EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

2007 m. vasario 15 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl aštuonių pasiūlymų, iš dalies keičiančių direktyvų 2006/49/EB, 2006/48/EB, 2005/60/EB, 2004/109/EB, 2004/39/EB, 2003/71/EB, 2003/6/EB ir 2002/87/EB nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2007 m. vasario 15 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl aštuonių pasiūlymų, iš dalies keičiančių direktyvų 2006/49/EB, 2006/48/EB, 2005/60/EB, 2004/109/EB, 2004/39/EB, 2003/71/EB, 2003/6/EB ir 2002/87/EB nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2007 m. sausio 29 d. ir 31 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl aštuonių pasiūlymų dėl finansinės srities direktyvų (1) (toliau — pasiūlymai), kurių pagrindiniai tikslai yra iš dalies pakeisti dabartinių aštuonių direktyvų komitologijos nuostatas, kad būtų įtrauktos naujos komitologijos procedūros (reguliavimo procedūros su tikrinimu) nuostatos, atsižvelgiant į 2006 m. liepos 17 d. priimtą Tarybos sprendimą 2006/512/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (2) ir panaikinti dabartinių aštuonių direktyvų nuostatas, kurios numato įgyvendinimo įgaliojimų delegavimo Komisijai laikotarpį (taip vadinamos „laikino galiojimo sąlygos“). ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalimi. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Pastabos

1.1

ECB pritaria naujam Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pasiektam susitarimui dėl komitologijos, kuris yra labai svarbus tolesniam Lamfalussy proceso veikimui.

1.2

ECB neturi konkrečių komentarų dėl pasiūlymų, kurie atitinka Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl naujos „reguliavimo procedūros su tikrinimu“ įtraukimo į komitologijos sistemą (3)

1.3

Atsižvelgdamas į savo vaidmens svarbą ES finansinių paslaugų teisės aktų įgyvendinimo priemonių srityje, ECB naudojasi galimybe pabrėžti savo patariamojo vaidmens svarbą pagal Sutarties 105 straipsnio 4 dalį, kuria reikalaujama, kad su ECB būtų konsultuojamasi „dėl bet kurio siūlomo Bendrijos akto, priklausančio jo kompetencijai“. Kaip neseniai buvo pažymėta (4), „ECB laikosi nuomonės, kad pasiūlyti 2 lygio aktai (5) yra „siūlomi Bendrijos aktai“ Sutarties 105 straipsnio 4 dalies prasme.“ Todėl Sutarties nuostata, kuria reikalaujama, kad su ECB būtų konsultuojamasi dėl bet kurio siūlomo Bendrijos akto, priklausančio jo kompetencijai, apima ir pareigą konsultuotis dėl šių įgyvendinimo aktų (6).

Priimta Frankfurte prie Maino, 2007 m. vasario 15 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 901 galutinis); 2) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 902 galutinis); 3) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 906 galutinis); 4) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 909 galutinis); 5) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 910 galutinis); 6) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 911 galutinis); 7) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 913 galutinis); 8) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 916 galutinis).

(2)  OL L 200, 2006 7 22, p. 11.

(3)  Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (2006/512/EB), (OL C 255, 2006 10 21, p. 1).

(4)  2006 m. gruodžio 12 d. ECB nuomonė CON/2006/57 dėl Komisijos direktyvos projekto, įgyvendinančio Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, patikslinant tam tikrus apibrėžimus.

(5)  Pagal Lamfalussy sistemą, įgyvendinimo aktai nurodomi kaip „2 lygio aktai“.

(6)  Teisingumo Teisme buvo priimta sprendimų dėl nepakankamai besikonsultuojančių Bendrijos institucijų. Dėl pareigos konsultuotis su Europos Parlamentu žr. bylą 138/79 Roquette Frères [1980] ECR 3333 ir bylos C-21/94 Parlamentas prieš Tarybą [1995] ECR I-1827 17 punktą. Dėl pareigos Vyriausiajai Valdybai konsultuotis su Taryba ir Konsultaciniu komitetu pagal EAPB sutartį, žr. bylos 1/54 Prancūzija prieš Vyriausiąją Valdybą [1954-56] ECR 1, p. 15 ir bylos 2/54 Italija prieš Vyriausiąją Valdybą [1954-56] ECR 37, p. 52, kuri buvo patvirtinta byla 6/54 Nyderlandai prieš Vyriausiąją Valdybą [1954-56] ECR 103, p. 112. Kiek tai yra susiję su Sutarties 105 straipsnio 4 dalimi, generalinis advokatas Jacobs pažymėjo, kad „ECB konsultacijos dėl priklausančių jo kompetencijai priemonių yra reikalaujamas pagal Sutarties nuostatą procedūrinis žingsnis, kuris gali akivaizdžiai paveikti priimtų priemonių turinį. Mano nuomone, dėl neatitikimo šiam reikalavimui turi būti galimybė panaikinti priimtas priemones“, 2002 m. spalio 3 d. pateiktos generalinio advokato Jacobs nuomonės 131 punktas.


Top