EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/245 z 9. februára 2016 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/15


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/245

z 9. februára 2016

ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2016/2)

(prepracované znenie)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.6,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (1), a najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2007/5 (2) bolo niekoľkokrát a podstatne obsahovo zmenené. Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny a doplnenia, v záujme jasnosti by sa malo prepracovať.

(2)

Európska centrálna banka (ECB) sa riadi zásadou efektívnosti nákladov a hľadá najlepšiu hodnotu za peniaze pri obstarávaní výrobkov, služieb a stavebných prác.

(3)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES (3) bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (4). Táto smernica ani nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (5) sa nevzťahujú na ECB.

(4)

ECB rešpektuje všeobecné zásady práva verejného obstarávania, ako sú uvedené v smernici 2014/24/EÚ a nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(5)

Článok 6 nariadenia Rady č. 1 o používaní jazykov Európskeho hospodárskeho spoločenstva (6) ustanovuje, že inštitúcie Únie môžu vo svojom rokovacom poriadku stanoviť, ktorý z jazykov sa má použiť v osobitných prípadoch.

(6)

Rozhodnutie ECB/2008/17 (7) ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)

„zákazky“ sú zmluvy s peňažným plnením, ktoré sú uzavreté písomne medzi ECB a jedným alebo viacerými dodávateľmi a ktorých predmetom je vykonanie stavebných prác, dodanie výrobkov alebo poskytovanie služieb;

(2)

„zákazky na dodanie výrobkov“ sú zákazky, ktorých predmetom je nákup, lízing, prenájom alebo kúpa výrobkov na splátky s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti. Zákazka, ktorej predmetom je dodanie výrobkov a ktorá taktiež ako vedľajší predmet zahŕňa ich montáž a inštaláciu, sa považuje za zákazku na dodanie výrobkov;

(3)

„zákazky na poskytnutie služieb“ sú iné zákazky ako zákazky uvedené v bode 2, ktorých predmetom je poskytnutie služieb. Zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služieb, vrátane činností týkajúcich sa stavebných prác, ktoré sú len sprievodné k hlavnému predmetu zákazky, sa považuje za zákazku na služby;

(4)

„zákazky na uskutočnenie stavebných prác“ sú zákazky sú iné zákazky ako zákazky uvedené v bodoch 2 a 3, ktorých predmetom je buď vykonanie stavebných prác, alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie stavebných prác. „Stavba“ je výsledok stavebných prác alebo stavebno-inžinierskych prác ako celku, ktorý sám o sebe postačuje na to, aby plnil ekonomickú alebo technickú funkciu;

(5)

„koncesné zákazky“ sú zákazky, ktorých predmetom je buď poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, pričom odmenu predstavuje predovšetkým povolenie od ECB využiť tieto stavebné práce alebo poskytnúť služby iným;

(6)

„plnenia“ sú stavebné práce, ktoré majú byť vykonané, služby, ktoré majú byť poskytnuté alebo výrobky, ktoré majú byť kúpené v rámci zákazky;

(7)

„inovatívne partnerstvo“ je konanie, v ktorom môže ktorýkoľvek dodávateľ požiadať o účasť a v rámci ktorého ECB vytvorí partnerstvo s jedným alebo viacerými záujemcami pozvanými do tohto konania s cieľom vypracovať a kúpiť inovačné výrobky, služby alebo stavebné práce;

(8)

„dynamický nákupný systém“ je úplne elektronický proces na nákup výrobkov dennej spotreby, ktorých charakteristiky, ako je napr. bežná dostupnosť na trhu, spĺňajú požiadavky ECB;

(9)

„rámcová dohoda“ je dohoda medzi ECB a jedným alebo viacerými dodávateľmi, ktorej cieľom je stanoviť podmienky upravujúce konkrétne zákazky, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a prípadne aj o predpokladané množstvo;

(10)

„dodávateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo verejný subjekt, alebo skupina takýchto osôb a/alebo subjektov, ktoré na trhu ponúkajú vykonanie stavebných prác, dodanie výrobkov alebo poskytovanie služieb;

(11)

„záujemca“ je dodávateľ, ktorý predložil žiadosť o účasť v užšom alebo rokovacom konaní, na súťažnom dialógu alebo na inovatívnom partnerstve;

(12)

„uchádzač“ je dodávateľ, ktorý predložil ponuku;

(13)

„zákazky týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti ochrany bankoviek“ znamenajú zákazky týkajúce sa teoretickej práce alebo praktických experimentov, analýzy alebo výskumu vykonávaných za kontrolovaných podmienok:

na účely získavania nových vedomostí alebo vývoja nových alebo vylepšených materiálov, výrobných postupov alebo nástrojov na prípravu tlačových podkladov, výrobu, prepravu, emisiu, overovanie pravosti alebo ničenie eurobankoviek, vrátane tlačových podkladov k nim, alebo

na účely začatia výroby nových alebo vylepšených materiálov, výrobkov alebo nástrojov na prípravu tlačových podkladov, výrobu, prepravu, emisiu, overovanie pravosti a ničenie eurobankoviek, vrátane tlačových podkladov k nim.

Zákazky týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti ochrany bankoviek nezahŕňajú zákazky na pilotnú tlač eurobankoviek;

(14)

„verejná súťaž“ je konanie, v rámci ktorého môže predložiť ponuku každý dodávateľ, ktorý o to má záujem;

(15)

„užšia súťaž“ znamená konanie, v ktorom môže požiadať o účasť každý dodávateľ, ale ponuky môžu predložiť len tí uchádzači, ktorí sú vyzvaní ECB;

(16)

„rokovacie konanie“ znamená konanie, v rámci ktorého ECB konzultuje s dodávateľmi, ktorých si vybrala, a rokuje o podmienkach každej zákazky s jedným alebo viacerými z nich;

(17)

„súťažný dialóg“ je konanie, v ktorom môže ktorýkoľvek dodávateľ požiadať o účasť a v rámci ktorého ECB vedie dialóg so záujemcami pozvanými do tohto konania s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných alternatívnych riešení, ktoré by spĺňali jej požiadavky;

(18)

„elektronická aukcia“ je opakujúci sa proces využívajúci elektronický systém, v ktorom sa predkladajú nové ceny, ktoré sú upravené smerom nadol, a/alebo nové hodnoty týkajúce sa určitých charakteristických parametrov ponúk, a k tomuto procesu dôjde po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk, pričom tento umožní zostavenie poradia ponúk použitím metód automatického vyhodnocovania;

(19)

„výzva na predloženie ponúk“ je výzva zaslaná záujemcom alebo dodávateľom na predloženie ponúk a upresňujúca konanie, požiadavky ECB a zmluvné podmienky;

(20)

„dni“ znamenajú kalendárne dni;

(21)

„písomný“ alebo „písomne“ je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne oznámiť, vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami;

(22)

„výzva na vyjadrenie záujmu“ je postup, ktorým sa vytvára zoznam vhodných dodávateľov, ktorí môžu byť vyzvaní na účasť v postupoch vo verejnom obstarávaní.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   ECB zadáva na svoj vlastný účet zákazky na dodanie výrobkov, zákazky na poskytnutie služieb, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a koncesné zákazky v súlade s týmto rozhodnutím.

2.   V súlade s týmto rozhodnutím môže ECB uskutočňovať tiež spoločné postupy obstarávania na svoj vlastný účet alebo v mene jednej alebo viacerých národných centrálnych bánk, vnútroštátnych orgánov dohľadu, inštitúcií a orgánov Únie a/alebo medzinárodných organizácií. V takých prípadoch ECB v súťažných podkladoch uvedie: a) ostatných zúčastnených verejných obstarávateľov; a b) predpokladanú štruktúru zmluvných vzťahov.

3.   Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na:

a)

dohody o spolupráci:

i)

ktoré slúžia na plnenie verejných úloh Eurosystému alebo Európskeho systému centrálnych bánk uzavreté medzi ECB a národnými centrálnymi bankami; alebo

ii)

ktoré slúžia na plnenie verejných úloh, a ktoré sú uzavreté medzi ECB a inými inštitúciami a orgánmi Únie, medzinárodnými organizáciami alebo verejnými orgánmi;

ak sa spolupráca riadi výlučne aspektmi verejného záujmu, ako je konkrétne dosiahnutie bežných neobchodných cieľov, a zúčastnené strany uskutočňujú menej ako 20 % príslušných aktivít na otvorenom trhu;

b)

postupy vo verejnom obstarávaní, na ktorých sa ECB zúčastňuje a ktoré organizujú: i) inštitúcie a orgány Únie; ii) medzinárodné organizácie alebo iii) verejné orgány, v každom prípade za predpokladu, že pravidlá upravujúce tieto postupy vo verejnom obstarávaní sú v súlade so všeobecnými zásadami práva verejného obstarávania Únie;

c)

obstarávanie bankoviek, ktoré sú upravené usmernením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/280 (ECB/2014/44) (8);

d)

emisiu, predaj, nákup alebo prevod cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a finančných služieb v súvislosti s týmito transakciami;

e)

nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností alebo práv k nim akýmkoľvek finančným spôsobom;

f)

pracovné zmluvy medzi ECB a jej zamestnancami uzavreté v súlade s Podmienkami zamestnávania ECB;

g)

rozhodcovské a zmierovacie služby;

h)

služby pri výskume a vývoji, pokiaľ z nich nemá prospech výhradne ECB pre svoju vlastnú potrebu a poskytované služby neuhrádza ECB.

i)

zákazky týkajúce sa vysielacích časov alebo poskytovania programov, ktoré sa zadávajú poskytovateľom audiovizuálnych alebo rozhlasových mediálnych služieb;

j)

zákazky týkajúce sa právneho zastúpenia ECB počas súdnych alebo arbitrážnych konaní, alebo pri príprave na ne a zákazky na služby, ktoré sú oprávnení poskytovať výhradne notári, správcovia a súdni úradníci;

k)

služby verejnej osobnej dopravy po železnici alebo metrom.

4.   Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na zákazky medzi ECB a právnickou osobou, ktorá sa spravuje verejným alebo súkromným právom, nad ktorou ECB vykonáva kontrolu podobnú tej, ktorú vykonáva nad svojimi vlastnými organizačnými jednotkami, ak právnická osoba vykonáva viac ako 80 % svojej činnosti pri plnení úloh, ktorými ju poverila ECB a žiadny súkromný subjekt nemá v tejto právnickej osobe priamu kapitálovú účasť zaručujúcu kontrolný podiel.

5.   ECB môže vo výnimočných prípadoch uskutočniť postupy na výber fyzických osôb, ktoré majú pôsobiť ako členovia poradných výborov na najvyššej úrovni, ktoré pomáhajú ECB pri plnení jej úloh. Takíto experti dostanú vopred pevný súbor náhrad, ktorý na jedného experta nesmie presiahnuť finančný limit stanovený v článku 4 ods. 3 písm. a). Vyberajú sa na základe ich odborných znalostí s použitím podmienok účasti, ktoré sú v súlade so všeobecnými zásadami uvedenými v článku 3. ECB môže prijať osobitné rozhodnutie, ktoré detailnejšie vymedzí postup pri výbere a podmienky výberu.

6.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje na ďalej uvedené zákazky, na ktoré ECB prispieva priamo vo výške viac ako 50 %:

a)

zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit stanovený pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác v článku 4 ods. 3, a ktorých predmetom sú stavebno-inžinierske činnosti alebo stavebné práce na zariadeniach určených na účely administratívy, športu, zdravotníctva, rekreácie a voľného času alebo škôl a univerzít;

b)

zákazky na poskytnutie služieb, ktoré sú spojené so zákazkami na uskutočnenie stavebných prác uvedenými pod písm. a), ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit stanovený pre zákazky na poskytnutie služieb v článku 4 ods. 3.

