EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/245 z dne 9. februarja 2016 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 45/15


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/245

z dne 9. februarja 2016

o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/2)

(prenovitev)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.6 Statuta,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (1) in zlasti člena 19 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2007/5 (2) je bil večkrat spremenjen in njegova vsebina se je bistveno spremenila. Ker so potrebne nadaljnje spremembe, ga je treba zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Evropska centralna banka (ECB) je zavezana načelu stroškovne učinkovitosti ter si pri oddaji naročil proizvodov, storitev in gradenj prizadeva dosegati najvišjo vrednost za vložena sredstva.

(3)

Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je nadomestila Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4). Za ECB ne velja niti navedena direktiva niti Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(4)

ECB spoštuje splošna načela prava naročil, kakor izhajajo iz Direktive 2014/24/EU in Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

(5)

Člen 6 Uredbe Sveta št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (6), določa, da lahko institucije Unije v svojem poslovniku določijo, kateri jeziki naj se uporabljajo v posebnih primerih.

(6)

Sklep ECB/2008/17 (7) določa okvir za skupno naročanje Eurosistema –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE I

SPLOŠNA PRAVILA

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„naročila“ pomenijo pisno sklenjene odplačne pogodbe med ECB in enim ali več dobavitelji, katerih predmet je izvedba gradenj, dobava proizvodov ali opravljanje storitev;

2.

„naročila blaga“ pomenijo naročila, katerih predmet je nakup, zakup ali najem proizvodov ali nakup proizvodov na obroke s pridržanim lastništvom z nakupno pravico ali brez nje. Naročilo, katerega predmet je dobava proizvodov ter ki obsega tudi stranska namestitvena in inštalacijska dela, se obravnava kot naročilo blaga;

3.

„naročila storitev“ pomenijo naročila, razen tistih iz točke 2, katerih predmet je opravljanje storitev. Naročilo, katerega predmet je opravljanje storitev in ki vključuje dejavnosti v zvezi z gradnjami, ki so samo stranske glede na glavni predmet naročila, se obravnava kot naročilo storitev;

4.

„naročila gradenj“ pomenijo naročila, razen tistih iz točk 2 in 3, katerih predmet je bodisi izvedba bodisi projektiranje in izvedba gradenj. „Gradnja“ pomeni zaključeno visoko ali nizko gradnjo kot celoto, ki je samozadostna pri izpolnjevanju gospodarske ali tehnične funkcije;

5.

„koncesije“ pomenijo naročila, katerih predmet je opravljanje storitev ali izvedba gradenj, pri katerih je plačilo predvsem v obliki dovoljenja ECB za uporabo teh gradenj ali opravljanje storitev za druge;

6.

„pogodbene dobave“ pomenijo gradnje, ki jih je treba izvesti, storitve, ki jih je treba opraviti, ali proizvode, ki jih je treba dobaviti na podlagi pogodbe;

7.

„partnerstvo za inovacije“ pomeni postopek, v katerem se lahko kateri koli dobavitelj prijavi za sodelovanje in pri katerem ECB vzpostavi partnerstvo z enim ali več kandidati, ki jih sprejme v ta postopek, s ciljem, da se razvijejo in kupijo inovativni proizvodi, storitve ali gradnje;

8.

„dinamični nabavni sistem“ pomeni v celoti elektronski postopek za nakup proizvodov, ki se splošno uporabljajo in katerih značilnosti, kakor so splošno dostopne na trgu, izpolnjujejo zahteve ECB;

9.

„okvirni sporazum“ pomeni sporazum med ECB in enim ali več dobavitelji, katerega namen je določitev pogojev, s katerimi se uredijo posamezna naročila, ki se oddajo v posameznem obdobju, zlasti v zvezi s ceno in, kjer je primerno, predvideno količino;

10.

„dobavitelj“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali javni subjekt ali skupino takih oseb in/ali subjektov, ki na trgu ponujajo izvedbo gradenj, dobavo proizvodov ali opravljanje storitev;

11.

„kandidat“ pomeni dobavitelja, ki je predložil prijavo za sodelovanje v omejenem postopku, postopku s pogajanji, konkurenčnem dialogu ali partnerstvu za inovacije;

12.

„ponudnik“ pomeni dobavitelja, ki je predložil ponudbo;

13.

„naročila za raziskave in razvoj na področju zaščite bankovcev“ pomenijo naročila v zvezi s teoretičnim delom ali praktičnimi poizkusi, analizami ali raziskavami v nadzorovanih pogojih z namenom:

pridobivanja novih znanj ali razvijanja novih ali izboljšanih materialov, postopkov izdelave ali naprav za pripravo za tisk, izdelavo, prevoz, izdajanje, preverjanje pristnosti ali uničevanje eurobankovcev, vključno s pripomočki za tiskanje eurobankovcev, ali

uvajanja izdelave novih ali izboljšanih materialov, izdelkov ali naprav za pripravo za tisk, izdelavo, prevoz, izdajanje, preverjanje pristnosti in uničevanje eurobankovcev, vključno s pripomočki za tiskanje eurobankovcev.

Naročila za raziskave in razvoj na področju zaščite bankovcev ne vključujejo naročil za poskusno tiskanje eurobankovcev;

14.

„odprti postopek“ pomeni postopek, v katerem lahko kateri koli zainteresiran dobavitelj predloži ponudbo;

15.

„omejeni postopek“ pomeni postopek, v katerem se lahko kateri koli dobavitelj prijavi za sodelovanje, ponudbo pa lahko predložijo samo tisti kandidati, ki jih povabi ECB;

16.

„postopek s pogajanji“ pomeni postopek, v katerem se ECB posvetuje z dobavitelji, ki jih izbere, in se z enim ali več temi dobavitelji pogaja o pogojih katerega koli naročila;

17.

„konkurenčni dialog“ pomeni postopek, v katerem se lahko kateri koli dobavitelj prijavi za sodelovanje in v katerem ECB opravi dialog s kandidati, ki jih sprejme v ta postopek, s ciljem oblikovati eno ali več primernih možnosti, s katerimi se lahko izpolnijo njene zahteve;

18.

„elektronska dražba“ pomeni ponavljajoči se postopek, ki vključuje elektronski sistem, v katerem se predstavijo nove cene, popravljene navzdol, in/ali nove vrednosti za nekatere elemente ponudb, ter ki sledi popolni začetni oceni ponudb in omogoča razvrščanje ponudb z metodami samodejnega ocenjevanja;

19.

„povabilo k oddaji ponudbe“ pomeni povabilo kandidatom ali dobaviteljem, da predložijo ponudbo, v katerem se določijo postopek, zahteve ECB in pogodbeni pogoji;

20.

„dnevi“ pomenijo koledarske dneve;

21.

„pisen“ ali „pisno“ pomeni kateri koli izraz, sestavljen iz besed ali številk, ki se lahko prebere, natisne in nato pošlje, vključno z informacijami, ki se pošiljajo in hranijo z elektronskimi sredstvi;

22.

„razpis za prijavo interesa“ pomeni postopek za določitev seznama primernih dobaviteljev, ki so lahko povabljeni k sodelovanju v postopkih oddaje naročil.

Člen 2

Področje uporabe

1.   ECB odda naročila blaga, storitev in gradenj ter podeli koncesije za svoj račun v skladu s tem sklepom.

2.   ECB lahko v skladu s tem sklepom izvede tudi skupne razpisne postopke za svoj račun in v imenu ene ali več nacionalnih centralnih bank (NCB), nacionalnih nadzornih organov, institucij in organov Unije in/ali mednarodnih organizacij. V teh primerih ECB v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila podrobneje določi: (a) druge organe, ki sodelujejo kot naročniki, in (b) predvideno strukturo pogodbenih razmerij.

3.   Ta sklep se ne uporablja za:

(a)

sporazume o sodelovanju:

(i)

ki so namenjeni izpolnjevanju javnih nalog Eurosistema ali Evropskega sistema centralnih bank ter jih sklenejo ECB in NCB, ali

(ii)

ki so namenjeni izpolnjevanju javnih nalog ter jih sklenejo ECB in druge institucije in organi Unije, mednarodne organizacije ali javni organi,

če se pri sodelovanju upoštevajo le vidiki javnega interesa, zlasti doseganje skupnih, netržnih ciljev, in če stranke opravijo manj kot 20 % zadevnih dejavnosti na odprtem trgu;

(b)

postopke oddaje naročil, v katerih sodeluje ECB in jih organizirajo: (i) institucije in organi Unije; (ii) mednarodne organizacije ali (iii) javni organi, v vsakem od teh primerov pod pogojem, da so pravila, ki urejajo te postopke oddaje naročil, v skladu s splošnimi načeli prava naročil Unije;

(c)

naročila bankovcev, ki jih ureja Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) (8);

(d)

izdajo, prodajo, nakup ali prenos vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov in finančne storitve v zvezi s temi transakcijami;

(e)

pridobitev ali najem zemljišč, obstoječih zgradb ali drugih nepremičnin ali z njimi povezanih pravic s kakršnimi koli finančnimi sredstvi;

(f)

pogodbe o zaposlitvi med ECB in njenimi zaposlenimi, sklenjene v skladu s Pogoji za zaposlitev v ECB;

(g)

storitve na področju arbitraže in spravnih postopkov;

(h)

raziskovalne in razvojne storitve, razen če koristi v zvezi s temi storitvami uporablja izključno ECB v lastne namene in če opravljene storitve plača ECB;

(i)

naročila za čas oddajanja ali zagotavljanje programov, ki se oddajo ponudnikom avdiovizualnih ali radijskih medijskih storitev;

(j)

naročila v zvezi s pravnim zastopanjem ECB v sodnih ali arbitražnih postopkih ali v pripravah nanje ter naročila za izključne storitve notarjev, skrbnikov in sodnih uradnikov;

(k)

storitve javnega potniškega prevoza z železnico ali podzemno železnico.

4.   Ta sklep se ne uporablja za naročila med ECB in pravno osebo zasebnega ali javnega prava, ki jo ECB obvladuje podobno kot svoje poslovne enote, kadar pravna oseba izvaja več kot 80 % svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki ji jih je zaupala ECB, in v tej pravni osebi ni neposredne udeležbe zasebnega kapitala, ki zagotavlja kontrolni delež v njej.

5.   ECB lahko v izjemnih primerih izvaja postopke za izbiro fizičnih oseb za članstvo v svetovalnih odborih na visoki ravni, ki pomagajo ECB pri izpolnjevanju njenih nalog. Taki strokovnjaki prejemajo vnaprej določeno fiksno nadomestilo, ki za posameznega strokovnjaka ne presega mejne vrednosti iz člena 4(3)(a). Strokovnjaki so izbrani na podlagi strokovnih izkušenj, pri čemer se uporabijo merila za izbor, ki so v skladu s splošnimi načeli iz člena 3. ECB lahko sprejme poseben sklep, s katerim podrobneje določi postopek in pogoje za izbor.

6.   Ta sklep se uporablja za naslednja naročila, ki jih ECB neposredno subvencionira v deležu, ki presega 50 %:

(a)

naročila gradenj, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od mejnega zneska iz člena 4(3) za naročila gradenj in katerih predmet so dejavnosti nizkih gradenj ali gradbena dela za objekte, ki se uporabljajo za upravne, športne, zdravstvene, rekreacijske in sprostitvene ali šolske in univerzitetne namene;

(b)

naročila storitev, ki so povezana z naročili gradenj iz točke (a), katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od mejnega zneska iz člena 4(3) za naročila storitev.

