EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0002

Решение (ЕС) 2016/245 на Европейската централна банка от 9 февруари 2016 година за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 45/15


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/245 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 февруари 2016 година

за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/2)

(преработен текст)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.6 от него,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (1), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2007/5 (2) беше изменяно няколко пъти и по същество претърпя значителни промени. Тъй като трябва да се направят още изменения, то следва да бъде преработено с оглед на постигането на по-голяма яснота.

(2)

Европейската централна банка (ЕЦБ) се придържа към принципа на ефективност на разходите и се стреми да получи най-доброто съотношение между качество и цена при възлагането на поръчки за стоки, услуги и строителство.

(3)

Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) беше заменена с Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4). Нито тази директива, нито Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (5) се прилагат спрямо ЕЦБ.

(4)

ЕЦБ спазва общите принципи на правото в областта на поръчките, отразени в Директива 2014/24/ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(5)

В член 6 от Регламент № 1 на Съвета за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (6) е установено, че институциите на Съюза могат да определят реда и условията за прилагане на този езиков режим във вътрешните се правилници.

(6)

С Решение ЕЦБ/2008/17 (7) се определя рамката за съвместно възлагане на поръчки на Евросистемата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„договори“ са писмени договори с определен паричен интерес, сключени между ЕЦБ и един или повече доставчици, с предмет изпълнение на строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги;

2)

„договори за доставка“ са договори, които имат за предмет покупката, отдаването на лизинг, наемането или покупката на изплащане, със или без опция за закупуване, на стоки. Договор с предмет доставката на стоки, който включва като допълнителен предмет и дейности по проучване на терена и инсталиране, се смята за договор за доставка;

3)

„договори за услуги“ са договори, различни от посочените в точка 2, които имат за предмет предоставянето на услуги. Договор с предмет предоставянето на услуги, включващ свързани със строителство дейности, които са само допълнителни спрямо основния предмет на договора, се смята за договор за услуги;

4)

„договори за строителство“ са договори, различни от посочените в точки 2 и 3, с предмет изпълнение на строителство или проектиране и изпълнение на строителство. „Строеж“ е резултатът от строителни или строително-инженерни дейности, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция;

5)

„договори за предоставяне на концесия“ са договори с предмет предоставянето на услуги или изпълнението на строителство, при които възнаграждението се състои основно от предоставено от ЕЦБ разрешение за ползването на строежите или за предоставянето на услуги на трети лица;

6)

„престации“ са подлежащото на изпълнение строителство, услугите, които се предоставят, или стоките, които се доставят, по силата на договор;

7)

„партньорство за иновации“ е процедура, при която всеки доставчик може да подаде заявление за участие и ЕЦБ установява партньорство с един или повече кандидати, допуснати до тази процедура, с цел разработването и закупуването на новаторски стоки, услуги или строителство;

8)

„динамична система за покупки“ е изцяло електронен процес за закупуването на често използвани стоки, чиито характеристики във вида, в който се предлагат по принцип на пазара, отговарят на изискванията на ЕЦБ;

9)

„рамково споразумение“ е споразумение между ЕЦБ и един или повече доставчици, чиято цел е да се определят условията на конкретните договори, които ще бъдат възложени през определен период, и по-специално условията, свързани с цените, и когато е целесъобразно — с предвидените количества;

10)

„доставчик“ е всяко физическо лице, юридическо лице, публичноправен субект или група от такива лица и/или субекти, които предлагат на пазара изпълнение на строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги;

11)

„кандидат“ е доставчик, който е подал заявление за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации;

12)

„оферент“ е доставчик, който е подал оферта;

13)

„договори за научноизследователска и развойна дейност в областта на сигурността на банкнотите“ са договори, свързани с теоретична работа или практически експерименти, анализ или научноизследователска дейност, извършвани при контролирани условия или:

с цел придобиване на нови знания или разработване на нови или подобрени материали, производствени процеси или устройства за подготовката на печатния материал, производството, транспортирането, емитирането, установяването на истинността или унищожаването на евробанкноти, включително на печатния материал за тях, или

с цел започване на производството на нови или подобрени материали, стоки или устройства за подготовката на печатния материал, производството, транспортирането, емитирането, установяването на истинността или унищожаването на евробанкноти, включително на печатния материал за тях.

Договорите за научноизследователска и развойна дейност в областта на сигурността на банкнотите не включват договори за изпитателно отпечатване на евробанкноти;

14)

„открита процедура“ е процедура, при която всеки заинтересован доставчик може да подаде оферта;

15)

„ограничена процедура“ е процедура, при която всеки доставчик може да подаде заявление за участие, но само поканените от ЕЦБ кандидати могат да подадат оферта;

16)

„процедура на договаряне“ е процедура, при която ЕЦБ се консултира с избрани от нея доставчици и провежда преговори за определяне условията на договора с един или повече от тях;

17)

„състезателен диалог“ е процедура, при която всеки доставчик може да подаде заявление за участие и ЕЦБ провежда диалог с допуснатите до процедурата кандидати с цел определяне на едно или повече подходящи предложения, отговарящи на нейните изисквания;

18)

„електронен търг“ е повтарящ се процес, който включва електронна система, в която са представени нови по-ниски цени и/или нови стойности за някои позиции от офертите, и който започва след първоначалната цялостна оценка на офертите, което позволява те да бъдат класирани с помощта на методи за автоматично оценяване;

19)

„покана за подаване на оферти“ е поканата за подаване на офертa, която е изпратена до кандидатите или доставчиците и указва процедурата, изискванията на ЕЦБ и условията на договора;

20)

„дни“ са календарни дни;

21)

„писмен“ или „в писмена форма“ е всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с електронни средства;

22)

„покана за изразяване на интерес“ е процедура за съставяне на списък с подходящи доставчици, които могат да бъдат поканени да участват в процедури за възлагане на поръчки.

Член 2

Обхват

1.   ЕЦБ възлага договори за доставка, услуги и строителство и договори за предоставяне на концесия за своя сметка в съответствие с настоящото решение.

2.   В съответствие с настоящото решение ЕЦБ може да провежда и съвместни тръжни процедури за своя сметка и от името на един/една или повече национални централни банки (НЦБ), национални надзорни органи, институции и органи на Съюза и/или международни организации. В тези случаи ЕЦБ посочва в документацията за поръчката: а) другите участващи възлагащи органи; и б) предвижданата структура на договорните отношения.

3.   Настоящото решение не се прилага по отношение на:

а)

споразуменията за сътрудничество:

i)

които обслужват изпълнението на публичните задачи на Евросистемата или на Европейската система на централните банки и са сключени между ЕЦБ и НЦБ; или

ii)

които обслужват изпълнението на публични задачи и са сключени между ЕЦБ и други институции и органи на Съюза, международни организации или публични органи,

при които сътрудничеството се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес, по-специално постигането на общи нетърговски цели, и страните извършват на открития пазар по-малко от 20 % от съответните дейности;

б)

процедурите за възлагане на поръчки, в които участва ЕЦБ и които са организирани от: i) институции и органи на Съюза; ii) международни организации; или iii) публични органи, при условие че във всеки отделен случай правилата, уреждащи тези процедури за възлагане на поръчки, съответстват на общите принципи на правото на Съюза в областта на поръчките;

в)

възлагането на поръчки за банкноти, което се урежда от Насоки (ЕС) 2015/280 (EЦБ/2014/44) (8);

г)

емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или на други финансови инструменти и по отношение на финансовите услуги във връзка с тези сделки;

д)

придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или другa недвижимa собственост, или правa върху тях;

е)

трудовите договори между ЕЦБ и членовете на персонала ѝ, сключени в съответствие с Условията за работа на ЕЦБ;

ж)

арбитражните и помирителните услуги;

з)

услугите, свързани с научноизследователска и развойна дейност, освен ако свързаните с тях ползи възникват изцяло за ЕЦБ и са за нейно собствено потребление и ЕЦБ е заплатила за предоставените услуги;

и)

договорите за програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги;

й)

договорите, свързани с процесуалното представителство на ЕЦБ при подготовката или по време на съдебни или арбитражни производства, и договорите за специалните услуги на нотариуси, доверители и съдебни служители;

к)

обществените услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт или с метро.

4.   Настоящото решение не се прилага по отношение на договорите между ЕЦБ и публичноправно или частноправно юридическо лице, върху което ЕЦБ упражнява контрол, подобен на този, който тя упражнява върху собствените си структурни звена, при условие че повече от 80 % от дейността на това юридическо лице е посветена на изпълнението на задачи, възложени му от ЕЦБ, и в юридическото лице няма пряко частно капиталово участие, което гарантира контролни правомощия.

5.   По изключение ЕЦБ може да провежда процедури по подбор на физически лица за членове на консултативни съвети на високо равнище, които я подпомагат при изпълнението на задачите ѝ. Тези експерти получават предварително определено фиксирано по размер възнаграждение, което за всеки експерт поотделно не може да надхвърля прага, установен в член 4, параграф 3, буква а). Подборът им се извършва въз основата на професионалния им опит, като се използват критерии за подбор, които съответстват на посочените в член 3 общи принципи. ЕЦБ може да приеме отделно решение, с което се уреждат по-подробно процедурата и условията за подбора.

6.   Настоящото решение се прилага по отношение на следните договори, които се субсидират пряко от ЕЦБ с повече от 50 %:

а)

договори за строителство, чиято прогнозна стойност без ДДС е равна на или надхвърля прага, установен в член 4, параграф 3 за договори за строителство, и които имат за предмет строително-инженерни дейности или изграждане на съоръжения, които да бъдат използвани за административни, спортни, здравни цели, за развлечение и отдих или за училищни и университетски цели;

б)

договори за услуги, които са свързани с някои от посочените в буква а) договори за строителство, чиято прогнозна стойност без ДДС е равна на или надхвърля прага, установен в член 4, параграф 3 за договори за услуги.

ЕЦБ гарантира, че тези договори се възлагат в съответствие с настоящото решение, дори когато договорите са възложени от друго лице или ЕЦБ възлага такива договори от името на друго лице.

7.   Смесените договори, които обхващат престации, характерни за различни видове договори, се възлагат в съответствие с правилата и разпоредбите, приложими към престацията, която съставлява основния предмет на договора. Основният предмет на смесен договор се определя от престацията с най-високата прогнозна стойност, освен ако съществуват изключителни обстоятелства, при които поради специалните качества на друга престация се налага тя да съставлява основния предмет на договора.