ECB zaistí, aby sa tieto zákazky zadávali v súlade s týmto rozhodnutím aj v prípadoch, kedy zákazku zadal iný subjekt, alebo ak ECB zadala takéto zákazky v mene iného subjektu.

7.   Zmiešané zákazky, ktoré zahŕňajú plnenia, ktoré možno priradiť k rôznym druhom zákaziek, sa zadajú v súlade s pravidlami a ustanoveniami platnými pre plnenie, ktoré je hlavným predmetom zákazky. Hlavný predmet zmiešanej zákazky sa určí podľa plnenia s najvyššou predpokladanou hodnotou okrem prípadov, keď existujú výnimočné okolnosti, ktoré vyžadujú, aby iné plnenie, vzhľadom na jeho osobitné kvality, predstavovalo hlavný predmet zákazky.

Článok 3

Všeobecné zásady

1.   Postupy vo verejnom obstarávaní sa uskutočňujú v súlade so všeobecnými zásadami transparentnosti a verejnosti, proporcionality, rovnakého prístupu a rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže.

2.   ECB uskutočňuje postupy vo verejnom obstarávaní v anglickom jazyku, pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti týkajúce sa konania alebo predmetu zákazky, ktoré vyžadujú použitie iného jazyka. ECB takéto okolnosti zdokumentuje.

Článok 4

Finančné limity zákaziek

1.   Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity stanovené v odseku 3, sa zadávajú v súlade s postupmi ustanovenými v kapitole II.

2.   Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako finančné limity stanovené v odseku 3, sa zadávajú v súlade s postupmi ustanovenými v kapitole III. Zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako 20 000 EUR sa zadávajú v súlade s článkom 37.

3.   Uplatňujú sa tieto finančné limity:

a)

209 000 EUR pre zákazky na dodanie výrobkov a zákazky na poskytnutie služieb;

b)

5 225 000 EUR pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác a koncesné zákazky.

Článok 5

Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky

1.   Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky sa zakladá na celkovej splatnej sume bez DPH podľa odhadov ECB vrátane akýchkoľvek opcií a obnovení zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Výpočet zahŕňa vedľajšie náklady, najmä osobitné platby alebo odmeny, poplatky, úroky, provízie, cestovné náhrady a ubytovanie a ceny, odmeny a iné formy odmeňovania pre záujemcov alebo uchádzačov.

2.   Tento odhad musí byť platný v čase, keď ECB rozhoduje o druhu postupu obstarávania, ktorý sa má použiť.

3.   Žiadna zákazka nesmie byť rozdelená s cieľom vyhnúť sa uplatneniu postupov ustanovených v tomto rozhodnutí. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky sa nesmie robiť so zámerom vylúčiť ho z uplatnenia postupov stanovených v kapitole II alebo článku 35.

4.   Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na stavebné práce zohľadňuje celkové náklady, ktoré súvisia s vykonaním stavebných prác, vrátane hodnoty výrobkov potrebných na vykonanie stavebných prác, ktoré ECB dáva k dispozícii zhotoviteľovi. Zahrnú sa tiež náklady, ktoré súvisia s vypracovaním projektovej dokumentácie a plánovaním stavebných prác, ak tvoria súčasť zákazky na uskutočnenie stavebných prác.

5.   So zreteľom na zákazky na opakované dodanie výrobkov alebo poskytnutie služieb je hodnota, z ktorej sa vychádza pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky, ak je to možné, takáto:

a)

v prípade zákaziek na dobu určitú: celková hodnota po dobu platnosti zákazky;

b)

v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby: mesačná hodnota vynásobená 48.

6.   V prípade po sebe nasledujúcich zákaziek na dodanie výrobkov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác rovnakého druhu vychádza výpočet predpokladanej hodnoty zákazky z celkovej skutočnej hodnoty po sebe nasledujúcich zákaziek zadaných v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov. Odhad zohľadní všetky zmeny množstva alebo hodnoty, ku ktorým pravdepodobne dôjde v priebehu 12 mesiacov po dokončení pôvodnej zákazky.

7.   Ak je zákazka rozdelená do niekoľkých častí alebo ak viaceré zákazky, ktoré sa majú zadať, spolu úzko súvisia a ich cieľom je rovnaké plnenie, vezme sa do úvahy kombinovaná hodnota všetkých častí alebo jednotlivých zákaziek. Na všetky časti a zákazky sa vzťahujú postupy ustanovené v kapitole II tohto rozhodnutia, ak sa kombinovaná hodnota rovná alebo je vyššia ako finančné limity stanovené v článku 4 ods. 3 ECB však môže uplatniť postup ustanovený v článku 35 alebo prípadne v článku 37 so zreteľom na jednotlivé časti a zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 EUR bez DPH v prípade zákaziek na dodanie výrobkov alebo poskytnutie služieb a nižšia ako 1 milión EUR bez DPH v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác za predpokladu, že celková predpokladaná hodnota všetkých častí zadaných na základe postupov uvedených v článku 35 a 37 nie je vyššia ako 20 % celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí.

8.   Hodnota inovatívneho partnerstva sa vypočíta so zohľadnením najvyššej predpokladanej hodnoty (bez DPH) výskumných a vývojových činností predpokladaných počas všetkých etáp plánovaného partnerstva, ako aj výrobkov, služieb alebo stavebných prác, ktoré vzniknú a obstarajú sa na konci plánovaného partnerstva.

9.   Hodnota rámcových dohôd a dynamických nákupných systémov sa vypočíta na základe najvyššej predpokladanej hodnoty (bez DPH) všetkých zákaziek predpokladaných počas celej doby platnosti rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému.

Článok 6

Výnimky

1.   ECB sa môže odchýliť od špecifických procesných požiadaviek alebo priamo zadať zákazku jednému dodávateľovi v týchto prípadoch:

a)

ak možno zákazku na základe stanovených dôvodov a v súlade s objektívnymi kritériami zadať len jednému konkrétnemu dodávateľovi. Tieto dôvody môžu mať technickú, umeleckú alebo právnu povahu, vrátane výkonu výlučných práv zriadených v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ale nie povahu ekonomickú;

b)

ak z dôvodov časovej tiesne spôsobenej udalosťami, ktoré ECB nemohla predvídať, nie je možné dodržať lehoty pre postup obstarávania;

c)

ak ECB klasifikuje zákazku ako tajnú alebo, ak jej realizáciu musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade s bezpečnostnými pravidlami ECB, alebo ak si to vyžaduje ochrana základných záujmov ECB. Zákazky týkajúce sa výskumu a vývoja v oblasti ochrany bankoviek si vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia, a preto sa na ne požiadavky ustanovené týmto rozhodnutím nevzťahujú;

d)

v prípade zákaziek na dodanie výrobkov, ak sú príslušné výrobky vyrábané výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobu vo veľkom na dosiahnutie obchodnej životaschopnosti alebo na získanie náhrady nákladov vynaložených na výskum a vývoj;

e)

ak sa plnenia získavajú za osobitne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou končí so svojou činnosťou, alebo od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov vymenovaných po úpadku, z dohody s veriteľmi alebo z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov.

f)

v prípade dodatočných výrobkov nadobudnutých na základe zákazky na dodanie výrobkov, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú pôvodné výrobky alebo inštalácie, pri ktorých by zmena dodávateľa viedla k neprimeraným ťažkostiam pri prevádzke a údržbe. Trvanie zákaziek týkajúcich sa takýchto dodatočných výrobkov nemôže prekročiť obdobie troch rokov; a

g)

v iných prípadoch výslovne uvedených v tomto rozhodnutí.

Vo všetkých prípadoch uvedených v prvom pododseku zachová ECB súťaž medzi viacerými vhodnými dodávateľmi vždy, ak je to možné.

2.   Bez ohľadu na hodnotu zákazky môže ECB zadať zákazku v súlade s článkom 35, ak hlavným predmetom zákazky je poskytovanie jednej zo služieb uvedených v prílohe I.

Článok 7

Doba trvania a predĺženie zákaziek

1.   Doba trvania zákazky vrátane všetkých predĺžení nesmie presiahnuť štyri roky okrem prípadov, kedy predmet zákazky alebo iný opodstatnený dôvod odôvodňuje dlhšie trvanie.

2.   Ak sa zákazka uzavrie na dobu určitú, jej dobu trvania možno predĺžiť nad pôvodnú dobu trvania za týchto podmienok:

a)

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo v prípade postupu podľa kapitoly III žiadosť o predloženie návrhu uvádza možnosť predĺženia;

b)

predĺženie je náležite odôvodnené; a

c)

predĺženia sa zohľadnili pri stanovení postupov, ktoré sa na zákazku vzťahujú podľa článku 4.

3.   Inak je možné zákazku na dobu určitú predĺžiť len v prípade situácií uvedených v článku 6 ods. 1.

Článok 8

Dodatočné výrobky, služby a stavebné práce

1.   ECB si môže od pôvodného zhotoviteľa objednať dodatočné výrobky, služby alebo stavebné práce bez ohľadu na ich hodnotu za predpokladu, že:

a)

súťažné podklady obsahujú jasné a presné doložky o preskúmaní alebo opciách, ktoré ustanovujú možnosť žiadať o dodatočné výrobky, služby alebo stavebné práce; a

b)

dodatočné výrobky, služby alebo stavebné práce sa vzali do úvahy pri výpočte hodnoty zákazky v súlade s článkom 5.

V týchto doložkách sa uvádza rozsah a povaha možných zmien alebo opcií, ako aj podmienky, za ktorých sa môžu použiť. Nestanovujú sa v nich zmeny ani opcie, ktoré by menili celkovú povahu pôvodnej zákazky.

2.   ECB si môže od zhotoviteľa objednať dodatočné výrobky, služby alebo stavebné práce bez ohľadu na ich hodnotu za predpokladu, že potrebné zmeny pôvodnej zákazky nie sú podstatné. Zmeny sa považujú za podstatné, ak menia celkovú povahu zákazky.

Zmeny sa nepovažujú za podstatné, ak je ich kumulatívna hodnota a) nižšia ako finančné limity stanovené v článku 4 ods. 3 a b) nižšia ako 10 % pôvodnej hodnoty zákazky pre zákazky na dodanie výrobkov a poskytnutie služieb, alebo 15 % pôvodnej hodnoty zákazky pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác.

Každá zmena, ktorá prekročí tieto finančné limity, sa považuje za podstatnú, najmä ak je splnená jedna alebo viac z týchto podmienok:

a)

zmenou sa zavádzajú podmienky, ktoré by v prípade, že by boli súčasťou pôvodného postupu obstarávania, umožnili pripustenie iných ako pôvodne vybraných záujemcov alebo akceptovanie inej ako pôvodne akceptovanej ponuky, alebo by do postupu obstarávania prilákali ďalších účastníkov;

b)

zmenou sa mení ekonomická rovnováha zákazky v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý nebol stanovený v rámci pôvodnej zákazky;

c)

zmena značne rozširuje rozsah zákazky;

d)

nový dodávateľ nahradí dodávateľa, ktorému verejný obstarávateľ pôvodne zadal zákazku, v iných prípadoch než sú prípady ustanovené v odseku 4.

3.   ECB si navyše môže od pôvodného zhotoviteľa objednať dodatočné výrobky, služby alebo stavebné práce:

a)

k sa dodatočné výrobky, služby alebo stavebné práce stanú nevyhnutnými vzhľadom na okolnosti, ktoré ECB, konajúc obozretne, nemohla predvídať za predpokladu, že zmenou sa nemení celková povaha pôvodnej zákazky; alebo

b)

ak dodatočné výrobky, služby alebo stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od pôvodnej zákazky bez toho, aby to nespôsobilo významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Hodnota dodatočných výrobkov, služieb alebo stavebných prác však spravidla nesmie v každom jednotlivom prípade presiahnuť 50 % pôvodnej hodnoty zákazky.

