EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/245 (2016. gada 9. februāris), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/15


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/245

(2016. gada 9. februāris),

ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2016/2)

(pārstrādāta versija)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 11.6. pantu,

ņemot vērā 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2/, ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (1), un jo īpaši tā 19. pantu,

tā kā:

(1)

Lēmums ECB/2007/5 (2) ir grozīts vairākas reizes un tā saturs ir būtiski mainījies. Lēmumā jāveic turpmāki grozījumi un tāpēc tas skaidrības nolūkā jāpārstrādā.

(2)

Eiropas Centrālā banka apņēmusies ievērot izmaksu efektivitātes principu un, veicot preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu, cenšas nodrošināt vislabāko cenas un vērtības attiecību.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK (3) aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES (4). Ne šī direktīva, ne Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (5) neattiecas uz ECB.

(4)

ECB ievēro iepirkuma tiesību aktu vispārīgos principus, kas noteikti Direktīvā 2014/24/ES un Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

(5)

Padomes Regulas Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (6), 6. pantā noteikts, ka Savienības iestādes savos reglamentos var noteikt, kuras oficiālās valodas jāizmanto īpašos gadījumos.

(6)

Lēmums ECB/2008/17 (7) nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

I NODAĻA

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“līgumi” ir rakstveidā noslēgti līgumi starp ECB un vienu vai vairākiem piegādātājiem, kuru priekšmets ir būvdarbu realizācija, preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana par finansiālu atlīdzību;

2)

“piegādes līgumi” ir līgumi, kuru priekšmets ir preču pirkšana, īrēšana, nomāšana vai īrējumpirkšana ar izpirkšanas iespēju vai bez tās. Līgumu, kura priekšmets ir preču piegāde un kurš papildus aptver arī izvietošanas un uzstādīšanas darbības, uzskata par piegādes līgumu;

3)

“pakalpojumu līgumi” ir līgumi, kas nav 2. punktā minētie līgumi un kuru priekšmets ir pakalpojumu sniegšana. Līgumu, kura priekšmets ir pakalpojumu sniegšana un kas ietver darbības, kuras saistītas ar būvdarbiem, bet kurām ir tikai papildu nozīme attiecībā uz līguma galveno priekšmetu, uzskata par pakalpojumu līgumu;

4)

“būvdarbu līgumi” ir līgumi, kas nav 2. un 3. punktā minētie līgumi un kuru priekšmets ir vai nu būvdarbu realizācija, vai arī gan projektēšana, gan būvdarbu realizācija. “Būvdarbi” ir celtniecības vai inženiertehnisko būvdarbu rezultāts kopumā, kas pats par sevi ir pietiekams, lai pildītu saimniecisku vai tehnisku funkciju;

5)

“koncesijas līgumi” ir līgumi, kuru priekšmets ir pakalpojumu sniegšana vai būvdarbu realizācija, par kuru atlīdzība tiek saņemta ECB piešķirtas atļaujas veidā izmantot šīs būves vai sniegt pakalpojumu citiem;

6)

“izpildes rezultāti” ir saskaņā ar līgumu realizētie būvdarbi, sniegtie pakalpojumi vai piegādātās preces;

7)

“inovāciju partnerība” ir procedūra, kurā jebkurš piegādātājs var lūgt piedalīties un atbilstoši kurai ECB izveido partnerību ar vienu vai vairākiem šajā procedūrā pielaistajiem kandidātiem, lai izstrādātu un iegādātos inovatīvas preces, pakalpojumus vai būvdarbus;

8)

“dinamiska iepirkuma sistēma” ir pilnībā elektronisks process, ko izmanto biežiem pirkumiem, kuru pazīmes neatšķiras no vispārējā tirgus piedāvājuma un kas atbilst ECB prasībām;

9)

“pamatnolīgums” ir tāds nolīgums starp ECB un vienu vai vairākiem piegādātājiem, kura mērķis ir paredzēt noteikumus, kas reglamentē noteiktā laika posmā piešķiramos konkrētos līgumus, jo īpaši attiecībā uz paredzamo cenu un, ja nepieciešams, daudzumu;

10)

“piegādātājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai publiska organizācija, vai šādu personu un/vai iestāžu grupa, kas tirgū piedāvā būvdarbu realizāciju, preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu;

11)

“kandidāts” ir piegādātājs, kas iesniedzis pieteikumu, lai piedalītos slēgtā procedūrā, sarunu procedūrā, cenu aptaujā vai inovāciju partnerībā;

12)

“pretendents” ir piegādātājs, kas iesniedzis piedāvājumu;

13)

“pētniecības un attīstības līgumi banknošu drošības jomā” ir līgumi, kas saistīti ar teorētiskajiem pētījumiem, praktiskajiem eksperimentiem, analīzi vai izpēti, kas kontrolētos apstākļos tiek veikti, lai:

iegūtu jaunas zināšanas vai izstrādātu jaunus vai uzlabotus materiālus, ražošanas procesus vai iekārtas euro banknošu, t. sk. to sagataves materiālu, sagatavošanas posmam, ražošanai, transportēšanai, emisijai, autentifikācijai vai iznīcināšanai,

sāktu jaunu vai uzlabotu materiālu, preču vai iekārtu izgatavošanu euro banknošu, t. sk. to sagataves materiālu, sagatavošanas posmam, ražošanai, transportēšanai, emisijai, autentifikācijai un iznīcināšanai.

Pētniecības un attīstības līgumi banknošu drošības jomā neaptver līgumus par euro banknošu izmēģinājuma iespiešanu;

14)

“atklāta procedūra” ir procedūra, kurā jebkurš ieinteresēts piegādātājs var iesniegt piedāvājumu;

15)

“slēgta procedūra” ir procedūra, kurā jebkurš piegādātājs var pieprasīt piedalīties, bet piedāvājumu var iesniegt tikai tie piegādātāji, kurus ECB aicina to darīt;

16)

“sarunu procedūra” ir procedūra, kurā ECB apspriežas ar piegādātājiem, kurus tā izraudzījusies, un apspriež līguma noteikumus ar vienu vai vairākiem no tiem;

17)

“cenu aptauja” ir procedūra, kurā jebkurš piegādātājs var pieprasīt piedalīties un atbilstoši kurai ECB risina pārrunas ar šajā procedūrā pielaistajiem kandidātiem, lai izstrādātu vienu vai vairākas piemērotas alternatīvas, kas spēj apmierināt tās prasības;

18)

“elektroniska izsole” ir atkārtots process, kurā pēc sākotnēja pilnīga piedāvājumu novērtējuma, kurš ļauj tos sarindot pa vietām, izmantojot automātiskas novērtēšanas metodes, elektroniskā sistēmā uzrāda jaunu samazinātu cenu un/vai jaunas vērtības dažiem piedāvājuma elementiem;

19)

“uzaicinājums uz konkursu” ir kandidātiem vai piegādātājiem nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, kurā izklāstīta procedūra, ECB prasības un līguma noteikumi un nosacījumi;

20)

“dienas” ir kalendārās dienas;

21)

“rakstisks” vai “rakstveida” ir jebkāds izteikums, kas sastāv no vārdiem vai skaitļiem, ko var nolasīt, reproducēt un pēc tam paziņot tālāk, t. sk. informācija, kuru nosūta un glabā elektroniski;

22)

“uzaicinājums izteikt ieinteresētību” ir procedūra, ar kuras palīdzību izveido to piemēroto piegādātāju sarakstu, kas var tikt uzaicināti piedalīties iepirkuma procedūrās.

2. pants

Piemērošanas joma

1.   ECB piešķir piegādes, pakalpojumu, būvdarbu un koncesijas līgumus savā vārdā saskaņā ar šo lēmumu.

2.   ECB saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem var arī veikt kopējas konkursa procedūras savā vārdā un vienas vai vairāku nacionālo centrālo banku (NCB), nacionālo uzraudzības iestāžu, Savienības iestāžu un struktūru un/vai starptautisko organizāciju vārdā. Šādos gadījumos ECB iepirkuma dokumentos norāda: a) pārējās iesaistītās līgumslēdzējas iestādes; un b) līgumisko attiecību plānoto struktūru.

3.   Šis lēmums neattiecas uz:

a)

sadarbības līgumiem:

i)

kas nodrošina Eurosistēmas vai Eiropas Centrālo banku sistēmas publisko uzdevumu izpildi un kurus noslēgusi ECB un NCB; vai

ii)

kas nodrošina publisko uzdevumu izpildi un kurus noslēgusi ECB un Savienības iestādes un struktūras, starptautiskās organizācijas vai valsts iestādes;

ja uz sadarbību attiecas vienīgi apsvērumi, kas saistīti vienīgi ar publiskajām interesēm, jo īpaši kopēju nekomerciālu mērķu sasniegšana, un līgumslēdzējas puses veic mazāk par 20 % no visām attiecīgajām darbībām atklātā tirgū;

b)

iepirkuma procedūrām, kurās piedalās ECB un kuras rīko: i) Savienības iestādes un struktūras, ii) starptautiskās organizācijas vai iii) valsts iestādes, ja šo iepirkuma procedūru reglamentējošie noteikumi atbilst Savienības iepirkuma tiesību aktu vispārīgajiem principiem;

c)

banknošu iepirkumu, ko reglamentē Eiropas centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/280 (ECB/2014/44) (8);

d)

vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu emisiju, pārdošanu, iegādi vai nodošanu un finanšu pakalpojumiem saistībā ar šiem darījumiem;

e)

zemes, esošu ēku vai cita nekustama īpašuma vai ar to saistītu tiesību iegādi vai nomu ar jebkādiem finanšu līdzekļiem;

f)

darba līgumiem starp ECB un tās darbiniekiem, kas noslēgti saskaņā ar ECB Darba līgumu noteikumiem;

g)

arbitrāžas un samierināšanas pakalpojumiem;

h)

pētniecības un attīstības pakalpojumiem, ja vien ECB nav vienīgā šādu pakalpojumu radītā labuma saņēmēja savā lietošanā un ja par sniegtajiem pakalpojumiem neatlīdzina ECB;

i)

līgumiem par raidlaiku vai programmu sagatavošanu, kas piešķirti audiovizuālo vai radio mediju pakalpojumu sniedzējiem;

j)

līgumiem, kas saistīti ar ECB juridisko pārstāvniecību tiesas vai arbitrāžas procedūru laikā vai sagatavošanās laikā, kā arī līgumiem par notāru, pilnvaroto vai tiesas amatpersonu ekskluzīvajiem pakalpojumiem;

k)

dzelzceļa vai metro publiskajiem pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem.

4.   Šis lēmums neattiecas uz līgumiem starp ECB un privāto vai publisko tiesību juridiskām personām, attiecībā uz kurām ECB īsteno kontroli, kas ir līdzīga kontrolei, kuru tā īsteno pār savām struktūrvienībām, ja vairāk nekā 80 % no juridiskās personas darbībām tiek veiktas, pildot uzdevumus, kurus tai uzticējusi ECB, un ja šajā juridiskajā personā nav tiešas privātā kapitāla kontrolējošās līdzdalības.

5.   Izņēmuma gadījumos ECB var veikt procedūras tādu fizisko personu atlasei, kuras pildīs augsta līmeņa konsultatīvo padomju locekļu pienākumus, palīdzot ECB tās uzdevumu izpildē. Šādi eksperti saņem iepriekšnoteiktu fiksētu pabalstu, kas nepārsniedz ekspertam noteikto ierobežojumu 4. panta 3. punkta a) apakšpunktā. Tos izvēlas, pamatojoties uz viņu profesionālo pieredzi, izmantojot atlases kritērijus, kas ievēro 3. pantā norādītos vispārējos kritērijus. ECB var pieņemt īpašu lēmumu, kurā sīkāk izklāstīta atlases procedūra un nosacījumi.

6.   Šis lēmums attiecas uz šādiem līgumiem, kurus ECB tieši subsidē par vairāk nekā 50 %:

a)

būvdarbu līgumi, kuru paredzamā vērtība bez PVN ir vienāda ar 4. panta 3. punktā noteikto robežlielumu būvdarbu līgumiem vai lielāka par to un kuru priekšmets ir inženiertehniskie vai celtniecības darbi ēkām, ko plānots izmantot administratīvajām, sporta, veselības, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vajadzībām, kā arī skolām un universitātēm;

b)

pakalpojumu līgumi, kas saistīti ar a) apakšpunktā minēto būvdarbu līgumu, kuru paredzamā vērtība bez PVN ir vienāda ar 4. panta 3. punktā noteikto robežlielumu pakalpojumu līgumiem vai lielāka par to.

ECB nodrošina, ka šādi līgumi tiek veikti saskaņā ar šo lēmumu pat tad, ja šādu līgumu piešķīrusi cita iestāde vai ECB šādus līgumus piešķir citas iestādes vārdā.

