procedure van gunning door onderhandelingen uitsluitend alle inschrijvers worden betrokken die deel hebben genomen aan de oorspronkelijke procedure, in aanmerking kwamen voor en voldeden aan de selectiecriteria en hun inschrijvingen hebben ingediend overeenkomstig de formele vereisten van inschrijving. Indien geen of geen geschikte inschrijvingen zijn ontvangen, kan de ECB ook een procedure van gunning door onderhandelingen opstarten in overeenstemming met artikel 35 zonder bekendmaking van een aankondiging. In alle gevallen zullen de oorspronkelijke voorwaarden van de te gunnen opdracht niet aanzienlijk gewijzigd worden.

3.   Na publicatie van een aankondiging van opdracht kunnen geïnteresseerde leveranciers een aanvraag indienen voor deelneming aan de procedure van gunning door onderhandelingen. Ze moeten hun aanvraag indienen binnen de in de aankondiging van opdracht aangegeven termijn en de door de ECB verzochte documenten verstrekken.

4.   De ECB verifieert de geschiktheid van gegadigden en beoordeelt de aanvragen aan de hand van de in de aankondiging van opdracht uiteengezette selectiecriteria. Zij nodigt ten minste drie geschikte gegadigden die voldoen aan de selectiecriteria uit om een inschrijving in te dienen, mits er een voldoende aantal gegadigden is dat aan de selectiecriteria voldoet. De uitnodiging tot inschrijving wordt gelijktijdig verzonden aan alle gegadigden die worden uitgenodigd om in te schrijven.

5.   Na de beoordeling van de inschrijvingen, kan de ECB met de inschrijvers onderhandelen om hun inschrijvingen in overeenstemming te brengen met de vereisten van de ECB. De ECB kan onderhandelingen beginnen met:

a)

hetzij de best geklasseerde inschrijver. Indien de onderhandelingen met de best geklasseerde inschrijver niet slagen, kan de ECB onderhandelingen beginnen met de op één na best geklasseerde inschrijver, of

b)

hetzij tegelijkertijd met meerdere inschrijvers wier inschrijvingen het meest voldoen aan de toekenningscriteria. Het aantal inschrijvers dat tot de onderhandelingen wordt toegelaten kan in opeenvolgende fasen worden verminderd door de toepassing van de in de aankondiging van opdracht of de uitnodiging tot inschrijving vermelde gunningscriteria.

Voor het begin van de onderhandelingen informeert de ECB alle voor deelneming aan de onderhandelingen in aanmerking komende inschrijvers hoe de onderhandelingen zullen worden gevoerd.

6.   De reikwijdte van de onderhandelingen kan de technische en financiële aanbiedingen van de inschrijvers, alsook de contractvoorwaarden omvatten, mits de werkingssfeer van de inschrijvingsprocedure niet wezenlijk wordt veranderd. De ECB kan inschrijvers ook uitnodigen een herziene inschrijving in te dienen. Tijdens de onderhandelingen waarborgt de ECB de gelijke behandeling van alle tot deelname aan de onderhandelingen uitgenodigde inschrijvers.

7.   Zodra de onderhandelingen zijn afgesloten, gunt de ECB de opdracht aan de inschrijver wiens inschrijving het meest voldoet aan de gunningscriteria die in de aankondiging van opdracht of de uitnodiging tot inschrijving zijn vermeld.

Artikel 13

Concurrentiegerichte dialoog

1.   De ECB kan gebruikmaken van een concurrentiegerichte dialoog in de in artikel 12, lid 1, omschreven gevallen.

2.   Na publicatie van een aankondiging van opdracht kunnen geïnteresseerde leveranciers een aanvraag indienen voor deelneming aan de dialoog. Ze moeten hun aanvraag indienen binnen de in de aankondiging van opdracht aangegeven termijn en de door de ECB verzochte documenten verstrekken.

3.   De ECB verifieert de geschiktheid van gegadigden en beoordeelt de aanvragen aan de hand van de in de aankondiging van opdracht uiteengezette selectiecriteria. De ECB nodigt ten minste drie geschikte gegadigden uit om aan de dialoog deel te nemen, verzoekt hen een voorstel te doen en zet daarbij de behoeften van de ECB uiteen. Het doel van de dialoog is na te gaan en te bepalen welke oplossing het meest geschikt is om aan de behoeften van de ECB te voldoen. De ECB kan alle aspecten van de opdracht met de geselecteerde gegadigden bespreken. Het aantal uitgenodigde gegadigden moet in elk geval volstaan om daadwerkelijke mededinging te waarborgen. Indien het aantal lager is dan het minimumaantal, kan de ECB de procedure voortzetten met alle kandidaten die voldoen aan de selectiecriteria.

4.   De dialoog wordt uitgevoerd binnen de periode die is aangegeven in de aankondiging van opdracht. Tijdens de dialoog waarborgt de ECB de gelijke behandeling van alle kandidaten. De ECB mag geen informatie verschaffen die sommige inschrijvers kan bevoordelen boven andere of aan andere deelnemers geen voorgestelde oplossingen of andere vertrouwelijke informatie bekendmaken die door een aan de dialoog deelnemende gegadigde is verstrekt, zonder de schriftelijke toestemming van de laatste.

5.   Indien dit bepaald is in de aankondiging van opdracht, kan de ECB de dialoog in opeenvolgende fasen laten verlopen om het aantal in de dialoogfase te bespreken oplossingen te beperken. De ECB zet de dialoog voort totdat ze kan aangeven welke oplossing of oplossingen aan haar behoeften kan of kunnen voldoen. De ECB selecteert de in overweging te nemen oplossingen door toepassing van de in de aankondiging van opdracht of het verzoek om een voorstel vermelde gunningscriteria.

6.   Nadat de dialoog voor beëindigd is verklaard, vraagt de ECB de aan de dialoog deelnemende gegadigden hun definitieve inschrijvingen in te dienen op basis van de tijdens de dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossingen. De ECB kan de inschrijvers verzoeken de inschrijvingen toe te lichten, te specificeren of bepaalde aspecten van hun inschrijving te optimaliseren of in de inschrijving vervatte toezeggingen te bevestigen mits dit niet het effect heeft dat wezenlijke aspecten van de inschrijving worden gewijzigd, noch het risico meebrengt dat de mededinging wordt verstoord of discriminatie wordt veroorzaakt.

7.   De ECB beoordeelt de ontvangen inschrijvingen aan de hand van de gunningscriteria die in de aankondiging van opdracht of het verzoek om een voorstel zijn vermeld. Zodra de beoordeling is voltooid, gunt de ECB de opdracht aan de inschrijver wiens inschrijving het meest voldoet aan de gunningscriteria, welke kwaliteitsaspecten moeten omvatten.

Artikel 14

Innovatiepartnerschap

1.   De ECB kan een innovatiepartnerschapsprocedure aanwenden voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of werken die niet beschikbaar zijn op de markt, en vervolgens de aanschaf daarvan, mits deze voldoen aan het tussen de ECB en de partners in het innovatiepartnerschap overeengekomen prestatieniveau en de maximale kosten.

2.   Na publicatie van een aankondiging van opdracht kunnen geïnteresseerde leveranciers een verzoek tot deelneming aan het innovatiepartnerschap. Zij dienen hun aanvraag binnen de in de aankondiging van opdracht aangegeven termijn in en verstrekken de door de ECB gevraagde documenten.

3.   De ECB verifieert de geschiktheid van gegadigden en beoordeelt de aanvragen aan de hand van de in de aankondiging van opdracht uiteengezette selectiecriteria. De ECB nodigt ten minste drie geschikte gegadigden uit om aan de procedure deel te nemen en verzoekt hen een voorstel te doen waarin de behoeften van de ECB zijn beschreven. Het aantal uitgenodigde gegadigden volstaat om daadwerkelijke mededinging te waarborgen. Indien het aantal lager is dan het minimumaantal, kan de ECB de procedure voortzetten met alle gegadigden die voldoen aan de selectiecriteria.

4.   De ECB kan besluiten een innovatiepartnerschap op te zetten met een partner, of meerdere, die afzonderlijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ontplooien.

5.   Het innovatiepartnerschap wordt gekenmerkt door opeenvolgende fasen die de reeks stappen in het onderzoeks- en innovatieproces volgen, hetgeen goederenfabricage, dienstenverlening of werkenvoltooiing kan omvatten. Het innovatiepartnerschap stelt tussentijdse, door de partners te behalen doelstellingen vast en maakt deelbetaling mogelijk. Indien dit is bepaald in de aanbestedingsdocumenten, kan de ECB hetzij het innovatiepartnerschap na iedere fase beëindigen of, in geval van een innovatiepartnerschap met meerdere partners, het aantal partners terugbrengen door beëindiging van individuele contracten.

