EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0601

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/601 ze dne 13. března 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/1668, pokud jde o harmonizované normy pro konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a funkční požadavky na detektory hořlavých plynů (Text s významem pro EHP)

C/2023/1596

Úř. věst. L 79, 17.3.2023, p. 176–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/601/oj

17.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/176


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/601

ze dne 13. března 2023,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/1668, pokud jde o harmonizované normy pro konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU (2) se předpokládá, že výrobky, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II uvedené směrnice, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Dopisem BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 ze dne 12. prosince 1994 požádala Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) o vypracování a revizi harmonizovaných norem na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES (3) (dále jen „žádost“). Uvedená směrnice byla nahrazena směrnicí 2014/34/EU, aniž by se změnily základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze II směrnice 94/9/ES. Tyto požadavky jsou v současné době stanoveny v příloze II směrnice 2014/34/EU.

(3)

CEN a CENELEC byly konkrétně požádány, aby vypracovaly nové normy pro konstrukci a zkoušení zařízení určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, jak je uvedeno v kapitole I programu normalizace, na němž se dohodly CEN a CENELEC s Komisí a který je k žádosti připojen. CEN a CENELEC byly rovněž požádány, aby zrevidovaly stávající normy s cílem uvést je do souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost ve směrnici 94/9/ES.

(4)

Na základě žádosti vypracoval CEN harmonizovanou normu EN 17348:2022 – Požadavky na konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. CEN rovněž změnil následující harmonizovanou normu, na niž byl zveřejněn odkaz prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2022/1668 (4): EN 60079-29-1:2016 –Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů. Výsledkem bylo přijetí těchto dvou změn: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 a EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5)

Komise společně s výborem CEN posoudila, zda jsou normy EN 17348:2022, EN 60079-29-1:2016 ve znění norem EN 60079-29-1:2016/A1:2022 a EN 60079-29-1:2016/A11:2022 v souladu s žádostí.

(6)

Harmonizované normy EN 17348:2022 a EN 60079-29-1:2016 ve znění norem EN 60079-29-1:2016/A1:2022 a EN 60079-29-1:2016/A11:2022 splňují požadavky, které mají upravovat a které jsou stanoveny ve směrnici 2014/34/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkaz na uvedené normy a změny normy EN 60079-29-1:2016 v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

V příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/1668 jsou uvedeny odkazy na harmonizované normy, které zakládají předpoklad shody se směrnicí 2014/34/EU. Aby se zajistilo, že jsou odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/34/EU uvedeny v jednom aktu, měly by být do uvedené přílohy zahrnuty odkazy na harmonizované normy EN 17348:2022 a EN 60079-29-1:2016 ve znění norem EN 60079-29-1:2016/A1:2022 a EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(8)

Je nezbytné zrušit v řadě L Úředního věstníku Evropské unie odkaz na harmonizovanou normu EN 60079-29-1:2016 vzhledem k tomu, že uvedená norma byla změněna. Je proto vhodné uvedený odkaz z přílohy I prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/1668 vypustit.

(9)

Aby měli výrobci dostatek času připravit se na uplatňování harmonizované normy EN 60079-29-1:2016 ve znění norem EN 60079-29-1:2016/A1:2022 a EN 60079-29-1:2016/A11:2022, je nezbytné zrušení odkazu na normu EN 60079-29-1:2016 odložit.

(10)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/1668 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/1668 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 přílohy I se použije ode dne 17. září 2024.

V Bruselu dne 13. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 309).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 1).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1668 ze dne 28. září 2022 o harmonizovaných normách pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU (Úř. věst. L 251, 29.9.2022, s. 6).


PŘÍLOHA

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/1668 se mění takto:

(1)

řádek 82 se zrušuje;

(2)

vkládá se nový řádek, který zní:

„82a.

EN 60079-29-1:2016

Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů.

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022“;

(3)

vkládá se nový řádek, který zní:

„92.

EN 17348:2022

Požadavky na konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu“.


Top