EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/245 av den 9 februari 2016 om regler för upphandling (ECB/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/15


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/245

av den 9 februari 2016

om regler för upphandling (ECB/2016/2)

(omarbetning)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.6,

med beaktande av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (1), särskilt artikel 19 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Beslut ECB/2007/5 (2) har ändrats flera gånger vilket medfört väsentliga förändringar. Med anledning av nya ändringar bör beslutet av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Europeiska centralbanken (ECB) har tagit ställning för principen om kostnadseffektivitet och eftersträvar att anta de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.

(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (3) har ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (4). Varken detta direktiv eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (5) är tillämpliga på ECB.

(4)

ECB respekterar de allmänna principerna i lagstiftningen om upphandling som framgår av direktiv 2014/24/EU och förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(5)

Enligt artikel 6 i rådets förordning nr 1 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (6) får unionens institutioner i sina arbetsordningar föreskriva närmare villkor för hur denna reglering av språkanvändningen ska tillämpas.

(6)

Genom beslut ECB/2008/17 (7) inrättas ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.    kontrakt : kontrakt mot ersättning som ingås skriftligen mellan ECB och en eller flera leverantörer och som avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

2.    varukontrakt : kontrakt vilka avser köp, leasing, hyra eller hyrköp, med eller utan möjlighet till köp, av varor. Ett kontrakt som avser leverans av varor och som dessutom som ett underordnat inslag omfattar monterings- och installationsarbeten ska betraktas som ett varukontrakt.

3.    tjänstekontrakt : andra kontrakt än de som avses i punkt 2 som avser tillhandahållande av tjänster. Ett kontrakt som avser tjänster och omfattar verksamhet relaterad till byggentreprenad som endast är underordnad i förhållande till kontraktets huvudändamål ska betraktas som ett tjänstekontrakt.

4.    byggentreprenadkontrakt : andra kontrakt än de som avses i punkterna 2 och 3 som avser antingen utförande eller såväl planläggning som utförande av byggentreprenader. byggnadsverk: ett resultat av bygg- och anläggningsarbeten, betraktat som en helhet och vilket i sig fullgör en teknisk eller ekonomisk funktion.

5.    koncessionskontrakt : kontrakt som avser tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad som huvudsakligen består i att ECB tillåter utnyttjandet av byggentreprenader eller tillhandahållandet av tjänster till andra.

6.    föremål för kontrakt : byggentreprenader, varor eller tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för ett kontrakt.

7.    innovationspartnerskap : ett förfarande där varje leverantör kan begära att få delta och där ECB inrättar ett partnerskap med en eller flera anbudssökande som har inbjudits att delta i förfarandet för att utveckla och köpa innovativa varor, tjänster eller byggentreprenader.

8.    dynamiskt inköpssystem : en helt elektronisk process för köp av sådant som vanligen används och vars egenskaper, så som de är allmänt tillgängliga på marknaden, uppfyller ECB:s behov.

9.    ramavtal : ett avtal som ingås mellan ECB och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelningen av specifika kontrakt under en given tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattad kvantitet.

10.    leverantör : varje fysisk eller juridisk person, offentlig enhet eller grupp av sådana personer och/eller enheter som på marknaden erbjuder sig att utföra byggentreprenader eller att tillhandahålla varor eller tjänster.

11.    anbudssökande : en leverantör som har ansökt om att få lämna anbud vid ett selektivt eller förhandlat förfarande, en konkurrenspräglad dialog eller ett innovationspartnerskap.

12.    anbudsgivare : en leverantör som har lämnat ett anbud.

13.    avtal om forskning och utveckling av säkerhetslösningar för sedlar : ett avtal som avser teoretiskt arbete eller praktiska experiment, analys och forskning som utförs under kontrollerade former antingen

för att erhålla nya kunskaper och utveckla nya material eller förbättra befintliga material, tillverkningsförfaranden eller hjälpmedel för framtagande, produktion, transport, utgivning, äkthetskontroll och destruering av eurosedlar, inklusive framtagande av förlagor för dessa, eller

för att initiera tillverkningen av nya eller förbättrade material, produkter eller hjälpmedel för framtagande, produktion, transport, utgivning, äkthetskontroll och destruering av eurosedlar, inklusive framtagande av förlagor för dessa.

Avtal om forskning och utveckling av säkerhetslösningar för sedlar omfattar inte avtal om tryckning av provserier för eurosedlar.

14.    öppet förfarande : ett förfarande där alla intresserade leverantörer får lämna anbud.

15.    selektivt förfarande : förfarande som varje leverantör kan begära att få delta i, men där endast sådana anbudssökande får lämna anbud som får en inbjudan av ECB.

16.    förhandlat förfarande : förfarande där ECB vänder sig till utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dessa.

17.    konkurrenspräglad dialog : förfarande som varje leverantör kan begära att få delta i och där ECB för en dialog med de anbudssökande som har inbjudits att delta i detta förfarande, för att nå fram till en eller flera lösningar som kan tillgodose dess behov.

18.    elektronisk auktion : en upprepad process med hjälp av ett elektroniskt system som presenterar nya lägre priser och/eller nya värden för vissa delar av anbuden, vilken genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden och möjliggör en rangordning på grundval av automatiska utvärderingsmetoder.

19.    inbjudan att lämna anbud : inbjudan som skickas till anbudssökande eller leverantörer som beskriver förfarandet, ECB:s krav och kontraktsvillkoren.

20.    dagar : kalenderdagar.

21.    skriftlig : varje enhet som består av ord eller siffror som kan läsas, återges och sedan meddelas, inklusive uppgifter som kan överföras eller lagras elektroniskt.

22.    inbjudan att lämna intresseanmälan : ett förfarande för att upprätta en förteckning över lämpliga leverantörer som får inbjudas att delta i upphandlingsförfaranden.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   ECB ska tilldela varu-, tjänste-, byggentreprenadskontrakt samt koncessioner för egen räkning i enlighet med detta direktiv.

2.   ECB får även i enlighet med detta beslut utföra gemensamma anbudsförfaranden för eget bruk och för en eller flera nationella centralbanker, nationella tillsynsmyndigheter, unionens institutioner och organ och/eller internationella organisationer. I sådana fall ska ECB i anbudshandlingarna ange a) vilka andra upphandlande myndigheter som deltar, och b) den planerade strukturen för kontraktsförhållandet.

3.   Denna avdelning ska inte tillämpas på

a)

samarbetsavtal

i)

vars syfte är att utföra offentliga uppgifter för Eurosystemet eller Europeiska centralbankssystemet, som ingås av ECB och de nationella centralbankerna, eller

ii)

mellan ECB och unionens andra institutioner och organ, internationella organisationer eller offentliga myndigheter vars syfte är att utföra offentliga uppgifter,

där samarbetet endast styrs av överväganden som sammanhänger med allmänintresset, särskilt att uppnå gemensamma, icke-kommersiella mål, och parterna utför mindre än 20 procent av den aktuella aktiviteten på den öppna marknaden,

b)

upphandlingsförfaranden där ECB deltar som anordnas av i) unionens institutioner och organ, ii) internationella organisationer, eller iii) offentliga myndigheter, i varje enskilt fall under förutsättning att bestämmelserna för dessa upphandlingsförfaranden följer de allmänna principerna i unionens upphandlingslagstiftning,

c)

upphandling av sedlar som omfattas av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) (8),

d)

utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument samt finansiella tjänster i samband med sådana transaktioner,

e)

förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan egendom,

f)

anställningskontrakt mellan ECB och dess personal enligt ECB:s anställningsvillkor,

g)

skiljemanna- och förlikningstjänster,

h)

forsknings- och utvecklingstjänster, såvida inte nyttan av tjänsterna endast tillkommer ECB för eget bruk och förutsatt att de tillhandahållna tjänsterna betalas av ECB,

i)

kontrakt för sändningstid eller tillhandahållande av program som tilldelas leverantörer av audiovisuella medietjänster eller radiotjänster,

j)

kontrakt som avser juridisk expertis vid eller inför förberedelser för förfaranden i domstol eller skiljedomstol samt kontrakt för exklusiva tjänster som tillhandahålls av notarie, förvaltare och domstolstjänstemän,

k)

kollektivtrafik på järnväg eller tunnelbana.

4.   Detta beslut ska inte tillämpas på avtal mellan ECB och juridiska personer av privaträttslig eller offentligrättslig karaktär över vilka ECB utövar kontroll som motsvarar den kontroll som ECB utövar över sina egna affärsområden, om den juridiska personens verksamhet till mer än 80 procent består i att fullgöra sådana uppgifter som den anförtrotts av ECB och det inte finns något direkt privat ägarintresse som säkerställer en kontrollpost i den juridiska personen.

5.   I undantagsfall får ECB genomföra urvalsförfaranden för fysiska personer som ska vara verksamma i rådgivande enheter som hjälper ECB att fullgöra sitt uppdrag. Sådana experter ska erhålla en i förväg fastställd ersättning som inte ska överstiga det tröskelvärde som framgår av artikel 4.3 a. De ska utses utifrån sin yrkesexpertis och urvalskriterierna ska vara baserade på de allmänna principer som framgår av artikel 3. ECB får anta specifika beslut som mer i detalj fastställer förfarandet och villkoren för urvalet.

6.   Detta beslut ska tillämpas på nedanstående kontrakt som får direkta bidrag på mer än 50 % av ECB:

a)

Kontrakt för byggentreprenad vars uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt, uppgår till minst tröskelvärdet för byggentreprenader enligt artikel 4.3, som avser bygg- och anläggningsarbeten eller uppförande av byggnader för administrativa ändamål, anläggningar för sport, hälsa, rekreation och fritid eller skol- och universitetsändamål.

b)

Tjänstekontrakt som har ett samband med ett byggentreprenadkontrakt som avses i punkt a och vars uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt, uppgår till minst tröskelvärdet för tjänstekontrakt enligt artikel 4.3.

ECB ska säkerställa att sådana kontrakt tilldelas i enlighet med detta beslut även om sådana kontrakt tilldelas av en annan enhet eller om ECB tilldelar sådana kontrakt för andra enheters räkning.

7.   Blandade kontrakt som omfattar olika föremål för kontrakt ska tilldelas i enlighet med tillämpliga bestämmelser för den typ av upphandling som karakteriserar huvudföremålet för kontraktet. Huvudföremålet för blandade kontrakt ska bestämmas utifrån vilket av de uppskattade värdena för tjänster respektive varor som är det högsta, utom i exceptionella fall som kräver att bedömningen av huvudföremålet görs utifrån ett specifikt särdrag.

Artikel 3

Allmänna principer

1.   Upphandlingsförfaranden ska genomföras i enlighet med de allmänna principerna om öppenhet och offentlighet, proportionalitet, lika tillgång och behandling, samt principerna om icke-diskriminering och sund konkurrens.

2.   ECB ska genomföra upphandlingsförfaranden på engelska utom om det föreligger exceptionella omständigheter avseende förfarandet eller föremålet för upphandlingen som gör det nödvändigt att använda andra språk. ECB ska dokumentera sådana omständigheter.

