EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Aviz al Băncii Centrale Europene din 15 februarie 2007 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene privind opt propuneri de modificare a Directivelor 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE și 2002/87/CE, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/1


AVIZ AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 15 februarie 2007

la solicitarea Consiliului Uniunii Europene privind opt propuneri de modificare a Directivelor 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE și 2002/87/CE, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Introducere și temei juridic

În datele de 29 și 31 ianuarie 2007 Banca Centrală Europeană (BCE) a primit solicitări de la Consiliul Uniunii Europene pentru un aviz privind opt propuneri de directive (1) în domeniul financiar (în continuare „propunerile“) ale căror scopuri principale sunt modificarea prevederilor de comitologie cuprinse în opt directive în vigoare pentru a încorpora prevederile unei noi proceduri de comitologie („procedura de reglementare cu control“), ca urmare a adoptării Deciziei 2006/512/CE a Consiliului din 17 iulie 2006 de modificare a Deciziei 1999/468/CE de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (2), și respingerea acelor prevederi cuprinse în cele opt directive în vigoare care stabilesc un termen pentru delegarea competențelor de executare către Comisie (așa-numitele „clauze de încetare“ (sunset clauses)). Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu articolul 17.5 teza întâi din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații

1.1

BCE salută noul acord dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie în privința comitologiei, acord care are o mare importanță pentru funcționarea procesului Lamfalussy.

1.2

BCE nu are observații specifice la aceste propuneri care sunt în concordanță cu declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei în privința introducerii în cadrul comitologiei a noii „proceduri de reglementare cu control“ (3).

1.3

Având în vedere rolul important pe care îl au măsurile de punere în aplicare în legislația UE în domeniul serviciilor financiare, cu această ocazie, BCE subliniază importanța rolului său consultativ prevăzut de articolul 105 alineatul (4) din Tratat, care prevede că BCE trebuie să fie consultată „cu privire la orice act propus în domeniul său de competență“. Așa cum s-a subliniat în ultima vreme (4), „BCE consideră că actele de nivelul doi propuse reprezintă «acte comunitare propuse«, în sensul articolului 105 alineatul (4) din Tratat“ (5). Din acest motiv, prevederile Tratatului care impun ca BCE să fie consultată în privința oricărui act comunitar în domeniul său de competență includ obligația ca BCE să fie consultată în privința acestor acte de punere în aplicare (6).

Adoptat la Frankfurt pe Main, 15 februarie 2007.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  (1) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/49/CE privind rata de adecvare a capitalului firmelor de investiţii şi al instituţiilor de credit, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 901 final); (2) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/48/CE privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 902 final); (3) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 906 final); (4) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 909 final); (5) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/39/CE privind pieţele instrumentelor financiare, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 910 final); (6) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 911 final); (7) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/6/CE privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă), în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 913 final); (8) Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare şi a firmelor de investiţii care aparţin unui conglomerat financiar, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 916 final).

(2)  JO L 200, 22.7.2006, p. 11.

(3)  Declaraţia Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei în privinţa Deciziei Consiliului din 17 iulie 2006 de modificare a Deciziei 1999/468/CE de stabilire a procedurilor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (2006/512/CE), (JO C 255, 21.10.2006, p. 1).

(4)  Avizul BCE CON/2006/57 din 12 decembrie 2006 privind un proiect de Directivă a Comisiei de punere în aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) în privinţa clarificării anumitor definiţii.

(5)  Conform cadrului Lamfalussy, actele de punere în aplicare sunt denumite „acte de nivelul 2“.

(6)  Absenţa consultării între instituţiile comunitare a făcut obiectul mai multor hotărâri ale Curţii de Justiţie. În privinţa obligaţiei de a consulta Parlamentul European, vezi Cauza 138/79 Roquette Frères [1980] Culegere 3333 şi cauza C-21/94 Parlament c. Consiliu [1995] Culegere I-1827, punctul 17. În privinţa obligaţiei Înaltei Autorităţi de a consulta Consiliul şi Comitetul consultativ în temeiul Tratatului CECO, vezi cauza 1/54 Franţa c. Înalta Autoritate [1954-56] Culegere 1, punctul 15 şi cauza 2/54 Italia c. Înalta Autoritate [1954-56] Culegere 37, punctul 52, care a fost confirmată prin cauza 6/54 Ţările de Jos c. Înalta Autoritate [1954-56] Culegere 103, punctul 112. În ceea ce priveşte articolul 105 alineatul (4) din Tratat, în cauza C-11/00 Comisie c. Banca Centrală Europeană [2003] Culegere I-7147, avocatul general Jacobs a subliniat: „Consultarea BCE în privinţa măsurilor propuse în domeniul său de competenţă este o etapă procedurală impusă de o prevedere din Tratat, care este în mod evident în măsură să influenţeze conţinutul măsurilor adoptate. Nerespectarea acestei obligaţii trebuie, în opinia mea, să poată determina anularea măsurilor adoptate“, Opinia avocatului general Jacobs emisă în data de 3 octombrie 2002, punctul 131.


Top