EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:079:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 079, 17 март 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
17 март 2023 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/588 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2023 година за създаване на Програма на Съюза за сигурна свързаност за периода 2023—2027 г.

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/589 на Комисията от 10 януари 2023 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 по отношение на изискванията за белтъците в храни за кърмачета и преходни храни, произведени от белтъчни хидролизати ( 1 )

40

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/590 на Комисията от 12 януари 2023 година за поправка на текста на латвийски език на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене ( 1 )

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/591 на Комисията от 16 март 2023 година за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/592 на Комисията от 16 март 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/244 за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина

52

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/593 на Комисията от 16 март 2023 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея по отношение на групата Hansol и за изменение на остатъчното мито

54

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията от 16 март 2023 година за определяне на специални мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 ( 1 )

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/595 на Комисията от 16 март 2023 година за установяване на образеца за отчета за собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2021/770 на Съвета

151

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/596 на Съвета от 13 март 2023 година за назначаване на заместник-член, предложен от Кралство Белгия, в Комитета на регионите

161

 

*

Решение (ЕС) 2023/597 на Съвета от 13 март 2023 година за назначаване на член, предложен от Португалската република, в Европейския икономически и социален комитет

163

 

*

Решение (ОВППС) 2023/598 на Съвета от 14 март 2023 година за изменение на Решение (ОВППС) 2021/698 с оглед включване на програмата на Съюза за сигурна свързаност

165

 

*

Решение (ОВППС) 2023/599 на Съвета от 16 март 2023 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на изграждането на капацитет на армията на Република Северна Македония

167

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/600 на Комисията от 13 март 2023 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 по отношение на хармонизираните стандарти за отоплителни уреди за помещения, аквариумни осветители, прекъсвачи и барабанни сушилни ( 1 )

171

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/601 на Комисията от 13 март 2023 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1668 по отношение на хармонизираните стандарти за проектиране и изпитване на прахосмукачки, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, и изискванията към експлоатационните характеристики на детекторите за запалими газове ( 1 )

176

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/602 на Комисията от 16 март 2023 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/245 за приемане на предложенията за гаранции след налагането на окончателни изравнителни мита върху вноса на биодизел с произход от Аржентина

179

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и Република Молдова за автомобилния превоз на товари от 15 декември 2022 година относно приемането на процедурния му правилник [2023/603]

181

 

*

Решение № 2/2022 на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и Република Молдова за автомобилния превоз на товари от 15 декември 2022 година относно продължаването на действието на споразумението [2023/604]

185

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top