6.   Indien dit is bepaald in de aanbestedingsdocumenten, kunnen onderhandelingen tijdens innovatiepartnerschapsprocedures in opeenvolgende fasen plaatsvinden, met toepassing van de gespecificeerde gunningscriteria, teneinde het aantal aanbestedingen waarover onderhandeld moet worden, te beperken. De ECB onderhandelt met de inschrijvers over de oorspronkelijke en alle daaropvolgende door hen ingediende inschrijvingen, met uitzondering van de finale inschrijving, en veranderingen in de technische specificaties worden gecommuniceerd aan de inschrijvers zodat zij wijzigingen kunnen aanbrengen en de aangepaste inschrijvingen opnieuw kunnen indienen. Er wordt niet onderhandeld over minimumvereisten en gunningscriteria.

7.   Artikel 13, lid 4, is van overeenkomstige toepassing.

AFDELING 2

Elektronische aanbesteding

Artikel 15

Elektronische aanbestedingsprocedures

De ECB kan gebruikmaken van elektronische aanbestedingsprocedures met inachtneming van de algemene vereisten voor elektronische aanbesteding zoals bepaald in artikel 22 van Richtlijn 2014/24/EU in samenhang met bijlage IV. In dergelijke gevallen vermeldt de aankondiging van opdracht met name de formele vereisten waar de gegadigden of inschrijvers aan moeten voldoen en hoe toegang kan worden verkregen tot het elektronisch platform. De ECB kan bepalen dat ze alleen elektronische aanvragen en inschrijvingen accepteert, tenzij er technische redenen bestaan met betrekking tot gelijke toegang, operabiliteit of veiligheid waardoor dit niet onmogelijk is.

Artikel 16

Elektronische veilingen

1.   Voor openbare of niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen, kan de ECB een elektronische veiling gebruiken, mits de specificaties nauwkeurig kunnen worden vastgesteld.

De elektronische veiling heeft betrekking op hetzij:

a)

alleen de prijzen indien de opdracht slechts wordt gegund op basis van de prijs, hetzij

b)

de prijzen en/of de nieuwe waarden van de elementen van de inschrijvingen zoals aangegeven in de specificatie indien de opdracht wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

2.   Indien de ECB voornemens is gebruik te maken van een elektronische veiling, maakt zij daarvan melding in de aankondiging van opdracht. De aanbestedingsdocumenten bevatten onder andere de volgende informatie:

a)

de elementen en de waarden die vallen onder de elektronische veiling, voor zover deze elementen kwantificeerbaar zijn en uitgedrukt kunnen worden in cijfers of procenten;

b)

de eventuele limieten op de waarden die kunnen worden ingediend, die resulteren uit de specificaties;

c)

de informatie die tijdens de elektronische veiling ter beschikking van de inschrijvers wordt gesteld en het tijdstip waarop die informatie in voorkomend geval ter beschikking wordt gesteld;

d)

alle relevante informatie met betrekking tot het verloop van de elektronische veiling;

e)

de voorwaarden waaronder de inschrijvers een bod kunnen doen en met name de vereiste minimumverschillen die in voorkomend geval voor de biedingen vereist zijn, en

f)

alle relevante informatie betreffende het gebruikte elektronische systeem en de nadere technische bepalingen en de verbindingsspecificaties.

3.   Tot de elektronische veiling wordt alleen overgegaan na de indiening en eerste beoordeling van de inschrijvingen. Alle in aanmerking komende inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria en waarvan de inschrijvingen in overeenstemming zijn met de technische specificaties en die niet onregelmatig, onaanvaardbaar of ongeschikt zijn, worden gelijktijdig uitgenodigd om nieuwe prijzen en/of nieuwe waarden in te dienen.

4.   De uitnodiging gaat vergezeld van het resultaat van de volledige beoordeling van de betreffende inschrijving. De uitnodiging vermeldt de datum en het aanvangstijdstip van de elektronische veiling en bevat instructies voor individuele verbinding met de elektronische apparatuur. De elektronische veiling begint op zijn vroegst twee werkdagen na de datum van verzending van de uitnodigingen. De uitnodiging vermeldt tevens de wiskundige formule die tijdens de elektronische veiling de automatische herklasseringen op basis van de ingediende nieuwe prijzen en/of nieuwe waarden bepaalt. Behalve indien de economisch voordeligste inschrijving alleen op basis van de prijs wordt bepaald, is in die formule het relatieve gewicht verwerkt dat aan alle vastgestelde criteria is toegekend om de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen, zoals dat in de aankondiging van opdracht of in de aanbestedingsdocumenten is aangegeven. Daartoe moeten eventuele marges evenwel vooraf in een bepaalde waarde worden uitgedrukt. Wanneer variaties zijn toegestaan, moet voor elke variatie een afzonderlijke formule worden verstrekt.

5.   De elektronische veiling kan in verschillende fasen verlopen. In elke fase deelt de ECB ogenblikkelijk aan alle inschrijvers ten minste de informatie mee waarmee de inschrijvers op elk moment hun respectieve klassering kunnen verifiëren. Zij kan ook andere informatie betreffende andere ingediende prijzen of waarden meedelen indien dat in de aanbestedingsdocumenten is vermeld. Ze kan tevens op ieder ogenblik vermelden hoeveel inschrijvers aan de betreffende fase van de veiling deelnemen. Tijdens het verloop van de fasen van de elektronische veiling maakt de ECB de identiteit van de inschrijvers evenwel niet bekend.

6.   Na afloop van de in de uitnodiging vermelde termijn om aan de veiling deel te nemen, sluit de ECB een elektronische veiling af. De termijn kan worden aangegeven als een specifieke datum en tijd of als een tijdsperiode die moet verlopen na indiening van de laatste inschrijving met nieuwe prijzen of waarden. In de uitnodiging specificeert de ECB het tijdschema voor eventuele veilingen die in fasen worden uitgevoerd.

7.   Na de sluiting van een elektronische veiling gunt de ECB de opdracht op basis van de resultaten van de elektronische veiling.

Artikel 17

Elektronische catalogi

1.   Indien het gebruik van elektronische communicatiemiddelen wordt vereist, kan de ECB verlangen dat inschrijvingen worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of dat ze een elektronische catalogus bevatten.

2.   Indien de indiening van inschrijvingen in de vorm van een elektronische catalogus wordt aanvaard of vereist, vermeldt de ECB:

a)

dit in de aankondiging van de opdracht;

b)

in de aanbestedingsdocumenten alle noodzakelijke informatie conform artikel 22, lid 6, van Richtlijn 2014/24/EU met betrekking tot het formaat, de gebruikte elektronische apparatuur en de technische bepalingen en specificaties voor de verbinding voor de catalogus.

3.   De gegadigden of inschrijvers stellen elektronische catalogi op met het oog op deelname in een bepaalde aanbestedingsprocedure conform de technische specificaties en het door de ECB vastgestelde formaat en overeenkomstig de eisen voor elektronische communicatiemiddelen en eventuele aanvullende door de ECB bepaalde eisen overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 2014/24/EU.

4.   Indien door middel van elektronische catalogi een raamovereenkomst is afgesloten met meer dan één leverancier kan het opnieuw tot mededinging oproepen voor specifieke contracten plaatsvinden op basis van geactualiseerde catalogi. In dergelijk geval kan de ECB:

a)

inschrijvers uitnodigen om hun elektronische catalogi op nieuw in te dienen, aangepast aan de vereisten van de betreffende overeenkomst, of

b)

als dit is bepaald in de aanbestedingsdocumenten, de inschrijvers ervan in kennis stellen dat de ECB voornemens is om voor de betreffende opdracht van de reeds ingediende elektronische catalogi de informatie te verzamelen die nodig is voor het samenstellen van de inschrijvingen.

Indien conform punt b) opnieuw is opgeroepen tot mededinging, stelt de ECB inschrijvers in kennis van de datum en de tijd waarop de informatie zal worden verzameld en geeft ze de mogelijkheid om dergelijke informatieverzameling niet toe te staan. De ECB staat een redelijke periode toe tussen de aankondiging en de feitelijke informatieverzameling. Voordat de ECB de opdracht gunt, kan de betreffende inschrijver bevestigen dat de op die wijze samengestelde inschrijving geen materiële afwijkingen bevat.

5.   Indien een dynamisch aankoopsysteem wordt gebruikt, mag de ECB verlangen dat een verzoek tot deelname wordt vergezeld van een elektronische catalogus op basis waarvan specifieke opdrachten kunnen worden gegund met conform lid 4, onder b), opgestelde inschrijvingen. In dat geval dient de ECB de kandidaten te informeren over haar voornemen om met gebruik van die procedure inschrijvingen op te stellen en kandidaten vullen de aangeleverde elektronische catalogi in. Als alternatief kan de ECB verlangen dat de inschrijvingen voor een specifieke opdracht in de vorm van een elektronische catalogus worden ingediend.