7.   Jauktus līgumus, kuru priekšmets aptver izpildes rezultātus, kas pieskaitāmi dažādu veidu līgumiem, piešķir saskaņā ar tiem noteikumiem, kuri attiecas uz izpildes rezultātu, kas ir līguma galvenais priekšmets. Jaukta līguma galveno priekšmetu nosaka izpildes rezultāts ar augstāko paredzamo vērtību, ja vien nav izņēmuma apstākļu, kas prasa par līguma galveno priekšmetu, ņemot vērā tā īpašās pazīmes, noteikt citu izpildes rezultātu.

3. pants

Vispārīgie principi

1.   Iepirkuma procedūras veic saskaņā ar vispārējiem pārredzamības un publiskuma, vienlīdzīgas piekļuves, proporcionalitātes un vienlīdzīgas attieksmes, diskriminācijas aizlieguma un godīgas konkurences principiem.

2.   Iepirkuma procedūras ECB veic angļu valodā, ja vien nav izņēmuma apstākļu saistībā ar līguma procedūru vai priekšmetu, kas prasa citu valodu izmantošanu. ECB dokumentāri apstiprina šādus apstākļus.

4. pants

Līguma vērtības robežlielumi

1.   Līgumus, kuru paredzamā vērtībā bez PVN ir vienāda ar 3. punktā noteiktajiem robežlielumiem vai pārsniedz tos, piešķir saskaņā ar II nodaļā noteiktajām procedūrām.

2.   Līgumus, kuru paredzamā vērtībā bez PVN nepārsniedz 3. punktā noteiktos robežlielumus, piešķir saskaņā ar III nodaļā noteiktajām procedūrām. Līgumus ar paredzamo vērtību mazāku par 20 000 euro piešķir saskaņā ar 37. pantu.

3.   Piemēro šādus robežlielumus:

a)

piegādes un pakalpojumu līgumiem – 209 000 euro;

b)

būvdarbu un koncesijas līgumiem – 5 225 000 euro.

5. pants

Līguma paredzamās vērtības aprēķināšana

1.   Līguma paredzamo vērtību aprēķina, pamatojoties uz ECB aprēķināto kopējo maksājamo summu bez PVN, iekļaujot paziņojumā par līgumu norādītās jebkāda veida izvēles iespējas un atjaunošanas. Aprēķinā iekļauj papildu izmaksas, jo īpaši prēmijas maksājumus, maksas, procentus, komisijas maksas, ceļojumu un apmešanās izdevumus un balvas, maksājumus un jebkura cita veida atlīdzību kandidātiem vai pretendentiem.

2.   Tāme ir spēkā brīdī, kad ECB pieņem lēmumu par izmantojamo iepirkuma procedūru.

3.   Nevienu iepirkumu nedrīkst sadalīt, lai izvairītos no šajā lēmumā paredzēto procedūru piemērošanas. Līguma paredzamās vērtības aprēķinu neveic nolūkā izslēgt to no II nodaļā vai 35. pantā izklāstīto procedūru piemērošanas.

4.   Aprēķinot būvdarbu līgumu paredzamo vērtību, ņem vērā kopējās izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu realizāciju, tostarp to būvdarbu realizācijai nepieciešamo preču vērtību, ko ECB nodod būvuzņēmēja rīcībā. Iekļauj arī ar projektēšanu un plānošanu saistītās izmaksas, jā tās veido daļu no būvdarbu līguma.

5.   Ilgstošiem preču piegādes un pakalpojumu līgumiem līguma paredzamo vērtību atkarībā no situācijas aprēķina, pamatojoties uz:

a)

fiksēta termiņa līgumiem – pilna termiņa kopējo vērtību;

b)

līgumiem bez fiksēta termiņa – mēneša vērtību reizinātu ar 48.

6.   Ja ir vairāki secīgi viena veida piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumi, līguma paredzamo vērtību aprēķina, pamatojoties uz pēdējo 12 mēnešu laikā secīgi piešķirto līgumu faktisko kopējo vērtību. Tāmē ņem vērā izmaiņas daudzumā vai vērtībā, kādas sagaidāmas nākamo 12 mēnešu laikā pēc sākotnējā līguma pabeigšanas.

7.   Ja līgums sadalīts vairākās daļās vai ja vairāki piešķiramie līgumi ir savā starpā cieši saistīti un to priekšmets ir tie paši uzdevumi, ņem vērā visu daļu vai atsevišķo līgumu apkopoto vērtību. Ja apkopotā vērtība ir vienāda ar 4. panta 3. punktā noteiktajām robežvērtībām vai pārsniedz tās, visām daļām un līgumiem piemēro šā lēmuma II nodaļā noteiktās procedūras. Tomēr ECB var piemērot 35. pantā vai attiecīgā gadījumā 37. pantā noteikto procedūru attiecībā uz atsevišķām daļām un līgumiem, kuru paredzamā vērtība ir mazāka par EUR 80 000 bez PVN piegāžu un pakalpojumu līgumiem un mazāka par 1 miljonu euro bez PVN būvdarbu līgumiem, ja kopējā to daļu paredzamā vērtība, kas piešķirtas saskaņā ar 35. un 37. pantā noteiktajām procedūrām, nepārsniedz 20 % no visu daļu kopējās paredzamās vērtības.

8.   Inovāciju partnerības vērtību aprēķina, ņemot vērā to pētniecības un attīstības darbību maksimālo paredzamo vērtību bez PVN, kas notiks visos plānotās partnerības posmos, kā arī preces, pakalpojumus vai būvdarbus, kuri tiks izstrādāti un pasūtīti plānotās partnerības beigās.

9.   Pamatnolīgumu un dinamisko iepirkuma sistēmu vērtību aprēķina, pamatojoties uz visu pamatnolīguma dinamisko iepirkuma sistēmu termiņā paredzēto līgumu maksimālo paredzamo vērtību bez PVN.

6. pants

Izņēmumi

1.   Šādos gadījumos ECB var novirzīties no konkrētām procedūras prasībām vai piešķirt līgumu tieši kādam piegādātājam:

a)

ja obligātu iemeslu dēļ un saskaņā ar objektīviem kritērijiem līgumu var piešķirt tikai vienam konkrētam piegādātājam. Šie iemesli var būt tehniski, mākslinieciski vai juridiski, t. sk. ekskluzīvu tiesību realizācija, kas noteiktas ar piemērojamiem tiesību aktiem, bet tie nevar būt ekonomiski;

b)

ja tādu notikumu, ko ECB nevar paredzēt, radītas ārkārtējas steidzamības dēļ nav iespējams ievērot iepirkuma procedūrai noteikto termiņu;

c)

ja ECB klasificējusi līgumu kā slepenu vai ja, izpildot līgumu, jāveic īpaši drošības pasākumi saskaņā ar ECB drošības noteikumiem, vai arī ja tas nepieciešams, lai aizsargātu ECB būtiskas intereses. Pētniecības un attīstības līgumiem banknošu drošības jomā nepieciešami īpaši drošības pasākumi, un tādēļ tie ir atbrīvoti no šajā lēmumā noteiktajām prasībām;

d)

attiecībā uz piegādes līgumiem – ja tās saistītas ar precēm, ko ražo tikai pētniecības, eksperimentāliem, pētījumu vai izstrādes nolūkiem; šis noteikums neattiecas uz preču ražošanu vairumā, ko veic, lai noteiktu tās komerciālo dzīvotspēju vai arī lai atgūtu pētniecības un attīstības izmaksas;

e)

ja izpildes rezultāti tiek iegādāti ar īpaši labvēlīgiem noteikumiem no piegādātāja, kurš galīgi likvidē savu uzņēmējdarbību, vai arī no maksātnespējas administratoriem vai bankrota likvidatoriem, atbilstoši nolīgumam ar kreditoriem vai līdzīgai procedūrai saskaņā ar valstu tiesību aktiem vai noteikumiem;

f)

preces līguma ietvaros veiktu papildu piegāžu gadījumā, kas aizstāj vai papildina sākotnējās preces vai iekārtas, ja piegādātāja nomaiņas rezultātā rastos nesamērīgas grūtības to darbībai vai uzturēšanai. To līgumu darbības laiks, kas saistīti ar šādām papildu precēm, nepārsniedz trīs gadus;

g)

citos šajā lēmumā nepārprotami norādītajos gadījumos.

Visos pirmajā daļā izklāstītajos gadījumos ECB, kad vien tas iespējams, nodrošina konkurenci vairāku piemērotu piegādātāju starpā.

2.   Neatkarīgi no līguma vērtības ECB var piešķirt līgumu saskaņā ar 35. pantu, ja līguma galvenais priekšmets ir viens no I pielikumā norādītajiem pakalpojumiem.

7. pants

Līgumu darbības laiks un pagarināšana

1.   Līguma, t. sk. visu pagarinājumu, termiņš nav ilgāks par četriem gadiem, izņemot gadījumus, ja tā priekšmets vai cits pamatots iemesls attaisno garāku darbības laiku.

2.   Ja līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, tā termiņu pēc šā sākotnējā termiņa var pagarināt ar šādiem nosacījumiem:

a)

ja līguma paziņojumā vai – ja tiek piemērota III nodaļā noteiktā procedūra – pieprasījumā iesniegt priekšlikumu bija paredzēta iespēja pagarināt līguma termiņu;

b)

pagarinājums ir pienācīgi pamatots; un

c)

pagarinājumi tika ņemti vērā, nosakot piemērojamo procedūru saskaņā ar 4. pantu.

3.   Citos gadījumos uz noteiktu termiņu noslēgta līguma termiņu var pagarināt vienīgi 6. panta 1. punktā minētajos apstākļos.

8. pants

Papildu preces, pakalpojumi un būvdarbi

1.   ECB var sākotnējam līgumslēdzējam pasūtīt papildu preces, pakalpojumus vai būvdarbus neatkarīgi no to vērtības ar nosacījumu, ka:

a)

konkursa dokumenti ietver skaidras un precīzas pārskatīšanas un izvēles klauzulas, kas paredz papildu preces, pakalpojumus vai būvdarbus; un

b)

papildu preces, pakalpojumi vai būvdarbi ņemti vērā, aprēķinot līguma vērtību saskaņā ar 5. pantu.

Klauzulās nosaka iespējamo grozījumu vai izvēles iespēju piemērošanas jomu un veidu, kā arī nosacījumus, saskaņā ar kuriem tos var piemērot. Tie neparedz grozījumus vai izvēles iespējas, kas groza sākotnējā līguma vispārējo raksturu.

2.   ECB var pasūtīt no līgumslēdzēja papildu preces, pakalpojumus vai būvdarbus neatkarīgi no to vērtības ar nosacījumu, ka sākotnējā līgumā nepieciešamie grozījumi nav būtiski. Grozījumus uzskata par būtiskiem, ja tie maina līguma vispārējo raksturu.

Grozījumus uzskata par nebūtiskiem, ja to kopējā vērtība a) ir mazāka par 4. panta 3. punktā noteiktajiem robežlielumiem, kā arī b) 10 % no sākotnējās līguma vērtības preces un pakalpojumu līgumiem vai 15 % no sākotnējās līguma vērtības būvdarbu līgumiem.

Jebkurus grozījumus, kas pārsniedz šos robežlielumus, uzskata par būtiskiem, jo īpaši, ja tie atbilst vienam vai vairākiem šādiem nosacījumiem:

a)

grozījumā paredzēti nosacījumi, kuri, ja tie būtu bijuši iekļauti sākotnējā iepirkuma procedūrā, būtu ļāvuši pieļaut kandidātus, kas nav sākotnēji izvēlētie, vai pieņemt piedāvājumus, kas nav sākotnēji pieņemtie, vai būtu piesaistījuši papildu dalībniekus iepirkuma procedūrā;

b)

grozījums maina līguma ekonomisko līdzsvaru par labu līgumslēdzējam veidā, kas nav paredzēts sākotnējā līgumā;

c)

grozījums ievērojami paplašina līguma piemērošanas jomu;

d)

jauns līgumslēdzējs aizstāj to, kuram tika piešķirts sākotnējais līgums, izņemot 4. punktā noteiktos gadījumus.

3.   Turklāt ECB var no sākotnējā līgumslēdzēja pasūtīt papildu preces, pakalpojumus vai būvdarbus:

a)

ja papildu preces, pakalpojumi vai būvdarbi kļuvuši nepieciešami tādu apstākļu dēļ, kurus ECB, rīkojoties ar pienācīgu rūpību, nevarēja paredzēt, ar nosacījumu, ka grozījums nemaina sākotnējā līguma vispārējo raksturu;

b)

ja papildu preces, pakalpojumus vai būvdarbus, kas kļuvuši nepieciešami, tehniski vai saimnieciski nav iespējams atdalīt no sākotnējā līguma bez ievērojamām neērtībām vai būtiska izmaksu pieauguma.

Tomēr papildu piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu vērtība katrā atsevišķā gadījumā nepārsniedz 50 % no attiecīgā līguma sākotnējās summas.

