EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

2016 m. vasario 9 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/15


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/245

2016 m. vasario 9 d.

nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/2)

(nauja redakcija)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 11 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (1), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendimas ECB/2007/5 (2) buvo keletą kartų iš dalies keistas ir jo turinys ženkliai pasikeitė. Kadangi reikia padaryti daugiau pakeitimų, siekiant aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

Europos Centrinis Bankas (ECB) laikosi kaštų veiksmingumo principo ir, vykdydamas prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, siekia gauti geriausią vertę už sumokėtus pinigus;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB (3) buvo pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES (4). Nei ši direktyva, nei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (5) netaikomi ECB;

(4)

ECB gerbia bendruosius pirkimų teisės principus, atspindėtus Direktyvoje 2014/24/ES ir Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012;

(5)

Tarybos reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (6) 6 straipsnyje numatyta, kad Sąjungos institucijos gali savo darbo reglamentuose nustatyti, kurią iš oficialiųjų kalbų vartoti konkrečiais atvejais;

(6)

Sprendimas ECB/2008/17 (7) nustato bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame Sprendime vartojamų sąvokų apibrėžtys:

1.   sutartys– sutartys dėl piniginės naudos, sudaromos raštu tarp ECB ir vieno arba daugiau tiekėjų, kurių dalykas yra darbų atlikimas, prekių pateikimas arba paslaugų suteikimas;

2.   prekių tiekimo sutartys– sutartys, kurių dalykas yra prekių pirkimas, lizingas, nuoma arba pirkimas išsimokėtinai, su galimybe pirkti arba be jos. Sutartis, kurios dalykas yra prekių tiekimas, ir kurioje montavimo ir diegimo paslaugos tik papildo tiekėjo įsipareigojimą tiekti prekes, laikoma prekių tiekimo sutartimi;

3.   paslaugų pirkimo sutartys– sutartys, išskyrus nurodytąsias 2 punkte, kurių dalykas yra paslaugų teikimas. Sutartis, kurios dalykas yra paslaugų teikimas, įskaitant veiklą, susijusią su darbais, kurie tik papildo pagrindinį sutarties dalyką, laikoma paslaugų pirkimo sutartimi;

4.   darbų pirkimo sutartys– sutartys, išskyrus nurodytąsias 2 ir 3 punktuose, kurių dalykas yra darbų atlikimas arba jų projektavimas ir atlikimas. Darbas – statybos arba civilinės inžinerijos darbų, kaip visumos, rezultatas, kurio pakanka ekonominei arba techninei funkcijai atlikti;

5.   koncesijos sutartys– sutartys, kurių dalykas yra paslaugų teikimas arba darbų atlikimas, ir atlygį pagal jas iš esmės sudaro ECB suteiktas leidimas vykdyti šiuos darbus arba teikti paslaugas kitiems asmenims;

6.   sutarties dalykas (angl. deliverables)– pagal sutartį atliktini darbai, suteiktinos paslaugos arba patiektinos prekės;

7.   inovacijų partnerystė– procedūra, pagal kurią paraišką dalyvauti gali pateikti bet kuris tiekėjas ir kurios metu ECB sudaro partnerystę su vienu arba daugiau kandidatų, kuriems leista dalyvauti toje procedūroje, siekiant sukurti ir pirkti inovacines prekes, paslaugas arba darbus;

8.   dinaminė pirkimo sistema– visiškai elektroninis procesas, skirtas pirkti įprastas prekes, kurių charakteristikos, paprastai prieinamos rinkoje, atitinka ECB reikalavimus;

9.   preliminarioji sutartis– ECB ir vieno arba daugiau tiekėjų sutartis, kuria siekiama nustatyti sąlygas (visų pirma – kainą, ir atitinkamais atvejais – numatomus kiekius), taikomas konkrečioms sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį;

10.   tiekėjas– fizinis arba juridinis asmuo, arba viešasis subjektas arba tokių asmenų ir (arba) subjektų grupė, rinkoje siūlantys vykdyti darbus, tiekti prekes arba teikti paslaugas;

11.   kandidatas– tiekėjas, kuris pateikia paraišką dalyvauti ribotame konkurse arba derybų procedūroje, konkurenciniame dialoge arba inovacijų partnerystėje;

12.   dalyvis– tiekėjas, kuris pateikia pasiūlymą;

13.   mokslo tyrimų ir plėtros sutartys banknotų apsaugos srityje– sutartys dėl teorinio darbo arba praktinių eksperimentų, analizės arba tyrimų, vykdomų kontroliuojamomis sąlygomis, kuriomis siekiama:

įgyti naujų žinių arba sukurti naujas arba pagerinti jau esamas eurų banknotų (įskaitant jų parengiamąsias medžiagas) parengiamajam darbui, gamybai, transportavimui, išleidimui, autentiškumo tikrinimui arba sunaikinimui naudojamas medžiagas, gamybos procesus arba priemones, arba

inicijuoti naujų arba pagerintų eurų banknotų (įskaitant jų parengiamąsias medžiagas) parengiamajam darbui, gamybai, transportavimui, išleidimui, autentiškumo tikrinimui ir sunaikinimui naudojamų medžiagų, produktų arba priemonių gamybą.

Mokslo tyrimų ir plėtros sutartys banknotų saugumo srityje neapima sutarčių dėl bandomojo eurų banknotų spausdinimo;

14.   atviras konkursas– procedūra, pagal kurią bet kuris suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą;

15.   ribotas konkursas– procedūra, pagal kurią bet kuris tiekėjas gali prašyti leisti jam dalyvauti, bet tik ECB pakviesti kandidatai gali pateikti pasiūlymą;

16.   derybų procedūra– procedūra, pagal kurią ECB tariasi su savo pasirinktais tiekėjais ir derasi dėl kurios nors sutarties sąlygų su vienu arba daugiau iš jų;

17.   konkurencinis dialogas– procedūra, pagal kurią bet kuris tiekėjas gali prašyti leisti jam dalyvauti, o ECB tariasi su kandidatais, kuriems leista dalyvauti procedūroje, siekdamas turėti vieną tinkamą, jo reikalavimus atitikti galinčią alternatyvą, arba daugiau jų;

18.   elektroninis aukcionas– pasikartojantis procesas, kai panaudojama elektroninė sistema, kurioje pateikiamos naujos sumažintos kainos ir (arba) paskelbiamos tam tikrų pasiūlymų elementų naujos vertės, įvykstantis po pradinio išsamaus pasiūlymų įvertinimo ir kuris leidžia juos reitinguoti taikant automatinius vertinimo metodus;

19.   kvietimas pateikti pasiūlymą– kandidatams arba tiekėjams išsiųstas kvietimas pateikti pasiūlymą ir nurodantis procedūrą, ECB reikalavimus bei sutarties sąlygas;

20.   dienos– kalendorinės dienos;

21.   „raštiškai“ arba „raštu“– išraiška, žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti, įskaitant elektroninėmis priemonėmis perduodamą ir saugomą informaciją;

22.   kvietimas pareikšti interesą– procedūra, skirta tinkamų tiekėjų, kurie gali būti pakviesti dalyvauti pirkimų procedūrose, sąrašui sudaryti.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   ECB, vadovaudamasis šiuo sprendimu, savo poreikiams sudaro tiekimo, paslaugų pirkimo, darbų pirkimo ir koncesijos sutartis.

2.   ECB, vadovaudamasis šiuo sprendimu, taip pat gali vykdyti jungtines pirkimų procedūras savo poreikiams ir vieno arba kelių nacionalinių centrinių bankų (NCB), nacionalinių priežiūros institucijų, Sąjungos institucijų ir organų ir (arba) tarptautinių organizacijų poreikiams. Tokiais atvejais ECB pirkimų dokumentuose nurodo: a) kitas dalyvaujančias sutartis sudarančias valdžios institucijas; ir b) numatomą sutartinių santykių struktūrą.

3.   Šis sprendimas netaikomas:

a)

bendradarbiavimo susitarimams:

i)

kurie yra skirti vykdyti Eurosistemos arba Europos centrinių bankų sistemos viešuosius uždavinius, ir kuriuos sudaro ECB ir NCB; arba

ii)

kurie yra skirti vykdyti viešuosius uždavinius ir kuriuos sudaro ECB ir kitos Sąjungos institucijos arba organai, tarptautinės organizacijos arba valdžios institucijos;

kai toks bendradarbiavimas įgyvendinamas vadovaujantis vien su viešuoju interesu susijusiais motyvais, ypač siekiant bendrųjų, nekomercinių tikslų, ir šalys atviroje rinkoje vykdo mažiau nei 20 % atitinkamų veiklų;

b)

pirkimų procedūroms, kuriose ECB dalyvauja ir kurias organizuoja bet kuris iš nurodytų subjektų: i) Sąjungos institucijos ir organai; ii) tarptautinės organizacijos; arba iii) valdžios institucijos, jei visais atvejais šioms pirkimų procedūroms taikomos taisyklės atitinka bendruosius Sąjungos pirkimų teisės principus;

c)

banknotų pirkimui, kuriam taikomos Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/280 (ECB/2014/44) (8);

d)

vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emisijai, pardavimui, pirkimui arba perdavimui ir su šiais sandoriais susijusioms finansinėms paslaugoms;

e)

bet kuriomis finansinėmis priemonėmis atliekamam žemės, esamų pastatų arba kito nekilnojamojo turto įsigijimui ar nuomai arba su tuo susijusioms teisėms;

f)

ECB ir jo darbuotojų darbo sutartims, sudarytoms pagal ECB įdarbinimo sąlygas;

g)

arbitražo ir sutaikinimo paslaugoms;

h)

mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugoms, išskyrus atvejus, kai su šiomis paslaugomis susijusi nauda išimtinai atitenka ECB ir už suteiktas paslaugas visiškai atlygina ECB;

i)

sutartims dėl transliacijos laiko arba programų transliavimo, sudaromoms su audiovizualinės arba radijo žiniasklaidos paslaugų teikėjais;

j)

sutartims dėl ECB teisinio atstovavimo teisme arba rengiantis teismo ar arbitražo procesui ir dėl paslaugų, kurias išimtinai teikia notarai, patikėtiniai ir teismo pareigūnai, sutarčių;

k)

viešojo keleivių vežimo geležinkeliais arba metro paslaugoms.

4.   Šis sprendimas netaikomas sutartims tarp ECB ir privatinės arba viešosios teisės reglamentuojamo juridinio asmens, kurį ECB kontroliuoja panašiai kaip ir savo skyrius, kai daugiau kaip 80 % juridinio asmens veiklos vykdoma atliekant užduotis, kurias jam yra pavedęs ECB, ir tame juridiniame asmenyje nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo, kuris jame lemtų su kontrole susijusius interesus.

5.   Išimtiniais atvejais ECB gali vykdyti procedūras siekdamas atrinkti fizinius asmenis būti aukšto lygio patariamųjų valdybų, padedančių ECB vykdyti jo uždavinius, nariais. Tokiems ekspertams mokama iš anksto nustatyto dydžio išmoka, neviršijanti 4 straipsnio 3 dalies a punkte nustatytų vertės ribų vienam ekspertui. Jie atrenkami remiantis jų profesine kompetencija, naudojant atrankos kriterijus, grindžiamus 3 straipsnyje nustatytais bendraisiais principais. ECB gali priimti atskirą sprendimą, kuriame išsamiau išdėstomos atrankos tvarka ir sąlygos.

6.   Šis sprendimas taikomas šioms sutartims, kurias tiesiogiai daugiau nei 50 % dotuoja ECB:

a)

darbų pirkimo sutartims, kurių numatoma vertė be PVM yra lygi arba viršija 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą ribų dydį darbų sutartims ir kurių dalykas yra administracinėms reikmėms, sportui, sveikatai, poilsiui ir laisvalaikiui arba mokyklų ir universitetų reikmėms skirtų pastatų civilinės inžinerijos darbai arba statybos darbai;

b)

paslaugų pirkimo sutartims, kurios yra susijusios su darbų pirkimo sutartimi, nurodyta a punkte, ir kurių numatoma vertė be PVM yra lygi arba viršija 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą ribų dydį paslaugų pirkimo sutartims.

ECB užtikrina, kad tokios sutartys sudaromos laikantis šio sprendimo, net jei jas sudaro kitas subjektas arba jei ECB sudaro tokias sutartis kito subjekto vardu.

7.   Mišriosios sutartys, kurių taikymo sritis yra dalykas, priskiriamas skirtingoms sutarčių rūšims, sudaromos pagal tam dalykui, kuris yra pagrindinis atitinkamos sutarties objektas, taikytinas taisykles ir nuostatas. Pagrindinis mišriosios sutarties objektas nustatomas pagal sutarties dalyką, turintį didžiausią numatomą vertę, išskyrus atvejus, kai dėl išimtinių aplinkybių kitas sutarties dalykas, atsižvelgiant į jo konkrečias savybes, turi būti laikomas pagrindiniu sutarties objektu.