AFDELING 3

Speciale regels voor bepaalde soorten opdrachten

Artikel 18

Raamovereenkomsten

1.   De ECB kan gebruikmaken van raamovereenkomsten in gevallen waarin ze regelmatig contracten afsluit voor gelijksoortige producten, diensten of werken zonder de precieze hoeveelheden, leveringstijden of de gedetailleerde vereisten te kunnen bepalen.

2.   Met het oog op het sluiten van een raamovereenkomst volgt de ECB de in de artikelen 10 tot en met 12 bedoelde procedures in alle fasen tot en met de gunning van de raamovereenkomst. Indien de ECB voornemens is een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere leveranciers, worden ten minste drie overeenkomsten gegund mits een voldoende aantal leveranciers voldoet aan de selectie- en gunningscriteria. De aankondiging van opdracht vermeldt de reikwijdte en het aantal te gunnen raamovereenkomsten.

Specifieke op de raamovereenkomst gebaseerde opdrachten worden gegund overeenkomstig de procedures in dit artikel.

3.   Als een raamovereenkomst wordt gesloten met één leverancier, worden de op die raamovereenkomst gebaseerde specifieke opdrachten gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden. Voor zover nodig, kan de ECB de leverancier schriftelijk verzoeken zijn oorspronkelijke inschrijving aan te vullen. Dergelijke aanvullende inschrijvingen wijzigen de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden niet substantieel.

4.   Als er raamovereenkomsten worden gesloten met meerdere leveranciers, kunnen specifieke opdrachten worden gegund hetzij:

a)

door toepassing van de in de raamovereenkomst vastgelegde criteria zonder de partijen opnieuw tot mededinging op te roepen;

b)

indien dergelijke criteria niet zijn bepaald, door de leveranciers met wie een raamovereenkomst bestaat opnieuw tot mededinging op te roepen, hetzij

c)

door in sommige gevallen de in de raamovereenkomsten opgenomen criteria toe te passen zonder opnieuw tot mededinging op te roepen zoals vastgelegd in punt a) en het in andere gevallen opnieuw op te roepen tot mededinging onder de leveranciers met wie een raamovereenkomst bestaat zoals vastgelegd in punt b), mits de aanbestedingsdocumenten voor de raamovereenkomst de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen twee opties, bindende objectieve criteria bevatten die op deze keuze van toepassing zijn en vermelden welke bepalingen eventueel behoudens het opnieuw oproepen tot mededinging van toepassing zijn.

Als opnieuw is opgeroepen tot mededinging conform punt b) gunt de ECB een specifieke opdracht overeenkomstig de volgende procedure:

de ECB nodigt de leveranciers schriftelijk uit een inschrijving in te dienen binnen de in het verzoek om een voorstel aangegeven termijn. De aanbestedingsdocumenten voor de raamovereenkomst leggen de criteria vast op basis waarvan de specifieke opdracht wordt gegund, waar nodig aangevuld met meer details in het verzoek om een voorstel;

de leveranciers dienen hun inschrijvingen schriftelijk in binnen de door de ECB vastgestelde termijn, en

de ECB gunt de specifieke opdracht aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend op basis van de in het verzoek om een voorstel vermelde gunningscriteria.

Indien er opnieuw een oproep tot mededinging is gedaan overeenkomstig punt b) of c) zijn artikel 36, leden 1 en 2, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19

Dynamische aankoopsystemen

1.   De ECB kan gestandaardiseerde, direct beschikbare producten, diensten en werken aanbesteden via dynamische aankoopsystemen. Deze systemen zijn volledig elektronisch, vrij toegankelijk en gratis voor leveranciers. Tenzij anders vermeld in dit artikel, volgt de procedure de in artikel 11 bepaalde regels inzake de niet-openbare procedure.

2.   Voor de instelling van een dynamisch aankoopsysteem gaat de ECB als volgt te werk:

a)

zij publiceert de aankondiging van opdracht die het gebruik van een dynamisch aankoopsysteem vermeldt en waarin de aard van de beoogde aankopen op basis van het systeem, de geldigheidsperiode, de selectie- en gunningscriteria en alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de gebruikte elektronische apparatuur en de technische bepalingen en specificaties voor verbinding worden aangegeven. De aankondiging vermeldt een termijn van ten minste 30 dagen waarin leveranciers zich kunnen aanmelden voor deelneming, en

b)

vanaf de publicatie van de aankondiging en tot aan het vervallen van het systeem biedt zij langs elektronische weg een vrije, rechtstreekse en volledige toegang tot de aanbestedingsvoorwaarden en eventuele aanvullende documenten.

3.   Het systeem staat gedurende de gehele looptijd open voor elke leverancier die voldoet aan de selectiecriteria en die een aanvraag heeft ingediend conform de aanbestedingsvoorwaarden. Er zijn verder geen termijnen voor de ontvangst van aanvragen van toepassing. Inschrijvers kunnen hun inschrijvingen te allen tijde verbeteren mits ze blijven voldoen aan de aanbestedingsvoorwaarden. Zij brengen de ECB onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen die hun geschiktheid of de mogelijkheid het contract uit te voeren beïnvloeden. De ECB kan verlangen dat inschrijvers hun geschiktheid actualiseren.

4.   De ECB controleert binnen tien dagen na ontvangst of de inschrijvers op basis van hun aanvraag geschikt zijn en voldoen aan de selectiecriteria. Ze controleert ook of de aanvragen aan de aanbestedingsvoorwaarden voldoen. De ECB informeert inschrijvers zo snel mogelijk mee of zij al dan niet zijn toegelaten tot het dynamisch aankoopsysteem.

5.   Voor elke specifieke opdracht waarvan de waarde gelijk is aan of hoger is dan de in artikel 4, lid 3, vermelde drempelwaarden, wordt een aparte uitnodiging tot inschrijving uitgeschreven. De ECB nodigt alle tot het systeem toegelaten inschrijvers uit om binnen een redelijke termijn van minstens 15 dagen een inschrijving in te dienen. De ECB gunt de opdracht aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend op basis van de in de aankondiging van de opdracht vermelde gunningscriteria. In voorkomende gevallen kunnen deze criteria gepreciseerd worden in de uitnodiging tot inschrijving.

6.   Indien de waarde van een specifieke opdracht onder de in artikel 4, lid 3, vermelde drempelwaarden ligt, kan de ECB drie of vijf overeenkomstig de artikel 35-procedure tot het systeem toegelaten inschrijvers uitnodigen om een inschrijving in te dienen.

7.   De looptijd van een dynamisch aankoopsysteem mag niet meer dan vier jaar bedragen, behalve indien een langere looptijd naar behoren is gemotiveerd en was voorzien in de aankondiging van opdracht.

Artikel 20

Concessieovereenkomsten

Dit besluit is behoudens de volgende aanpassingen op de gunningsprocedure voor concessieovereenkomsten van toepassing:

a)

bij de berekening van de geraamde waarde van concessieovereenkomsten houdt rekening met de geraamde totale omzet, exclusief btw, die de contractant realiseert door uitvoering van de concessieovereenkomst gedurende de looptijd;

b)

de duur van concessieovereenkomsten is altijd beperkt. De looptijd is niet langer dan de periode die een concessiehouder naar verwachting redelijkerwijze nodig heeft om de gepleegde investeringen terug te verdienen en financieel rendement te behalen.

AFDELING 4

Starten van de aanbestedingsprocedure

Artikel 21

Bekendmaking van aanbestedingsmogelijkheden

1.   Indien de ECB besluit een aanbestedingsprocedure op te zetten overeenkomstig de in dit hoofdstuk vastgestelde regels, publiceert ze een aankondiging van opdracht in het Publicatieblad en op de ECB-website. In voorkomende gevallen kan de ECB in andere relevante media advertenties plaatsen. Aankondigingen op de ECB-website en in andere media mogen niet eerder plaatsvinden dan publicatie van de aankondiging in het Publicatieblad. In het geval van verschillen tussen de verschillende versies van de aankondiging wordt de in het Publicatieblad gepubliceerde versie geacht authentiek te zijn en voorrang te hebben boven andere versies.

2.   De ECB kan ook een vooraankondiging publiceren waarin de geraamde totale waarde van opdrachten wordt aangegeven per categorie diensten of groepen van producten, en de belangrijkste kenmerken van opdrachten voor werken die zij voornemens is te verlenen in een begrotingsjaar.

