EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2007 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie ośmiu projektów zmieniających dyrektywy 2006/49/WE, 2006/48/WE, 2005/60/WE, 2004/109/WE, 2004/39/WE, 2003/71/WE, 2003/6/WE oraz 2002/87/WE w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 39/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 15 lutego 2007 r.

na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie ośmiu projektów zmieniających dyrektywy 2006/49/WE, 2006/48/WE, 2005/60/WE, 2004/109/WE, 2004/39/WE, 2003/71/WE, 2003/6/WE oraz 2002/87/WE w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniach 29 oraz 31 stycznia 2007 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie ośmiu projektowanych dyrektyw (1) w zakresie regulacji finansowej (zwanych dalej „projektami”), których głównymi celami są: zmiana przepisów dotyczących procedur komitologii w ramach odpowiednich ośmiu aktualnie obowiązujących dyrektyw, podejmowana w celu wprowadzenia nowej procedury komitologii („procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą”), wynikającej z przyjęcia decyzji Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2), jak również uchylenie odpowiednich przepisów ośmiu aktualnie obowiązujących dyrektyw przewidujących ograniczenie czasowe dla przysługujących Komisji uprawnień wykonawczych (przepisy te to tak zwane „klauzule ograniczające”). Kompetencja EBC do wydania opinii wynika z pierwszego akapitu art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

1.   Uwagi

1.1

EBC przyjmuje z zadowoleniem nowe porozumienie w sprawie procedur komitologii zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją — jego zawarcie ma kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania procedur Lamfalussy'ego.

1.2

EBC nie wyraża żadnych uwag szczegółowych w zakresie przedstawionych projektów, pozostających w zgodności ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie wprowadzenia nowej „procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” w ramach procedur komitologii (3).

1.3

Biorąc pod uwagę kluczową rolę odgrywaną przez środki wykonawcze w działalności legislacyjnej UE w obszarze usług finansowych, EBC chciałby przy tej okazji podkreślić znaczenie swojej funkcji doradczej przewidzianej w art. 105 ust. 4 Traktatu, który wymaga aby EBC był konsultowany „w sprawie każdego projektowanego aktu wspólnotowego w dziedzinach podlegających jego kompetencji”. Jak to zostało niedawno zaznaczone (4), „EBC uważa, iż projektowane akty Poziomu 2 stanowią »projektowane akty wspólnotowe«, o których mowa w art. 105 ust. 4 Traktatu” (5). Z tego powodu przepis Traktatu wymagający, aby EBC był konsultowany w dziedzinach podlegających jego kompetencji obejmuje również obowiązek konsultowania EBC w sprawie aktów wykonawczych (6).

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 15 lutego 2007 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  (1) Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/49/EC w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (KOM(2006) 90l wersja ostateczna); (2) wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/48/EC w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (KOM(2006) 902 wersja ostateczna); (3) wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/60/EC w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (KOM(2006) 906 wersja ostateczna); (4) wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/109/EC w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (KOM(2006) 909 wersja ostateczna); (5) wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/39/EC w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (KOM(2006) 910 wersja ostateczna); (6) wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/EC w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (KOM(2006) 911 wersja ostateczna); (7) wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/6/EC w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (KOM(2006) 913 wersja ostateczna); (8) wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/87/EC w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (KOM(2006) 916 wersja ostateczna).

(2)  Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11.

(3)  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie decyzji Rady z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2006/512/WE), (Dz.U. C 255 z 21.10.2006, str. 1).

(4)  Opinia EBC CON/2006/57 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie projektu dyrektywy Komisji dotyczącej wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji.

(5)  W ramach procedur Lamfalussy'ego akty wykonawcze określane są jako „akty Poziomu 2”.

(6)  Brak konsultacji pomiędzy instytucjami wspólnotowymi był przedmiotem kilku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. W sprawie obowiązku konsultowania Parlamentu Europejskiego, zob. sprawa 138/79 Roquette Frères [1980] ECR 3333 oraz sprawa C-21/94 Parlament przeciwko Radzie [1995] ECR I-1827, ust. 17. W sprawie obowiązku Wysokiej Władzy konsultowania Rady oraz Komitetu Konsultacyjnego na podstawie Traktatu EWWS, zob. sprawa 1/54 Francja przeciwko Wysokiej Władzy [1954-56] ECR 1 pkt 15 oraz sprawa 2/54 Włochy przeciwko Wysokiej Władzy [1954-56] ECR 37 pkt 52, co zostało potwierdzone przez sprawę 6/54 Holandia przeciwko Wysokiej Władzy [1954-56] ECR 103 pkt 112. W zakresie treści art. 105 ust. 4 Traktatu, w sprawie C-11/00 Komisja przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu [2003] ECR I-7147, rzecznik generalny Jacobs podkreślił iż: „Konsultowanie EBC w zakresie projektowanych środków legislacyjnych w zakresie jego kompetencji stanowi wymagany przepisem traktatowym etap proceduralny, który niewątpliwie może wpłynąć na treść przyjmowanych środków. Niewypełnienie tego wymogu powinno, w mojej opinii, stanowić możliwą podstawę unieważnienia przyjętych środków legislacyjnych”, zob. opinia rzecznika generalnego Jacobsa wydana w dniu 3 października 2002 r., ust. 131.


Top