Artikel 4

Tröskelvärden för kontrakt

1.   Kontrakt vars uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt, uppnår tröskelvärdena i punkt 3 ska tilldelas i enlighet med förfarandena i kapitel II.

2.   Kontrakt vars uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt, inte uppnår tröskelvärdena i punkt 3 ska tilldelas i enlighet med förfarandena i kapitel III. Kontrakt vars uppskattade värde understiger 20 000 euro ska tilldelas i enlighet med artikel 37.

3.   Följande tröskelvärden gäller:

a)

209 000 euro för varukontrakt och tjänstekontrakt.

b)

5 225 000 euro för byggentreprenad och koncessioner.

Artikel 5

Beräkning av det uppskattade kontraktsvärdet

1.   Beräkningen av det uppskattade kontraktsvärdet ska grundas på det totala beloppet, exklusive mervärdesskatt, som enligt ECB:s egen uppskattning ska betalas, inbegripet varje form av eventuell optionsrätt och förlängningar som anges i meddelandet om upphandling. Beräkningen ska omfatta samtliga tilläggskostnader, särskilt kostnader relaterade till premiebetalningar, avgifter, ränta, provision, kostnader för resor och logi, priser eller andra former av ersättning till anbudssökande eller anbudsgivare.

2.   Uppskattningen ska vara korrekt vid den tidpunkt då ECB beslutar om vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas.

3.   Ingen upphandling får delas upp i avsikt att kringgå tillämpningen av förfarandena i detta beslut. Metoden för beräkning av det uppskattade kontraktsvärdet får inte väljas i syfte att undanta den från tillämpningen av de förfaranden som framgår av kapitel II eller artikel 35.

4.   Vid beräkningen av det uppskattade värdet av byggentreprenadkontrakt ska hänsyn tas till de totala kostnaderna för utförandet av entreprenaden inklusive värdet av de varor som ECB tillhandahåller entreprenören för att byggentreprenaden ska kunna utföras. Kostnaderna för planläggning och planering av byggentreprenaden ska också ingå om de omfattas av byggentreprenadkontraktet.

5.   För kontrakt avseende fortlöpande tillhandahållande av varor eller tjänster ska det värde som ska tas som utgångspunkt för beräkning av kontraktets uppskattade värde, i förekommande fall, vara

a)

kontraktets totala uppskattade värde under hela löptiden om kontraktet har en bestämd löptid, eller

b)

månadsvärdet multiplicerat med 48 om kontraktet löper på obestämd tid.

6.   Vid flera på varandra följande varu-, tjänste- eller byggentreprenadkontrakt av liknande slag ska beräkningen av kontraktets uppskattade värde grunda sig på det totala faktiska värdet av de på varandra följande kontrakten som tilldelats under de föregående tolv månaderna. Det uppskattade värdet ska ta hänsyn till förväntade ändringar i kvantitet eller värde under loppet av de tolv månader som följer efter fullgörandet av det första kontraktet.

7.   Om ett kontrakt består av flera delkontrakt eller om flera kontrakt som ska tilldelas hänger nära ihop och har samma mål, ska hänsyn tas till det sammanlagda värdet av samtliga delkontrakt eller individuella kontrakt. Om det sammanlagda värdet uppgår till eller överskrider tröskelvärdena i artikel 4.3 ska förfarandena i kapitel II i detta beslut tillämpas på samtliga delkontrakt och kontrakt. ECB får emellertid tillämpa förfarandet i artikel 35 eller, i förekommande fall, artikel 37 på delkontrakt och kontrakt vars uppskattade värde understiger 80 000 euro exklusive mervärdesskatt för varor och tjänster, eller 1 miljon euro exklusive mervärdesskatt för byggentreprenader, under förutsättning att det totala uppskattade värdet av samtliga delkontrakt som tilldelas enligt förfarandena som framgår av artikel 35 och 37 inte överstiger 20 procent av det totala uppskattade värdet av alla delkontrakt.

8.   Värdet för innovationspartnerskap ska beräknas utifrån det högsta uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, av de forsknings- och utvecklingsverksamheter som ska genomföras under alla stadier av det planerade partnerskapet samt de varor, tjänster eller byggentreprenader som ska utvecklas och upphandlas i slutet av det planerade partnerskapet.

9.   Beräkningen av värdet av ramavtal och dynamiska inköpssystem ska grunda sig på det högsta uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, av samtliga planerade kontrakt under ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets hela löptid.

Artikel 6

Undantag

1.   ECB får tilldela ett kontrakt direkt till en leverantör eller avvika från särskilda förfarandekrav i följande fall:

a)

Om kontraktet av tvingande skäl och i enlighet med objektiva kriterier endast kan tilldelas en bestämd leverantör. Sådana skäl kan vara tekniska, konstnärliga eller rättsliga, inkl. utövandet av exklusiva rättigheter enligt tillämplig lagstiftning, men inte ekonomiska.

b)

Om det på grund av synnerlig brådska till följd av omständigheter som ECB inte har kunnat förutse är omöjligt att iaktta de tidsfrister som gäller vid upphandlingsförfarandet.

c)

Om kontraktet har sekretessbelagts av ECB eller om genomförandet av avtalet nödvändiggör särskilda säkerhetsåtgärder, i enlighet med ECB:s regler om säkerhet eller då detta är nödvändigt för att skydda ECB:s vitala intressen. Avtal om forskning och utveckling av eurosedlarnas säkerhetsdetaljer nödvändiggör särskilda säkerhetsåtgärder och omfattas därför inte av de krav som framgår av detta beslut.

d)

Om det rör sig om varukontrakt och varorna i fråga endast framställs för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål; denna bestämmelse ska inte avse tillverkning i en omfattning som syftar till att göra produkten lönsam eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader.

e)

Om föremålet för kontraktet köps på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator som utsetts vid ett insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag enligt nationell lagstiftning.

f)

Om kompletterande varor förvärvas inom ramen för ett varukontrakt som ersätter eller utökar en ursprunglig vara eller anläggning, i de fall ett byte av leverantör skulle medföra oproportionerliga svårigheter vid användning och underhåll. Löptiden för kontrakt avseende kompletterande varor får inte överstiga tre år.

g)

Andra fall som uttryckligen framgår av detta beslut.

I alla fall som framgår av första stycket ska ECB om möjligt säkerställa konkurrens mellan olika lämpliga leverantörer.

2.   ECB får oavsett kontraktsvärdet tilldela kontrakt enligt artikel 35 om kontraktets huvudsakliga ändamål är en av de tjänster som framgår av bilaga I.

Artikel 7

Kontraktens längd och förlängningar

1.   Ett kontrakt inklusive eventuella förlängningar ska inte löpa längre än fyra år, utom om föremålet för avtalet eller någon annan rimlig orsak motiverar en längre löptid.

2.   Ett kontrakt som har ingåtts på bestämd tid kan förlängas utöver den ursprungliga löptiden under förutsättning att

a)

möjligheten till förlängning angavs i meddelandet om upphandling eller, om det rör sig om ett förfarande enligt kapitel III, i förslagsinfordran,

b)

förlängningen är vederbörligen motiverad, och

c)

förlängningen beaktades när man valde tillämpligt förfarande i enlighet med artikel 4.

3.   I andra fall kan löptiden av ett kontrakt som ingåtts på bestämd tid förlängas endast i de situationer som anges i artikel 6.1.

Artikel 8

Kompletterande varor, tjänster och byggentreprenader

1.   ECB får beställa kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader från den ursprungliga avtalsparten, oavsett värde, under förutsättning att

a)

upphandlingsdokument innehåller klara och tydliga bestämmelser om ändringsklausuler eller optioner avseende kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader, och

b)

kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader beaktades vid beräkningen av kontraktsvärdet enligt artikel 5.

Ändringsklausuler ska ange omfattningen och arten av eventuella ändringar eller optioner samt villkoren för när de får tillämpas. Ändringar eller optioner som skulle medföra en ändring av det ursprungliga kontraktets övergripande karaktär är inte tillåtna.

2.   Oavsett värde får ECB beställa kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader från en leverantör under förutsättning att ändringarna av det initiala kontraktet inte är väsentliga. Ändringar anses vara väsentliga om de medför att kontraktets övergripande karaktär ändras.

Ändringar presumeras inte vara väsentliga om deras samlade värde understiger a) båda de tröskelvärden som framgår av artikel 4.3, och b) 10 procent av det ursprungliga kontraktets värde för varu- och tjänstekontrakt eller 15 procent av det ursprungliga kontraktets värde för byggentreprenader.

En ändring som går utöver dessa tröskelvärden ska anses vara väsentlig, i synnerhet om ett eller flera av följande villkor uppfylls:

a)

I och med ändringen införs nya villkor som, om de hade ingått i det ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle ha medfört att andra anbudssökande getts tillträde än de som ursprungligen valdes eller att andra anbud än de som ursprungligen godkändes skulle ha godkänts eller skulle ha medfört ytterligare deltagare i upphandlingsförfarandet.

b)

Ändringen innebär att kontraktets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för entreprenören på ett sätt som inte var avsett i det ursprungliga kontraktet.

c)

Ändringen medför att kontraktets omfattning utvidgas betydligt.

d)

den entreprenör som den upphandlande myndigheten ursprungligen hade tilldelat kontraktet byts ut mot en ny entreprenör i andra fall än de som anges i punkt 4.

3.   ECB kan också begära kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader från den ursprungliga avtalsparten om

a)

de kompletterande varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna blivit nödvändiga pga. omständigheter som ECB inte rimligen kunnat förutse, förutsatt att ändringen inte medför att kontraktets övergripande karaktär ändras, eller

b)

de kompletterande varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna som blivit nödvändiga av tekniska eller ekonomiska skäl inte kan avskiljas från det ursprungliga kontraktet utan omfattande olägenheter eller merkostnader.

Värdet av kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader ska dock i varje enskilt fall inte överstiga 50 procent av det berörda kontraktets ursprungliga värde.

4.   Ett kontrakt kan ändras genom att man ersätter den entreprenör som tilldelats kontraktet med en ny entreprenör, till följd av antingen

a)

en entydig, klar och exakt klausul för ändringar eller optioner,

b)

att en leverantör som uppfyller samma kriterier som tillämpats vid valet av den ursprungliga leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens, under förutsättning att detta inte medför andra väsentliga förändringar av kontraktet och inte syftar till att kringgå tillämpningen av detta beslut, eller

c)

att ECB tar på sig entreprenörens skyldigheter gentemot dennes underleverantörer inklusive skyldigheten att göra direktbetalningar till underleverantörerna, om denna möjlighet föreligger enligt kontraktet.

5.   När det initiala kontraktet tilldelas i enlighet med kapitel II ska ECB offentliggöra ett meddelande i EUT om kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader i enlighet med punkt 3 om det sammanlagda värdet av de beställda tilläggsvarorna, -tjänsterna eller -byggentreprenaderna enligt ett sådant kontrakt överstiger 50 procent av det ursprungliga kontraktets värde.