4.   Līgumu var grozīt, aizstājot līgumslēdzēju, kuram tika piešķirts līgums, ar citu līgumslēdzēju, ja pastāv kāds no šiem apstākļiem:

a)

nepārprotama, skaidra un precīza pārskatīšanas vai izvēles iespējas klauzula;

b)

sākotnējā līgumslēdzēja vietā pēc uzņēmuma restrukturēšanas, t. sk. pārņemšanas, apvienošanās, iegādes vai maksātnespējas, pilnībā vai daļēji stājas cits piegādātājs, kas atbilst tiem pašiem kritērijiem, kurus piemēroja sākotnējā līgumslēdzēja atlasei, ar nosacījumu, ka tas neparedz būtiskus grozījumus līgumā un nav paredzēts, lai apietu šī lēmuma piemērošanu; vai

c)

ECB uzņemas pienākumus pret līgumslēdzēja apakšuzņēmējiem, t. sk. pienākumu veikt maksājumus tieši apakšuzņēmējam, ja tas paredzēts līgumā.

5.   Saistībā ar sākotnējiem līgumiem, kas piešķirti saskaņā ar II nodaļu, ECB publicē paziņojumu Oficiālajā Vēstnesī par jebkuru papildu pakalpojumu pasūtījumu saskaņā ar 3. punktu, ja saskaņā ar šādu līgumu papildus pasūtīto pakalpojumu kopējā vērtība pārsniedz 50 % no sākotnējā līguma vērtības.

6.   Ja nav izpildīts neviens no 1.–4. punktā minētajiem nosacījumiem, līgumus par papildu precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem var piešķirt vienīgi saskaņā ar šā lēmuma 4. un 6. pantu.

II NODAĻA

PUBLISKĀS KONKURSA PROCEDŪRAS

9. pants

Pārskats

1.   ECB piešķir līgumus, kuru paredzamā vērtība ir vienāda ar 4. panta 3. punktā noteiktajiem robežlielumiem vai lielāka par to, atklātā procedūrā. Pamatotos gadījumos ECB, ievērojot 11.–14. pantā izklāstītos nosacījumus, var piemērot slēgtu procedūru, sarunu procedūru, cenu aptauju vai inovāciju partnerību.

2.   ECB var arī noslēgt pamatnolīgumus vai izveidot dinamiskas iepirkuma sistēmas un piešķirt līgumus, pamatojoties uz tiem, saskaņā ar attiecīgi 18. un 19. pantā izklāstītajiem noteikumiem.

3.   Procedūras, kas minētas 1. un 2. punktā, var aizstāt ar elektronisku izsoli, kā noteikts 16. pantā.

4.   ECB var rīkot skiču konkursus. Skiču konkursa procedūru izklāsta līguma paziņojumā, kuru publicē Oficiālajā Vēstnesī. Tā atbilst skiču konkursu vispārīgajiem principiem, t. sk. attiecībā uz publicitāti, caurredzamību un nediskrimināciju, kā arī konkursa žūrijas integritāti un neatkarību. Skiču konkursos izmantojamie kritēriji var ietvert kritērijus, kas attiecas uz skices idejas māksliniecisko vērtību un tās atbilstību budžetam.

5.   ECB piešķir koncesiju līgumus saskaņā ar 20. pantu un 3. pantā izklāstītajiem vispārīgajiem principiem. Piešķīruma procedūru nosaka līguma paziņojumā.

1. IEDAĻA

Procedūru veidi un procedūru veikšana

10. pants

Atklātā procedūra

1.   Pēc līguma paziņojuma publicēšanas visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt uzaicinājumu uz konkursu, ja tas nav darīts pieejams elektroniskiem līdzekļiem. ECB nosūta uzaicinājumu uz konkursu sešu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja pieprasījums iesniegts laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa.

2.   Ieinteresētie piegādātāji iesniedz savu piedāvājumu ECB noteiktajos termiņos un iekļauj visu ECB pieprasīto dokumentāciju.

3.   ECB piešķir līgumu pretendentam, kura piedāvājums vislabāk atbilst līguma paziņojumā vai uzaicinājumā uz konkursu noteiktajiem piešķiršanas kritērijiem.

11. pants

Slēgtā procedūra

1.   ECB var piemērot slēgto procedūru, ja:

a)

ECB prasības iespējams definēt tik detalizēti, ka pretendentus var salīdzināt vienu ar otru un līgumu var piešķirt bez pārrunām ar pretendentiem; un

b)

nepieciešams ierobežot pretendentu skaitu administratīvu iemeslu dēļ vai iepirkuma rakstura dēļ.

2.   Pēc līguma paziņojuma publicēšanas ieinteresētie piegādātāji var pieteikties dalībai slēgtajā procedūrā. Tie iesniedz savus pieteikumus līguma paziņojumā norādītajā termiņā un sniedz ECB pieprasīto dokumentāciju.

3.   ECB pārbauda kandidātu atbilstību un novērtē pieteikumu atbilstību līguma paziņojumā norādītajiem atlases kritērijiem. Ja ir pietiekams skaits kandidātu, kas atbilst atlases kritērijiem, ECB uzaicina vismaz piecus atbilstošus kandidātus, kuri atbilst atlases kritērijiem, iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājumu uz konkursu nosūta rakstveidā un vienlaicīgi visiem kandidātiem, kas uzaicināti iesniegt piedāvājumu.

4.   Uzaicinātie kandidāti iesniedz savu piedāvājumu ECB noteiktajā termiņā un iekļauj visu ECB pieprasīto dokumentāciju.

5.   ECB piešķir līgumu pretendentam, kura piedāvājums vislabāk atbilst līguma paziņojumā vai uzaicinājumā uz konkursu noteiktajiem piešķiršanas kritērijiem.

12. pants

Sarunu procedūra

1.   ECB var piemērot sarunu procedūru, ja:

a)

ECB vajadzības nevar apmierināt bez jau pieejamo risinājumu pielāgošanas vai tām vajadzīgi dizaina vai inovatīvi risinājumi;

b)

līgumu nevar piešķirt bez iepriekšējām pārrunām tā izpildes rezultātu īpašo iezīmju, sarežģītības, juridisko un finanšu pazīmju un attiecīgo risku dēļ; vai

c)

tehniskās specifikācijas nevar tikt pietiekami precīzi noteiktas, atsaucoties uz tehnisku standartu vai atsauci.

2.   ECB var izmantot arī sarunu procedūru, ja atklātā vai slēgtā konkursa vai cenu aptaujas rezultātā saņemti tikai nepilnīgi vai neatbilstoši piedāvājumi. ECB var nepublicēt jaunu līguma paziņojumu, ja tā iekļauj sarunu procedūrā visus tos pretendentus un tikai tos pretendentus, kas piedalījās iepriekšējā procedūrā, bija tiesīgi piedalīties, atbilda atlases kritērijiem un iesniedza savus piedāvājumus saskaņā ar konkursa formālajām prasībām. Ja nav saņemts neviens piedāvājums vai neviens atbilstošs pieteikums, ECB var arī sākt sarunu procedūru saskaņā ar 35. pantu bez paziņojuma publicēšanas. Jebkurā gadījumā nedrīkst būtiski grozīt piešķiramā līguma sākotnējos noteikumus.

3.   Pēc līguma paziņojuma publicēšanas ieinteresētie piegādātāji var iesniegt pieteikumu dalībai sarunu procedūrā. Tie iesniedz savus pieteikumus līguma paziņojumā norādītajā termiņā un sniedz ECB pieprasīto dokumentāciju.

4.   ECB pārbauda kandidātu atbilstību un novērtē pieteikumu atbilstību līguma paziņojumā norādītajiem atlases kritērijiem. Ja ir pietiekams skaits kandidātu, kas atbilst atlases kritērijiem, ECB uzaicina vismaz trīs atbilstošus kandidātus, kuri atbilst atlases kritērijiem, iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājumu uz konkursu nosūta vienlaicīgi visiem kandidātiem, kas uzaicināti iesniegt piedāvājumu.

5.   Pēc piedāvājumu novērtēšanas ECB var risināt sarunas ar pretendentiem, lai saskaņotu viņu piedāvājumus ar ECB prasībām. ECB var uzsākt sarunas ar:

a)

pretendentu, kas novērtēts kā labākais. Ja sarunas ar labāko pretendentu neizdodas, ECB var uzsākt sarunas ar pretendentu, kas novērtēts kā nākamais labākais; vai

b)

reizē ar vairākiem pretendentiem, kuru piedāvājums vislabāk atbilst piešķiršanas kritērijiem. Sarunām pielaisto pretendentu skaitu var pakāpeniski ik pēc posma samazināt, piemērojot līguma paziņojumā vai uzaicinājumā uz konkursu noteiktos piešķiršanas kritērijus.

Pirms sarunu uzsākšanas ECB informē visus pretendentus, kuri drīkst piedalīties sarunās, par to, kā sarunas norisināsies.

6.   Sarunas var aptvert pretendentu tehniskos piedāvājumus, finansiālos piedāvājumus un līguma noteikumus un nosacījumus, ja konkursa procedūras darbības joma netiek būtiski izmainīta. ECB var arī uzaicināt pretendentus iesniegt pārstrādātu piedāvājumu. Sarunu laikā ECB nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, kas uzaicināti piedalīties sarunās.

7.   Pēc sarunu pabeigšanas ECB piešķir līgumu pretendentam, kura piedāvājums vislabāk atbilst līguma paziņojumā vai uzaicinājumā uz konkursu noteiktajiem piešķiršanas kritērijiem.

13. pants

Cenu aptauja

1.   ECB var veikt cenu aptauju 12. panta 1. punktā minētajos gadījumos.

2.   Pēc līguma paziņojuma publicēšanas ieinteresētie piegādātāji var iesniegt pieteikumu dalībai aptaujā. Tie iesniedz savus pieteikumus līguma paziņojumā norādītajā termiņā un sniedz ECB pieprasīto dokumentāciju.

3.   ECB pārbauda kandidātu atbilstību un novērtē pieteikumu atbilstību līguma paziņojumā norādītajiem atlases kritērijiem. ECB uzaicina vismaz trīs atbilstošus kandidātus piedalīties aptaujā un iesniedz viņiem pieprasījumu iesniegt priekšlikumu, izklāstot ECB vajadzības. Aptaujas mērķis ir identificēt un noteikt risinājumu, kas vislabāk var apmierināt ECB vajadzības. ECB ar kandidātiem var apspriest visus līguma aspektus. Uzaicināto kandidātu skaits ir pietiekams, lai nodrošinātu patiesu konkurenci. Ja to skaits ir mazāks par minimālo skaitu, ECB var turpināt procedūru ar visiem kandidātiem, kuri atbilst atlases kritērijiem.

4.   Aptauju veic līguma paziņojumā norādītajā termiņā. Aptaujas laikā ECB nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem dalībniekiem. ECB nedrīkst sniegt nekādu informāciju, kura dažiem dalībniekiem varētu sniegt priekšrocības salīdzinājumā ar pārējiem, vai atklāt pārējiem dalībniekiem risinājumus vai citu konfidenciālu informāciju bez aptaujā iesaistītā dalībnieka īpašas rakstiskas atļaujas.

5.   Ja tas paredzēts līguma paziņojumā, ECB var veikt aptauju vairākos secīgos posmos, lai samazinātu aptaujas posmā apspriežamo risinājumu skaitu. ECB turpina aptauju, kamēr tā var identificēt risinājumu vai risinājumus, kuri spēj apmierināt tās vajadzības. ECB izraugās izskatāmos risinājumus, piemērojot piešķiršanas kritērijus, kas noteikti līguma paziņojumā vai pieprasījumā iesniegt priekšlikumu.

6.   Paziņojusi par aptaujas noslēgšanu, ECB aicina kandidātus, kas piedalījās aptaujā, iesniegt savus galīgos piedāvājumus, pamatojoties uz aptaujas laikā iesniegtajiem un precizētajiem risinājumiem. ECB var pieprasīt pretendentiem izskaidrot, precizēt vai optimizēt dažus to piedāvājumu aspektus vai apliecināt piedāvājumā iekļautās saistības, ja tādējādi netiek izmainīti būtiski piedāvājuma aspekti un netiek radīts risks izkropļot konkurenci vai radīt diskrimināciju.

7.   ECB novērtē saņemto piedāvājumu atbilstību līguma paziņojumā vai pieprasījumā iesniegt priekšlikumu noteiktajiem piešķiršanas kritērijiem. Pēc novērtējuma pabeigšanas ECB piešķir līgumu pretendentam, kura piedāvājums vislabāk atbilst piešķiršanas kritērijiem, kuri ietver kvalitātes aspektus.

14. pants

Inovāciju partnerība

1.   ECB var piemērot inovāciju partnerības procedūru inovatīvu preču, pakalpojumu vai būvdarbu izstrādei, kas nav pieejami tirgū, un to vēlākai iegādei ar nosacījumu, ka tie atbilst izpildes līmenim maksimālajām izmaksām, par kurām notikusi vienošanās starp ECB un partnerības dalībniekiem.