3.   Niettegenstaande enige andere bepaling van dit besluit bevat een in het Publicatieblad gepubliceerde aankondiging ten minste de in het betreffende deel van bijlage V bij Richtlijn 2014/24/EU opgenomen informatie. In aankondigingen van opdracht wordt vermeld of de opdracht al dan niet wordt gegund volgens de laagste prijs.

Artikel 22

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

1.   Als de ECB voornemens is meerdere opdrachten te plaatsen met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp, kan zij een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling plaatsen. Tenzij anders vermeld in dit artikel, volgt de procedure de in artikel 11 bepaalde regels van de niet-openbare procedure.

2.   Voor de vaststelling van een lijst geschikte leveranciers publiceert de ECB een aankondiging van opdracht in het Publicatieblad die ten minste het volgende vermeldt: het onderwerp van de te plaatsen opdrachten, de looptijd, de geschiktheids- en selectiecriteria en de termijn voor de ontvangst van voor opstelling van een lijst van geschikte leveranciers in aanmerking komende aanvragen.

3.   De lijst is slechts vier jaar geldig vanaf de datum waarop de aankondiging van opdracht wordt verstuurd naar het Publicatieblad. Een leverancier mag op ieder moment een aanvraag indienen tot plaatsing op de lijst, behoudens gedurende de laatste drie maanden van de geldigheidsperiode van de lijst. De aanvraag omvat de in de aankondiging van opdracht vermelde documentatie. Leveranciers dienen hun aanvraag in binnen de in de aankondiging van opdracht vermelde termijn.

4.   Na ontvangst van de aanvragen verifieert de ECB de geschiktheid van gegadigden en beoordeelt ze de aanvragen aan de hand van de in de aankondiging van opdracht vermelde selectiecriteria. De ECB plaatst alle gegadigden die aan de geschiktheids- en selectiecriteria voldoen op de lijst. Zodra mogelijk deelt de ECB de gegadigden mee of zij al dan niet zijn opgenomen op de lijst.

5.   Op de lijst geplaatste leveranciers brengen de ECB onmiddellijk op de hoogte van enige wijzigingen die hun geschiktheid of mogelijkheid het contract uit te voeren beïnvloeden. Bovendien kunnen dergelijke leveranciers indien zij dit nodig achten de ECB bijgewerkte of aanvullende documentatie verschaffen.

6.   Indien de ECB voornemens is een opdracht te plaatsen met een geraamde waarde onder de drempelwaarden zoals omschreven in artikel 4, lid 3, nodigt zij het vereiste aantal in de lijst opgenomen leveranciers, indien beschikbaar, uit om in te schrijven overeenkomstig de in artikel 35 omschreven procedure. De ECB selecteert de leveranciers wier inschrijvingen het meest aan de in de aankondiging van opdracht vermelde selectiecriteria voldoen, zulks gezien de te plaatsen opdracht.

7.   Indien de ECB voornemens is een opdracht te plaatsen met een geschatte waarde die gelijk is aan of hoger dan de drempelwaarden zoals omschreven in artikel 4, lid 3, publiceert zij een vereenvoudigde aankondiging van opdracht in het Publicatieblad met een beschrijving van de reikwijdte van deze specifieke opdracht. Nog niet op de lijst geplaatste geïnteresseerde leveranciers mogen een aanvraag indienen tot plaatsing op de lijst vóór de in de vereenvoudigde aankondiging van opdracht vermelde uiterste termijn, die ten minste 15 dagen bedraagt, te rekenen vanaf de verzenddatum voor publicatie van de vereenvoudigde aankondiging. Na de evaluatie van de ontvangen aanvragen nodigt de ECB ten minste vijf geschikte in de lijst opgenomen leveranciers uit in te schrijven, mits er een voldoende leveranciers beschikbaar zijn. De ECB selecteert de leveranciers wier inschrijvingen het meest aan de in de aankondiging van opdracht vermelde selectiecriteria voldoen, zulks gezien de te plaatsen opdracht. Artikel 11, lid 4 en 5, zijn van overeenkomstige toepassing.

8.   Ter voldoening aan de geschiktheids- en selectiecriteria mag de ECB in de in lid 6 en 7, omschreven gevallen de in de lijst opgenomen leveranciers verzoeken bijgewerkte informatie en documentatie te verschaffen.

Artikel 23

Termijnen voor ontvangst van verzoeken tot deelneming en inschrijvingen

1.   Bij de vaststelling van de termijnen voor de ontvangst van verzoeken tot deelneming en inschrijvingen houdt de ECB met name rekening met de complexiteit van de opdracht en met de voor voorbereiding van de inschrijvingen benodigde tijd, onverminderd de in dit artikel vastgestelde minimum termijnen.

2.   Voor openbare procedures bedraagt de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen minimaal 35 dagen, te rekenen vanaf de datum dat de aankondiging van opdracht is verzonden aan het Publicatieblad.

3.   Voor niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen, concurrentiegerichte dialogen, innovatiepartnerschappen en prijsvragen:

a)

bedraagt de termijn voor de ontvangst van aanvragen minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum dat de aankondiging van opdracht naar het Publicatieblad is verzonden, en

b)

bedraagt de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen minimaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de uitnodiging tot inschrijving aan de inschrijvers is verstuurd.

4.   Indien een vooraankondiging is gepubliceerd in het Publicatieblad die de informatie bevat zoals opgenomen in artikel 48, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU en tussen 35 dagen en twaalf maanden is verstuurd voor de aankondiging van opdracht, kan de minimale periode voor de ontvangst van inschrijvingen in de regel worden bekort tot 15 dagen voor openbare en tien dagen voor niet-openbare procedures.

5.   Indien gebruik wordt gemaakt van een volledige elektronische aanbesteding, kunnen de ontvangsttermijnen voor verzoeken tot deelneming en inschrijvingen vijf dagen korter zijn, tenzij lid 4 van toepassing is.

6.   In het geval van openbare procedures, niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen, kan de ECB een versnelde procedure toepassen, indien het om naar behoren gemotiveerde dringende redenen niet haalbaar is de in dit artikel bepaalde termijnen in acht te nemen. In dat geval gelden de volgende minimumtermijnen:

a)

voor openbare procedures is de termijn voor de ontvangst van inschrijvingen minimaal 15 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de aankondiging van opdracht is verzonden, en

b)

voor niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen is de termijn voor de ontvangst van aanvragen minimaal 15 dagen te rekenen van de datum waarop de aankondiging van opdracht is verstuurd, en is de termijn voor de ontvangst van inschrijvingen minimaal tien dagen van de datum waarop de uitnodiging tot inschrijving aan de inschrijvers is verstuurd.

7.   Voor de afloopdatum kan de ECB bij substantiële wijziging van de aanbestedingsdocumenten of in andere naar behoren gemotiveerde gevallen de in de aankondiging van opdracht of aanbestedingsdocumenten vermelde termijnen verlengen, behoudens de toepassing het beginsel van gelijke behandeling.

Artikel 24

Uitnodiging tot inschrijving

1.   Uitnodigingen tot inschrijving worden tegelijkertijd naar alle inschrijvers gestuurd.

2.   Een uitnodiging tot inschrijving bevat ten minste:

a)

een verwijzing naar de aankondiging van opdracht;

b)

waar van toepassing, volledige informatie over de elektronische beschikbaarheid van en toegang tot de aanbestedingsdocumenten;

c)

de formele aanbestedingsvereisten, met name de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar de inschrijvingen moeten worden ingediend, de taal of talen waarin de inschrijvingen moeten worden gesteld, het indieningsformaat van de inschrijving en de periode gedurende welke een inschrijving geldig moet blijven;

d)

opties betreffende aanvullende producten, diensten en werken, alsook het aantal mogelijke verlengingen en uitbreidingen van de opdracht, als die er zijn;

e)

de lijst van door de inschrijvers in te dienen documenten, en

f)

het relatieve gewicht van de criteria voor gunning van de opdracht of, in voorkomend geval, de afnemende volgorde van belangrijkheid van dergelijke criteria, indien deze niet zijn vermeld in de aankondiging van opdracht.

3.   De uitnodiging tot inschrijving omvat ook:

a)

een kopie van het bestek ter omschrijving van de vereisten van de ECB of, in het geval van een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap, een kopie van het verzoek om een voorstel met een omschrijving van de behoeften van de ECB;

b)

een kopie van de ontwerpopdracht, van de algemene voorwaarden van de ECB of van het document dat de hoofdelementen van de opdracht specificeert, en

c)

eventuele andere door de ECB relevant geachte documenten.

Artikel 25

Specificaties

1.   De ECB vermeldt de technische specificaties in de aanbestedingsdocumenten conform toepasselijk recht en technische normen.