Член 3

Общи принципи

1.   Процедурите за възлагане на поръчки се провеждат в съответствие с общите принципи на прозрачност и публичност, пропорционалност, равен достъп и равнопоставеност, недопускане на дискриминация и лоялна конкуренция.

2.   ЕЦБ провежда процедурите за възлагане на поръчки на английски език, освен ако съществуват изключителни обстоятелства, свързани с процедурата или с предмета на договора, които налагат използването на други езици. ЕЦБ документира тези обстоятелства.

Член 4

Прагове на стойността на договорите

1.   Договорите, чиято прогнозна стойност без ДДС е равна на или надхвърля установените в параграф 3 прагове, се възлагат в съответствие с предвидените в глава II процедури.

2.   Договорите, чиято прогнозна стойност без ДДС е по-ниска от установените в параграф 3 прагове, се възлагат в съответствие с предвидените в глава III процедури. Договорите, чиято прогнозна стойност е по-ниска от 20 000 EUR, се възлагат в съответствие с член 37.

3.   Прилагат се следните прагове:

а)

209 000 EUR за договорите за доставка и договорите за услуги;

б)

5 225 000 EUR за договорите за строителство и договорите за предоставяне на концесия.

Член 5

Изчисляване на прогнозната стойност на договорите

1.   Изчисляването на прогнозната стойност на договорите се основава на общата сума за плащане без ДДС, прогнозно изчислена от ЕЦБ и включваща възможните опции и подновявания, посочени в обявлението за договора. При изчисляването се включват допълнителните разходи, по-специално премийните плащания, таксите, лихвите, комисионите, разходите за пътуване и настаняване, както и наградите, плащанията и други форми на възнаграждение на кандидатите или оферентите.

2.   Прогнозното изчисление е валидно към момента, в който ЕЦБ взема решение относно вида на процедурата за възлагане на поръчка, която ще използва.

3.   Поръчките не могат да бъдат разделяни на части с намерението да се избегне прилагането на установените в настоящото решение процедури. Изчисляването на прогнозната стойност на договорите не следва да се прави с намерението те да бъдат изключени от прилагането на процедурите, установени в глава II или член 35.

4.   При изчисляването на прогнозната стойност на договорите за строителство се отчитат общите разходи, свързани с извършването на строителството, включително стойността на необходимите за извършването на строителството стоки, които са осигурени на изпълнителя от ЕЦБ. Свързаните с проектирането и планирането на строителството разходи също се включват, ако съставляват част от договора за строителство.

5.   При договорите за продължаващи доставки на стоки и услуги стойността, която служи за основа при изчисляването на прогнозната стойност на договора, в зависимост от случая, е следната:

а)

при срочните договори — общата стойност за целия срок;

б)

при договорите без определен срок — стойността за един месец, умножена по 48.

6.   При последователните договори за доставка, услуги или строителство от същия вид изчисляването на прогнозната стойност на договора се основава на общата действителна стойност на последователните договори, които са възложени през предходните 12 месеца. При прогнозното изчисление се вземат предвид промените в количеството или стойността, които се очаква да настъпят в продължение на 12-те месеца след изпълнението на първоначалния договор.

7.   Ако договорът е разделен на няколко обособени позиции или ако се възлагат няколко договора, които са тясно свързани и имат един и същ предмет, се взема предвид общата стойност на всичките обособени позиции или отделни договори. Ако общата стойност е равна на или надхвърля установените в член 4, параграф 3 прагове, по отношение на всичките обособени позиции и договори се прилагат процедурите, предвидени в глава II от настоящото решение. Независимо от това ЕЦБ може да приложи процедурата, уредена в член 35 или ако е приложимо — в член 37, по отношение на отделни обособени позиции и договори, чиято прогнозна стойност е под 80 000 EUR без ДДС при договорите за доставка и услуги и под 1 милион евро без ДДС при договорите за строителство, при условие че общата прогнозна стойност на всички обособени позиции, възложени съгласно уредените в членове 35 и 37 процедури, не надхвърля 20 % от общата прогнозна стойност на всички обособени позиции.

8.   Стойността на партньорствата за иновации се изчислява, като се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на всички етапи от предвиденото партньорство, както и на стоките, услугите или строителството, които ще бъдат разработени и доставени в края на предвиденото партньорство.

9.   Стойността на рамковите споразумения и динамичните системи за покупки се изчислява, като се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки.

Член 6

Изключения

1.   ЕЦБ може да се отклони от определени процедурни изисквания или да възложи договор пряко на един доставчик в следните случаи:

а)

когато поради наложителни причини и в съответствие с обективни критерии договорът може да бъде възложен само на определен доставчик. Причините могат да бъдат от техническо, художествено или правно естество, включително упражняването на изключителни права, възникнали в съответствие с приложимото законодателство, но не и от стопанско естество;

б)

когато поради крайно неотложни обстоятелства, предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от ЕЦБ, сроковете за процедурите за възлагане на поръчки не могат да бъдат спазени;

в)

когато ЕЦБ е класифицирала договора като секретен или когато изпълнението на договора трябва да бъде придружено от специални мерки за сигурност в съответствие с правилата за сигурност на ЕЦБ, или когато това се налага за защита на основните интереси на ЕЦБ. Тъй като при договорите за научноизследователска и развойна дейност в областта на сигурността на банкнотите се изискват специални мерки за сигурност, те са освободени от установените в настоящото решение изисквания;

г)

при договори за доставка, при които стоките, предмет на доставка, се произвеждат единствено с цел научноизследователска дейност, експериментиране, проучване или развойна дейност; настоящата разпоредба не обхваща производството на стоки в количества, които позволяват да се осигури търговската им реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;

д)

при закупуване на стоки при особено изгодни условия от доставчик, който окончателно прекратява стопанската си дейност, или от синдиците или ликвидаторите, назначени след откриване на производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или друга сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови разпоредби;

е)

в случай на допълнителни стоки, придобити по договор за доставка, които заменят или допълват първоначалните стоки или съоръжения, когато смяната на доставчика би довела до несъразмерни затруднения при експлоатацията и поддръжката. Срокът на договорите, отнасящи се до такива допълнителни стоки, не може да надвишава три години; и

ж)

в други изрично уредени в настоящото решение случаи.

Във всичките случаи, уредени в алинея 1, ЕЦБ е длъжна да поддържа конкуренция между няколко подходящи доставчика, когато това е възможно.

2.   Независимо от стойността му ЕЦБ може да възложи договор в съответствие с член 35, ако основният му предмет е предоставянето на една от изброените в приложение I услуги.

Член 7

Срок и удължаване на договорите

1.   Срокът на договор, включително всичките му удължавания, не може да надвишава четири години, освен ако с оглед на предмета му или на друга основателна причина е оправдано наличието на по-дълъг срок.

2.   Ако договорът е сключен за определен срок, той може да бъде удължен след първоначалния срок при наличието на следните условия:

а)

възможността за удължаване е предвидена в обявлението за договора или в случай на процедура съгласно глава III — в искането за предложение;

б)

удължаването е надлежно обосновано; и

в)

удължаванията са взети предвид при определянето на приложимата процедура в съответствие с член 4.

3.   В противен случай сроковете на срочните договори могат да бъдат удължавани единствено при условията, предвидени в член 6, параграф 1.

Член 8

Допълнителни стоки, услуги и строителство

1.   ЕЦБ може да поръча от първоначалния изпълнител допълнителни стоки, услуги или строителство, независимо от стойността им, при условие че:

а)

в документацията за поръчката са включени ясни и точни клаузи за преразглеждане или опции, които предвиждат възможност за допълнителни стоки, услуги или строителство; и

б)

допълнителните стоки, услуги или строителство са взети предвид при изчисляването на стойността на договора в съответствие с член 5.

В тези клаузи се посочват обхватът и естеството на възможните преразглеждания или опции, както и условията, при които те може да се използват. В тях не могат да се предвиждат преразглеждания или опции, които биха променили цялостния характер на първоначалния договор.

2.   ЕЦБ може да поръча от изпълнител допълнителни стоки, услуги или строителство, независимо от стойността им, при условие че необходимите изменения на първоначалния договор не са съществени. Измененията се смятат за съществени, ако променят цялостния характер на договора.

Смята се, че измененията не са съществени, ако общата им стойност е едновременно: а) под праговете по член 4, параграф 3; и б) под 10 % от стойността на първоначалния договор при договорите за доставка и услуги или 15 % от стойността на първоначалния договор при договорите за строителство.

Всяко изменение, което е над тези прагове, се смята за съществено, по-специално когато е изпълнено едно или повече от следните условия:

а)

с изменението се въвеждат условия, които, ако бяха част от първоначалната процедура за възлагане на поръчка, биха позволили допускането на кандидати, различни от първоначално избраните, или приемането на оферта, различна от първоначално приетата, или биха привлекли в процедурата допълнителни участници;

б)

с изменението се променя икономическият баланс на договора в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор;

в)

с изменението значително се разширява обхватът на договора;

г)

нов изпълнител заменя изпълнителя, на когото е възложен първоначалният договор, в случаи, различни от предвидените в параграф 4.

3.   Освен това ЕЦБ може да поръча от първоначалния изпълнител допълнителни стоки, услуги или строителство, ако:

а)

допълнителните стоки, услуги или строителство станат необходими поради обстоятелства, които ЕЦБ не би могла да предвиди, полагайки дължимата грижа, при условие че изменението не променя цялостния характер на първоначалния договор; или

б)

допълнителните стоки, услуги или строителство, които са станали необходими, не могат технически или икономически да бъдат отделени от първоначалния договор, без това да предизвика значително неудобство или съществено дублиране на разходите.

Стойността на допълнителните стоки, услуги или строителство обаче не може да надвишава във всеки отделен случай 50 % от първоначалната стойност на договора.

4.   Договорите могат да бъдат изменяни, като изпълнителят, на когото е възложен договорът, се заменя с друг изпълнител в резултат на:

а)

недвусмислена, ясна и точна клауза за преразглеждане или опция;

б)

цялостно или частично встъпване в положението на първоначалния изпълнител след корпоративно преструктуриране, включително поглъщане, сливане, придобиване или несъстоятелност, от друг доставчик, който отговаря на критериите, приложени при избора на първоначалния изпълнител, при условие че това не води до други съществени изменения на договора и не цели заобикаляне на прилагането на настоящото решение; или

в)

това, че ЕЦБ поема задълженията на изпълнителя по отношение на неговите подизпълнители, включително задължението да им плаща пряко, ако тази възможност е предвидена в договора.