6.   Om inga av villkoren i punkterna 1–4 är uppfyllda kan kontrakt för kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader endast tilldelas i enlighet med artiklarna 4 och 6 i detta beslut.

KAPITEL II

OFFENTLIGA ANBUDSFÖRFARANDEN

Artikel 9

Översikt

1.   ECB ska tilldela kontrakt vars uppskattade värde uppnår de tröskelvärden som anges ovan i artikel 4.3 genom ett öppet förfarande. ECB får i motiverade fall tillämpa selektivt förfarande, förhandlat förfarande, en konkurrenspräglad dialog eller ett innovationspartnerskap på de villkor som anges i artiklarna 11–14.

2.   ECB får också sätta upp ramavtal eller dynamiska inköpssystem och tilldela kontrakt med stöd av dessa i enlighet med villkoren i artiklarna 18 och 19.

3.   Förfarandena i punkterna 1 och 2 får kompletteras med en elektronisk auktion i enlighet med artikel 16.

4.   ECB får anordna formgivningstävlingar. Förfarandet för en formgivningstävling ska anges i meddelandet om formgivningstävlingen som offentliggörs i EUT. Det ska följa de allmänna principerna för formgivningstävlingar och överensstämma med principerna om öppenhet, offentlighet och icke-diskriminering samt ha en oberoende jury. De kriterier som används i en formgivningstävling kan inkludera kriterier avseende det konstnärliga värdet och huruvida konceptet ryms inom en viss budgetram.

5.   ECB ska tilldela koncessionskontrakt i enlighet med artikel 20 och de allmänna principerna som framgår av artikel 3. Tilldelningsförfarande ska framgå av meddelandet om upphandling.

AVSNITT 1

Olika förfaranden och hur de genomförs

Artikel 10

Öppet förfarande

1.   Så snart ett meddelande om upphandling har offentliggjorts får alla intresserade leverantörer begära att få inbjudan att lämna anbud om en sådan inbjudan inte gjorts tillgänglig på elektroniskt vis. Inbjudan att lämna anbud ska tillhandahållas av ECB inom sex dagar från mottagandet av begäran, förutsatt att den gjorts i god tid före utgången av fristen för att lämna anbud.

2.   Intresserade leverantörer ska lämna anbud inom de tidsfrister som ECB fastställt och tillhandahålla samtliga handlingar som ECB begärt.

3.   ECB ska tilldela kontraktet till den anbudsgivare vars anbud som bäst uppfyller tilldelningskriterierna i meddelandet om upphandling eller inbjudan att lämna anbud.

Artikel 11

Selektivt förfarande

1.   ECB får tillämpa det selektiva förfarandet förfarande om

a)

det är möjligt att ge en så ingående beskrivning av ECB:s krav att olika anbud kan jämföras och kontraktet kan tilldelas utan förhandlingar med anbudsgivarna, och

b)

det på grund av administrativa skäl eller på grund av upphandlingens art är nödvändigt att begränsa antalet anbud.

2.   Så snart ett meddelande om upphandling har offentliggjorts får intresserade leverantörer ansöka om att delta i det selektiva förfarandet. De ska lämna in sin ansökan inom de tidsfrister som framgår av meddelandet om upphandling och tillhandahålla de handlingar som ECB begärt.

3.   ECB ska kontrollera att de anbudssökande är behöriga och utvärdera ansökningarna utifrån urvalskriterierna i meddelandet om upphandling. ECB ska bjuda in minst fem behöriga anbudssökanden som uppfyller urvalskriterierna för att lämna anbud under förutsättning att tillräckligt många anbudssökande uppfyller dessa kriterier. Inbjudan att lämna anbud ska skickas samtidigt och skriftligen till alla utvalda anbudssökande.

4.   Inbjudna anbudssökande ska lämna sitt anbud inom den tidsfrist som ECB fastställt och inkludera samtliga handlingar som ECB begärt.

5.   ECB ska tilldela kontraktet till den anbudsgivare vars anbud bäst uppfyller tilldelningskriterierna i meddelandet om upphandling eller inbjudan att lämna anbud.

Artikel 12

Förhandlat förfarande

1.   ECB får tillämpa det förhandlade förfarandet om

a)

ECB:s behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar eller kräver formgivning eller innovativa lösningar,

b)

kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av att föremålet för kontraktet är av speciell art, komplexitet eller speciell rättslig och ekonomisk utformning och på grund av riskerna i anslutning till dessa, eller

c)

de tekniska specifikationerna inte kan utarbetas med tillräcklig precision med hänvisning till en teknisk standard eller referens.

2.   ECB får också tillämpa det förhandlade förfarandet om endast ogiltiga eller oacceptabla anbud har inlämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog. ECB får avstå från att offentliggöra ett nytt meddelande om upphandling om den i det förhandlade förfarandet uteslutande inkluderar alla anbudsgivare som deltog i det ursprungliga förfarandet, som uppfyllde urvalskriterierna och gav in anbud i enlighet med de formella anbudsvillkoren. Om inga anbud eller inga lämpliga anbud har inkommit får ECB också inleda ett förhandlat förfarande i enlighet med artikel 35 utan att offentliggöra ett meddelande. För alla fallen gäller att de ursprungliga kontraktsvillkoren inte ska ha ändrats väsentligen.

3.   Så snart ett meddelande om upphandling har offentliggjorts får intresserade leverantörer ansöka om att delta i det förhandlade förfarandet. De ska lämna in sin ansökan inom de tidsfrister som framgår av meddelandet om upphandling och tillhandahålla de handlingar som ECB begärt.

4.   ECB ska kontrollera att de anbudssökande är behöriga och utvärdera ansökningarna utifrån urvalskriterierna i meddelandet om upphandling. ECB ska bjuda in minst tre behöriga anbudssökanden som uppfyller urvalskriterierna för att lämna anbud under förutsättning att tillräckligt många anbudssökande som uppfyller urvalskriterierna finns tillgängliga. Inbjudan att lämna anbud ska skickas samtidigt till alla utvalda anbudssökande.

5.   Efter utvärdering av anbuden får ECB förhandla med anbudsgivare för att anpassa deras anbud till ECB:s behov. ECB kan inleda förhandlingar antingen

a)

med den bäst rankade anbudsgivaren. Om förhandlingarna med den bäst rankade anbudsgivaren misslyckas får ECB inleda förhandlingar med den näst bäst rankade anbudsgivaren, eller

b)

samtidigt med flera anbudsgivare vars anbud bäst uppfyller tilldelningskriterierna. Antalet anbudsgivare som får delta i förhandlingarna får successivt minskas genom tillämpning av tilldelningskriterierna i meddelandet om upphandling eller i inbjudan att lämna anbud.

Innan förhandlingar inleds ska ECB informera samtliga anbudsgivare som är behöriga att delta i förhandlingarna om hur förhandlingarna kommer att genomföras.

6.   Förhandlingarna får omfatta anbudsgivarnas tekniska anbud, ekonomiska anbud och kontraktsvillkor under förutsättning att omfattningen av anbudsförfarandet inte ändras väsentligt. ECB får också bjuda in anbudsgivarna att ändra sina anbud. Under förhandlingarna ska ECB säkerställa likabehandling av alla inbjudna anbudsgivare.

7.   När förhandlingarna avslutats ska ECB tilldela kontraktet till den anbudsgivare som bäst uppfyller kriterierna i meddelandet att lämna anbud eller inbjudan att lämna anbud.

Artikel 13

Konkurrenspräglad dialog

1.   ECB får använda sig av en konkurrenspräglad dialog i de fall som framgår av artikel 12.1.

2.   Så snart ett meddelande om upphandling har offentliggjorts får intresserade leverantörer ansöka om att delta i dialogen. De ska lämna in sin ansökan inom de tidsfrister som framgår av meddelandet om upphandling och tillhandahålla de handlingar som ECB begärt.

3.   ECB ska kontrollera att de anbudssökande är behöriga och utvärdera ansökningarna utifrån urvalskriterierna i meddelandet om upphandling. ECB ska bjuda in minst tre behöriga anbudssökanden att delta i dialogen och tillhandahålla dem en förslagsinfordran där ECB:s behov anges. Syftet med dialogen är att identifiera och definiera de lösningar som bäst tillgodoser ECB:s behov. ECB får diskutera samtliga aspekter av kontraktet med de anbudssökande. Antalet anbudssökande ska vara tillräckligt stort för att verklig konkurrens ska kunna garanteras. Om minimiantalet inte uppnås får ECB fortsätta förfarandet med alla anbudssökande som uppfyller urvalskriterierna.

4.   Dialogen ska ske inom den tidsram som framgår av meddelandet om upphandling. ECB ska under dialogen garantera lika behandling av samtliga deltagare. ECB får inte lämna information som medför en fördel för vissa deltagare, eller röja vilka lösningar en deltagare har föreslagit eller lämna annan konfidentiell information som någon deltagare i dialogen har lämnat utan dennes skriftliga samtycke.

5.   Om detta anges i meddelandet om upphandling får ECB genomföra dialogen stegvis för att minska antalet lösningar som ska diskuteras under dialogen. ECB ska fortsätta dialogen tills den kan identifiera den lösning eller de lösningar som tillgodoser dess behov. ECB ska välja ut vilka lösningar som ska beaktas genom att tillämpa tilldelningskriterierna i meddelandet om upphandling eller förslagsinfordran.

6.   Efter att ha förklarat dialogen avslutad ska ECB uppmana anbudssökande som deltagit i dialogen att lämna sina slutliga anbud på grundval av de lösningar som lagts fram och specificerats under dialogen. ECB får anmoda anbudsgivare att klargöra, precisera eller optimera vissa aspekter i anbudet eller att bekräfta åtaganden som anges i detta, under förutsättning att detta inte leder till ändring av väsentliga delar av anbudet, snedvridning av konkurrensen eller diskriminering.

7.   ECB ska utvärdera de inkomna anbuden på grundval av tilldelningskriterierna i meddelandet om upphandling eller förslagsinfordran. När utvärderingen avslutats ska ECB tilldela kontraktet till den anbudsgivare som lämnat det anbud som bäst uppfyller tilldelningskriterierna som måste inkludera kvalitetskriterier.

Artikel 14

Innovationspartnerskap

1.   ECB får tillämpa innovationspartnerskapsförfarandet i syfte att utveckla en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad som inte finns på marknaden och därefter köpa denna, under förutsättning att de motsvarar de prestandanivåer och maxkostnader som överenskommits mellan ECB och deltagarna i partnerskapet.

2.   Så snart ett meddelande om upphandling har offentliggjorts får intresserade leverantörer ansöka om att delta i Innovationspartnerskapet. De ska lämna in sin ansökan inom den tidsfrist som satts ut i meddelandet om upphandling och tillhandahålla de handlingar som ECB begärt.