2.   Specificaties kunnen alleen een specifiek product, specifieke bron of specifiek productieproces voorschrijven, indien een voldoende precieze algemene beschrijving van het onderwerp van de opdracht niet mogelijk is en waar gegadigden andere, vergelijkbare producten kunnen aanbieden.

3.   De ECB specificeert de gegevens, zoals labels, certificaten en conformiteitsbeoordelingen, met name eventuele milieucertificaten, die ze vraagt van de gegadigden om aan te tonen dat ze voldoen aan de specificaties. Dergelijke gegevens moeten op een transparante manier verkrijgbaar zijn. Andere gegevens worden geaccepteerd indien ze technisch gelijkwaardig zijn.

4.   De specificaties en de vereiste gegevenszijn noodzakelijk en proportioneel ter voldoening aan de aanbestedingsdoelstellingen en gebaseerd op objectieve en niet-discriminerende overwegingen die eventuele ongerechtvaardigde mededingingsbelemmeringen vermijden.

5.   De ECB kan indiening van varianten die afwijken van de specificaties toestaan. Indien dat zo is, levert zij duidelijke informatie over de toegestane reikwijdte van de varianten, over de formele en inhoudelijke vereisten voor varianten en over de methodiek die wordt gebruikt voor de vergelijking van de voordelen van de belangrijkste aanbiedingen en varianten.

AFDELING 5

Informatie-uitwisseling

Artikel 26

Communicatie met gegadigden en inschrijvers

1.   Tijdens de aanbestedingsprocedure communiceren gegadigden en inschrijvers alleen met de door de ECB aangeduide contactpersoon of contactpersonen. De communicatiemiddelen zijn algemeen beschikbaar en niet-discriminerend zijn.

2.   Gegadigden en inschrijvers dienen hun aanvragen en inschrijvingen schriftelijk in overeenkomstig de in de aankondiging van opdracht of uitnodiging tot inschrijving vermelde eisen.

3.   Gegadigden of inschrijvers kunnen bij de ECB schriftelijk vragen indienen betreffende de aankondiging van opdracht, de uitnodiging tot inschrijving of de aanvullende stukken overeenkomstig de in de aankondiging van opdracht of de uitnodiging tot inschrijving vastgelegde procedure. De ECB beantwoordt dergelijke vragen binnen een redelijke termijn, en communiceert de antwoorden, indien ze voor alle gegadigden of inschrijvers relevant zijn, anoniem aan hen allen.

4.   De ECB waarborgt dat de door de gegadigden en inschrijvers verschafte informatie vertrouwelijk en integer wordt behandeld en opgeslagen en, voor zover persoonsgegevens worden verstrekt, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees parlement en de Raad (9).

Artikel 27

Verzoeken om aanvullende documentatie en nadere toelichting

Nadat de ECB de aanvragen of inschrijvingen heeft geopend, kan zij gegadigden en inschrijvers verzoeken binnen een redelijke termijn informatie of documentatie die ontbreekt dan wel lijkt te ontbreken, onvolledig is of foutief, in te dienen, aan te vullen, nader toe te lichten of volledig te maken. Dergelijke verzoeken worden in volledige overeenstemming met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie gedaan; met name mogen ze niet leiden tot enige voorkeursbehandeling, geen concurrentievoordeel opleveren of de voorwaarden van een aanvraag of inschrijving wijzigen.

Artikel 28

Rectificatie van aanbestedingsdocumenten

1.   Indien de ECB, voor de afloop van de termijnen voor de indiening van aanvragen of inschrijvingen, een onduidelijkheid, omissie of enig ander type fout ontdekt in de tekst van de aankondiging van opdracht, uitnodiging tot inschrijving of aanvullende documenten, rectificeert zij de fout en informeert zij alle gegadigden of inschrijvers schriftelijk.

2.   Indien gegadigden of inschrijvers van mening zijn dat de vereisten van de ECB zoals uiteengezet in de aankondiging van opdracht, de uitnodiging tot inschrijving of aanvullende documenten onvolledig, inconsistent of onwettig zijn, of dat de ECB of een andere gegadigde of inschrijver de geldende aanbestedingsvoorschriften geschonden heeft, stellen zij binnen vijftien dagen nadat zij kennis hebben genomen van een dergelijke onregelmatigheid, de ECB op de hoogte van hun bezwaren. Indien deze onregelmatigheid de uitnodiging tot inschrijving dan wel andere door de ECB verzonden documenten betreft, dan begint de termijn na ontvangst van de documenten te lopen. In overige gevallen begint de termijn te lopen vanaf het tijdstip dat gegadigden of inschrijvers van deze onregelmatigheden kennisnemen van de onregelmatigheid, of daarvan redelijkerwijze kennis konden nemen. De ECB kan vervolgens hetzij de vereisten corrigeren of aanvullen, dan wel de onregelmatigheid verhelpen, hetzij het verzoek gemotiveerd afwijzen. Bezwaren die niet binnen de termijn aan de ECB worden meegedeeld, kunnen later niet worden opgeworpen.

AFDELING 6

Beoordeling

Artikel 29

Algemene beginselen

1.   Aanvragen en inschrijvingen worden pas na het verstrijken van de indieningsdatum geopend. De aanvragen en inschrijvingen worden geopend in aanwezigheid van ten minste twee personeelsleden van de ECB en van het openen wordt een verslag opgemaakt. Tenzij anders bepaald, mogen gegadigden of inschrijvers het openen niet bijwonen.

2.   De ECB beoordeelt alle inschrijvingen aan de hand van de gunningscriteria zoals bedoeld in artikel 32, na:

te hebben geverifieerd of is voldaan aan de formele inschrijvingseisen,

de geschiktheid van de inschrijvers te hebben geverifieerd conform artikel 30, en

te hebben beoordeeld of aan de selectiecriteria is voldaan conform artikel 31.

3.   De ECB gunt de opdracht aan de inschrijver wiens inschrijving het meest voldoet aan de gunningscriteria.

4.   Het beoordelingsproces en het resultaat ervan worden vastgelegd in een beoordelingsverslag.

Artikel 30

Geschiktheid van gegadigden en inschrijvers

1.   Met inachtneming van de volgende leden van dit artikel, komen alle natuurlijke personen en rechtspersonen die ingezeten of gevestigd zijn in de EU in aanmerking voor deelneming aan aanbestedingsprocedures. Aanbestedingsprocedures staan ook onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen die ingezeten of gevestigd zijn in een land dat de overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de Wereldhandelsorganisatie heeft geratificeerd, of met de EU een bilaterale overeenkomst inzake aanbesteding heeft afgesloten, op de in deze overeenkomsten vastgelegde voorwaarden. Leveranciers van overige landen kunnen naar goeddunken van de ECB worden toegelaten voor deelname.

2.   Tijdelijke combinaties van leveranciers mogen deelnemen aan aanbestedingsprocedures op de in de aankondiging van opdracht of uitnodiging tot inschrijving vermelde voorwaarden. De ECB kan verlangen dat tijdelijke combinaties een specifieke rechtsvorm aannemen als de opdracht aan hen wordt gegund en indien deze vorm noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht. De deelnemers aan een tijdelijke combinatie zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

3.   Gegadigden en inschrijvers dienen slechts één aanvraag of inschrijving in. De ECB kan gegadigden en inschrijvers van deelneming uitsluiten die een aparte aanvraag of inschrijving indienen en die:

a)

lid zijn van dezelfde groep verbonden ondernemingen als een andere gegadigde of inschrijver;

b)

lid zijn van een tijdelijke combinatie samen met andere gegadigden of inschrijvers, of

c)

een aanzienlijk deel van de te gunnen opdracht aanbieden aan een andere gegadigde of inschrijver als onderaannemer,

indien er aanwijzingen bestaan dat zij informatie hebben ontvangen betreffende de aanvraag of inschrijving opgesteld door een andere gegadigde of inschrijver of als de indiening van meerdere aanvragen of inschrijvingen op een andere wijze de vrije mededinging tussen gegadigden of inschrijvers vervalst.

4.   De ECB sluit gegadigden of inschrijvers uit van deelneming indien zij of hun leidinggevende organen bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde zijn veroordeeld wegens deelneming aan een criminele organisatie, corruptie, fraude, terroristische misdrijven of financiering van terroristen, witwassen van geld, kinderarbeid of mensenhandel, zoals vermeld in artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU of voor enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de EU, van de ECB of de NCB's schaadt.

