EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 15. února 2007 na žádost Rady Evropské unie k osmi návrhům, kterými se mění směrnice 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES a 2002/87/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 39/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 15. února 2007

na žádost Rady Evropské unie k osmi návrhům, kterými se mění směrnice 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES a 2002/87/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Úvod a právní základ

Dne 29. a 31. ledna 2007 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k osmi návrhům směrnic (1) ve finanční oblasti (dále jen „návrhy“), jejichž hlavním cílem je změnit ustanovení o postupech projednávání ve výborech v osmi stávajících směrnicích tak, že se v návaznosti na rozhodnutí Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006, kterým se mění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2), do těchto směrnic včlení ustanovení o novém postupu projednávání ve výborech („regulativní postup s kontrolou“), a dále zrušit ustanovení osmi stávajících směrnic, která stanoví časové omezení pro svěření prováděcích pravomocí Komisi („ustanovení o skončení platnosti“). Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Připomínky

1.1

ECB vítá novou dohodu o postupech projednávání ve výborech, jíž bylo dosaženo mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí a jež má zásadní význam pro další fungování Lamfalussyho procesu.

1.2

ECB nemá k návrhům zvláštní připomínky, neboť tyto návrhy jsou v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise o zavedení nového „regulativního postupu s kontrolou“ do úpravy postupů projednávání ve výborech (3).

1.3

S ohledem na to, jak důležitá jsou prováděcí opatření k právním předpisům EU v oblasti finančních služeb, by ECB v této souvislosti ráda zdůraznila význam své poradní úlohy podle čl. 105 odst. 4 Smlouvy, podle něhož je ECB konzultována „ke všem návrhům aktů Společenství v oblasti její působnosti“. Jak ECB nedávno poznamenala (4), „domnívá se, že navrhované akty na úrovni 2 představují ‚návrhy aktů Společenství‘ ve smyslu čl. 105 odst. 4 Smlouvy“ (5). Ustanovení Smlouvy, které vyžaduje, aby ECB byla konzultována ke všem návrhům aktů Společenství v oblasti její působnosti, zahrnuje povinnost, aby byla konzultována k těmto prováděcím aktům (6).

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 15. února 2007.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  1) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/49/ES o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 901 v konečném znění); 2) návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 902 v konečném znění); 3) návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 906 v konečném znění); 4) návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, pokud se jedná o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 909 v konečném znění); 5) návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 910 v konečném znění); 6) návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 911 v konečném znění); 7) návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 913 v konečném znění); 8) návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 916 v konečném znění).

(2)  Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.

(3)  Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise týkající se rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2006/512/ES), (Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1).

(4)  Stanovisko ECB CON/2006/57 ze dne 12. prosince 2006 k návrhu směrnice Komise, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic.

(5)  V rámci Lamfalussyho procesu jsou prováděcí akty označeny jako „akty na úrovni 2“.

(6)  Nesplnění povinnosti konzultovat mezi institucemi Společenství je předmětem několika rozsudků Soudního dvora. K povinnosti konzultovat Evropský parlament viz věc 138/79 Roquette Frères, Sb. rozh. 1980, s. 3333, a věc C-21/94 Parlament vs. Rada, Sb. rozh. 1995, s. I-1827, bod 17. K povinnosti Vysokého úřadu konzultovat Radu a Poradní výbor podle Smlouvy o ESUO viz. věc 1/54 Francie vs. Vysoký úřad, Sb. rozh. 1954-56, s. 1, bod 15, a věc 2/54 Itálie vs. Vysoký úřad, Sb. rozh. 1954-56, s. 37, bod 52, jehož závěry byly potvrzeny ve věci 6/54 Nizozemsko vs. Vysoký úřad, Sb. rozh. 1954-56, s. 103, bod 112. Pokud se týká čl. 105 odst. 4 Smlouvy, generální advokát Jacobs ve věci C-11/00 Komise vs. Evropská centrální banka, Sb. rozh. 2003, s. I-7147, zdůraznil, že: „Konzultace ECB k navrhovaným opatřením, která spadají do působnosti ECB, je procesním krokem, jehož provedení ukládá ustanovení Smlouvy a který může jednoznačně ovlivnit obsah přijímaných opatření. Nesplnění této povinnosti musí dle mého názoru vést ke zrušení přijatého opatření.“ (stanovisko generálního advokáta Jacobse ze dne 3. října 2002, odstavec 131).


Top