3 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Pirkimų procedūros vykdomos laikantis bendrųjų skaidrumo ir viešumo, proporcingumo, vienodos prieigos ir lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos principų.

2.   ECB pirkimų procedūras vykdo anglų kalba, išskyrus atvejus, kai dėl išimtinių aplinkybių, susijusių su procedūra arba sutarties dalyku, būtina vartoti kitas kalbas. ECB visas tokias aplinkybes užfiksuoja dokumentuose.

4 straipsnis

Sutarties vertės ribų dydžiai

1.   Sutartys, kurių numatoma vertė be PVM yra lygi arba viršija 3 dalyje nurodytus vertės ribų dydžius, sudaromos taikant II skyriuje nustatytas procedūras.

2.   Sutartys, kurių numatoma vertė be PVM yra mažesnė už 3 dalyje nurodytus vertės ribų dydžius, sudaromos taikant III skyriuje nustatytas procedūras. Sutartys, kurių numatoma vertė yra mažesnė už 20 000 EUR, sudaromos vadovaujantis 37 straipsniu.

3.   Taikomi šie vertės ribų dydžiai:

a)

209 000 EUR prekių tiekimo sutartims ir paslaugų pirkimo sutartims;

b)

5 225 000 EUR darbų pirkimo sutartims ir koncesijos sutartims.

5 straipsnis

Numatomos sutarties vertės apskaičiavimas

1.   Numatoma sutarties vertė apskaičiuojama remiantis visa mokėtina suma be PVM, kurią nustato ECB, įskaitant visas pasirinkimo ar atnaujinimo formas, nurodytas skelbime apie pirkimą. Skaičiavimas apima pagalbines sąnaudas, ypač draudimo įmokas, mokesčius, palūkanas, komisinius, kelionės ir apgyvendinimo kaštus bei premijas ir bet kurios kitos rūšies išmokas kandidatams arba dalyviams.

2.   Numatoma vertė turi galioti tuo metu, kai ECB nusprendžia dėl taikytinos pirkimų procedūros rūšies.

3.   Pirkimas negali būti išskaidomas, siekiant išvengti šiame sprendime nustatytų procedūrų taikymo. Numatomos sutarties vertės apskaičiavimas negali būti daromas siekiant išvengti II skyriuje arba 35 straipsnyje nurodytų procedūrų taikymo.

4.   Darbų pirkimo sutarčių numatoma vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į visas sąnaudas, susijusias su darbų vykdymu, įskaitant darbams atlikti reikalingų prekių, kurias rangovui pateikia ECB, vertę. Sąnaudos, susijusios su darbų projektavimu ir planavimu, taip pat įtraukiamos, jei jos sudaro darbų pirkimo sutarties dalį.

5.   Tęstinio prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutarčių atžvilgiu vertė, naudojama kaip numatomos sutarties vertės apskaičiavimo pagrindas, kai tai taikoma, yra tokia:

a)

terminuotų sutarčių atveju – viso laikotarpio visa vertė;

b)

neterminuotų sutarčių atveju – mėnesio vertė, padauginta iš 48.

6.   Viena po kitos einančių to paties pobūdžio tiekimo, paslaugų arba darbų pirkimo sutarčių atveju numatomos vertės apskaičiavimas grindžiamas bendra faktine per 12 praėjusių mėnesių sudarytų viena po kitos einančių sutarčių verte. Apskaičiuojant numatomą vertę atsižvelgiama į visus kiekio arba vertės pokyčius, kurių tikimasi sulaukti per 12 mėnesių nuo pradinės sutarties įvykdymo.

7.   Jei sutartis dalinama į keletą dalių arba jei kelios sudarytinos sutartys yra glaudžiai susijusios ir jomis siekiama tokio paties tikslo, atsižvelgiama į bendrą visų dalių arba atskirų sutarčių vertę. Jei bendra vertė yra lygi 4 straipsnio 3 dalyje numatytiems vertės ribų dydžiams arba juos viršija, visoms dalims ir sutartims taikomos šio sprendimo II skyriuje nustatytos procedūros. Tačiau ECB gali taikyti 35 straipsnyje ir, jei taikytina, 37 straipsnyje numatytą procedūrą atskiroms dalims ir sutartims, kurių numatoma vertė yra mažesnė nei 80 000 EUR be PVM, už prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutartis ir mažiau nei 1 milijonas EUR be PVM už darbų pirkimo sutartis, jei bendra numatoma visų šių dalių, skirtinų pagal 35 ir 37 straipsniuose numatytas procedūras, vertė neviršija 20 % bendros numatomos visų dalių vertės.

8.   Inovacijų partnerystės vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos, kuri bus vykdoma visais numatytos partnerystės etapais, taip pat į prekių, paslaugų arba darbų, kurie turi būti sukurti ir nupirkti numatomos partnerystės pabaigoje, maksimalią numatomą vertę be PVM.

9.   Preliminariųjų sutarčių ir dinaminių pirkimo sistemų vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į visų per visą preliminariosios sutarties arba dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laiką visų numatytų sutarčių didžiausią numatomą vertę be PVM.

6 straipsnis

Išimtys

1.   Šiais atvejais ECB gali nukrypti nuo tam tikrų procedūrinių reikalavimų arba sudaryti sutartį tiesiogiai su vienu tiekėju:

a)

kai dėl privalomų reikalavimų ir remiantis objektyviais kriterijais, sutartis gali būti sudaryta tik su konkrečiu tiekėju. Šie reikalavimai gali būti techninio, meninio, teisinio pobūdžio, įskaitant išimtinių teisių, suteiktų pagal taikytiną teisę, įgyvendinimą, tačiau negali būti ekonominio pobūdžio;

b)

kai dėl ypatingos skubos dėl įvykių, kurių ECB negalėjo numatyti, neįmanoma laikytis pirkimų procedūrose numatytų terminų;

c)

kai ECB klasifikuoja sutartį kaip slaptą arba kai sutarties vykdymui turi būti taikomos ypatingo saugumo priemonės laikantis ECB taisyklių dėl saugumo, arba kai to reikalauja esminių ECB interesų apsauga. Mokslinių tyrimų ir plėtros sutartys banknotų saugumo srityje reikalauja specialių saugumo priemonių ir dėl to šiame sprendime nustatyti reikalavimai joms yra netaikomi;

d)

prekių tiekimo sutarčių atveju, kai numatytos prekės yra gaminamos vien tik mokslinio tyrimo, bandymų, studijų arba plėtros tikslu; ši nuostata netaikoma didelio kiekio gamybai, kai siekiama nustatyti komercinį sėkmingumą arba atgauti mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidas;

e)

kai sutarties dalykai perkami itin palankiomis sąlygomis arba iš tiekėjo, kuris galutinai užbaigia savo verslo veiklą, arba iš gavėjų ar likvidatorių, paskirtų bankroto atveju, susitarimo su kreditoriais arba panašios procedūros pagal nacionalinius įstatymus arba kitus teisės aktus atveju;

f)

pagal prekių tiekimo sutartis įsigytų, papildomų prekių, kurios pakeičia arba praplečia pradines prekes arba įrenginius, atveju, jeigu tiekėjo pakeitimas sukeltų neproporcingus naudojimo ir priežiūros sunkumus. Sutarčių dėl tokių papildomų prekių tiekimo trukmė negali viršyti trejų metų; ir

g)

kitais šiame sprendime tiesiogiai nurodytais atvejais.

Visais pirmoje dalyje nurodytais atvejais ECB, kai tai yra įmanoma, palaiko konkurenciją tarp kelių tinkamų tiekėjų.

2.   Neatsižvelgiant į sutarties vertę, ECB gali sudaryti sutartį pagal 35 straipsnį, jeigu pagrindinis sutarties dalykas yra viena iš I priede išvardytų paslaugų rūšių.

7 straipsnis

Sutarčių trukmė ir pratęsimas

1.   Sutarties terminas, įskaitant visus pratęsimus, negali viršyti ketverių metų, išskyrus atvejus, kai sutarties dalykas arba kita pagrįsta priežastis pateisina ilgesnę trukmę.

2.   Jei sutartis yra sudaryta nustatytam laikotarpiui, jos terminas gali būti pratęsiamas ilgesniam nei numatytasis pradinis terminas esant šioms sąlygoms:

a)

skelbime apie pirkimą arba, jei taikoma III skyriuje numatyta procedūra, paraiškoje pateikti pasiūlymą buvo numatyta pratęsimo galimybė;

b)

pratęsimas yra tinkamai pagrįstas; ir

c)

į pratęsimus buvo atsižvelgta nustatant taikytiną procedūrą pagal 4 straipsnį.

3.   Kitais atvejais terminuotos sutarties terminas gali būti pratęstas tik 6 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais.

8 straipsnis

Papildomos prekės, paslaugos ir darbai

1.   ECB gali iš pradinio rangovo užsakyti papildomų prekių, paslaugų arba darbų, neatsižvelgiant į jų vertę, jeigu:

a)

pirkimų dokumentuose aiškiai ir tiksliai numatytos peržiūros arba pasirinkimo galimybių sąlygos, kuriose leidžiamos papildomos prekės, paslaugos arba darbai; ir

b)

į papildomas prekes, paslaugas arba darbus buvo atsižvelgta apskaičiuojant sutarties vertę pagal 5 straipsnį.

Tokiose nuostatose nurodoma galimo peržiūrėjimo arba pasirinkimo galimybių taikymo sritis, pobūdis ir galimos jų taikymo sąlygos. Jose nenumatomas peržiūrėjimas arba pasirinkimo galimybės, dėl kurių pasikeistų bendras pradinės sutarties pobūdis.

2.   ECB gali iš rangovo užsakyti papildomų prekių, paslaugų arba darbų, neatsižvelgiant į jų vertę, jeigu būtini pradinės sutarties pakeitimai nėra esminiai. Pakeitimai laikomi esminiais, jeigu dėl jų pasikeičia bendras sutarties pobūdis.

Daroma prielaida, kad pakeitimai nėra esminiai, jeigu jų bendra vertė neviršija: a) abiejų 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų vertės ribų, ir b) 10 % pradinės sutarties vertės paslaugų tiekimo ir prekių pirkimo sutarčių atveju bei 15 % pradinės sutarties vertės darbų pirkimo sutarčių atveju.

Visi pakeitimai, viršijantys šias sumų ribas, laikomi esminiais, ypač, kai įvykdoma viena arba daugiau iš šių sąlygų:

a)

pakeitimu nustatomos sąlygos, dėl kurių, jeigu jos būtų buvusios įtrauktos į pradinę pirkimų procedūrą, būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems kandidatams nei iš pradžių atrinktieji arba priimti kitą pasiūlymą nei iš pradžių priimtas, arba pirkimų procedūra būtų pritraukusi papildomų dalyvių;

b)

pakeitimu rangovo naudai pakeičiama sutarties ekonominė pusiausvyra taip, kaip nebuvo numatyta pradinėje sutartyje;

c)

pakeitimu labai išplečiama sutarties taikymo sritis;

d)

kai rangovas, su kuriuo iš pradžių buvo sudaryta sutartis, pakeičiamas nauju rangovu kitais atvejais, nei numatytieji 4 dalyje.

3.   Be to, ECB gali iš pradinio rangovo užsakyti papildomų prekių, paslaugų arba darbų:

a)

jeigu papildomos prekės, paslaugos arba darbai yra būtini dėl aplinkybių, kurių ECB, veikdamas rūpestingai, negalėjo numatyti, su sąlyga, kad dėl pakeitimo nepasikeičia bendras pradinės sutarties pobūdis; arba

b)

jeigu būtinų papildomų prekių, paslaugų arba darbų negalima techniškai arba ekonomiškai atskirti nuo pradinės sutarties nesukėlus didelių nepatogumų arba nedubliuojant nemažai jos išlaidų.

Tačiau papildomų prekių, paslaugų arba darbų vertė kiekvienu atveju neturi viršyti 50 % pradinės sutarties vertės.

4.   Sutartis gali būti pakeičiama kitu rangovu pakeičiant rangovą, su kuriuo ji buvo sudaryta, dėl vienos iš šių priežasčių:

a)

nedviprasmiškos, aiškios ir tikslios nuostatos dėl sutarties peržiūros arba pasirinkimo galimybės;

b)

jeigu dėl įmonės restruktūrizavimo, įskaitant perėmimą, susijungimą, įsigijimą arba dėl nemokumo visas arba dalį pradinio rangovo teisių perima kitas rangovas, atitinkantis tokius pačius kriterijus, kurie buvo taikyti iš pradžių atrenkant pradinį rangovą, su sąlyga, kad dėl to nereikia daryti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip nesiekiama išvengti šio sprendimo taikymo; arba

c)

ECB prisiima pareigas pagrindinio rangovo subrangovų atžvilgiu, įskaitant pareigą mokėjimus atlikti tiesiogiai subrangovams, jei tokia galimybė numatyta sutartyje.

