EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Eiropas Centrālās bankas atzinums — 2007. gada 15. februāris pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par astoņiem priekšlikumiem, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Direktīvas 2006/49/EK, 2006/48/EK, 2005/60/EK, 2004/109/EK, 2004/39/EK, 2003/71/EK, 2003/6/EK un 2002/87/EK (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 39/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

2007. gada 15. februāris

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par astoņiem priekšlikumiem, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Direktīvas 2006/49/EK, 2006/48/EK, 2005/60/EK, 2004/109/EK, 2004/39/EK, 2003/71/EK, 2003/6/EK un 2002/87/EK

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2007. gada 29. un 31. janvārī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumus sniegt atzinumu par astoņiem priekšlikumiem direktīvām (1) finanšu jomā (turpmāk tekstā — “priekšlikumi”), kuru galvenais mērķis ir grozīt astoņu spēkā esošo direktīvu komitoloģijas noteikumus, lai, ņemot vērā Padomes 2006. gada 17. jūlija Lēmumu 2006/512/EK, ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, (2) tajos iekļautu jaunas komitoloģijas procedūras (“regulatīvās kontroles procedūras”) noteikumus, kā arī atcelt astoņu spēkā esošo direktīvu noteikumus, kas nosaka laika ierobežojumu ieviešanas pilnvaru piešķiršanai Komisijai (tā sauktās “saulrieta” klauzulas). ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Apsvērumi

1.1

ECB atzinīgi novērtē Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas jauno vienošanos par komitoloģijas procedūru, kas ļoti nozīmīga Lamfalusī procesa turpmākai darbībai.

1.2

ECB nav īpašu komentāru attiecībā uz priekšlikumiem, kuri atbilst Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajai deklarācijai par jaunas “regulatīvās kontroles procedūras” iekļaušanu komitoloģijas regulējumā (3).

1.3

Ņemot vērā ieviešanas pasākumu nozīmi ES finanšu pakalpojumu jomas likumdošanā, ECB vēlas izmantot šo izdevību, lai uzsvērtu, cik svarīga ir ECB padomdevējas loma saskaņā ar Līguma 105. panta 4. punktu, kurš nosaka, ka ar ECB apspriežas “par visiem ierosinātiem Kopienas aktiem, kas ir ECB kompetencē”. Kā nesen norādīts (4), “ECB uzskata, ka ierosinātie 2. līmeņa akti ir “ierosinātie Kopienas akti” Līguma 105. panta 4. punkta izpratnē” (5). Tādēļ Līguma norma, kas nosaka, ka ar ECB apspriežas par visiem ierosinātiem Kopienas aktiem, kas ir ECB kompetencē, ietver pienākumu apspriesties ar ECB par šiem ieviešanas aktiem (6).

Frankfurtē pie Mainas 2007. gada 15. februārī

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību saistībā ar Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 90l galīgā redakcija); 2) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 902 galīgā redakcija); 3) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, attiecība uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 906 galīgā redakcija); 4) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 909 galīgā redakcija); 5) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 910 galīgā redakcija); 6) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, attiecībā uz Komisijai piešķirto pilnvaru ieviešanas kārtību (COM(2006) 911 galīgā redakcija); 7) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) attiecībā uz Komisijai piešķirtām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 913 galīgā redakcija); 8) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006) 916 galīgā redakcija).

(2)  OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas deklarācija par Padomes 2006. gada 17. jūlija lēmumu, ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (2006/512/EK), (OV C 255, 21.10.2006., 1. lpp).

(4)  ECB 2006. gada 12. decembra Atzinums CON/2006/57 par projektu Komisijas Direktīvai, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un paskaidro atsevišķas definīcijas.

(5)  Lamfalusī regulējuma ietvaros ieviešanas aktus sauc par “2. līmeņa aktiem”.

(6)  Kopienas iestāžu neapspriešanās ir vērtēta vairākos Tiesas spriedumos. Attiecībā uz pienākumu apspriesties ar Eiropas Parlamentu skatīt Lietu 138/79 Roquette Frères [1980] ECR 3333 un 17. punktu Lietā C-21/94 Parlaments pret Padomi [1995] ECR I-1827. Attiecībā uz Augstās iestādes pienākumu apspriesties ar Padomi un Konsultatīvo komisiju saskaņā ar EOTK Līgumu skatīt 15. punktu Lietā 1/54 Francija pret Augsto iestādi [1954-56] ECR 1 un 52. punktu Lietā 2/54 Itālija pret Augsto iestādi [1954-56] ECR 37, ko apstiprināja 112. punkts Lietā 6/54 Nīderlande pret Augsto iestādi [1954-56] ECR 103. Attiecībā uz Līguma 105. panta 4. punktu Lietā C-11/00 Komisija pret Eiropas Centrālo banku [2003] ECR I-7147, ģenerāladvokāts Džeikobs uzsvēra, ka: “Apspriešanās ar ECB par ierosinātajiem aktiem tās kompetences jomā ir procedūras posms, ko nosaka Līgums un kas nepārprotami var ietekmēt pieņemto aktu saturu. Manā skatījumā šīs prasības neievērošanai jāizraisa pieņemtā akta anulēšanu”, ģenerāladvokāta Džeikoba 2002. gada 3. oktobra atzinuma 131. punkts.


Top