ECB zagotovi, da se ta naročila oddajo v skladu s tem sklepom, tudi če jih odda drug subjekt ali jih odda ECB v imenu drugega subjekta.

7.   Mešana naročila, ki obsegajo pogodbene dobave, ki jih je mogoče uvrstiti v različne vrste naročil, se oddajo v skladu s pravili in določbami, ki se uporabljajo za pogodbeno dobavo, ki je glavni predmet naročila. Glavni predmet mešanega naročila se določi glede na pogodbeno dobavo z najvišjo ocenjeno vrednostjo, razen če izjemne okoliščine zahtevajo, da je zaradi posebnih lastnosti druga pogodbena dobava glavni predmet naročila.

Člen 3

Splošna načela

1.   Postopki oddaje naročil se izvedejo v skladu s splošnimi načeli preglednosti in javnosti, sorazmernosti, enakega dostopa in enakega obravnavanja, nediskriminacije in poštene konkurence.

2.   ECB vodi postopke oddaje naročil v angleškem jeziku, razen če izjemne okoliščine v zvezi s postopkom ali predmetom naročila zahtevajo uporabo drugih jezikov. ECB dokumentira vse take okoliščine.

Člen 4

Mejne vrednosti naročil

1.   Naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od mejnih zneskov, določenih v odstavku 3, se oddajo v skladu s postopki iz poglavja II.

2.   Naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je nižja od mejnih zneskov, določenih v odstavku 3, se oddajo v skladu s postopki iz poglavja III. Naročila z ocenjeno vrednostjo pod 20 000 EUR se oddajo v skladu s členom 37.

3.   Veljajo naslednji mejni zneski:

(a)

209 000 EUR za naročila blaga in naročila storitev;

(b)

5 225 000 EUR za naročila gradenj in koncesije.

Člen 5

Izračun ocenjene vrednosti naročila

1.   Izračun ocenjene vrednosti naročila temelji na skupnem znesku za plačilo brez DDV, kakor ga oceni ECB, tudi za vse oblike opcij in obnovitev, določene v obvestilu o naročilu. Izračun vsebuje dodatne stroške, zlasti plačila premij, pristojbine, obresti, provizije, potne stroške in stroške nastanitve ter nagrade, plačila in vse druge oblike prejemkov kandidatov ali ponudnikov.

2.   Ocena mora biti veljavna v trenutku, ko se ECB odloči, katero obliko postopka oddaje naročila bo uporabila.

3.   Nobeno naročilo se ne sme razdeliti z namenom, da bi se izognili uporabi postopkov iz tega sklepa. Izračun ocenjene vrednosti naročila ne sme biti narejen z namenom, da se izključi uporaba postopkov, določenih v poglavju II ali členu 35.

4.   Pri izračunu ocenjene vrednosti naročil gradenj se upoštevajo celotni stroški, povezani z izvedbo gradnje, vključno z vrednostjo proizvodov, ki so potrebni za izvedbo gradenj in jih ECB da na razpolago izvajalcu. Vključijo se tudi stroški v zvezi s projektiranjem in z načrtovanjem gradnje, če so del naročila gradnje.

5.   Pri naročilih za stalno dobavo proizvodov in storitev je vrednost, ki jo je treba uporabiti kot osnovo za izračun ocenjene vrednosti naročila, kjer je primerno, naslednja:

(a)

v primeru naročil za določeno obdobje: skupna vrednost za celotno obdobje;

(b)

v primeru naročil za nedoločeno obdobje: mesečna vrednost, pomnožena z 48.

6.   Pri zaporednih naročilih blaga, storitev in gradenj iste vrste temelji izračun ocenjene vrednosti naročila na skupni dejanski vrednosti zaporednih naročil, oddanih v preteklih 12 mesecih. Pri oceni se upoštevajo vse spremembe količine ali vrednosti, za katere se pričakuje, da bodo nastale v 12 mesecih po izvedbi prvotnega naročila.

7.   Če je naročilo razdeljeno na več sklopov ali če je več naročil, ki se oddajajo, med seboj tesno povezanih in imajo isti cilj, se upošteva skupna vrednost vseh sklopov ali posameznih naročil. Če je skupna vrednost enaka ali višja od mejnih zneskov iz člena 4(3), se za vse sklope in naročila uporabljajo postopki iz poglavja II tega sklepa. Vendar pa lahko ECB za posamezne sklope in naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je pri naročilih blaga in storitev nižja od 80 000 EUR, pri naročilih gradenj pa od 1 milijona EUR, uporabi postopek iz člena 35 ali, če pride v poštev, iz člena 37, če skupna ocenjena vrednost vseh sklopov, oddanih na podlagi postopkov iz členov 35 in 37, ne presega 20 % skupne ocenjene vrednosti vseh sklopov.

8.   Vrednost partnerstva za inovacije se izračuna ob upoštevanju najvišje ocenjene vrednosti brez DDV dejavnosti razvoja in raziskav v vseh fazah predvidenega partnerstva ter proizvodov, storitev ali gradenj, ki naj bi jih razvili in naročili ob koncu predvidenega partnerstva.

9.   Vrednost okvirnih sporazumov in dinamičnih nabavnih sistemov se izračuna na podlagi najvišje ocenjene vrednosti brez DDV vseh naročil, predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema.

Člen 6

Izjeme

1.   V naslednjih primerih lahko ECB odstopi od določenih postopkovnih zahtev ali odda naročilo neposredno enemu dobavitelju:

(a)

kadar se lahko naročilo iz neizogibnih razlogov in v skladu z objektivnimi merili odda samo enemu določenemu dobavitelju. Ti razlogi so lahko tehnični, umetniški ali pravni, vključno z izvajanjem izključnih pravic, ustanovljenih v skladu z veljavnim pravom, vendar ne ekonomski;

(b)

kadar zaradi izredne nujnosti, ki je posledica dogodkov, ki jih ECB ni mogla predvideti, ni mogoče upoštevati rokov za postopek oddaje naročila;

(c)

kadar je ECB označila naročilo kot tajno ali kadar morajo izvajanje naročila spremljati posebni varnostni ukrepi, v skladu s pravili ECB o varnosti ali kadar tako zahteva zaščita temeljnih interesov ECB. Naročila za raziskave in razvoj na področju zaščite bankovcev zahtevajo posebne varnostne ukrepe, zato so izvzeta iz zahtev tega sklepa;

(d)

v primeru naročil blaga, kadar se zadevni proizvodi izdelujejo izključno za namene raziskav, poizkusov, študij ali razvoja; ta določba ne vključuje masovne proizvodnje z namenom preživetja na trgu ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja;

(e)

kadar gre za nakup pogodbenih dobav pod posebno ugodnimi pogoji bodisi od dobavitelja, ki dokončno preneha z opravljanjem poslovnih dejavnosti, bodisi od stečajnih ali drugih upraviteljev v okviru stečajnega postopka, na podlagi sporazuma z upniki ali v podobnem postopku v skladu z nacionalnimi zakoni ali drugimi predpisi;

(f)

v primeru pridobitve dodatnih proizvodov na podlagi naročila blaga, s katerimi se nadomestijo prvotni proizvodi ali namestitve ali se poveča njihov obseg, kadar bi zamenjava dobavitelja povzročila nesorazmerne težave pri delovanju in vzdrževanju. Trajanje naročil za take dodatne proizvode ni daljše od treh let; in

(g)

v drugih primerih, ki jih ta sklep izrecno določa.

V vseh primerih iz prvega pododstavka ECB, kadar je le mogoče, ohranja konkurenco več primernih dobaviteljev.

2.   Ne glede na vrednost naročila lahko ECB odda naročilo v skladu s členom 35, če je glavni predmet naročila ena od storitev iz Priloge I.

Člen 7

Trajanje in podaljšanje naročil

1.   Obdobje naročila, vključno z vsemi podaljšanji, ni daljše od štirih let, razen kadar njegov predmet ali drug legitimen razlog upravičuje daljše trajanje.

2.   Če je naročilo sklenjeno za določeno obdobje, se lahko prvotno obdobje podaljša pod naslednjimi pogoji:

(a)

možnost podaljšanja je predvidena v obvestilu o naročilu ali, v primeru postopka iz poglavja III, v opisnem dokumentu;

(b)

podaljšanje je upravičeno in

(c)

podaljšanja so bila upoštevana pri določitvi ustreznega postopka v skladu s členom 4.

3.   Drugače se lahko naročilo za določeno obdobje podaljša samo v primerih iz člena 6(1).

Člen 8

Dodatni proizvodi, storitve in gradnje

1.   ECB lahko pri prvotnem izvajalcu naroči dodatne proizvode, storitve ali gradnje, ne glede na njihovo vrednost, če:

(a)

dokumentacija v zvezi z oddajo naročila vsebuje jasne in natančne določbe o pregledu ali opcijah, ki predvidevajo dodatne proizvode, storitve ali gradnje, in

(b)

so bili dodatni proizvodi, storitve ali gradnje upoštevani pri izračunu vrednosti naročila v skladu s členom 5.

V teh določbah se navedejo obseg in vrsta možnih pregledov ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo. V njih se ne predvidijo pregledi ali opcije, ki bi spremenili splošno naravo prvotnega naročila.

2.   ECB lahko pri izvajalcu naroči dodatne proizvode, storitve ali gradnje, ne glede na njihovo vrednost, če potrebne spremembe prvotnega naročila niso bistvene. Spremembe se štejejo za bistvene, če se z njimi spreminja splošna narava naročila.

Domneva se, da spremembe niso bistvene, če je njihova skupna vrednost nižja od (a) mejnih vrednosti iz člena 4(3) ter (b) 10 % prvotne vrednosti naročil blaga in storitev ali 15 % prvotne vrednosti naročil gradenj.

Vse spremembe, ki presegajo te mejne zneske, se štejejo za bistvene, zlasti če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)

sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka oddaje naročila, omogočili vstop kandidatov, ki prvotno niso bili izbrani, ali sprejetje ponudbe, ki prvotno ni bila sprejeta, ali pa bi v postopek oddaje naročila pritegnili dodatne udeležence;

(b)

sprememba spreminja ekonomsko ravnovesje naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotnem naročilu;

(c)

sprememba znatno širi obseg naročila;

(d)

novi izvajalec zamenja izvajalca, ki mu je bilo oddano prvotno naročilo, v primerih, ki niso določeni v odstavku 4.

3.   Poleg tega lahko ECB pri prvotnem izvajalcu naroči dodatne proizvode, storitve ali gradnje:

(a)

če dodatni proizvodi, storitve ali gradnje postanejo potrebni zaradi okoliščin, ki jih ECB kljub skrbnemu ravnanju ni mogla predvideti, pod pogojem, da sprememba ne spreminja splošne narave prvotnega naročila, ali

(b)

če dodatnih proizvodov, storitev ali gradenj, ki postanejo potrebni, ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to povzročilo velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov.

Vendar vrednost dodatnih proizvodov, storitev ali gradenj v posamičnem primeru ne sme preseči 50 % prvotne vrednosti naročila.