5.   Pradinių sutarčių, kurios buvo sudarytos pagal II skyrių, atveju ECB paskelbia skelbimą Oficialiajame leidinyje apie papildomų prekių, paslaugų arba darbų užsakymą pagal 3 dalį, jei pagal tokias sutartis užsakomų papildomų prekių, paslaugų arba darbų bendra vertė 50 % viršija pradinės sutarties vertę.

6.   Jeigu netenkinama nei viena iš 1–4 dalyse numatytų sąlygų, sutartys dėl papildomų prekių, paslaugų arba darbų gali būti sudaromos tik vadovaujantis šio sprendimo 4–6 straipsniais.

II SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROS

9 straipsnis

Apžvalga

1.   Sutartis, kurių numatyta vertė yra lygi 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems vertės ribų dydžiams arba juos viršija, ECB sudaro taikydamas atvirą konkursą. Pagrįstais atvejais ECB gali taikyti ribotą konkursą, derybų procedūrą arba konkurencinį dialogą arba inovacijų partnerystę 11–14 straipsniuose nurodytomis sąlygomis.

2.   ECB taip pat gali sudaryti preliminariąsias sutartis arba dinamines pirkimo sistemas ir tuo pagrindu sudaryti sutartis atitinkamai 18 ir 19 straipsniuose nurodytomis sąlygomis.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytos procedūros gali būti papildytos 16 straipsnyje nurodytu elektroniniu aukcionu.

4.   ECB gali vykdyti projekto konkursus. Projekto konkurso procedūra nurodoma pranešime apie konkursą, kuris skelbiamas Oficialiajame leidinyje. Ji atitinka bendruosius projekto konkursų principus, įskaitant viešumą, skaidrumą ir nediskriminavimą, taip pat konkurso vertinimo komisijos sąžiningumą ir nepriklausomumą. Projekto konkursuose taikytini kriterijai gali apimti, pavyzdžiui, kriterijus, susijusius su projekto koncepcijos menine verte ir jo atitikimu biudžetui.

5.   ECB sudaro koncesijos sutartis vadovaudamasis 20 straipsniu ir 3 straipsnyje nustatytais bendraisiais principais. Sudarymo procedūra nurodoma skelbime apie pirkimą.

1 SKIRSNIS

Procedūrų rūšys ir vykdymas

10 straipsnis

Atviras konkursas

1.   Paskelbus skelbimą apie pirkimą, visi suinteresuoti tiekėjai gali prašyti, kad jiems būtų atsiųstas kvietimas pateikti pasiūlymus, jeigu jis nėra prieinamas elektroniniu būdu. ECB išsiunčia kvietimą pateikti pasiūlymus per šešias dienas nuo paraiškos gavimo, jeigu paraiška buvo išsiųsta likus pakankamai laiko iki termino pasiūlymams pateikti pabaigos.

2.   Suinteresuoti tiekėjai pateikia savo pasiūlymus per ECB nustatytą terminą ir prideda visą ECB prašomą dokumentaciją.

3.   ECB sudaro sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas labiausiai atitinka sutarties sudarymo kriterijus, nurodytus skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymus.

11 straipsnis

Ribotas konkursas

1.   ECB gali taikyti ribotą konkursą, jei:

a)

ECB reikalavimai gali būti apibrėžti taip išsamiai, kad dalyviai galėtų būti lyginami vienas su kitu ir sutartis sudaroma be derybų su dalyviais; ir

b)

reikia sumažinti pasiūlymų skaičių dėl administracinių priežasčių arba dėl pirkimo pobūdžio.

2.   Paskelbus skelbimą apie pirkimą, suinteresuoti tiekėjai gali kreiptis dėl dalyvavimo ribotame konkurse. Jie pateikia savo paraiškas per skelbime apie pirkimą nurodytą terminą ir pateikia ECB prašomą dokumentaciją.

3.   ECB patikrina, ar kandidatai atitinka reikalavimus, ir įvertina paraiškas pagal skelbime apie pirkimą nurodytus atrankos kriterijus. ECB pakviečia bent penkis atrankos reikalavimus atitinkančius kandidatus pateikti pasiūlymus, jeigu yra pakankamas skaičius atrankos kriterijus atitinkančių kandidatų. Kvietimai pateikti pasiūlymus išsiunčiami raštu ir vienu metu visiems kandidatams, pakviestiems pateikti pasiūlymus.

4.   Pakviestieji kandidatai pateikia savo pasiūlymus per ECB nustatytą terminą ir prideda visą ECB prašomą dokumentaciją.

5.   ECB sudaro sutartį su tuo dalyviu, kurio pasiūlymas labiausiai atitinka skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymus nurodytus sutarties sudarymo kriterijus.

12 straipsnis

Derybų procedūra

1.   ECB gali taikyti derybų procedūrą, jei:

a)

ECB poreikiai negali būti patenkinti nepritaikius egzistuojančių sprendimų arba, kuriems patenkinti reikia projekto arba inovatyvių sprendimų;

b)

sutartis negali būti sudaryta be išankstinių derybų dėl specifinės sutarties dalyko prigimties, sudėtingumo, teisinio arba finansinio pobūdžio ir atitinkamos rizikos; arba

c)

techninės specifikacijos negali būti pakankamai tiksliai nustatytos remiantis techniniu standartu arba nuoroda.

2.   ECB taip pat gali naudoti derybų procedūrą, jei paskelbus atvirą ar ribotą konkursą arba konkurencinį dialogą buvo gauti tik sąlygų neatitinkantys arba nepriimtini pasiūlymai. ECB gali susilaikyti nuo naujo skelbimo apie pirkimą, jeigu į derybų procedūrą jis įtraukia visus dalyvius (ir tik juos), kurie dalyvavo pradinėje procedūroje, atitiko tinkamumo reikalavimus ir atrankos kriterijus ir pateikė savo pasiūlymus pagal formaliuosius reikalavimus pasiūlymams. Jei nebuvo gauta jokių pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų, ECB taip pat gali pradėti derybų procedūrą pagal 35 straipsnį nepaskelbęs pranešimo. Visais atvejais neturi būti iš esmės keičiamos sudarytinos sutarties pradinės sąlygos.

3.   Paskelbus skelbimą apie pirkimą suinteresuoti tiekėjai gali prašyti leisti jiems dalyvauti derybų procedūroje. Jie privalo pateikti savo paraiškas per skelbime apie pirkimą nurodytą terminą ir pateikti ECB prašomą dokumentaciją.

4.   ECB patikrina, ar kandidatai atitinka reikalavimus, ir įvertina paraiškas pagal skelbime apie pirkimą nurodytus atrankos kriterijus. Jis pakviečia bent tris atrankos reikalavimus atitinkančius kandidatus pateikti pasiūlymus, jeigu yra pakankamas skaičius atrankos kriterijus atitinkančių kandidatų. Kvietimai pateikti pasiūlymus vienu metu išsiunčiami visiems kandidatams, pakviestiems pateikti pasiūlymus.

5.   Įvertinęs pasiūlymus, ECB gali derėtis su dalyviais, siekdamas pakeisti jų pasiūlymus taip, kad jie atitiktų ECB reikalavimus. ECB gali pradėti derybas:

a)

su geriausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu. Jeigu derybos su geriausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu nepavyksta, ECB gali pradėti derybas su antrą pagal gerumą pasiūlymą pateikusiu dalyviu; arba

b)

vienu metu su keliais dalyviais, kurių pasiūlymai labiausiai atitinka sutarties sudarymo kriterijus. Į derybas priimtų dalyvių skaičius gali būti mažinamas vėlesnėse stadijose, taikant skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymus nurodytus sutarties sudarymo kriterijus.

Prieš pradėdamas derybas, ECB informuoja visus derybose atrinktus dalyvauti dalyvius kaip bus vykdomos derybos.

6.   Derybų sritis gali apimti dalyvių techninius pasiūlymus, finansinius pasiūlymus ir sutarties sąlygas, jeigu pirkimų procedūros apimtis nuo to iš esmės nesikeičia. ECB taip pat gali pakviesti dalyvius pateikti peržiūrėtus pasiūlymus. Derybų metu ECB užtikrina visų į derybas pakviestų dalyvių lygiateisiškumą.

7.   Užbaigus derybas, ECB sudaro sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas labiausiai atitinka skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymus nurodytus sutarties sudarymo kriterijus.

13 straipsnis

Konkurencinis dialogas

1.   ECB gali vykdyti konkurencinį dialogą 12 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

2.   Paskelbus skelbimą apie pirkimą, suinteresuoti tiekėjai gali prašyti leisti jiems dalyvauti dialoge. Jie pateikia savo paraišką per skelbime apie pirkimą nurodytą terminą ir pateikia ECB prašomą dokumentaciją.

3.   ECB patikrina, ar kandidatai atitinka reikalavimus ir įvertina jų paraiškas pagal skelbime apie pirkimą nurodytus atrankos kriterijus. ECB pakviečia mažiausiai tris reikalavimus atitinkančius kandidatus dalyvauti dialoge ir pateikia jiems paraišką pateikti pasiūlymą, kurioje nurodomi ECB poreikiai. Dialogo tikslas yra identifikuoti ir apibrėžti labiausiai ECB poreikius atitinkantį sprendimą. ECB gali aptarti visus sutarties aspektus su kandidatais. Pakviestų kandidatų skaičius turi būti pakankamas, kad būtų užtikrinta tikra konkurencija. Jeigu skaičius yra mažesnis už mažiausią skaičių, ECB gali tęsti procedūrą su visais kandidatais, atitinkančiais atrankos kriterijus.

4.   Dialogas vykdomas skelbime apie pirkimą nurodytu laikotarpiu. Dialogo metu ECB užtikrina visų dalyvių lygiateisiškumą. Dialogo metu ECB negali pateikti jokios informacijos, kuri vieniems dalyviams galėtų suteikti pranašumą prieš kitus, arba atskleisti kitiems dalyviams pasiūlytus sprendimus arba kitą konfidencialią dialoge dalyvaujančio kandidato praneštą informaciją be jų rašytinio sutikimo.

5.   Jei taip nurodyta skelbime apie pirkimą, ECB gali vykdyti dialogą nuosekliais etapais, kad sumažintų dialogo etapo metu aptartinų sprendimų skaičių. ECB tęsia dialogą, kol paaiškėja, kad jis jau gali identifikuoti sprendimą arba sprendimus, galinčius atitikti jo poreikius. ECB atrenka svarstytinus sprendimus, taikydamas skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymą nurodytus sutarties sudarymo kriterijus.

6.   Paskelbęs, kad dialogas baigtas, ECB paprašo dialoge dalyvaujančių kandidatų pateikti savo galutinius pasiūlymus dialogo metu pateiktų ir patikslintų sprendimų pagrindu. ECB gali paprašyti dalyvių paaiškinti, patikslinti arba optimizuoti tam tikrus jų pasiūlymų aspektus arba patvirtinti pasiūlyme nurodytus įsipareigojimus, jei tai nepakeičia esminių pasiūlymo aspektų ir nekelia konkurencijos iškreipimo arba diskriminacijos grėsmės.

7.   ECB įvertina gautus pasiūlymus pagal skelbime apie pirkimą arba prašyme pateikti pasiūlymą nurodytus sutarties sudarymo kriterijus. Pabaigęs vertinimą, ECB sudaro sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas labiausiai atitinka sutarties sudarymo kriterijus, kurie turi apimti kokybės aspektus.

14 straipsnis

Inovacijų partnerystė

1.   ECB gali taikyti inovacijų partnerystės procedūrą, kad būtų sukurtos inovacinės prekės, paslaugos arba darbai, kurių nėra rinkoje, ir vėliau vykdyti jų pirkimą, su sąlyga, kad jie atitinka veiksmingumo lygį ir maksimalias sąnaudas, dėl kurių susitarė ECB ir partnerystės dalyviai.

2.   Paskelbus skelbimą apie pirkimą, suinteresuoti tiekėjai gali kreiptis dėl dalyvavimo inovacijų partnerystėje. Jie pateikia savo paraišką per skelbime apie pirkimą nurodytą laikotarpį ir pateikia ECB prašomą dokumentaciją.

3.   ECB patikrina, ar kandidatai atitinka reikalavimus ir įvertina jų paraiškas pagal skelbime apie pirkimą nurodytus atrankos kriterijus. ECB pakviečia mažiausiai tris reikalavimus atitinkančius kandidatus dalyvauti procedūroje ir pateikia jiems prašymą pateikti pasiūlymą, kuriame nurodomi ECB poreikiai. Pakviestų kandidatų skaičius turi būti pakankamas, kad būtų užtikrinta tikra konkurencija. Jeigu skaičius yra mažesnis už mažiausią skaičių, ECB gali tęsti procedūrą su visais kandidatais, atitinkančiais atrankos kriterijus.