3.   ECB ska kontrollera att de anbudssökande är behöriga och utvärdera ansökningarna utifrån urvalskriterierna i meddelandet om upphandling. ECB ska bjuda in minst tre behöriga anbudssökanden att delta i förfarandet och tillhandahålla dem en förslagsinfordran där ECB:s behov anges. Antalet anbudssökande ska vara tillräckligt stort för att verklig konkurrens ska kunna garanteras. Om minimiantalet inte uppnås får ECB fortsätta förfarandet med alla anbudssökande som uppfyller urvalskriterierna.

4.   ECB får besluta att inrätta ett innovationspartnerskap med en eller flera partner som bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet.

5.   Innovationspartnerskapet ska delas upp i successiva etapper som följer stegen i forsknings- och innovationsprocessen, och som kan inkludera tillverkning av varor, tillhandahållande av tjänster eller slutförande av byggentreprenader. Innovationspartnerskapet ska ha mellanliggande mål som partnerna i fråga ska uppfylla och föreskriva utbetalning genom delbetalningar. Om upphandlingsdokumenten tillåter det får ECB efter varje etapp besluta att avsluta innovationspartnerskapet eller, om innovationspartnerskapet omfattar flera partner, minska antalet partner genom att avsluta enskilda kontrakt.

6.   Om upphandlingsdokumenten tillåter det får förhandlingar under förfarandet för innovationspartnerskap genomföras i successiva steg, utifrån de angivna tilldelningskriterierna, för att minska det antal anbud som ska förhandlas. ECB ska förhandla med anbudsgivarna om det ursprungliga och alla efterföljande anbud som de lämnat, förutom de slutliga anbuden, och ändringar av de tekniska specifikationerna ska meddelas anbudsgivarna så att de kan ändra sina anbud och lämna in de ändrade anbuden. Minimikraven och tilldelningskriterierna får inte vara föremål för förhandling.

7.   Artikel 13.4 ska tillämpas i enlighet med detta.

AVSNITT 2

Elektronisk upphandling

Artikel 15

Elektroniska anbudsförfaranden

ECB får genomföra elektroniska anbudsförfaranden i enlighet med de allmänna kraven för elektronisk upphandling enligt artikel 22 i direktiv 2014/24/EU jämförd med bilaga IV till det direktivet. I sådana fall ska det i meddelandet om upphandling särskilt anges vilka formella krav som anbudssökande eller anbudsgivare ska uppfylla samt hur de får tillgång till den elektroniska plattformen. ECB kan besluta att endast ta emot elektroniska ansökningar och anbud utom om det finns tekniska orsaker avseende lika tillgång, praktiska aspekter eller säkerhet som gör detta olämpligt.

Artikel 16

Elektroniska auktioner

1.   Vid öppna, selektiva eller förhandlade förfaranden får ECB använda en elektronisk auktion förutsatt att förfrågningsunderlaget kan fastställas med tillräcklig exakthet.

Den elektroniska auktionen ska antingen grundas på

a)

enbart priser, om kontraktet tilldelas enbart på grundval av priset, eller

b)

priser och/eller nya värden på aspekter i anbuden som angetts i förfrågningsunderlaget när kontraktet tilldelas utifrån det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

2.   Om ECB avser att genomföra en elektronisk auktion ska den ange detta i meddelandet om upphandling. Upphandlingsdokument ska bland annat innehålla följande upplysningar:

a)

De aspekter och värden som kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen, under förutsättning att dessa aspekter är kvantifierbara och kan uttryckas i siffror eller i procent.

b)

De eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på specifikationerna.

c)

Vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta, i förekommande fall, kommer att ske.

d)

Relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen.

e)

På vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud och särskilt vilka minsta skillnader som, i förekommande fall, krävs mellan anbuden.

f)

Relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om arrangemangen och de tekniska specifikationerna för anslutning.

3.   En elektronisk auktion får inledas först efter det att anbud har lämnats in och en första utvärdering gjorts av anbuden. Alla behöriga anbudsgivare som uppfyller urvalskriterierna och vars anbud överensstämmer med de tekniska specifikationerna utan att vara ogiltigt, oacceptabelt eller olämpligt ska samtidigt bjudas in för att lämna nya priser och/eller nya värden.

4.   Inbjudan ska åtföljas av resultatet av en fullständig bedömning av det berörda anbudet. Den ska ange vilken dag och tid den elektroniska auktionen kommer att inledas och beskriva den individuella anslutningen till den elektroniska utrustningen. Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar efter det att inbjudan har skickats ut. I inbjudan ska även anges den matematiska formel som används för att vid den elektroniska auktionen bestämma den nya automatiska rangordningen med avseende på de nya priser och/eller nya värden som lämnas. Utom när det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet fastställs enbart på grundval av priset, ska denna formel innefatta viktningen av alla de kriterier som fastställts för att avgöra vilket som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, i enlighet med meddelandet om upphandling eller upphandlingsdokumenten. I detta syfte ska emellertid eventuellt förekommande intervall i förväg reduceras till ett bestämt värde. Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för varje alternativ.

5.   Den elektroniska auktionen får genomföras i på varandra följande etapper. Under varje etapp ska ECB omedelbart ge alla anbudsgivare åtminstone tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt ska ha kännedom om sin plats i rangordningen. ECB får också ge andra upplysningar om andra priser eller värden som har lämnats under förutsättning att detta anges i upphandlingsdokumenten. Det får också när som helst meddela antalet deltagare i den aktuella auktionsetappen. ECB får emellertid inte röja anbudsgivarnas identitet under genomförandet av de olika etapperna i den elektroniska auktionen.

6.   ECB ska avsluta den elektroniska auktionen när tidsfristen som anges i inbjudan att delta i auktionen har löpt ut. Tidsfristen kan anges som ett visst slutdatum eller en viss tidpunkt eller som en period som måste ha löpt ut efter det att det sista anbudet med nya priser eller värden inlämnats. ECB ska i inbjudan ange tidsplanen för samtliga aktioner som utförs etappvis.

7.   Efter att ha stängt den elektroniska auktionen ska ECB tilldela kontraktet på grundval av resultaten av den elektroniska auktionen.

Artikel 17

Elektroniska kataloger

1.   Om användningen av elektroniska kommunikationsmedel är obligatorisk, får ECB kräva att anbuden lämnas i form av en elektronisk katalog eller att de ska innefatta en elektronisk katalog.

2.   När inlämnande av anbud i form av en elektronisk katalog godtas eller krävs ska ECB

a)

ange detta i meddelandet om upphandling,

b)

i upphandlingsdokumenten ange alla nödvändiga uppgifter i enlighet med artikel 22.6 i direktiv 2014/24/EU om format, den elektroniska utrustning som används samt tekniska arrangemang för anslutning och specifikationer för katalogen.

3.   Elektroniska kataloger ska upprättas av anbudssökande eller anbudsgivare för deltagande i ett visst upphandlingsförfarande enligt de tekniska specifikationer och det format som fastställs av ECB, och i överensstämmelse med kraven för elektroniska medel för kommunikation samt eventuella kompletterande krav som fastställs av ECB i enlighet med artikel 22 i direktiv 2014/24/EU.

4.   Om ett ramavtal har slutits med fler än en leverantör i form av en elektronisk katalog, får en förnyad konkurrensutsättning för specifika kontrakt genomföras på grundval av uppdaterade kataloger. I sådana fall får ECB

a)

uppmana anbudsgivarna att på nytt lämna in sina elektroniska kataloger som anpassats till kraven i det berörda kontraktet, eller

b)

om detta är möjligt enligt upphandlingsdokumenten, meddela anbudsgivarna att ECB har för avsikt att samla in de uppgifter som behövs för att upprätta anbud för det berörda kontraktet från de elektroniska kataloger som redan inlämnats.

Om ECB går ut med en förnyad konkurrensutsättning i enlighet med punkt b ska ECB meddela anbudsgivarna den dag och den tidpunkt då uppgifterna kommer att samlas in och ge dem möjlighet att säga nej till sådan insamling av uppgifter. ECB ska fastställa en lämplig tidsperiod mellan meddelandet och insamlingen av uppgifter. Innan ECB tilldelar kontraktet ska den berörda anbudsgivaren ges möjlighet att bekräfta att det anbud som upprättats inte innehåller några materiella fel.

5.   Om ett dynamiskt inköpssystem används får ECB kräva att en ansökan om deltagande åtföljs av en elektronisk katalog enligt vilken specifika kontrakt kan tilldelas, med anbud i enlighet med punkt 4 b. I detta fall ska ECB informera anbudssökande om sin avsikt att upprätta anbud via detta förfarande och anbudssökande ska då komplettera de elektroniska katalogerna. Alternativt kan ECB kräva att anbud för specifika kontrakt ska inlämnas i form av en elektronisk katalog.

AVSNITT 3

Särskilda regler för vissa typer av kontrakt

Artikel 18

Ramavtal

1.   ECB får använda sig av ramavtal när den regelbundet ingår kontrakt för liknande varor, tjänster eller byggentreprenader utan möjlighet att kunna ange exakta kvantiteter, leveranstider eller detaljerade villkor för dessa.

2.   För att ingå ett ramavtal ska ECB följa de förfaranden som anges i artiklarna 10–12 i alla faser fram till tilldelningen av ramavtalet. Om ECB avser att sluta ett ramavtal med flera leverantörer ska den tilldela åtminstone tre avtal under förutsättning att tillräckligt många leverantörer uppfyller urvals- och tilldelningskriterierna. Meddelandet om upphandling ska ange omfattningen av och antalet ramavtal som ska tilldelas.

Enskilda kontrakt baserade på ett ramavtal ska tilldelas i enlighet med förfarandena i denna artikel.

3.   Om ett ramavtal sluts med en enda leverantör, ska enskilda kontrakt som är baserade på detta ramavtal tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet. Vid behov får ECB skriftligen anmoda leverantören att komplettera sitt ursprungliga anbud. Sådana kompletterande anbud får inte innebära väsentliga ändringar av villkoren i ramavtalet.

4.   När ramavtal ingås med flera leverantörer kan tilldelning av enskilda kontrakt ske antingen

a)

genom tillämpning av kriterierna i ramavtalet utan förnyad inbjudan att lämna anbud,

b)

om kriterierna inte är fastställda, genom att göra en ny inbjudan att lämna anbud till de leverantörer med vilka ett ramavtal existerar, eller

c)

genom att i vissa fall tillämpa kriterierna i ramavtalet utan förnyad inbjudan att lämna anbud enligt punkt a, eller i andra fall genom att göra en ny inbjudan att lämna anbud till de leverantörer med vilka ett ramavtal existerar i enlighet med punkt b, förutsatt att upphandlingsdokumenten för ramavtalet möjliggör ett sådant val och dokumenten innehåller bindande objektiva kriterier som styr valet samt anger vilka bestämmelser som kan bli föremål för en förnyad konkurrensutsättning.

