EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0601

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/601 af 13. marts 2023 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1668 for så vidt angår harmoniserede standarder for konstruktion og prøvning af støvsugere anvendt i potentielt eksplosive atmosfærer og ydeevnekrav til detektorer til brændbare gasser (EØS-relevant tekst)

C/2023/1596

EUT L 79 af 17.3.2023, p. 176–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/601/oj

17.3.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/176


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/601

af 13. marts 2023

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1668 for så vidt angår harmoniserede standarder for konstruktion og prøvning af støvsugere anvendt i potentielt eksplosive atmosfærer og ydeevnekrav til detektorer til brændbare gasser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (1), særlig artikel 10, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU (2) formodes produkter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til nævnte direktiv, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

(2)

Ved brev BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92 af 12. december 1994 fremsendte Kommissionen en anmodning til Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) med henblik på udarbejdelse og revision af harmoniserede standarder til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF (3) (»anmodningen«). Nævnte direktiv er blevet erstattet af direktiv 2014/34/EU uden ændring af de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til direktiv 94/9/EF. Disse krav er i øjeblikket fastsat i bilag II til direktiv 2014/34/EU.

(3)

CEN og Cenelec blev navnlig anmodet om at udarbejde nye standarder for udformningen og afprøvningen af materiel til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer som angivet i standardiseringsprogrammets kapitel I, der er aftalt mellem CEN og Cenelec og Kommissionen, og som er vedlagt anmodningen. CEN og Cenelec blev også anmodet om at revidere de eksisterende standarder med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i direktiv 94/9/EF.

(4)

På baggrund af denne anmodning udarbejdede CEN den harmoniserede standard EN 17348:2022 — Krav til konstruktion og prøvning af støvsugere anvendt i potentielt eksplosive atmosfærer. CEN ændrede også følgende harmoniserede standard, hvis reference er offentliggjort i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1668 (4): EN 60079-29-1:2016 — Eksplosive atmosfærer — Del 29-1: Gasdetektorer — Ydeevnekrav for detektorer til brandbare gasser. Dette førte til vedtagelsen af følgende to ændringer: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5)

Kommissionen har sammen med CEN vurderet, hvorvidt standard EN 17348:2022 og EN 60079-29-1:2016, som ændret ved EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, er i overensstemmelse med anmodningen.

(6)

De harmoniserede standarder EN 17348:2022 og EN 60079-29-1:2016, som ændret ved EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, opfylder de krav, de har til formål at dække, og som er fastsat i direktiv 2014/34/EU. Referencerne for de nævnte standarder, og ændringerne i standard EN 60079-29-1:2016, bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(7)

I bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1668 er der opført referencer for harmoniserede standarder, der danner grundlag for en formodning om overensstemmelse med direktiv 2014/34/EU. For at sikre, at alle referencerne for de harmoniserede standarder, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2014/34/EU, er angivet i én retsakt, bør referencerne for harmoniseret standard EN 17348:2022 og EN 60079-29-1:2016, som ændret ved EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, medtages i nævnte bilag.

(8)

Det er nødvendigt at tilbagetrække referencen for den harmoniserede standard EN 60079-29-1:2016 fra L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, da den er blevet ændret. Denne reference bør derfor udgå af bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1668.

(9)

For at give fabrikanterne tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af den harmoniserede standard EN 60079-29-1:2016, som ændret ved EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, er det nødvendigt at udskyde tilbagetrækningen af referencen for harmoniseret standard EN 60079-29-1:2016.

(10)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1668 bør derfor ændres.

(11)

Overholdelsen af en harmoniseret standard medfører en formodning om overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i Unionens harmoniseringslovgivning fra datoen for offentliggørelsen af referencen for en sådan standard i Den Europæiske Unions Tidende. Denne afgørelse bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1668 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 1 i bilag I anvendes fra den 17. september 2024.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 309).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer (EFT L 100 af 19.4.1994, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1668 af 28. september 2022 om de harmoniserede standarder for materiel og sikringssystemer til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU (EUT L 251 af 29.9.2022, s. 6).


BILAG

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1668 ændres således:

1)

Række 82 udgår.

2)

Følgende række indsættes:

»82a.

EN 60079-29-1:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 29-1: Gasdetektorer — Ydeevnekrav for detektorer til brandbare gasser

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022«.

3)

Følgende række tilføjes:

»92.

EN 17348:2022

Krav til konstruktion og prøvning af støvsugere anvendt i potentielt eksplosive atmosfærer«.


Top