2.   Pēc līguma paziņojuma publicēšanas ieinteresētie piegādātāji var pieteikties dalībai inovāciju partnerībā. Tie iesniedz savus pieteikumus līguma paziņojumā norādītajā termiņā un sniedzot ECB prasītos dokumentus.

3.   ECB pārbauda kandidātu atbilstību un novērtē pieteikumu atbilstību līguma paziņojumā norādītajiem atlases kritērijiem. ECB uzaicina vismaz trīs atbilstošus kandidātus piedalīties procedūrā un iesniedz viņiem pieprasījumu iesniegt priekšlikumu, izklāstot ECB vajadzības. Uzaicināto kandidātu skaits ir pietiekams, lai nodrošinātu patiesu konkurenci. Ja to skaits ir mazāks par minimālo skaitu, ECB var turpināt procedūru ar visiem kandidātiem, kuri atbilst atlases kritērijiem.

4.   ECB var nolemt izveidot inovāciju partnerību ar vienu partneri vai vairākiem partneriem, kuri atsevišķi veic pētniecības un attīstības darbības.

5.   Inovāciju partnerību strukturē secīgās fāzēs, ievērojot pasākumu secību pētniecības un inovāciju procesā, kas var ietvert preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu. Inovāciju partnerība nosaka starpposma mērķus, kuri jāsasniedz partneriem, un nosaka samaksu pa daļām. Ja to paredz iepirkuma dokumenti, pēc katras fāzes ECB var pārtraukt inovāciju partnerību vai, ja tā ir inovāciju partnerība ar vairākiem partneriem, samazināt partneru skaitu, pārtraucot atsevišķus līgumus.

6.   Ja to paredz iepirkuma dokumenti, sarunas inovācijas partnerības procedūru laikā var notikt secīgos posmos, piemērojot norādītos piešķiršanas kritērijus, lai samazinātu piedāvājumu skaitu, par kuriem notiek sarunas. ECB ar pretendentiem apspriež iesniegto sākotnējo piedāvājumu un visus vēlākos piedāvājumus, izņemot galīgo piedāvājumu, un izmaiņas tehniskajās specifikācijās paziņo pretendentiem, lai tie varētu koriģēt un atkārtoti iesniegt grozītos piedāvājumus. Sarunas neveic par minimālajām prasībām un piešķiršanas kritērijiem.

7.   Attiecīgi piemēro 13. panta 4. punktu.

2. IEDAĻA

Elektroniskais iepirkums

15. pants

Elektroniskas konkursa procedūras

ECB var veikt elektroniskas konkursa procedūras, ievērojot vispārīgās prasības elektroniskiem iepirkumiem, kas noteiktas Direktīvas 2014/24/ES 22. pantā saistībā ar tās IV pielikumu. Šādos gadījumos līguma paziņojumā jo īpaši norāda formālās prasības, kas jāievēro kandidātiem un pretendentiem, un to, kā piekļūt elektroniskajai platformai. ECB var noteikt, ka tā pieņems tikai elektroniskus pieteikumus un piedāvājumus, ja vien nav tehnisku iemeslu saistībā ar vienlīdzīgu pieeju, izmantojamību vai drošību, kas to padara nepraktisku.

16. pants

Elektroniskas izsoles

1.   Atklātās, slēgtās un sarunu procedūrās ECB var izmantot elektroniskas izsoles ar nosacījumu, ka specifikācijas var tikt precīzi noteiktas.

Elektroniska izsole pamatojas:

a)

vai nu tikai uz cenām, ja līgums tiek piešķirts, pamatojoties tikai uz cenu; vai

b)

uz cenām un/vai specifikācijā norādīto piedāvājuma pazīmju jaunām vērtībām, ja līgumu piešķir, pamatojoties uz vislabāko cenas un kvalitātes attiecību.

2.   Ja ECB gatavojas rīkot elektronisku izsoli, tā to norāda līguma paziņojumā. Iepirkuma dokumentos cita starpā iekļauj šādas ziņas:

a)

pazīmes un vērtības, kas ir elektroniskās izsoles priekšmets, ja šādas pazīmes ir aprēķināmas un tās var izteikt skaitliski vai procentuāli;

b)

jebkādus iesniedzamo vērtību ierobežojumus, kas izriet no specifikācijām;

c)

informāciju, kas tiks darīta pieejama pretendentiem elektroniskās izsoles laikā un attiecīgā gadījumā – laiku, kad tā tiks darīta viņiem pieejama;

d)

būtisku informāciju par elektroniskās izsoles procesu;

e)

nosacījumus, ar kādiem pretendenti varēs iesniegt izsoles piedāvājumus, jo īpaši minimālās starpības, kādas attiecīgā gadījumā tiks pieprasītas izsolē; un

f)

jebkuru būtisku informāciju par elektronisko aprīkojumu, kāds tiks izmantots, un risinājumi un tehniskās specifikācijas, lai tam pieslēgtos.

3.   Elektronisko izsoli uzsāk tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas un to sākotnējās novērtēšanas. Visi atbilstošie pretendenti, kuri atbilst atlases kritērijiem un kuru piedāvājumi atbilst tehniskajām specifikācijām un nav nepilnīgi, nepieņemami vai nederīgi, tiek reizē uzaicināti iesniegt jaunas cenas un/vai jaunas vērtības.

4.   Uzaicinājumam pievieno attiecīgā piedāvājuma pilnīga novērtējuma rezultātu. Tajā norāda elektroniskās izsoles sākuma datumu un laiku un sniedz norādījumus par individuālu savienojumu ar elektronisko aprīkojumu. Elektroniskā izsole nesākas ātrāk kā divas darba dienas pēc dienas, kad nosūtīti uzaicinājumi. Uzaicinājumā arī norāda matemātisko formulu, kādu izmantos elektroniskajā izsolē, lai noteiktu automātisku pārkārtojumu pa vietām, pamatojoties uz iesniegtajām jaunajām cenām un/vai jaunajām vērtībām. Izņemot gadījumus, kuros ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, pamatojoties tikai uz cenu, šajā formulā iekļauj visu to kritēriju svērumu, kas noteikti, lai atrastu ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kā norādīts līguma paziņojumā vai iepirkuma dokumentos. Šajā nolūkā jebkurus diapazonus iepriekš samazina līdz konkrētām vērtībām. Ja atļauti varianti, katram variantam norāda atsevišķu formulu.

5.   Elektroniskā izsole var notikt secīgos posmos. Katrā posmā ECB nekavējoties paziņo visiem pretendentiem vismaz pietiekamu informāciju, lai viņi jebkurā laikā varētu novērtēt savu salīdzinošo izvietojumu vērtējumā. Tā var arī paziņot citu informāciju, kas attiecas uz citām iesniegtajām cenām vai vērtībām, ja tas paredzēts piedāvājumu iepirkuma dokumentos. Tā var arī jebkurā brīdī paziņot, cik pretendentu piedalās attiecīgajā izsoles posmā. Tomēr ECB nevienā elektroniskās izsoles posmā neatklāj pretendentu identitāti.

6.   ECB slēdz elektronisko izsoli pēc tam, kad beidzies termiņš, kas norādīts uzaicinājumā piedalīties izsolē. Termiņu var izteikt kā konkrētu datumu un laiku vai kā laika posmu, kādam jāpaiet pēc tam, kad iesniegts pēdējais piedāvājums ar jaunām cenām vai vērtībām. ECB uzaicinājumā norāda grafiku izsolēm, ko rīko pa posmiem.

7.   Pēc elektroniskās izsoles slēgšanas ECB piešķir līgumu, pamatojoties uz elektroniskās izsoles rezultātiem.

17. pants

Elektroniskie katalogi

1.   Ja tiek izmantoti elektroniski komunikāciju līdzekļi, ECB var lūgt piedāvājumus iesniegt elektronisku katalogu veidā vai elektronisko katalogu iekļaut piedāvājumā.

2.   Ja tiek pieļauta vai prasīta piedāvājumu iesniegšana elektronisko katalogu veidā, ECB:

a)

to norāda līguma paziņojumā;

b)

iepirkuma dokumentos norāda visu vajadzīgo informāciju saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 22. panta 6. punktu attiecībā uz kataloga formātu, izmantoto elektronisko aprīkojumu un tehniskā savienojuma kārtību un specifikācijām.

3.   Elektroniskos katalogus izveido kandidāti vai pretendenti, lai piedalītos attiecīgā procedūrā saskaņā ar ECB noteiktajām tehniskajām specifikācijām un formātu, ievērojot elektronisko komunikāciju rīku prasības un jebkuras papildu prasības, ko ECB noteikusi saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 22. pantu.

4.   Ja pamatnolīgums noslēgts ar vairāk nekā vienu piegādātāju, izmantojot elektroniskos katalogus, konkursa atkārtota atvēršana attiecībā uz konkrētiem līgumiem var notikt, pamatojoties uz atjauninātiem katalogiem. Šādā gadījumā ECB var:

a)

uzaicināt pretendentus atkārtoti iesniegt to elektroniskos katalogus, kas pielāgoti attiecīgā līguma prasībām; vai

b)

ja to paredz iepirkuma dokumenti, paziņo pretendentiem, ka ECB plāno savākt no jau iesniegtajiem elektroniskajiem katalogiem informāciju, kas vajadzīga, lai apkopotu piedāvājumus attiecīgajam līgumam.

Ja konkurss atkārtoti atvērts saskaņā ar b) apakšpunktu, ECB paziņo pretendentiem datumu un laiku, kurā informācija tiks savākta, un dod tiem iespēju atteikties no šādas informācijas vākšanas. ECB paredz pietiekamu laiku starp paziņojuma sniegšanu un faktisko informācijas savākšanu. Pirms ECB piešķir līgumu attiecīgajam pretendentam ir iespēja apstiprināt, ka šādi apkopotais piedāvājums nesatur būtiskas kļūdas.

5.   Ja tiek izmantota dinamiska iepirkumu sistēma, ECB var pieprasīt, ka dalības lūgumam pievieno elektronisku katalogu, pamatojoties uz kuru var tikt piešķirti konkrēti līgumi, piedāvājumus apkopojot saskaņā ar 4. punkta b) apakšpunktu. Šādā gadījumā ECB informē kandidātus par savu nolūku piedāvājumus apkopot ar šādas procedūras palīdzību, un kandidāti aizpilda iesniegtos elektroniskos katalogus. Alternatīvi ECB var pieprasīt piedāvājumus īpašam līgumam iesniegt elektroniskā kataloga formātā.

3. IEDAĻA

Īpaši noteikumi noteikta veida līgumiem

18. pants

Pamatnolīgumi

1.   ECB var izmantot pamatnolīgumus, ja tā regulāri slēdz līgumus par līdzīgām precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, nespējot noteikt konkrētus daudzumus, izpildes laikus vai detalizētas prasības.

2.   Lai noslēgtu pamatnolīgumu, ECB ievēro procedūras, kādas izklāstītas 10.–12. pantā attiecībā uz visiem posmiem līdz pat pamatnolīguma piešķiršanai. Ja ECB gatavojas noslēgt pamatnolīgumu ar vairākiem piegādātājiem, tā piešķir vismaz trīs nolīgumus, ja pietiekams skaits piegādātāju atbilst atlases un piešķiršanas kritērijiem. Līguma paziņojumā norāda piešķiramo pamatnolīgumu darbības jomu un skaitu.

Uz pamatnolīgumiem balstītos konkrētos līgumus piešķir saskaņā ar šajā pantā noteiktajām procedūrām.

3.   Ja pamatnolīgums noslēgts ar vienu piegādātāju, konkrētos līgumus, kas balstīti uz šo nolīgumu, piešķir pamatnolīgumā paredzēto noteikumu ietvaros. ECB, cik tas nepieciešams, var pieprasīt, lai piegādātājs rakstveidā papildina savu sākotnējo piedāvājumu. Ar šādu papildu piedāvājumu netiek būtiski izmainīti pamatnolīgumā paredzētie noteikumi un nosacījumi.

4.   Ja pamatnolīgums noslēgts ar vairākiem piegādātājiem, konkrētos līgumus var piešķirt:

a)

piemērojot pamatnolīgumos noteiktos kritērijus, konkursu neatverot atkārtoti;

b)

ja šādi kritēriji nav noteikti – atkārtoti atverot konkursu starp piegādātājiem, ar kuriem noslēgts pamatnolīgums; vai

c)

dažos gadījumos piemērojot pamatnolīgumos noteiktos kritērijus un atkārtoti neatverot konkursu, kā noteikts a) apakšpunktā, un citos gadījumos atkārtoti atverot konkursu piegādātājiem, ar kuriem noslēgts pamatnolīgums, kā noteikts b) apakšpunktā, ar nosacījumu, ka pamatnolīguma iepirkuma dokumenti, kas paredz iespēju izvēlēties kādu no šīm iespējām, satur saistošus objektīvus kritērijus šādas izvēles izdarīšanai un norāda noteikumus, uz kuriem var attiekties atkārtota konkursa atvēršana.

