EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0601

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/601, 13. märts 2023, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2022/1668 plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate tolmuimejate projekteerimist ja katsetamist ning põlevgaasidetektorite toimivusnõudeid käsitlevate harmoneeritud standardite osas (EMPs kohaldatav tekst)

C/2023/1596

ELT L 79, 17.3.2023, p. 176–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/601/oj

17.3.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/176


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/601,

13. märts 2023,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2022/1668 plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate tolmuimejate projekteerimist ja katsetamist ning põlevgaasidetektorite toimivusnõudeid käsitlevate harmoneeritud standardite osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL (2) artikli 12 kohaselt eeldatakse, et tooted, mis on vastavuses selliste harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, vastavad kõnealuse direktiivi II lisas sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.

(2)

12. detsembri 1994. aasta kirjaga BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 esitas Euroopa Komisjon Euroopa Standardikomiteele (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (Cenelec) taotluse koostada ja läbi vaadata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/9/EÜ (3) toetavad harmoneeritud standardid (edaspidi „taotlus“). Kõnealune direktiiv asendati direktiiviga 2014/34/EL, ilma et oleks muudetud direktiivi 94/9/EÜ II lisas sätestatud olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Need nõuded on praegu sätestatud direktiivi 2014/34/EL II lisas.

(3)

Eelkõige paluti CENil ja CENELECil koostada uued standardid plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete projekteerimise ja katsetamise kohta, nagu on osutatud CENi ja CENELECi ning komisjoni vahel kokku lepitud ja taotlusele lisatud standardimiskava I peatükis. Samuti paluti CENil ja CENELECil läbi vaadata kehtivad standardid, et viia need vastavusse direktiivi 94/9/EÜ oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega.

(4)

Taotluse alusel koostas CEN harmoneeritud standardi EN 17348:2022 „Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate tolmuimejate projekteerimise ja katsetamise nõuded“. CEN muutis ka järgmist harmoneeritud standardit, mille viide on avaldatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2022/1668: (4) EN 60079-29-1:2016 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 29-1: Gaasidetektorid. Põlevgaasidetektorite toimivusnõuded“. Selle tulemusena võeti vastu kaks järgmist muudatusettepanekut: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ja EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5)

Koos CENiga hindas komisjon, kas standardid EN 17348:2022 ja EN 60079-29-1:2016, mida on muudetud standarditega EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ja EN 60079-29-1:2016/A11:2022, vastavad taotlusele.

(6)

Harmoneeritud standardid EN 17348:2022 ja EN 60079-29-1:2016, mida on muudetud standarditega EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ja EN 60079-29-1:2016/A11:2022, vastavad nõuetele, mida nad peavad käsitlema ja mis on sätestatud direktiivis 2014/34/EL. Seepärast on asjakohane avaldada viited kõnealustele standarditele ning standardi EN 60079-29-1:2016 muudatustele Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Rakendusotsuse (EL) 2022/1668 I lisas on esitatud viited harmoneeritud standarditele, mille puhul eeldatakse vastavust direktiivile 2014/34/EL. Tagamaks, et direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardite viited oleksid loetletud ühes õigusaktis, tuleks kõnealusesse lisasse lisada viited harmoneeritud standarditele EN 17348:2022 ja EN 60079-29-1:2016, mida on muudetud standarditega EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ja EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(8)

Euroopa Liidu Teataja L-seeriast tuleb kustutada viide harmoneeritud standardile EN 60079-29-1:2016, kuna seda on muudetud. Seepärast on asjakohane see viide rakendusotsuse (EL) 2022/1668 I lisast välja jätta.

(9)

Selleks et anda tootjatele piisavalt aega, et valmistuda kohaldama harmoneeritud standardit EN 60079-29-1:2016, mida on muudetud standarditega EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ja EN 60079-29-1:2016/A11:2022, on vaja harmoneeritud standardi EN 60079-29-1:2016 viite kustutamine edasi lükata.

(10)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2022/1668 vastavalt muuta.

(11)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates sellise standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjakohastele olulistele nõuetele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2022/1668 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

I lisa punkti 1 kohaldatakse alates 17. septembrist 2024.

Brüssel, 13. märts 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/34/EL plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 309).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994. aasta direktiiv 94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.4.1994, lk 1).

(4)  Komisjoni 28. septembri 2022. aasta rakendusotsus (EL) 2022/1668 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL toetuseks koostatud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide harmoneeritud standardite kohta (ELT L 251, 29.9.2022, lk 6).


LISA

Rakendusotsuse (EL) 2022/1668 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

rida 82 jäetakse välja;

2)

lisatakse järgmine rida:

„82a.

EN 60079-29-1:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 29-1: Gaasidetektorid. Põlevgaasidetektorite toimivusnõuded

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022“;

3)

lisatakse järgmine rida:

„92.

EN 17348:2022

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate tolmuimejate projekteerimise ja katsetamise nõuded“.


Top