4.   Zákazku možno zmeniť nahradením dodávateľa, ktorému bola zákazka pôvodne zadaná, iným dodávateľom v dôsledku jednej z týchto skutočností:

a)

jednoznačnej, jasnej a presnej doložky o preskúmaní alebo o opcii;

b)

univerzálneho alebo čiastočného právneho nástupníctva, keď na miesto pôvodného dodávateľa nastúpi v dôsledku reštrukturalizácie podniku vrátane prevzatia, zlúčenia a splynutia alebo konkurzu iný dodávateľ, ktorý spĺňa rovnaké kritériá, ktoré sa najskôr uplatňovali pri výbere pôvodného dodávateľa, a to za predpokladu, že z toho nevyplývajú iné podstatné zmeny zákazky, a že zámerom nie je obchádzať uplatňovanie tohto rozhodnutia; alebo

c)

situácie, kedy ECB prevezme povinnosti voči subdodávateľom dodávateľa vrátane povinnosti uskutočniť platby priamo subdodávateľom, ak je to ustanovené v zákazke.

5.   V súvislosti s pôvodnými zákazkami zadanými v súlade s kapitolou II uverejní ECB v úradnom vestníku oznámenie o každej objednávke dodatočných výrobkov, služieb alebo stavebných prác v súlade s odsekom 3, ak celková hodnota dodatočných výrobkov, služieb alebo stavebných prác objednaných na základe takejto zákazky presahuje 50 % pôvodnej hodnoty zákazky.

6.   Ak nie je splnená žiadna z podmienok ustanovených v odsekoch 1 až 4, zákazky na dodatočné výrobky, služby alebo stavebné práce môžu byť zadané len v súlade s článkami 4 a 6 tohto rozhodnutia.

KAPITOLA II

POSTUPY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Článok 9

Prehľad

1.   ECB zadáva formou verejnej súťaže zákazky, ktorých predpokladaná hodnota sa rovná finančným limitom stanoveným v článku 4 ods. 3, alebo tieto limity presahuje. V odôvodnených prípadoch môže ECB za podmienok ustanovených v článkoch 11 až 14 použiť užšiu súťaž, rokovacie konanie, súťažný dialóg alebo inovatívne partnerstvo.

2.   ECB môže tiež uzavrieť rámcové dohody alebo vytvoriť dynamické nákupné systémy a na tomto základe zadávať zákazky v súlade s podmienkami, ktoré sú ustanovené v článkoch 18 a 19.

3.   Konania ustanovené v odsekoch 1 a 2 môžu byť doplnené o elektronickú aukciu, ako je opísaná v článku 16.

4.   ECB môže organizovať súťaže návrhov. Konanie o súťaži návrhov je ustanovené v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov uverejnenom v úradnom vestníku. Toto konanie je v súlade so všeobecnými zásadami platnými pre súťaže návrhov vrátane transparentnosti, verejnosti a nediskriminácie a integrity a nezávislosti súťažnej poroty. Kritériá, ktoré sa používajú v súťažiach návrhov môžu zahŕňať najmä kritériá týkajúce sa umeleckej hodnoty návrhu a jeho súladu s rozpočtovými pravidlami.

5.   ECB zadá koncesné zákazky v súlade s článkom 20 a so všeobecnými zásadami ustanovenými v článku 3. Postup zadávania zákazky sa uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

ODDIEL 1

Druhy a priebeh postupov

Článok 10

Verejná súťaž

1.   Od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu všetci dodávatelia, ktorí o to majú záujem, požadovať doručenie výzvy na predloženie ponúk, ak takáto výzva nie je prístupná v elektronickej podobe. ECB poskytne výzvu na predloženie ponúk do šiestich dní od prijatia žiadosti za predpokladu, že žiadosť bola podaná s dostatočným časovým predstihom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

2.   Dodávatelia, ktorí o to majú záujem, predložia svoje ponuky v lehote stanovenej ECB a priložia celú dokumentáciu, ktorú ECB požaduje.

3.   ECB zadá zákazku uchádzačovi, ktorého ponuka najlepšie spĺňa kritériá na vyhodnotenie ponúk ustanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predloženie ponúk.

Článok 11

Užšia súťaž

1.   ECB môže uskutočniť užšiu súťaž, ak:

a)

požiadavky ECB možno vymedziť tak podrobne, že ponuky možno navzájom porovnať a zákazku možno zadať bez ďalších rokovaní s uchádzačmi; a

b)

je potrebné obmedziť počet ponúk z administratívnych dôvodov alebo z dôvodu povahy obstarávania.

2.   Od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu všetci dodávatelia, ktorí o to majú záujem, požiadať o účasť na užšej súťaži. Musia predložiť svoju žiadosť v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a poskytnúť dokumentáciu, ktorú ECB požaduje.

3.   ECB overí spôsobilosť záujemcov a vyhodnotí žiadosti s ohľadom na podmienky účasti, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. ECB vyzve aspoň päť spôsobilých záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti na predloženie ponuky za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný počet záujemcov, ktorí podmienky účasti spĺňajú. Výzva na predloženie ponúk sa zasiela písomne a súčasne všetkým záujemcom, ktorí sú vyzvaní na predloženie ponúk.

4.   Vyzvaní uchádzači predložia svoje ponuky v lehote stanovenej ECB a priložia celú dokumentáciu, ktorú ECB požaduje.

5.   ECB zadá zákazku uchádzačovi, ktorého ponuka najlepšie spĺňa kritériá na vyhodnotenie ponúk ustanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predloženie ponúk.

Článok 12

Rokovacie konanie

1.   ECB môže uskutočniť rokovacie konanie, ak:

a)

potreby ECB nemožno uspokojiť bez prispôsobenia riešení, ktoré sú ihneď dostupné, alebo vyžadujú projektové alebo inovačné riešenia;

b)

zákazku nemožno zadať bez predchádzajúceho rokovania v dôsledku osobitných okolností súvisiacich s povahou, zložitosťou a právnou a finančnou povahou plnení a s tým spojenými rizikami; alebo

c)

technické špecifikácie nie je možné dostatočne presne stanoviť odkazom na určitú technickú normu alebo referenciu.

2.   ECB môže tiež použiť rokovacie konanie, ak bola v reakcii na verejnú alebo užšiu súťaž alebo súťažný dialóg predložená len neregulárna alebo neprijateľná ponuka. ECB môže upustiť od uverejnenia nového oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak do rokovacieho konania zahrnie výlučne všetkých tých uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na pôvodnom konaní, boli spôsobilí, splnili podmienky účasti a predložili svoje ponuky v súlade s formálnymi požiadavkami na ponuky. Ak ECB neboli predložené žiadne ponuky alebo žiadne vhodné ponuky, môže začať rokovacie konanie v súlade s článkom 35 bez toho, aby uverejnila oznámenie. Pôvodné podmienky zákazky nemôžu byť v žiadnom z uvedených prípadov podstatne zmenené.

3.   Od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu všetci dodávatelia, ktorí o to majú záujem, požiadať o účasť v rokovacom konaní. Musia predložiť svoju žiadosť v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a poskytnúť dokumentáciu, ktorú ECB požaduje.

4.   ECB overí spôsobilosť záujemcov a vyhodnotí žiadosti s ohľadom na podmienky účasti, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. ECB vyzve aspoň troch spôsobilých záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, na predloženie ponuky za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný počet záujemcov, ktorí podmienky účasti spĺňajú. Výzva na predloženie ponúk sa posiela súčasne všetkým záujemcom, ktorí sú vyzvaní na predloženie ponúk.

5.   Po vyhodnotení ponúk môže ECB rokovať s uchádzačmi s cieľom zosúladiť ich ponuky s požiadavkami ECB. ECB môže začať rokovania buď:

a)

s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí ako najlepší. Ak sú rokovania s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí ako najlepší, neúspešné, ECB môže začať rokovania s nasledujúcim najlepšie umiestneným uchádzačom; alebo

b)

súčasne s viacerými uchádzačmi, ktorých ponuky najlepšie spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk. Počet uchádzačov, ktorí budú vyzvaní, aby sa zúčastnili na rokovaniach, možno v niekoľkých etapách postupne znížiť, pričom sa uplatnia kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predloženie ponúk.

Pred začatím rokovaní ECB informuje všetkých uchádzačov, ktorí sú spôsobilí na účasť na rokovaniach, akým spôsobom budú rokovania prebiehať.

6.   Predmetom rokovania môžu byť technické ponuky, finančné ponuky a zmluvné podmienky uchádzačov za predpokladu, že predmet postupu obstarávania sa podstatne nezmenil. ECB môže tiež vyzvať uchádzačov, aby predložili upravenú ponuku. ECB počas rokovaní zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi, ktorí sú na účasť na rokovaniach pozvaní.

7.   Po ukončení rokovaní zadá ECB zákazku uchádzačovi, ktorého ponuka najlepšie spĺňa kritériá uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzve na predloženie ponúk.

Článok 13

Súťažný dialóg

1.   ECB môže uskutočniť súťažný dialóg v prípadoch uvedených v článku 12 ods. 1.

2.   Od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu dodávatelia, ktorí o to majú záujem, požiadať o účasť na dialógu. Musia predložiť svoju žiadosť v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a poskytnúť dokumentáciu, ktorú ECB požaduje.

3.   ECB overí spôsobilosť záujemcov a vyhodnotí žiadosti s ohľadom na podmienky účasti, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. ECB vyzve aspoň troch spôsobilých záujemcov na účasť na dialógu a odovzdá im žiadosť o predloženie návrhu, v ktorej sú uvedené potreby ECB. Cieľom dialógu je nájsť a vymedziť riešenie, ktoré je najvhodnejšie na účely uspokojenia potrieb ECB. ECB môže so záujemcami prediskutovať všetky aspekty zákazky. Počet záujemcov vyzvaných na účasť musí byť dostatočný na zaistenie skutočnej hospodárskej súťaže. Ak je počet záujemcov nižší ako minimálny počet, ECB môže pokračovať v postupe so všetkými záujemcami, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

4.   Dialóg sa uskutoční v časovom rámci stanovenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. ECB zabezpečí počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými účastníkmi. ECB nesmie poskytnúť informácie, ktoré by mohli zvýhodniť niektorých účastníkov pred inými, ani sprístupniť iným účastníkom navrhnuté riešenia ani iné dôverné informácie, ktoré získajú od záujemcu, ktorý sa na dialógu zúčastňuje, bez toho, aby jej záujemca na to udelil svoj výslovný písomný súhlas.

5.   Ak je to uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, môže ECB uskutočniť dialóg v niekoľkých po sebe nasledujúcich fázach s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prediskutovať počas jednotlivých fáz dialógu. ECB pokračuje v dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia, ktoré by spĺňali jej potreby. ECB vyberie riešenia, ktoré zváži na základe uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v žiadosti o predloženie návrhu.

6.   Po vyhlásení, že sa dialóg skončil, požiada ECB záujemcov, ktorí sa zúčastňujú na dialógu, aby predložili svoje konečné ponuky na základe riešení, ktoré boli predložené a spresnené počas dialógu. ECB môže požiadať uchádzačov, aby objasnili, spresnili alebo optimalizovali niektoré aspekty svojich ponúk alebo potvrdili záväzky uvedené v ponuke za predpokladu, že to nemá za následok úpravu podstatných aspektov ponuky a nepredstavuje riziko narušenia hospodárskej súťaže alebo nespôsobuje diskrimináciu.