4.   Naročilo je mogoče spremeniti z zamenjavo izvajalca, ki mu je bilo naročilo oddano, z drugim izvajalcem iz enega od naslednjih razlogov:

(a)

nedvoumna, jasna in natančna določba o pregledu ali opcijah;

(b)

drug dobavitelj, ki izpolnjuje enaka merila, kot so se prvotno uporabila za izbiro prvotnega izvajalca, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne povzroči drugih bistvenih sprememb naročila in ni namenjeno izogibanju uporabi določb tega sklepa, ali

(c)

ECB prevzame obveznosti do izvajalčevih podizvajalcev, vključno z obveznostjo neposrednega plačila podizvajalcem, če je to predvideno v naročilu.

5.   ECB v povezavi s prvotnimi naročili, oddanimi v skladu s poglavjem II, objavi obvestilo v Uradnem listu o vseh naročilih dodatnih proizvodov, storitev ali gradenj v skladu z odstavkom 3, če je skupna vrednost dodatnih proizvodov, storitev ali gradenj, ki se naročijo na podlagi takega naročila, višja od 50 % vrednosti prvotnega naročila.

6.   Če ni izpolnjen noben pogoj iz odstavkov 1 do 4, se lahko naročila za dodatne proizvode, storitve ali gradnje oddajo samo v skladu s členoma 4 in 6 tega sklepa.

POGLAVJE II

JAVNI RAZPISNI POSTOPKI

Člen 9

Pregled

1.   ECB odda naročila, katerih ocenjena vrednost je enaka mejnim zneskom iz člena 4(3) ali višja od njih, po odprtem postopku. V upravičenih primerih lahko ECB uporabi omejeni postopek, postopek s pogajanji, konkurenčni dialog ali partnerstvo za inovacije pod pogoji iz členov 11 do 14.

2.   ECB lahko sklene okvirne sporazume ali vzpostavi dinamične nabavne sisteme in na njihovi podlagi odda naročila v skladu s pogoji iz člena 18 oziroma 19.

3.   Postopki iz odstavkov 1 in 2 se lahko dopolnijo z elektronsko dražbo, kakor je opisano v členu 16.

4.   ECB lahko izvede projektne natečaje. Postopek za projektni natečaj se določi v obvestilu o natečaju, ki se objavi v Uradnem listu. Biti mora v skladu s splošnimi načeli za projektne natečaje, vključno z obveščanjem javnosti, preglednostjo in nediskriminacijo ter integriteto in neodvisnostjo ocenjevalne žirije. Merila, ki se uporabljajo za projektne natečaje, lahko vključujejo zlasti merila v zvezi z umetniško vrednostjo zasnove projekta in njeno skladnostjo s proračunom.

5.   ECB podeli koncesije v skladu s členom 20 in splošnimi načeli iz člena 3. Postopek podelitve se določi v obvestilu o naročilu.

ODDELEK 1

Vrste postopkov in vodenje postopka

Člen 10

Odprti postopek

1.   Po objavi obvestila o naročilu lahko vsi zainteresirani dobavitelji zahtevajo povabilo k oddaji ponudbe, če to ni dano na voljo prek elektronskih sredstev. ECB zagotovi povabilo k oddaji ponudbe v šestih dneh od prejema zahteve, če je bila zahteva predložena pravočasno pred iztekom roka za predložitev ponudb.

2.   Zainteresirani ponudniki predložijo svojo ponudbo v roku, ki ga določi ECB, in vključijo vso dokumentacijo, ki jo zahteva ECB.

3.   ECB odda naročilo ponudniku, katerega ponudba najbolje izpolnjuje merila za oddajo, določena v obvestilu o naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe.

Člen 11

Omejeni postopek

1.   ECB lahko uporabi omejeni postopek, če:

(a)

se lahko zahteve ECB opredelijo tako podrobno, da se lahko ponudbe med seboj primerjajo in naročilo odda brez pogajanj s ponudniki, in

(b)

je treba število ponudnikov omejiti iz administrativnih razlogov ali zaradi narave oddaje naročila.

2.   Po objavi obvestila o naročilu se lahko zainteresirani dobavitelji prijavijo za sodelovanje v omejenem postopku. Prijavo predložijo v roku, določenem v obvestilu o naročilu, in predložijo dokumentacijo, ki jo zahteva ECB.

3.   ECB preveri sposobnost kandidatov in oceni prijave glede na merila za izbor, določena v obvestilu o naročilu. ECB povabi najmanj pet sposobnih kandidatov, ki izpolnjujejo merila za izbor, da predložijo ponudbo, če je na voljo zadostno število kandidatov, ki izpolnjujejo merila za izbor. Povabilo k oddaji ponudbe se pisno in sočasno pošlje vsem kandidatom, povabljenim k predložitvi ponudbe.

4.   Povabljeni ponudniki predložijo svojo ponudbo v roku, ki ga določi ECB, in vključijo vso dokumentacijo, ki jo zahteva ECB.

5.   ECB odda naročilo ponudniku, katerega ponudba najbolje izpolnjuje merila za oddajo, določena v obvestilu o naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe.

Člen 12

Postopek s pogajanji

1.   ECB lahko uporabi postopek s pogajanji, če:

(a)

potreb ECB ni mogoče izpolniti brez prilagoditve rešitev, ki so že na voljo, ali kadar se zahtevajo zasnovne ali inovativne rešitve;

(b)

naročila ni mogoče oddati brez predhodnih pogajanj zaradi posebne narave, kompleksnosti, pravnega in finančnega značaja pogodbenih dobav ter s tem povezanih tveganj ali

(c)

tehničnih specifikacij ni mogoče dovolj natančno določiti s sklicevanjem na tehnični standard ali referenco.

2.   ECB lahko uporabi postopek s pogajanji tudi, če je v odprtem postopku, omejenem postopku ali konkurenčnem dialogu prejela samo nepravilne ali nesprejemljive ponudbe. ECB ni treba objaviti novega obvestila o naročilu, če v postopek s pogajanji vključi samo vse ponudnike, ki so sodelovali v prvotnem postopku, bili sposobni, izpolnjevali merila za izbor in predložili svoje ponudbe v skladu s formalnimi razpisnimi zahtevami. Če ECB ni prejela nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe, lahko brez objave obvestila začne tudi postopek s pogajanji v skladu s členom 35. V vseh primerih se prvotni pogoji naročila, ki se oddaja, ne smejo bistveno spremeniti.

3.   Po objavi obvestila o naročilu se lahko zainteresirani dobavitelji prijavijo za sodelovanje v postopku s pogajanji. Prijavo predložijo v roku, določenem v obvestilu o naročilu, in predložijo dokumentacijo, ki jo zahteva ECB.

4.   ECB preveri sposobnost kandidatov in oceni prijave glede na merila za izbor, določena v obvestilu o naročilu. ECB povabi najmanj tri sposobne kandidate, ki izpolnjujejo merila za izbor, da predložijo ponudbo, če je na voljo zadostno število kandidatov, ki izpolnjujejo merila za izbor. Povabilo k oddaji ponudbe se sočasno pošlje vsem kandidatom, povabljenim k predložitvi ponudbe.

5.   ECB se lahko po ocenitvi ponudb pogaja s ponudniki z namenom uskladitve njihovih ponudb z zahtevami ECB. ECB lahko začne pogajanja:

(a)

z najbolje uvrščenim ponudnikom. Če pogajanja z najbolje uvrščenim ponudnikom niso uspešna, lahko ECB začne pogajanja z naslednje uvrščenim ponudnikom; ali

(b)

sočasno z več ponudniki, katerih ponudbe najbolje izpolnjujejo merila za oddajo. Število ponudnikov, vključenih v pogajanja, se lahko v zaporednih fazah zmanjša z uporabo meril za oddajo, določenih v obvestilu o naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe.

Pred začetkom pogajanj mora ECB vse ponudnike, ki so sposobni sodelovati v pogajanjih, obvestiti o načinu poteka pogajanj.

6.   Obseg pogajanj lahko vključuje tehnične ponudbe ponudnikov, finančne ponudbe in pogodbene pogoje, če se obseg razpisnega postopka bistveno ne spremeni. ECB lahko ponudnike tudi povabi, da predložijo revidirano ponudbo. Med pogajanji ECB zagotovi enako obravnavo vseh ponudnikov, povabljenih k sodelovanju v pogajanjih.

7.   Po zaključku pogajanj ECB odda naročilo ponudniku, katerega ponudba najbolje izpolnjuje merila za oddajo, določena v obvestilu o naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe.

Člen 13

Konkurenčni dialog

1.   ECB lahko v primerih iz člena 12(1) izvede konkurenčni dialog.

2.   Po objavi obvestila o naročilu se lahko zainteresirani dobavitelji prijavijo za sodelovanje v dialogu. Prijavo predložijo v roku, določenem v obvestilu o naročilu, in predložijo dokumentacijo, ki jo zahteva ECB.

3.   ECB preveri sposobnost kandidatov in oceni prijave glede na merila za izbor, določena v obvestilu o naročilu. ECB povabi najmanj tri sposobne kandidate k sodelovanju v dialogu in jim pošlje opisni dokument, v katerem navede potrebe ECB. Cilj dialoga je poiskati in opredeliti rešitev, ki je najbolj primerna za izpolnitev potreb ECB. ECB lahko s kandidati razpravlja o vseh vidikih naročila. Število povabljenih kandidatov mora zadostovati za zagotovitev prave konkurence. Če število ne dosega najmanjšega števila, lahko ECB nadaljuje postopek z vsemi kandidati, ki izpolnjujejo merila za izbor.

4.   Dialog se izvede v časovnem okviru, določenem v obvestilu o naročilu. V času trajanja dialoga ECB zagotovi enako obravnavo vseh udeležencev. ECB ne sme dajati nobenih informacij, zaradi katerih bi lahko imeli nekateri udeleženci prednost pred drugimi, in ne sme brez izrecnega pisnega soglasja kandidata, ki sodeluje v dialogu, drugim udeležencem razkriti predlaganih rešitev ali drugih zaupnih informacij, ki jih sporoči ta kandidat.

5.   Če je v obvestilu o naročilu tako predvideno, lahko ECB izvede dialog v zaporednih fazah, da zmanjša število rešitev, o katerih se razpravlja v fazi dialoga. ECB nadaljuje dialog, dokler ne najde rešitve ali rešitev, ki lahko izpolnijo njene potrebe. ECB izbere rešitve, ki jih bo obravnavala, na podlagi meril za oddajo, določenih v obvestilu o naročilu ali v opisnem dokumentu.

6.   Po zaključku dialoga ECB pozove kandidate, ki sodelujejo v dialogu, da predložijo končne ponudbe na podlagi rešitev, predstavljenih in podrobneje opredeljenih v času trajanja dialoga. ECB lahko od ponudnikov zahteva, da pojasnijo, podrobneje opredelijo ali izboljšajo nekatere vidike svojih ponudb ali potrdijo zaveze, vsebovane v ponudbi, če to ne spreminja bistvenih vidikov ponudbe in ne pomeni tveganja izkrivljanja konkurence ali povzročanja diskriminacije.

7.   ECB oceni prejete ponudbe glede na merila za oddajo, določena v obvestilu o naročilu ali v opisnem dokumentu. ECB po končanem ocenjevanju odda naročilo ponudniku, katerega ponudba najbolje izpolnjuje merila za oddajo, ki morajo vključevati vidike kakovosti.

Člen 14

Partnerstvo za inovacije

1.   ECB lahko uporablja postopek partnerstva za inovacije za razvoj inovativnih proizvodov, storitev ali gradenj, ki na trgu niso na voljo, ter za njihov poznejši nakup, če ustrezajo ravni izvedbe in najvišjim stroškom, dogovorjenim med ECB in udeleženci partnerstva.