4.   ECB gali nuspręsti sudaryti inovacijų partnerystę su vienu arba keliais partneriais, vykdančiais atskiras mokslinių tyrimų ir plėtros veiklas.

5.   Inovacijų partnerystė sudaroma vienas po kito einančiais etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso etapų, kurie gali apimti prekių gamybą, paslaugų teikimą arba darbų užbaigimą, seką. Pagal inovacijų partnerystę nustatomi tarpiniai rodikliai, kuriuos partneriai turi pasiekti, ir numatomas atlyginimo mokėjimas dalimis. Jeigu tai numatyta pirkimų dokumentuose, po kiekvieno etapo ECB gali nuspręsti nutraukti inovacijų partnerystę, arba inovacijų partnerystės su keliais partneriais atveju – sumažinti partnerių skaičių nutraukdamas atskiras sutartis.

6.   Jeigu tai numatyta pirkimų dokumentuose, derybos inovacijų partnerystės procedūrų metu gali būti vykdomos vienas po kito einančiais etapais, taikant nurodytus sutarties sudarymo kriterijus, kad būtų sumažintas pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius. ECB veda derybas su dalyviais dėl pradinio ir visų vėliau jų pateiktų pasiūlymų, išskyrus dėl galutinio pasiūlymo, o apie techninių specifikacijų pokyčius pranešama dalyviams, kad jie galėtų pakeisti arba iš naujo pateikti pataisytus pasiūlymus. Dėl minimalių reikalavimų ir sutarties sudarymo kriterijų nesiderama.

7.   Atitinkamai taikoma 13 straipsnio 4 dalis.

2 SKIRSNIS

Elektroniniai pirkimai

15 straipsnis

Elektroninių pirkimų procedūros

ECB gali vykdyti elektroninių pirkimų procedūras pagal bendruosius reikalavimus elektroniniams pirkimams, nurodytiems Direktyvos 2014/24/ES 22 straipsnyje kartu su jos IV priedu. Tokiais atvejais skelbime apie pirkimą konkrečiai nurodomi formalieji reikalavimai, kurių turi laikytis kandidatai arba dalyviai, bei kaip pasinaudoti elektronine platforma. ECB gali nustatyti, kad jis priims tik elektronines paraiškas ir pasiūlymus, išskyrus jeigu dėl techninių priežasčių, susijusių su vienodomis galimybėmis dalyvauti, veikimu arba saugumu, tai būtų neįmanoma.

16 straipsnis

Elektroniniai aukcionai

1.   Atviro konkurso, riboto konkurso ir derybų procedūros atveju ECB gali naudoti elektroninį aukcioną, jeigu sąlygos gali būti tiksliai nustatytos.

Elektroninis aukcionas grindžiamas:

a)

vien tik kainomis, kai sutartis sudaroma remiantis tik kaina; arba

b)

kainomis ir (arba) naujomis pasiūlymų savybių vertėmis, nurodytomis sąlygų aprašyme, kai sutartis sudaroma remiantis geriausiu kainos ir kokybės santykiu.

2.   Jei ECB ketina vykdyti elektroninį aukcioną, jis tai nurodo skelbime apie pirkimą. Pirkimų dokumentuose, be kita ko, nurodoma ši informacija:

a)

savybės ir vertės, kurios bus elektroninio aukciono dalykas, jei tokios savybės yra suskaičiuojamos ir gali būti išreikštos skaičiais arba procentinėmis dalimis;

b)

verčių, kurias galima pateikti, ribos, kylančios iš sąlygų;

c)

visa informacija, kuri bus paskelbta dalyviams elektroninio aukciono metu ir, jei taikytina, kada ji jiems bus pranešta;

d)

visa reikšminga informacija, susijusi su elektroninio aukciono procesu;

e)

sąlygos, kuriomis dalyviai galės teikti pasiūlymą, ir visų pirma minimalūs skirtumai, kurių, jei taikytina, bus reikalaujama pateikiant pasiūlymą; ir

f)

reikšminga informacija, susijusi su naudojama elektronine įranga ir ryšio priemonėmis bei techninėmis specifikacijomis.

3.   Elektroninis aukcionas gali būti pradėtas tik po pasiūlymų pateikimo ir pradinio įvertinimo. Visi tinkami dalyviai, kurie atitinka atrankos kriterijus ir kurių pasiūlymai atitinka technines specifikacijas ir nėra neatitinkantys sąlygų, nepriimtini arba netinkami, vienu metu elektroninėmis priemonėmis pakviečiami pateikti naujas kainas ir (arba) naujas vertes.

4.   Prie pakvietimo pridedamas išsamaus atitinkamo pasiūlymo įvertinimo rezultatas. Jame nurodama elektroninio aukciono pradžios data ir laikas ir išdėstomi nurodymai atskiram prisijungimui prie elektroninės įrangos. Elektroninis aukcionas negali prasidėti anksčiau nei dvi darbo dienos po pakvietimų išsiuntimo dienos. Pakvietime taip pat nurodoma matematinė formulė, skirta automatiniam perrikiavimui elektroniniame aukcione pagal naujai pateiktas kainas ir (arba) naujas vertes. Išskyrus atvejus, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas tik kainos pagrindu, ši formulė apima visų kriterijų, įtvirtintų siekiant nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, lyginamąjį svorį, kaip nurodyta skelbime apie pirkimą arba pirkimų dokumentuose. Tačiau tuo tikslu visi intervalai iš anksto sumažinami iki nustatytos vertės. Jeigu leidžiami alternatyvūs pasiūlymai, kiekvienam alternatyviam pasiūlymui pateikiama atskira formulė.

5.   Elektroninis aukcionas gali vykti keliais vienas po kito einančiais etapais. Kiekviename etape ECB vienu metu visiems dalyviams praneša bent jau tą informaciją, kurios turi pakakti tam, kad jie bet kuriuo metu galėtų nustatyti savo santykinę vietą pasiūlymų eilėje. Jis taip pat gali pranešti ir kitą informaciją apie kitas pateiktas kainas arba vertes, jei tai nurodyta pirkimų dokumentuose. Jis taip pat gali bet kuriuo metu paskelbti aukciono dalyvių skaičių tame aukciono etape. Tačiau ECB jokiame elektroninio aukciono etape neatskleidžia dalyvių tapatybės.

6.   ECB elektroninį aukcioną uždaro kai baigiasi kvietime dalyvauti aukcione nurodytas terminas. Šis terminas gali būti išreikštas konkrečia data ir valandomis arba kaip laikotarpis, turintis praeiti nuo paskutinio siūlymo su naujomis kainomis arba vertėmis pateikimo. ECB kvietime nurodo etapais vykdomų aukcionų tvarkaraštį.

7.   Uždaręs elektroninį aukcioną, ECB sutartį sudaro remdamasis elektroninio aukciono rezultatais.

17 straipsnis

Elektroniniai katalogai

1.   Kai reikalaujama naudoti elektronines ryšio priemones, ECB gali reikalauti, kad pasiūlymai būtų teikiami elektroninio katalogo forma arba į juos būtų įtrauktas elektroninis katalogas.

2.   Kai pasiūlymus leidžiama arba reikalaujama teikti elektroninio katalogo forma, ECB:

a)

tai nurodo skelbime apie pirkimą;

b)

pirkimų dokumentuose nurodo visą pagal Direktyvos 2014/24/ES 22 straipsnio 6 dalį būtiną informaciją, susijusią su katalogo formatu, naudojama elektronine įranga ir techninėmis ryšio priemonėmis bei specifikacijomis.

3.   Elektroninius katalogus sudaro kandidatai arba dalyviai, siekdami dalyvauti konkrečioje pirkimų procedūroje pagal ECB nustatytas technines specifikacijas ir formatą, ir atitikdami elektroninių ryšių priemonėms taikomus reikalavimus ir papildomus pagal Direktyvos 2014/24/ES 22 straipsnį ECB nustatytus reikalavimus.

4.   Kai preliminarioji sutartis sudaroma su daugiau negu vienu tiekėju elektroninių katalogų forma, iš naujo paskelbtas konkursas dėl konkrečių sutarčių gali vykti pagal atnaujintus katalogus. Tokiu atveju ECB gali:

a)

paprašyti konkurso dalyvių pateikti iš naujo prie atitinkamos sutarties reikalavimų pritaikytus elektroninius katalogus; arba

b)

jeigu tai numatyta pirkimų dokumentuose, pranešti dalyviams, kad ECB ketina iš jau pateiktų elektroninių katalogų surinkti informaciją, reikalingą prie atitinkamos sutarties reikalavimų pritaikytiems pasiūlymams suformuoti.

Kai iš naujo paskelbiamas konkursas pagal b punktą, ECB konkurso dalyviams praneša apie datą ir laiką, kada bus renkama informacija, ir suteikia jiems galimybę nesutikti, kad informacija būtų taip renkama. ECB suteikia pakankamai laiko nuo pranešimo iki faktinio informacijos rinkimo dienos. Prieš sudarydamas sutartį, ECB suteikia galimybę atitinkamam dalyviui patvirtinti, jog taip suformuotame pasiūlyme nėra esminių klaidų.

5.   Kai taikoma dinaminė pirkimo sistema, ECB gali reikalauti, kad kartu su paraiška dalyvauti būtų pateikiamas elektroninis katalogas, kurio pagrindu gali būti paskirtos konkrečios sutartys, pasiūlymus suformuojant pagal 4 dalies b punktą. Šiuo atveju ECB informuoja kandidatus apie savo ketinimą suformuoti pasiūlymus taikant tą procedūrą, o kandidatai užpildo pateiktus elektroninius katalogus. Priešingu atveju ECB gali reikalauti, kad pasiūlymai dėl konkrečios sutarties būtų teikiami elektroninio katalogo forma.

3 SKIRSNIS

Specialios taisyklės tam tikroms sutarčių rūšims

18 straipsnis

Preliminariosios sutartys

1.   ECB gali naudoti preliminariąsias sutartis tais atvejais, kai jis reguliariai sudaro sutartis dėl panašių prekių, paslaugų arba darbų, bet negali apibrėžti tikslaus kiekio, rezultatų pateikimo laiko arba išsamių reikalavimų.

2.   Siekdamas sudaryti preliminariąją sutartį, ECB visiems etapams iki preliminariosios sutarties sudarymo taiko 10–12 straipsniuose nurodytas procedūras. Jei ECB ketina sudaryti preliminariąsias sutartis su keliais tiekėjais, jis sudaro mažiausiai tris sutartis, jeigu pakankamas tiekėjų skaičius atitinka atrankos ir sutarties sudarymo kriterijus. Skelbime apie pirkimą nurodoma sudarytinų preliminariųjų sutarčių taikymo sritis ir skaičius.

Preliminariąja sutartimi grindžiamos konkrečios sutartys sudaromos pagal šiame straipsnyje nurodytas procedūras.

3.   Kai preliminarioji sutartis sudaroma su vienu tiekėju, šia sutartimi grindžiamos konkrečios sutartys sudaromos pagal preliminariojoje sutartyje nustatytas sąlygas. Kiek tai reikalinga, ECB gali raštu paprašyti tiekėjo papildyti jo pradinį pasiūlymą. Tokiuose papildomuose pasiūlymuose neturi būti esminių preliminariojoje sutartyje nustatytų sąlygų pakeitimų.

4.   Kai preliminariosios sutartys sudaromos su keliais tiekėjais, konkrečios sutartys gali būti sudaromos:

a)

taikant preliminariosiose sutartyse nustatytus kriterijus neatnaujinant konkurso;

b)

kai tokie kriterijai nėra apibrėžti, atnaujinant konkursą tarp tiekėjų, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis; arba

c)

taikant preliminariosiose sutartyse nustatytus kriterijus neatnaujinant konkurso, kaip nurodyta a punkte, o kitais atvejais atnaujinant konkursą tarp tiekėjų, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, kaip nurodyta b punkte, jeigu preliminariosios sutarties pirkimų dokumentuose numatyta galimybė rinktis iš dviejų variantų, įtvirtinti privalomi objektyvūs kriterijai, kuriais remiantis turi būti atliekamas šis pasirinkimas, ir numatomos sąlygos, dėl kurių gali būti atnaujinamas konkursas.

Atnaujinus konkursą pagal b punktą, ECB konkrečią sutartį sudaro tokia tvarka:

ECB raštu pakviečia tiekėjus pateikti pasiūlymą per prašyme pateikti pasiūlymą nurodytą terminą. Preliminariosios sutarties pirkimų dokumentuose nurodomi kriterijai, pagal kuriuos bus sudaromos konkrečios sutartys, ir kai būtina, juos išsamiau papildant prašyme pateikti pasiūlymą;

tiekėjai pateikia savo pasiūlymus raštu per ECB nustatytą laiką;

ECB sudaro konkrečią sutartį su dalyviu, kuris pateikė geriausią pasiūlymą pagal sutarties sudarymo kriterijus, išdėstytus prašyme pateikti pasiūlymą.