5.   De ECB kan gegadigden of inschrijvers te allen tijde van deelneming uitsluiten indien:

a)

zij in staat van faillissement verkeren, hun werkzaamheden zijn gestaakt, onder bewind zijn geplaatst of in een andere vergelijkbare, in nationale wet- of regelgeving geregelde situatie verkeren;

b)

zij in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, waardoor hun integriteit in twijfel wordt getrokken;

c)

zij niet hebben voldaan aan hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of waar de opdracht moet worden uitgevoerd;

d)

zij aanzienlijk of aanhoudend tekort zijn geschoten in de uitvoering van een andere overheidsopdracht of ten aanzien van hun verplichtingen krachtens milieu-, sociale- en arbeidswetgeving;

e)

zij of hun management, personeel of vertegenwoordigers een belangenconflict hebben dat niet door minder ingrijpende maatregelen kan worden opgelost;

f)

ze zich schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van door de ECB verlangde informatie, of

g)

zij contact hebben opgenomen met andere gegadigden of inschrijvers met als doel de mededinging te beperken of om te proberen op ongepaste wijze het besluitvormingsproces in de aanbestedingsprocedure te beïnvloeden.

6.   Gegadigden of inschrijvers moeten bewijzen dat zij niet in een van de in de leden 4 en 5 genoemde situaties verkeren en het in de aankondiging van opdracht of de uitnodiging tot inschrijving aangegeven bewijsmateriaal overleggen. Indien dergelijke omstandigheden zich in de loop van de procedure voordoen, stelt de gegadigde of inschrijver de ECB hiervan onverwijld in kennis. Gegadigden of inschrijvers mogen bewijs indienen om hun geschiktheid aan te tonen ondanks het bestaan van uitsluitingsgronden.

7.   Indien een gegadigde of een in verband met gegadigde staande onderneming betrokken is geweest bij de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure, bijvoorbeeld door het uitbrengen van advies over een aanbestedingsstrategie of door het ontwikkelen van specificaties, treft de ECB passende maatregelen om eerlijke mededinging en een gelijk informatieniveau onder alle gegadigden te garanderen. De ECB kan de gegadigde of onderneming uitsluiten van de procedure als dat voor deze doeleinden nodig is. Voorafgaand aan de uitsluiting krijgt de gegadigde of onderneming de mogelijkheid te bewijzen dat zijn eerdere betrokkenheid de concurrentie niet vervalst.

8.   De ECB kan een gegadigde of inschrijver die zich in één van de in de leden 4 en 5 omschreven situaties bevindt voor een redelijke termijn uitsluiten van de deelname aan een toekomstige inschrijvingsprocedure. De ECB beslist over de uitsluiting en bepaalt de duur ervan op basis van het evenredigheidsbeginsel, met name rekening houdend met: a) de ernst van het misdrijf, het gedrag, de inbreuk of de faillissementshandeling; b) de tijd nadat het misdrijf, het gedrag, de inbreuk of de faillissementshandeling werd gepleegd of zich voordeed; c) de duur en enige herhaling van het misdrijf, het gedrag, de inbreuk of faillissementshandeling, d) het opzet of de mate van nalatigheid van de betreffende leverancier, en e) de door hem genomen maatregelen om dergelijke delicten, gedragingen, inbreuken of faillissementshandelingen in de toekomst te vermijden. De uitsluitingsperiode bedraagt maximaal 10 jaar vanaf de datum van kennisgeving aan de leverancier. Behoudens het geval dat de feiten die de uitsluiting rechtvaardigen opgenomen zijn in een vonnis met kracht van gewijsde, geeft de ECB, voordat zij beslist de leverancier uit te sluiten, hem de kans zijn standpunt uiteen te zetten. De ECB brengt de leverancier schriftelijk op de hoogte van haar besluit en de daarvoor belangrijkste redenen.

Artikel 31

Selectiecriteria

1.   In de aankondiging van opdracht vermeldt de ECB de selectiecriteria voor het beoordelen van de capaciteit van de gegadigde/inschrijver om de opdracht uit te voeren. De selectiecriteria hebben betrekking op de bevoegdheid en geschiktheid van de gegadigde of inschrijver om de betreffende beroepsactiviteit uit te voeren, hun economische en financiële draagkracht en hun technische of professionele vaardigheden. De selectiecriteria zijn noodzakelijk en evenredig ter verzekering van eerlijke mededinging en voor het behalen van de opdrachtdoelstellingen.

2.   De ECB kan minimumvereisten vastleggen beneden welke zij geen gegadigden of inschrijvers kan selecteren. Deze minimumvereisten worden in de aankondiging van opdracht vermeld.

3.   In de aankondiging van opdracht vermeldt de ECB de door de gegadigden of inschrijvers te overleggen documenten die hun financiële, economische, technische en professionele bekwaamheid staven. Met name kan de ECB de indiening van een in artikel 59 van Richtlijn 2014/24/EU Uniform Europees Aanbestedingsdocument verlangen, evenals documenten beschikbaar in eCertis, of door nationale databases met goedgekeurde leveranciers uitgegeven certificaten. De gevraagde documenten zijn het onderwerp van de opdracht beperkt en houden rekening met de gerechtvaardigde belangen van de leveranciers met name met betrekking tot de bescherming van hun technische en bedrijfsgeheimen.

4.   Indien een inschrijver of gegadigde, vanwege enigerlei uitzonderlijke reden die de ECB gerechtvaardigd acht, niet in staat is de gevraagde documenten te verstrekken, kan hij zijn bekwaamheid met andere door de ECB geschikt en vergelijkbaar geachte middelen bewijzen.

5.   In voorkomende gevallen en voor een welbepaalde opdracht, kan een leverancier zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de ECB bewijzen dat hij de beschikt over noodzakelijke middelen voor de uitvoering van de opdracht en dat de entiteit zelf in aanmerking komt om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures krachtens artikel 30. Onder dezelfde voorwaarden kan een tijdelijke combinatie van leveranciers zich beroepen op de draagkracht van deelnemers in de groep.

Artikel 32

Gunningscriteria

1.   De ECB gunt de opdracht aan de inschrijver die de meest voordelige inschrijving heeft ingediend.

2.   Tenzij anders aangegeven in dit besluit wordt de meest voordelige inschrijving aangewezen op basis van een van de volgende keuzemogelijkheden:

alleen de prijs of de kosten,

de beste prijs-kwaliteitsverhouding, of

alleen kwaliteit, waarbij de betreffende prijs of kosten voor de aanbestede producten, werken of diensten vastligt.

3.   Het element van prijs of kosten houdt, voor zover dat relevant is, rekening met de kosten van de levenscyclus zoals acquisitiekosten, gebruik, onderhoud en het levensduureinde van producten, werken en diensten. Ook kan rekening worden gehouden met kosten ten aanzien van externe milieufactoren samenhangend met producten, werken en diensten tijdens hun levenscyclus. Er wordt alleen rekening gehouden met prijzen en kosten indien ze kunnen worden vastgesteld en geverifieerd.

4.   De beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt beoordeeld op basis van criteria, waaronder kwalitatieve, milieu en/of sociale aspecten samenhangend met het onderwerp van de opdracht, zoals:

a)

kwaliteit, met inbegrip van technische waarde, esthetische en functionele kenmerken, toegankelijkheid, ontwerp voor alle gebruikers, milieu, sociale en innovatieve kenmerken en verhandeling en de voorwaarden ervan;

b)

organisatorische structuur, kwalificatie en ervaring van personeel dat is belast met de uitvoering van de opdracht, indien personeelkwaliteit de opdrachtuitvoering significant kan beïnvloeden, of

c)

klantenservice en technische bijstand, leveringsvoorwaarden zoals leveringsdatum, leveringsproces en leveringstijd, of uitvoeringstermijn.

5.   Alle gunningscriteria houden verband met het opdrachtonderwerp eventueel met inbegrip van verschillende fasen in de levenscyclus van aanbestede producten, werken of diensten, zoals de processen van productie, levering of verhandeling ervan.

6.   De aankondiging van opdracht of de uitnodiging tot inschrijving of, in geval van een concurrentiegerichte dialoog, het verzoek om een voorstel, vermeldt hoe de economisch meest voordelige inschrijving wordt bepaald conform lid 2.

Artikel 33

Abnormaal lage inschrijvingen

1.   De ECB verzoekt schriftelijk om toelichting op in inschrijvingen voorgestelde prijzen en kosten die abnormaal laag lijken in verhouding tot de aanbestede producten, werken of diensten. Het verzoek kan met name verband houden met:

a)

de doelmatigheid van het productieproces, van de dienstverlening of van de bouwmethode;

b)

de gekozen technische oplossingen of uitzonderlijk gunstige omstandigheden voor de inschrijver;

c)

de originaliteit van de in de inschrijving voorgestelde diensten;

d)

naleving van de geldende bepalingen van milieu-, sociale zekerheids- en arbeidswetgeving waar de diensten worden uitgevoerd, verleend of geleverd, en

e)

de mogelijkheid van de inschrijver om overheidssteun te verkrijgen.