2.   Po objavi obvestila o naročilu se lahko zainteresirani dobavitelji prijavijo za sodelovanje v partnerstvu za inovacije. Prijavo vložijo v roku, določenem v obvestilu o naročilu, in predložijo dokumentacijo, ki jo zahteva ECB.

3.   ECB preveri sposobnost kandidatov in oceni prijave glede na merila za izbor, določena v obvestilu o naročilu. ECB povabi najmanj tri sposobne kandidate k sodelovanju v postopku in jim pošlje opisni dokument, v katerem navede potrebe ECB. Število povabljenih kandidatov mora zadostovati za zagotovitev prave konkurence. Če število ne dosega najmanjšega števila, lahko ECB nadaljuje postopek z vsemi kandidati, ki izpolnjujejo merila za izbor.

4.   ECB se lahko odloči, da vzpostavi partnerstvo za inovacije z enim ali več partnerji, ki izvajajo ločene dejavnosti raziskav in razvoja.

5.   Partnerstvo za inovacije se strukturira v zaporednih fazah, ki upoštevajo zaporedje korakov v postopku raziskav in inovacij, kar lahko vključuje proizvodnjo proizvodov, opravljanje storitev ali izvedbo gradenj. Pri partnerstvu za inovacije se določijo vmesni cilji, ki jih morajo doseči partnerji, in predvidi plačilo v obrokih. Če je tako določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, lahko ECB po vsaki fazi prekine partnerstvo za inovacije ali v primeru partnerstva za inovacije z več partnerji zmanjša število partnerjev, tako da prekine posamezne pogodbe.

6.   Če je tako določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, se lahko pogajanja med postopki partnerstva za inovacije izvajajo v zaporednih fazah na podlagi opredeljenih meril za oddajo, da se zmanjša število ponudb, o katerih se je treba pogajati. ECB se s ponudniki pogaja o prvotnih ponudbah in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih predložijo, razen o končnih ponudbah, ter ponudnike obvesti o spremembah tehničnih specifikacij in jim tako omogoči, da spremenijo in ponovno predložijo ponudbe. Minimalne zahteve in merila za oddajo niso predmet pogajanj.

7.   Ustrezno se uporablja člen 13(4).

ODDELEK 2

Elektronska oddaja naročil

Člen 15

Elektronski razpisni postopki

ECB lahko izvede elektronske razpisne postopke v skladu s splošnimi zahtevami za elektronsko oddajo naročil, določenimi v členu 22 Direktive 2014/24/EU v povezavi s Prilogo IV k navedeni direktivi. V takih primerih se v obvestilu o naročilu določijo zlasti formalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kandidati ali ponudniki, in način dostopa do elektronske platforme. ECB lahko določi, da bo sprejemala samo elektronske prijave in ponudbe, razen če to ni mogoče iz tehničnih razlogov v zvezi z enakim dostopom, delovanjem ali varnostjo.

Člen 16

Elektronske dražbe

1.   ECB lahko uporabi elektronske dražbe za odprte in omejene postopke ter postopke s pogajanji, če se lahko specifikacije natančno določijo.

Elektronska dražba temelji:

(a)

izključno na cenah, kadar se naročilo odda samo na podlagi cene, ali

(b)

na cenah in/ali novih vrednostih elementov ponudb, navedenih v specifikacijah, kadar se naročilo odda na podlagi najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo.

2.   Če namerava ECB izvesti elektronsko dražbo, mora to navesti v obvestilu o naročilu. Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila mora med drugim obsegati naslednje podrobnosti:

(a)

elemente in vrednosti, ki bodo predmet elektronske dražbe, če so ti elementi merljivi in se lahko izrazijo v številkah ali odstotkih;

(b)

morebitne omejitve vrednosti, ki se lahko predložijo, kakor izhajajo iz specifikacij;

(c)

informacije, ki bodo na voljo ponudnikom med elektronsko dražbo, in, kjer je primerno, kdaj jim bodo na voljo;

(d)

vse ustrezne informacije v zvezi s postopkom elektronske dražbe;

(e)

pogoje, pod katerimi bodo ponudniki lahko predložili ponudbe, in zlasti minimalne razlike, ki se bodo, kjer je primerno, zahtevale pri predložitvi ponudb, ter

(f)

vse ustrezne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko opremo ter ureditvami in tehničnimi specifikacijami za povezavo.

3.   Elektronska dražba se začne šele po predložitvi in začetni ocenitvi ponudb. Vsi sposobni ponudniki, ki izpolnjujejo merila za izbor in katerih ponudbe so skladne s tehničnimi specifikacijami in niso nepravilne, nesprejemljive ali neustrezne, so sočasno povabljeni, da predložijo nove cene in/ali nove vrednosti.

4.   Povabilu se doda rezultat popolne ocene zadevne ponudbe. V njem se navedejo datum in ura začetka elektronske dražbe ter navodila za povezavo vsakega ponudnika z elektronsko opremo. Elektronska dražba se ne začne prej kot dva delovna dneva po datumu pošiljanja povabil. V povabilu se navede tudi matematična formula, ki se uporablja pri elektronski dražbi za določitev samodejnih sprememb uvrstitev na podlagi predloženih novih cen in/ali novih vrednosti. Navedena formula vključuje ponderje za vsa merila, določena za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe, kakor so navedena v obvestilu o naročilu ali v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, razen kadar se ekonomsko najugodnejša ponudba določi samo na podlagi cene. Vendar se v ta namen vsi razponi predhodno znižajo na določeno vrednost. Če so dovoljene variantne ponudbe, se za vsako variantno ponudbo določi ločena formula.

5.   Elektronska dražba se lahko izvede v zaporednih fazah. ECB v vsaki fazi vsem ponudnikom takoj sporoči najmanj informacije, ki jim omogočijo, da kadar koli preverijo svojo relativno uvrstitev. Sporoči lahko tudi druge informacije v zvezi z drugimi predloženimi cenami ali vrednostmi, če je to navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila. Prav tako lahko kadar koli objavi število udeležencev v določeni fazi dražbe. Vendar pa ECB ne sme v nobeni fazi elektronske dražbe razkriti identitete ponudnikov.

6.   ECB zaključi elektronsko dražbo ob izteku roka, določenega v povabilu k sodelovanju na dražbi. Rok se lahko določi kot datum in ura ali kot obdobje, ki mora preteči od predložitve zadnje ponudbe z novimi cenami ali vrednostmi. ECB v povabilu navede časovni razpored za vse dražbe, ki se izvajajo v fazah.

7.   Po zaključku elektronske dražbe ECB odda naročilo na podlagi rezultatov elektronske dražbe.

Člen 17

Elektronski katalogi

1.   Kadar se zahteva uporaba elektronskih komunikacijskih sredstev, lahko ECB zahteva, da se ponudbe predložijo v obliki elektronskega kataloga ali da vključujejo elektronski katalog.

2.   Kadar se dovoli ali zahteva predložitev ponudb v obliki elektronskega kataloga, ECB:

(a)

to navede v obvestilu o naročilu;

(b)

v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila navede vse potrebne informacije v skladu s členom 22(6) Direktive 2014/24/EU v zvezi s formatom, uporabljeno elektronsko opremo ter tehničnimi ureditvami in specifikacijami za povezavo za katalog.

3.   Kandidati ali ponudniki pripravijo elektronske kataloge za sodelovanje v posameznem postopku oddaje naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami in formatom, ki jih določi ECB, ter v skladu z zahtevami za elektronska komunikacijska orodja in vsemi dodatnimi zahtevami, ki jih ECB določi v skladu s členom 22 Direktive 2014/24/EU.

4.   Kadar je sklenjen okvirni sporazum z uporabo elektronskih katalogov z več kot enim dobaviteljem, se lahko za posamezna naročila ponovno odpre konkurenca na podlagi posodobljenih katalogov. ECB lahko v takem primeru:

(a)

ponudnike povabi k ponovni predložitvi elektronskih katalogov, prilagojenih zahtevam zadevnega naročila, ali

(b)

če je tako določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, ponudnike obvesti, da namerava informacije, potrebne za sestavo ponudb za zadevno naročilo, zbrati iz že predloženih elektronskih katalogov.

Kadar se ponovno odpre konkurenca v skladu s točko (b), ECB obvesti ponudnike o datumu in uri zbiranja informacij ter jim omogoči, da zavrnejo tako zbiranje informacij. ECB zagotovi, da je med obvestilom in dejanskim zbiranjem informacij na voljo dovolj časa. Preden ECB odda naročilo, ima zadevni ponudnik možnost, da potrdi, da tako sestavljena ponudba ne vsebuje nobenih bistvenih napak.

5.   Kadar se uporablja dinamični nabavni sistem, lahko ECB zahteva, da se prijavi za sodelovanje priloži elektronski katalog, na podlagi katerega se lahko oddajo posamezna naročila, pri čemer se ponudbe sestavijo v skladu s točko (b) odstavka 4. V tem primeru ECB obvesti kandidate o svoji nameri, da sestavi ponudbe po tem postopku, in kandidati dopolnijo predložene elektronske kataloge. Kot drugo možnost lahko ECB zahteva, da se ponudbe za posamezno naročilo predložijo v obliki elektronskega kataloga.

ODDELEK 3

Posebna pravila za nekatere vrste naročil

Člen 18

Okvirni sporazumi

1.   ECB lahko uporablja okvirne sporazume v primerih, kadar redno oddaja naročila za podobne proizvode, storitve ali gradnje, pri čemer ne more opredeliti natančnih količin, rokov dobave ali podrobnih zahtev.

2.   Pri sklepanju okvirnega sporazuma ECB v vseh fazah do sklenitve okvirnega sporazuma upošteva postopke iz členov 10 do 12. Če namerava ECB skleniti okvirni sporazum z več dobavitelji, sklene vsaj tri sporazume, če zadostno število dobaviteljev izpolnjuje merila za izbor in merila za oddajo. V obvestilu o naročilu se določita obseg in število okvirnih sporazumov, ki se sklepajo.

Posamezna naročila na podlagi okvirnega sporazuma se oddajo v skladu s postopki iz tega člena.

3.   Kadar se okvirni sporazum sklene z enim dobaviteljem, se posamezna naročila na podlagi tega sporazuma oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. Če je potrebno, lahko ECB od dobavitelja pisno zahteva, da dopolni svojo prvotno ponudbo. V takih dopolnjenih ponudbah se ne smejo bistveno spremeniti pogoji, določeni v okvirnem sporazumu.

4.   Kadar se okvirni sporazumi sklenejo z več dobavitelji, se lahko posamezna naročila oddajo:

(a)

z uporabo meril iz okvirnih sporazumov brez ponovnega odpiranja konkurence;

(b)

kadar taka merila niso opredeljena, s ponovnim odpiranjem konkurence med dobavitelji, s katerimi je sklenjen okvirni sporazum, ali

(c)

v nekaterih primerih z uporabo meril iz okvirnih sporazumov brez ponovnega odpiranja konkurence, kakor je določeno v točki (a), v drugih primerih pa s ponovnim odpiranjem konkurence med dobavitelji, s katerimi je sklenjen okvirni sporazum, kakor je določeno v točki (b), če dokumentacija v zvezi z oddajo naročila, ki se nanaša na okvirni sporazum, določa možnost izbire med obema opcijama, vsebuje zavezujoča objektivna merila, ki urejajo to izbiro, in določa določbe, ki so lahko predmet ponovnega odpiranja konkurence.

