17.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/176


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/601 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2023 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1668 по отношение на хармонизираните стандарти за проектиране и изпитване на прахосмукачки, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, и изискванията към експлоатационните характеристики на детекторите за запалими газове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 12 от Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) се приема, че продуктите, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, чиито данни са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, отговарят на съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, установени в приложение II към посочената директива и обхванати от тези стандарти или части от тях.

(2)

С писмо BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92 от 12 декември 1994 г. Комисията отправи искане до Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (Cenelec) за изготвянето и преработката на хармонизирани стандарти в подкрепа на Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) („искането“). Въпросната директива бе заменена от Директива 2014/34/ЕС, без да се променят съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, установени в приложение II към Директива 94/9/ЕО. Тези изисквания понастоящем са определени в приложение II към Директива 2014/34/ЕС.

(3)

По-специално беше поискано CEN и CENELEC да изготвят нови стандарти за проектиране и изпитване на оборудване, предназначено за използване в потенциално експлозивна атмосфера, както е посочено в глава I на програмата за стандартизация, договорена между CEN, CENELEC и Комисията и приложена към искането. Поискано беше също така CEN и CENELEC да преработят съществуващите стандарти с оглед привеждането им в съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, установени в Директива 94/9/ЕО.

(4)

Въз основа на искането CEN изготви хармонизиран стандарт EN 17348:2022 — Изисквания за проектиране и изпитване на прахосмукачки за използване в потенциално експлозивна атмосфера. CEN също така измени следния хармонизиран стандарт, данните за който са публикувани с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1668 на Комисията (4): EN 60079-29-1:2016 — Експлозивна атмосфера — Част 29-1: Детектори за газ — Изисквания към експлоатационните характеристики на детекторите за запалими газове. Това доведе до приемането на следните две изменения: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5)

Комисията, заедно със CEN, оцени дали стандарт EN 17348:2022, както и стандарт EN 60079-29-1:2016, изменен с EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022, отговарят на искането.

(6)

Хармонизирани стандарти EN 17348:2022 и EN 60079-29-1:2016, изменен с EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022, отговарят на изискванията, които имат за цел да обхванат и които са определени в Директива 2014/34/ЕС. Поради това е целесъобразно данните за тези стандарти и за измененията на стандарт EN 60079-29-1:2016 да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

В приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1668 се изброяват данните за хармонизираните стандарти, които осигуряват презумпция за съответствие с Директива 2014/34/ЕС. За да се гарантира, че данните за хармонизираните стандарти, изготвени в подкрепа на Директива 2014/34/ЕС, са изброени в един акт, данните за хармонизираните стандарти EN 17348:2022 и EN 60079-29-1:2016, изменен с EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022 следва да бъдат включени в посоченото приложение.

(8)

Необходимо е да се заличат от серия L на Официален вестник на Европейския съюз данните на хармонизиран стандарт EN 60079-29-1:2016, предвид факта, че той е изменен. Поради това е целесъобразно тези данни да бъдат заличени от приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1668.

(9)

За да се осигури на производителите достатъчно време да се подготвят за прилагането на хармонизиран стандарт EN 60079-29-1:2016, изменен с EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022, е необходимо да се отложи заличаването на данните на хармонизиран стандарт EN 60079-29-1:2016.

(10)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1668 следва да бъде съответно изменено.

(11)

Съответствието с хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания в дадена област, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, считано от датата на публикуване на данните на този стандарт в Официален вестник на Европейския съюз. Поради това настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1668 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 1 от приложение I се прилага от 17 септември 2024 г.

Съставено в Брюксел на 13 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(2)  Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309).

(3)  Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 1).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1668 на Комисията от 28 септември 2022 г. относно хармонизираните стандарти за съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, изготвени в подкрепа на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 251, 29.9.2022 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1668 се изменя, както следва:

(1)

ред 82 се заличава;

(2)

вмъква се следният ред:

„82a.

EN 60079-29-1:2016

Експлозивна атмосфера — Част 29-1: Детектори за газ — Изисквания към експлоатационните характеристики на детекторите за запалими газове

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022“;

(3)

добавя се следният ред:

„92.

EN 17348:2022

Изисквания за проектиране и изпитване на прахосмукачки за използване в потенциално експлозивна атмосфера“.