5.   Във връзка с възложените съгласно глава II първоначални договори ЕЦБ публикува в Официален вестник известие относно поръчките на допълнителни стоки, услуги или строителство в съответствие с параграф 3, в случай че общата стойност на допълнителните стоки, услуги или строителство, които са поръчани по такъв договор, надхвърля 50 % от стойността на първоначалния договор.

6.   Ако нито едно от установените в параграфи 1—4 условия не е изпълнено, договорите за допълнителни стоки, услуги или строителство могат да бъдат възложени само в съответствие с членове 4 и 6 от настоящото решение.

ГЛАВА II

ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Член 9

Общ преглед

1.   ЕЦБ възлага чрез открита процедура договори, чиято прогнозна стойност е равна на или надхвърля праговете, установените в член 4, параграф 3. В обосновани случаи ЕЦБ може да приложи ограничена процедура, процедура на договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации при спазване на условията, установени в членове 11—14.

2.   ЕЦБ може да сключва рамкови споразумения или да създава динамични системи за покупки и въз основа на това да възлага договори съгласно условията, установени съответно в членове 18 и 19.

3.   Предвидените в параграфи 1 и 2 процедури могат да бъдат допълвани с електронен търг, както е описано в член 16.

4.   ЕЦБ може да провежда конкурси за проект. Процедурата за провеждане на конкурс за проект се определя в известието за конкурса, което се публикува в Официален вестник. Тя следва да е съобразена с общите принципи за провеждане на конкурси за проект, включително публичност, прозрачност и недопускане на дискриминация, както и почтеност и независимост на журито на конкурса. Използваните при конкурсите за проект критерии могат да включват по-специално критерии, които са свързани с художествената стойност на идеята за проекта и със съобразеността му с бюджета.

5.   ЕЦБ възлага договори за предоставяне на концесия в съответствие с член 20 и с установените в член 3 общи принципи. Процедурата за възлагане се определя в обявлението за договора.

РАЗДЕЛ 1

Видове процедури и правила за провеждането им

Член 10

Открита процедура

1.   След публикуването на обявление за договор всички заинтересовани доставчици могат да поискат поканата за пoдаване на оферти, ако тя не е достъпна чрез електронни средства. ЕЦБ предоставя поканата за подаване на оферти в срок до шест дни след получаване на искането, при условие че то е направено своевременно преди изтичането на срока за подаване на оферти.

2.   Заинтересованите доставчици подават офертите си в определения от ЕЦБ срок и включват цялата поискана от нея документация.

3.   ЕЦБ възлага договора на оферента, чиято оферта отговаря в най-голяма степен на критериите за възлагане, определени в обявлението за договора или в поканата за подаване на оферти.

Член 11

Ограничена процедура

1.   ЕЦБ може да приложи ограничена процедура, ако:

а)

изискванията на ЕЦБ могат да бъдат определени в такива подробности, които позволяват офертите да бъдат сравнени една спрямо друга, а договорът да бъде възложен без провеждането на преговори с оферентите; и

б)

съществува необходимост от ограничаване на броя на оферентите по административни причини или поради естеството на поръчката.

2.   След публикуването на обявление за договор заинтересованите доставчици могат да подадат заявление за участие в ограничената процедура. Те подават заявленията си в срока, посочен в обявлението за договора, и предоставят поисканата от ЕЦБ документация.

3.   ЕЦБ проверява допустимостта на кандидатите и оценява заявленията според критериите за подбор, определени в обявлението за договора. ЕЦБ кани поне петима допустими кандидати, които отговарят на критериите за подбор, да подадат оферта, при условие че съществува достатъчен брой кандидати, отговарящи на критериите за подбор. Поканата за подаване на оферти се изпраща в писмена форма едновременно до всички кандидати, които са поканени да подадат оферта.

4.   Поканените кандидати подават офертите си в определения от ЕЦБ срок и включват цялата поискана от нея документация.

5.   ЕЦБ възлага договора на оферента, чиято оферта отговаря в най-голяма степен на критериите за възлагане, определени в обявлението за договора или в поканата за подаване на оферти.

Член 12

Процедура на договаряне

1.   ЕЦБ може да приложи процедура на договаряне, ако:

а)

потребностите на ЕЦБ не могат да бъдат удовлетворени без приспособяване на леснодостъпни решения или изискват решения, свързани с проект или иновации;

б)

договорът не може да бъде възложен без предварително договаряне поради особения характер, сложността, правното и финансовото естество на престациите и съответните рискове; или

в)

техническите спецификации не могат да бъдат установени с необходимата точност от гледна точка на технически стандарт или еталон.

2.   ЕЦБ може да използва процедура на договаряне и ако в отговор на открита процедура, ограничена процедура или състезателен диалог са получени само нередовни или неприемливи оферти. ЕЦБ може да не публикува ново обявление за договора, ако включи в процедурата на договаряне само и единствено оферентите, които са участвали в първоначалната процедура, отговаряли са на критериите за допустимост и подбор и са подали оферти в съответствие с формалните изисквания на тръжната процедура. Ако не са получени оферти или няма подходящи оферти, ЕЦБ може да започне и процедура на договаряне в съответствие с член 35, без да публикува обявление. Във всички случаи първоначалните условия на договора, който се възлага, не могат да бъдат изменяни съществено.

3.   След публикуването на обявление за договор заинтересованите доставчици могат да подадат заявление за участие в процедурата на договаряне. Те подават заявленията си в срока, посочен в обявлението за договора, и предоставят поисканата от ЕЦБ документация.

4.   ЕЦБ проверява допустимостта на кандидатите и оценява заявленията според критериите за подбор, определени в обявлението за договора. Тя кани поне трима допустими кандидати, които отговарят на критериите за подбор, да подадат оферта, при условие че съществува достатъчен брой кандидати, отговарящи на критериите за подбор. Поканата за подаване на оферти се изпраща едновременно до всички кандидати, които са поканени да подадат оферта.

5.   След оценката на офертите ЕЦБ може да договаря с оферентите, за да приведе офертите им в съответствие с изискванията на ЕЦБ. ЕЦБ може да започне договарянето:

а)

с оферента, класиран на първо място. Ако договарянето с оферента, класиран на първо място, е неуспешно, ЕЦБ може да пристъпи към договаряне със следващия по ред в класирането оферент; или

б)

едновременно с няколко оференти, чиито оферти отговарят в най-голяма степен на критериите за възлагане. Броят на оферентите, допуснати до договарянето, може да бъде намален на последователни етапи чрез прилагане на критериите за възлагане, определени в обявлението за договора или в поканата за подаване на оферти.

Преди да започване договарянето, ЕЦБ уведомява всички допуснати до участие в него оференти относно начина, по който то ще се проведе.

6.   В обхвата на договарянето могат да бъдат включени техническите предложения, финансовите предложения и договорните условия на оферентите, при условие че обхватът на тръжната процедура не се променя съществено. ЕЦБ може също така да покани оферентите да подадат актуализирани оферти. По време на договарянето ЕЦБ гарантира равнопоставеност на всички поканени да участват в него оференти.

7.   След приключване на договарянето ЕЦБ възлага договора на оферента, чиято оферта отговаря в най-голяма степен на критериите за възлагане, определени в обявлението за договора или в поканата за подаване на оферти.

Член 13

Състезателен диалог

1.   ЕЦБ може да проведе състезателен диалог в посочените в член 12, параграф 1 случаи.

2.   След публикуването на обявление за договор заинтересованите доставчици могат да подадат заявление за участие в диалога. Те подават заявленията си в срока, посочен в обявлението за договора, и предоставят поисканата от ЕЦБ документация.

3.   ЕЦБ проверява допустимостта на кандидатите и оценява заявленията според критериите за подбор, определени в обявлението за договора. ЕЦБ кани поне трима допустими кандидати да участват в диалога и им предоставя искане за предложение, в което се посочват потребностите на ЕЦБ. Целта на диалога е да бъде установено и определено решението, което е най-подходящо за удовлетворяване на потребностите на ЕЦБ. ЕЦБ може да обсъжда всички аспекти на договора с кандидатите. Броят на поканените кандидати трябва да бъде достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция. Ако броят им е под минималния, ЕЦБ може да продължи процедурата с всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор.

4.   Диалогът се провежда съгласно графика, определен в обявлението за договор. По време на диалога ЕЦБ гарантира равнопоставеност на всички участници. ЕЦБ не може да предоставя информация, която може да даде предимство на някои участници за сметка на други, и не може да разкрива на другите участници предложените решения или друга поверителна информация, предоставена по време на диалога от участващ кандидат, без неговото изрично писмено съгласие.

5.   Ако това е предвидено в обявлението за договор, ЕЦБ може да проведе диалога на последователни етапи, за да намали броя на решенията, които ще бъдат обсъждани на етапа на диалога. ЕЦБ продължава диалога, докато открие решението или решенията, които могат да удовлетворят потребностите на ЕЦБ. ЕЦБ избира решенията, които ще бъдат разгледани, като прилага критериите за възлагане, определени в обявлението за договор или в искането за предложение.

6.   След като обяви диалога за приключен, ЕЦБ кани кандидатите, участващи в диалога, да подадат своите окончателни оферти на базата на представените и уточнени по време на диалога решения. ЕЦБ може да поиска от оферентите да пояснят, уточнят или оптимизират някои аспекти от офертите си или да потвърдят ангажиментите по тях, при условие че това не води до промяна в съществените аспекти на офертата и не създава опасност от нарушаване на конкуренцията или от дискриминация.

7.   ЕЦБ оценява получените оферти според критериите за възлагане, определени в обявлението за договор или в искането за предложение. След приключване на оценяването ЕЦБ възлага договора на оферента, чиято оферта отговаря в най-голяма степен на критериите за възлагане, в които трябва да бъдат включени качествени аспекти.

Член 14

Партньорство за иновации

1.   ЕЦБ може да приложи процедурата за установяване на партньорство за иновации с оглед на разработването и последващото закупуване на новаторски продукти, услуги или строителство, които не са налични на пазара, при условие че те са съобразени с нивото на изпълнение и максималните разходи, договорени между ЕЦБ и участниците в партньорството.

2.   След публикуването на обявление за договор заинтересованите доставчици могат да подадат заявление за участие в партньорството за иновации. Те подават заявлението си за участие в срока, посочен в обявлението за договора, и предоставят поисканата от ЕЦБ документация.