Če se konkurenca ponovno odpre v skladu s točko (b), ECB odda posamezno naročilo v skladu z naslednjim postopkom:

ECB pisno povabi dobavitelje, da preložijo ponudbo v roku, določenem v opisnem dokumentu. V dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, ki se nanaša na okvirni sporazum, se določijo merila, na podlagi katerih se bo posamezno naročilo oddalo, ki se po potrebi dopolnijo s podrobnostmi v opisnem dokumentu,

dobavitelji predložijo svoje ponudbe pisno v roku, ki ga določi ECB, in

ECB odda posamezno naročilo ponudniku, ki je na podlagi meril za oddajo, določenih v opisnem dokumentu, predložil najboljšo ponudbo.

Če se konkurenca ponovno odpre v skladu s točko (b) ali (c), se ustrezno uporabi člen 36(1) in (2).

Člen 19

Dinamični nabavni sistemi

1.   ECB lahko odda naročilo za standardizirane proizvode, storitve in gradnje, ki so takoj na voljo, prek dinamičnih nabavnih sistemov. Ti sistemi so popolnoma elektronski, prosto dostopni in brezplačni za dobavitelje. Razen če je v tem členu določeno drugače, se v postopku uporabljajo pravila za omejeni postopek iz člena 11.

2.   Za namene vzpostavitve dinamičnega nabavnega sistema ECB:

(a)

objavi obvestilo o naročilu, v katerem navede, da se bo uporabljal dinamični nabavni sistem, ter navede vrsto predvidenih nabav prek sistema, obdobje njegove veljavnosti, merila za izbor, merila za oddajo ter vse potrebne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko opremo in tehničnimi ureditvami in specifikacijami za povezavo. V obvestilu se določi najmanj 30-dnevni rok, v katerem se lahko dobavitelji prijavijo za sodelovanje; in

(b)

od objave obvestila do zaključka delovanja sistema z elektronskimi sredstvi zagotavlja neomejen, neposreden in popoln dostop do razpisnih pogojev in katerih koli dodatnih dokumentov.

3.   Sistem je v celotnem času trajanja na voljo vsem dobaviteljem, ki izpolnjujejo merila za izbor in so predložili prijavo, ki je v skladu z razpisnimi pogoji. Za prejem prijav ni dodatnih rokov. Ponudniki lahko kadar koli izboljšajo svoje prijave, pod pogojem, da še naprej izpolnjujejo razpisne pogoje. Brez nepotrebnega odlašanja obvestijo ECB o vseh spremembah, ki vplivajo na njihovo sposobnost ali zmožnost za izvedbo naročila. ECB lahko od ponudnikov zahteva, da predložijo posodobljeno dokazilo v zvezi s svojo sposobnostjo.

4.   ECB v 10 dneh po prejemu prijav preveri sposobnost ponudnikov in skladnost z merili za izbor na podlagi njihovih prijav. Poleg tega preveri, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. ECB čim prej obvesti ponudnike, ali jim je bil odobren dostop do dinamičnega nabavnega sistema.

5.   Vsako posamezno naročilo, katerega vrednost je enaka ali višja od mejnih vrednosti iz člena 4(3), je predmet ločenega povabila k oddaji ponudbe. ECB povabi vse ponudnike, ki imajo dostop do sistema, da v razumnem roku, ki ni krajši od 15 dni, predložijo ponudbo. ECB odda naročilo ponudniku, ki je na podlagi meril za oddajo, določenih v obvestilu o naročilu, predložil najboljšo ponudbo. Ta merila se lahko, če je primerno, natančneje določijo v povabilu k oddaji ponudbe.

6.   Če je vrednost posameznega naročila nižja od mejnih vrednosti iz člena 4(3), lahko ECB povabi tri ali pet ponudnikov, ki imajo dostop do sistema, naj predložijo ponudbe v skladu s postopkom iz člena 35.

7.   Dinamični nabavni sistem ne sme trajati dlje kot štiri leta, razen če je daljše trajanje ustrezno utemeljeno in je bilo predvideno v obvestilu o naročilu.

Člen 20

Koncesije

Postopek podelitve koncesij ureja ta sklep z naslednjimi spremembami:

(a)

pri izračunu ocenjene vrednosti koncesij se upošteva ocenjeni skupni promet brez DDV, ki ga izvajalec ustvari z izvajanjem koncesije v času njenega trajanja;

(b)

koncesije so vedno časovno omejene. Trajanje ni daljše od obdobja, v katerem lahko koncesionar upravičeno pričakuje, da se mu bodo povrnile opravljene naložbe in bo pridobil finančni donos.

ODDELEK 4

Začetek postopka oddaje naročila

Člen 21

Objava možnosti za oddajo naročila

1.   Če se ECB odloči izvesti razpisni postopek v skladu s pravili iz tega poglavja, objavi obvestilo o naročilu v Uradnem listu in na spletni strani ECB. Kadar je primerno, lahko ECB oglašuje v drugih ustreznih medijih. Objave na spletni strani ECB in v drugih medijih se ne objavijo pred objavo obvestila v Uradnem listu. V primeru neskladij med različnimi verzijami obvestila je verodostojna tista, ki je objavljena v Uradnem listu, in ima prednost pred drugimi verzijami.

2.   ECB lahko objavi predhodno informativno obvestilo, v katerem navede ocenjeno skupno vrednost naročil po kategorijah storitev ali skupinah proizvodov in bistvene lastnosti naročil gradenj, ki jih namerava oddati v proračunskem letu.

3.   Ne glede na druge določbe tega sklepa mora vsako obvestilo, ki se objavi v Uradnem listu, vsebovati vsaj informacije, določene v ustreznem delu Priloge V k Direktivi 2014/24/EU. V obvestilih o naročilu se navede, ali se bo naročilo oddalo glede na najnižjo ceno ali ne.

Člen 22

Razpis za prijavo interesa

1.   ECB lahko uporabi razpis za prijavo interesa, če namerava oddati več naročil, ki imajo enak ali podoben predmet. Razen če je v tem členu določeno drugače, se v postopku uporabljajo pravila za omejeni postopek iz člena 11.

2.   Za namen določitve seznama primernih dobaviteljev ECB v Uradnem listu objavi obvestilo o naročilu, v katerem določi najmanj predmet naročil, ki se oddajajo, trajanje, merila sposobnosti in merila za izbor ter rok za prejem prijav, ki se bodo upoštevale pri določitvi seznama primernih dobaviteljev.

3.   Seznam velja največ štiri leta od dneva, ko se obvestilo o naročilu pošlje Uradnemu listu. Dobavitelj se lahko prijavi za uvrstitev na seznam kadar koli do treh mesecev pred potekom njegove veljavnosti. Prijavi se priloži dokumentacija, ki je navedena v obvestilu o naročilu. Dobavitelji predložijo prijave v roku, določenem v obvestilu o naročilu.

4.   Po prejemu prijav ECB preveri sposobnost kandidatov in oceni prijave glede na merila za izbor, določena v obvestilu o naročilu. ECB uvrsti na seznam vse kandidate, ki izpolnjujejo merila sposobnosti in merila za izbor. ECB čim prej obvesti kandidate, ali so bili uvrščeni na seznam.

5.   Dobavitelji, ki so uvrščeni na seznam, brez nepotrebnega odlašanja obvestijo ECB o vseh spremembah, ki vplivajo na njihovo sposobnost ali zmožnost za izvedbo naročila. Poleg tega lahko ti dobavitelji predložijo ECB posodobljeno ali dodatno dokumentacijo, če menijo, da je to potrebno.

6.   Če namerava ECB oddati naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz člena 4(3), povabi zahtevano število dobaviteljev, uvrščenih na seznam, če so na voljo, da predložijo ponudbo v skladu s postopkom iz člena 35. ECB povabi dobavitelje, katerih ponudbe glede na naročilo, ki se oddaja, najbolje izpolnjujejo merila za izbor, določena v obvestilu o naročilu.

7.   Če namerava ECB oddati naročilo, katerega ocenjena vrednost je enaka ali višja od mejnih vrednosti iz člena 4(3), objavi v Uradnem listu poenostavljeno obvestilo o naročilu, v katerem opiše obseg tega konkretnega naročila. Zainteresirani dobavitelji, ki še niso uvrščeni na seznam, lahko predložijo prijavo za uvrstitev na seznam v roku, določenem v poenostavljenem obvestilu o naročilu, ki ni krajši od 15 dni od datuma, ko se poenostavljeno obvestilo o naročilu pošlje v objavo. ECB po oceni prejetih prijav povabi najmanj pet primernih dobaviteljev, uvrščenih na seznam, da predložijo ponudbo, če je na voljo zadostno število dobaviteljev. ECB izbere dobavitelje, katerih ponudbe glede na naročilo, ki se oddaja, najbolje izpolnjujejo merila za izbor, določena v obvestilu o naročilu. Ustrezno se uporablja člen 11(4) in (5).

8.   V primerih, opisanih v odstavkih 6 in 7, lahko ECB zahteva, da dobavitelji, uvrščeni na seznam, predložijo posodobljene informacije in dokumentacijo, ki so pomembni za izpolnjevanje meril sposobnosti in meril za izbor.

Člen 23

Roki za prejem prijav in ponudb

1.   Pri določitvi rokov za prejem prijav in ponudb ECB upošteva zlasti kompleksnost naročila in čas, ki je potreben za pripravo ponudb, brez poseganja v najkrajše roke iz tega člena.

2.   V primeru odprtih postopkov je najkrajši rok za prejem ponudb 35 dni od dneva pošiljanja obvestila o naročilu Uradnemu listu.

3.   V primeru omejenih postopkov, postopkov s pogajanji, konkurenčnih dialogov, partnerstev za inovacije in projektnih natečajev je:

(a)

najkrajši rok za prejem prijav 30 dni od dneva, ko se obvestilo o naročilu pošlje Uradnemu listu, in

(b)

najkrajši rok za prejem ponudb 30 dni od dneva, ko se povabilo k oddaji ponudbe pošlje ponudnikom.

4.   Če je bilo v Uradnem listu objavljeno predhodno informativno obvestilo z informacijami iz člena 48(2) Direktive 2014/24/EU, ki je bilo poslano najmanj 35 dni in največ 12 mesecev pred obvestilom o naročilu, se lahko najkrajši rok za prejem ponudb praviloma skrajša na 15 dni za odprte in na 10 dni za omejene postopke.

5.   Roki za prejem prijav in ponudb se lahko skrajšajo za pet dni, kadar se uporablja popolnoma elektronska oddaja naročil, razen če se uporablja odstavek 4.

6.   ECB lahko v primeru odprtih postopkov, omejenih postopkov in postopkov s pogajanji uporabi pospešeni postopek, kadar se zaradi ustrezno utemeljene nujnosti izkaže, da se roki iz tega člena ne morejo upoštevati. V tem primeru veljajo naslednji najkrajši roki:

(a)

v odprtem postopku rok za prejem ponudb, ki ni krajši od 15 dni od dneva pošiljanja obvestila o naročilu, in

(b)

v omejenem postopku in postopku s pogajanji rok za prejem prijav, ki ni krajši od 15 dni od dneva pošiljanja obvestila o naročilu, in rok za prejem ponudb, ki ni krajši od 10 dni od dneva pošiljanja povabila k oddaji ponudbe ponudnikom.