Om en förnyad konkurrensutsättning sker i enlighet med punkt b, ska ECB tilldela kontraktet i enlighet med följande förfarande:

ECB ska skriftligen bjuda in leverantörerna att lämna anbud inom den tidsfrist som anges i förslagsinfordran, Upphandlingsdokumenten för ramavtalet ska ange kriterierna utifrån vilka ett specifikt kontrakt kommer att tilldelas, vid behov med mer detaljerade uppgifter i förslagsinfordran.

Leverantörerna ska lämna sina anbud skriftligen inom den tidsfrist som ECB fastställt.

ECB ska tilldela det specifika kontraktet till den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet på grundval av tilldelningskriterierna i förslagsinfordran.

Om en förnyad konkurrensutsättning sker i enlighet med punkterna b eller c, ska artikel 36.1 och 36.2 tillämpas på motsvarande sätt.

Artikel 19

Dynamiska inköpssystem

1.   ECB får använda dynamiska inköpssystem för upphandling av standardiserade, lätt tillgängliga, varor, tjänster och byggentreprenader. Dessa system ska vara helt elektroniska med fullständig och kostnadsfri tillgång för leverantörerna. Om inte annat anges i denna artikel ska förfarandet följa de regler som gäller för ett selektivt förfarande som framgår av artikel 11.

2.   För att inrätta ett dynamiskt inköpssystem ska ECB

a)

offentliggöra ett meddelande om upphandling som anger att ett dynamiskt inköpssystem används och vilken typ av köp som detta system avser, dess giltighetstid, urvals- och tilldelningskriterierna, samt all nödvändig information om den elektroniska utrustning som används och de arrangemang och tekniska specifikationer som är kopplade därtill. Meddelandet ska ange en tidsfrist på minst 30 dagar under vilken leverantörer får ansöka om att delta,

b)

så snart meddelandet har offentliggjorts och till dess att inköpssystemet avvecklats, på elektronisk väg ge fri, direkt och fullständig tillgång till upphandlingsvillkoren och alla kompletterande handlingar.

3.   Systemet ska under hela dess varaktighet vara öppet för samtliga leverantörer som uppfyller urvalskriterierna och som har lämnat en ansökan som överensstämmer med upphandlingsvillkoren. Inga ytterligare tidsfrister för mottagande av ansökningar ska gälla. Anbudsgivare får när som helst förbättra sina ansökningar under förutsättning att de fortsätter att uppfylla upphandlingsvillkoren. De ska utan opåkallat dröjsmål informera ECB om varje förändring som påverkar deras behörighet eller deras möjlighet att uppfylla sina åtaganden. ECB kan begära att anbudsgivare tillhandahåller uppdaterad information om sin behörighet.

4.   ECB ska inom 10 dagar från mottagandet av ansökningarna kontrollera huruvida anbudsgivarna är behöriga och uppfyller urvalskriterierna. ECB ska också kontrollera huruvida ansökningarna uppfyller upphandlingsvillkoren. ECB ska snarast möjligt informera anbudsgivare huruvida de tagits med i det dynamiska inköpssystemet.

5.   Varje särskilt kontrakt vars värde uppgår till minst tröskelvärdena i artikel 4.3 ska bli föremål för en separat inbjudan att lämna anbud. ECB ska inbjuda alla anbudsgivare som tas med i systemet att lämna anbud inom en rimlig tidsfrist som ska vara minst 15 dagar. ECB ska tilldela kontraktet till den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet på grundval av tilldelningskriterierna i meddelandet om upphandling. Dessa kriterier får vid behov preciseras i inbjudan att lämna anbud.

6.   Om värdet av ett särskilt kontrakt är lägre än tröskelvärdena i artikel 4.3 får ECB bjuda in tre eller fem anbudsgivare som tagits med i systemet för att lämna anbud i enlighet med förfarandet i artikel 35.

7.   Ett dynamiskt inköpssystem får inte vara i mer än fyra år, utom om en längre tid är vederbörligen berättigad och angetts i meddelandet om upphandling.

Artikel 20

Koncessionskontrakt

Med beaktande av nedanstående modifieringar styrs tilldelningsförfarandet för koncessionskontrakt av detta beslut:

a)

Vid beräkningen av det uppskattade värdet av koncessionskontrakt ska hänsyn tas till den beräknade sammanlagda omsättningen, exklusive mervärdesskatt, som entreprenören genererar genom inom ramen för kontraktet under dess löptid.

b)

Koncessionskontrakt ska alltid vara tidsbegränsade. Kontraktens längd ska inte överstiga den tidsrymd som koncessionshavaren rimligtvis behöver för att investeringarna ska nå break even samt generera en vinst.

AVSNITT 4

Hur upphandlingsförfarandet inleds

Artikel 21

Offentliggörande av upphandlingsmöjligheter

1.   Om ECB beslutar att anordna ett anbudsförfarande enligt reglerna i detta kapitel ska den offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats. När så är lämpligt får ECB annonsera via andra relevanta informationskanaler. Tillkännagivanden på ECB:s webbplats och i andra medier ska inte föregå offentliggörandet av meddelandet i Europeiska unionens officiella tidning. Om de olika versionerna av meddelandet skiljer sig ska den version som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning gälla och ha företräde framför andra versioner.

2.   ECB får även offentliggöra ett förhandsmeddelande där det uppskattade totala värdet av kontrakten per tjänstekategori eller varugrupp och de huvudsakliga särdragen för de byggentreprenadkontrakt som den avser att tilldela under ett budgetår anges.

3.   Utan hinder av andra bestämmelser i detta beslut ska varje meddelande som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning innehålla åtminstone den information som framgår av den relevanta delen av bilaga V till direktiv 2014/24/EU. Meddelanden om upphandling ska ange huruvida kontraktet kommer att tilldelas enligt lägsta pris.

Artikel 22

Inbjudan att lämna intresseanmälan

1.   ECB får använda sig av en inbjudan att lämna intresseanmälan om man avser att tilldela flera kontrakt som rör samma eller liknande områden. Såvida inte annat anges i denna artikel ska förfarandet följa de regler som gäller för selektiva förfaranden enligt artikel 11.

2.   För att upprätta en förteckning över lämpliga leverantörer ska ECB offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning där man som ett minimum anger föremålet för det kontrakt som ska tilldelas, kontraktets längd, urvals- och tilldelningskriterier samt den tidsfrist inom vilken ansökningar ska ha inkommit för att en leverantör ska kunna tas upp på förteckningen över lämpliga leverantörer.

3.   Förteckningen ska gälla under högst fyra år räknat från den dag då meddelandet om upphandling skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå. En leverantör kan när som helst bli upptagen på förteckningen fram till de sista tre månaderna av förteckningens giltighetstid. En ansökan ska åtföljas av den dokumentation som anges i meddelandet om upphandling. En leverantör ska lämna in sin ansökan inom den tidsfrist som framgår av meddelandet om upphandling.

4.   Efter att ha tagit emot ansökningar ska ECB kontrollera att sökandena är behöriga och utvärdera ansökningarna utifrån urvalskriterierna i meddelandet om upphandling. ECB ska ta med varje sökande som är behörig och uppfyller urvalskriterierna i förteckningen. ECB ska så snart det är möjligt informera sökande om de tagits med på förteckningen eller inte.

5.   Leverantörer som tagits med på förteckningen ska utan opåkallat dröjsmål meddela ECB om varje förändring som påverkar deras behörighet eller möjlighet att uppfylla sina åtaganden. Därutöver kan sådana leverantörer lämna uppdaterad eller ny information till ECB om de anser detta vara nödvändigt.

6.   Om ECB har för avsikt att tilldela ett kontrakt vars beräknade värde understiger det tröskelvärde som framgår av artikel 4.3 ska ECB bjuda in ett nödvändigt antal leverantörer från förteckningen, om detta är möjligt, att lämna ett anbud i enlighet med det förfarande som framgår av artikel 35. Med beaktande av kontraktet ska ECB bjuda in de leverantörer vars anbud bäst uppfyller de aktuella urvalskriterierna som framgår av meddelandet om upphandling.

7.   Om ECB har för avsikt att tilldela ett kontrakt vars beräknade värde minst uppgår till det tröskelvärde som framgår av artikel 4.3 ska ECB offentliggöra ett förenklat meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning som redogör för det aktuella kontraktet. Intresserade leverantörer som ännu inte finns med på förteckningen får ansöka om att bli upptagna på förteckningen inom den tidsfrist som framgår av det förenklade meddelandet om upphandling som dock inte får underskrida 15 dagar räknat från den dag då det förenklade meddelandet om upphandling avsänts för offentliggörande. När man bedömt de ansökningar som kommit in, ska ECB bjuda in minst fem lämpliga leverantörer från förteckningen, om detta är möjligt, att lämna ett anbud. Med beaktande av kontraktet som ska tilldelas ska ECB välja ut de leverantörer vars anbud bäst uppfyller de aktuella urvalskriterierna som framgår av meddelandet om upphandling. I samband med detta ska artikel 11.4 och 11.5 tillämpas.

8.   I sådana fall som beskrivs i punkterna 6 och 7 får ECB uppmana de leverantörer som tagits med i förteckningen att tillhandahålla uppdaterad information och dokumentation som har betydelse för deras behörighet och urvalskriterierna.

Artikel 23

Tidsfrister för mottagande av ansökningar och anbud

1.   När ECB fastställer tidsfrister för mottagande av ansökningar och anbud ska den särskilt ta hänsyn till hur komplex upphandlingen är och hur lång tid som behövs för att utarbeta anbuden, utan att detta påverkar de minimitidsfrister som fastställs i denna artikel.

2.   Vid ett öppet förfarande ska fristen för mottagande av anbud vara minst 35 dagar från den dag då meddelandet om upphandling sändes till Europeiska unionens officiella tidning.

3.   För selektiva förfaranden, förhandlade förfaranden, konkurrenspräglad dialog, innovationspartnerskap och formgivningstävlingar ska

a)

fristen för mottagande av ansökningar vara minst 30 dagar från den dag då meddelandet om upphandling avsänds till Europeiska unionens officiella tidning, och

b)

fristen för mottagande av anbud vara minst 30 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud avsänds till anbudsgivarna.

4.   Om ett förhandsmeddelande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning med den information som framgår av artikel 48.2 i direktiv 2014/24/EU, som skickats mellan 35 dagar och 12 månader före meddelandet om upphandling, får minimifristen för mottagande av anbud, som allmän regel, förkortas till 15 dagar för förfaranden och 10 dagar för selektiva förfaranden.

5.   Fristerna för mottagande av ansökningar och anbud får förkortas med 5 dagar om helt elektronisk upphandling används, utom om punkt 4 gäller.

6.   Om det vid ett öppet förfarande, selektivt förfarande eller förhandlat förfarande på grund av verifierbar tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister som anges i denna artikel får ECB tillämpa ett påskyndat förfarande. I detta fall ska följande minimitidsfrister tillämpas:

a)

För ett öppet förfarande en tidsfrist för mottagande av anbud på minst 15 dagar från den dag då meddelandet om upphandling skickades.

b)

För selektivt förfarande och förhandlat förfarande en tidsfrist för mottagande av ansökningar på minst 15 dagar från den dag då meddelandet om upphandling skickades, och en frist för mottagande av anbud som inte får understiga 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till anbudsgivarna.