3.   ЕЦБ проверява допустимостта на кандидатите и оценява заявленията според критериите за подбор, определени в обявлението за договора. ЕЦБ кани поне трима допустими кандидати да участват в процедурата и им предоставя искане за предложение, в което се посочват потребностите на ЕЦБ. Броят на поканените кандидати трябва да бъде достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция. Ако броят им е под минималния, ЕЦБ може да продължи процедурата с всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор.

4.   ЕЦБ може да реши да установи партньорство за иновации с един партньор или с няколко партньори, които извършват самостоятелна научноизследователска и развойна дейност.

5.   Партньорството за иновации се структурира на последователни етапи съобразно последователността на фазите в процеса на научни изследвания и иновации, който може да включва производството на продукти, предоставянето на услуги или извършването на строителство. При партньорството за иновации се определят междинни цели, които партньорите трябва да постигнат, и се предвижда заплащане на вноски. Ако това е предвидено в документацията за поръчката, след всеки етап ЕЦБ може да прекрати партньорството за иновации или в случай на партньорство за иновации с няколко партньори — да намали броя им, като прекрати отделни договори.

6.   Ако това е предвидено в документацията за поръчката, договарянето по време на процедурите за установяване на партньорство за иновации може да се проведе на последователни етапи, като се прилагат определените критерии за възлагане, с цел да се намали броят на офертите, които ще се договарят. ЕЦБ договаря с оферентите първоначалната и всички последващи оферти, подадени от тях, с изключение на окончателната оферта, като оферентите се уведомяват за промените в техническите спецификации, за да им се даде възможност да изменят и подадат отново изменените оферти. Минималните изисквания и критериите за възлагане не подлежат на договаряне.

7.   Член 13, параграф 4 се прилага съответно.

РАЗДЕЛ 2

Електронни поръчки

Член 15

Електронни тръжни процедури

ЕЦБ може да провежда електронни тръжни процедури в съответствие с общите изисквания за електронни поръчки, установени в член 22 от Директива 2014/24/ЕС във връзка с приложение IV към нея. В тези случаи в обявлението за договора се посочват по-специално формалните изисквания, които трябва да бъдат спазени от кандидатите или оферентите, и начинът на достъп до електронната платформа. ЕЦБ може да реши да приема само електронни заявления и оферти, освен ако са налице технически причини, свързани с правото на равен достъп, оперативността или сигурността, поради които това е невъзможно на практика.

Член 16

Електронни търгове

1.   За откритите и ограничените процедури, както и за процедурите на договаряне ЕЦБ може да използва електронен търг, при условие че спецификациите могат да бъдат установени точно.

Електронният търг се базира или:

а)

единствено на цените, ако договорът се възлага единствено въз основа на цената; или

б)

на цените и/или на новите стойности на характеристиките на офертите, посочени в спецификацията, ако договорът се възлага въз основа на най-доброто съотношение между цената и качеството.

2.   Ако ЕЦБ възнамерява да проведе електронен търг, тя посочва това в обявлението за договор. Документацията за поръчката включва, inter alia, следните елементи:

а)

характеристиките и стойностите, които ще бъдат предмет на електронен търг, при условие че тези характеристики са количествено определими и могат да бъдат изразени в цифри или проценти;

б)

ограничения за стойностите, които могат да бъдат подадени, произтичащи от спецификациите;

в)

информацията, която ще бъде предоставена на оферентите в хода на електронния търг, и ако е целесъобразно — кога ще им бъде предоставена;

г)

информация от значение относно провеждането на електронния търг;

д)

условиятa, съгласно които оферентите ще могат дa наддават, и по-специално минималните разлики, които ще се изискват при наддаването, ако е целесъобразно; и

е)

информация от значение относно използваното електронно оборудване, реда, условията и техническите спецификации за свързване.

3.   Електронният търг може да започне само след като офертите са подадени и им е извършена първоначална оценка. Всички допустими оференти, отговарящи на критериите за подбор, чиито оферти съответстват на техническите спецификации и не са нередовни, неприемливи или неподходящи, се канят едновременно да подадат нови цени и/или нови стойности.

4.   Към поканата се прилага резултатът от пълната оценка на съответната оферта. Тя съдържа датата и часа, когато ще започне електронният търг, както и инструкции за индивидуално свързване към електронното оборудване. Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата, на която поканите са изпратени. Поканата съдържа и математическата формула, която ще се използва в електронния търг за целите на автоматичните класирания въз основа на подадените нови цени и/или нови стойности. Освен в случаите, в които икономически най-изгодната оферта се определя единствено въз основа на цената, тази формула трябва да отразява тежестта на всички критерии за определяне на икономически най-изгодната оферта, както е посочено в обявлението за договора или в документацията за поръчката. За тази цел обаче всички интервали от стойности се намаляват предварително до определена стойност. Когато са разрешени варианти, за всеки вариант се предоставя отделна формула.

5.   Електронният търг може да се проведе на последователни етапи. По време на всеки етап ЕЦБ незабавно съобщава на всички оференти поне достатъчно информация, за да могат да проверят относителното си място в класирането във всеки един момент. ЕЦБ може да съобщава и информация за други подадени цени или стойности, при условие че това е посочено в документацията за поръчката. ЕЦБ може да съобщава по всяко време и броя на участниците на този етап от търга. ЕЦБ обаче не може да разкрива самоличността на оферентите на който и да е етап от електронния търг.

6.   ЕЦБ закрива електронния търг при изтичането на срока, посочен в поканата за участие в търга. Срокът може да бъде изразен като определена дата и час или като период от време, който трябва да изтече след подаването на последното предложение с нови цени или стойности. ЕЦБ посочва в поканата графика за търговете, провеждани на етапи.

7.   След закриване на електронния търг ЕЦБ възлага договора въз основа на резултатите от него.

Член 17

Електронни каталози

1.   Когато се изисква използването на електронни средства за комуникация, ЕЦБ може да изиска офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог или да включват електронен каталог.

2.   Когато представянето на оферти под формата на електронен каталог е допустимо или задължително, ЕЦБ:

а)

посочва това в обявлението за договор;

б)

посочва в документацията за поръчката цялата необходима информация съгласно член 22, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС относно формата, използваното електронно оборудване, организацията и спецификациите на техническото свързване за каталога.

3.   Електронните каталози се изготвят от кандидатите или оферентите с цел участие в определена процедура за възлагане на поръчка в съответствие с установените от ЕЦБ технически спецификации и форма и съобразно изискванията за електронните инструменти за комуникация и други допълнителни изисквания, определени от ЕЦБ съгласно член 22 от Директива 2014/24/ЕС.

4.   Ако е сключено рамково споразумение с повече от един доставчик посредством електронни каталози, състезателната процедура за определени договори може да бъде открита отново въз основа на актуализирани каталози. В този случай ЕЦБ може:

а)

да покани оферентите да подадат отново електронните си каталози, адаптирани към изискванията на конкретния договор; или

б)

ако това е предвидено в документацията за поръчката, да уведоми оферентите, че възнамерява да събере от вече подадените електронни каталози информацията, необходима за съставянето на офертите за конкретния договор.

Ако състезателната процедура бъде открита отново в съответствие с буква б), ЕЦБ уведомява оферентите за датата и часа, когато ще бъде събрана информацията, и им предоставя възможност да откажат събирането ѝ. ЕЦБ е длъжна да предвиди подходящ срок между уведомлението и действителното събиране на информация. Преди ЕЦБ да възложи договора, съответният оферент има възможност да потвърди, че така съставената оферта не съдържа съществени грешки.

5.   Ако се използва динамична система за покупки, ЕЦБ може да изиска към заявлението за участие да бъде приложен електронен каталог, въз основа на който могат да бъдат възложени определени договори, като офертите се съставят в съответствие с параграф 4, буква б). В този случай ЕЦБ уведомява кандидатите относно намерението си да състави оферти посредством тази процедура и кандидатите попълват подадените електронни каталози. Вместо това ЕЦБ може да изиска офертите за определен договор да бъдат представени под формата на електронен каталог.

РАЗДЕЛ 3

Специални правила за някои видове договори

Член 18

Рамкови споразумения

1.   ЕЦБ може да използва рамкови споразумения в случаите, когато редовно сключва договори за сходни стоки, услуги или строителство и няма възможност да определи точните количества, срокове за изпълнение или подробните изисквания.

2.   С оглед на сключването на рамково споразумение ЕЦБ е длъжна да следва предвидените в членове 10—12 процедури по време на всички етапи до възлагането му. Ако ЕЦБ възнамерява да сключи рамково споразумение с няколко доставчици, тя възлага поне три споразумения, при условие че има достатъчен брой доставчици, които отговарят на критериите за подбор и възлагане. В обявлението за договор се посочват обхватът и броят на рамковите споразумения, които ще бъдат възложени.

Конкретните договори въз основа на рамковото споразумение се възлагат в съответствие с процедурите, предвидени в настоящия член.

3.   Когато се сключва рамково споразумение само с един доставчик, конкретните договори въз основа на това споразумение се възлагат съгласно предвидените в него условия. Доколкото това е необходимо, ЕЦБ може в писмена форма да изиска от доставчика да допълни първоначалната си оферта. Тези допълнителни оферти не могат да водят до съществени промени в предвидените в рамковото споразумение условия.

4.   Ако са сключени рамкови споразумения с няколко доставчици, конкретните договори могат да бъдат възложени или:

а)

като се приложат критериите, определени в рамковите споразумения, без конкурсът да се провежда отново;

б)

ако критерии не са определени, като конкурсът се проведе отново с участието на доставчиците, с които има сключено рамково споразумение; или

в)

като в някои случаи се приложат предвидените в рамковите споразумения критерии, без конкурсът да се провежда отново, съгласно посоченото в буква а), а в други случаи като конкурсът се проведе отново с участието на доставчиците, с които има сключено рамково споразумение, съгласно посоченото в буква б), при условие че в документацията за поръчката във връзка с рамковото споразумение е предвидена възможността да се избере между двете опции, съдържат се обвързващи обективни критерии, които регулират този избор, и се посочват разпоредбите, по отношение на които конкурсът може да бъде проведен отново.

Ако конкурсът бъде проведен отново в съответствие с буква б), ЕЦБ възлага конкретния договор съобразно следната процедура:

ЕЦБ отправя писмена покана до доставчиците да подадат оферта в срока, определен в искането за предложение. В документацията за поръчката във връзка с рамковото споразумение трябва да се посочат критериите, въз основа на които ще бъде възложен конкретният договор, като ако е необходимо, в искането за предложение се добавят повече подробности,

доставчиците подават офертите си в писмена форма в срока, определен от ЕЦБ, и

ЕЦБ възлага конкретния договор на оферента, подал най-добрата оферта въз основа на критериите за възлагане, определени в искането за предложение.