Ja konkurss tiek atkārtoti atvērts saskaņā ar b) apakšpunktu, ECB piešķir konkrētu līgumu, ievērojot šādu procedūru:

ECB uzaicina piegādātājus rakstveidā iesniegt piedāvājumu termiņā, kas noteikts pieprasījumā iesniegt priekšlikumu. Pamatnolīguma iepirkuma dokumentos norāda kritērijus, pamatojoties uz kuriem tiks piešķirts konkrētais līgums, tos vajadzības gadījumā sīkāk papildinot pieprasījumā iesniegt priekšlikumu,

piegādātāji rakstveidā iesniedz savu piedāvājumu ECB noteiktajā termiņā, un

ECB, pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem, kas noteikti pieprasījumā iesniegt priekšlikumu, piešķir konkrētu līgumu pretendentam, kurš iesniedzis labāko piedāvājumu.

Ja konkurss atkārtoti atvērts saskaņā ar b) vai c) apakšpunktu, piemēro attiecīgi 36. panta 1. un 2. punktu.

19. pants

Dinamiskas iepirkuma sistēmas

1.   ECB var iepirkt standartizētas, viegli pieejamas preces, pakalpojumus un būvdarbus, izmantojot dinamiskas iepirkuma sistēmas. Šīs sistēmas ir pilnībā elektroniskas, brīvi pieejamas, un piegādātāji tām piekļūst bez maksas. Šī procedūra notiek atbilstoši 11. pantā noteiktajiem slēgto procedūru noteikumiem, ja vien šajā pantā nav noteikts citādi.

2.   Lai izveidotu dinamisku iepirkuma sistēmu, ECB:

a)

publicē līguma paziņojumu, kurā nosaka, ka tiek izmantota dinamiska iepirkumu sistēma, norādot ar sistēmas palīdzību veicamo pirkumu raksturu, tās derīguma termiņu, atlases un piešķiršanas kritērijus un visu vajadzīgo informāciju attiecībā uz izmantoto elektronisko aprīkojumu un tehniskā savienojuma kārtību un specifikācijas. Paziņojumā norāda termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām, kurā piegādātāji var pieteikties dalībai; un

b)

piedāvā ar elektroniskiem līdzekļiem neierobežotu, tiešu un pilnīgu piekļuvi konkursa nosacījumiem un jebkādiem papildu dokumentiem no paziņojuma publicēšanas brīža līdz sistēmas darbības beigām.

3.   Sistēma visu savu darbības laiku ir atvērta jebkuram piegādātājam, kurš atbilst atlases kritērijiem un ir iesniedzis pieteikumu, kas atbilst konkursa nosacījumiem. Pieteikumu saņemšanai nepiemēro citus laika ierobežojumus. Pretendenti var uzlabot savus pieteikumus jebkurā laikā, ja tie aizvien atbilst konkursa nosacījumiem. Tie bez liekas kavēšanās informē ECB par izmaiņām, kas varētu ietekmēt to atbilstību vai spēju pildīt līgumu. ECB var lūgt pretendentiem iesniegt atjauninātus pierādījumus attiecībā uz to atbilstību.

4.   ECB 10 dienu laikā pārbauda pretendentu atbilstību un atlases kritēriju ievērošanu, pamatojoties uz to pieteikumiem. Tā arī pārbauda, vai pieteikumi atbilst konkursa nosacījumiem. ECB pēc iespējas ātrāk informē pretendentus par to, vai tie pielaisti dinamiskajai iepirkuma sistēmai.

5.   Par katru konkrētu līgumu, kura vērtība ir vienāda ar 4. panta 3. punktā noteikto robežlielumu vai lielāka par to, nosūta atsevišķu uzaicinājumu uz konkursu. ECB uzaicina visus pretendentus, kuri pielaisti sistēmai, iesniegt piedāvājumu pienācīgā termiņā, kas nav īsāks par 15 dienām. ECB, pamatojoties uz līguma paziņojumā noteiktajiem piešķiršanas kritērijiem, piešķir līgumu pretendentam, kurš iesniedzis labāko piedāvājumu. Attiecīgā gadījumā uzaicinājumā uz konkursu šos kritērijus var formulēt precīzāk.

6.   Ja konkrēta līguma vērtība ir mazāka par 4. panta 3. punktā noteiktajiem robežlielumiem, ECB var saskaņā ar 35. pantā noteikto procedūru uzaicināt trīs vai piecus pretendentus, kas pielaisti sistēmai.

7.   Dinamiskā iepirkuma sistēma nevar darboties ilgāk par četriem gadiem, izņemot gadījumus, kuros tās pagarināšana ir pienācīgi pamatota un kuros pagarināšanas iespēja tika paredzēta līguma paziņojumā.

20. pants

Koncesijas līgumi

Šis lēmums regulē koncesijas līgumu piešķiršanas procedūru, ievērojot šādus pielāgojumus:

a)

aprēķinot koncesijas līgumu paredzamo vērtību, ņem vērā paredzamo kopējo apgrozījumu bez PVN, kuru radīs līgumslēdzējs, pildot koncesijas līgumu tā darbības laikā;

b)

koncesijas līgumu termiņš vienmēr ir ierobežots. Darbības laiks nav ilgāks par periodu, attiecībā uz kuru var pamatoti uzskatīt, ka tajā koncesionārs atgūs veiktos ieguldījumus un gūs finansiālu peļņu.

4. IEDAĻA

Iepirkuma procedūras sākšana

21. pants

Plānoto iepirkumu publicēšana

1.   Ja ECB nolemj īstenot konkursa procedūru saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, tā publicē līguma paziņojumu Oficiālajā Vēstnesī un ECB tīmekļa vietnē. Attiecīgos gadījumos ECB var ievietot sludinājumus citos atbilstošos plašsaziņas līdzekļos. Paziņojumus ECB tīmekļa vietnē un citos plašsaziņas līdzekļos nepublicē pirms paziņojuma publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī. Ja ir neatbilstības starp dažādām paziņojuma versijām, tad Oficiālajā Vēstnesī publicēto versiju uzskata par autentisku, un tai ir prioritāte pār citām versijām.

2.   ECB var publicēt iepriekšēju informatīvu paziņojumu, norādot to līgumu paredzamo kopējo vērtību pa pakalpojumu vai preču grupu kategorijām, kā arī to būvdarbu līgumu būtiskās pazīmes, ko tā gatavojas piešķirt budžeta gadā.

3.   Neierobežojot citus šī lēmuma noteikumus, jebkurā Oficiālajā Vēstnesī publicētajā paziņojumā ir iekļauta vismaz Direktīvas 2014/24/ES V pielikuma attiecīgajā daļā noteiktā informācija. Līgumu paziņojumos norāda to, vai līgums tiks piešķirts, ņemot vērā zemāko cenu.

22. pants

Uzaicinājums izteikt ieinteresētību

1.   ECB var izmantot uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, ja tā vēlas piešķirt vairākus līgumus, kas attiecas uz vienu un to pašu iepirkuma priekšmetu vai līdzīgiem iepirkuma priekšmetiem. Šī procedūra notiek atbilstoši 11. pantā noteiktajiem slēgto procedūru noteikumiem, ja vien šajā pantā nav noteikts citādi.

2.   Piemērotu piegādātāju saraksta izveides nolūkā ECB Oficiālajā Vēstnesī publicē līguma paziņojumu, norādot vismaz piešķiramo līgumu priekšmetu, ilgumu, atbilstības un atlases kritērijus un termiņu to pieteikumu saņemšanai, kas tiks izskatīti sastādot piemēroto piegādātāju sarakstu.

3.   Saraksts ir spēkā ne ilgāk kā četrus gadus pēc dienas, kurā līguma paziņojums nosūtīts Oficiālajam Vēstnesim. Piegādātājs var pieteikties iekļaušanai sarakstā jebkurā laikā, izņemot trīs mēnešus pirms tā derīguma termiņa beigām. Pieteikumam pievieno līguma paziņojumā norādītos dokumentus. Piegādātāji savus pieteikumus iesniedz līguma paziņojumā norādītajā termiņā.

4.   Pēc pieteikumu saņemšanas ECB pārbauda kandidātu atbilstību un novērtē pieteikumu atbilstību līguma paziņojumā norādītajiem atlases kritērijiem. ECB iekļauj sarakstā visus kandidātus, kuri atbilst atbilstības un atlases kritērijiem. ECB pēc iespējas ātrāk informē kandidātus par to, vai tie iekļauti sarakstā.

5.   Sarakstā iekļautie piegādātāji bez liekas kavēšanās informē ECB par izmaiņām, kas varētu ietekmēt to atbilstību vai spēju pildīt līgumu. Turklāt šādi piegādātāji, ja tie to uzskata par nepieciešamu, ECB var izsniegt atjauninātus vai papildinātus dokumentus.

6.   Ja ECB vēlas piešķirt līgumu, kura iespējamā vērtība ir mazāka par 4. panta 3. punktā noteiktajām robežvērtībām, tā, ja iespējams, uzaicina vajadzīgo skaitu sarakstā iekļauto piegādātāju iesniegt konkursa piedāvājumu saskaņā ar 35. pantā izklāstīto kārtību. ECB, ņemot vērā piešķiramo līgumu, uzaicina piegādātājus, kuri vislabāk atbilst līguma paziņojumā minētajiem izvēles kritērijiem.

7.   Ja ECB vēlas piešķirt līgumu, kura iespējamā vērtība ir vienāda ar 4. panta 3. punktā noteiktajiem robežlielumiem vai lielāka par tiem, tā Oficiālajā Vēstnesī publicē vienkāršotu līguma paziņojumu, kurā aprakstīts konkrētais līgums. Ieinteresētie piegādātāji, kuri vēl nav iekļauti sarakstā, pieteikumu par iekļaušanu sarakstā var iesniegt termiņā, kas norādīts vienkāršotajā līguma paziņojumā un kas nav īsāks par 15 dienām no dienas, kurā publicēšanai nosūtīts vienkāršotais līguma paziņojums. Pēc saņemto pieteikumu izvērtēšanas ECB uzaicina vismaz piecus sarakstā iekļautos piemērotos piegādātājus iesniegt konkursa piedāvājumu ar nosacījumu, ka ir pieejams pietiekams piegādātāju skaits. ECB, ņemot vērā piešķiramo līgumu, izvēlas piegādātājus, kuri vislabāk atbilst līguma paziņojumā minētajiem izvēles kritērijiem. Attiecīgi piemēro 11. panta 4. un 5. punktu.

8.   Šī panta 6. un 7. punktā minētajos gadījumos ECB var lūgt sarakstā iekļautos piegādātājus sniegt atjauninātu informāciju un dokumentus, kas attiecas uz atbilstības un izvēles kritēriju izpildi.

23. pants

Pieteikumu un piedāvājumu saņemšanas termiņi

1.   Neskarot šajā pantā noteiktos minimālos termiņus, ECB, nosakot termiņus piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, jo īpaši ņem vērā līguma sarežģītību un piedāvājumu sagatavošanai nepieciešamo laiku.

2.   Atklātām procedūrām minimālais termiņš piedāvājumu saņemšanai ir 35 dienas no dienas, kurā Oficiālajam Vēstnesim nosūtīts līguma paziņojums.

3.   Slēgto procedūru, sarunu procedūru, cenu aptauju, inovāciju partnerību un skiču konkursu gadījumā:

a)

minimālais termiņš pieteikumu saņemšanai ir 30 dienas no dienas, kurā Oficiālajam Vēstnesim nosūtīts līguma paziņojums; un

b)

minimālais termiņš piedāvājumu saņemšanai ir 30 dienas no dienas, kurā pretendentiem nosūtīts uzaicinājums uz konkursu.

4.   Ja Oficiālajā Vēstnesī publicēts iepriekšējs informatīvs paziņojums, kurā ietverta Direktīvas 2014/24/ES 48. panta 2. punktā izklāstītā informācija un kurš nosūtīts ne vēlāk kā 35 dienas un ne agrāk kā 12 mēnešus pirms līguma paziņojuma, minimālais termiņš piedāvājumu saņemšanai parasti var tikt saīsināts līdz 15 dienām atklātām procedūrām un 10 dienām slēgtām procedūrām.

5.   Termiņi piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai var tikt saīsināti par piecām dienām, ja tiek izmantots pilnībā elektronisks iepirkums un ja netiek piemērots 4. punkts.