7.   ECB vyhodnotí prijaté ponuky s ohľadom na kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v žiadosti o predloženie návrhu. Po ukončení hodnotenia zadá ECB zákazku uchádzačovi, ktorého ponuka najlepšie spĺňa kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré musia zahŕňať aspekty týkajúce sa kvality.

Článok 14

Inovatívne partnerstvo

1.   ECB môže uplatniť inovatívne partnerstvo na vývoj a následnú kúpu inovačných výrobkov, služieb alebo stavebných prác, ktoré nie sú dostupné na trhu, a to za predpokladu, že tieto výrobky, služby alebo stavebné práce sú v súlade s úrovňou plnenia a maximálnymi nákladmi dohodnutými medzi ECB a účastníkmi partnerstva.

2.   Od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu všetci dodávatelia, ktorí o to majú záujem, požiadať o účasť v inovatívnom partnerstve. Svoju žiadosť predložia v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a poskytnú dokumentáciu, ktorú ECB požaduje.

3.   ECB overí spôsobilosť záujemcov a vyhodnotí žiadosti s ohľadom na podmienky účasti, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. ECB vyzve aspoň troch spôsobilých záujemcov na účasť na konaní a poskytne im žiadosť o predloženie návrhu, v ktorej sú uvedené potreby ECB. Počet záujemcov vyzvaných na účasť musí byť dostatočný na zaistenie skutočnej hospodárskej súťaže. Ak je počet záujemcov nižší ako minimálny počet, môže ECB pokračovať v postupe so všetkými záujemcami, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

4.   ECB môže rozhodnúť o zriadení inovatívneho partnerstva s jedným alebo viacerými partnermi vykonávajúcimi samostatné výskumné a vývojové činnosti.

5.   Inovatívne partnerstvo má štruktúru po sebe nasledujúcich fáz, ktoré kopírujú postupnosť krokov v procese výskumu a inovácie, čo môže zahŕňať výrobu výrobkov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác. V rámci inovatívneho partnerstva sa stanovujú čiastkové ciele, ktoré má partner dosiahnuť, a zabezpečuje sa vyplácanie odmeny v splátkach. ECB môže po každej fáze ukončiť inovatívne partnerstvo alebo, v prípade inovatívneho partnerstva s viacerými partnermi, znížiť počet partnerov ukončením individuálnych zmlúv za predpokladu, že je to uvedené v súťažných podkladoch.

6.   Rokovania počas inovatívneho partnerstva sa môžu uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich fázach s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, pričom sa uplatnia vymedzené kritériá na vyhodnotenie ponúk za predpokladu, že je to uvedené v súťažných podkladoch. ECB rokuje s uchádzačmi o prvotných a všetkých následných ponukách, ktoré uchádzači predložili, s výnimkou konečnej ponuky, a zmeny technických špecifikácií sa oznámia uchádzačom, aby mohli upraviť a opätovne predložiť zmenené ponuky. Predmetom týchto rokovaní nesmú byť minimálne požiadavky a kritériá na vyhodnotenie ponúk.

7.   Článok 13 ods. 4 sa použije primerane.

ODDIEL 2

Elektronické obstarávanie

Článok 15

Elektronické postupy obstarávania

ECB môže uskutočňovať elektronické postupy obstarávania v súlade so všeobecnými požiadavkami na elektronické obstarávanie stanovenými v článku 22 smernice 2014/24/EÚ v spojení s jej prílohou IV. V takýchto prípadoch sa v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedú najmä formálne požiadavky, ktoré musia záujemcovia alebo uchádzači dodržať, a spôsob, akým možno získať prístup k elektronickej platforme. ECB môže stanoviť, že bude prijímať len elektronické žiadosti alebo ponuky okrem prípadov, že existujú technické dôvody týkajúce sa rovnakého prístupu, funkčnosti alebo bezpečnosti, pre ktoré by to bolo neuplatniteľné.

Článok 16

Elektronické aukcie

1.   ECB môže pri verejnej súťaži, užšej súťaži a rokovacom konaní použiť elektronickú aukciu za predpokladu, že môže presne vymedziť špecifikácie.

Elektronická aukcia je založená:

a)

výlučne na cenách, ak sa zákazka zadáva len na základe ceny; alebo

b)

na cenách a/alebo na nových hodnotách charakteristických parametrov ponúk uvedených v špecifikácii, ak sa zákazka zadáva na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.

2.   Ak má ECB v úmysle uskutočniť elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Súťažné podklady musia okrem iného obsahovať aj tieto údaje:

a)

charakteristické parametre a hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, ak sú takéto charakteristické parametre kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách;

b)

všetky obmedzenia hodnôt, ktoré možno uviesť a ktoré vyplývajú zo špecifikácií;

c)

informácie, ktoré sa uchádzačom sprístupnia v priebehu elektronickej aukcie, a ak to prichádza do úvahy, čas, keď sa im tieto informácie sprístupnia;

d)

všetky príslušné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie;

e)

podmienky, za ktorých uchádzači budú môcť predkladať ponuky, a najmä minimálne rozdiely, ktoré sa, keď to prichádza do úvahy, budú pri predkladaní ponúk vyžadovať; a

f)

všetky príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia a podmienok a technických špecifikácií pripojenia.

3.   Elektronická aukcia sa začne až po predložení a počiatočnom vyhodnotení ponúk. Všetci spôsobilí uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky účasti a ktorých ponuky sú v súlade s technickými špecifikáciami a nie sú neregulárne, neprijateľné ani nevhodné, budú v rovnakom čase vyzvaní na predloženie nových cien a/alebo nových hodnôt.

4.   K výzve sa priloží výsledok celkového hodnotenia príslušnej ponuky. Uvedie sa v nej dátum a čas začiatku elektronickej aukcie a stanovia sa pokyny na pripojenie k elektronickým zariadeniam. Elektronická aukcia nezačne skôr ako dva pracovné dni po dátume zaslania výziev. Vo výzve sa tiež uvádza matematický vzorec, ktorý sa počas elektronickej aukcie použije na automatické určenie nového poradia v závislosti od nových predložených cien a/alebo hodnôt. Okrem prípadu, keď je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka určená len na základe ceny, sa v tomto vzorci zohľadňuje váha všetkých kritérií stanovených na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Na tento účel sa však prípadné rozpätia vopred obmedzia na určitú hodnotu. Ak sú povolené variantné riešenia, pre každé variantné riešenie sa stanoví osobitný vzorec.

5.   Elektronická aukcia sa môže uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich fázach. Počas každej fázy ECB okamžite oznámi všetkým uchádzačom prinajmenšom informácie dostatočné na to, aby im umožnili zistiť svoje relatívne umiestnenie v poradí v akomkoľvek okamihu. Taktiež im môže oznámiť iné informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt za predpokladu, že je to uvedené v súťažných podkladoch. Môže tiež kedykoľvek oznámiť informácie o počte účastníkov v danej fáze aukcie. V žiadnom prípade však ECB nemôže v žiadnej fáze elektronickej aukcie zverejniť totožnosť uchádzačov.

6.   ECB ukončí elektronickú aukciu po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na účasť na aukcii. Lehota môže byť vyjadrená ako špecifický čas a dátum alebo ako obdobie, ktoré musí uplynúť po predložení poslednej ponuky s novými cenami alebo hodnotami. ECB vo výzve spresní časový harmonogram všetkých aukcií, ktoré sa uskutočňujú v jednotlivých fázach.

7.   Po ukončení elektronickej aukcie zadá ECB zákazku na základe výsledkov elektronickej aukcie.

Článok 17

Elektronické katalógy

1.   Ak sa vyžaduje použitie elektronických prostriedkov komunikácie, ECB môže vyžadovať, aby sa ponuky predkladali vo forme elektronického katalógu alebo aby zahŕňali elektronický katalóg.

2.   Ak sa akceptuje alebo vyžaduje predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, ECB:

a)

to uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania;

b)

uvedie v súťažných podkladoch všetky potrebné informácie v súlade s článkom 22 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ týkajúce sa formátu, používaných elektronických zariadení a podmienok a špecifikácií technického pripojenia, ktoré sa uplatňujú v prípade daného katalógu.

3.   Záujemcovia alebo uchádzači zostavia elektronické katalógy s cieľom zúčastniť sa na danom postupe obstarávania v súlade s technickými špecifikáciami a formátom, ktoré stanoví ECB a v súlade s požiadavkami na nástroje elektronickej komunikácie a ďalšími požiadavkami stanovenými ECB v súlade s článkom 22 smernice 2014/24/EÚ.

4.   Ak sa s pomocou elektronických katalógov uzavrela rámcová dohoda s viac ako jedným dodávateľom, opätovné otvorenie súťaže pre konkrétne zákazky sa môže uskutočniť na základe aktualizovaných katalógov. V takýchto prípadoch ECB môže:

a)

vyzvať uchádzačov, aby opätovne predložili svoje elektronické katalógy prispôsobené požiadavkám príslušnej zákazky; alebo

b)

oznámiť uchádzačom, že ECB má v úmysle získať z už predložených elektronických katalógov informácie potrebné na vytvorenie ponúk pre príslušnú zákazku za predpokladu, že je to uvedené v súťažných podkladoch.

Ak bola súťaž opätovne otvorená v súlade s písm. b), ECB oznámi uchádzačom dátum a čas, kedy plánujú získať informácie a poskytnú im možnosť zamietnuť získanie takýchto informácií. ECB poskytne medzi oznámením a skutočným získaním informácií dostatočný časový odstup. Skôr než ECB zadá zákazku, musí mať dotknutý uchádzač možnosť potvrdiť, že ponuka takto vytvorená neobsahuje žiadne podstatné chyby.

5.   Ak sa používa dynamický nákupný systém, môže ECB žiadať, aby žiadosť o účasť sprevádzal elektronický katalóg, na základe ktorého môžu byť zadané konkrétne zákazky pri ponukách zostavených v súlade s odsekom 4 písm. b). V takomto prípade ECB oznámi záujemcom svoj zámer zostaviť ponuky na základe uvedeného postupu, a záujemcovia doplnia predložené elektronické katalógy. ECB môže alternatívne žiadať, aby sa ponuky týkajúce sa konkrétnej zákazky predkladali vo formáte elektronického katalógu.

ODDIEL 3

Osobitné pravidlá pre určité druhy zákaziek

Článok 18

Rámcové dohody

1.   ECB môže použiť rámcové dohody v prípadoch, ak pravidelne uzatvára zákazky na podobné dodanie výrobkov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác bez toho, aby bola schopná presne vymedziť množstvá, dodacie lehoty alebo podrobné požiadavky.

2.   Na účely uzavretia rámcovej dohody postupuje ECB v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 10 až 12 vo všetkých fázach až po uzavretie rámcovej dohody. Ak má ECB v úmysle uzavrieť rámcovú dohodu s niekoľkými dodávateľmi, uzavrie aspoň tri dohody za predpokladu, že existuje dostatočný počet dodávateľov, ktorý spĺňa podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa uvedie predmet a počet rámcových dohôd, ktoré majú byť uzavreté.

Konkrétne zákazky na základe rámcových dohôd sa zadajú v súlade s postupmi, ktoré sú ustanovené v tomto článku.

3.   Ak je rámcová dohoda uzatvorená s jedným dodávateľom, konkrétne zákazky sa na základe tejto dohody zadávajú v rámci podmienok ustanovených v rámcovej dohode. ECB môže v prípade potreby požiadať dodávateľa o písomné doplnenie jeho pôvodnej ponuky. Takéto doplňujúce ponuky nesmú obsahovať podstatné zmeny podmienok, ktoré sú ustanovené v rámcovej dohode.