В случаите, когато конкурсът се проведе отново съгласно буква б) или в), член 36, параграфи 1 и 2 се прилага съответно.

Член 19

Динамични системи за покупки

1.   ЕЦБ може да възлага поръчки за стандартни, леснодостъпни стоки, услуги и строителство чрез динамични системи за покупки. Тези системи трябва да бъдат изцяло електронни, свободно достъпни и безплатни за доставчиците. Освен ако е предвидено друго в настоящия член, процедурата се провежда съгласно правилата за ограничената процедура, установени в член 11.

2.   С оглед на създаването на динамична система за покупки ЕЦБ:

а)

публикува обявление за договор, в което посочва, че се използва динамична система за покупки, указва естеството на предвидените по системата покупки, срока ѝ на действие, критериите за подбор и възлагане и цялата необходима информация относно използваното електронно оборудване и организацията и спецификациите на техническото свързване. В обявлението се посочва срок, не по-кратък от 30 дни, в който доставчиците могат да подадат заявление за участие; и

б)

от публикуването на обявлението до изтичането на срока на действие на системата предлага неограничен, пряк и пълен достъп чрез електронни средства до тръжните условия и до допълнителните документи.

3.   По време на целия си срок на действие системата е открита за всеки доставчик, който отговаря на критериите за подбор и е подал заявление, което съответства на тръжните условия. Не се прилагат допълнителни срокове по отношение на получаването на заявленията. Оферентите могат да внасят подобрения в заявленията си по всяко време, при условие че те продължават да съответстват на тръжните условия. Те са длъжни да уведомят ЕЦБ своевременно за всяка промяна, която засяга допустимостта или капацитета им да изпълнят договора. ЕЦБ може да поиска оферентите да подадат актуализирана информация относно допустимостта си.

4.   В срок до 10 дни от получаване на заявленията и въз основа на тях ЕЦБ проверява допустимостта на оферентите и съответствието им с критериите за подбор. Тя проверява и дали заявленията отговарят на тръжните условия. ЕЦБ уведомява оферентите възможно най-скоро относно това, дали са допуснати до динамичната система за покупки.

5.   Всеки конкретен договор, чиято стойност е равна на или надхвърля предвидените в член 4, параграф 3 прагове, трябва да бъде предмет на отделна покана за подаване на оферти. ЕЦБ кани всички допуснати до системата оференти да подадат оферта в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от 15 дни. ЕЦБ възлага договора на оферента, който е подал най-добрата оферта въз основа на критериите за възлагане, определени в обявлението за договора. Ако е целесъобразно, тези критерии могат да бъдат формулирани по-точно в поканата за подаване на оферти.

6.   Ако стойността на конкретен договор е под предвидените в член 4, параграф 3 прагове, ЕЦБ може да покани трима или петима допуснати до системата оференти да подадат оферта в съответствие с процедурата, установена в член 35.

7.   Динамичната система за покупки не може да действа в продължение на повече от четири години, освен ако по-дълъг срок е надлежно обоснован и възможността за това е предвидена в обявлението за договор.

Член 20

Договори за предоставяне на концесия

Процедурата за възлагане на договори за предоставяне на концесия се урежда в настоящото решение със следните изменения:

а)

при изчисляването на прогнозната стойност на договорите за предоставяне на концесия се отчита прогнозният оборот без ДДС, генериран от изпълнителя за срока на договора чрез изпълнението му;

б)

договорите за предоставяне на концесия винаги се сключват за определен срок. Срокът не може да надхвърля разумния период от време, който се очаква да е необходим на концесионера, за да си възвърне направените инвестиции и да получи финансова печалба.

РАЗДЕЛ 4

Начало на процедурата за възлагане на поръчка

Член 21

Публикуване на възможностите за възлагане на поръчка

1.   Ако реши да проведе тръжна процедура в съответствие с правилата, предвидени в настоящата глава, ЕЦБ публикува обявление за договор в Официален вестник и на уебсайта на ЕЦБ. Когато е целесъобразно, ЕЦБ може да помести обявления в други подходящи медии. Обявленията на уебсайта на ЕЦБ и в други медии не може да предхождат публикуването на обявлението в Официален вестник. В случай на несъответствия между различните версии на обявлението за автентична се смята версията, публикувана в Официален вестник, като тя има предимство пред другите версии.

2.   ЕЦБ може да публикува обявление с предварителна информация, в което се посочва прогнозната обща стойност на договорите по категория услуги или по групи стоки, както и съществените характеристики на договорите за строителство, които възнамерява да възложи през бюджетната година.

3.   Независимо от другите разпоредби в настоящото решение, обявленията, публикувани в Официален вестник, трябва да съдържат поне информацията, посочена в съответната част от приложение V към Директива 2014/24/ЕС. В обявленията за договор трябва да се посочи дали договорът ще бъде възложен съгласно най-ниската цена.

Член 22

Покана за изразяване на интерес

1.   ЕЦБ може да отправи покана за изразяване на интерес, ако възнамерява да възложи няколко договора, които имат един и същ или сходен предмет. Освен ако е предвидено друго в настоящия член, процедурата се провежда съгласно правилата за ограничените процедури, установени в член 11.

2.   С цел съставяне на списък с подходящи доставчици ЕЦБ публикува обявление за договор в Официален вестник, в което се посочват най-малко предметът на договорите, които ще бъдат възложени, срокът им, критериите за допустимост и подбор, както и крайният срок за получаване на заявленията, които ще бъдат разгледани с оглед на съставянето на списък с подходящи доставчици.

3.   Списъкът е в сила за не повече от четири години от датата, на която обявлението за договор е изпратено на Официален вестник. Доставчикът може да подаде заявление да бъде включен в него във всеки един момент, но не по-късно от три месеца преди изтичането на срока му. Към заявлението се прилага документацията, посочена в обявлението за договор. Доставчиците подават заявленията си в срока, посочен в обявлението за договора.

4.   След като получи заявленията, ЕЦБ проверява допустимостта на кандидатите и оценява заявленията според критериите за подбор, определени в обявлението за договора. ЕЦБ включва в списъка всички кандидати, които отговарят на критериите за допустимост и подбор. ЕЦБ уведомява кандидатите възможно най-скоро относно това, дали са включени в списъка.

5.   Включените в списъка доставчици са длъжни да уведомят ЕЦБ своевременно за всяка промяна, която засяга допустимостта или капацитета им да изпълнят договора. Освен това, ако смятат, че е необходимо, те могат да предоставят на ЕЦБ актуализирана или допълнителна документация.

6.   Ако ЕЦБ възнамерява да възложи договор, чиято прогнозна стойност е под предвидените в член 4, параграф 3 прагове, тя кани необходимия брой доставчици, включени в списъка, ако има такива, да подадат оферта в съответствие с процедурата, установена в член 35. ЕЦБ кани доставчиците, чиито оферти, с оглед на договора, който ще бъде възложен, отговарят в най-голяма степен на критериите за подбор, определени в обявлението за договора.

7.   Ако ЕЦБ възнамерява да възложи договор, чиято прогнозна стойност е равна на или надхвърля предвидените в член 4, параграф 3 прагове, тя публикува опростено обявление за договор в Официален вестник, в което е описан обхватът на конкретния договор. Заинтересованите доставчици, които все още не са включени в списъка, могат да подадат заявление за включване в срока, който е определен в опростеното обявление за договор и не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата, на която то е изпратено за публикация. След като оцени получените заявления, ЕЦБ кани поне петима подходящи доставчици, включени в списъка, да подадат оферта, при условие че е налице достатъчен брой доставчици. ЕЦБ избира доставчиците, чиито оферти, с оглед на договора, който ще бъде възложен, отговарят в най-голяма степен на критериите за подбор, определени в обявлението за договора. Член 11, параграфи 4 и 5 се прилагат съответно.

8.   В случаите, описани в параграфи 6 и 7, ЕЦБ може да поиска от включените в списъка доставчици да предоставят актуализирана информация и документация, които са от значение за изпълнението на критериите за допустимост и подбор.

Член 23

Срокове за получаване на заявленията и офертите

1.   При определяне на сроковете за получаване на заявленията и офертите ЕЦБ отчита по-специално сложността на договора и времето, необходимо за изготвяне на офертите, без да се засягат минималните срокове, предвидени в настоящия член.

2.   При откритите процедури минималният срок за получаване на офертите е 35 дни от датата, на която обявлението за договор е изпратено на Официален вестник.

3.   При ограничените процедури, процедурите на договаряне, състезателните диалози, партньорствата за иновации и конкурсите за проект:

а)

минималният срок за получаване на заявленията е 30 дни от датата, на която обявлението за договор е изпратено до Официален вестник; и

б)

минималният срок за получаване на офертите е 30 дни от датата, на която поканата за подаване на оферти е изпратена на оферентите.

4.   Ако в Официален вестник е публикувано обявление с предварителна информация, което съдържа информацията съгласно член 48, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС и което е било изпратено между 35 дни и 12 месеца преди обявлението за договор, общото правило е, че минималният срок за получаване на офертите може да бъде съкратен на 15 дни за откритите процедури и на 10 дни за ограничените процедури.

5.   Сроковете за получаване на заявленията и офертите могат да бъдат съкратени с пет дни, когато се използват изцяло електронни поръчки, освен ако се прилага параграф 4.

6.   При откритите процедури, ограничените процедури и процедурите на договаряне ЕЦБ може да приложи ускорена процедура, ако прилагането на предвидените в настоящия член срокове е невъзможно поради надлежно обосновани неотложни обстоятелства. В този случай се прилагат следните минимални срокове:

а)

за откритите процедури — срок за получаване на офертите, който е не по-кратък от 15 дни от датата, на която е изпратено обявлението за договор; и

б)

за ограничените процедури и процедурите на договаряне — срок за получаване на заявленията, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата, на която е изпратено обявлението за договор, и срок за получаване на офертите, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата, на която поканата за подаване на оферти е изпратена на оферентите.

7.   Ако направи съществени изменения в документацията за поръчката или в други надлежно обосновани случаи, ЕЦБ може да удължи сроковете, определени в обявлението за договор или в документацията за поръчката, преди датата, на която те изтичат, като спазва принципа на равнопоставеност.

Член 24

Покана за подаване на оферти

1.   Поканите за подаване на оферти се изпращат едновременно до всички оференти.