7.   ECB lahko pred iztekom roka podaljša roke, določene v obvestilu o naročilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, če znatno spremeni dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila ali če gre za druge ustrezno utemeljene primere, pri čemer upošteva načelo enakega obravnavanja.

Člen 24

Povabilo k oddaji ponudbe

1.   Povabila k oddaji ponudb se pošljejo sočasno vsem ponudnikom.

2.   Povabilo k oddaji ponudbe vsebuje najmanj:

(a)

sklic na obvestilo o naročilu;

(b)

kadar to pride v poštev, popolne informacije o elektronski dostopnosti in dostopu do dokumentacije v zvezi z oddajo naročila;

(c)

formalne razpisne zahteve, zlasti rok za prejem ponudb, naslov, na katerega morajo biti ponudbe poslane, jezik ali jezike, v katerih morajo biti ponudbe sestavljene, obliko, v kateri mora biti ponudba predložena, in obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna;

(d)

opcije v zvezi z dodatnimi proizvodi, storitvami in gradnjami ter število morebitnih možnih obnovitev in podaljšanj naročila;

(e)

seznam dokumentov, ki jih morajo predložiti ponudniki, in

(f)

relativne ponderje za merila za oddajo naročila ali, kjer je primerno, padajoče zaporedje pomembnosti takih meril, če to ni določeno v obvestilu o naročilu.

3.   Povabilo k oddaji ponudbe vključuje tudi:

(a)

kopijo specifikacij, v katerih so opredeljene zahteve ECB, ali v primeru konkurenčnega dialoga ali partnerstva za inovacije kopijo opisnega dokumenta, v katerem so opredeljene potrebe ECB;

(b)

kopijo osnutka pogodbe o naročilu, splošnih pogojev ECB ali dokumenta, v katerem so določeni ključni elementi naročila, in

(c)

katero koli drugo dokumentacijo, ki jo ECB šteje za pomembno.

Člen 25

Specifikacije

1.   ECB določi tehnične specifikacije v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila v skladu z veljavnim pravom in tehničnimi standardi.

2.   Specifikacije lahko predpisujejo določen proizvod, vir ali proizvodni postopek samo, če predmeta naročila ni mogoče dovolj natančno splošno opisati in če lahko kandidati ponudijo druge, enakovredne proizvode.

3.   ECB določi dokazila, kot so znaki, potrdila in ocene skladnosti, zlasti kakršna koli okoljska potrdila, ki jih zahteva od kandidatov zato, da dokažejo svojo skladnost s specifikacijami. Taka dokazila mora biti mogoče pridobiti na pregleden način. Druga dokazila se sprejmejo, če so tehnično enakovredna.

4.   Specifikacije in zahtevana dokazila morajo biti potrebna in sorazmerna za izpolnitev ciljev naročanja ter morajo temeljiti na objektivnih in nediskriminacijskih vidikih, ki ne povzročajo neutemeljenega omejevanja konkurence.

5.   ECB lahko dovoli predložitev variantnih ponudb, ki odstopajo od specifikacij. V tem primeru zagotovi jasne informacije o dovoljenem obsegu variantnih ponudb, formalnih in vsebinskih zahtevah za variantne ponudbe ter metodologiji, po kateri se bodo primerjale prednosti glavnih in variantnih ponudb.

ODDELEK 5

Izmenjava informacij

Člen 26

Komunikacija s kandidati in ponudniki

1.   Kandidati in ponudniki med razpisnim postopkom komunicirajo samo s kontaktno osebo ali kontaktnimi osebami, ki jih navede ECB. Komunikacijska sredstva so splošno dostopna in nediskriminacijska.

2.   Kandidati in ponudniki predložijo prijave in ponudbe pisno v skladu z zahtevami, določenimi v obvestilu o naročilu ali povabilu k oddaji ponudbe.

3.   Kandidati ali ponudniki lahko ECB pisno predložijo vprašanja v zvezi z obvestilom o naročilu, povabilom k oddaji ponudbe ali dopolnilnimi dokumenti v skladu s postopkom, določenim v obvestilu o naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe. ECB odgovori na taka vprašanja v razumnih rokih in sporoči odgovore anonimno vsem kandidatom ali ponudnikom, če so pomembni za vse.

4.   ECB zagotovi, da se informacije, ki jih sporočijo kandidati in ponudniki, obravnavajo in hranijo v skladu z načeli zaupnosti in integritete in, če se sporočajo osebni podatki, v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (9).

Člen 27

Zahteve za dodatno dokumentacijo in pojasnila

Potem ko ECB odpre prijave ali ponudbe, lahko od kandidatov ali ponudnikov zahteva, da v primernem roku predložijo, dopolnijo ali pojasnijo informacije ali dokumentacijo, ki je ali se zdi manjkajoča, nepopolna ali napačna. Take zahteve morajo biti popolnoma skladne z načeloma enakega obravnavanja in preglednosti; zlasti ne smejo povzročiti ugodnejšega obravnavanja, dajati konkurenčne prednosti ali spreminjati pogojev za prijavo ali ponudbo.

Člen 28

Popravki dokumentacije v zvezi z oddajo naročila

1.   Če ECB pred iztekom roka za predložitev prijav ali ponudb odkrije nenatančnost, izpustitev ali drugo vrsto napake v besedilu obvestila o naročilu, povabila k oddaji ponudbe ali dopolnilnih dokumentov, napako popravi in pisno obvesti vse kandidate ali ponudnike.

2.   Če kandidati ali ponudniki menijo, da so zahteve ECB, določene v obvestilu o naročilu, povabilu k oddaji ponudbe ali dopolnilnih dokumentih, nepopolne, neusklajene ali nezakonite, ali da je ECB ali drug kandidat ali ponudnik prekršil veljavna pravila o naročanju, sporočijo svoje ugovore ECB v 15 dneh od dneva, ko se seznanijo s tako nepravilnostjo. Če se nepravilnost nanaša na povabilo k oddaji ponudbe ali druge dokumente, ki jih pošlje ECB, začne rok teči od dneva prejema dokumentov. V drugih primerih začne rok teči od trenutka, ko se kandidati ali ponudniki seznanijo ali bi se lahko razumno seznanili z nepravilnostjo. ECB lahko popravi ali dopolni zahteve ali odpravi nepravilnost ali pa zavrne zahtevo in navede razloge za zavrnitev. Ugovorov, ki se ECB ne sporočijo v roku, pozneje ni več mogoče vložiti.

ODDELEK 6

Ocenjevanje

Člen 29

Splošna načela

1.   Prijave in ponudbe se ne odprejo pred iztekom roka za predložitev. Prijave in ponudbe se odprejo v navzočnosti najmanj dveh zaposlenih v ECB, o odpiranju pa se vodi zapisnik. Če ni določeno drugače, se kandidati ali ponudniki ne smejo udeležiti odpiranja.

2.   ECB oceni vse ponudbe glede na merila za oddajo, določena v členu 32, potem ko:

preveri skladnost s formalnimi razpisnimi zahtevami,

preveri sposobnost ponudnikov v skladu s členom 30 in

oceni izpolnjevanje meril za izbor v skladu s členom 31.

3.   ECB odda naročilo ponudniku, katerega ponudba najbolje izpolnjuje merila za oddajo.

4.   Postopek ocenjevanja in rezultat se dokumentirata v poročilu o oceni.

Člen 30

Sposobnost kandidatov in ponudnikov

1.   Ob upoštevanju naslednjih odstavkov so za sodelovanje v razpisnih postopkih sposobne vse fizične in pravne osebe, ki so rezidenti ali so ustanovljene v Uniji. Razpisni postopki so pod enakimi pogoji odprti tudi za vse fizične in pravne osebe, ki so rezidenti ali se nahajajo v državi, ki je ratificirala Sporazum Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih ali je z Unijo sklenila dvostranski sporazum o naročilih, pod pogoji, določenimi v navedenih sporazumih. O sodelovanju dobaviteljev iz drugih držav odloča ECB po lastni presoji.

2.   Začasne skupine dobaviteljev lahko sodelujejo v razpisnih postopkih pod pogoji, določenimi v obvestilu o naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe. ECB lahko zahteva, da začasne skupine, ki se jim odda naročilo, prevzamejo določeno pravno obliko, če je ta oblika potrebna za pravilno izvedbo naročila. Sodelujoči v začasni skupini solidarno odgovarjajo za izvedbo naročila.

3.   Kandidati in ponudniki predložijo samo eno prijavo ali ponudbo. ECB lahko iz sodelovanja izloči vse kandidate ali ponudnike, ki predložijo ločene prijave ali ponudbe in:

(a)

so člani iste skupine povezanih podjetij kot drug kandidat ali ponudnik;

(b)

so člani začasne skupine skupaj z drugimi kandidati ali ponudniki ali

(c)

ponujajo bistven del naročila, ki se oddaja, drugemu kandidatu ali ponudniku kot podizvajalcu,

če obstajajo znaki, da so prejeli informacije o prijavi ali ponudbi, ki jo je pripravil drug kandidat ali ponudnik, ali če predložitev več prijav ali ponudb drugače izkrivlja prosto konkurenco med kandidati ali ponudniki.

4.   ECB iz sodelovanja izloči kandidate ali ponudnike, če so bili ti ali njihovi organi upravljanja pravnomočno obsojeni zaradi sodelovanja v hudodelski združbi, korupcije, goljufije, terorističnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, pranja denarja, dela otrok ali dejanj trgovine z ljudmi, kakor je navedeno v členu 57(1) Direktive 2014/24/EU, ali katere koli druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Unije, ECB ali NCB.

5.   ECB lahko iz sodelovanja kadar koli izloči kandidate ali ponudnike, če:

(a)

so v postopku stečaja ali likvidacije, pod upravo ali v katerem koli podobnem položaju, predvidenem v nacionalni zakonodaji ali drugih predpisih;

(b)

so storili hujšo kršitev poklicnih pravil, ki vzbuja dvom o njihovi integriteti;

(c)

so kršili obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali s plačilom davkov v skladu s predpisi države, v kateri so ustanovljeni, ali države, v kateri se izvaja naročilo;

(d)

so pokazali bistvene ali ponavljajoče se pomanjkljivosti pri izvajanju drugega javnega naročila ali obveznosti s področja okoljskega, socialnega in delovnega prava;

(e)

se pri njih ali pri njihovem vodstvu, zaposlenih ali zastopnikih pojavi nasprotje interesov, ki ga ni mogoče odpraviti z manj vsiljivimi sredstvi;

(f)

so pri dajanju informacij, ki jih je zahtevala ECB, huje zavajali ali

(g)

stopijo v stik z drugimi kandidati ali ponudniki, da bi omejili konkurenco, ali poskušajo neupravičeno vplivati na proces odločanja v postopku oddaje naročila.

6.   Kandidati ali ponudniki potrdijo, da niso v katerem od položajev, navedenih v odstavkih 4 in 5, ter zagotovijo dokazila, navedena v obvestilu o naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe. Če se take okoliščine pojavijo med postopkom, zadevni kandidat ali ponudnik o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti ECB. Kandidati ali ponudniki lahko predložijo dokazila, s katerimi dokazujejo svojo sposobnost, čeprav obstajajo razlogi za izločitev.