4.   Ak sú rámcové dohody uzatvorené s niekoľkými dodávateľmi, konkrétne zákazky sa môžu zadať buď:

a)

uplatnením kritérií ustanovených v rámcových dohodách bez opätovného otvárania súťaže;

b)

ak takéto kritériá nie sú vymedzené, opätovným otvorením súťaže medzi dodávateľmi, s ktorými má uzavreté rámcové dohody; alebo

c)

v niektorých prípadoch uplatnením kritérií stanovených v rámcových dohodách bez toho, aby sa opäť otvorila súťaž, ako je to uvedené pod písm. a) a v iných prípadoch opätovným otvorením súťaže medzi dodávateľmi, s ktorými je uzavretá rámcová dohoda, ako je to uvedené pod písm. b) za predpokladu, že súťažné podklady pre rámcovú zmluvu umožňujú výber medzi týmito dvoma možnosťami, obsahujú záväzné objektívne kritériá upravujúce tento výber a vymedzujú ustanovenia, na ktoré sa môže vzťahovať opätovné otvorenie súťaže.

V prípade opätovného otvorenia súťaže podľa písm. b) zadá ECB konkrétnu zákazku v súlade s týmto postupom:

ECB písomne vyzve dodávateľov na predloženie ponuky v lehote, ktorá je uvedená v žiadosti o predloženie návrhu. Súťažné podklady pre rámcovú zmluvu vymedzia kritériá, na základe ktorých sa zadá konkrétna zákazka, a v prípade potreby sa detailnejšie doplnia v žiadosti o predloženie návrhu,

dodávatelia predložia svoje ponuky písomne v lehote stanovenej ECB a

ECB zadá konkrétnu zákazku uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu ponuku na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú uvedené v žiadosti o predloženie návrhu.

Pri každom opätovnom otvorení súťaže v súlade s písm. b) alebo c) sa primerane použije článok 36 ods. 1 a 2.

Článok 19

Dynamické nákupné systémy

1.   ECB môže obstarávať typizované, ihneď dostupné výrobky, služby a stavebné práce prostredníctvom dynamických nákupných systémov. Tieto systémy sú plne elektronické, voľne dostupné a pre dodávateľov bezplatné. Ak nie je v tomto článku uvedené inak, toto konanie sa riadi pravidlami užšej súťaže stanovenými v článku 11.

2.   Na účely vytvorenia dynamického nákupného systému ECB:

a)

uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedie, že sa použije dynamický nákupný systém a spresní povahu predpokladaných nákupov v tomto systéme, obdobie jeho platnosti, podmienky účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk a všetky potrebné informácie týkajúce sa elektronického zariadenia a podmienok a špecifikácií technického pripojenia. V oznámení sa uvedie lehota, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, a v ktorej sa môžu dodávatelia prihlásiť; a

b)

od uverejnenia oznámenia až do skončenia používania systému ponúkne priamy, neobmedzený a plne elektronický prístup k podmienkam na zadanie zákazky a k akýmkoľvek doplňujúcim podkladom.

3.   Systém je počas celej doby platnosti otvorený pre každého dodávateľa, ktorý spĺňa podmienky účasti a predložil žiadosť, ktorá je v súlade s podmienkami na zadanie zákazky. Na predloženie žiadostí neplatia žiadne ďalšie lehoty. Uchádzači môžu kedykoľvek vylepšiť svoje žiadosti za predpokladu, že naďalej spĺňajú podmienky na zadanie zákazky. Uchádzači oznámia ECB bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré majú vplyv na ich spôsobilosť alebo schopnosť plniť zákazku. ECB môže požiadať uchádzačov o predloženie aktualizovaných dôkazov o ich spôsobilosti.

4.   ECB na základe žiadostí do 10 dní od ich doručenia overí spôsobilosť uchádzačov a splnenie podmienok účasti. Taktiež skontroluje, či žiadosti spĺňajú podmienky na zadanie zákazky. ECB informuje uchádzačov čo najskôr o tom, či im bol alebo nebol poskytnutý prístup do dynamického nákupného systému.

5.   Na každú konkrétnu zákazku, ktorej hodnota sa rovná finančným limitom stanoveným v článku 4 ods. 3 alebo tieto limity presahuje, sa musí vydať výzva na predloženie ponúk. ECB vyzve všetkých uchádzačov, ktorí sú prijatí do systému, aby v primeranej lehote predložili ponuku, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní. ECB zadá zákazku uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu ponuku na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Tieto kritériá sa môžu v prípade potreby formulovať presnejšie vo výzve na predloženie ponúk.

6.   Ak je hodnota konkrétnej zákazky nižšia ako finančné limity, ktoré sú stanovené v článku 4 ods. 3, ECB môže vyzvať troch alebo piatich uchádzačov, ktorí boli prijatí do systému, aby predložili ponuku v súlade s postupom ustanoveným v článku 35.

7.   Dynamický nákupný systém nesmie trvať dlhšie ako 4 roky s výnimkou prípadov, kedy je dlhšie trvanie náležite odôvodnené a bolo uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Článok 20

Koncesné zákazky

Postupy pre udeľovanie koncesných zákaziek sa riadia týmto rozhodnutím s prihliadnutím na tieto úpravy:

a)

pri výpočte predpokladanej hodnoty koncesných zákaziek sa zohľadní predpokladaný celkový obrat dodávateľa bez DPH dosiahnutý prostredníctvom plnenia koncesnej zákazky počas jej platnosti;

b)

koncesné zákazky sú vždy časovo obmedzené. Trvanie koncesných zákaziek nemôže prekročiť lehotu, počas ktorej sa môže od koncesionára rozumne očakávať návratnosť investícií a finančná návratnosť.

ODDIEL 4

Začatie postupu obstarávania

Článok 21

Zverejňovanie možností získať zákazku v rámci obstarávania

1.   Ak sa ECB rozhodne uskutočniť postup obstarávania v súlade s pravidlami ustanovenými v tejto kapitole, uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku a na internetovej stránke ECB. Ak je to vhodné, ECB môže zverejniť toto oznámenie aj prostredníctvom iných relevantných médií. Uverejnenie oznámenia na internetovej stránke ECB a jeho zverejnenie prostredníctvom iných médií sa neuskutoční skôr, ako sa toto oznámenie uverejní v úradnom vestníku. V prípade nezrovnalostí medzi rôznymi verziami oznámenia sa verzia uverejnená v úradnom vestníku považuje za autentickú a má prednosť pred ostatnými verziami.

2.   ECB môže uverejniť predbežné informatívne oznámenie, v ktorom uvedie predpokladanú celkovú hodnotu zákaziek, podľa kategórie služieb alebo skupiny výrobkov a hlavné charakteristiky zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, ktoré má v úmysle zadať počas finančného roka.

3.   Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto rozhodnutia musí oznámenie uverejnené v úradnom vestníku obsahovať minimálne informácie uvedené v príslušnej časti prílohy V k smernici 2014/24/EÚ. V oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania musí byť uvedené, či bude zákazka zadaná na základe najnižšej ceny.

Článok 22

Výzva na vyjadrenie záujmu

1.   ECB môže použiť výzvu na vyjadrenie záujmu, ak má v úmysle poskytnúť niekoľko zákaziek, ktoré sa týkajú tej istej veci alebo podobných vecí. Ak nie je v tomto článku uvedené inak, toto konanie sa riadi pravidlami užšej súťaže stanovenými v článku 11.

2.   Na účely vytvorenia zoznamu vhodných dodávateľov ECB uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku, pričom uvedie minimálne predmet zákazky, ktorá sa má poskytnúť, trvanie, kritériá spôsobilosti a podmienky účasti, ako aj lehotu na predloženie žiadostí, ktoré sa budú posudzovať pri tvorbe zoznamu vhodných dodávateľov.

3.   Zoznam zostáva v platnosti najviac štyri roky od dátumu, keď bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania odoslané úradnému vestníku. Dodávateľ môže požiadať o zapísanie do zoznamu kedykoľvek, najneskôr však tri mesiace pred skončením jeho platnosti. Spolu so žiadosťou sa predkladá dokumentácia uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Dodávatelia musia predložiť svoju žiadosť v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

4.   Po prijatí žiadostí ECB overí spôsobilosť záujemcov a posúdi žiadosti na základe podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. ECB zapíše do zoznamu všetkých záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá spôsobilosti a podmienky účasti. ECB informuje záujemcov čo najskôr o tom, či boli alebo neboli zapísaní do zoznamu.

5.   Dodávatelia zapísaní v zozname oznámia ECB bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré majú vplyv na ich spôsobilosť alebo schopnosť plniť zákazku. Títo dodávatelia môžu navyše poskytnúť ECB aktualizovanú alebo dodatočnú dokumentáciu, ak to považujú za potrebné.

6.   Ak má ECB v úmysle poskytnúť zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity stanovené v článku 4 ods. 3, vyzve požadovaný počet dodávateľov zaradených do zoznamu, ak sú k dispozícii, aby predložili ponuku v súlade s postupom ustanoveným v článku 35. ECB vyzve dodávateľov, ktorých ponuky najlepšie spĺňajú podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania s ohľadom na zákazku, ktorá má byť zadaná.

7.   Ak má ECB v úmysle poskytnúť zákazku, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná finančným limitom stanoveným v článku 4 ods. 3, alebo ich presahuje, uverejní v úradnom vestníku zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom opíše rozsah tejto konkrétnej zákazky. Dodávatelia, ktorí majú o túto zákazku záujem a nie sú ešte zapísaní v zozname, môžu predložiť v lehote uvedenej v zjednodušenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania žiadosť, aby boli do zoznamu zapísaní, pričom táto lehota nemôže byť kratšia ako 15 dní od dátumu odoslania zjednodušeného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie. Po vyhodnotení prijatých žiadostí ECB vyzve najmenej piatich vhodných dodávateľov zapísaných v zozname, aby predložili ponuku, za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný počet dodávateľov. ECB vyberie dodávateľov, ktorých ponuky najlepšie spĺňajú podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania s ohľadom na zákazku, ktorá má byť zadaná. Článok 11 ods. 4 a 5 sa použijú primerane.

8.   V prípadoch uvedených v odsekoch 6 a 7 môže ECB požiadať dodávateľov zapísaných v zozname, aby poskytli aktuálne informácie a dokumentáciu, ktoré sú významné pre splnenie kritérií spôsobilosti a podmienok účasti.

Článok 23

Lehoty na predloženie žiadostí o účasť a ponúk

1.   Pri stanovovaní lehôt na predloženie žiadostí a ponúk vezme ECB do úvahy najmä zložitosť zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk bez toho, aby boli dotknuté minimálne lehoty, ktoré sú stanovené v tomto článku.

2.   V prípade verejných súťaží je minimálna lehota na predloženie ponúk 35 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania odoslané úradnému vestníku.

3.   V prípade užších súťaží, rokovacích konaní, súťažných dialógov, inovatívnych partnerstiev a súťaží návrhov:

a)

minimálna lehota na predloženie žiadostí je 30 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania odoslané úradnému vestníku; a

b)

minimálna lehota na predloženie ponúk je 30 dní od dátumu zaslania výzvy na predloženie ponúk uchádzačom.

4.   Ak ECB uverejnila predbežné informatívne oznámenie v úradnom vestníku obsahujúce informácie uvedené v článku 48 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ, ktoré bolo odoslané najneskôr 35 dní a najskôr 12 mesiacov pred oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, minimálna lehota na predloženie ponúk sa môže spravidla skrátiť na 15 dní pre verejné súťaže a 10 dní pre užšie súťaže.

