EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Stanovisko Európskej centrálnej banky z  15. februára 2007 na žiadosť Rady Európskej únie k ôsmim návrhom na zmeny a doplnenia smerníc 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES a 2002/87/ES, ktoré sa týkajú vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 15. februára 2007

na žiadosť Rady Európskej únie k ôsmim návrhom na zmeny a doplnenia smerníc 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES a 2002/87/ES, ktoré sa týkajú vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka prijala 29. a 31. januára 2007 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k ôsmim návrhom smerníc (1) z finančnej oblasti (ďalej len „návrhy“), ktorých hlavným účelom je zmeniť a doplniť ustanovenia komitológie v ôsmich existujúcich smerniciach tak, aby obsahovali ustanovenia o novom postupe komitológie („regulačný postup s kontrolou“) po prijatí rozhodnutia Rady 2006/512/ES zo 17. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2) a zrušiť ustanovenia v predmetných ôsmich existujúcich smerniciach, ktorými sa určuje časové obmedzenie pre delegovanie vykonávacích právomocí na Komisiu („doložky o platnosti“). Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 105 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Pripomienky

1.1

ECB víta novú dohodu o komitológii, ku ktorej dospeli Európsky parlament, Rada a Komisia a ktorá má veľký význam pre ďalšie fungovanie Lamfalussyho procesu.

1.2

ECB nemá konkrétne pripomienky k návrhom, ktoré sú v súlade so spoločným stanoviskom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k zavedeniu nového „regulačného postupu s kontrolou“ do rámca komitológie (3).

1.3

Berúc do úvahy dôležitosť úlohy, ktorú majú vykonávacie opatrenia v legislatíve EÚ v oblasti finančných služieb, ECB využíva túto príležitosť na zdôraznenie dôležitosti tejto poradnej úlohy podľa článku 105 ods. 4 zmluvy, podľa ktorého musí byť ECB požiadaná o radu „pri všetkých návrhoch aktov Spoločenstva v oblasti jej pôsobnosti“. Ako už ECB nedávno uviedla (4), „ECB sa v tejto súvislosti domnieva, že navrhované akty na úrovni 2 predstavujú ‚návrhy aktov Spoločenstva’ v zmysle článku 105 ods. 4 zmluvy“ (5). Preto ustanovenie zmluvy, podľa ktorého musí byť ECB požiadaná o radu pri všetkých návrhoch aktov Spoločenstva v oblasti jej pôsobnosti, zahŕňa povinnosť požiadať ECB o radu pri týchto vykonávacích aktoch (6).

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. februára 2007

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  (1) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 901 v konečnom znení); (2) návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 902 v konečnom znení); (3) návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 906 v konečnom znení); (4) návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 909 v konečnom znení); (5) návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 910 v konečnom znení); (6) návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 911 v konečnom znení); (7) návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/6/ES o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 913 v konečnom znení); (8) návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006) 916 v konečnom znení).

(2)  Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.

(3)  Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie týkajúce sa rozhodnutia Rady zo 17. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2006/512/ES), (Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1).

(4)  Stanovisko ECB CON/2006/57 z 12. decembra 2006 k návrhu smernice Komisie, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov.

(5)  V Lamfalussyho procese sa vykonávacie akty nazývajú „akty na úrovni 2“.

(6)  Nesplnenie povinnosti požiadať o radu orgánmi Spoločenstva bolo predmetom niekoľkých rozsudkov Súdneho dvora. V súvislosti s povinnosťou požiadať Európsky parlament o radu pozri vec 138/79 Roquette Frères Zb. 1980, s. 3333 a vec C-21/94 Prlament/Rada, Zb. 1995, s. I-1827, bod 17. V súvislosti s povinnosťou Vysokého úradu požiadať Radu a Poradný výbor o radu podľa Zmluvy o ESUO, pozri vec 1/54 Francúzsko/Vysoký úrad, Zb. 1954-1956, s. 1, bod 15 a vec 2/54 Taliansko/Vysoký úrad, Zb. 1954-1956, s. 37, bod 52, čo bolo potvrdené vo veci 6/54 Holandsko/Vysoký úrad, Zb. 1954-1956, s. 103, bod 112. Pokiaľ ide o článok 105 ods. 4 zmluvy, vo veci C-11/00 Komisia/Európska centrálna banka, Zb. 2003, s. I-7147, generálny advokát Jacobs zdôraznil, že: „Požiadanie ECB o radu pri navrhovaných opatreniach v oblasti jej pôsobenia je procesným krokom, ktorý vyžaduje ustanovenie zmluvy a ktorý zjavne môže ovplyvniť obsah prijatých opatrení. Nesplnenie takejto povinnosti musí podľa môjho názoru viesť k zrušeniu prijatých opatrení“, stanovisko generálneho advokáta Jacobsa z 3. októbra 2002, bod 131.


Top