7.   ECB får innan tidsfristerna i meddelandet om upphandling eller i upphandlingsdokument har löpt ut förlänga dessa om den i betydande utsträckning ändrar upphandlingsdokument eller i andra vederbörligen berättigade fall, med beaktande av principen om likabehandling.

Artikel 24

Inbjudan att lämna anbud

1.   Inbjudan att lämna anbud ska skickas samtidigt till alla anbudsgivare.

2.   En inbjudan att lämna anbud ska innehålla åtminstone följande:

a)

En hänvisning till meddelandet om upphandling.

b)

I förekommande fall full information om elektronisk tillgång till upphandlingsdokument.

c)

De formella anbudsvillkoren, i synnerhet tidsfristen för mottagande av anbud, uppgift om adress dit anbuden ska skickas, det eller de språk som anbuden ska skrivas på, i vilket format de ska lämnas och anbudens giltighetsperiod.

d)

Uppgift om eventuella optioner på kompletterande varor, tjänster och byggentreprenader, liksom antalet möjliga förlängningar av kontraktet.

e)

En lista på de handlingar som anbudsgivare ska lämna in.

f)

Viktningen av kriterierna för tilldelning av kontrakt eller, i förekommande fall, prioritetsordningen för tillämpningen av kriterierna, om de inte anges i meddelandet om upphandling.

3.   En inbjudan att lämna anbud ska också innehålla följande:

a)

En kopia av specifikationerna där ECB:s krav finns formulerade eller, vid en konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap, en kopia av förslagsinfordran där ECB:s behov finns formulerade.

b)

En kopia av kontraktsutkastet, ECB:s allmänna villkor eller av det dokument där kontraktets huvuddrag framgår.

c)

Alla andra handlingar som ECB anser vara relevanta.

Artikel 25

Specifikationer

1.   ECB ska fastställa sina tekniska specifikationer i upphandlingsdokumenten i linje med tillämplig lag och tekniska standarder.

2.   Specifikationerna får endast ange en särskild produkt, en särskild källa eller ett särskilt framställningsförfarande om en tillräckligt exakt allmän beskrivning av huvudföremålet för kontraktet inte är möjlig, och där anbudssökande kan erbjuda andra, likvärdiga produkter.

3.   ECB ska ange de bevis som t.ex. märken, intyg och bedömningar av överensstämmelse, särskilt miljömärken, som anbudssökandena ska uppvisa för att styrka överensstämmelse med specifikationen. Sådana bevis måste kunna erhållas på ett transparent sätt. Andra bevis ska godtas om de är tekniskt likvärdiga.

4.   Specifikationerna och de begärda bevisen ska vara nödvändiga och proportionerliga för att uppnå syftet med upphandlingen, och vara baserade på objektiva och icke-diskriminerande synpunkter som undviker omotiverade hinder för konkurrens.

5.   ECB får tillåta inlämning av varianter som avviker från specifikationerna. I sådana fall ska den ge tydlig information om vilka varianter som tillåts, om de formella och praktiska kraven som ställs på varianter, och om den metod utifrån vilken huvudanbudet och varianterna kommer att bedömas.

AVSNITT 5

Information

Artikel 26

Kommunikation med anbudssökande och anbudsgivare

1.   Under anbudsförfarandet får anbudssökande och anbudsgivare endast kommunicera med den eller de kontaktpersoner som ECB angett. Kommunikationsmedlen ska vara allmänt tillgängliga och icke-diskriminerande.

2.   Anbudssökande och anbudsgivare ska lämna sina ansökningar och anbud skriftligen i enlighet med villkoren i meddelandet om upphandling eller inbjudan att lämna anbud.

3.   Anbudssökande eller anbudsgivare får skriftligen ställa frågor till ECB avseende meddelandet om upphandling, inbjudan att lämna anbud eller kompletterande handlingar i enlighet med förfarandet i meddelandet om upphandling eller inbjudan att lämna anbud. ECB ska besvara sådana frågor inom en rimlig tidsfrist och förmedla svaren anonymt till samtliga anbudssökande eller anbudsgivare om de är av intresse för dem.

4.   ECB ska säkerställa att information som lämnas av anbudssökande och anbudsgivare behandlas och lagras i enlighet med principen om konfidentialitet och integritet och, i den utsträckning som personuppgifter lämnas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (9).

Artikel 27

Anmodan om kompletterande handlingar och förtydliganden

ECB får, efter det att den har öppnat ansökningar eller anbud, inom rimlig tid anmoda anbudssökande eller anbudsgivare att förtydliga eller komplettera lämnad information eller dokumentation som saknas, är ofullständig eller felaktig. En sådan anmodan ska ske i full överensstämmelse med principerna om likabehandling och öppenhet; den ska inte medföra förmåner eller konkurrensfördelar och ej heller ändra villkoren för en ansökan eller ett anbud.

Artikel 28

Korrigering av upphandlingsdokument

1.   Om ECB före utgången av tidsfristerna för att lämna ansökningar eller anbud uppmärksammar oklarheter, förbiseenden eller någon annan typ av brister i meddelandet om upphandling, inbjudan att lämna anbud eller kompletterande handlingar, ska den korrigera felet och skriftligen informera alla anbudssökande eller anbudsgivare.

2.   En anbudssökande eller anbudsgivare som anser att villkoren som ECB satt ut i meddelandet om upphandling, inbjudan att lämna anbud eller kompletterande handlingar är ofullständiga, inkonsekventa eller olagliga, eller att ECB eller en annan anbudssökande eller anbudsgivare har överträtt tillämpliga upphandlingsregler, ska meddela ECB sina invändningar inom 15 dagar från den dag då de fick kännedom härom. Om felaktigheten påverkar inbjudan att lämna anbud eller andra dokument som ECB skickat ut, ska tidsfristen börja löpa från och med den dag då dokumenten erhölls. I andra fall börjar tidsfristen löpa från den tidpunkt då anbudssökanden eller anbudsgivaren fick kännedom om, eller rimligen kunde ha fått kännedom om, dessa felaktigheter. ECB får då antingen korrigera eller komplettera villkoren eller rätta felaktigheterna, eller avslå begäran med angivande av skälen för detta. Invändningar som inte meddelats ECB inom ovannämnda tidsfrist får inte tas upp vid en senare tidpunkt.

AVSNITT 6

Utvärdering

Artikel 29

Allmänna principer

1.   Ansökningar och anbud får inte öppnas förrän efter slutdatumet för inlämnande. Ansökningarna och anbuden ska öppnas i närvaro av minst två ECB-anställda och protokoll ska föras över öppnandet. Om inte annat anges får anbudssökande och anbudsgivare inte närvara under öppnandet.

2.   ECB ska utvärdera alla anbud mot bakgrund av tilldelningskriterierna enligt artikel 32 efter det att den har

kontrollerat att de formella anbudsvillkoren uppfylls,

kontrollerat att anbudsgivarna är behöriga i enlighet med artikel 30, och

bedömt huruvida urvalskriterierna enligt artikel 31 uppfylls.

3.   ECB ska tilldela kontraktet till den anbudsgivare vars anbud bäst uppfyller tilldelningskriterierna.

4.   Utvärderingsprocessen och resultatet av denna ska dokumenteras i en utvärderingsrapport.

Artikel 30

Kvalifikationsregler för anbudssökande och anbudsgivare

1.   Om inte annat följer av nedanstående punkter, ska alla fysiska eller juridiska personer som har sin hemvist i eller är belägna inom unionen vara behöriga att delta i ett anbudsförfarande. Anbudsförfaranden ska också vara öppna på likvärdiga villkor för alla fysiska och juridiska personer som har sin hemvist i eller är belägna i ett land som har ratificerat WTO-avtalet om offentlig upphandling eller ingått ett bilateralt avtal om upphandling med unionen på de villkor som anges i dessa avtal. Leverantörer från andra länder kan ges tillåtelse att medverka om ECB så önskar.

2.   Tillfälliga grupperingar av leverantörer får delta i ett anbudsförfarande på de villkor som anges i meddelandet om upphandling eller i inbjudan att lämna anbud. ECB får kräva att tillfälliga grupperingar av leverantörer antar en viss juridisk form om kontraktet tilldelas dem, om detta krävs för ett korrekt fullgörande av kontraktet. Tillfälliga grupperingar är solidariskt ansvariga för att kontraktet utförs.

3.   Anbudssökande och anbudsgivare får endast lämna en ansökan eller ett anbud. ECB får utesluta anbudssökande eller anbudsgivare från deltagande som har lämnat in en separat ansökan eller ett separat anbud och

a)

är medlemmar i samma grupp av närstående företag som en annan anbudssökande eller anbudsgivare,

b)

ingår i en tillfällig gruppering med andra anbudssökande eller anbudsgivare, eller

c)

erbjuder en betydande del av det kontrakt som ska tilldelas till en annan anbudssökande eller anbudsgivare som underentreprenör,

om det finns tecken som tyder på att de erhållit information om den ansökan eller det anbud som utarbetats av en annan anbudssökande eller anbudsgivare eller om inlämnandet av separata ansökningar eller anbud på annat sätt snedvrider konkurrensen mellan olika anbudssökande eller anbudsgivare.

4.   ECB ska exkludera anbudssökande från att delta om de, eller deras ledningsorgan, genom lagakraftvunnen dom har befunnits skyldiga till deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri, terroristbrott eller finansiering av terrorism, penningtvätt eller barnarbete och andra former av människohandel som avses i artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU, eller någon annan olaglig verksamhet som skadar unionens, ECB:s eller de nationella centralbankernas ekonomiska intressen.

5.   ECB får när som helst utesluta anbudssökande och anbudsgivare från deltagande om de

a)

är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning eller är i en motsvarande situation enligt nationella lagar eller förordningar,

b)

har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, som gör att deras redbarhet kan ifrågasättas,

c)

inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller där kontraktet ska genomföras,

d)

visat allvarliga eller ihållande brister vid fullgörandet av något annat offentligt kontrakt eller åsidosatt miljö-, social- eller arbetsrättsliga regler,

e)

eller deras ledning, personal eller andra anställda befinner sig i intressekonflikt som inte kan lösas på något annat, enklare, sätt,

f)

de har lämnat grovt felaktiga uppgifter till ECB, eller

g)

kontaktar andra anbudssökande eller anbudsgivare i syfte att begränsa konkurrensen eller att påverka den upphandlande myndighetens beslutsprocess.

6.   Anbudssökande eller anbudsgivare ska intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som framgår av punkterna 4 och 5 ovan och tillhandahålla de bevis som anges i meddelandet om upphandling eller inbjudan att lämna anbud. Om någon sådan situation uppstår under ett pågående upphandlingsförfarande ska anbudssökanden eller anbudsgivaren i fråga utan opåkallat dröjsmål informera ECB om detta. Anbudssökande eller anbudsgivare får inkomma med bevis som styrker deras tillförlitlighet trots att det föreligger relevanta skäl för uteslutning.