6.   Atklātās procedūrās, slēgtās procedūrās un sarunu procedūrās ECB var piemērot paātrinātu procedūru, ja pienācīgi pamatotas steidzamības dēļ šajā pantā noteiktie termiņi nevar tikt ievēroti praksē. Tādā gadījumā piemēro šādus minimālos termiņus:

a)

atklātās procedūrās termiņš piedāvājumu saņemšanai nav mazāks kā 15 dienas no dienas, kurā nosūtīts līguma paziņojums; un

b)

slēgtās procedūrās un sarunu procedūrās termiņš pieteikumu saņemšanai nav mazāks kā 15 dienas no dienas, kurā nosūtīts līguma paziņojums, un termiņš piedāvājumu saņemšanai nav mazāks kā 10 dienas no dienas, kurā pretendentiem nosūtīts uzaicinājums uz konkursu.

7.   ECB var pirms termiņa beigām pagarināt līguma paziņojumā vai iepirkuma dokumentos noteiktos termiņus, ja tā ievērojami maina iepirkuma dokumentus, vai citos pienācīgi pamatotos gadījumos, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu.

24. pants

Uzaicinājums uz konkursu

1.   Uzaicinājumus uz konkursu nosūta visiem pretendentiem reizē.

2.   Uzaicinājumā uz konkursu iekļauj vismaz:

a)

atsauci uz līguma paziņojumu;

b)

ja vajadzīgs, pilnīgu informāciju par to, ka iepirkuma dokumenti pieejami elektroniski, un to, kā tiem piekļūt;

c)

konkursa formālās prasības, jo īpaši piedāvājumu saņemšanas termiņu, adresi, uz kuru piedāvājumi jāsūta, valodu vai valodas, kādās piedāvājumi jāsagatavo, piedāvājuma iesniegšanas formu un laika posmu, kādā piedāvājumam aizvien jābūt spēkā;

d)

iespējas attiecībā uz papildu būvdarbiem, pakalpojumiem un precēm, kā arī iespējamo līguma atjaunošanas un pagarinājumu skaitu, ja tāda iespēja paredzēta;

e)

pretendentu iesniedzamo dokumentu sarakstu; un

f)

līguma piešķiršanas kritēriju salīdzinošo svērumu vai attiecīgā gadījumā – šādu kritēriju nozīmi sarūkošā secībā, ja tas nav norādīts līguma paziņojumā.

3.   Uzaicinājumā uz konkursu iekļauj arī:

a)

eksemplāru ar specifikācijām, kurās noteiktas ECB prasības vai, ja tiek rīkota cenu aptauja – eksemplāru ar pieprasījumu iesniegt piedāvājumu, kurā noteiktas ECB vajadzības;

b)

līguma projekta eksemplāru, ECB vispārējos noteikumus un nosacījumus vai tāda dokumenta eksemplāru, kurā norādītas līguma galvenās pazīmes; un

c)

jebkādu citu dokumentāciju, ko ECB uzskata par būtisku.

25. pants

Specifikācijas

1.   ECB iepirkuma dokumentos nosaka savas tehniskās specifikācijas, ievērojot piemērojamos tiesību aktus un tehniskos standartus.

2.   Specifikācijās konkrētu preču, avotu vai ražošanas procesu var norādīt tikai tad, ja līguma priekšmeta pietiekami precīzs vispārīgs apraksts nav iespējams un ja kandidāti var piedāvāt citas līdzvērtīgas preces.

3.   ECB norāda pierādījumus, piem., apzīmējumus, sertifikātus un atbilstības novērtējumus, jo īpaši jebkurus vides sertifikātus, ko tā pieprasa no kandidātiem, lai apliecinātu atbilstību specifikācijām. Šādiem pierādījumiem jābūt iegūstamiem caurredzamā veidā. Citus pierādījumus pieņem, ja tie ir tehniski līdzvērtīgi.

4.   Specifikācijas un prasītie pierādījumi ir nepieciešami un proporcionāli, lai sasniegtu iepirkuma mērķus, un tie balstās uz objektīviem un nediskriminējošiem apsvērumiem, kas ļauj izvairīties no nepamatotiem konkurences ierobežojumiem.

5.   ECB var ļaut iesniegt variantus, kas atšķiras no specifikācijām. Tādos gadījumos tā sniedz skaidru informāciju par variantu pieļaujamo diapazonu, formālajām un satura prasībām un metodoloģiju, saskaņā ar kuru tiks salīdzināti galvenie piedāvājumi un varianti.

5. IEDAĻA

Informācijas sniegšana

26. pants

Saziņa ar kandidātiem un pretendentiem

1.   Konkursa procedūras laikā kandidāti un pretendenti sazinās vienīgi ar ECB norādīto(-ajām) kontaktpersonu(-ām). Saziņas līdzekļiem jābūt vispārēji pieejamiem un nediskriminējošiem.

2.   Kandidāti un pretendenti iesniedz savus pieteikumus un piedāvājumus rakstveidā saskaņā ar līguma paziņojumā un uzaicinājumā uz konkursu noteiktajām prasībām.

3.   Kandidāti vai pretendenti var rakstveidā iesniegt ECB jautājumus par līguma paziņojumu, uzaicinājumu uz konkursu vai apstiprinošiem dokumentiem saskaņā ar līguma paziņojumā vai uzaicinājumā uz konkursu paredzēto procedūru. ECB atbild uz šādiem jautājumiem saprātīgos termiņos un anonīmi paziņo atbildes visiem kandidātiem vai pretendentiem, ja tās ir būtiskas tiem visiem.

4.   ECB nodrošina, ka informāciju, ko iesniedz kandidāti un pretendenti, apstrādā un uzglabā saskaņā ar konfidencialitātes un integritātes principiem un – attiecībā uz iesniegtajiem personu datiem – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (9).

27. pants

Papildu dokumentācijas un skaidrojumu pieprasījumi

Pēc pieteikumu vai piedāvājumu atvēršanas ECB var pieprasīt kandidātiem vai pretendentiem pienācīgā termiņā iesniegt, papildināt, precizēt vai pabeigt informāciju vai iesniegto dokumentāciju, kuras trūkst, ir nepabeigta vai ir kļūdaina vai kura rada tādu iespaidu. Šādi lūgumi tiek veikti, pilnībā ievērojot vienlīdzīgas attieksmes un caurredzamības principus, jo īpaši tie nevar sniegt priekšrocības, uzlabot konkurētspēju vai mainīt pieteikuma vai piedāvājuma noteikumus.

28. pants

Labojumi iepirkuma dokumentos

1.   Ja ECB pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāj neprecizitāti, izlaidumu vai jebkāda cita veida kļūdu līguma paziņojuma, uzaicinājuma uz konkursu vai apstiprinošo dokumentu tekstā, tā labo kļūdu un rakstiski informē visus kandidātus vai pretendentus.

2.   Ja kandidāti vai pretendenti uzskata, ka ECB prasības, kas noteiktas līguma paziņojumā, uzaicinājumā uz konkursu vai apstiprinošajos dokumentos, ir nepilnīgas, nekonsekventas vai nelikumīgas vai ka ECB vai citi kandidāti vai pretendenti pārkāpuši piemērojamos iepirkuma noteikumus, tie savus iebildumus paziņo ECB 15 dienu laikā pēc tam, kad tie uzzinājuši par šādu neatbilstību. Ja šīs neatbilstības skar uzaicinājumu uz konkursu vai citus dokumentus, ko nosūtījusi ECB, paziņojuma termiņš sākas no dienas, kad dokumenti saņemti. Pārējos gadījumos paziņojuma termiņš sākas no brīža, kad kandidāti vai pretendenti uzzinājuši par šīm neatbilstībām vai kad var pamatoti uzskatīt, ka tie par šīm neatbilstībām varēja uzzināt. ECB tad var vai nu izlabot, vai papildināt prasības, vai novērst neatbilstību, kā pieprasīts, vai noraidīt pieprasījumu, norādot noraidījuma iemeslus. Iebildumus, par kuriem ECB nav paziņots minētajā termiņā, vairs nevar izvirzīt vēlākā posmā.

6. IEDAĻA

Novērtēšana

29. pants

Vispārīgie principi

1.   Pieteikumus un piedāvājumus neatver pirms iesniegšanas termiņa beigām. Pieteikumus un piedāvājumus atver vismaz divu ECB darbinieku klātbūtnē un atvēršanu protokolē. Kandidāti vai pretendenti nevar piedalīties atvēršanā, ja vien nav noteikts citādi.

2.   ECB novērtē visu piedāvājumu atbilstību piešķiršanas kritērijiem, kā noteikts 32. pantā pēc tam, kad tā:

pārbaudījusi konkursa formālo prasību ievērošanu,

pārbaudījusi pretendentu atbilstību saskaņā ar 30. pantu un

novērtējusi, vai izpildīti atlases kritēriji saskaņā ar 31. pantu.

3.   ECB piešķir līgumu pretendentam, kurš vislabāk atbilst piešķiršanas kritērijiem.

4.   Novērtēšanas procesu un rezultātu dokumentē novērtēšanas ziņojumā.

30. pants

Kandidātu un pretendentu atbilstība

1.   Visas fiziskas un juridiskas personas, kas ir Savienības rezidenti vai atrodas Savienībā, ir tiesīgas piedalīties konkursa procedūrās, ievērojot turpmākos punktus. Konkursa procedūras uz vienlīdzīgiem noteikumiem ir atvērtas arī visām fiziskām un juridiskām personām, kas ir rezidentes vai atrodas valstī, kura ratificējusi Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīgumu par valsts iepirkumu vai noslēgusi ar Savienību divpusēju nolīgumu par iepirkumu – saskaņā ar šo nolīgumu nosacījumiem. Piegādātājiem no citām valstīm var ļaut piedalīties pēc ECB pašas ieskatiem.

2.   Piegādātāju uz laiku izveidotas grupas var piedalīties konkursa procedūrās ar līguma paziņojumā vai uzaicinājumā uz konkursu paredzētajiem nosacījumiem. ECB var pieprasīt uz laiku izveidotām grupām pieņemt konkrētu juridisku formu, ja līgums tiek piešķirts tām un ja šī forma nepieciešama līguma pienācīgai izpildei. Pagaidu grupu dalībnieki par līguma izpildi atbild solidāri.

3.   Kandidāti vai pretendenti iesniedz tikai vienu pieteikumu vai piedāvājumu. ECB no dalības var izslēgt kandidātus vai pretendentus, kas iesniedz atsevišķu pieteikumu vai piedāvājumu un kas:

a)

ir dalībnieki saistīto uzņēmumu grupā, kurā ir arī citi kandidāti vai pretendenti;

b)

ir dalībnieki pagaidu grupā kopā ar citiem kandidātiem vai pretendentiem;

c)

piedāvā ievērojamu līguma daļu apakšuzņēmēja statusā piešķirt citiem kandidātiem vai pretendentiem,

ja ir pazīmes, ka tie saņēmuši informāciju par citu kandidātu vai pretendentu pieteikumu vai piedāvājumu, vai ja vairāku pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšana traucē brīvai konkurencei kandidātu vai pretendentu starpā.

4.   ECB izslēdz kandidātus vai pretendentus no dalības, ja tie vai to pārvaldības struktūras ar galīgu spriedumu notiesāti par dalību kriminālā organizācijā, korupciju, krāpšanu, terorismu vai tā finansēšanu, naudas atmazgāšanu, bērnu darbu vai cita veida cilvēktirdzniecību, kā noteikts Direktīvas 2014/24/ES 57. panta 1. punktā, vai par jebkuru citu nelikumīgu darbību, ar ko nodarīts kaitējums Savienības, ECB vai NCB finanšu interesēm.

5.   ECB var jebkurā brīdī liegt kandidātiem vai pretendentiem piedalīties, ja tie:

a)

ir bankrotējuši, tiek likvidēti, ir pakļauti administrēšanai vai ir jebkurā līdzīgā situācijā, kas noteikta nacionālajos normatīvajos aktos;

b)

tie ir vainīgi smaga dienesta pārkāpuma izdarīšanā, kas liek apšaubīt viņu integritāti;

c)

nav izpildījuši savas saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts, kurā tie dibināti, vai līguma izpildes vietas valsts tiesību aktu noteikumiem;

d)

tie demonstrējuši nozīmīgus vai ilgstošus trūkumus cita publiska kontrakta izpildē vai saistībā ar to pienākumiem saskaņā ar vides, sociālajām vai darba tiesībām;

e)

uz tiem pašiem vai viņu vadību, darbiniekiem vai aģentiem attiecas interešu konflikts, kuru nevar novērst ar mazāk stingriem pasākumiem;

f)

vainojami būtiskā datu sagrozīšanā, sniedzot ECB pieprasīto informāciju; vai

g)

tie vēršas pie citiem kandidātiem vai pretendentiem nolūkā ierobežot konkurenci vai mēģināt negodīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu iepirkuma procedūrā.

6.   Kandidātiem vai pretendentiem jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviena no 4. un 5. punktā minētajām situācijām, un jāiesniedz līguma paziņojumā vai uzaicinājumā uz konkursu norādītie pierādījumi. Ja šādi apstākļi rodas procedūras laikā, attiecīgais kandidāts vai pretendents par to informē ECB bez nepamatotas vilcināšanās. Kandidāti vai pretendenti var iesniegt pierādījumus, lai demonstrētu to atbilstību, neraugoties uz izslēgšanas pamatu esamību.

