EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Euroopa Keskpanga arvamus, 15. veebruar 2007 , Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, kaheksa ettepaneku kohta, millega muudetakse direktiive 2006/49/EÜ, 2006/48/EÜ, 2005/60/EÜ, 2004/109/EÜ, 2004/39/EÜ, 2003/71/EÜ, 2003/6/EÜ ja 2002/87/EÜ komisjonile antud rakenduspädevuse osas (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

15. veebruar 2007,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, kaheksa ettepaneku kohta, millega muudetakse direktiive 2006/49/EÜ, 2006/48/EÜ, 2005/60/EÜ, 2004/109/EÜ, 2004/39/EÜ, 2003/71/EÜ, 2003/6/EÜ ja 2002/87/EÜ komisjonile antud rakenduspädevuse osas

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

29. ja 31. jaanuaril 2007 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotlused avaldada arvamust seoses kaheksa ettepanekuga finantsvaldkonna direktiivide kohta (1) (edaspidi “ettepanekud”), mille peamiseks eesmärgiks on muuta kaheksa kehtiva direktiivi komiteemenetluse sätteid, võttes arvesse nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsust 2006/512/EÜ, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (2) ja viiakse sisse uue komiteemenetluse sätted (kontrolliga regulatiivmenetlus), ja tühistada kehtivates direktiivides sätted, mille kohaselt on rakenduspädevuse delegeerimine komisjonile ajaliselt piiratud (nn sunset-sätted). EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõikel 4. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Märkused

1.1

EKP toetab uut komiteemenetluse kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, mis on ülioluline Lamfalussy menetluse jätkumiseks.

1.2

EKP-l ei ole ettepanekute kohta konkreetseid märkusi, kuna need on kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusega uue kontrolliga regulatiivmenetluse sisseviimise kohta komiteemenetluse raames (3).

1.3

Võttes arvesse rakendusmeetmete tähtsust finantsteenuste valdkonna EL õigusaktide puhul, kasutab EKP võimalust, et rõhutada oma nõuandva rolli tähtsust, mis tuleneb asutamislepingu artikli 105 lõikest 4 ja mille kohaselt tuleb EKP-ga konsulteerida “iga tema pädevusse kuuluva ühenduse õigusakti eelnõu puhul”. EKP on märkinud, (4) et ettepanekud teise astme (Level 2) õigusaktide kohta on “ühenduse õigusakti eelnõud” asutamislepingu artikli 105 lõike 4 tähenduses (5). Seega sisaldab asutamislepingu säte, mille kohaselt tuleb EKPga konsulteerida iga tema pädevusse kuuluva ühenduse õigusakti eelnõu puhul, ka konsulteerimise kohustuse vastavate rakendussätete puhul (6).

Frankfurt Maini ääres, 15. veebruar 2007

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  1) Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega KOM(2006) 901 lõplik; 2) Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega KOM(2006) 902 lõplik; 3) ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega KOM(2006) 906 lõplik; 4) Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, seoses komisjoni rakendusvolitustega KOM(2006) 909 lõplik; 5) Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega KOM(2006) 910 lõplik; 6) Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega KOM(2006) 911 lõplik; 7) Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega KOM(2006) 913 lõplik; 8) Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendava järelevalve kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega KOM(2006) 916 lõplik.

(2)  ELT L 200, 22.7.2006, lk 11.

(3)  Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsuse kohta, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (2006/512/EÜ), (ELT C 255, 21.10.2006, lk 1).

(4)  EKP 12. detsembri 2006. aasta arvamus CON/2006/57 seoses komisjoni direktiivi eelnõuga avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist käsitleva nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ rakendamise kohta seoses teatavate mõistete selgitamisega.

(5)  Lamfalussy menetluse raames käsitletakse rakendusakte kui teise astme akte.

(6)  Konsultatsioonide puudumist ühenduse institutsioonide vahel on Euroopa Kohus käsitlenud mitmetes lahendites. Euroopa Parlamendiga konsulteerimise kohustuse osas vaata kohtuasju 138/79 Roquette Frčres [1980] EKL 3333 ja C-21/94 Parlament v nõukogu [1995] EKL I-1827, punkt 17; Ülemameti kohustus konsulteerida nõukoguga ja nõuandekomiteega kooskõlas Euroopa Söe- ja Teraseühenduse lepinguga, vt kohtuasju 1/54 France v High Authority [1954-56] EKL 1, lk 15 ja 2/54 Italy v High Authority [1954-56] EKL 37, lk 52, mida kinnitas ka lahend 6/54 Netherlands v High Authority [1954-56] EKL 103, lk 112. Kohtujurist Jacobs rõhutas asutamislepingu artikli 105 lõike 4 osas kohtuasjas C-11/00 Commission v European Central Bank [2003] EKL I-7147 järgmist: “EKPga tema pädevuse valdkonnas konsulteerimine on menetluslik toiming, mis on kohustuslik asutamislepingu sätte kohaselt, ning selle kaudu on võimalik mõjutada vastuvõtmisel oleva meetme sisu. Selle kohustuse mittetäitmisega peab minu arvates kaasnema vastu võetud meetme tühistamine”, kohtujurist Jacobs'i 3. oktoobril 2002 esitatud arvamus, punkt 131.


Top