Atnaujinus konkursą pagal b arba c punktus, atitinkamai taikomos 36 straipsnio 1 ir 2 dalys.

19 straipsnis

Dinaminės pirkimo sistemos

1.   ECB gali pirkti standartines, lengvai gaunamas prekes, paslaugas ir darbus naudodamasis dinaminėmis pirkimo sistemomis. Šios sistemos yra visiškai elektroninės, laisvai pasiekiamos ir nemokamos tiekėjams. Jei šiame straipsnyje nenurodyta kitaip, procedūrai taikomos 11 straipsnyje nustatytos riboto konkurso taisyklės.

2.   Siekdamas sukurti dinaminę pirkimo sistemą, ECB:

a)

paskelbia skelbimą apie pirkimą, kuriame nurodoma, kad yra naudojama dinaminė pirkimo sistema, nurodomas pagal šią sistemą numatytų pirkimų pobūdis, jos galiojimo trukmė, atrankos ir sutarties sudarymo kriterijai, bei visa reikalinga informacija apie naudojamą elektroninę įrangą ir technines prisijungimo priemones bei specifikacijas. Skelbime nurodomas ne trumpesnis nei 30 dienų laikotarpis, kurio metu tiekėjai gali kreiptis dėl dalyvavimo; ir

b)

elektroniniu būdu nuo pranešimo paskelbimo iki sistemos veikimo pabaigos teikia neribotą, tiesioginę ir visapusišką prieigą prie pasiūlymų sąlygų bei visų kitų papildomų dokumentų.

3.   Visą galiojimo laiką sistema yra atvira kiekvienam tiekėjui, kuris atitinka atrankos kriterijus ir yra pateikęs pasiūlymą, atitinkantį pirkimo sąlygas. Netaikomi jokie kiti laiko apribojimai pasiūlymų gavimui. Dalyviai gali pagerinti savo pasiūlymus bet kuriuo metu su sąlyga, kad šie pasiūlymai ir toliau atitiks pirkimo sąlygas. Jie nedelsdami informuoja ECB apie bet kokius pasikeitimus, turinčius įtakos jų atitikimui reikalavimams arba gebėjimui vykdyti sutartį. ECB gali paprašyti dalyvių pateikti patikslintus įrodymus dėl jų atitikimo reikalavimams.

4.   ECB, remdamasis dalyvių pasiūlymais, per 10 dienų nuo pasiūlymų gavimo patikrina, ar jie atitinka tinkamumo reikalavimus ir atrankos kriterijus. Jis taip pat patikrina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo sąlygas. ECB kiek įmanoma greičiau informuoja dalyvius apie jų priėmimo arba nepriėmimo į dinaminę pirkimo sistemą faktą.

5.   Kiekvienai konkrečiai sutarčiai, kurios vertė viršija 4 straipsnio 3 dalyje nurodytus vertės ribų dydžius, teikiamas atskiras kvietimas pateikti pasiūlymus. ECB pakviečia visus į sistemą priimtus dalyvius pateikti pasiūlymus per protingą laiką, kuris negali būti trumpesnis nei 15 dienų. ECB sudaro sutartį su dalyviu, kuris pateikė geriausią pasiūlymą pagal sutarties sudarymo kriterijus, nurodytus skelbime apie pirkimą. Šie kriterijai, jei tinkama, gali būti tiksliau suformuluoti kvietime pateikti pasiūlymus.

6.   Jei konkrečios sutarties vertė yra mažesnė už 4 straipsnio 3 dalyje nurodytus vertės ribų dydžius, ECB gali pakviesti tris arba penkis į sistemą priimtus dalyvius pateikti pasiūlymą 35 straipsnyje numatyta tvarka.

7.   Dinaminė pirkimo sistema negali galioti ilgiau negu ketverius metus, išskyrus atvejus, kai ilgesnė trukmė yra tinkamai pagrįsta ir buvo numatyta skelbime apie pirkimą.

20 straipsnis

Koncesijos sutartys

Koncesijos sutarčių sudarymo procedūrai taikomas šis sprendimas su tokiais pakeitimais:

a)

apskaičiuojant numatomą koncesijos sutarčių vertę, atsižvelgiama į sutarties vykdymo laikotarpiu numatomas visas koncesininko pajamas, neįskaitant PVM, gautas vykdant koncesijos sutartį;

b)

koncesijos sutartys visuomet yra terminuotos. Jų trukmė neviršija laikotarpio, per kurį galėtų būti protingai tikimasi, kad koncesininkas susigrąžins investicijas ir gaus finansinę grąžą.

4 SKIRSNIS

Pirkimų procedūros pradžia

21 straipsnis

Pirkimo galimybių paskelbimas

1.   Jei ECB ketina vykdyti pirkimų procedūrą pagal šiame skyriuje nustatytas taisykles, jis paskelbia skelbimą apie pirkimą Oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje. Kai tai tinkama, ECB gali paskelbti skelbimus ir kitu tinkamu būdu. Skelbimai interneto svetainėje ir (arba) kitur pasirodo ne anksčiau, negu pranešimas paskelbiamas Oficialiajame leidinyje. Jei įvairios pranešimo versijos skiriasi, Oficialiajame leidinyje paskelbtoji versija yra autentiška ir turi pirmenybę kitų versijų atžvilgiu.

2.   ECB gali paskelbti išankstinį informacinį pranešimą, kuriame nurodoma numatoma bendra sutarčių, kurias jis ketina sudaryti per biudžetinius metus, vertė pagal paslaugos kategoriją arba prekių grupes ir esmines darbų pirkimo sutarčių ypatybes.

3.   Nepaisant bet kurios kitos šio sprendimo nuostatos, kiekviename skelbime Oficialiajame leidinyje pateikiama bent ta informacija, kuri nurodyta Direktyvos 2014/24/ES V priedo atitinkamoje dalyje. Skelbime apie pirkimą nurodoma, ar sutartis bus sudaroma remiantis mažiausia kaina.

22 straipsnis

Kvietimas pareikšti interesą

1.   ECB gali taikyti kvietimą pareikšti interesą, jei jis ketina sudaryti keletą sutarčių, apimančių tą patį arba panašų dalyką. Išskyrus atvejus, kai šiame straipsnyje nustatyta kitaip, procedūra vykdoma laikantis riboto konkurso taisyklių pagal 11 straipsnį.

2.   Siekdamas sudaryti tinkamų tiekėjų sąrašą, ECB paskelbia skelbimą apie pirkimą Oficialiajame leidinyje, nurodydamas bent sutarčių, kurios turi būti sudarytos, dalyką, trukmę, atitikties reikalavimams ir atrankos kriterijus bei galutinį paraiškų, kuriomis remiantis bus sudarytas tinkamų tiekėjų sąrašas, gavimo terminą.

3.   Sąrašas galioja ne ilgiau kaip ketverius metus nuo tos dienos, kurią skelbimas apie pirkimą išsiunčiamas Oficialiajam leidiniui. Tiekėjas gali pateikti paraišką būti įtrauktu į sąrašą bet kuriuo metu, kol galioja sąrašas, išskyrus paskutinius tris šio laikotarpio mėnesius. Prie paraiškos pridedami skelbime apie pirkimą nurodyti dokumentai. Tiekėjai pateikia savo paraiškas per skelbime apie pirkimą nurodytą terminą.

4.   Gavęs paraiškas, ECB patikrina, ar kandidatai atitinka reikalavimus, ir įvertina paraiškas pagal skelbime apie pirkimą nurodytus atrankos kriterijus. ECB į sąrašą įtraukia visus kandidatus, kurie atitinka tinkamumo reikalavimus ir atrankos kriterijus. ECB kiek įmanoma greičiau informuoja kandidatus apie jų įtraukimą arba neįtraukimą į sąrašą.

5.   Į sąrašą įtraukti tiekėjai nedelsdami informuoja ECB apie bet kokius pokyčius, darančius poveikį jų atitikimui reikalavimams arba gebėjimui įvykdyti sutartį. Be to, tokie tiekėjai gali pateikti ECB atnaujintus arba papildomus dokumentus, jei, jų nuomone, tai būtina.

6.   Jei ECB ketina sudaryti sutartį, kurios numatyta vertė yra mažesnė už 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas vertės ribas, jis pakviečia reikiamą į sąrašą įtrauktų tiekėjų, jei jų yra, skaičių pateikti pasiūlymus pagal 35 straipsnyje nustatytą tvarką. ECB, atsižvelgdamas į sudarytiną sutartį, pakviečia tuos tiekėjus, kurių pasiūlymai labiausiai atitinka skelbime apie pirkimą nustatytus atrankos kriterijus.

7.   Jei ECB ketina sudaryti sutartį, kurios numatyta vertė yra lygi 4 straipsnio 3 dalyje nustatytoms vertės riboms arba už jas didesnė, Oficialiajame leidinyje jis paskelbia supaprastintą skelbimą apie pirkimą, apibūdindamas šios konkrečios sutarties taikymo sritį. Suinteresuoti tiekėjai, kurie dar nėra įtraukti į sąrašą, per supaprastintame skelbime apie pirkimą nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 15 dienų nuo supaprastinto skelbimo apie pirkimą dienos, gali pateikti paraišką įtraukti juos į sąrašą. Įvertinęs gautas paraiškas, jeigu yra pakankamas skaičius tiekėjų, ECB pakviečia bent penkis į sąrašą įtrauktus tinkamus tiekėjus pateikti pasiūlymus. ECB atrenka tuos tiekėjus, kurių pasiūlymai labiausiai atitinka skelbime apie pirkimą nustatytus atrankos kriterijus, atsižvelgdamas į sudarytiną sutartį. Atitinkamai taikomos 11 straipsnio 4 ir 5 dalys.

8.   6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais ECB gali prašyti į sąrašą įtrauktų tiekėjų pateikti atnaujintą informaciją ir dokumentus, kurie yra svarbūs tenkinant atitikimo reikalavimus ir atrankos kriterijus.

23 straipsnis

Paraiškų ir pasiūlymų gavimo terminai

1.   Nustatydamas paraiškų ir pasiūlymų gavimo terminus ECB ypač atsižvelgia į sutarties sudėtingumą ir pasiūlymams parengti reikalingą laiką, nepažeisdamas minimalių šiame straipsnyje nustatytų terminų.

2.   Atvirų konkursų atveju minimalus pasiūlymų gavimo terminas yra 35 dienos nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo Oficialiajam leidiniui dienos.

3.   Riboto konkurso, derybų procedūrų, konkurencinių dialogų, inovacijų partnerystės ir projektų konkursų atveju:

a)

minimalus paraiškų gavimo terminas yra 30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo Oficialiajam leidiniui dienos; ir

b)

minimalus pasiūlymų gavimo terminas yra 30 dienų nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dalyviams.

4.   Kai Oficialiajame leidinyje paskelbiamas išankstinis informacinis pranešimas, kuriame nurodoma Direktyvos 2014/24/ES 48 straipsnio 2 dalyje išvardyta informacija, ir kuris buvo išsiųstas nuo 35 dienų iki 12 mėnesių iki skelbimo apie pirkimą, minimalus pasiūlymų gavimo terminas paprastai gali būti sutrumpintas iki 15 dienų atviro konkurso ir iki 10 dienų riboto konkurso atveju.

5.   Paraiškų ir pasiūlymų gavimo terminai gali būti sutrumpinti penkiomis dienomis, kai naudojamas visiškai elektroninis pirkimas, išskyrus atvejus, jei taikoma 4 dalis.

6.   Atvirų konkursų, ribotų konkursų ir derybų procedūrų atveju ECB gali taikyti pagreitintą procedūrą, jeigu dėl tinkamai pagrįstos skubos šiame straipsnyje numatyti terminai tampa netinkamais. Tokiu atveju taikomi šie minimalūs terminai:

a)

atvirų konkursų atveju paraiškų gavimo terminas, ne trumpesnis nei 15 dienų nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos; ir

b)

ribotų konkursų ir derybų procedūrų atveju paraiškų gavimo terminas, ne trumpesnis nei 15 dienų nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos, ir pasiūlymų gavimo terminas, ne trumpesnis nei 10 dienų nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dalyviams dienos.

7.   Laikydamasis lygiateisiškumo principo, ECB gali pratęsti skelbime apie pirkimą arba pirkimų dokumentuose nurodytus terminus prieš jiems pasibaigiant, jei to nepadarius iš esmės keistųsi pirkimų dokumentai arba kitais tinkamai pagrįstais atvejais.