5.   Lehoty na predloženie žiadostí a ponúk sa môžu skrátiť o päť dní, ak sa použilo plne elektronické obstarávanie okrem prípadov, keď sa uplatňuje odsek 4.

6.   V prípade verejných súťaží, užších súťaží a rokovacích konaní môže ECB použiť zrýchlený postup, ak náležite odôvodnená časová tieseň znemožňuje dodržanie lehôt stanovených v tomto článku. V tomto prípade sa uplatnia tieto minimálne lehoty:

a)

pre verejné súťaže lehota na predloženie ponúk, ktorá nebude kratšia ako 15 dní od dátumu zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania; a

b)

pre užšie súťaže a rokovacie konania lehota na predloženie žiadostí, ktorá nebude kratšia ako 15 dní od dátumu zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a lehota na predloženie ponúk, ktorá nebude kratšia ako 10 dní od dátumu zaslania výzvy na predloženie ponúk uchádzačom.

7.   ECB môže pred uplynutím dátumu predĺžiť lehoty uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, ak sa tým podstatne menia súťažné podklady alebo v iných náležite odôvodnených prípadoch za predpokladu, že je dodržaná zásada rovnosti zaobchádzania.

Článok 24

Výzva na predloženie ponúk

1.   Výzva na predloženie ponúk sa posiela súčasne všetkým uchádzačom.

2.   Vo výzve na predloženie ponúk sa uvedie aspoň:

a)

odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania;

b)

úplné informácie o elektronickej dostupnosti a prístupe k súťažným podkladom v relevantných prípadoch;

c)

formálne požiadavky na ponuky, najmä lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa musia ponuky zasielať, jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť ponuky vypracované, formát, v akej musí byť ponuka predložená, a obdobie, počas ktorého musí ponuka platiť;

d)

opcie týkajúce sa dodatočných výrobkov, služieb a stavebných prác, ako aj počet prípadných obnovení a predĺžení zákazky, ak to prichádza do úvahy;

e)

zoznam dokumentov, ktoré majú uchádzači predložiť; a

f)

relatívna váha kritérií na vyhodnotenie ponúk, alebo ak to prichádza do úvahy, klesajúce poradie dôležitosti takýchto kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

3.   Výzva na predloženie ponúk tiež obsahuje:

a)

kópiu špecifikácií, v ktorých sú vymedzené požiadavky ECB, alebo v prípade súťažného dialógu alebo inovatívneho partnerstva kópiu žiadosti o predloženie návrhu, v ktorej sú vymedzené potreby ECB;

b)

kópiu návrhu zákazky, všeobecné podmienky ECB alebo dokument, v ktorom sú uvedené základné charakteristické parametre zákazky; a

c)

akúkoľvek inú dokumentáciu, ktorú ECB považuje za relevantnú.

Článok 25

Špecifikácie

1.   ECB uvedie v súťažných podkladoch technické špecifikácie v súlade s príslušným právom a technickými normami.

2.   Špecifikácie môžu vymedziť len konkrétny výrobok, zdroj alebo výrobný postup, pri ktorých nie je možný dostatočne presný všeobecný popis predmetu zákazky, a pri ktorých môžu záujemcovia ponúknuť iné porovnateľné výrobky.

3.   ECB uvedie dôkazy, ktoré požaduje od záujemcov na preukázanie súladu so špecifikáciami, napr. značky, osvedčenia a posúdenia zhody, najmä environmentálne certifikáty. Tieto dôkazy sa musia dať získať transparentným spôsobom. Iné dôkazy sa akceptujú, ak sú technicky porovnateľné.

4.   Špecifikácie a požadované dôkazy sú nevyhnutné a primerané vo vzťahu k dosiahnutiu cieľov obstarávania, a sú založené na objektívnych a nediskriminačných aspektoch, ktoré bránia neoprávneným prekážkam hospodárskej súťaže.

5.   ECB môže umožniť predloženie variantných riešení, ktoré sa odchyľujú od špecifikácií. Ak tak urobí, poskytne jasné informácie o povolenom rozsahu variantných riešení, o formálnych a obsahových požiadavkách pre variantné riešenia a o metodike, ktorá bude použitá na porovnanie hlavných ponúk a variantných riešení.

ODDIEL 5

Výmena informácií

Článok 26

Komunikácia so záujemcami a uchádzačmi

1.   Záujemcovia a uchádzači komunikujú počas postupu obstarávania len s kontaktnou osobou alebo osobami určenými ECB. Komunikačné prostriedky musia byť všeobecne dostupné a nediskriminačné.

2.   Záujemcovia a uchádzači predložia svoje žiadosti a ponuky písomne v súlade s požiadavkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predloženie ponúk.

3.   Otázky týkajúce sa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponúk alebo sprievodnej dokumentácie môžu záujemcovia alebo uchádzači predkladať ECB písomne v súlade s postupom uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predloženie ponúk. ECB na takéto otázky odpovedá v primeraných lehotách, a ak sa týkajú všetkých záujemcov alebo uchádzačov, zasiela im odpovede anonymne.

4.   ECB zabezpečí, že s informáciami poskytovanými záujemcami a uchádzačmi sa nakladá a že sú uchovávané v súlade so zásadami dôvernosti a integrity, a v prípade, že ich súčasťou sú osobné údaje, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9).

Článok 27

Žiadosť o doplňujúcu dokumentáciu a vysvetlenie

ECB môže po otvorení žiadostí alebo ponúk požiadať záujemcov a uchádzačov, aby v primeranej lehote predložili, doplnili, spresnili alebo skompletizovali informácie alebo dokumenty, ktoré chýbajú, sú neúplné alebo nesprávne, prípadne sa takými zdajú byť. Takéto žiadosti ECB musia byť v úplnom súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a transparentnosti; konkrétne nesmú viesť k preferenčnému zaobchádzaniu, poskytnúť konkurenčnú výhodu, alebo zmeniť podmienky pre žiadosť alebo ponuku.

Článok 28

Oprava súťažných podkladov

1.   Ak pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí alebo ponúk ECB zistí nepresnosť, chýbajúci údaj alebo iný typ chyby v texte oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na predloženie ponúk alebo v sprievodnej dokumentácii, opraví chybu a písomne informuje všetkých záujemcov alebo uchádzačov.

2.   Ak sa záujemcovia alebo uchádzači nazdávajú, že požiadavky ECB uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na predloženie ponúk alebo v sprievodnej dokumentácii sú neúplné, nekonzistentné alebo protiprávne, alebo že ECB alebo iný záujemca alebo uchádzač porušil platné pravidlá obstarávania, oznámia ECB svoje námietky do 15 dní po tom, ako sa o takej nezrovnalosti dozvedeli. Ak má nedostatok vplyv na výzvu na predloženie ponúk alebo na iné dokumenty, ktoré poslala ECB, lehota začína plynúť odo dňa prijatia dokumentácie. V iných prípadoch začína lehota plynúť od momentu, kedy sa záujemcovia alebo uchádzači o tomto nedostatku dozvedia, alebo od momentu, kedy možno rozumne predpokladať, že sa o ňom dozvedieť mohli. ECB môže následne buď opraviť, alebo doplniť požiadavky alebo odstrániť nedostatok, alebo zamietnuť žiadosť a uviesť dôvody takéhoto zamietnutia. Námietky, ktoré neboli ECB zaslané v uvedenej lehote, nemožno neskôr uplatniť.

ODDIEL 6

Vyhodnocovanie

Článok 29

Všeobecné zásady

1.   Žiadosti a ponuky sa nesmú otvoriť pred uplynutím dátumu na ich predloženie. Žiadosti a ponuky sa musia otvoriť v prítomnosti aspoň dvoch zamestnancov ECB a o otvorení sa spíše zápisnica. Pokiaľ nie je ustanovené inak, záujemcovia alebo uchádzači sa otvorenia nesmú zúčastniť.

2.   ECB vyhodnotí všetky ponuky s ohľadom na kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v článku 32, po:

overení súladu s formálnymi požiadavkami na ponuky,

overení spôsobilosti uchádzačov v súlade s článkom 30 a

vyhodnotení splnenia podmienok účasti v súlade s článkom 31.

3.   ECB zadá zákazku uchádzačovi, ktorého ponuka najlepšie spĺňa kritériá na vyhodnotenie ponúk.

4.   Priebeh vyhodnocovania a jeho výsledok sa zaznamená v hodnotiacej správe.

Článok 30

Spôsobilosť záujemcov a uchádzačov

1.   Za podmienok uvedených v nasledujúcich odsekoch sú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú rezidentmi alebo sú usadené v Únii, spôsobilé zúčastniť sa na postupoch obstarávania. Za rovnakých podmienok sa na postupoch obstarávania môžu zúčastniť tiež všetky fyzické a právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sú umiestnené v krajine, ktorá ratifikovala Dohodu o vládnom obstarávaní Svetovej obchodnej organizácie alebo uzavrela s Úniou dvojstrannú dohodu o obstarávaní za podmienok ustanovených v uvedených dohodách. Dodávatelia z ostatných krajín môžu byť pozvaní zúčastniť sa konaní na základe voľnej úvahy ECB.

2.   Dočasné zoskupenia dodávateľov sa môžu zúčastniť na postupoch obstarávania za podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predloženie ponúk. ECB môže požadovať, aby dočasné zoskupenia dodávateľov mali špecifickú právnu formu, ak sa im zadá zákazka a takáto forma je potrebná na riadnu realizáciu zákazky. Účastníci dočasného združenia sú zodpovední spoločne a nerozdielne za realizáciu zákazky.

3.   Záujemcovia a uchádzači môžu podať len jednu žiadosť alebo ponuku. ECB môže vylúčiť tých záujemcov alebo uchádzačov z účasti, ktorí podali samostatnú žiadosť a ktorí:

a)

sú členmi tej istej skupiny alebo pridružených podnikov ako iný záujemca alebo uchádzač;

b)

sú členmi dočasného zoskupenia spoločne s inými záujemcami alebo uchádzačmi; alebo

c)

ponúkajú podstatnú časť zákazky inému záujemcovi alebo uchádzačovi ako subdodávateľovi;

ak existujú náznaky, že získali informácie o žiadosti alebo ponuke pripravené iným záujemcom alebo uchádzačom, alebo ak podanie viacnásobných žiadostí alebo ponúk iným spôsobom narúša slobodnú súťaž medzi záujemcami alebo uchádzačmi.

4.   ECB vylúči záujemcov alebo uchádzačov z účasti, ak boli záujemcovia alebo uchádzači alebo ich riadiace orgány právoplatným rozsudkom odsúdení za účasť v zločineckej organizácii, korupciu, podvod, teroristické trestné činy, financovanie terorizmu, pranie špinavých peňazí, detskú prácu alebo obchodovanie s ľuďmi, ako sú vymedzené v článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ, alebo za akúkoľvek inú protiprávnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, ECB alebo národných centrálnych bánk.

5.   ECB môže kedykoľvek vylúčiť záujemcov alebo uchádzačov z účasti, ak:

a)

sú v konkurze, v likvidácii, v nútenej správe alebo v podobnej situácii upravenej vo vnútroštátnych právnych alebo iných predpisoch;

b)

boli uznaní vinnými zo závažného odborného pochybenia, v dôsledku ktorého je spochybnená ich bezúhonnosť;

c)

porušili povinnosti týkajúce sa platby príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo platby daní v súlade s ustanoveniami právnych predpisov krajiny, v ktorej sú usadení, alebo v ktorej sa má zákazka realizovať;

d)

vykázali významné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení inej verejnej zákazky alebo v súvislosti s plnením ich povinností podľa práva životného prostredia, práva sociálneho zabezpečenia a pracovného práva;

e)

sú ich riadiaci pracovníci, zamestnanci alebo zástupcovia v konflikte záujmov, ktorý nemožno vyriešiť menej rušivými prostriedkami;

f)

boli uznaní za vinných zo závažného skreslenia predložených informácií vyžadovaných ECB; alebo

g)

komunikovali s inými záujemcami alebo uchádzačmi s cieľom obmedziť hospodársku súťaž, alebo sa pokúsili nenáležite ovplyvniť rozhodovací proces v rámci postupu obstarávania.