7.   Kadar sta bila kandidat ali podjetje, ki je povezano s kandidatom, vključena v pripravo postopka oddaje naročila, na primer s svetovanjem o strategiji oddaje naročile ali pripravo specifikacij, sprejme ECB ustrezne ukrepe za zagotovitev poštene konkurence in enake stopnje informacij med vsemi kandidati. ECB lahko kandidata ali podjetje izloči iz postopka, če je to potrebno za navedene namene. Pred izločitvijo se da kandidatu ali podjetju možnost, da dokaže, da njegova prejšnja vključenost ne izkrivlja konkurence.

8.   ECB lahko kandidata ali ponudnika, ki je v enem od položajev, opisanih v odstavkih 4 in 5, izloči iz sodelovanja v vseh prihodnjih razpisnih postopkih za razumno dolgo obdobje. ECB odloči o izločitvi in določi obdobje trajanja izločitve na podlagi načela sorazmernosti, pri čemer upošteva zlasti: (a) resnost kaznivega dejanja, ravnanja, kršitve ali stečajnega razloga; (b) čas, ki je potekel od storitve ali pojava kaznivega dejanja, ravnanja, kršitve ali stečajnega razloga; (c) trajanje in morebitno ponavljanje kaznivega dejanja, ravnanja, kršitve ali stečajnega razloga; (d) naklep ali stopnjo malomarnosti zadevnega dobavitelja ter (e) ukrepe, ki jih je dobavitelj sprejel, da bi se v prihodnje izognil podobnim kaznivim dejanjem, ravnanjem, kršitvam ali stečajnim razlogom. Obdobje izločitve ni daljše od 10 let od dneva, ko dobavitelj prejme obvestilo o tem. Pred odločitvijo o izločitvi dobavitelja da ECB dobavitelju možnost, da izrazi svoje stališče, razen če so dejstva, ki utemeljujejo izločitev, ugotovljena s pravnomočno sodbo. ECB dobavitelja pisno seznani s svojo odločitvijo in glavnimi razlogi zanjo.

Člen 31

Merila za izbor

1.   ECB v obvestilu o naročilu določi merila za izbor, na podlagi katerih oceni kandidatovo ali ponudnikovo zmožnost za izvedbo naročila. Merila za izbor se nanašajo na kandidatovo ali ponudnikovo pooblastilo in primernost za opravljanje zadevne poklicne dejavnosti, njegov ekonomski in finančni položaj ter njegovo tehnično ali strokovno usposobljenost. Merila za izbor morajo biti potrebna in sorazmerna za zagotovitev poštene konkurence in za doseganje ciljev naročila.

2.   ECB lahko določi minimalne zahteve, ki jih morajo za izbor izpolnjevati kandidati ali ponudniki. Te minimalne zahteve se določijo v obvestilu o naročilu.

3.   ECB v obvestilu o naročilu določi dokumente, ki jih morajo kandidati ali ponudniki predložiti kot dokazilo o finančni, ekonomski, tehnični in strokovni zmožnosti. Zahteva lahko zlasti predložitev enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, kakor je določen v členu 59 Direktive 2014/24/EU, dokumentov iz sistema eCertis ali potrdil iz nacionalnih zbirk podatkov o odobrenih dobaviteljih. Zahtevana dokumentacija ne sme preseči predmeta naročila in mora upoštevati upravičene interese dobaviteljev, zlasti glede varstva njihovih tehničnih in poslovnih skrivnosti.

4.   Če ponudnik ali kandidat iz izjemnega razloga, ki ga ECB šteje za upravičenega, ne more predložiti zahtevanih dokumentov, lahko svojo zmožnost dokaže s katerimi koli drugimi sredstvi, ki jih ECB šteje za primerna in enakovredna.

5.   Dobavitelj se lahko v zvezi z določenim naročilom, kjer je primerno, sklicuje na zmožnost drugega subjekta, ne glede na pravno naravo svojih povezav z njim. V tem primeru dokaže ECB, da bo imel na voljo sredstva, ki so potrebna za izvedbo naročila, in da je subjekt sam sposoben sodelovati v razpisnih postopkih v skladu s členom 30. Pod enakimi pogoji se lahko začasna skupina dobaviteljev sklicuje na zmožnost sodelujočih v skupini.

Člen 32

Merila za oddajo

1.   ECB odda naročilo ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

2.   Če v tem sklepu ni določeno drugače, se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi ene od naslednjih možnosti:

samo cena ali stroški,

najboljše razmerje med ceno in kakovostjo ali

samo kakovost, pri čemer so cena ali stroški za ponujene proizvode, gradnje in storitve fiksni.

3.   Pri ceni ali stroških se, kolikor to pride v poštev, upoštevajo stroški v življenjski dobi, kot so stroški pridobitve, uporabe, vzdrževanja in odstranitve na koncu življenjske dobe proizvodov, gradenj in storitev. Upoštevajo se lahko tudi stroški v zvezi z okoljskimi dejavniki, povezanimi s proizvodi, gradnjami in storitvami v njihovi življenjski dobi. Cene in stroški se upoštevajo samo, če jih je mogoče določiti in preveriti.

4.   Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo se oceni na podlagi meril, ki vključujejo kakovostne, okoljske in/ali socialne vidike v zvezi s predmetom naročila, kot so:

(a)

kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, estetskimi in funkcionalnimi lastnostmi, dostopnostjo, oblikovanjem za vse uporabnike, socialnimi, okoljskimi in inovativnimi lastnostmi ter trgovanjem in pogoji trgovanja;

(b)

organizacijska struktura, usposobljenost in izkušnje zaposlenih, določenih za izvajanje naročila, če lahko lastnosti zaposlenih pomembno vplivajo na raven izvajanja naročila, ali

(c)

poprodajne storitve, tehnična pomoč in pogoji dobave, kot so datum dobave, postopek dobave in rok za dobavo ali dokončanje del.

5.   Vsa merila za oddajo morajo biti povezana s predmetom naročila, ki lahko vključuje različne stopnje v življenjski dobi proizvodov, gradenj ali storitev, ki se naročajo, kot so njihovi proizvodni postopki, izvajanje ali trgovanje.

6.   V obvestilu o naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe ali, če ga za konkurenčni dialog, v opisnem dokumentu se navede, kako se določi ekonomsko najugodnejša ponudba v skladu z odstavkom 2.

Člen 33

Neobičajno nizke ponudbe

1.   ECB pisno zahteva obrazložitev cen ali stroškov, ki so predlagani v ponudbah in so glede na ponujene proizvode, gradnje ali storitve neobičajno nizki. Zahteva se lahko nanaša zlasti na:

(a)

ekonomiko proizvodnega postopka, opravljanja storitev ali metode gradnje;

(b)

izbrane tehnične rešitve ali katere koli izjemno ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku;

(c)

izvirnost pogodbenih dobav, predlaganih v ponudbi;

(d)

skladnost z določbami okoljskega prava, prava socialne varnosti in delovnega prava, ki velja tam, kjer je treba pogodbene dobave izvršiti, opraviti ali dobaviti, in

(e)

možnost ponudnika, da pridobi državno pomoč.

2.   ECB lahko po pregledu informacij, ki jih je predložil ponudnik, zavrne neobičajno nizke ponudbe zlasti v naslednjih primerih:

kadar informacije, ki jih predloži ponudnik, zadostno ne pojasnijo nizke ravni cene ali stroškov,

kadar ponudba in predložene dodatne informacije ne dajejo zadostnih zagotovil, da bo naročilo pravilno izvedeno, ali

kadar je ponudnik prejel državno pomoč, razen če v razumnem roku, ki ga določi ECB, ponudnik dokaže, da je bila pomoč dodeljena zakonito v skladu s postopki in odločitvami, določenimi v pravilih Unije o državni pomoči.

3.   ECB zavrne ponudbe, ki so neobičajno nizke zaradi kršitev katere koli določbe iz odstavka 1(d).

ODDELEK 7

Komunikacija o rezultatu

Člen 34

Obveščanje o odločitvah o izboru in oddaji naročil

1.   ECB o svoji odločitvi pisno in brez nepotrebnega odlašanja obvesti vse kandidate ali ponudnike, katerih prijave ali ponudbe se zavrnejo.

2.   Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila se pošlje najmanj 10 dni pred podpisom pogodbe o naročilu s strani ECB, če se obvestilo pošlje po faksu ali z elektronskimi sredstvi, ali najmanj 15 dni pred podpisom pogodbe o naročilu, če se uporabijo druga komunikacijska sredstva.

3.   Kandidati in ponudniki lahko v 15 dneh od prejema obvestila od ECB zahtevajo, da navede razloge za zavrnitev njihove prijave ali ponudbe ter zagotovi kopije vseh dokumentov, ki se nanašajo na ocenjevanje njihove prijave ali ponudbe. Neizbrani ponudniki, katerih ponudbe so bile sprejemljive, lahko zahtevajo tudi ime izbranega ponudnika ter glavne lastnosti in relativne prednosti njegove ponudbe. Zahtevajo lahko tudi kopije vseh dokumentov, ki se nanašajo na ocenjevanje izbranega ponudnika, ob upoštevanju odstavka 4.

4.   ECB lahko odloči, da ne bo razkrila nekaterih informacij, kadar bi njihovo razkritje vplivalo na upravičene poslovne interese drugih dobaviteljev, oviralo izvajanje zakona ali morda posegalo v pošteno konkurenco med dobavitelji ali bi bilo kako drugače v nasprotju z javnim interesom.

5.   ECB objavi v Uradnem listu obvestilo o oddaji naročila v skladu z zahtevami Direktive 2014/24/EU. Obvestilo se pošlje Uradnemu listu v 30 dneh po podpisu pogodbe o naročilu.

POGLAVJE III

POSTOPEK ODDAJE NAROČIL POD MEJNIMI VREDNOSTMI IN NAROČIL STORITEV IZ ČLENA 6(2)

Člen 35

Vodenje postopka

Naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz člena 4(3), in naročila storitev iz člena 6(2) se oddajo v skladu z naslednjim postopkom.

1.

Če je vrednost naročila brez DDV enaka ali višja od 50 000 EUR za proizvode in storitve ali 500 000 EUR za gradnje, ECB povabi najmanj pet primernih dobaviteljev, če so na voljo, da predložijo ponudbo.

2.

Če je vrednost naročila brez DDV nižja od teh mejnih vrednosti, vendar enaka ali višja od 20 000 EUR, ECB povabi najmanj tri primerne dobavitelje, če so na voljo, da predložijo ponudbo.

3.

Če je vrednost naročila brez DDV enaka ali višja od 750 000 EUR, ECB objavi obvestilo o naročilu v Uradnem listu. Dobavitelji, povabljeni k sodelovanju v razpisnem postopku, so izbrani na podlagi prejetih odgovorov. Drugi dobavitelji, ki izpolnjujejo enaka merila, so prav tako lahko povabljeni k sodelovanju v razpisnem postopku.

4.

Če je vrednost naročila brez DDV nižja od 750 000 EUR, ECB izbere dobavitelje, ki jih povabi k sodelovanju v razpisnem postopku, bodisi med ponudniki, ki imajo dostop do dinamičnega nabavnega sistema, bodisi, če tak sistem ne obstaja, s seznama primernih dobaviteljev, sestavljenega na podlagi razpisa za prijavo interesa. Če tak seznam ne obstaja, ECB izbere dobavitelje, ki jih bo povabila, po lastni presoji na podlagi primerne tržne analize ob upoštevanju vseh mogočih čezmejnih interesov, s čimer potrdi primernost dobaviteljev in njihov interes za sodelovanje v postopku. Tržna analiza lahko vključuje objavo možnosti za oddajo naročila prek sistema za elektronsko oddajo naročil. Kot drugo možnost lahko ECB objavi obvestilo o naročilu na svoji spletni strani ali za to uporabi druge primerne medije. V tem primeru so dobavitelji, povabljeni k sodelovanju v razpisnem postopku, izbrani na podlagi prejetih odgovorov. Drugi dobavitelji, ki izpolnjujejo enaka merila, so prav tako lahko povabljeni k sodelovanju v razpisnem postopku.