24 straipsnis

Kvietimas pateikti pasiūlymus

1.   Kvietimai pateikti pasiūlymus išsiunčiami vienu metu visiems dalyviams.

2.   Kvietime pateikti pasiūlymus turi būti bent:

a)

nuoroda į skelbimą apie pirkimą;

b)

kai taikytina, visa informacija apie pirkimų dokumentų prieinamumą elektronine forma ir prieigą prie jų;

c)

formalieji reikalavimai pasiūlymams, ypač pasiūlymų gavimo terminas, adresas, kuriuo turi būti siunčiami pasiūlymai, kalba arba kalbos, kuria (-iomis) turi būti surašomi pasiūlymai, pasiūlymų pateikimo forma bei laikotarpis, kuriuo pasiūlymai galioja;

d)

jei yra, papildomų prekių, paslaugų ir darbų galimybės, taip pat galimų sutarties atnaujinimų ir pratęsimų skaičius;

e)

dokumentų, kuriuos turi pateikti dalyviai, sąrašas; ir

f)

santykinis kriterijų lyginamasis svoris sutarčiai sudaryti arba, prireikus, šių kriterijų reikšmingumas mažėjančia tvarka, jei jie nenurodyti skelbime apie pirkimą.

3.   Kvietime pateikti pasiūlymus taip pat pridedama:

a)

sąlygų, apibrėžiančių ECB reikalavimus, kopija arba, konkurencinio dialogo arba inovacijų partnerystės atveju, prašymo pateikti siūlymą, apibrėžiančio ECB poreikius, kopija;

b)

sutarties projekto, ECB bendrųjų sąlygų arba dokumento, kuriame nurodomos pagrindinės sutarties savybės, kopija; ir

c)

bet kurie kiti, ECB nuomone, reikšmingi dokumentai.

25 straipsnis

Specifikacijos

1.   ECB, laikydamasis taikytinos teisės ir techninių standartų, pirkimų dokumentuose nustato savo technines specifikacijas.

2.   Konkreti prekė, šaltinis arba gamybos procesas specifikacijose gali būti nurodomas tik tuomet, kai sutarties dalyko neįmanoma pakankamai tiksliai bendrai apibūdinti ir kai kandidatai gali pasiūlyti kitus lygiaverčius produktus.

3.   ECB nurodo įrodymus, pavyzdžiui ženklinimą, sertifikatus ir atitikties vertinimus, ypač aplinkosaugos sertifikatus, kuriuos kandidatai turi pateikti siekdami įrodyti atitikimą specifikacijoms. Tokie įrodymai privalo būti gauti skaidriu būdu. Kiti įrodymai priimami, jei yra techniniu požiūriu lygiaverčiai.

4.   Specifikacijos ir reikalaujami įrodymai turi būti reikalingi ir proporcingi siekiant pirkimų tikslų, ir, siekiant išvengti nepateisinamų kliūčių konkurencijai, turi būti grindžiami objektyviais ir nediskriminaciniais pagrindais.

5.   ECB gali leisti pateikti nuo specifikacijų nukrypstančius alternatyvius pasiūlymus. Tokiu atveju jis nurodo aiškią informaciją apie leidžiamą alternatyvių pasiūlymų apimtį, formalius ir turinio reikalavimus alternatyviems pasiūlymams ir apie metodus, kurie bus naudojami palyginti pagrindinių pasiūlymų ir alternatyvių pasiūlymų pranašumus.

5 SKIRSNIS

Keitimasis informacija

26 straipsnis

Komunikavimas su kandidatais ir dalyviais

1.   Pirkimų procedūros metu kandidatai ir dalyviai komunikuoja tik su ECB paskirtu (-ais) asmeniu (-imis) ryšiams. Komunikavimo priemonės yra visuotinai prieinamos ir nediskriminacinės.

2.   Kandidatai ir dalyviai paraiškas ir pasiūlymus pateikia raštu pagal skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymą išdėstytus reikalavimus.

3.   Kandidatai arba dalyviai gali ECB raštu pateikti klausimus dėl skelbimo apie pirkimą, kvietimo pateikti pasiūlymus arba pridedamų dokumentų pagal skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymus nustatytą tvarką. ECB į tokius klausimus atsako per protingus terminus ir, laikydamasis anonimiškumo, praneša atsakymus visiems kandidatams arba dalyviams, jei atsakymai jiems visiems yra svarbūs.

4.   ECB užtikrina, kad kandidatų ir dalyvių pateikta informacija būtų tvarkoma ir saugoma laikantis konfidencialumo ir sąžiningumo principų, o joje pateiktų asmens duomenų atžvilgiu – Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (9).

27 straipsnis

Papildomų dokumentų ir paaiškinimų prašymai

Atplėšęs paraiškas arba pasiūlymus ECB gali prašyti kandidatų arba dalyvių per atitinkamą laikotarpį pateikti, papildyti arba patikslinti informaciją arba dokumentus, kurių trūksta arba kurie yra neišsamūs arba klaidingi. Tokie prašymai pateikiami laikantis lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, ypač jie neturi iššaukti šališkumo, suteikti konkurencinio pranašumo arba pakeisti paraiškų arba pasiūlymų sąlygų.

28 straipsnis

Pirkimų dokumentų ištaisymas

1.   Jei ECB iki terminų paraiškoms arba pasiūlymams pateikti pabaigos pastebi netikslumą, praleidimą ar bet kokios kitos rūšies klaidą skelbimo apie pirkimą, kvietimo pateikti pasiūlymą arba pridedamų dokumentų tekste, jis ištaiso klaidą ir apie tai raštu informuoja visus kandidatus arba dalyvius.

2.   Jei kandidatai arba dalyviai mano, kad skelbime apie pirkimą, kvietime pateikti pasiūlymą arba pridedamuose dokumentuose išdėstyti ECB reikalavimai yra neišsamūs, nenuoseklūs arba neteisėti, arba kad ECB, kitas kandidatas arba dalyvis pažeidė taikytinas pirkimų taisykles, apie savo prieštaravimus jie praneša ECB per 15 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo apie nukrypimą nuo normų. Jeigu nukrypimas nuo normų susijęs su kvietimu pateikti pasiūlymus arba kitais ECB išsiųstais dokumentais, terminas prasideda nuo dokumentų gavimo dienos. Kitais atvejais terminas prasideda nuo dienos, kai kandidatai arba dalyviai sužinojo apie nukrypimą arba pagrįstai galima spręsti, kad galėjo apie jį sužinoti. ECB gali pataisyti arba papildyti reikalavimus arba ištaisyti nukrypimą, arba atmesti paraišką nurodydamas atmetimo priežastis. Prieštaravimai, apie kuriuos ECB nebuvo pranešta nustatytais terminais, vėliau negali būti keliami.

6 SKIRSNIS

Vertinimas

29 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Paraiškos ir pasiūlymai neatplėšiami iki jų pateikimo termino pabaigos. Paraiškos ir pasiūlymai atplėšiami dalyvaujant bent dviem ECB darbuotojams, o atplėšimas protokoluojamas. Jeigu nenurodyta kitaip, atplėšiant kandidatai arba dalyviai negali dalyvauti.

2.   ECB visus pasiūlymus vertina pagal sutarties sudarymo kriterijus, išdėstytus 32 straipsnyje, po to, kai:

patikrino atitikimą formaliesiems pirkimų reikalavimams,

patikrino dalyvių tinkamumą pagal 30 straipsnį, ir

įvertino atitikimą atrankos kriterijams pagal 31 straipsnį.

3.   ECB sudaro sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas labiausiai atitinka sutarties sudarymo kriterijus.

4.   Vertinimo procesas ir rezultatas užfiksuojami vertinimo ataskaitoje.

30 straipsnis

Tinkamumo reikalavimai kandidatams ir dalyviams

1.   Laikantis tolesnių šio straipsnio dalių, visi Sąjungoje gyvenantys arba įsteigti fiziniai arba juridiniai asmenys gali dalyvauti pirkimų procedūrose. Pirkimų procedūros taip pat vienodai atviros visiems fiziniams arba juridiniams asmenims, gyvenantiems arba įsteigtiems šalyje, ratifikavusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų, arba sudariusioje su Sąjunga dvišalį susitarimą dėl pirkimų, tuose susitarimuose nustatytomis sąlygomis. Tiekėjams iš kitų šalių gali būti leista dalyvauti vien tik ECB nuožiūra.

2.   Laikinos tiekėjų grupės gali dalyvauti pirkimų procedūrose skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymą nustatytomis sąlygomis. ECB gali reikalauti, kad laikinos grupės įgautų konkrečią teisinę formą, jei sutartis būtų sudaryta su jomis, jei ši forma yra reikalinga tinkamam sutarties vykdymui. Laikinos grupės dalyviai solidariai atsako už sutarties vykdymą.

3.   Kandidatai arba dalyviai pateikia tik vieną paraišką arba pasiūlymą. ECB gali pašalinti kandidatus arba dalyvius, kurie pateikia atskirą paraišką arba pasiūlymą ir kurie:

a)

yra tos pačios susijusių įmonių grupės, kaip ir kitas kandidatas arba dalyvis, nariai;

b)

yra tos pačios laikinos grupės nariai kartu su kitais kandidatais arba dalyviais; arba

c)

siūlo esminę sutarties dalį skirti kitam kandidatui arba dalyviui, kaip subrangovui,

jeigu yra duomenų, kad jie gavo informacijos apie kito kandidato arba dalyvio parengtą paraišką arba pasiūlymą arba jeigu kitu atveju vienam subjektui pateikus daugelį paraiškų arba pasiūlymų būtų iškreipiama laisva konkurencija tarp kandidatų arba dalyvių.

4.   ECB pašalina kandidatus arba dalyvius, jeigu jie arba jų valdymo organai galutiniu teismo nuosprendžiu buvo nuteisti už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje, korupciją, sukčiavimą, teroristinius nusikaltimus arba teroristų finansavimą, pinigų plovimą, vaikų darbą arba kitokią prekybą žmonėmis, kaip nurodyta Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje, arba už bet kokią kitą neteisėtą veiklą, žalingą Sąjungos, ECB arba NCB finansiniams interesams.

5.   ECB gali bet kuriuo metu nutraukti kandidatų arba dalyvių dalyvavimą, jei jie:

a)

bankrutuoja, yra likviduojami, jų veikla yra administruojama arba jie yra bet kokioje panašioje situacijoje, kurią numato nacionaliniai įstatymai arba kiti teisės aktai;

b)

yra kalti dėl sunkių profesinės veiklos pažeidimų, dėl kurių galima abejoti jų sąžiningumu;

c)

pažeidė pareigas, susijusias su socialinės apsaugos įmokų arba mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jie yra įsteigti, arba valstybės, kurioje sutartis turės būti vykdoma, teisės nuostatas;

d)

yra iš esmės pažeidę arba nuolat pažeidžia kitas viešojo sektoriaus sutartis arba yra pažeidę savo įsipareigojimus pagal aplinkos apsaugos, socialinę ir darbo teisę;

e)

jie arba jų valdymo organai, darbuotojai arba atstovai patiria interesų konfliktą, kurio negalima pašalinti mažiau intervencinėmis priemonėmis;

f)

yra kalti dėl ypatingai neteisingos informacijos pateikimo, kai informacijos reikalauja ECB; arba

g)

užmezga ryšius su kitais kandidatais arba dalyviais, kad apribotų konkurenciją, arba siekia daryti neleistiną įtaką sprendimų priėmimo procesui pirkimų procedūros metu.

6.   Kandidatai arba dalyviai patvirtina, kad jie nėra 4 ir 5 dalyje išvardintose situacijose, ir pateikia įrodymus, nurodytus skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymą. Jei tokios aplinkybės atsiranda vykstant procedūrai, kandidatas arba dalyvis apie tai nedelsdamas informuoja ECB. Kandidatai arba dalyviai gali pateikti įrodymus, patvirtinančius jų tinkamumą nepaisant to, kad egzistuoja priežastys juos pašalinti.

7.   Kai kandidatas arba su kandidatu susijusi įmonė dalyvavo rengiant pirkimų procedūrą, pavyzdžiui, konsultavo dėl pirkimų strategijos arba ruošė specifikacijas, ECB imasi tinkamų priemonių užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodą informacijos lygmenį tarp visų kandidatų. ECB gali pašalinti kandidatą arba įmonę iš procedūros, jeigu tai yra būtina šiems tikslams pasiekti. Prieš pašalinant kandidatui arba įmonei suteikiama galimybė įrodyti, kad jų ankstesnis dalyvavimas neiškreipia konkurencijos.

