EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 15 päivänä helmikuuta 2007 , Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien kahdeksaa ehdotusta direktiivien 2006/49/EY, 2006/48/EY, 2005/60/EY, 2004/109/EY, 2004/39/EY, 2003/71/EY, 2003/6/EY ja 2002/87/EY muuttamiseksi komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2007,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien kahdeksaa ehdotusta direktiivien 2006/49/EY, 2006/48/EY, 2005/60/EY, 2004/109/EY, 2004/39/EY, 2003/71/EY, 2003/6/EY ja 2002/87/EY muuttamiseksi komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 29 ja 31 päivänä tammikuuta 2007 Euroopan unionin neuvostolta pyynnöt antaa lausunto kahdeksasta rahoitukseen liittyvästä direktiiviehdotuksesta (1) (jäljempänä ”direktiiviehdotukset” tai ”ehdotetut direktiivit”), joiden päätavoitteina on olemassa olevissa kahdeksassa direktiivissä olevien komitologiasäännösten muuttaminen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta 17 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/512/EY (2) hyväksymisen johdosta siten, että niihin sisällytettäisiin uutta komitologiamenettelyä (”valvonnan käsittävä sääntelymenettely”) koskevat säännökset sekä olemassa olevassa kahdeksassa direktiivissä olevien sellaisten säännösten kumoaminen, joiden mukaan toimivallan siirtämistä komissiolle koskee aikarajoitus (ns. raukeamislausekkeet). EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Huomiot

1.1

EKP suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission komiteologiaa koskevaan uuteen yhteisymmärrykseen, jolla on Lamfalussyn prosessin toimivuuden jatkumisen kannalta suuri merkitys.

1.2

EKP:llä ei ole erityisiä huomautuksia ehdotuksista, jotka ovat linjassa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission uuden ”valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn” käyttöönotosta annetun yhteisen lausuman (3) kanssa.

1.3

Koska täytäntöönpanotoimenpiteiden merkitys EU:n lainsäädännössä rahoituspalvelujen alalla on merkittävä, EKP haluaa tässä yhteydessä korostaa perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen neuvoa-antavien tehtäviensä merkitystä. Mainitun lainkohdan mukaan EKP:tä on kuultava ”ehdotuksista yhteisön säädöksiksi EKP:n toimivaltaan kuuluvilla aloilla”. Kuten EKP on äskettäin huomauttanut (4), ”EKP katsoo ehdotettujen tason 2 säädösten olevan perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 'ehdotuksia yhteisön säädöksiksi'.” (5) Näin ollen perustamissopimuksen määräykset, joiden mukaan EKP:tä on kuultava ehdotuksista yhteisön säädöksiksi EKP:n toimivaltaa kuuluvilla aloilla, koskee myös näitä täytäntöönpanosäädöksiä. (6)

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä helmikuuta 2007.

EKP:n puheenjohtja

Jean-Claude TRICHET


(1)  1) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun direktiivin 2006/49/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006) 901 lopull.); 2) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin 2006/48/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006) 902 lopull.); 3) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006) 906 lopull.); 4) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006)909 lopull.); 5) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006) 910 lopull.); 6) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006) 911 lopull.); 7) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) annetun direktiivin 2003/6/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006) 913 lopull.); 8) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2006) 916 lopull.).

(2)  EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.

(3)  Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta 17 päivänä heinäkuuta 2006 tehtyyn neuvoston päätökseen 2006/512/EY liittyvä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma (EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1).

(4)  EKP:n lausunto (CON/2006/57) luonnoksesta komission direktiiviksi arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityksiä) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY täytäntöönpanosta ja tiettyjen määritelmien selventämisestä.

(5)  Lamfalussyn prosessin yhteydessä täytäntöönpanosäädöksiä kutsutaan tason 2 säädöksiksi.

(6)  Kuulemisen laiminlyöntiä yhteisön toimielinten välillä on käsitelty useassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa. Velvollisuudesta kuulla Euroopan parlamenttia, ks. asia 138/79, Roquette Fréres, Kok. 1980, s. 411 sekä asia C-21/94, parlamentti v. neuvosto, Kok. 1995, s. I-1827, 17 kohta; EHTY:n korkean viranomaisen velvollisuudesta kuulla neuvostoa ja EHTY:n komiteaa EHTY:n perustamissopimuksen mukaisesti, ks. asia 1/54, Ranska v. korkea viranomainen, Kok. 1954-56, s. 1, 15 kohta sekä asia 2/54 Italia v. korkea viranomainen, Kok. 1954-56, s. 37, 52 kohta, joka vahvistettiin asiassa 6/54, Alankomaat v. korkea viranomainen, Kok. 1954-56, s. 103, 112 kohta. Perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan osalta julkisasiamies Jacobs korosti asiassa C-11/00, komissio v. Euroopan keskuspankki, Kok. 2003, s. I-7147, että ”EKP:n kuuleminen sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa on perustamissopimuksen edellyttämä menettelyyn liittyvä vaihe, jolla voi selvästi olla vaikutusta toteutettujen toimenpiteiden sisältöön. Tällaisen määräyksen noudattamatta jättäminen voi mielestäni johtaa toteutettujen toimenpiteiden kumoamiseen”, julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus, annettu 3 päivänä lokakuuta 2002, 131 kohta.


Top