EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Становище на Eвропейската централна банка от 15 февруари 2007 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно осем предложения за изменениe на директиви 2006/49/ЕО, 2006/60/ЕО, 2004/39/ЕО, 2003/71/ЕО, 2003/6/ЕО и 2002/87/ЕО във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/1


СТАНОВИЩЕ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 15 февруари 2007 година

по искане на Съвета на Европейския съюз относно осем предложения за изменениe на директиви 2006/49/ЕО, 2006/60/ЕО, 2004/39/ЕО, 2003/71/ЕО, 2003/6/ЕО и 2002/87/ЕО във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Въведение и правно основаниe

На 29 и 31 януари 2007 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно осем предложения за директиви (1) във финансовата област (наричани по-нататък „предложенията“), чиято основна цел е да изменят разпоредбите относно комитологията в осем съществуващи директиви, за да се въведат разпоредбите относно нова комитологична процедура („процедура по регулиране с внимателен контрол“) след приемането на Решение 2006/512/ЕО на Съвета от 17 юли 2006 г. за изменение на Решение 1999/468/ЕО относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (2), и за да се отменят разпоредбите на осемте съществуващи директиви, които предвиждат времеви ограничения за делегирането на изпълнителните правомощия на Комисията (така наречените „залязващи клаузи“ (sunset clauses)). ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 105, параграф 4, първо тире от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Забележки

1.1

ЕЦБ приветства новото споразумение относно комитологията постигнато между Европейския парламент, Съвета и Комисията, което е от голямо значение за непрекъснатото функциониране на процеса Ламфалуси.

1.2

ЕЦБ няма специфични бележки по предложенията, които са в съответствие със съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията за въвеждане на нова „процедура по регулиране с внимателен контрол“ в рамките на комитологията (3).

1.3

Имайки предвид важната роля на мерките по прилагането в правото на ЕС във финансовата област, ЕЦБ използва възможността да подчертае значението на консултативната си роля по член 105, параграф 4 от Договора, която изисква ЕЦБ да бъде консултирана „по всеки предложен акт на Общността в областите на нейната компетентност“. Както беше неотдавна отбелязано (4), „ЕЦБ счита, че предложени актове на ниво 2 представляват „предложени актове на Общността“ по смисъла на член 105, параграф 4 от Договора“ (5). Поради това разпоредбата на Договора, която изисква ЕЦБ да бъде консултирана по всеки предложен акт на Общността в областите на нейната компетентност следва да включва и задължение ЕЦБ да бъде консултирана по тези актове по прилагането (6).

Съставено във Франкфурт на Майн на 15 февруари 2007 година.

Председател

Jean-Claude TRICHET


(1)  Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/49/ЕО относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (COM(2006) 901 окончателен); (2) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/48/ЕО относно предприемането и осъществяването на дейност на кредитни институции във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (COM(2006) 902 окончателен); (3) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/60/ЕО относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на прането на пари и финансирането на тероризъм във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (COM(2006) 902 окончателен); (4) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (COM(2006) 909 окончателен); (5) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно пазарите на финансови инструменти във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (COM(2006) 909 окончателен); (6) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (COM(2006) 911 окончателен); (7) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (COM(2006) 913 окончателен); Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/6/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (COM(2006) 916 окончателен).

(2)  ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11.

(3)  Изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно Решение на Съвета от 17 юли 2006 г. за изменение на Решение 1999/468/ЕO за установяване на правилата за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (2006/512/ЕО), (ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1).

(4)  Становище CON/2006/57 на ЕЦБ от 12 декември 2006 г. относно проект за директива на Комисията, привеждаща в изпълнение Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) във връзка с уточняването на някои определения.

(5)  Според подхода Ламфалуси актовете по прилагане се наричат „актове на ниво 2“.

(6)  Липсата на консултация между институциите на Общността е били предмет на няколко решения на Съда. Относно задължението да се консултира Европейския парламент, виж Дело 138/79 Roquette Frères [1980] ECR 3333 и Дело C-21/94 Parliament v Council [1995] ECR I-1827, параграф 17. Относно задължението на Върховната власт да се консултира със Съвета и Консултативния комитет по Договора за ЕОВС, виж Дело 1/54 France v High Authority [1954-56] ECR 1, параграф 15, и Дело 2/54 Italy v High Authority [1954-56] ECR 37, параграф 52, което беше потвърдено в Дело 6/54 Netherlands v High Authority [1954-56] ECR 103, параграф 112. Относно член 105, параграф 4 от Договора, Генералният адвокат Jacobs подчерта в Дело C-11/00 Commission v European Central Bank [2003] ECR I-7147: „Консултацията с ЕЦБ относно предложените мерки в областта на нейната компетентност е процедурна стъпка изисквана от разпоредба на Договора, която несъмнено може да засегне съдържанието на приетите мерки. Неизпълнението на такова задължение трябва, според мен, да води до недействителност на приетите мерки.“, Становище на Генералния адвокат Jacobs предоставено на 3 октомври 2002 г., параграф 131.


Top