8.   ECB pagrįstam laikotarpiui gali nutraukti kandidato arba dalyvio, kuris yra vienoje iš 4 ir 5 dalyse išvardintų situacijų, dalyvavimą būsimose pirkimų procedūrose. ECB nusprendžia dėl pašalinimo ir nustato jo trukmę, taikydamas proporcingumo principą, tiksliau, atsižvelgdamas į: a) pažeidimo, netinkamo elgesio, nusižengimo arba bankroto situacijos sunkumą; b) laiką, kuris praėjo nuo pažeidimo, netinkamo elgesio, nusižengimo įvykdymo arba bankroto situacijos atsiradimo; c) pažeidimo, netinkamo elgesio, nusižengimo arba bankroto situacijos trukmę ir pasikartojimą; d) atitinkamo tiekėjo tyčią arba nerūpestingumo laipsnį ir e) priemones, kurių tiekėjas ėmėsi siekdamas išvengti panašių pažeidimų, netinkamo elgesio, nusižengimų arba bankroto situacijų ateityje. Pašalinimo laikotarpis neviršija 10 metų nuo pranešimo apie jį tiekėjui dienos. Prieš priimdamas sprendimą pašalinti tiekėją, ECB suteikia galimybę tiekėjui išreikšti savo nuomonę, išskyrus atvejus, kai pašalinimą pagrindžiantys faktai yra išdėstyti galutiniame teismo nuosprendyje. ECB praneša tiekėjui raštu apie savo sprendimą ir pagrindines tokio sprendimo priežastis.

31 straipsnis

Atrankos kriterijai

1.   ECB skelbime apie pirkimą nurodo atrankos kriterijus, naudojamus įvertinti kandidato arba dalyvio gebėjimą įvykdyti sutartį. Atrankos kriterijai yra susiję su leidimu kandidatui arba dalyviui vykdyti tam tikrą profesinę veiklą ir jo tinkamumu tokiai veiklai, jo ekonominiais, finansiniais, techniniais arba profesiniais gebėjimais. Atrankos kriterijai yra būtini ir proporcingi siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir pasiekti sutarties tikslus.

2.   ECB gali nustatyti minimalius reikalavimus, kurių neįvykdę kandidatai arba dalyviai negali būti atrinkti. Šie minimalūs reikalavimai nurodomi skelbime apie pirkimą.

3.   ECB skelbime apie pirkimą nurodo dokumentus, kuriuos kandidatai arba dalyviai turi pateikti, kad įrodytų savo finansinius, ekonominius, techninius ir profesinius gebėjimus. Gali būti konkrečiai reikalaujama pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, kaip nurodyta Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnyje, informacinėje pažymų saugykloje „e-Certis“ laikomus dokumentus arba nacionalinių patvirtintų tiekėjų duomenų bazių išduotus sertifikatus. Prašomi dokumentai negali būti nesusiję su sutarties dalyku, o jų pateikimas turi nepažeisti teisėtų tiekėjų interesų, ypač susijusių su techninių ir verslo paslapčių apsauga.

4.   Jei dėl išimtinės priežasties, kurią ECB laiko pagrįsta, dalyvis arba kandidatas negali pateikti prašomų dokumentų, jis gali įrodyti savo gebėjimus kitomis priemonėmis, kurias ECB laiko tinkamomis ir lygiavertėmis.

5.   Kai tai tinkama, konkrečios sutarties atveju tiekėjas gali remtis kitų subjektų gebėjimais, nepriklausomai nuo teisinių ryšių, kuriais jis su jais yra susijęs, pobūdžio. Tokiu atveju jis privalo įrodyti ECB, kad turės išteklių, kurie yra reikalingi sutarčiai įvykdyti, ir kad subjektas savo ruožtu yra tinkamas dalyvauti pirkimų procedūrose pagal 30 straipsnį. Tokiomis pačiomis sąlygomis laikina tiekėjų grupė gali remtis grupės narių gebėjimais.

32 straipsnis

Sutarties sudarymo kriterijai

1.   ECB sudaro sutartį su dalyviu, pateikusiu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

2.   Jeigu kitaip nenumatyta šiame sprendime, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas remiantis viena iš šių galimybių:

tik kaina arba sąnaudomis,

geriausiu kainos ir kokybės santykiu, arba

tik kokybe, kai atitinkama prekių, darbų ir paslaugų kaina arba sąnaudos yra fiksuotos.

3.   Taikant kainos arba sąnaudų elementą, atsižvelgiama, kiek būtina, į gyvavimo ciklo sąnaudas, pavyzdžiui, susijusias su prekių, darbų ir paslaugų įsigijimo, naudojimo, priežiūros ir gyvavimo ciklo pabaigos sąnaudomis. Taip pat gali būti atsižvelgiama į sąnaudas dėl išorinių aplinkos veiksnių, susijusių su prekėms, darbais ir paslaugomis jų gyvavimo ciklo metu. Kainomis ir sąnaudomis remiamasi tik tada, jeigu jos gali būti apibrėžtos ir patikrintos.

4.   Geriausias kainos ir kokybės santykis vertinamas pagal kriterijus, įskaitant kokybinius, aplinkosauginius ir (arba) socialinius aspektus, susijusius su sutarties dalyku, ypač:

a)

jo kokybę, įskaitant techninį pranašumą, estetines ir funkcines savybes, prieinamumą, dizainą visiems naudotojams, socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias savybes ir pardavimą bei jo sąlygas;

b)

organizacinę struktūrą, darbuotojų, kuriems paskirta vykdyti sutartį, kvalifikaciją ir patirtį, kai darbuotojų kokybė gali turėti reikšmingos įtakos sutarties vykdymo lygiui; arba

c)

aptarnavimą po pardavimo ir techninę pagalbą, pristatymo sąlygas, ypač pristatymo datą, pristatymo procesą ir pristatymo laikotarpį, arba įvykdymo laikotarpį.

5.   Visi sutarties sudarymo kriterijai yra susiję su sutarties dalyku, jie gali apimti skirtingus perkamų prekių, darbų arba paslaugų gyvavimo ciklo etapus, pavyzdžiui, jų gamybos, tiekimo, teikimo arba pardavimo procesus.

6.   Skelbime apie pirkimą arba kvietime pateikti pasiūlymus arba, konkurencinio dialogo atveju, prašyme pateikti siūlymą nurodoma, kaip ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus nustatomas pagal 2 dalį.

33 straipsnis

Neįprastai maža pasiūlyta kaina

1.   ECB gali prašyti pateikti paaiškinimus raštu dėl pasiūlymuose pateiktų kainų arba sąnaudų, kurios atrodo neįprastai mažos atsižvelgiant į siūlomas prekes, darbus arba paslaugas. Prašymas paaiškinti gali būti susijęs konkrečiai su:

a)

gamybos proceso, paslaugų teikimo arba statybos metodo ekonomika;

b)

pasirinktais techniniais sprendimais arba bet kokiomis dalyviui prieinamomis išskirtinai palankiomis sąlygomis;

c)

pasiūlyme siūlomo sutarties dalyko originalumu;

d)

atitiktimi galiojančioms nuostatoms, susijusioms su aplinkos apsauga, socialine sauga ir darbo teise, galiojančia toje vietoje, kurioje turės būti vykdomi darbai, teikiamos paslaugos arba tiekiamos prekės; ir

e)

dalyvio galimybe gauti valstybės pagalbą.

2.   Peržiūrėjęs dalyvio pateiktą informaciją, ECB gali atmesti neįprastai mažos kainos pasiūlymus, ypač šiais atvejais:

kai dalyvio pateiktos informacijos nepakanka pagrįsti pasiūlytą mažą kainą arba sąnaudas;

kai pasiūlymas ir papildomai pateikta informacija neužtikrina, kad sutartis bus vykdoma tinkamai; arba

kai dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, išskyrus atvejus, kai dalyvis, per protingą ECB nustatytą terminą įrodo, kad pagalba buvo suteikta teisėtai laikantis procedūrų ir sprendimų, nurodytų Sąjungos taisyklėse dėl valstybės pagalbos.

3.   ECB atmeta pasiūlymus, kurių kaina yra neįprastai maža dėl bet kurios iš 1 dalies d punkte nurodytų nuostatų pažeidimo.

7 SKIRSNIS

Pranešimas apie rezultatą

34 straipsnis

Pranešimas apie sprendimus dėl atrankos ir sutarties sudarymo

1.   ECB praneša apie savo sprendimą raštu ir nedelsdamas visiems kandidatams arba dalyviams, kurių paraiškos arba pasiūlymai buvo atmesti.

2.   Pranešimas apie sprendimą dėl sutarties sudarymo išsiunčiamas likus bent 10 dienų prieš ECB pasirašant sutartį, jeigu pranešimas siunčiamas faksu arba elektroniniu būdu, arba likus bent 15 dienų iki sutarties pasirašymo, jeigu naudojamos kitos komunikacijos priemonės.

3.   Kandidatai ir dalyviai gali, per 15 dienų nuo pranešimo gavimo, prašyti ECB nurodyti priežastis, dėl kurių buvo atmesta jų paraiška arba jų pasiūlymas, ir pateikti jiems visų dokumentų, susijusių su jų paraiškos arba pasiūlymo vertinimu, kopijas. Pirkimų nelaimėję dalyviai, kurių pasiūlymai buvo priimtini, taip pat gali prašyti nurodyti laimėjusio dalyvio pavadinimą (vardą, pavardę) ir pagrindines jo pasiūlymo savybes bei santykinius pranašumus. Jie taip pat gali prašyti visų dokumentų, susijusių su laimėjusio pasiūlymo vertinimu, kopijų, atsižvelgiant į 4 dalį.

4.   ECB gali nuspręsti nesuteikti tam tikros informacijos, jei tokios informacijos suteikimas paveiktų teisėtus kitų tiekėjų komercinius interesus, trukdytų taikyti teisę, galėtų pažeisti sąžiningą konkurenciją tarp tiekėjų arba kitaip prieštarautų viešajam interesui.

5.   ECB, laikydamasis Direktyvos 2014/24/ES reikalavimų, Oficialiajame leidinyje paskelbia skelbimą apie sutarties sudarymą. Šis pranešimas išsiunčiamas Oficialiajam leidiniui per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo.

III SKYRIUS

VERTĖS RIBŲ NEVIRŠIJANČIOMS SUTARTIMS IR 6 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOMS PASLAUGŲ SUTARTIMS SKIRTA PIRKIMŲ PROCEDŪRA

35 straipsnis

Procedūros vykdymas

Sutartys, kurių bendra numatyta vertė yra mažesnė už vertės ribas, nurodytas 4 straipsnio 3 dalyje, ir paslaugų sutartys, išvardytos 6 straipsnio 2 dalyje, sudaromos pagal toliau nurodytą tvarką.

1.

Jei sutarties vertė be PVM yra lygi 50 000 EUR sumai arba ją viršija prekių ir paslaugų atveju arba yra lygi 500 000 EUR darbų atveju, ECB pakviečia bent penkis tinkamus tiekėjus, jei jų yra, pateikti pasiūlymus.

2.

Jei sutarties vertė be PVM yra mažesnė už šias vertės ribas, bet lygi 20 000 EUR arba didesnė, ECB pakviečia bent tris tinkamus tiekėjus, jei jų yra, pateikti pasiūlymus.

3.

Jei sutarties vertė be PVM yra lygi 750 000 EUR arba ją viršija, ECB paskelbia skelbimą apie pirkimą Oficialiajame leidinyje. Tiekėjai, pakviesti dalyvauti pirkimų procedūroje, atrenkami remiantis gautais atsakymais. Kiti tiekėjai, atitinkantys tuos pačius kriterijus, taip pat gali būti pakviesti dalyvauti pirkimų procedūroje.

4.

Jei sutarties vertė be PVM yra mažesnė nei 750 000 EUR, ECB atrenka tiekėjus dalyvauti pirkimų procedūroje iš dalyvių, priimtų į dinaminę pirkimo sistemą, arba, kai tokios sistemos nėra, iš tinkamų tiekėjų sąrašo, sudaryto paskelbus kvietimą pareikšti interesą. Kai tokio sąrašo nėra, ECB atrenka kviestinus tiekėjus savo nuožiūra, remdamasis tinkama rinkos analize, atsižvelgdamas į bet kokį tarptautinį interesą, patvirtinantį tiekėjų tinkamumą ir jų interesą dalyvauti procedūroje. Rinkos analizė gali apimti skelbimą apie galimybę sudaryti sutartį elektroninėje pirkimo sistemoje. Kitu atveju ECB gali paskelbti skelbimą apie pirkimą savo interneto svetainėje arba naudodamasis kitomis tinkamomis priemonėmis. Tokiu atveju tiekėjai, pakviesti dalyvauti pirkimų procedūroje, atrenkami remiantis gautais atsakymais. Kiti tiekėjai, atitinkantys tuos pačius kriterijus, taip pat gali būti pakviesti dalyvauti pirkimų procedūroje.

5.