2.   Поканата за подаване на оферти трябва да съдържа поне:

а)

позоваване на обявлението за договор;

б)

ако е приложимо, пълна информация във връзка с наличността на документацията за поръчката в електронна форма и достъпа до нея по електронен път;

в)

формалните изисквания към офертата, по-специално срока за получаването ѝ, адреса, на който трябва да бъде изпратена, езика или езиците, на който/които трябва да бъде изготвена, формата, в която трябва да бъдат подадена, и срока, по време на който офертата трябва да остане в сила;

г)

опциите във връзка с допълнителни стоки, услуги и строителство, както и броя на възможните подновявания и удължавания на договора, ако има такива;

д)

списъка с документите, които трябва да бъдат подадени от оферентите; и

е)

относителната тежест на критериите за възлагане на договора или ако е целесъобразно, тези критерии, подредени по важност в низходящ ред, ако не са посочени в обявлението за договор.

3.   Поканата за подаване на оферти трябва да включва и:

а)

копие от спецификациите, с които се определят изискванията на ЕЦБ, или в случай на състезателен диалог или партньорство за иновации — копие от искането за предложение, с което се определят потребностите на ЕЦБ;

б)

копие от проекта за договор, от общите условия на ЕЦБ или от документа, с който се определят основните характеристики на договора; както и

в)

други документи, които ЕЦБ смята за уместни.

Член 25

Спецификации

1.   ЕЦБ определя техническите спецификации в документацията за поръчката в съответствие с приложимото право и приложимите технически стандарти.

2.   В спецификациите може да се посочи конкретен продукт, източник или производствен процес само ако не е възможно да се направи достатъчно точно общо описание на предмета на договора и ако е вероятно кандидатите да предложат други еквивалентни стоки.

3.   ЕЦБ посочва доказателствата, като маркировки, сертификати и оценки на съответствието, по-специално екологични сертификати, които изисква от кандидатите с цел да докажат, че отговарят на спецификациите. Тези доказателства трябва да бъдат получени по прозрачен начин. Допускат се други доказателства, ако те са технически еквивалентни.

4.   Спецификациите и поисканите доказателства трябва да бъдат необходими и пропорционални с оглед на изпълнението на целите на поръчката и да бъдат основани на обективни и недискриминационни съображения, които избягват необоснованите бариери пред конкуренцията.

5.   ЕЦБ може да позволи да бъдат подадени варианти, които се отклоняват от спецификациите. В този случай тя е длъжна да предостави ясна информация относно разрешения обхват на вариантите, формалните и съществените изисквания към тях и методологията, съгласно която ще бъдат сравнявани качествата на основните оферти и на вариантите.

РАЗДЕЛ 5

Обмен на информация

Член 26

Комуникация с кандидатите и оферентите

1.   По време на тръжната процедура кандидатите и оферентите са длъжни да комуникират единствено с лицето/лицата за контакт, посочени от ЕЦБ. Средствата за комуникация трябва да са широко достъпни и недискриминaционни.

2.   Кандидатите и оферентите подават заявленията и офертите си в писмена форма в съответствие с изискванията, определени в обявлението за договор или в поканата за подаване на оферти.

3.   Кандидатите или оферентите могат да отправят въпроси в писмена форма към ЕЦБ относно обявлението за договор, поканата за подаване на оферти или придружаващите документи в съответствие с процедурата, предвидена в обявлението за договор или в поканата за подаване на оферти. ЕЦБ отговаря на въпросите в разумен срок и съобщава анонимно отговорите на всички кандидати или оференти, ако те са от значение за всички.

4.   ЕЦБ е длъжна да осигури обработването и съхраняването на предоставената от кандидатите и оферентите информация в съответствие с принципите на поверителност и защита на целостта на данните и доколкото са предоставени лични данни — в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (9).

Член 27

Искания за допълнителна документация и поясняване

След като отвори заявленията или офертите, ЕЦБ може да поиска от кандидатите или оферентите в уместен срок да представят, добавят, пояснят или попълнят информация или документация, която е липсваща, непълна или грешна или която изглежда, че е липсваща, непълна или грешна. Тези искания трябва да бъдат направени при пълно спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност; по-специално те не може да водят до преференциално третиране, да предоставят конкурентно предимство или да изменят условията на заявлението или офертата.

Член 28

Поправки в документацията за поръчката

1.   Ако преди изтичането на срока за подаване на заявленията или офертите ЕЦБ открие неточност, пропуск или друг вид грешка в текста на обявлението за договор, на поканата за подаване на оферти или на придружаващите документи, тя поправя грешката и уведомява писмено всички кандидати или оференти.

2.   Ако кандидатите или оферентите смятат, че изискванията на ЕЦБ, определени в обявлението за договор, в поканата за подаване на оферти или в придружаващите документи, са непълни, несъгласувани или незаконосъобразни или че ЕЦБ или друг кандидат или оферент са нарушили приложимите правила за възлагане на поръчки, те уведомяват ЕЦБ за възраженията си в срок до 15 дни, след като са узнали за нередовността. Ако нередовността засяга поканата за подаване на оферти или други изпратени от ЕЦБ документи, срокът започва да тече от датата на получаване на документите. В останалите случаи срокът започва да тече от момента, в който кандидатите или оферентите са узнали за нередовностите или е разумно да се смята, че са могли да узнаят за тях. ЕЦБ може да поправи или допълни изискванията, да отстрани нередовността или да отхвърли искането, като посочва мотивите за това. Възраженията, които не са съобщени на ЕЦБ в срок, не могат да бъдат повдигани на по-късен етап.

РАЗДЕЛ 6

Оценяване

Член 29

Общи принципи

1.   Заявленията и офертите не могат да бъдат отваряни, преди да е изтекъл срокът за подаването им. Отварянето на заявленията и офертите се извършва в присъствието на поне двама членове на персонала на ЕЦБ, като за това се съставя протокол. Освен ако е предвидено друго, кандидатите или оферентите не могат да присъстват по време на отварянето.

2.   ЕЦБ оценява всички оферти според критериите за възлагане, посочени в член 32, след като:

провери дали са спазени формалните изисквания към офертата,

провери допустимостта на оферентите съгласно член 30; и

прецени дали са изпълнени критериите за подбор съгласно член 31.

3.   ЕЦБ възлага договора на оферента, чиято оферта отговаря в най-голяма степен на критериите за възлагане.

4.   Процесът на оценяване и резултатът от него се документират в доклад за оценка.

Член 30

Допустимост на кандидатите и оферентите

1.   Всички физически и юридически лица, които пребивават или са установени в Съюза, имат право да участват в тръжни процедури при условията, определени в следващите параграфи. Тръжните процедури са открити при равни условия и за всички физически и юридически лица, които пребивават или са установени в държава, която е ратифицирала Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация или е сключила със Съюза двустранно споразумение за поръчки, съгласно условията, предвидени в тях. Доставчици от трети държави могат да бъдат допуснати до участие по усмотрение на ЕЦБ.

2.   В тръжните процедури могат да участват временни обединения от доставчици съгласно условията, определени в обявлението за договор или в поканата за подаване на оферти. ЕЦБ може да поиска от временните обединения да приемат определена правна форма, ако договорът се възложи на тях, при условие че тя е необходима за правилното изпълнение на договора. Участниците във временни обединения носят солидарна отговорност за изпълнението на договора.

3.   Кандидатите и оферентите могат да подадат само едно заявление или оферта. ЕЦБ може да изключи от участие кандидати или оференти, които подадат отделно заявление или оферта и които:

а)

са членове на същата група от свързани предприятия като друг кандидат или оферент;

б)

са членове на временно обединение заедно с други кандидати или оференти; или

в)

предлагат съществена част от договора да бъде възложена на друг кандидат или оферент в качеството му на подизпълнител,

ако има данни, че те са получили информация относно заявлението или офертата, изготвени от друг кандидат или оферент, или ако подаването на няколко заявления или оферти нарушава по друг начин свободната конкуренция между кандидатите или оферентите.

4.   ЕЦБ изключва от участие кандидати или оференти, ако те или членове на управителните им органи са осъдени с влязло в сила съдебно решение за участие в престъпна организация, корупция, измама, тероризъм или финансиране на тероризъм, изпиране на пари, използване на детски труд или трафик на хора, както е посочено в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, или за друг вид незаконна дейност, която уврежда финансовите интереси на Съюза, ЕЦБ или НЦБ.

5.   ЕЦБ може по всяко време да изключи от участие кандидати или оференти, ако:

а)

по отношение на тях е открито производство по несъстоятелност, намират се в производство по ликвидация, управляват се от администратор или се намират в сходно положение, уредено в националните законови и подзаконови разпоредби;

б)

са виновни за тежко професионално нарушение, което поставя под съмнение почтеността им;

в)

не са изпълнили задължения, свързани с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци съгласно правните разпоредби на държавата, в която са установени или в която ще се изпълнява договорът;

г)

са показали значителни или трайни недостатъци при изпълнението на друга обществена поръчка или на задълженията си съгласно екологичното, социалното и трудовото право;

д)

те или членове на управителните им органи, персонал или представители са в ситуация на конфликт на интереси, който не може да бъде разрешен със средства, които не са толкова драстични;

е)

носят вина за тежки случаи на представяне на неверни или повеждащи данни при предоставянето на поисканата от ЕЦБ информация; или

ж)

се свържат с други кандидати или оференти с цел да ограничат конкуренцията или да се опитат да повлияят неправомерно върху процеса на вземане на решения по време на процедурата за възлагане на поръчка.

6.   Кандидатите или оферентите са длъжни да удостоверят, че не се намират в някоя от ситуациите, изброени в параграфи 4 и 5, и да предоставят доказателствата, посочени в обявлението за договор или в поканата за подаване на оферти. Ако в течение на процедурата тези обстоятелства възникнат, засегнатият кандидат или оферент е длъжен да уведоми ЕЦБ своевременно. Кандидатите или оферентите могат да представят доказателства, за да докажат допустимостта си въпреки наличието на основания за изключване.

7.   Ако кандидат или свързано с него предприятие са участвали в подготовката на процедурата за възлагане на поръчка, например като са предоставяли консултации относно стратегията за възлагане на поръчки или са разработили спецификациите, ЕЦБ взема подходящи мерки, за да осигури лоялна конкуренция и еднакво равнище на информираност сред всички кандидати. ЕЦБ може да изключи кандидата или предприятието от процедурата, ако това се налага за тези цели. Преди да бъде изключен(о), на кандидата или предприятието се предоставя възможност да докаже, че предишното му участие не е нарушило конкуренцията.

