EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 15. februar 2007 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om otte direktivforslag om ændring af direktiverne 2006/49/EF, 2006/48EF, 2005/60/EF, 2004/109/EF, 2004/39/EF, 2003/71/EF, 2003/6/EF og 2002/87/EF med hensyn til gennemførelsesbeføjelser, som tillægges Kommissionen (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 15. februar 2007

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om otte direktivforslag om ændring af direktiverne 2006/49/EF, 2006/48EF, 2005/60/EF, 2004/109/EF, 2004/39/EF, 2003/71/EF, 2003/6/EF og 2002/87/EF med hensyn til gennemførelsesbeføjelser, som tillægges Kommissionen

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank modtog den 29. og 31. januar 2007 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om otte direktivforslag (1) på det finansielle område (herefter benævnt »direktivforslagene«), hvis hovedformål er at ændre udvalgsproceduren (komitologi-) i otte bestående direktiver til at omfatte bestemmelser om en ny procedure for udøvelsen af gennemførelsesbeføjelserne, (forskriftsproceduren med kontrol), i forlængelse af Rådets vedtagelse af afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006 om ændring af afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2) og at ophæve de bestemmer i de otte bestående direktiver, som indeholder en tidsfrist for delegation af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen (den såkaldte »udløbsklausul«). ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Bemærkninger

1.1

ECB hilser den nye aftale om udvalgsproceduren velkommen, der er opnået mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som er af stor betydning for, at Lamfalussy processen fortsat kan fungere.

1.2

ECB har ingen særlige bemærkninger til forslagene, som er i overensstemmelse med fælleserklæringen fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ved indførelsen af »forskriftsproceduren med kontrol« i grundlaget for udvalgsproceduren (3).

1.3

Med henvisning til den vigtige rolle, som genemførelsesforanstaltninger indtager i fællesskabslovgivningen på området finansielle tjenesteydelser, skal ECB benytte denne lejlighed til at understrege betydningen af sin rådgivende rolle i henhold til artikel 105, stk. 4 i traktaten, hvorefter ECB skal høres »om ethvert forslag til fællesskabsretsakt inden for dens kompetenceområde«. Som det senest er udtalt (4), er det ECB's opfattelse, at forslag til niveau 2 retsakter udgør »forslag til fællesskabsretsakt« i den betydning, som udtrykket har i artikel 105, stk. 4, i traktaten (5). Følgelig omfatter den traktatbestemmelsen, hvorefter ECB skal høres om ethvert forslag til fællesskabsretsakt inden for dens kompetenceområde, en forpligtelse til høring af ECB om disse gennemførelsesbestemmelser (6).

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 15. februar 2007.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  (1) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/49/EF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 901 endelig), (2) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 902 endelig), (3) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/60/om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 906 endelig), (4) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 909 endelig), (5) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/39/ om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 910 endelig), (6) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 911 endelig), (7) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/6/ om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 913 endelig), (8) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2006) 916 endelig).

(2)  EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11.

(3)  Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om Rådets afgørelse af 17. juli 2006 om ændring af afgørelse 1999/468/EF vedrørende fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2006/512/EF), (EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1).

(4)  ECB udtalelse CON/2006/57 af 12. december 2006 om et udkast til Kommissionens direktiv om gennemførelse af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med hensyn til afklaring af bestemte definitioner.

(5)  I Lamfalussy systemet benævnes gennemførelsesbestemmelser »niveau 2 regler«.

(6)  En undladt høring imellem fællesskabsinstitutioner har været grundlag for flere domme ved De Europæiske Fællesskabers Domstol. Vedrørende forpligtelsen til at høre Europa-Parlamentet jf. sag 138/79 Roquette Frères Sml. I, s. 3333 og sag C-21/94 Parlamentet mod Rådet Saml. I, s.1827, præmis 17. Vedrørende forpligtelsen for Den Høje Myndighed til at høre Rådet og Den Rådgivende Komité i henhold til EKSF traktaten, jf. Sag 1/54 Frankrig mod Den Høje Myndighed Saml. I, s. 15 og sag 2/54 Italien mod Den Høje Myndighed Saml 37, s. 52, som blev bekræftet i sag 6/54 Nederlandene mod Den Høje Myndighed Saml. 103, s. 112. Vedrørende traktatens artikel 105, stk.4, understregede generaladvokat Jacobs i sag C-11/00 Kommissionen med Den Europæiske Centralbank Saml. I, s.7147, at »Høring af ECB om foreslåede foranstaltninger inden for dens kompetenceområder er et led i proceduren, der er foreskrevet ved en traktatbestemmelse, og som klart kan påvirke indholdet af de vedtagne foranstaltninger. Manglende opfyldelse af et sådant krav må efter min opfattelse medføre annullation af de vedtagne foranstaltninger«, Forslag til afgørelse af generaladvokat Jacobs, fremsat den 3. october 2002, præmis 131.


Top