7.   Ja kandidāts vai ar kandidātu saistīts uzņēmums bijis iesaistīts iepirkuma procedūras sagatavošanā, piem., sniedzot padomus par iepirkumu stratēģiju vai specifikāciju izstrādi, ECB veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu godīgu kompetenci un vienādu informācijas līmeni visiem kandidātiem. ECB var izslēgt kandidātu vai uzņēmumu no procedūras, ja tas nepieciešams šādam nolūkam. Pirms izslēgšanas kandidātam vai uzņēmumam jādod iespēja pierādīt, ka to iepriekšējā iesaiste neizkropļo konkurenci.

8.   Kandidātu vai pretendentu, uz kuru attiecas kāda no 4. un 5. punktā minētajām situācijām, ECB uz pienācīgu laiku var izslēgt no dalības turpmākajās konkursa procedūrās. ECB lēmumu par izslēgšanu pieņem un tā darbības laiku nosaka, ievērojot proporcionalitātes principu, ņemot vērā a) pārkāpuma, rīcības vai bankrota smagumu, b) laiku, kurš pagājis no pārkāpuma, rīcības vai bankrota izdarīšanas brīža, c) pārkāpuma, rīcības vai bankrota ilgumu un atkārtošanos, d) attiecīgā piegādātāja nolūku vai neuzmanības pakāpi, kā arī e) piegādātāja veiktos pasākumus, lai novērstu līdzīgus pārkāpumus nākotnē. izslēgšanas periods nav ilgāks par 10 gadiem no dienas, kad tas izsniegts piegādātājam. Pirms pieņemt lēmumu par piegādātāja izslēgšanu, ECB piegādātājam dod iespēju paust viņa viedokli, izņemot gadījumus, ja izslēgšanas pamatā esošie fakti konstatēti spēkā stājušās spriedumā. ECB par savu lēmumu un tā pieņemšanas iemesliem piegādātājam paziņo rakstveidā.

31. pants

Atlases kritēriji

1.   ECB līguma paziņojumā norāda atlases kritērijus, pēc kuriem tiks novērtētas kandidāta vai pretendenta spējas izpildīt līgumu. Atlases kritēriji attiecas uz kandidāta vai pretendenta pilnvarām un piemērotību veikt attiecīgo profesionālo darbību, to ekonomisko un finanšu situāciju un to tehniskajām vai profesionālajām spējām. Atlases kritēriji ir nepieciešami un proporcionāli, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un sasniegtu līguma mērķus.

2.   ECB var noteikt minimālās prasības, par kuru zemāks līmenis tās izraudzītajiem kandidātiem vai pretendentiem nevar būt. Minimālās prasības norāda līguma paziņojumā.

3.   ECB līguma paziņojumā norāda, kādi dokumenti kandidātiem vai pretendentiem jāiesniedz kā pierādījums to finanšu, ekonomiskajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām. Jo īpaši var būt jāsniedz Eiropas Vienotais iepirkuma dokuments, kas norādīts Direktīvas 2014/24/ES 59. pantā, dokumenti eCertis vai sertifikāti, ko izsniegušas apstiprinātu piegādātāju nacionālās datu bāzes. Pieprasītā dokumentācija nepārsniedz to, kas nepieciešams saistībā ar līguma objektu, un ņem vērā piegādātāju likumīgās intereses jo īpaši attiecībā uz to tehnisko un komercnoslēpumu aizsardzību.

4.   Ja tādu ārkārtēju iemeslu dēļ, ko ECB uzskata par pamatotiem, pretendents vai kandidāts nevar iesniegt pieprasītos dokumentus, tas var pierādīt savas spējas jebkādiem citiem līdzekļiem, ko ECB uzskata par atbilstošiem un līdzvērtīgiem.

5.   Piegādātājs attiecīgā gadījumā un saistībā ar konkrētu līgumu var izmantot citu organizāciju spējas neatkarīgi no tā, kāds ir tā attiecību ar šīm organizācijām juridiskais raksturs. Tādā gadījumā tas pierāda ECB, ka tam būs resursi, kas nepieciešami tā rīcībā esošā līguma izpildei, un ka iestāde pati ir atbilstoša dalībai konkursa procedūrās saskaņā ar 30. pantu. Ar tādiem pašiem nosacījumiem uz laiku izveidotas piegādātāju grupas var izmantot grupas dalībnieku spējas.

32. pants

Piešķiršanas kritēriji

1.   ECB piešķir līgumu pretendentam, kurš iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.

2.   Ja šajā lēmumā nav noteikts citādi, ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, pamatojoties uz:

tikai cenu vai izmaksām,

labāko cenas un kvalitātes koeficientu, vai

tikai kvalitāti, ja konkursa preču, būvdarbu un pakalpojumu attiecīgā cena vai izmaksas ir fiksētas.

3.   Cenas vai izmaksu elements, ciktāl iespējams, ņem vērā lietošanas cikla izmaksas, piem., izmaksas, kas saistītas ar iegādi, izmantošanu, uzturēšanu, un cikla beigu preces, būvdarbus un pakalpojumus. Izmaksas attiecībā uz vides ietekmi, kas saistīta ar precēm, būvdarbiem un pakalpojumiem to lietošanas cikla laikā, arī var ņemt vērā. Cenas un izmaksas ņem vērā vienīgi tad, ja tās var tikt noteiktas un pārbaudītas.

4.   Labāko cenas un kvalitātes koeficientu nosaka, pamatojoties uz kritērijiem, kas ietver kvalitatīvos, vides un/vai sociālos aspektus, kuri saistīti ar līguma saturu, piem.,:

a)

kvalitāti, t. sk. tehniskos rādītājus, estētiskās un funkcionālās īpašības, pieejamību, dizainu visiem lietotājiem, sociālās, vides un inovatīvās īpašības, kā arī tirdzniecību un tās nosacījumus;

b)

organizatorisko struktūru, darbinieku kvalifikāciju un pieredzi, kuri norīkoti pildīt līgumu, ja darbinieku kvalitātei var būt ievērojama ietekme uz līguma izpildes līmeni; vai

c)

pēcpārdošanas pakalpojumus un tehnisko palīdzību, piegādes nosacījumus, piem., piegādes datumu, piegādes procesu un piegādes laiku, vai darbu pabeigšanas laiku.

5.   Visi piešķiršanas kritēriji ir saistīti ar līguma priekšmetu, kas var ietvert vairākus posmus saistībā ar konkursa preču, būvdarbu vai pakalpojumu lietošanas ciklu, piem., to ražošanu, nodrošināšanu vai tirdzniecību.

6.   Līguma paziņojumā vai uzaicinājumā uz konkursu, vai cenu aptaujas gadījumā priekšlikumu lūgumā norāda, kā tiks noteikts ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar 2. punktu.

33. pants

Neparasti zemas cenas piedāvājumi

1.   ECB pieprasa rakstiski pamatot cenas vai izmaksas konkursos, kuras liekas neparasti zemas attiecībā uz konkursa precēm, būvdarbiem vai pakalpojumiem. Šāds lūgums jo īpaši var attiekties uz:

a)

ražošanas procesa, pakalpojumu sniegšanas vai celtniecības metodes saimniecisko struktūru;

b)

izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem vai jebkādiem pretendentam pieejamiem ārkārtīgi labvēlīgiem nosacījumiem;

c)

piedāvājumā norādīto izpildes rezultātu oriģinalitāti;

d)

spēkā esošo vides, sociālā nodrošinājuma un darba tiesību aktu ievērošanu vietā, kurā tiks realizēti, nodrošināti vai piegādāti izpildes rezultāti; un

e)

pretendenta iespējām saņemt valsts atbalstu.

2.   Pēc pretendenta sniegtās informācijas izvērtēšanas ECB var noraidīt neparasti zemas cenas piedāvājumus, jo īpaši šādos gadījumos:

ja pretendenta sniegtā informācija nav pietiekama, lai pamatotu cenu vai izmaksu zemo līmeni,

ja piedāvājums un papildus sniegtā informācija nesniedz pietiekamu pārliecību par pienācīgu līguma izpildi,

ja pretendents saņēmis valsts atbalstu, ja vien pretendents ECB noteiktā pietiekami ilgā termiņā pierāda, ka šis atbalsts piešķirts likumīgi saskaņā ar procedūrām un lēmumiem, kas noteikti Savienības noteikumos par valsts atbalstu.

3.   ECB noraida piedāvājumus, kas ir neparasti zemi, jo pārkāpts jebkurš no 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem noteikumiem.

7. IEDAĻA

Rezultātu paziņošana

34. pants

Atlases un piešķiršanas lēmumu paziņošana

1.   ECB savu lēmumu paziņo rakstiski un bez nepamatotas kavēšanās visiem kandidātiem vai pretendentiem, kuru pieteikumi vai piedāvājumi tiek noraidīti.

2.   Piešķiršanas lēmuma paziņojumu nosūta vismaz 10 dienas pirms līguma parakstīšanas no ECB puses, ja paziņojumu nosūta pa faksu vai elektroniskā ceļā, vai vismaz 15 dienas pirms līguma parakstīšanas, ja izmanto citus komunikācijas līdzekļus.

3.   Kandidāti un pretendenti 15 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var lūgt ECB norādīt viņu pieteikuma vai piedāvājuma noraidīšanas iemeslus un sniegt visu ar pieteikuma vai piedāvājuma izvērtēšanu saistīto dokumentu kopijas. Nesekmīgie pretendenti, kuru piedāvājums bija pieņemams, var arī lūgt veiksmīgā pretendenta nosaukumu, kā arī tā piedāvājuma galvenās pazīmes un salīdzinošās priekšrocības. Viņi saskaņā ar 4. punktu var arī lūgt visu ar veiksmīgā pretendenta piedāvājuma izvērtēšanu saistīto dokumentu kopijas.

4.   ECB var izlemt nesniegt noteiktu informāciju, ja šādas informācijas atklāšana ietekmētu citu piegādātāju likumīgās komerciālās intereses, traucētu likuma piemērošanu, ierobežotu godīgu kompetenci piegādātāju starpā vai citādi būtu pretrunā sabiedrības interesēm.

5.   ECB saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES prasībām Oficiālajā Vēstnesī publicē līguma piešķiršanas paziņojumu. Paziņojumu Oficiālajam Vēstnesim nosūta 30 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

III NODAĻA

IEPIRKUMA PROCEDŪRA LĪGUMIEM PAR SUMMĀM, KAS MAZĀKAS PAR ROBEŽLIELUMIEM, UN 6. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTAJIEM PAKALPOJUMU LĪGUMIEM

35. pants

Procedūras norise

Līgumus, kuru paredzamā vērtība ir mazāka par 4. panta 3. punktā noteiktajām robežvērtībām, un 6. panta 2. punktā minētos pakalpojumu līgumus piešķir saskaņā ar turpmāk norādīto procedūru.

1.

Ja preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas līguma vērtība bez PVN ir EUR 50 000 vai vairāk un būvdarbu līguma vērtība ir EUR 500 000 vai vairāk, ECB uzaicina vismaz piecus atbilstošus piegādātājus, ja tādi ir pieejami, iesniegt piedāvājumu.

2.

Ja līguma vērtība bez PVN ir mazāka par šīm robežvērtībām, bet ir EUR 20 000 vai vairāk, ECB uzaicina vismaz trīs atbilstošus piegādātājus, ja tādi ir pieejami, iesniegt piedāvājumu.

3.

Ja līguma vērtība bez PVN ir EUR 750 000 vai vairāk, ECB līguma paziņojumu publicē Oficiālajā Vēstnesī. Piegādātājus, kas uzaicināti piedalīties konkursa procedūrā, izvēlas, balstoties uz saņemtajām atbildēm. Piedalīties konkursa procedūrā var uzaicināt arī citus piegādātājus, kas atbilst tiem pašiem kritērijiem.

4.

Ja līguma vērtība bez PVN ir mazāka par EUR 750 000, ECB izraugās piegādātājus, kas uzaicināti piedalīties konkursa procedūrā, no pretendentiem, kas pielaisti dinamiskai iepirkuma sistēmai, vai, ja šāda sistēma nav izveidota, no piemēroto piegādātāju saraksta, kas sastādīts pēc uzaicinājuma izteikt ieinteresētību. Ja šāds saraksts nav izveidots, ECB izvēlas piegādātājus, kas uzaicināti piedalīties, pēc savas izvēles, balstoties uz pienācīgu tirgus analīzi un ņemot vērā iespējamo pārrobežu interesi, kas apliecina piegādātāju atbilstību un interesi piedalīties procedūrā. Tirgus analīze var ietvert paziņojuma par līguma iespēju publicēšanu elektroniskā iepirkuma sistēmā. ECB var arī publicēt līguma paziņojumu savā tīmekļa vietnē vai izmantojot citus atbilstošus plašsaziņas līdzekļus. Šādā gadījumā piegādātājus, kas uzaicināti piedalīties konkursa procedūrā, izvēlas, balstoties uz saņemtajām atbildēm. Piedalīties konkursa procedūrā var uzaicināt arī citus piegādātājus, kas atbilst tiem pašiem kritērijiem.