7.   Om en anbudssökande eller anknutna företag till en anbudssökande har deltagit i förberedelserna av ett upphandlingsförfarande, t.ex. i form av rådgivning om upphandlingsstrategin eller genom att ta fram specifikationer, ska ECB vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa sund konkurrens och tillse att alla anbudssökande har tillgång till samma information. ECB får utesluta anbudssökande eller företag från förfarandet om detta är nödvändigt av dessa skäl. Innan en anbudssökande eller ett företag utesluts ska de ges möjlighet att visa att deras tidigare deltagande inte medför någon snedvridning av konkurrensen.

8.   ECB får utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare som befinner sig i en av de situationer som beskrivs i punkterna 4 och 5 från upphandlingsförfaranden under en rimlig tidsperiod. ECB ska besluta om uteslutning och tidsbestämma denna med ledning av proportionalitetsprincipen, och särskilt beakta a) hur allvarlig överträdelsen, uppträdandet eller konkursen varit, b) hur lång tid som förflutit sedan överträdelsen, uppträdandet eller konkursen begicks eller inträffade, c) längden på, och huruvida en upprepning skett, av överträdelsen, uppträdandet eller konkursen, d) uppsåtet eller graden av oaktsamhet som leverantören gjort sig skyldig till, samt e) de åtgärder som leverantören vidtagit för att undvika liknande överträdelser, uppträdande eller konkurser i framtiden. Uteslutningen får inte överskrida 10 år från den dag då uteslutningen meddelades leverantören. Utom i fall där en uteslutning är baserad på en lagakraftvunnen dom ska ECB, innan man fattar beslut om att utesluta en leverantör, ge denne möjlighet att inkomma med sina synpunkter. ECB ska skriftligen underrätta leverantören om sitt beslut och de huvudsakliga grunderna för detta.

Artikel 31

Urvalskriterier

1.   ECB ska i meddelandet om upphandling ange vilka urvalskriterier som gäller vid utvärderingen av anbudssökandes eller anbudsgivares kapacitet att genomföra kontraktet. Urvalskriterierna ska avse anbudssökandens eller anbudsgivarens behörighet och lämplighet att utföra de aktuella uppgifterna samt deras ekonomiska, finansiella, tekniska eller yrkesmässiga kapacitet. Urvalskriterierna ska vara nödvändiga och rimliga för att säkerställa sund konkurrens och för att uppnå kontraktets målsättningar.

2.   ECB får fastställa minimikriterier under vilka den inte kan godkänna anbudssökande eller anbudsgivare. Dessa minimikriterier ska framgå av meddelandet om upphandling.

3.   ECB ska i meddelandet om upphandling ange vilka handlingar som ska lämnas av anbudssökande eller anbudsgivare för att styrka sin finansiella, ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Detta kan omfatta inlämnande av ett Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument enligt artikel 59 i direktiv 2014/24/EU, handlingar som finns i eCertis, eller intyg utställda av nationella databaser över godkända leverantörer. Handlingarna som begärs får inte gå utöver syftet med upphandlingen och ska beakta leverantörernas legitima intressen, särskilt i fråga om skyddet av deras tekniska hemligheter och affärshemligheter.

4.   Om en anbudsgivare eller anbudssökande av exceptionella skäl, som ECB anser vara berättigade, inte kan lämna de efterfrågade handlingarna får anbudsgivaren eller anbudssökanden styrka sin kapacitet på annat sätt som ECB bedömer lämpligt och likvärdigt.

5.   En leverantör får vid behov och när det gäller ett visst kontrakt utnyttja andra aktörers kapacitet, oavsett av den rättsliga arten av förbindelserna mellan leverantören och dessa. I detta fall ska leverantören bevisa för ECB att den kommer att förfoga över nödvändiga resurser för att genomföra kontraktet och att enheten själv är behörig att delta i anbudsförfaranden i enlighet med artikel 30. En tillfällig gruppering av leverantörer får på samma villkor utnyttja kapaciteten hos andra deltagare i gruppen.

Artikel 32

Tilldelningskriterier

1.   ECB ska tilldela kontraktet till den anbudsgivare som lämnat in det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

2.   Om inte annat föreskrivs i detta beslut ska det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet fastställas utifrån en av följande punkter:

Enbart priset eller kostnaden.

Det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Endast kvalitet, i fall där det relevanta priset eller kostnaden för varorna, byggentreprenaden och tjänsterna är fast.

3.   Pris- eller kostnadskomponenten ska beakta livscykelkostnader, t.ex. kostnader för inköp, användning, underhåll och återvinning av varor, tjänster eller byggentreprenader. Kostnader som kan tillskrivas externa miljöeffekter som är kopplade till varor, tjänster eller byggentreprenader under deras livscykel får också beaktas. Priser och kostnader ska endast bedömas om de kan fastställas och verifieras.

4.   Det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ska bedömas på grundval av kriterier såsom kvalitetsaspekter, miljöaspekter och/eller sociala aspekter som berörs av kontraktet, t.ex.

a)

kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, tillgänglighet, utformning med tanke på samtliga användares behov, sociala, miljömässiga och innovativa egenskaper samt handel och villkoren för denna,

b)

organisationsstruktur av samt kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att utföra kontraktet, om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande, eller

c)

eftermarknadsservice och tekniskt stöd samt leveransvillkor, såsom leveransdag, leveransprocess och leveranstid eller tid för fullgörandet.

5.   Alla tilldelningskriterier ska vara kopplade till föremålet för kontraktet, vilket kan omfatta de olika etapperna i livscykeln för varor, byggentreprenader eller tjänster som upphandlas som t.ex. produktions-, tillhandahållande- eller handelsprocessen.

6.   I meddelandet om upphandling eller inbjudan att lämna anbud eller, vid konkurrenspräglad dialog, i förslagsinfordran, ska det anges hur det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska identifieras i enlighet med punkt 2.

Artikel 33

Onormalt låga anbud

1.   ECB ska skriftligen begära förklaringar av de priser eller kostnader som föreslås i sådana anbud som förefaller vara onormalt låga i förhållande till de varor, byggentreprenader eller tjänster som upphandlas. Dessa förklaringar kan särskilt gälla

a)

besparingar avseende tillverkningssättet för varorna, sättet för tillhandahållandet av tjänsterna eller byggmetoderna,

b)

valda tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden som anbudsgivaren kan räkna med,

c)

originaliteten på föremålet för kontraktet i anbudsgivarens förslag,

d)

efterlevnaden av de miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelserna som är tillämpliga på den ort där föremålet för kontraktet utförs eller tjänsterna tillhandahålls, samt

e)

möjligheten för anbudsgivaren att få statligt stöd.

2.   Efter en bedömning av de upplysningar som en anbudsgivare lämnat får ECB förkasta onormalt låga anbud, särskilt om

de upplysningar som anbudsgivaren lämnat inte på ett tillfredsställande sätt förklarar det låga priset eller den låga kostnaden,

anbudet och de ytterligare upplysningarna inte ger tillräckliga garantier för att kontraktet kommer att fullgöras på ett fullgott sätt, eller

anbudsgivaren har fått statligt stöd, utom i fall då anbudsgivaren inom en rimlig tidsfrist som fastställs av ECB kan visa att stödet har beviljats på lagliga grunder i enlighet med de förfaranden och beslut som framgår av unionens regler om statligt stöd.

3.   ECB ska förkasta anbud som är onormalt låga pga. av brott mot någon av de bestämmelser som avses i punkt 1 d.

AVSNITT 7

Information om resultatet

Artikel 34

Meddelande om urvals- och tilldelningsbeslut

1.   ECB ska utan opåkallat dröjsmål skriftligen meddela sitt beslut till samtliga anbudssökande eller anbudsgivare vars ansökningar eller anbud avslagits.

2.   Meddelandet om tilldelningsbeslut ska skickas minst 10 dagar innan ECB undertecknar kontraktet om meddelandet skickas via fax eller på annat elektroniskt sätt, eller minst 15 dagar innan kontraktet undertecknas om andra kommunikationssätt används.

3.   Anbudssökande och anbudsgivare får inom 15 dagar från mottagandet av meddelandet begära att ECB ska informera dem om skälen till att deras ansökan eller anbud inte har godtagits samt tillhandahålla kopior av alla dokument som rör bedömningen av deras ansökan eller anbud. Anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud får också begära namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet och om huvuddragen av, och de relativa fördelarna med, det anbud som antagits. De får också, med beaktande av punkt 4, begära kopior av alla dokument som rör bedömningen av det anbud som antagits.

4.   ECB får besluta att inte lämna ut viss information om detta skulle inverka på andra leverantörers berättigade kommersiella intressen, hindra tillämpning av lagen, motverka sund konkurrens mellan leverantörer eller strida mot allmänintresset.

5.   ECB ska offentliggöra ett meddelande om tilldelning av kontrakt i linje med riktlinjerna i direktiv 2014/24/EU i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandet ska skickas till Europeiska unionens officiella tidning inom 30 dagar efter undertecknandet av kontraktet.

KAPITEL III

UPPHANDLINGSFÖRFARANDE FÖR KONTRAKT UNDER TRÖSKELVÄRDENA OCH TJÄNSTEAVTAL ENLIGT ARTIKEL 6.2

Artikel 35

Förfarandet

Kontrakt vars uppskattade värde inte når upp till tröskelvärdena i artikel 4.3 och de tjänstekontrakt som avses i artikel 6.2 ska tilldelas i enlighet med nedanstående förfarande.

1.

Om kontraktsvärdet exklusive mervärdesskatt är minst 50 000 euro i fråga om varor och tjänster eller 500 000 euro i fråga om byggentreprenader, ska ECB bjuda in minst fem lämpade leverantörer, om sådana finns tillgängliga, att lämna anbud.

2.

Om kontraktsvärdet exklusive mervärdesskatt ligger under dessa tröskelvärden men uppgår till minst 20 000 euro ska ECB bjuda in minst tre lämpade leverantörer, om sådana finns tillgängliga, att lämna anbud.

3.

Om kontraktsvärdet exklusive mervärdesskatt är minst 750 000 euro, ska ECB offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens offentliga tidning. ECB ska utse de leverantörer som inbjuds att delta i upphandlingsförfarandet utifrån de svar som inkommit. Andra leverantörer som uppfyller samma kriterier kan också inbjudas att delta i upphandlingsförfarandet.

4.