6.   Záujemcovia alebo uchádzači sú povinní potvrdiť, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v odsekoch 4 a 5, a predložiť doklady uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predloženie ponúk. Ak takéto okolnosti nastanú počas konania, dotknutý záujemca alebo uchádzač o tom upovedomí ECB bez zbytočného odkladu. Záujemcovia alebo uchádzači môžu napriek existencii dôvodov pre vylúčenie predložiť dôkazy na preukázanie svojej spôsobilosti.

7.   Ak sa záujemca alebo podnik spojený so záujemcom podieľal na príprave postupu obstarávania, napríklad poskytnutím poradenstva v súvislosti so stratégiou obstarávania alebo vypracovaním špecifikácií, ECB prijme primerané opatrenia na zaistenie spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnakej úrovne informácií pre všetkých záujemcov. ECB môže vylúčiť záujemcu alebo podnik z konania, ak je to na tento účel nevyhnutné. Záujemcovi alebo podniku sa pred vylúčením poskytne možnosť preukázať, že ich predchádzajúca účasť nenarúša hospodársku súťaž.

8.   ECB môže záujemcu alebo dodávateľa, ktorý sa nachádza v niektorej zo situácií uvedených v odsekoch 4 a 5, na primerané obdobie vylúčiť z účasti na budúcich postupoch obstarávania. ECB rozhodne o vylúčení a určí obdobie jeho trvania s použitím princípu proporcionality, berúc do úvahy najmä: a) závažnosť činu, konanie, porušenie povinnosti alebo skutok, ktorý viedol k vzniku úpadku; b) čas, ktorý uplynul od spáchania alebo výskytu činu, konania, porušenia povinnosti alebo skutku, ktorý viedol k vzniku úpadku; c) trvanie a akékoľvek opakovanie činu, konania, porušenia povinnosti alebo skutku, ktorý viedol k úpadku; d) úmysel alebo stupeň nedbanlivosti dotknutého dodávateľa; a e) opatrenia, ktoré dodávateľ prijal, aby zabránil podobným činom, konaniu, porušeniam povinnosti alebo skutkom, ktoré viedli k vzniku úpadku v budúcnosti. Lehota vylúčenia nesmie byť dlhšia ako 10 rokov od dátumu doručenia oznámenia o vylúčení dodávateľovi. Pred prijatím rozhodnutia o vylúčení dodávateľa ECB poskytne dodávateľovi možnosť vyjadriť svoj názor okrem prípadov, keď sú skutočnosti oprávňujúce na vylúčenie uvedené v právoplatnom rozsudku. ECB písomne oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie a hlavné dôvody prijatia takéhoto rozhodnutia.

Článok 31

Podmienky účasti

1.   V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ECB uvedie podmienky účasti, podľa ktorých sa hodnotí spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača realizovať zákazku. Podmienky účasti sa týkajú oprávnenia a spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača vykonávať príslušnú odbornú činnosť, jeho ekonomického a finančného postavenia a jeho technickej a odbornej spôsobilosti. Podmienky účasti musia byť nevyhnutné a primerané na to, aby zabezpečili spravodlivú hospodársku súťaž a aby sa dosiahli ciele zákazky.

2.   ECB môže stanoviť minimálne požiadavky a ak ich záujemcovia alebo uchádzači nesplnia, ECB ich nemôže vybrať. Tieto minimálne požiadavky sa uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

3.   V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ECB uvedie, ktoré dokumenty majú záujemcovia alebo uchádzači predložiť ako dôkaz ich finančnej, hospodárskej, technickej a odbornej spôsobilosti a môže požadovať najmä, aby predložili jednotný európsky dokument pre obstarávanie, ako je vymedzený v článku 59 smernice 2014/24/EÚ, dokumenty zo systému eCertis alebo certifikáty vydané vnútroštátnymi databázami schválených dodávateľov. Požadovaná dokumentácia nesmie ísť nad rámec predmetu zákazky a zohľadňuje oprávnené záujmy dodávateľov, najmä pokiaľ ide o ochranu ich technického a obchodného tajomstva.

4.   Ak z výnimočných dôvodov, ktoré ECB považuje za náležité, uchádzač alebo záujemca nie je schopný poskytnúť požadované dokumenty, môže svoju spôsobilosť preukázať aj iným spôsobom, ktorý ECB považuje za vhodný a rovnocenný.

5.   Ak to prichádza do úvahy a pri určitej zákazke môže dodávateľ počítať s využitím schopností iného subjektu bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má. V takomto prípade ECB preukáže, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na plnenie zákazky, a že dotknutý subjekt je spôsobilý zúčastniť sa na postupe obstarávania v súlade s článkom 30. Za rovnakých podmienok sa dočasné zoskupenia dodávateľov môžu spoliehať na využitie schopností účastníkov skupiny.

Článok 32

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1.   ECB zadá zákazku uchádzačovi, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.

2.   Ak toto rozhodnutie neustanovuje inak, ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa určí na základe jednej z týchto možností:

len ceny alebo nákladov,

najlepšieho pomeru ceny a kvality, alebo

len kvality, pričom príslušná cena zadávaných výrobkov, stavebných prác a služieb alebo náklady na ne sú pevne stanovené.

3.   Prvok ceny alebo nákladov musí v príslušnom rozsahu zohľadniť náklady počas životného cyklu, ako napríklad náklady súvisiace s nadobudnutím, náklady na používanie, údržbu a na ukončenie životného cyklu výrobkov, stavebných prác a služieb. Možno tiež zohľadniť náklady týkajúce sa environmentálnych externalít spojených s výrobkami, stavebnými prácami alebo službami počas ich životného cyklu. Ceny a náklady možno zohľadniť len vtedy, ak je možné ich určiť a overiť.

4.   Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe kritérií, vrátane kvalitatívnych, environmentálnych a/alebo sociálnych aspektov súvisiacich s predmetom dotknutej zákazky, ako napríklad:

a)

kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné vlastnosti, prístupnosť, riešenia vhodné pre všetkých používateľov, sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky a obchodovanie a jeho podmienky;

b)

organizačná štruktúra, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie danej zákazky, ak kvalita zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia zákazky; alebo

c)

záručný a pozáručný servis a technická pomoc, dodacie podmienky, ako je dátum dodania, postup dodania a lehota dodania alebo termín ukončenia.

5.   Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk súvisia s predmetom zákazky, čo môže zahŕňať rôzne fázy životného cyklu výrobkov, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú predmetom výzvy na predloženie ponúk, ako napríklad procesy výroby, poskytovania alebo obchodovania s nimi.

6.   V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzve na predloženie ponúk alebo, v prípade súťažného dialógu, žiadosti o predloženie návrhu, sa uvedie, ako sa určí ekonomicky najvýhodnejšia ponuka v zmysle odseku 2.

Článok 33

Neobvykle nízke ponuky

1.   ECB písomne požiada o vysvetlenie cien alebo nákladov ktoré sa v ponuke navrhujú, ak sa zdá, že ponuky sú neobvykle nízke vzhľadom na zadávané výrobky, stavebné práce alebo služby. Táto žiadosť sa môže týkať najmä:

a)

hospodárnosti výrobného procesu, poskytovaných služieb alebo stavebných postupov;

b)

zvolených technických riešení alebo akýchkoľvek výnimočne priaznivých podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii;

c)

originality plnení navrhovaných v ponuke;

d)

súladu s ustanoveniami práva životného prostredia, práva sociálneho zabezpečenia a pracovného práva platného na mieste, kde sa majú plnenia vykonať, poskytnúť alebo dodať; a

e)

možnosť uchádzača získať štátnu pomoc.

2.   Po preskúmaní informácií predložených uchádzačom môže ECB zamietnuť neobvykle nízke ponuky najmú v týchto prípadoch:

ak informácie poskytnuté uchádzačom dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň navrhovaných cien alebo nákladov,

ak uchádzač a poskytnuté dodatočné informácie nepredstavujú dostatočnú záruku pre riadne plnenie zákazky, alebo

ak uchádzač získal štátnu pomoc, pokiaľ v primeranej lehote stanovenej ECB nepreukáže, že pomoc bola udelená na základe zákona v súlade s postupmi a rozhodnutiami, ktoré sú ustanovené v pravidlách Únie o štátnej pomoci.

3.   ECB zamietne zákazky, ktoré sú neobvykle nízke vzhľadom na porušenie ustanovení uvedených v odseku 1 písm. d).

ODDIEL 7

Oznámenie výsledkov

Článok 34

Oznámenie rozhodnutí o výbere a zadaní zákaziek

1.   ECB bez zbytočného odkladu oznámi písomne svoje rozhodnutie všetkým záujemcom alebo uchádzačom, ktorých žiadosti alebo ponuky boli odmietnuté.

2.   Oznámenie rozhodnutia o zadaní zákazky sa musí odoslať aspoň 10 dní pred podpísaním zákazky ECB, ak sa posiela faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo aspoň 15 dní pred podpísaním zákazky, ak sa použijú iné komunikačné prostriedky.

3.   Záujemcovia a uchádzači môžu v lehote 15 dní od doručenia oznámenia požiadať ECB, aby im uviedla dôvody odmietnutia ich žiadosti alebo ich ponuky a aby im poskytla kópie všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú vyhodnotenia ich žiadosti alebo ponuky. Neúspešní uchádzači, ktorých ponuka bola prijateľná, môžu tiež požiadať o meno úspešného uchádzača, ako aj o základné charakteristické parametre a relatívnych výhod jeho ponuky. S výhradou podľa odseku 4 môžu tiež požiadať o poskytnutie kópií všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú vyhodnotenia úspešnej ponuky.

4.   ECB môže rozhodnúť, že neposkytne niektoré informácie, ak by ich poskytnutie ovplyvnilo oprávnené obchodné záujmy iných dodávateľov, bránilo vymožiteľnosti práva, bránilo spravodlivej hospodárskej súťaži medzi dodávateľmi, alebo by bolo iným spôsobom v rozpore s verejným záujmom.

5.   ECB uverejní oznámenie o výsledku verejného obstarávania v úradnom vestníku v súlade s požiadavkami smernice 2014/24/EÚ. Oznámenie sa do úradného vestníka zasiela do 30 dní od podpísania zákazky.

KAPITOLA III

POSTUP ZADÁVANIA PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A ZÁKAZIEK NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 2

Článok 35

Priebeh postupu

Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity stanovené v článku 4 ods. 3, a zákazky na poskytnutie služieb uvedené v článku 6 ods. 2 sa zadávajú v súlade s týmto postupom.

1.

Ak hodnota zákazky bez DPH presahuje alebo sa rovná 50 000 EUR pre výrobky a poskytnutie služieb alebo bez DPH presahuje alebo sa rovná 500 000 EUR pre uskutočnenie stavebných prác, ECB vyzve aspoň piatich vhodných dodávateľov, ak sú k dispozícii, aby predložili ponuku.

2.

Ak je hodnota zákazky bez DPH nižšia ako tieto finančné limity, ale je vyššia alebo sa rovná 20 000 EUR, ECB vyzve aspoň troch vhodných dodávateľov, ak sú k dispozícii, aby predložili ponuku.

3.