5.

ECB izsaka piegādātājiem, kuri uzaicināti piedalīties konkursa procedūrā, lūgumu sniegt priekšlikumu, lūgumā norādot ECB prasības, iesniegšanas procedūru un kritērijus līguma piešķiršanai. Nosakot termiņu piedāvājumu iesniegšanai, ECB ņem vērā līguma sarežģītību un piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo laiku.

6.

Novērtē saņemto piedāvājumu atbilstību formālajiem, atlases un piešķiršanas kritērijiem, kas noteikti pieprasījumā iesniegt priekšlikumu. Pēc rakstveida piedāvājumu novērtēšanas ECB var sākt sarunas ar pretendentiem, ja šāda iespēja tika minēta pieprasījumā iesniegt priekšlikumu. Sarunas var risināt kā secīgas sarunas, lai noteiktu pretendentu izvietojuma secību, vai arī kā paralēlas sarunas ar vairākiem pretendentiem, kuru piedāvājums vislabāk atbilst līguma piešķiršanas kritērijiem.

7.

ECB piešķir līgumu pretendentam, kura piedāvājums vislabāk atbilst piešķiršanas kritērijiem, kas noteikti pieprasījumā iesniegt priekšlikumu.

8.

Procedūru veic saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem vispārējiem principiem. Atbilstoši tam piemēro arī 13. panta 5. un 6. punktu, 26., 27., 28., 30 un 33. pantu.

36. pants

Paziņošana par piešķiršanas lēmumu un līgumslēdzēju saraksts

1.   Pēc piešķiršanas lēmuma pieņemšanas ECB bez nepamatotas kavēšanās rakstveidā informē pretendentus par konkursa procedūras rezultātu.

2.   Pretendenti 15 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var lūgt ECB norādīt viņu piedāvājuma noraidīšanas iemeslus un sniegt visu ar piedāvājuma izvērtēšanu saistīto dokumentu kopijas.

3.   ECB katru gadu publicē to līgumu sarakstu, kuru vērtība ir lielāka par EUR 50 000 un kas piešķirti saskaņā ar 35. pantu, vai attiecībā uz kuriem noteikts izņēmums saskaņā ar 6. panta 1. punktu. Sarakstā norāda to līgumslēdzēju vārdus vai nosaukumus, kuriem līgumi piešķirti, kā arī līgumu priekšmetu un vērtību. Par līgumiem, uz kuriem attiecas 6. panta 2. punkts un kuru vērtība ir lielāka par EUR 750 000, ECB publicē līguma piešķiršanas paziņojumu Oficiālajā Vēstnesī.

37. pants

Tieša piešķiršana

ECB var piešķirt līgumus, pamatojoties uz vienu piedāvājumu, ja līguma paredzamā vērtība ir mazāka par EUR 20 000 bez PVN.

IV NODAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

38. pants

Konkursa procedūru atcelšana

1.   ECB jebkurā brīdī pirms līguma parakstīšanas var atcelt konkursa procedūru, un kandidāti vai pretendenti nav tiesīgi uz nekādu kompensāciju.

2.   ECB lēmumā par atcelšanu ievēro 3. panta 1. punktā noteiktos vispārējos principus.

3.   ECB pamato lēmumu un vērš uz to kandidātu vai pretendentu uzmanību.

39. pants

Pārsūdzības procedūra

1.   Publiskās konkursa procedūrās, kas paredzētas II nodaļā, kandidāti/pretendenti 15 dienu laikā pēc 34. panta 3. punktā norādītās informācijas saņemšanas var rakstveidā apstrīdēt ECB lēmumu noraidīt viņu pieteikumu vai piedāvājumu, vai, ja informācija netiek pieprasīta, – 15 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 34. panta 1. punktu. Pārsūdzībā iekļauj visu apstiprinošo informāciju un pamatotus iebildumus.

2.   Pārsūdzību adresē ECB Pārsūdzību izskatīšanas valdei (PIV). Ja PIV uzskata, ka lēmums noraidīt pārsūdzētāja pieteikumu vai piedāvājumu pārkāpj šo lēmumu vai iepirkuma tiesību vispārējos principus, tā dod rīkojumu atkārtot konkursa procedūru vai tās daļas vai arī pieņem galīgo lēmumu. Citos gadījumos pārsūdzību noraida. PIV rakstveidā paziņo pārsūdzības iesniedzējam par savu lēmumu viena mēneša laikā pēc pārsūdzības saņemšanas. Lēmumā norāda iemeslus, uz kuriem tas pamatots.

3.   Pārsūdzībai nav atliekošas iedarbības. PIV var apturēt iepirkuma procedūru vai līguma piešķiršanu, ja tā uzskata to par nepieciešamu.

40. pants

Jurisdikcija

Jebkurš strīds starp ECB un piegādātāju saistībā ar šo lēmumu vai konkrētu iepirkuma procedūru ir ekskluzīvā Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijā. Ja ir pieejama 39. pantā noteiktā pārsūdzības procedūra, pārsūdzības iesniedzējs nogaida ECB lēmumu par pārsūdzību, pirms tas vēršas ar šo jautājumu Tiesā. Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteikto termiņu skaitījums sākas no brīža, kad piegādātājs saņēmis pārsūdzības lēmumu.

41. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 15. aprīlī un atceļ un aizstāj Lēmumu ECB/2007/5.

2.   Konkursa procedūras, kas sāktas pirms šī lēmuma stāšanās spēkā, tiek pabeigtas, un piešķirto līgumu pārvalda saskaņā ar Lēmumu ECB/2007/5. Šīs normas nolūkiem tiek uzskatīts, ka iepirkuma procedūra sākas dienā, kurā līguma paziņojums tika nosūtīts Oficiālajam Vēstnesim, vai, ja šāds paziņojums nav nepieciešams, dienā, kurā ECB uzaicināja vienu vai vairākus piegādātājus iesniegt piedāvājumu vai priekšlikumu.

3.   Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās jālasa saskaņā ar II pielikumā izklāstīto atbilstības tabulu.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 9. februārī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.

(2)  Lēmums ECB/2007/5 (2007. gada 3. jūlijs), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (OV L 184, 14.7.2007., 34. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(6)  Padomes Regula Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (OV 17, 6.10.1958., 385/58. lpp.).

(7)  Lēmums ECB/2008/17 (2008. gada 17. novembris), ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (OV L 319, 29.11.2008., 76. lpp.).

(8)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/280 (2014. gada 13. novembris) par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2014/44) (OV L 47, 20.2.2015., 29. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūras un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

PAKALPOJUMI, UZ KURIEM ATTIECAS 6. PANTA 2. PUNKTS

CPV kods

Apraksts

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [apkalpojošā personāla piegāžu pakalpojumi]; 79624000-4 [Medmāsu personāla piegāžu pakalpojumi] un 79625000-1 [Medicīniskā personāla piegāžu pakalpojumi] no 85000000-9 līdz 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Privātās mājsaimniecības ar nodarbinātajiem] un 98513000-2 līdz 98514000-9 [Darba spēka pakalpojumi mājsaimniecībām, Aģentūru darbinieku pakalpojumi mājsaimniecībām, Garīdzniecības pakalpojumi mājsaimniecībām, Pagaidu darbinieki mājsaimniecībās, Apkalpotāju pakalpojumi]

Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi

85321000-5 un 85322000-2, 75000000-6 [Administrācijas, aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pakalpojumi], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; no 79995000-5 līdz 79995200-7; no 80000000-4 Izglītības un apmācību pakalpojumi līdz 80660000-8; no 92000000-1 līdz 92700000-8

79950000-8 [Izstāžu, gadatirgu un kongresu organizācijas pakalpojumi], 79951000-5 [Semināru organizācijas pakalpojumi], 79952000-2 [Pasākumu pakalpojumi], 79952100-3 [Kultūras pasākumu organizācijas pakalpojumi], 79953000-9 [Festivālu organizācijas pakalpojumi], 79954000-6 [Svinību organizācijas pakalpojumi], 79955000-3 [Modes šovu organizācijas pakalpojumi], 79956000-0 [Gadatirgu un izstāžu organizācijas pakalpojumi]

Administratīvie sociālie, izglītības, veselības aizsardzības un kultūras pasākumi

75300000-9

Obligātie sociālās nodrošināšanas pakalpojumi

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Pabalstu pakalpojumi

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 un 98130000-3

Citi sabiedriskie, sociālie un personiskie pakalpojumi, t. sk. pakalpojumi, ko sniedz arodbiedrības, politiskās organizācijas, jaunatnes asociācijas un citi dalības organizāciju pakalpojumi

98131000-0

Reliģiskie pakalpojumi

55100000-1 līdz 55410000-7; 55521000-8 līdz 55521200-0 [55521000-8 Ēdināšanas pakalpojumi mājsaimniecībām, 55521100-9 Mobilie ēdināšanas pakalpojumi, 55521200-0 Maltīšu piegādes pakalpojumi] 55520000-1 Ēdināšanas pakalpojumi, 55522000-5 Ēdināšanas pakalpojumi transporta uzņēmumiem, 55523000-2 Ēdināšanas pakalpojumi citiem uzņēmumiem vai citām iestādēm, 55524000-9 Skolu ēdināšanas pakalpojumi

55510000-8 Ēdnīcu pakalpojumi, 55511000-5 Ēdnīcu un citi ierobežota klientu loka kafetēriju pakalpojumi, 55512000-2 Ēdnīcu pārvaldības pakalpojumi, 55523100-3 Skolu maltīšu pakalpojumi

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

79100000-5 līdz 79140000-7; 75231100-5;

Juridiskie pakalpojumi, ciktāl uz tiem neattiecas 2. panta 3. punkta j) apakšpunkts

75100000-7 līdz 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 līdz 75131000-3

Citi administratīvie pakalpojumi un valdības pakalpojumi

75200000-8 līdz 75231000-4

Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai

75231210-9 līdz 75231230-5; 75240000-0 līdz 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Ar cietumiem saistīti pakalpojumi, sabiedriskās drošības un glābšanas pakalpojumi

79700000-1 līdz 79721000-4 [Izmeklēšanas un drošības pakalpojumi, Drošības pakalpojumi, Signalizācijas kontroles pasākumi, Sargu pakalpojumi, Novērošanas pakalpojumi, Sekošanas sistēmu pakalpojumi, Bēgļu izsekošanas pakalpojumi, Patrulēšanas pakalpojumi, Identifikācijas žetonu izsniegšanas pakalpojumi, Izmeklēšanas pakalpojumi un detektīvu aģentūru pakalpojumi] 79722000-1 [Grafoloģijas pakalpojumi], 79723000-8 [Atkritumi analīzes pakalpojumi]

izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi

98900000-2 [Pakalpojumi, ko sniedz eksteritoriālas organizācijas un struktūras] un 98910000-5 [Pakalpojumi, kas raksturīgi starptautiskās organizācijām un struktūrām]

Starptautiskie pakalpojumi

64000000-6 [Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi], 64100000-7 [Pasta un kurjeru pakalpojumi], 64110000-0 [Pasta pakalpojumi], 64111000-7 [Pasta pakalpojumi saistībā ar avīzēm un periodiskajiem izdevumiem], 64112000-4 [Pasta pakalpojumi saistībā ar vēstulēm], 64113000-1 [Pasta pakalpojumi saistībā ar pakām], 64114000-8 [Pasta nodaļu pakalpojumi], 64115000-5 [Pastkastīšu izīrēšana], 64116000-2 [Pasta pēc pieprasījuma pakalpojumi], 64122000-7 [Iekšējā biroja pasta un kurjeru pakalpojumi]

Pasta pakalpojumi

50116510-9 [Riepu atjaunošanas pakalpojumi], 71550000-8 [Kalēja pakalpojumi]

Dažādi pakalpojumi


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Lēmums ECB/2007/5

Šis lēmums

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

21. pants

11. pants

10. pants

12. pants

11. pants

13. pants

12. pants

14. pants

13. pants

15. pants

18. pants

16. pants

19. pants

16.a pants

22. pants

17. pants

16. pants

18. pants

23. pants

19. panta 3. punkts

15. pants

19. panta 1., 2., 4. un 5. punkts

26. pants

20. pants

27. pants

21. pants

28. pants

22. pants

24. pants

23. pants

29. pants

24. pants

30. pants

25. pants

31. pants

26. pants

32. pants

27. pants

33. pants

28. pants

34. pants

29. pants

35. pants

30. pants

36. pants

31. pants

37. pants

32. pants

38. pants

33. pants

39. pants

34. pants

40. pants

35. pants

41. pants


Top