Om kontraktetsvärdet exklusive mervärdesskatt understiger 750 000 euro ska ECB utse de leverantörer som inbjuds att delta i upphandlingsförfarandet antingen bland de anbudsgivare som inbjudits att delta i ett dynamiskt inköpssystem eller, när ett sådant system inte upprättats, från en förteckning över lämpliga leverantörer som upprättats efter en inbjudan att lämna in intresseanmälan. Om någon sådan förteckning inte upprättats ska ECB utse de leverantörer som inbjuds utifrån en grundlig marknadsanalys, med beaktande av eventuella gränsöverskridande intressen, som visar leverantörernas lämplighet och deras intresse att delta i förfarandet. Marknadsanalysen kan inkludera ett offentliggörande av kontraktsmöjligheten i ett elektroniskt upphandlingssystem. ECB kan alternativt offentliggöra ett meddelande om upphandling på sin webbplats eller via andra lämpliga informationskanaler. I detta fall ska de leverantörer som inbjuds att delta i upphandlingsförfarandet utses bland de svar som inkommit. Andra leverantörer som uppfyller samma kriterier kan också inbjudas att delta i upphandlingsförfarandet.

5.

ECB ska ge de leverantörer som inbjuds att delta i upphandlingsförfarandet en förslagsinfordran där ECB:s behov, förfarandet för inlämning samt tilldelningskriterierna för kontraktet sätts ut. ECB ska när den fastställer tidsfristen för anbudsgivning ta hänsyn till hur komplex upphandlingen är och hur lång tid som behövs för att utarbeta ett anbud.

6.

Inkomna anbud ska utvärderas utifrån de formella kriterierna samt urvals- och tilldelningskriterierna som anges i förslagsinfordran. Efter bedömningen av de skriftliga anbuden får ECB inleda förhandlingar med anbudsgivarna om denna möjlighet angetts i förslagsinfordran. Förhandlingarna får genomföras som på varandra följande förhandlingar med anbudsgivarna efter deras rangordning eller som parallella förhandlingar med flera anbudsgivare vars anbud bäst uppfyller tilldelningskriterierna.

7.

ECB ska tilldela kontraktet till den anbudsgivare som bäst uppfyller tilldelningskriterierna i förslagsinfordran.

8.

Förfarandet ska genomföras i enlighet med de allmänna principerna i artikel 3. Artikel 13.5 och 13.6 samt artiklarna 26, 27, 28, 30 och 33 ska tillämpas på motsvarande sätt.

Artikel 36

Tilldelningsbeslut och förteckning över kontraktsparter

1.   Efter tilldelningsbeslutet ska ECB utan opåkallat dröjsmål skriftligen informera anbudsgivare om resultatet av anbudsförfarandet.

2.   Anbudsgivare får inom 15 dagar från mottagandet av meddelandet begära att ECB ska informera dem om skälen till att deras anbud inte har godtagits samt tillhandahålla kopior av alla dokument som rör bedömningen av deras anbud.

3.   ECB ska årligen offentliggöra en förteckning av kontrakt med ett värde överstigande 50 000 euro som har tilldelats enligt artikel 35 eller som har undantagits i enlighet med artikel 6.1. I förteckningen ska namnen på de kontraktsparter som tilldelats ett kontrakt, kontraktsföremålet och kontraktsvärdet anges. För kontrakt som omfattas av artikel 6.2 och vars värde överstiger 750 000 euro ska ECB offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 37

Direkt tilldelning

ECB får tilldela kontrakt på grundval av ett enda anbud om kontraktets uppskattade värde är lägre än 20 000 euro exklusive mervärdesskatt.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 38

Annullering av anbudsförfaranden

1.   Fram till dess att ett kontrakt har undertecknats har ECB rätt att när som helst annullera ett anbudsförfarande utan att anbudssökande eller anbudsgivare kan göra anspråk på någon ersättning.

2.   ECB:s beslut att annullera ett förfarande ska överensstämma med de allmänna principerna i artikel 3.1.

3.   ECB ska motivera beslutet och underrätta anbudssökande och anbudsgivare om detta.

Artikel 39

Överklagandeförfarande

1.   Anbudssökande och anbudsgivare får i offentliga anbudsförfaranden enligt kapitel II skriftligen överklaga ett beslut från ECB att inte godta deras ansökan eller anbud inom 15 dagar från mottagande av den information som anges i artikel 34.3 eller, om sådan information inte begärts, inom 15 dagar från mottagandet av meddelandet enligt artikel 34.1. Överklagandet ska innehålla all information som det stöder sig på samt motiverade invändningar.

2.   Överklagandet ska prövas av ECB:s prövningsorgan för upphandling (PRB). Om PRB anser att beslutet att inte anta sökandens ansökan eller anbud strider mot detta beslut eller de allmänna principerna i lagstiftningen om offentlig upphandling ska PRB antingen besluta att anbudsförfarandet, eller delar av detta, ska upprepas eller fatta ett slutligt beslut. I annat fall ska överklagandet avvisas. PRB ska meddela överklaganden sitt beslut skriftligen inom en månad från mottagandet av överklagandet. Beslutet ska ange de skäl som det grundar sig på.

3.   Ett överklagande har inte någon uppskjutande verkan. Om det anses lämpligt får PRB skjuta upp upphandlingsförfarandet eller tilldelningen av kontraktet.

Artikel 40

Jurisdiktion

Europeiska unionens domstol är ensam behörig att avgöra tvister mellan ECB och en leverantör avseende detta beslut eller ett visst upphandlingsförfarande. Om ett överklagandeförfarande enligt artikel 39 är tillämpligt ska överklaganden invänta ECB:s beslut innan talan väcks vid domstolen. Tidsfristerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska börja löpa när leverantören tar emot överklagandebeslutet.

Artikel 41

Ikraftträdande

1.   Detta beslut träder i kraft den 15 april 2016 och ersätter beslut ECB/2007/5 som upphör att gälla.

2.   Anbudsförfaranden som inleds före ikraftträdandet av detta beslut ska slutföras, och kontraktet administreras, i enlighet med beslut ECB/2007/5. I denna bestämmelse anses ett anbudsförfarande ha inletts det datum då meddelandet om upphandling skickades till Europeiska unionens officiella tidning eller, om ett sådant meddelande inte krävs, det datum då ECB bjöd in en eller flera leverantörer att lämna anbud eller förslag.

3.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till detta beslut och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 februari 2016.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Beslut ECB/2007/5 av den 3 juli 2007 om regler för upphandling (EUT L 184, 14.7.2007, s. 34).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, EURATOM) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Rådets förordning nr 1 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385).

(7)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2008/17 av den 17 november 2008 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (EUT L 319, 29.11.2008, s. 76).

(8)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) (EUT L 47, 20.2.2015, s. 29).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


BILAGA I

TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 6.2

CPV-kod

Beskrivning

75200000–8; 75231200–6; 75231240–8; 79611000–0; 79.62.2000–0 [Tillhandahållande av hemtjänstpersonal]; 79624000–4 [Förmedling av vårdpersonal] och 79625000–1 [Förmedling av läkare] från 85000000–9 till 85323000–9; 98133100–5, 98133000–4; 98200000–5; 98500000–8 [Privata hushåll med anställd personal] och 98513000–2 till 98514000–9 [Arbetskrafttjänster för hushåll, Bemanningstjänster för enskilda, Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda, kontorspersonal för enskilda, Tillfällig personal för hushåll och Hemtjänst]

Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster

85321000–5 och 85.32.2000–2, 75000000–6 [Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster], 75121000–0, 75.12.2000–7, 75124000–1; från 79995000–5 till 79995200–7; från 80000000–4 Undervisning och utbildning till 80660000–8; från 92000000–1 till 92700000–8

79950000–8 [Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser], 79951000–5 [Organisering av seminarier], 79.95.2000–2 [Evenemang], 79952100–3 [Anordnande av kulturevenemang], 79953000–9 [Festivalarrangemang], 79954000–6 [Festarrangemang], 79955000–3 [Anordnande av modevisningar], 79956000–0 [Anordnande av mässor och utställningar].

Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur

75300000–9

Obligatorisk socialförsäkring

75310000–2, 75311000–9, 75.31.2000–6, 75313000–3, 75313100–4, 75314000–0, 75320000–5, 75330000–8, 75340000–1

Bidragstjänster

98000000–3, 98120000–0, 98.13.2000–7, 98133110–8 och 98130000–3

Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster.

98131000–0

Tjänster i samband med religionsutövande

55100000–1 till 55410000–7; 55521000–8 till 55521200–0 [55521000–8 Catering för privata hushåll, 55521100–9 Hemkörning av mat, 55521200–0 Måltidsleveranser] 55520000–1 Catering, 55.52.2000–5 Catering för transportföretag, 55523000–2 Catering för övriga företag eller övriga institutioner, 55524000–9 Skolbespisning

55510000–8 Matsalstjänster, 55511000–5 Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp, 55.51.2000–2 Drift av matsal, 55523100–3 Servering av skolmåltider.

Hotell- och restaurangtjänster

79100000–5 till 79140000–7, 75231100–5

Juridiska tjänster, i den mån de inte är undantagna enligt artikel 2.3 j

75100000–7 till 75120000–3; 75123000–4; 75125000–8 till 75131000–3

Övrig statsförvaltning och statliga tjänster

75200000–8 till 75231000–4

Samhällstjänster

75231210–9 till 75231230–5; 75240000–0 till 75.25.2000–7; 794300000–7; 98113100–9

Fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän säkerhet och räddningstjänster

79700000–1 till 79721000–4 [Undersöknings- och säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster, Larmövervakningstjänster, Vakttjänster, Övervakningstjänster, Eftersökning, Uppspårning av försvunna, Patrullering, Utfärdande av id-kort, Utredning och Detektivtjänster] 79.72.2000–1[Grafologi], 79723000–8 [Avfallsanalys].

Undersöknings- och säkerhetstjänster

98900000–2 [Tjänster tillhandahållna av exterritoriala organisationer och organ] och 98910000–5 [Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ].

Internationella tjänster

64000000–6 [Post- och telekommunikationstjänster], 64100000–7 [Post- och budtjänster], 64110000–0 [Postgång], 64111000–7 [Posttjänster för tidningar och tidskrifter], 64.11.2000–4 [Posttjänster för brev], 64113000–1 [Posttjänster för paket], 64114000–8 [Postkassörstjänster], 64115000–5 [Förhyrning av postbox], 64116000–2 [Poste restante-tjänster], 64.12.2000–7 [Internpost].

Posttjänster

50116510–9 [Regummering av däck], 71550000–8 [Smedtjänster].

Diverse tjänster


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Beslut ECB/2007/5

Det här beslutet

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 21

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 18

Artikel 16

Artikel 19

Artikel 16a

Artikel 22

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 23

Artikel 19.3

Artikel 15

Artikel 19.1, 19.2, 19.4 och 19.5

Artikel 26

Artikel 20

Artikel 27

Artikel 21

Artikel 28

Artikel 22

Artikel 24

Artikel 23

Artikel 29

Artikel 24

Artikel 30

Artikel 25

Artikel 31

Artikel 26

Artikel 32

Artikel 27

Artikel 33

Artikel 28

Artikel 34

Artikel 29

Artikel 35

Artikel 30

Artikel 36

Artikel 31

Artikel 37

Artikel 32

Artikel 38

Artikel 33

Artikel 39

Artikel 34

Artikel 40

Artikel 35

Artikel 41


Top