8.   ЕЦБ може да изключи кандидат или оферент, който се намира в една от описаните в параграфи 4 и 5 ситуации, от участие в бъдещи тръжни процедури за разумен срок. ЕЦБ взема решение за изключване и определя срока на неговата продължителност, като прилага принципа на пропорционалност и като взема предвид по-специално: а) тежестта на нарушението, поведението, неизпълнението или акта на несъстоятелност; б) времето, изминало след извършване на нарушението или след поведението, неизпълнението или акта на несъстоятелност; в) продължителността и повторяемостта на нарушението, поведението, неизпълнението или акта на несъстоятелност; г) умисъла или степента на небрежност на съответния доставчик; и д) предприетите от него мерки за предотвратяване в бъдеще на подобни нарушения, поведение, случаи на неизпълнение или актове на несъстоятелност. Срокът на изключване не може да бъде по-дълъг от 10 години от датата, на която известието за това е връчено на доставчика. Преди да вземе решение за изключване на доставчик, ЕЦБ му предоставя възможност да изрази становището си, освен ако фактите, обосноваващи изключването, са установени с окончателно влязло в сила съдебно решение. ЕЦБ уведомява писмено доставчика за решението си и за основните мотиви за него.

Член 31

Критерии за подбор

1.   В обявлението за договора ЕЦБ определя критериите за подбор, които ще използва при оценяването на капацитета на кандидата или оферента да изпълни договора. Критериите за подбор се отнасят до това, дали кандидатът или оферентът има разрешение да извършва съответната професионална дейност и дали е подходящ за нея, икономическото и финансовото му състояние, както и техническите или професионалните му умения. Критериите за подбор трябва да бъдат необходими и пропорционални с цел да се осигури лоялна конкуренция и да се постигнат целите на договора.

2.   ЕЦБ може да предвиди минимални изисквания, под които тя не може да подбира кандидати или оференти. Тези минимални изисквания се посочват в обявлението за договор.

3.   В обявлението за договор ЕЦБ определя документите, които трябва да бъдат подадени от кандидатите или оферентите като доказателство за техния финансов, икономически, технически и професионален капацитет. ЕЦБ може да изисква по-специално подаването на единен европейски документ за обществени поръчки съгласно член 59 от Директива 2014/24/ЕС, съхранявани в eCertis документи или сертификати, издадени от национални бази данни с одобрени доставчици. Поисканата документация не може да излиза извън предмета на договора и трябва да отчита законните интереси на доставчиците по отношение по-специално на защитата на техните технически и търговски тайни.

4.   Ако поради изключителни причини, които ЕЦБ смята за основателни, оферентът или кандидатът не е в състояние да предостави исканите документи, той може да докаже капацитета си чрез други средства, които ЕЦБ смята за подходящи и еквивалентни.

5.   Ако е целесъобразно и само по отношение на конкретен договор, доставчикът може да използва капацитета на друго лице, независимо от правното естество на връзките между тях. В този случай той е длъжен да докаже на ЕЦБ, че ще разполага с необходимите ресурси за изпълнението на договора и че самото лице има право да участва в тръжни процедури съгласно член 30. При същите условия временно обединение от доставчици може да използва капацитета на участниците в групата.

Член 32

Критерии за възлагане

1.   ЕЦБ възлага договора на оферента, който подаде икономически най-изгодната оферта.

2.   Освен ако е предвидено друго в настоящото решение, икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии:

единствено на цената или разходите,

на най-доброто съотношение между цената и качеството, или

единствено на качеството, като съответната цена или разходи за стоките, строителството и услугите, по отношение на които се провежда тръжната процедура, са фиксирани.

3.   Доколкото е уместно, в елемента „цена или разходи“ се вземат предвид разходите във връзка с жизнения цикъл, като например разходите, свързани с придобиването, използването, поддръжката на стоките, строителството и услугите, както и разходите в края на експлоатационния им период. Могат да бъдат отчетени и разходите, свързани с външни екологични фактори във връзка със стоките, строителството и услугите по време на жизнения им цикъл. Цените и разходите се вземат предвид само ако могат да бъдат определени и проверени.

4.   Най-доброто съотношение между цената и качеството се оценява въз основа на критерии, които включват качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на договора, като:

а)

качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики, търгуване и условията за него;

б)

организационна структура, образование и опит на персонала, на който е възложено изпълнението на договора, когато качеството на персонала може да окаже значително влияние върху нивото на изпълнение на договора; или

в)

обслужване след продажбата и техническа помощ, условия за доставката, като дата, процес и срок на доставката или срок на завършване.

5.   Всички критерии за възлагане трябва да бъдат свързани с предмета на договора, който може да обхваща различните етапи от жизнения цикъл на стоките, строителството или услугите, по отношение на които се провежда тръжната процедура, като например процесите на производство, предоставяне или търгуване.

6.   В обявлението за договор, в поканата за подаване на оферти или в искането за предложение при състезателен диалог трябва да бъде посочен начинът, по който ще бъде определена икономически най-изгодната оферта съгласно параграф 2.

Член 33

Необичайно ниски оферти

1.   ЕЦБ отправя писмено искане за обяснения на цените или разходите, предложени в офертите, които изглеждат необичайно ниски за стоките, строителството или услугите, по отношение на които се провежда тръжната процедура. Искането може да се отнася по-специално до:

а)

икономиката на производствения процес, на предоставянето на услугите или на строителния метод;

б)

избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни за оферента условия;

в)

оригиналността на предложените в офертата престации;

г)

спазването на разпоредбите на действащото екологично, социалноосигурително и трудово право на мястото, където ще се изпълнят, предоставят или доставят престациите; и

д)

възможността на оферента да получи държавна помощ.

2.   След като прегледа подадената от оферента информация, ЕЦБ може да отхвърли необичайно ниските оферти, по-специално в следните случаи:

ако предоставената от оферента информация не съдържа достатъчно обяснения относно ниското равнище на цената или разходите,

ако офертата и допълнителната информация, които са предоставени, не предлагат достатъчна гаранция за правилното изпълнение на договора, или

ако оферентът е получил държавна помощ, освен ако той докаже в определен от ЕЦБ разумен срок, че тя му е предоставена на законно основание в съответствие с процедурите и решенията, предвидени в правилата на Съюза относно държавната помощ.

3.   ЕЦБ отхвърля оферти, които са необичайно ниски поради неспазване на разпоредбите, посочени в параграф 1, буква г).

РАЗДЕЛ 7

Съобщаване на резултата

Член 34

Уведомление относно решенията за подбор и възлагане

1.   ЕЦБ своевременно уведомява в писмена форма всички кандидати или оференти, чиито заявления или оферти са отхвърлени, относно решението си.

2.   Ако се предава по факс или чрез електронни средства, уведомлението относно решението за възлагане се изпраща поне 10 дни преди подписването на договора от ЕЦБ, а ако се използват други средства за комуникация — поне 15 дни преди подписването на договора.

3.   В 15-дневен срок от получаване на уведомлението кандидатите и оферентите могат да поискат от ЕЦБ да посочи мотивите си за отхвърляне на заявленията или офертите им и да им предостави копия от всички документи, свързани с оценяването им. Отхвърлените оференти с допустими оферти могат да направят справка и за името на избрания оферент, както и за основните характеристики и относителните предимства на офертата му. Като отчитат ограниченията съгласно параграф 4, те могат да поискат и копия от всички документи, свързани с оценяването на избраната оферта.

4.   ЕЦБ може да реши да не оповести определена информация, ако разкриването ѝ ще засегне законните търговски интереси на други доставчици, представлява пречка за прилагането на закона, може да засегне лоялната конкуренция между доставчиците или по друг начин противоречи на обществения интерес.

5.   ЕЦБ публикува в Официален вестник обявление за възлагане на договор съгласно изискванията на Директива 2014/24/ЕС. Обявлението се изпраща на Официален вестник в срок до 30 дни след подписването на договора.

ГЛАВА III

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ДОГОВОРИ ПОД ПРАГОВЕТЕ И ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

Член 35

Провеждане на процедурата

Договорите, чиято прогнозна стойност е по-ниска от праговете, установени в член 4, параграф 3, и договорите за услуги, посочени в член 6, параграф 2, се възлагат в съответствие с процедурата, предвидена в настоящия член.

1.

Ако стойността на договора без ДДС надхвърля или е равна на 50 000 EUR за стоки и услуги или 500 000 EUR за строителство, ЕЦБ кани поне петима подходящи доставчици, ако има такива, да подадат оферта.

2.

Ако стойността на договора без ДДС е под тези прагове, но е равна на или надхвърля 20 000 EUR, ЕЦБ кани поне трима подходящи доставчици, ако има такива, да подадат оферта.

3.

Ако стойността на договора без ДДС надхвърля или е равна на 750 000 EUR, ЕЦБ публикува обявление за договор в Официален вестник. Подборът на доставчиците, които ще бъдат поканени да участват в тръжната процедура, се извършва въз основа на получените отговори. В тръжната процедура могат да бъдат поканени да участват и други доставчици, които отговарят на същите критерии.

4.

Ако стойността на договора без ДДС е под 750 000 EUR, ЕЦБ извършва подбор на доставчиците, които ще бъдат поканени да участват в тръжната процедура, или измежду оферентите, допуснати до динамична система за покупки, или ако няма такава — от списъка с подходящи доставчици, съставен след покана за изразяване на интерес. Ако такъв списък не е съставен, ЕЦБ извършва по свое усмотрение подбор на доставчиците, които ще бъдат поканени, въз основа на надлежен пазарен анализ, в който се отчита наличието на евентуален трансграничен интерес и се потвърждава дали доставчиците са подходящи и дали проявяват интерес към участие в процедурата. Пазарният анализ може да включва публикуването на възможността за възлагане на договор в електронна система за поръчки. Вместо това ЕЦБ може да публикува обявление за договор на уебсайта си или като използва други подходяща медии. В този случай подборът на доставчиците, които ще бъдат поканени да участват в тръжната процедура, се извършва въз основа на получените отговори. В тръжната процедура могат да бъдат поканени да участват и други доставчици, които отговарят на същите критерии.

5.

ЕЦБ предоставя на доставчиците, които са поканени да участват в тръжната процедура, искане за предложение, в което са посочени изискванията на ЕЦБ, процедурата за подаване на оферти и критериите за възлагане на договора. При определяне на срока за подаване на оферти ЕЦБ отчита сложността на договора и времето, необходимо за изготвяне на офертата.

6.