2.   Na beoordeling van de door de inschrijver ingediende informatie, mag de ECB abnormaal lage inschrijvingen afwijzen, met name in de volgende gevallen:

indien de door de inschrijver geleverde informatie onvoldoende rekening houdt met het lage prijs- of kostenniveau,

indien de inschrijving en de door de inschrijver geleverde aanvullende informatie onvoldoende zekerheid biedt aangaande een passende uitvoering van de opdracht, of

indien de inschrijver overheidssteun heeft verkregen, tenzij de inschrijver binnen een door de ECB bepaalde redelijke termijn aantoont dat de steun rechtmatig werd toegekend overeenkomstig de in de unieregels gespecificeerde procedures en besluiten inzake overheidssteun.

3.   De ECB wijst inschrijvingen af die abnormaal laag zijn vanwege de schending van enige in lid 1, onder d), genoemde bepalingen.

AFDELING 7

Mededeling van het resultaat

Artikel 34

Aankondiging van de besluiten over selectie en gunning

1.   De ECB stelt alle gegadigden en inschrijvers wier aanvragen of inschrijvingen worden afgewezen, hiervan schriftelijk en onverwijld in kennis.

2.   De kennisgeving van het gunningsbesluit wordt ten minste tien dagen vóór de ondertekening van de opdracht door de ECB verstuurd indien de kennisgeving per fax of elektronisch wordt verstuurd, of ten minste 15 dagen vóór de ondertekening van de opdracht als een ander communicatiemiddel wordt gebruikt.

3.   Binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving kunnen gegadigden en inschrijvers de ECB verzoeken de redenen aan te geven voor het afwijzen van hun aanvraag of inschrijving en afschriften te verstrekken van documenten betreffende de beoordeling van hun aanvraag of inschrijving. Niet-succesvolle inschrijvers wier inschrijving aan de eisen beantwoordde, kunnen ook om de naam van de succesvolle inschrijver vragen, alsook om de hoofdkenmerken en relatieve voordelen van diens aanbieding. Zij kunnen tevens afschriften verlangen van alle documenten betreffende de beoordeling van de succesvolle inschrijving, zulks behoudens lid 4.

4.   De ECB kan besluiten bepaalde gegevens niet mee te delen indien de openbaarmaking ervan gerechtvaardigde commerciële belangen van andere leveranciers zou schaden, de toepassing van de wet in de weg zou staan, afbreuk aan eerlijke mededinging tussen leveranciers zou doen, of anderszins in strijd zou zijn met het openbaar belang.

5.   Daarnaast publiceert de ECB conform de vereisten van Richtlijn 2014/24/EU in het Publicatieblad een aankondiging van gunning van het resultaat van de aanbestedingsprocedure. De aankondiging wordt binnen 30 dagen na ondertekening van de opdracht aan het Publicatieblad toegezonden.

HOOFDSTUK III

AANBESTEDINGSPROCEDURE VOOR OPDRACHTEN BENEDEN DE DREMPELWAARDEN EN IN ARTIKEL 6, LID 2, VERMELDE OPDRACHTEN VOOR DIENSTEN

Artikel 35

Procedureverloop

Opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de in artikel 4, lid 3, vermelde drempelwaarde en in artikel 6, lid 2, vermelde opdrachten voor diensten worden gegund overeenkomstig de volgende procedure.

1.

Indien de waarde van de opdracht exclusief btw hoger is dan of gelijk aan 50 000 EUR voor producten en diensten of 500 000 EUR voor werken, nodigt de ECB, indien beschikbaar, ten minste vijf geschikte leveranciers uit om een inschrijving in te dienen.

2.

Indien de waarde van de opdracht exclusief btw lager is dan deze drempelwaarden, maar gelijk aan of hoger dan 20 000 EUR nodigt de ECB, indien beschikbaar, ten minste drie geschikte leveranciers uit om een inschrijving in te dienen.

3.

Indien de waarde van een opdracht exclusief btw hoger is dan of gelijk aan 750 000 EUR publiceert de ECB een aankondiging van opdracht in het Publicatieblad. De voor deelname aan de inschrijvingsprocedure uitgenodigde leveranciers worden uitgekozen op basis van de ontvangen reacties. Andere leveranciers die aan dezelfde criteria voldoen kunnen ook worden uitgenodigd voor deelname aan de inschrijvingsprocedure.

4.

Indien de waarde van een opdracht exclusief btw lager is dan 750 000 EUR selecteert de ECB de leveranciers die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de inschrijvingsprocedure hetzij uit de inschrijvers die zijn toegelaten tot een dynamisch aankoopsysteem, hetzij, indien een dergelijk systeem niet bestaat, uit een lijst van geschikte leveranciers die is opgemaakt na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Indien een dergelijke lijst niet voorhanden is selecteert de ECB naar eigen goeddunken de uit te nodigen leveranciers op basis van een gedegen marktanalyse, rekening houdend met mogelijke grensoverschrijdende belangstelling, de geschiktheid van de leveranciers en hun belangstelling voor deelname aan de procedure bevestigend. De marktanalyse kan een publicatie van de aanbesteding in een elektronisch aanbestedingssysteem bevatten. Als alternatief kan de ECB een aankondiging van opdracht op haar website of met behulp van andere geschikte media bekendmaken. In dat geval worden de voor deelname aan de inschrijvingsprocedure uitgenodigde leveranciers uitgekozen op basis van de ontvangen reacties. Andere leveranciers die aan dezelfde criteria voldoen kunnen ook worden uitgenodigd voor deelname aan de inschrijvingsprocedure.

5.

De ECB verstrekt aan de voor deelname in de inschrijvingsprocedure uitgenodigde leveranciers een verzoek om een voorstel waarin de eisen van de ECB, het indieningsproces en de criteria voor gunning van de opdracht zijn opgenomen. Bij het vaststellen van de termijn voor het indienen van inschrijvingen, houdt de ECB rekening met de complexiteit van de opdracht en de tijd die nodig is om een inschrijving op te stellen.

6.

De ontvangen inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de in het verzoek om een voorstel uiteengezette formele, selectie- en gunningscriteria. Indien die mogelijkheid in het verzoek om een voorstel was aangekondigd, kan de ECB na de beoordeling van de schriftelijke inschrijvingen onderhandelingen aangaan met de inschrijvers. De onderhandelingen kunnen worden uitgevoerd als opeenvolgende onderhandelingen in de volgorde van klassering van de inschrijvers of als gelijktijdige onderhandelingen met meerdere inschrijvers wier inschrijvingen het meest voldoen aan de gunningscriteria.

7.

De ECB gunt de opdracht aan de inschrijver wiens inschrijving het meest voldoet aan de in het verzoek om een voorstel uiteengezette gunningscriteria.

8.

De procedure wordt uitgevoerd in overeenstemming met de in artikel 3 vermelde algemene beginselen. Artikel 13, lid 5 en 6, en artikel 26, 27, 28, 30 en 33, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 36

Aankondiging van gunningsbesluit en lijst van contractanten

1.   Nadat het besluit tot gunning is genomen, stelt de ECB de inschrijvers onverwijld schriftelijk in kennis van het resultaat van de aanbestedingsprocedure.

2.   Binnen vijftien dagen na ontvangst van de aankondiging kunnen de inschrijvers de ECB verzoeken de redenen voor het afwijzen van hun inschrijving aan te geven en afschriften te verstrekken van alle documenten betreffende de beoordeling van hun inschrijving.

3.   De ECB publiceert elk jaar een lijst van opdrachten met een waarde van meer dan 50 000 EUR die werden gegund overeenkomstig artikel 35 of waarvoor een uitzondering werd verleend overeenkomstig artikel 6, lid 1. De lijst vermeldt de namen van de contractanten aan wie opdrachten werden gegund, het onderwerp en de waarde van de opdrachten. Voor opdrachten die vallen onder artikel 6, lid 2, met een waarde van hoger dan 750 000 EUR publiceert de ECB een aankondiging van een gegunde opdracht in het Publicatieblad.

Artikel 37

Rechtstreekse gunning

De ECB kan opdrachten gunnen op basis van één inschrijving indien de geraamde waarde van de opdracht lager is dan 20 000 EUR, exclusief btw.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 38

Annulering van aanbestedingsprocedures

1.   De ECB kan een aanbestedingsprocedure te allen tijde annuleren voordat de opdracht is ondertekend, zonder dat de gegadigden of inschrijvers aanspraak kunnen maken op enige schadeloosstelling.

