EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Europeiska centralbankens yttrande av den 15 februari 2007 på begäran av Europeiska unionens råd över förslag om ändring av de åtta direktiven 2006/49/EG, 2006/48/EG, 2005/60/EG, 2004/109/EG, 2004/39/EG, 2003/71/EG, 2003/6/EG och 2002/87/EG, avseende kommissionens genomförandebefogenheter (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 15 februari 2007

på begäran av Europeiska unionens råd över förslag om ändring av de åtta direktiven 2006/49/EG, 2006/48/EG, 2005/60/EG, 2004/109/EG, 2004/39/EG, 2003/71/EG, 2003/6/EG och 2002/87/EG, avseende kommissionens genomförandebefogenheter

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Inledning och rättslig grund

Den 29 och den 31 januari 2007 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om yttrande över åtta direktivförslag (1) på det finansiella området (nedan kallade direktivförslagen) vars främsta mål är att ändra kommittébestämmelserna i åtta existerande direktiv för att ta med bestämmelser för ett nytt kommittéförfarande (”föreskrivande förfarande med kontroll”), efter antagandet av rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2), och att upphäva bestämmelser i de åtta existerande direktiven som föreskriver tidsbegränsningar för delegeringen av genomförandebefogenheter till kommissionen. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Kommentarer

1.1

ECB välkomnar den nya överenskommelse rörande kommittéförfarandet som uppnåtts mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen som är av stor betydelse för att Lamfalussy-förfarandet skall fortsätta att fungera.

1.2

ECB har inga specifika kommentarer till direktivförslagen som står i överensstämmelse med det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om införandet av det nya ”föreskrivande förfarande med kontroll” i kommittéförfarandet (3).

1.3

Med beaktande av den betydelse som genomförandebestämmelser har för EU:s lagstiftning på området finansiella tjänster, tar ECB tillfället i akt att understryka vikten av bankens rådgivande roll enligt artikel 105.4 i fördraget, enligt vilken ECB skall höras ”om varje förslag till gemenskapsrättsakt inom ECB:s behörighetsområde”. Såsom nyligen påpekats (4)”anser ECB att föreslagna nivå-2 rättsakter utgör” förslag till gemenskapsrättsakt ”i enlighet med artikel 105.4 i fördraget” (5). Därför innebär den bestämmelse i fördraget som kräver att ECB skall höras om varje förslag till gemenskapsrättsakt inom ECB:s behörighetsområde även att ECB skall höras om dessa genomföranderättsakter (6).

Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 februari 2007.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  (1) Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 901 slutlig); (2) Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 902 slutlig); (3) Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 906 slutlig); (4) Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 909 slutlig); (5) Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 910 slutlig); (6) Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel med avseende på kommissionens genom (KOM(2006) 911 slutlig); (7) Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) med avseende på kommissionens genomföra (KOM(2006) 913 slutlig); (8) Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006) 916 slutlig).

(2)  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(3)  Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande om rådets beslut av den 17 juli 2006 om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2006/512/EG), (EUT C 255, 21.10.2006, s. 1).

(4)  ECB:s yttrande CON/2006/57 av den 12 december 2006 om genomförandet av direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) vad gäller förtydligandet av vissa definitioner.

(5)  Inom ramen för Lamfalussy-förfarandet betecknas genomföranderättsakter som ”nivå-2 rättsakter”.

(6)  Bristande samråd mellan olika gemenskapsinstitutioner har tagits upp i flera av EG-domstolens domar. Om skyldigheten att samråda med Europaparlamentet, se mål 138/79 Roquette Frères (REG 1980, s. 3333) och mål C-21/94 Europaparlamentet mot rådet (REG 1995, s. I-1827), punkt 17. Om skyldigheten för den Höga myndigheten att samråda med rådet och Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté se mål 1/54 Frankrike mot Höga myndigheten [1954-56] (REG 1, s. 15) och mål 2/54 Italien mot Höga myndigheten [1954-56] (REG 37, s. 52) som bekräftades i mål 6/54 Nederländerna mot Höga myndigheten [1954-56] (REG 103, s. 112). Vad gäller artikel 105.4 i fördraget har, i mål C-11/00 Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska centralbanken (REG 2003, s. I-7147), generaladvokat Jacobs understrukit: ”Att ECB skall höras angående förslag till rättsakter inom dess behörighetsområde är ett led i förfarandet som krävs enligt fördraget och som uppenbarligen kan påverka innehållet i de rättsakter som antas. En underlåtenhet att uppfylla ett sådant krav skall enligt min uppfattning kunna leda till att den antagna rättsakten ogiltigförklaras.” Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs, föredraget den 3 oktober 2002, p. 131.


Top