Получените оферти се оценяват според формалните изисквания, критериите за подбор и критериите за възлагане, определени в искането за предложение. След оценката на писмените оферти ЕЦБ може да започне да се договаря с оферентите, ако тази възможност е предвидена в искането за предложение. Договарянето може да се води последователно с оферентите по реда на тяхното класиране или паралелно с няколко оференти, чиито оферти отговарят в най-голяма степен на критериите за възлагане.

7.

ЕЦБ възлага договора на оферента, чиято оферта отговаря в най-голяма степен на критериите, определени в искането за предложение.

8.

Процедурата се провежда в съответствие с общите принципи, установени в член 3. Прилагат се съответно член 13, параграфи 5 и 6 и членове 26, 27, 28, 30 и 33.

Член 36

Уведомление относно решението за възлагане и списъка с изпълнители

1.   След като бъде взето решението за възлагане, ЕЦБ своевременно уведомява в писмена форма оферентите относно резултатите от тръжната процедура.

2.   В 15-дневен срок от получаване на уведомлението оферентите могат да поискат от ЕЦБ да посочи мотивите си за отхвърляне на офертите им и да им предостави копия от всички документи, свързани с оценяването им.

3.   Всяка година ЕЦБ публикува списък с договорите на стойност над 50 000 EUR, които са възложени в съответствие с член 35 или за които е направено изключение в съответствие с член 6, параграф 1. Списъкът съдържа имената на изпълнителите, на които са възложени договори, техния предмет и стойност. За договорите, които попадат в обхвата на член 6, параграф 2, чиято стойност надхвърля 750 000 EUR, ЕЦБ публикува обявление за възлагане на договор в Официален вестник.

Член 37

Пряко възлагане

ЕЦБ може да възлага договори въз основа само на една оферта, ако прогнозната стойност на договора е по-ниска от 20 000 EUR без ДДС.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38

Прекратяване на тръжните процедури

1.   ЕЦБ може да прекрати тръжна процедура по всяко време преди подписването на договора, без кандидатите или оферентите да имат право на обезщетение.

2.   Решението ѝ за прекратяване трябва да бъде съобразено с общите принципи, установени в член 3, параграф 1.

3.   ЕЦБ мотивира решението си и уведомява кандидатите или оферентите за него.

Член 39

Процедура за обжалване

1.   При тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно глава II кандидатите и оферентите могат да оспорят писмено решението на ЕЦБ за отхвърляне на тяхното заявление или оферта в 15-дневен срок от получаване на информацията, посочена в член 34, параграф 3, или ако такава не е поискана — в 15-дневен срок от получаване на уведомление в съответствие с член 34, параграф 1. Жалбата трябва да съдържа цялата информация, която подкрепя твърденията в нея, както и обосновани възражения.

2.   Жалбата се отправя до Органа за преразглеждане на поръчки на ЕЦБ. Ако Органът за преразглеждане на обществени поръчки приеме, че решението за отхвърляне на заявлението или офертата на жалбоподателя нарушава разпоредбите на настоящото решение или общите принципи на правото в областта на поръчките, той разпорежда тръжната процедура да бъде изцяло или частично повторена или взема окончателно решение. В противен случай жалбата се отхвърля. Органът за преразглеждане на обществени поръчки уведомява писмено жалбоподателя за своето решение в срок до един месец след получаване на жалбата. Решението съдържа мотивите, на които се основава.

3.   Жалбата няма суспензивно действие. Ако счете за уместно, Органът за преразглеждане на обществени поръчки може да спре временно процедурата за възлагане на поръчка или самото възлагане на договора.

Член 40

Юрисдикция

Съдът на Европейските съюз има изключителна юрисдикция по отношение на всички спорове между ЕЦБ и доставчик, свързани с настоящото решение или с определена процедура за възлагане на поръчка. Ако е в ход процедурата за обжалване съгласно член 39, жалбоподателят е длъжен да изчака решението на ЕЦБ по жалбата, преди да отнесе спора пред Съда. Сроковете, определени в Договора за функционирането на Европейския съюз, започват да текат от получаването от доставчика на решението по жалбата.

Член 41

Влизане в сила

1.   Настоящото решение влиза в сила на 15 април 2016 г. и отменя и заменя Решение ЕЦБ/2007/5.

2.   Тръжните процедури, които са започнати преди влизането в сила на настоящото решение, се довършват в съответствие с Решение ЕЦБ/2007/5, което се прилага и по отношение на възложените в резултат от тях договори. За целите на настоящата разпоредба се смята, че тръжната процедура е започнала на датата, на която обявлението за договор е изпратено на Официален вестник, а в случаите, когато обявление не се изисква — на датата, на която ЕЦБ е поканила един или повече доставчици да подадат оферта или предложение.

3.   Препращанията към отмененото решение се тълкуват като препращания към настоящото решение и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Съставено във Франкфурт на Майн на 9 февруари 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.

(2)  Решение ЕЦБ/2007/5 от 3 юли 2007 г. за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки (ОВ L 184, 14.7.2007 г., стр. 34).

(3)  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114).

(4)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

(5)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент № 1 на Съвета за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (OВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58).

(7)  Решение ЕЦБ/2008/17 от 17 ноември 2008 г. за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата (ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 76).

(8)  Насоки (ЕС) 2015/280 на Европейската централна банка от 13 ноември 2014 г. относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти (EЦБ/2014/44) (ОВ L 47, 20.2.2015 г., стр. 29).

(9)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

Код по CPV

Описание

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Посреднически услуги по предоставяне на лица за работа в домакинствата]; 79624000-4 [Посреднически услуги по предоставяне на среден медицински персонал] и 79625000-1 [Посреднически услуги по предоставяне на висш медицински персонал] от 85000000-9 до 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5 и 98500000-8 [Частни домакинства с нает персонал] и от 98513000-2 до 98514000-9 [Услуги по предоставяне на работна ръка за домакинства, услуги по предоставяне чрез агенция на временен персонал за домакинства, услуги по предоставяне на чиновнически персонал за домакинства, услуги по предоставяне на временен персонал за домакинства, услуги, предоставени от помощен персонал в домакинства, и услуги, предоставени от лица, заети в домакинства]

Услуги, свързани със здравеопазване, социални и подобни дейности

85321000-5 и 85322000-2, 75000000-6 [Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; от 79995000-5 до 79995200-7; от 80000000-4 Образователни и учебно-тренировъчни услуги до 80660000-8; от 92000000-1 до 92700000-8

79950000-8 [Услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси], 79951000-5 [Услуги по организиране на семинари], 79952000-2 [Услуги, свързани с организирането на събития], 79952100-3 [Услуги по организиране на културни събития], 79953000-9 [Услуги по организиране на фестивали], 79954000-6 [Услуги по организиране на празници], 79955000-3 [Услуги по организиране на модни ревюта], 79956000-0 [Услуги по организиране на панаири и изложби]

Административни, социални, образователни, здравни и културни услуги

75300000-9

Услуги по задължително обществено осигуряване

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Услуги, свързани със социална защита

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 и 98130000-3

Други обществени, социални и персонални услуги, включително услуги, предоставяни от синдикални организации, политически организации, младежки сдружения и други членски организации.

98131000-0

Религиозни услуги

от 555100000-1 до 555410000-7; от 55521000-8 до 55521200-0 [55521000-8 Приготвяне и доставяне на храна за домакинствата, 55521100-9 Услуги по доставка на храна по домовете („храна на колела“), 55521200-0 Услуги, свързани с доставка на храна], 55520000-1 Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна, 55522000-5 Приготвяне и доставяне на храна за транспортни предприятия, 55523000-2 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции, 55524000-9 Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

55510000-8 Услуги на столове, 55511000-5 Услуги на столове и бюфети, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти, свързани предимно професионално, 55512000-2 Услуги по управление на столове, 55523100-3 Услуги, свързани с храната за ученически столове и бюфети

Хотелиерски и ресторантьорски услуги

от 79100000-5 до 79140000-7; 75231100-5

Правни услуги, доколкото не са изключени съгласно член 2, параграф 3, буква й)

от 75100000-7 до 75120000-3; 75123000-4; от 75125000-8 до 75131000-3

Други административни услуги и услуги на държавното управление

от 75200000-8 до 75231000-4

Услуги на държавното управление за обществото като цяло

от 75231210-9 до 75231230-5; от 75240000-0 до 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Услуги, свързани със затвори, услуги по опазване на обществената сигурност и услуги по аварийна безопасност

от 79700000-1 до 79721000-4 [Детективски и охранителни услуги, услуги по безопасност, услуги чрез сигнално-охранителни системи, охранителни услуги, услуги по наблюдение, услуги по издирване, услуги по издирване на бегълци, услуги по патрулиране, услуги по издаване на служебни пропуски, услуги по провеждане на разследване и услуги, свързани с частни разследвания], 79722000-1[Услуги по графология], 79723000-8 [Услуги, свързани с анализа на отпадъци]

Детективски и охранителни услуги

98900000-2 [Услуги на екстериториални организации и служби] и 98910000-5 [Специфични услуги от международни организации и служби]

Международни услуги

64000000-6 [Услуги на пощата и далекосъобщенията], 64100000-7 [Услуги на националната поща, куриерски услуги], 64110000-0 [Услуги на националната поща], 64111000-7 [Пощенски услуги, свързани с вестници и периодични издания], 64112000-4 [Пощенски услуги, свързани с писма], 64113000-1 [Пощенски услуги, свързани с колетни пратки], 64114000-8 [Пощенски услуги на гише], 64115000-5 [Наемане на пощенски кутии], 64116000-2 [Услуги, свързани с пощенски пратки „до поискване“], 64122000-7 [Вътрешноведомствени куриерски услуги]

Пощенски услуги

50116510-9 [Услуги по монтаж на автомобилни гуми], 71550000-8 [Ковашки услуги]

Други услуги за населението


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Решение ЕЦБ/2007/5

Настоящото решение

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 21

Член 11

Член 10

Член 12

Член 11

Член 13

Член 12

Член 14

Член 13

Член 15

Член 18

Член 16

Член 19

Член 16а

Член 22

Член 17

Член 16

Член 18

Член 23

Член 19, параграф 3

Член 15

Член 19, параграфи 1, 2, 4 и 5

Член 26

Член 20

Член 27

Член 21

Член 28

Член 22

Член 24

Член 23

Член 29

Член 24

Член 30

Член 25

Член 31

Член 26

Член 32

Член 27

Член 33

Член 28

Член 34

Член 29

Член 35

Член 30

Член 36

Член 31

Член 37

Член 32

Член 38

Член 33

Член 39

Член 34

Член 40

Член 35

Член 41


Top