ECB tiekėjams, pakviestiems dalyvauti pirkimų procedūroje, pateikia prašymą pateikti pasiūlymą, nurodydamas ECB reikalavimus, pateikimo procesą ir sutarties sudarymo kriterijus. Nustatydamas terminą pasiūlymų pateikimui, ECB atsižvelgia į sutarties sudėtingumą ir laiką, reikalingą pasiūlymams parengti.

6.

Gauti pasiūlymai vertinami pagal formaliuosius reikalavimus ir atrankos bei sutarties sudarymo kriterijus, nurodytus prašyme pateikti pasiūlymą. Įvertinęs rašytinius pasiūlymus, ECB gali pradėti derybas su dalyviais, jeigu tokia galimybė buvo paminėta prašyme pateikti pasiūlymą. Derybos gali vykti kaip nuoseklios derybos su kiekvienu dalyviu pagal reitingavimo eilę arba kaip lygiagrečios derybos su keliais dalyviais, kurių pasiūlymai labiausiai atitinka sutarties sudarymo kriterijus.

7.

ECB sudaro sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas labiausiai atitinka sutarties sudarymo kriterijus, nurodytus prašyme pateikti pasiūlymą.

8.

Procedūra vykdoma pagal 3 straipsnyje išdėstytus bendruosius principus. Atitinkamai taikomos 13 straipsnio 5 ir 6 dalys ir 26, 27, 28, 30 ir 33 straipsniai.

36 straipsnis

Pranešimas apie sprendimą sudaryti sutartį ir rangovų sąrašas

1.   Priėmęs sprendimą sudaryti sutartį, ECB raštu nedelsdamas informuoja dalyvius apie pirkimų procedūros rezultatus.

2.   Dalyviai gali, per 15 dienų nuo pranešimo gavimo, prašyti ECB nurodyti priežastis, dėl kurių buvo atmesta jų paraiška, ir pateikti jiems visų dokumentų, susijusių su jų pasiūlymo vertinimu, kopijas.

3.   ECB kasmet paskelbia 50 000 EUR vertę viršijančių sutarčių, kurios buvo sudarytos pagal 35 straipsnį arba kurioms buvo padaryta išimtis pagal 6 straipsnio 1 dalį, sąrašą. Sąraše nurodomi rangovų, su kuriais buvo sudarytos sutartys, pavadinimai (vardai, pavardės), sutarčių dalykas ir vertė. Sutarčių, kurioms taikoma 6 straipsnio 2 dalis ir kurių vertė viršija 750 000 EUR, atveju ECB Oficialiajame leidinyje paskelbia skelbimą apie sutarties sudarymą.

37 straipsnis

Tiesioginis sutarties sudarymas

ECB gali sudaryti sutartis gavęs tik vieną pasiūlymą, jei numatoma sutarties vertė yra mažesnė nei 20 000 EUR be PVM.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38 straipsnis

Pirkimų procedūrų atšaukimas

1.   ECB gali atšaukti pirkimų procedūrą bet kuriuo metu iki sutarties pasirašymo, ir tai nesukuria kandidatams arba dalyviams teisės reikalauti kokios nors kompensacijos.

2.   ECB sprendimas dėl atšaukimo turi atitikti 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytus bendruosius principus.

3.   ECB pagrindžia tokį sprendimą ir praneša apie jį kandidatams arba dalyviams.

39 straipsnis

Apskundimo procedūra

1.   II skyriuje nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų kandidatai ir dalyviai gali raštu ginčyti ECB sprendimą atmesti jų paraiškas arba pasiūlymus per 15 dienų nuo 34 straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos gavimo arba, jei informacijos nebuvo prašoma, per 15 dienų nuo 34 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo. Skunde turi būti pateikta visa skundą grindžianti informacija ir motyvuoti prieštaravimai.

2.   Skundas adresuojamas ECB pirkimų priežiūros tarnybai (PPT). Jei PPT mano, kad sprendimas atmesti skundą pateikusio asmens paraišką arba pasiūlymą pažeidžia šį sprendimą arba bendruosius pirkimų teisės principus, ji arba nurodo pakartotinai atlikti pirkimų procedūrą ar jos dalis, arba priima galutinį sprendimą. Kitais atvejais skundas atmetamas. PPT per vieną mėnesį nuo skundo gavimo raštu praneša skundą pateikusiam asmeniui apie savo sprendimą. Sprendime nurodomi jį pagrindžiantys argumentai.

3.   Skundas neturi stabdomojo poveikio. Jei tai laikoma tinkama, PPT gali sustabdyti pirkimų procedūrą arba sutarties sudarymą.

40 straipsnis

Jurisdikcija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti kiekvieną su šiuo sprendimu arba konkrečia pirkimų procedūra susijusį ginčą tarp ECB ir tiekėjo. Jei pagal 39 straipsnį apskundimo procedūrą galima taikyti, skundą pateikęs asmuo, prieš pateikdamas bylą Teisingumo Teismui, turi sulaukti ECB sprendimo dėl skundo. Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo dienos, kai tiekėjas gauna sprendimą dėl skundo.

41 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. balandžio 15 d. ir panaikina bei pakeičia Sprendimą ECB/2007/5.

2.   Pirkimų procedūros, kurios buvo pradėtos iki šio sprendimo įsigaliojimo, užbaigiamos ir sudaryta sutartis administruojama pagal Sprendimą ECB/2007/5. Taikant šią nuostatą laikoma, kad pirkimų procedūra buvo pradėta tą dieną, kai Oficialiajam leidiniui buvo išsiųstas skelbimas apie pirkimą, arba, kai tokio skelbimo nereikalaujama, tą dieną, kai ECB pakvietė vieną arba daugiau tiekėjų pateikti pasiūlymą arba siūlymą.

3.   Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. vasario 9 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.

(2)  2007 m. liepos 3 d. Sprendimas ECB/2007/5 nustatantis pirkimų taisykles (OL L 184, 2007 7 14, p. 34).

(3)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114).

(4)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

(5)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(6)  Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385/58).

(7)  2008 m. lapkričio 17 d. Sprendimas, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą (ECB/2008/17) (OL L 319, 2008 11 29, p. 76).

(8)  2014 m. lapkričio 13 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2014/44) (OL L 47, 2015 2 20, p. 29).

(9)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


I PRIEDAS

PASLAUGOS, KURIOMS TAIKOMA 6 STRAIPSNIO 2 DALIS

BVPŽ kodas

Aprašymas

75200000–8; 75231200–6; 75231240–8; 79611000–0; 79622000–0 [Namų ūkio pagalbinių darbininkų parūpinimo paslaugos]; 79624000–4 [Slaugos personalo parūpinimo paslaugos] ir 79625000–1 [Medicinos personalo parūpinimo paslaugos] nuo 85000000–9 iki 85323000–9; 98133100–5, 98133000–4; 98200000–5; 98500000–8 [Privatūs namų ūkiai, samdantys namų ūkio darbininkus] ir 98513000–2 iki 98514000–9 [Namų ūkių darbo jėgos paslaugos, namų ūkių agentūrų darbuotojų paslaugos, namų ūkių raštinės darbuotojų paslaugos, namų ūkių laikinųjų darbuotojų paslaugos, pagalbos namuose paslaugos ir namų ūkio paslaugos]

Sveikatos, socialinės ir susijusios paslaugos

85321000–5 ir 85322000–2, 75000000–6 [Administracinės, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos], 75121000–0, 75122000–7, 75124000–1; nuo 79995000–5 iki 79995200–7; nuo 80000000–4 Švietimo ir mokymo paslaugos iki 80660000–8; nuo 92000000–1 iki 92700000–8

79950000–8 [Parodų, mugių ir kongresų organizavimo paslaugos], 79951000–5 [Seminarų organizavimo paslaugos], 79952000–2 [Su renginiais susijusios paslaugos], 79952100–3 [Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos], 79953000–9 [Festivalių organizavimo paslaugos], 79954000–6 [Pobūvių organizavimo paslaugos], 79955000–3 [Madų šou organizavimo paslaugos], 79956000–0 [Mugių ir parodų organizavimo paslaugos]

Administracinės, socialinės, švietimo, sveikatos priežiūros ir kultūros paslaugos

75300000–9

Privalomojo socialinio draudimo paslaugos

75310000–2, 75311000–9, 75312000–6, 75313000–3, 75313100–4, 75314000–0, 75320000–5, 75330000–8, 75340000–1

Išmokų paslaugos

98000000–3; 98120000–0; 98132000–7; 98133110–8 ir 98130000–3

Kitos bendruomenės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos, įskaitant profesinių organizacijų, politinių organizacijų, jaunimo asociacijų ir kitų narystės organizacijų teikiamas paslaugas.

98131000–0

Religinės paslaugos

55100000–1 iki 55410000–7; 55521000–8 iki 55521200–0 [55521000–8 Pagaminto valgio tiekimo privatiems namų ūkiams paslaugos, 55521100–9 Skubaus valgių pristatymo į namus paslaugos, 55521200–0 Maisto pristatymo paslaugos] 55520000–1 Pagaminto valgio tiekimo paslaugos, 55522000–5 Pagaminto valgio tiekimo transporto įmonėms paslaugos, 55523000–2 Pagaminto valgio tiekimo kitoms įmonėms ar kitoms institucijoms paslaugos, 55524000–9 Pagaminto valgio tiekimo mokykloms paslaugos

55510000–8 Valgyklų paslaugos, 55511000–5 Valgyklų ir kitų ribotos klientūros užkandinių paslaugos, 55512000–2 Valgyklų valdymo paslaugos, 55523100–3 Maisto mokykloms paslaugos

Viešbučių ir restoranų paslaugos

79100000–5 iki 79140000–7; 75231100–5;

Teisinės paslaugos, išskyrus tas, kurios nepatenka į taikymo sritį pagal 2 straipsnio 3 dalies j punktą

75100000–7 iki 75120000–3; 75123000–4; 75125000–8 iki 75131000–3

Kitos administracinės ir valdžios paslaugos

75200000–8 iki 75231000–4

Paslaugų teikimas bendruomenei

75231210–9 iki 75231230–5; 75240000–0 iki 75252000–7; 794300000–7; 98113100–9

Kalėjimų paslaugos, visuomenės saugumo ir gelbėjimo paslaugos

79700000–1 iki 79721000–4 [Tyrimo ir apsaugos paslaugos, apsaugos paslaugos, signalizacijos sistemų stebėsenos paslaugos, apsaugos paslaugos, stebėjimo paslaugos, suradimo sistemų paslaugos, pasislėpusių asmenų radimo paslaugos, patrulių paslaugos, tapatybės kortelių išleidimo paslaugos, tyrimo paslaugos ir detektyvų agentūrų paslaugos] 79722000–1 [Grafologijos paslaugos], 79723000–8 [Atliekų analizės paslaugos]

Tyrimo ir apsaugos paslaugos

98900000–2 [Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų paslaugos] ir 98910000–5 [Specifinės tarptautinių organizacijų ir institucijų paslaugos]]

Tarptautinės paslaugos

64000000–6 [Pašto ir telekomunikacijų paslaugos], 64100000–7 [Pašto ir kurjerių paslaugos], 64110000–0 [Pašto paslaugos], 64111000–7 [Pašto paslaugos, susijusios su laikraščiais ir periodiniais leidiniais], 64112000–4 [Pašto paslaugos, susijusios su laiškais], 64113000–1 [Pašto paslaugos, susijusios su siuntiniais], 64114000–8 [Pašto skyrių langelių paslaugos], 64115000–5 [Pašto dėžučių nuoma], 64116000–2 [Pašto paslaugos „iki pareikalavimo“], 64122000–7 [Vidaus pašto ir kurjerių paslaugos]

Pašto paslaugos

50116510–9 [Padangų restauravimo paslaugos], 71550000–8 [Kalvystės paslaugos]

Įvairios paslaugos


II PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Sprendimas ECB/2007/5

Šis sprendimas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

21 straipsnis

11 straipsnis

10 straipsnis

12 straipsnis

11 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnis

14 straipsnis

13 straipsnis

15 straipsnis

18 straipsnis

16 straipsnis

19 straipsnis

16a straipsnis

22 straipsnis

17 straipsnis

16 straipsnis

18 straipsnis

23 straipsnis

19 straipsnio 3 dalis

15 straipsnis

19 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalys

26 straipsnis

20 straipsnis

27 straipsnis

21 straipsnis

28 straipsnis

22 straipsnis

24 straipsnis

23 straipsnis

29 straipsnis

24 straipsnis

30 straipsnis

25 straipsnis

31 straipsnis

26 straipsnis

32 straipsnis

27 straipsnis

33 straipsnis

28 straipsnis

34 straipsnis

29 straipsnis

35 straipsnis

30 straipsnis

36 straipsnis

31 straipsnis

37 straipsnis

32 straipsnis

38 straipsnis

33 straipsnis

39 straipsnis

34 straipsnis

40 straipsnis

35 straipsnis

41 straipsnis


Top