Ak hodnota zákazky bez DPH presahuje alebo sa rovná 750 000 EUR, ECB uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku. Dodávatelia vyzvaní na účasť na postupe obstarávania sú vyberaní na základe prijatých odpovedí. Iní dodávatelia, ktorí spĺňajú rovnaké kritériá, môžu byť tiež vyzvaní na účasť na postupe obstarávania.

4.

Ak je hodnota zákazky bez DPH nižšia ako 750 000 EUR, ECB vyberie dodávateľov, ktorí sú vyzvaní, aby sa zúčastnili na postupe obstarávania, buď spomedzi uchádzačov, ktorí boli prijatí do dynamického nákupného systému, alebo ak takýto systém nie je vytvorený, zo zoznamu vhodných dodávateľov vytvoreného po výzve na vyjadrenie záujmu. Ak takýto zoznam nie je vytvorený, ECB vyberie dodávateľov, ktorí majú byť vyzvaní, a to podľa vlastného uváženia, na základe riadnej analýzy trhu, pričom zohľadní možný cezhraničný záujem a overí spôsobilosť dodávateľov a ich záujem zúčastniť sa na konaní. Analýza trhu môže zahŕňať uverejnenie možnosti získať zákazku v elektronickom systéme obstarávania. ECB môže alternatívne uverejniť na svojej internetovej stránke alebo prostredníctvom iných vhodných médií oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V takom prípade sú dodávatelia vyzvaní na účasť na postupe obstarávania vyberaní na základe prijatých reakcií. Iní dodávatelia, ktorí spĺňajú rovnaké kritériá, môžu byť tiež vyzvaní na účasť na postupe obstarávania.

5.

ECB poskytne dodávateľom, ktorí boli vyzvaní na účasť na postupe obstarávania, žiadosť o predloženie návrhu, v ktorom sú uvedené požiadavky ECB, postup pri predkladaní ponúk a kritériá na vyhodnotenie ponúk. Pri stanovovaní lehoty na predloženie ponúk vezme ECB do úvahy zložitosť zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponuky.

6.

Prijaté ponuky sa vyhodnotia vo vzťahu k formálnym požiadavkám a podmienkam účasti a kritériám na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú ustanovené v žiadosti o predloženie návrhu. ECB môže po vyhodnotení písomných ponúk začať rokovania s uchádzačmi, ak takáto možnosť bola uvedená v žiadosti o predloženie návrhu. Rokovania sa môžu uskutočniť ako po sebe nasledujúce rokovania podľa poradia uchádzačov alebo ako paralelné rokovania s viacerými uchádzačmi, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.

7.

ECB zadá zákazku uchádzačovi, ktorého ponuka najlepšie spĺňa kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v žiadosti o predloženie návrhu.

8.

Konanie prebieha v súlade so všeobecnými zásadami ustanovenými v článku 3. Článok 13 ods. 5 a 6 a články 26, 27, 28, 30 a 33 sa použijú primerane.

Článok 36

Oznámenie rozhodnutia o zadaní zákazky a zoznam dodávateľov

1.   ECB po prijatí rozhodnutia o zadaní zákazky bez zbytočného odkladu písomne oznámi výsledok verejného obstarávania ostatným uchádzačom.

2.   Uchádzači môžu v lehote 15 dní od doručenia oznámenia požiadať ECB, aby im uviedla dôvody odmietnutia ich ponuky a aby im poskytla kópie všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú vyhodnotenia ich ponuky.

3.   ECB každoročne uverejňuje zoznam zákaziek s hodnotou nad 50 000 EUR, ktoré boli zadané v súlade s článkom 35 alebo na ktoré sa vzťahuje výnimka v súlade s článkom 6 ods. 1. V zozname sú uvedené mená zhotoviteľov, ktorým bola zákazka zadaná, predmet a hodnota zákaziek. Pre zákazky podľa článku 6 ods. 2, ktorých hodnota presahuje 750 000 EUR, ECB uverejní oznámenie o výsledku verejného obstarávania v úradnom vestníku.

Článok 37

Priame zadanie zákazky

ECB môže zadať zákazky na základe jedinej ponuky, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 20 000 EUR bez DPH.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Zrušenie postupov obstarávania

1.   ECB môže zrušiť postup obstarávania kedykoľvek pred tým, než sa podpíše zákazka, bez toho, aby boli záujemcovia alebo uchádzači oprávnení na akúkoľvek náhradu.

2.   Rozhodnutie ECB zrušiť postup obstarávania sa prijme v súlade so všeobecnými zásadami ustanovenými v článku 3 ods. 1.

3.   ECB svoje rozhodnutie odôvodní a oznámi záujemcom alebo uchádzačom.

Článok 39

Odvolacie konanie

1.   V postupoch vo verejnom obstarávaní podľa kapitoly II môžu záujemcovia a uchádzači písomne namietať rozhodnutie ECB o odmietnutí ich žiadosti alebo ponuky v lehote 15 dní od doručenia informácie uvedenej v článku 34 ods. 3, alebo ak o túto informáciu nepožiadali, v lehote 15 dní od doručenia oznámenia v súlade s článkom 34 ods. 1. Odvolanie obsahuje všetky informácie, ktoré podporujú ich tvrdenia a odôvodnené námietky.

2.   Odvolanie sa podáva Orgánu pre preskúmanie obstarávania ECB (ďalej len „OPO“). Ak OPO zastáva názor, že rozhodnutie o odmietnutí žiadosti alebo ponuky odvolateľa je v rozpore s týmto rozhodnutím alebo všeobecnými zásadami práva v oblasti verejného obstarávania, buď nariadi, aby sa postup obstarávania alebo jeho časti zopakovali, alebo vydá konečné rozhodnutie. V opačnom prípade odvolanie zamietne. OPO oznámi písomne svoje rozhodnutie odvolateľovi do jedného mesiaca od doručenia odvolania. Rozhodnutie obsahuje odôvodnenie.

3.   Odvolanie nemá odkladný účinok. Ak to OPO považuje za potrebné, môže prerušiť postup obstarávania alebo zadanie zákazky.

Článok 40

Súdna právomoc

Súdny dvor Európskej Únie má výlučnú právomoc v prípade akéhokoľvek sporu medzi ECB a dodávateľom, ktorý sa týka tohto rozhodnutia alebo osobitného postupu obstarávania. Ak odvolateľ môže využiť odvolacie konanie podľa článku 39, počká na rozhodnutie ECB v odvolacom konaní pred tým, ako sa v danej veci obráti na Súdny dvor. Lehoty stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie začnú plynúť od doručenia rozhodnutia v odvolacom konaní dodávateľovi.

Článok 41

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. apríla 2016 a zrušuje a nahrádza rozhodnutie ECB/2007/5.

2.   Postupy obstarávania, ktoré sa začali pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, sa dokončia a zákazky, ktoré boli takto zadané, sa riadia podľa rozhodnutia ECB/2007/5. Na účely tohto rozhodnutia sa postup obstarávania považuje za začatý v deň, keď bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zaslané úradnému vestníku, alebo v prípadoch, ak sa takéto oznámenie nevyžaduje, v deň, keď ECB vyzvala jedného alebo viacerých dodávateľov, aby predložili ponuku alebo návrh.

3.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. februára 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Rozhodnutie ECB/2007/5 z 3. júla 2007 ustanovujúce pravidlá obstarávania (Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 34).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady č. 1 o používaní jazykov Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(7)  Rozhodnutie ECB/2008/17 zo 17. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie (Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 76).

(8)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/280 z 13. novembra 2014 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2014/44) (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2015, s. 29).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


PRÍLOHA I

SLUŽBY, KTORÉ SPADAJÚ POD ČLÁNOK 6 ODS. 2

Kód CPV

Opis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť]; 79624000-4 [Zabezpečovanie opatrovateľského personálu] a 79625000-1 [Zabezpečovanie lekárskeho personálu] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu] a 98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovných síl pre domácnosti, Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti, Služby kancelárskych pracovníkov pre domácnosti, Pracovníci na čas určitý pre domácnosti, Pomocnice v domácnosti a Domáce služby]

Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby

85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8

79950000-8 [Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov], 79951000-5 [Organizovanie seminárov], 79952000-2 [Služby na organizovanie podujatí], 79952100-3 [Služby na organizovanie kultúrnych podujatí], 79953000-9 [Služby na organizovanie festivalov], 79954000-6 [Služby na organizovanie večierkov], 79955000-3 [Služby na organizovanie módnych prehliadok], 79956000-0 [Služby na organizovanie veľtrhov a výstav]

Administratívne sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a kultúrne služby

75300000-9

Povinné sociálne zabezpečenie

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Služby týkajúce sa poskytovania dávok

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 98130000-3

Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a osobné služby vrátane služieb poskytovaných odborovými zväzmi, politickými organizáciami, mládežníckymi združeniami a iné služby členských organizácií.

98131000-0

Náboženské služby

55100000-1 až 55410000-7; 55521000-8 až 55521200-0 [55521000-8 Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti, 55521100-9 Rozvoz stravy, 55521200-0 Donáška stravy] 55520000-1 Služby hromadného stravovania, 55522000-5 Služby hromadného stravovania pre spoločnosti prevádzajúce dopravu, 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie, 55524000-9 Služby hromadného stravovania pre školy

55510000-8 Služby podnikových a školských jedální, 55511000-5 Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou klientelou, 55512000-2 Správa jedální, 55523100-3 Školské stravovanie

Hotelové a reštauračné služby

79100000-5 až 79140000-7; 75231100-5;

Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa článku 2 ods. 3 písm. j)

75100000-7 až 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 až 75131000-3

Iné administratívne služby a vládne služby

75200000-8 až 75231000-4

Poskytovanie komunálnych služieb

75231210-9 až 75231230-5; 75240000-0 až 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej bezpečnosti a záchranné služby

79700000-1 až 79721000-4 [Pátracie a bezpečnostné služby, Bezpečnostné služby, Monitorovanie poplachov, Strážne služby, Dozor, Stopovacie systémy, Služby na vystopovanie utečencov, Hliadkové služby, Služby na vydávanie identifikačných preukazov, Vyšetrovacie služby and Služby detektívnej agentúry] 79722000-1[Grafologické služby], 79723000-8 [Služby týkajúce sa analýzy odpadu]

Pátracie a bezpečnostné služby

98900000-2 [Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)] a 98910000-5 [Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány]

Medzinárodné služby

64000000-6 [Poštové a telekomunikačné služby], 64100000-7 [Poštové a doručovateľské služby], 64110000-0 [Poštové služby], 64111000-7 [Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby súvisiace s listami], 64113000-1 [Poštové služby súvisiace s balíkmi], 64114000-8 [Priehradkové poštové služby], 64115000-5 [Prenajímanie poštových schránok], 64116000-2 [Služby poste restante], 64122000-7 [Služby interných firemných poslíčkov]

Poštové služby

50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 [Kováčske služby]

Rôzne služby


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie ECB/2007/5

Toto rozhodnutie

Článok 1

Článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 21

článok 11

článok 10

článok 12

článok 11

článok 13

článok 12

článok 14

článok 13

článok 15

článok 18

článok 16

článok 19

článok 16a

článok 22

článok 17

článok 16

článok 18

článok 23

článok 19 ods. 3

článok 15

článok 19 ods. 1, 2, 4 a 5

článok 26

článok 20

článok 27

článok 21

článok 28

článok 22

článok 24

článok 23

článok 29

článok 24

článok 30

článok 25

článok 31

článok 26

článok 32

článok 27

článok 33

článok 28

článok 34

článok 29

článok 35

článok 30

článok 36

článok 31

článok 37

článok 32

článok 38

článok 33

článok 39

článok 34

článok 40

článok 35

článok 41


Top