5.

ECB dobaviteljem, povabljenim k sodelovanju v razpisnem postopku, zagotovi opisni dokument, v katerem navede zahteve ECB, postopek predložitve in merila za oddajo naročila. Pri določitvi roka za predložitev ponudb ECB upošteva kompleksnost naročila in čas, ki je potreben za pripravo ponudbe.

6.

Prejete ponudbe se ocenijo glede na formalne zahteve, merila za izbor in merila za oddajo, določene v opisnem dokumentu. ECB lahko po ocenitvi pisnih ponudb začne pogajanja s ponudniki, če je bila ta možnost navedena v opisnem dokumentu. Pogajanja se lahko izvedejo kot zaporedna pogajanja po vrstnem redu uvrstitev ponudnikov ali kot vzporedna pogajanja z več ponudniki, katerih ponudbe najbolje izpolnjujejo merila za oddajo.

7.

ECB odda naročilo ponudniku, katerega ponudba najbolje izpolnjuje merila za oddajo, določena v opisnem dokumentu.

8.

Postopek se izvede v skladu s splošnimi načeli iz člena 3. Ustrezno se uporabljajo člen 13(5) in (6) ter členi 26, 27, 28, 30 in 33.

Člen 36

Obveščanje o odločitvi o oddaji naročila in seznam izvajalcev

1.   ECB po odločitvi o oddaji naročila pisno in brez nepotrebnega odlašanja obvesti ponudnike o rezultatih razpisnega postopka.

2.   Ponudniki lahko v 15 dneh od prejema obvestila od ECB zahtevajo, da navede razloge za zavrnitev njihove ponudbe ter zagotovi kopije vseh dokumentov, ki se nanašajo na ocenjevanje njihove ponudbe.

3.   ECB letno objavi seznam naročil, katerih vrednost je višja od 50 000 EUR in ki so bila oddana v skladu s členom 35 ali so predmet izjeme v skladu s členom 6(1). Na seznamu se navedejo imena izvajalcev, ki so jim bila naročila oddana, ter predmet in vrednost naročil. ECB za naročila iz člena 6(2), katerih vrednost je višja od 750 000 EUR, objavi obvestilo o oddaji naročila v Uradnem listu.

Člen 37

Neposredna oddaja naročila

ECB lahko odda naročila na podlagi ene same ponudbe, če je ocenjena vrednost naročila brez DDV nižja od 20 000 EUR.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 38

Razveljavitev razpisnih postopkov

1.   ECB lahko kadar koli pred podpisom pogodbe o naročilu razveljavi razpisni postopek, ne da bi bili kandidati ali ponudniki upravičeni do kakršnega koli nadomestila.

2.   Odločitev ECB o razveljavitvi mora biti skladna s splošnimi načeli iz člena 3(1).

3.   ECB mora odločitev utemeljiti in z njo seznaniti kandidate ali ponudnike.

Člen 39

Pritožbeni postopek

1.   V javnih razpisnih postopkih iz poglavja II lahko kandidati in ponudniki v 15 dneh od prejema informacij iz člena 34(3) ali v 15 dneh od prejema obvestila v skladu s členom 34(1), če niso bile zahtevane nobene informacije, pisno vložijo pritožbo zoper odločitev ECB o zavrnitvi njihove prijave ali ponudbe. Pritožba mora vsebovati vse podporne informacije in utemeljene ugovore.

2.   Pritožba se naslovi na organ za revizijo naročil (Procurement Review Body – PRB) pri ECB. Če PRB meni, da odločitev o zavrnitvi pritožnikove prijave ali ponudbe predstavlja kršitev tega sklepa ali splošnih načel prava naročil, bodisi odredi, da se razpisni postopek ali del postopka ponovi, bodisi sprejme dokončno odločitev. Drugače se pritožba zavrne. PRB svojo odločitev pisno sporoči pritožniku v enem mesecu po prejemu pritožbe. V odločitvi se navedejo razlogi, na katerih ta temelji.

3.   Pritožba nima odložilnega učinka. PRB lahko, če meni, da je primerno, zadrži postopek oddaje naročila ali oddajo naročila.

Člen 40

Sodna pristojnost

Za kakršne koli spore med ECB in dobaviteljem v zvezi s tem sklepom ali konkretnim postopkom oddaje naročila je izključno pristojno Sodišče Evropske unije. Če je na voljo pritožbeni postopek v skladu s členom 39, mora pritožnik, preden predloži zadevo Sodišču, počakati na odločitev ECB o pritožbi. Roki, določeni v Pogodbi o delovanju Evropske unije, začnejo teči, ko dobavitelj prejme odločitev o pritožbi.

Člen 41

Začetek veljavnosti

1.   Ta sklep začne veljati 15. aprila 2016 ter razveljavlja in nadomešča Sklep ECB/2007/5.

2.   Razpisni postopki, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti tega sklepa, se zaključijo in oddano naročilo se ureja v skladu s Sklepom ECB/2007/5. Za namene te določbe se šteje, da se je razpisni postopek začel na dan, ko je bilo obvestilo o naročilu poslano Uradnemu listu, ali, kadar se tako obvestilo ne zahteva, na dan, ko je ECB povabila enega ali več dobaviteljev k predložitvi ponudbe ali predloga.

3.   Sklicevanja na razveljavljeni sklep se razlagajo kot sklicevanja na ta sklep in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

V Frankfurtu na Majni, 9. februarja 2016

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.

(2)  Sklep ECB/2007/5 z dne 3. julija 2007 o določitvi pravil za oddajo naročil (UL L 184, 14.7.2007, str. 34).

(3)  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114).

(4)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

(5)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(6)  Uredba Sveta št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385/58).

(7)  Sklep ECB/2008/17 z dne 17. novembra 2008 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema (UL L 319, 29.11.2008, str. 76).

(8)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/280 z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2014/44) (UL L 47, 20.2.2015, str. 29).

(9)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


PRILOGA I

STORITVE, ZA KATERE VELJA ČLEN 6(2)

Koda CPV

Opis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [storitve zagotavljanja osebja za pomoč v gospodinjstvu]; 79624000-4 [storitve zagotavljanja osebja za bolniško nego] in 79625000-1 [storitve zagotavljanja medicinskega osebja] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem] in 98513000-2 do 98514000-9 [storitve posredovanja delovne sile za gospodinjstva, storitve posredovanja osebja za gospodinjstva, storitve posredovanja pisarniškega osebja za gospodinjstva, posredovanje delavcev za določen čas za gospodinjstva, storitve pomoči na domu in gospodinjske storitve]

Zdravstvene in socialne ter z njimi povezane storitve

85321000-5 in 85322000-2, 75000000-6 [storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 storitve izobraževanja in usposabljanja do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8

79950000-8 [storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov], 79951000-5 [storitve organiziranja seminarjev], 79952000-2 [storitve, povezane z dogodki], 79952100-3 [storitve organiziranja kulturnih dogodkov], 79953000-9 [storitve organiziranja festivalov], 79954000-6 [storitve organiziranja zabav], 79955000-3 [storitve organiziranja modnih revij], 79956000-0 [storitve organiziranja razstav in sejmov]

Upravne storitve na področju sociale, v izobraževanju, zdravstvu in kulturi

75300000-9

Storitve v okviru obveznega socialnega zavarovanja

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Storitve v okviru dajatev

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 in 98130000-3

Druge javne, skupne in osebne storitve vključno s storitvami sindikatov, političnih organizacij, mladinskih združenj ter drugimi storitvami združenj in organizacij

98131000-0

Storitve verskih organizacij

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 [55521000-8 storitve priprave in dostave hrane za zasebna gospodinjstva, 55521100-9 storitve redne dostave hrane na dom, 55521200-0 storitve dostave obrokov] 55520000-1 storitve priprave in dostave hrane, 55522000-5 storitve priprave in dostave hrane za prevozna podjetja, 55523000-2 storitve priprave in dostave hrane za druga podjetja ali ustanove, 55524000-9 storitve priprave in dostave hrane za šole

55510000-8 storitve menz, 55511000-5 storitve menz in drugih samopostrežnih restavracij zaprtega tipa, 55512000-2 storitve upravljanja menz, 55523100-3 storitve dobave šolskih obrokov

Storitve hotelov in restavracij

79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5

Pravne storitve v obsegu, kolikor niso izključene s členom 2(3)(j)

75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 do 75131000-3

Druge upravne storitve in storitve za javno upravo

75200000-8 do 75231000-4

Storitve za družbeno skupnost

75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Storitve v zvezi z zapori, storitve na področju javne varnosti in storitve reševalnih služb

79700000-1 do 79721000-4 [preiskovalne in varovalne storitve, varovalne storitve, storitve nadzorovanja alarmnih naprav, storitve varovanja z varnostniki, storitve nadzorovanja, storitve, povezane s sistemi iskanja, storitve iskanja beguncev, storitve patruljnih služb, storitve izdaje identifikacijskih priponk, preiskovalne storitve in storitve detektivskih agencij] 79722000-1 [grafološke storitve], 79723000-8 [storitve analize odpadkov]

Preiskovalne in varovalne storitve

98900000-2 [storitve eksteritorialnih organizacij in ustanov] in 98910000-5 [storitve mednarodnih organizacij in ustanov]

Mednarodne storitve

64000000-6 [poštne in telekomunikacijske storitve], 64100000-7 [poštne in kurirske storitve], 64110000-0 [poštne storitve], 64111000-7 [poštne storitve, povezane s časopisi in periodičnim tiskom], 64112000-4 [poštne storitve, povezane s pismi], 64113000-1 [poštne storitve, povezane s paketi], 64114000-8 [storitve na poštnih okencih], 64115000-5 [dajanje poštnih nabiralnikov v najem], 64116000-2 [storitve, povezane s poštno ležečimi pošiljkami], 64122000-7 [interne pisarniške poštne in kurirske storitve]

Poštne storitve

50116510-9 [storitve protektiranja gum], 71550000-8 [kovaške storitve]

Razne storitve


PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Sklep ECB/2007/5

Ta sklep

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 21

Člen 11

Člen 10

Člen 12

Člen 11

Člen 13

Člen 12

Člen 14

Člen 13

Člen 15

Člen 18

Člen 16

Člen 19

Člen 16a

Člen 22

Člen 17

Člen 16

Člen 18

Člen 23

Člen 19(3)

Člen 15

Člen19(1), (2), (4) in (5)

Člen 26

Člen 20

Člen 27

Člen 21

Člen 28

Člen 22

Člen 24

Člen 23

Člen 29

Člen 24

Člen 30

Člen 25

Člen 31

Člen 26

Člen 32

Člen 27

Člen 33

Člen 28

Člen 34

Člen 29

Člen 35

Člen 30

Člen 36

Člen 31

Člen 37

Člen 32

Člen 38

Člen 33

Člen 39

Člen 34

Člen 40

Člen 35

Člen 41


Top