EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Mnenje Evropske centralne banke z dne 15. februarja 2007 na zahtevo Sveta Evropske unije o osmih predlogih za spremembe direktiv 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES in 2002/87/ES glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 39/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 15. februarja 2007

na zahtevo Sveta Evropske unije o osmih predlogih za spremembe direktiv 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES in 2002/87/ES glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 29. in 31. januarja 2007 prejela zahteve Sveta Evropske unije za mnenje o osmih predlogih direktiv (1) s finančnega področja (v nadaljevanju: „predlogi“), katerih glavna cilja sta spremeniti določbe o komitologiji v osmih obstoječih direktivah z vključitvijo določb o novem postopku komitologije („regulativni postopek s pregledom“) v skladu s sprejetim Sklepom Sveta 2006/512/ES z dne 17. julija 2006 o spremembah Sklepa 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2) ter razveljaviti določbe v osmih obstoječih direktivah, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji (tako imenovane „klavzule o časovni omejitvi“. Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Pripombe

1.1

ECB pozdravlja novi dogovor o komitologiji, sklenjen med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo, ki je zelo pomemben za nadaljnji potek Lamfalussyjevega procesa.

1.2

ECB nima posebnih pripomb k predlogom, ki so v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o uvedbi novega „regulativnega postopka s pregledom“ v okvir komitologije (3).

1.3

Glede na pomembnost vloge, ki jo imajo izvedbeni ukrepi v zakonodaji EU na področju finančnih storitev, ECB izkorišča to priložnost, da poudari pomembnost svoje svetovalne vloge po členu 105(4) Pogodbe, ki zahteva posvetovanje z ECB „glede vseh predlaganih aktov Skupnosti na področjih iz njene pristojnosti“. Kot je bilo nedavno zapisano (4), „ECB meni, da predlagani akti na ravni dva predstavljajo 'predlagane akte Skupnosti' v smislu člena 105(4) Pogodbe“ (5). Določba Pogodbe, ki zahteva posvetovanje z ECB glede vseh predlaganih aktov Skupnosti na področju iz njene pristojnosti, zato vključuje obveznost posvetovanja z njo glede teh izvedbenih aktov (6).

V Frankfurtu na Majni, 15. februarja 2007

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  (1) Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/49/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (COM(2006) 901 končno); (2) Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (COM(2006) 902 končno); (3) Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (COM(2006) 906 končno); (4) Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (COM(2006) 909 končno); (5) Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (COM(2006) 910 končno); (6) Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (COM(2006) 911 končno); (7) Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/6/ES o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga), kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (COM(2006) 913 končno); (8) Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/87/ES o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (COM(2006) 916 končno).

(2)  UL L 200, 22.7.2006, str. 11.

(3)  Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o Sklepu Sveta z dne 17. julija 2006 o spremembah Sklepa 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2006/512/ES), (UL C 255, 21.10.2006, str. 1).

(4)  Mnenje ECB CON/2006/57 z dne 12. decembra 2006 o predlogu Direktive Komisije o izvajanju Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) glede razjasnitve nekaterih opredelitev.

(5)  V Lamfalussyjevem okviru so izvedbeni akti poimenovani kot „akti na ravni dva“.

(6)  Odsotnost posvetovanja med institucijami Skupnosti je bila predmet več sodb Sodišča. Glede obveznosti posvetovanja z Evropskim parlamentom glej zadevo 138/79 Roquette Frères [1980] PSES 3333 in zadevo C-21/94 Parlament proti Svetu [1995] PSES I-1827, odstavek 17. Glede obveznosti posvetovanja Visoke oblasti s Svetom in Posvetovalnim odborom po Pogodbi ESPJ glej zadevo 1/54 Francija proti Visoki oblasti [1954-56] PSES 1, str. 15, in zadevo 2/54 Italija proti Visoki oblasti [1954-56] PSES 37, str. 52., ki je bila potrjena v zadevi 6/54 Nizozemska proti Visoki oblasti [1954-56] PSES 103, str. 112. V zvezi s členom 105(4) Pogodbe je generalni pravobranilec Jacobs v zadevi C-11/00 Komisija proti Evropski centralni banki [2003] PSES I-7147, poudaril: „Posvetovanje z ECB glede predlaganih ukrepov na področju iz njene pristojnosti je v Pogodbi določen postopkovni korak, ki lahko brez dvoma vpliva na vsebino sprejetih ukrepov. Neizpolnitev te obveznosti bi po mojem mnenju morala voditi v razveljavitev sprejetih ukrepov.“ Mnenje generalnega pravobranilca Jacobsa z dne 3. oktobra 2002, odstavek 131.


Top