2.   Het besluit van de ECB tot annulering neemt de in artikel 3, lid 1, vermelde algemene beginselen in acht.

3.   De ECB motiveert het besluit en brengt het ter kennis van de gegadigden of inschrijvers.

Artikel 39

Beroepsprocedure

1.   In openbare aanbestedingsprocedures overeenkomstig hoofdstuk II, kunnen gegadigden/inschrijvers het besluit van de ECB waarbij hun aanvraag of inschrijving is afgewezen, schriftelijk aanvechten binnen 15 dagen na de ontvangst van de in artikel 34, lid 3, vermelde informatie of, indien niet om informatie wordt verzocht, binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving overeenkomstig artikel 34, lid 1. Het beroepschrift bevat alle aanvullende informatie en gemotiveerde bezwaren.

2.   Het beroepschrift wordt gericht aan het Controleorgaan aanbestedingen (Procurement Review Body) van de ECB. Indien het Controleorgaan van mening is dat het besluit waarbij de aanvraag of inschrijving van de appellant wordt afgewezen, inbreuk maakt op dit besluit of op algemene beginselen van aanbestedingsrecht, geeft het opdracht om de aanbestedingsprocedure of delen daarvan te herhalen, of neemt het zelf een definitief besluit. In andere gevallen wordt het beroep afgewezen. Het Controleorgaan stelt de appellant binnen één maand na ontvangst van het beroepschrift schriftelijk in kennis van zijn besluit. Het besluit vermeldt de redenen waarop het is gebaseerd.

3.   Het beroep heeft geen opschortende werking. Indien het Controleorgaan dit aangewezen acht, kan het de aanbestedingsprocedure of de gunning van de opdracht opschorten.

Artikel 40

Rechtsmacht

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen de ECB en een leverancier in verband met dit besluit of een specifieke aanbestedingsprocedure. Indien een beroepsprocedure op grond van artikel 39 bestaat, wacht de appellant het besluit van de ECB op het beroep af alvorens de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie. De in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie vermelde termijnen beginnen te lopen vanaf de ontvangst van het besluit op het beroep van de leverancier.

Artikel 41

Inwerkingtreding

1.   Dit besluit treedt in werking op 15 april 2016 en trekt Besluit ECB/2007/5 in en vervangt dat besluit.

2.   Aanbestedingsprocedures die waren gestart voordat dit besluit in werking trad, worden voltooid en de gegunde opdracht wordt in overeenstemming met Besluit ECB/2007/5 beheerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt een aanbestedingsprocedure geacht te zijn aangevangen op de dag waarop de aankondiging van opdracht naar het Publicatieblad is gestuurd of, in gevallen waarin een dergelijke aankondiging niet is vereist, op de dag waarop de ECB een of meer leveranciers heeft uitgenodigd een inschrijving of een voorstel in te dienen.

3.   Verwijzingen naar het ingetrokken besluit worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar dit besluit en worden gelezen overeenkomstig de concordantietabel in bijlage II.

Gedaan te Frankfurt am Main, 9 februari 2016.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.

(2)  Besluit ECB/2007/5 van 3 juli 2007 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (PB L 184 van 14.7.2007, blz. 34).

(3)  Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114).

(4)  Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).

(5)  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

(6)  Verordening nr. 1 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58).

(7)  Besluit ECB/2008/17 van 17 november 2008 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (PB L 319 van 29.11.2008, blz. 76).

(8)  Richtsnoer (EU) 2015/280 van de Europese Centrale Bank van 13 november 2014 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2014/44) (PB L 47 van 20.2.2015, blz. 29).

(9)  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).


BIJLAGE I

DIENSTEN WAAROP ARTIKEL 6, LID 2, VAN TOEPASSING IS

CPV-code

Beschrijving

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Diensten voor de terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp]; 79624000-4 [Diensten voor de terbeschikkingstelling van verpleegkundig personeel] en 79625000-1 [Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel] van 85000000-9 tot 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Particuliere huishoudens met personeel] en 98513000-2 to 98514000-9 [Personeelsdiensten voor huishoudens, Uitzendkrachtdiensten voor huishoudens, Kantoorpersoneelsdiensten voor huishoudens, Tijdelijk personeel voor huishoudens, Thuishulpdiensten en Huishoudelijke diensten]

Gezondheidszorg, maatschappelijke en aanverwante dienstverlening

85321000-5 en 85322000-2, 75000000-6 [Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; van 79995000-5 tot 79995200-7; van 80000000-4 Diensten voor onderwijs en opleiding tot 80660000-8; van 92000000-1 tot 92700000-8

79950000-8 [Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen], 79951000-5 [Organiseren van seminars], 79952000-2 [Diensten voor het organiseren van evenementen], 79952100-3 [Diensten voor het organiseren van culturele evenementen], 79953000-9 [Diensten voor het organiseren van festivals], 79954000-6 [Diensten voor het organiseren van feesten], 79955000-3 [Diensten voor het organiseren van modeshows], 79956000-0 [Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen]

Administratieve, sociale, onderwijs-, gezondheidszorg- en culturele diensten

75300000-9

Diensten voor verplichte sociale verzekering

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Uitkeringsdiensten

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 and 98130000-3

Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten, met name diensten verleend door vakbonden, door politieke organisaties, door jongerenverenigingen, alsmede diverse diensten door ledenverenigingen.

98131000-0

Religieuze diensten

55100000-1 tot 55410000-7; 55521000-8 tot 55521200-0 [55521000-8 Cateringdiensten voor particulieren, 55521100-9 Warmemaaltijddiensten, 55521200-0 Maaltijdbezorgingsdiensten] 55520000-1 Cateringdiensten, 55522000-5 Catering voor transportbedrijven, 55523000-2 Catering voor ondernemingen of instellingen, uitgezonderd transportbedrijven, 55524000-9 Catering voor scholen

55510000-8 Kantinediensten, 55511000-5 Diensten voor kantines en andere niet-openbare cafetaria's, 55512000-2 Kantinebeheer, 55523100-3 Schoolmaaltijdenverstrekking

Hotel- en restaurantdiensten

79100000-5 tot 79140000-7; 75231100-5;

Rechtskundige diensten, voor zover niet uitgezonderd krachtens artikel 2, lid 3, onder j)

75100000-7 tot 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 tot 75131000-3

Andere administratieve diensten en overheidsdiensten

75200000-8 tot 75231000-4

Diensten ten behoeve van de gemeenschap

75231210-9 tot 75231230-5; 75240000-0 tot 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Gevangenis- en aanverwante diensten, diensten voor openbare orde en reddingsdiensten

79700000-1 tot 79721000-4 [Opsporings- en beveiligingsdiensten, Beveiligingsdiensten, Diensten voor alarmbewaking, Bewakingsdiensten, Surveillancediensten, Diensten voor opsporingssysteem, Diensten voor het opsporen van voortvluchtigen, Patrouillediensten, Diensten voor het verstrekken van identificatiebadges, Onderzoeksdiensten en Diensten van detectivebureau] 79722000-1 [Grafologische diensten], 79723000-8 [Diensten voor afvalanalyse]

Opsporings- en beveiligingsdiensten;

98900000-2 [Diensten verleend door extraterritoriale organisaties en instanties] en 98910000-5 [Diensten specifiek voor internationale organisaties]

Internationale diensten

64000000-6 [Post- en telecommunicatiediensten], 64100000-7 [Post- en koeriersdiensten], 64110000-0 [Postdiensten], 64111000-7 [Postdiensten voor kranten en tijdschriften], 64112000-4 [Brievenpostdienst], 64113000-1 [Pakketpostdienst], 64114000-8 [Postkantoordiensten], 64115000-5 [Postbusverhuur], 64116000-2 [Poste-restantediensten], 64122000-7 [Interne kantoorbodediensten]

Postdiensten

50116510-9 [Coveren van banden], 71550000-8 [Smederijdiensten]

Diverse diensten


BIJLAGE II

CONCORDANTIETABEL

Besluit ECB/2007/5

Dit besluit

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 21

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 18

Artikel 16

Artikel 19

Artikel 16 bis

Artikel 22

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 23

Artikel 19, lid 3

Artikel 15

Artikel 19, leden 1, 2, 4 en 5

Artikel 26

Artikel 20

Artikel 27

Artikel 21

Artikel 28

Artikel 22

Artikel 24

Artikel 23

Artikel 29

Artikel 24

Artikel 30

Artikel 25

Artikel 31

Artikel 26

Artikel 32

Artikel 27

Artikel 33

Artikel 28

Artikel 34

Artikel 29

Artikel 35

Artikel 30

Artikel 36

Artikel 31

Artikel 37

Artikel 32

Artikel 38

Artikel 33

Artikel 39

Artikel 34

Artikel 40

Artikel 35

Artikel 41


Top