17.3.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/176


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/601 A COMISIEI

din 13 martie 2023

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/1668 în ceea ce privește standardele armonizate pentru concepția și încercarea aspiratoarelor destinate utilizării în atmosfere potențial explozive și cerințele de performanță ale detectoarelor de gaze inflamabile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 12 din Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), produsele care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale în materie de sănătate și siguranță prevăzute în anexa II la directiva respectivă și vizate de acele standarde sau părți ale acestora.

(2)

Prin scrisoarea BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 din 12 decembrie 1994, Comisia a înaintat o cerere către Comitetul European de Standardizare (CEN) și către Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec) pentru elaborarea și revizuirea standardelor armonizate în sprijinul Directivei 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) (denumită în continuare „cererea”). Directiva respectivă a fost înlocuită de Directiva 2014/34/UE, fără a se modifica cerințele esențiale în materie de sănătate și siguranță prevăzute în anexa II la Directiva 94/9/CE. Aceste cerințe sunt stabilite în prezent în anexa II la Directiva 2014/34/UE.

(3)

În special, CEN și Cenelec au primit solicitarea de a elabora noi standarde privind proiectarea și încercarea echipamentelor destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, astfel cum se indică în capitolul I din programul de standardizare convenit între CEN și Cenelec și Comisie și anexat cererii. De asemenea, CEN și Cenelec au primit solicitarea de a revizui standardele existente pentru a le alinia la cerințele esențiale în materie de sănătate și siguranță ale Directivei 94/9/CE.

(4)

Pe baza cererii, CEN a elaborat standardul armonizat EN 17348:2022 – Cerințe pentru concepția și încercarea aspiratoarelor destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. CEN a modificat, de asemenea, următorul standard armonizat, a cărui referință este publicată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1668 a Comisiei (4): EN 60079-29-1:2016 – Atmosfere explozive – Partea 29-1: Detectoare de gaze – Cerințe de performanță pentru detectoarele de gaze inflamabile. Aceasta a dus la adoptarea următoarelor două modificări: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 și EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5)

Comisia, împreună cu CEN, a evaluat dacă standardul EN 17348:2022 și standardul EN 60079-29-1:2016, astfel cum a fost modificat prin EN 60079-29-1:2016/A1:2022 și EN 60079-29-1:2016/A11:2022, sunt conforme cu cererea.

(6)

Standardul armonizat EN 17348:2022 și standardul armonizat EN 60079-29-1:2016, astfel cum a fost modificat prin EN 60079-29-1:2016/A1:2022 și EN 60079-29-1:2016/A11:2022, îndeplinesc cerințele pe care urmăresc să le acopere și care sunt stabilite în Directiva 2014/34/UE. Prin urmare, este necesar să se publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene referințele respectivelor standarde și ale modificărilor standardului EN 60079-29-1:2016.

(7)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1668 conține, în anexa I, referințele standardelor armonizate care conferă o prezumție de conformitate cu Directiva 2014/34/UE. Pentru a se asigura că referințele standardelor armonizate elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE sunt enumerate într-un singur act, referința standardului armonizat EN 17348:2022 și referința standardului armonizat EN 60079-29-1:2016, astfel cum a fost modificat prin EN 60079-29-1:2016/A1:2022 și EN 60079-29-1:2016/A11:2022, trebuie incluse în anexa respectivă.

(8)

Prin urmare, este necesar să se retragă din seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene referința standardului armonizat EN 60079-29-1:2016, întrucât a fost modificat. Prin urmare, este adecvat să se elimine referința respectivă din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1668.

(9)

Pentru a acorda producătorilor suficient timp să se pregătească în vederea aplicării standardului armonizat EN 60079-29-1:2016, astfel cum a fost modificat prin EN 60079-29-1:2016/A1:2022 și EN 60079-29-1:2016/A11:2022, este necesar să se amâne eliminarea referinței la standardul armonizat EN 60079-29-1:2016.

(10)

Prin urmare, este necesar ca Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1668 să fie modificată în consecință.

(11)

Conformitatea cu un standard armonizat conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare stabilite în legislația de armonizare a Uniunii, începând de la data publicării referinței standardului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, prezenta decizie trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1668 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Punctul 1 din anexa I se aplică de la 17 septembrie 2024.

Adoptată la Bruxelles, 13 martie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (JO L 96, 29.3.2014, p. 309).

(3)  Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (JO L 100, 19.4.1994, p. 1).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1668 a Comisiei din 28 septembrie 2022 privind standardele armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 251, 29.9.2022, p. 6).


ANEXĂ

Anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1668 se modifică după cum urmează:

1.

rândul 82 se elimină;

2.

se introduce următorul rând:

„82a.

EN 60079-29-1:2016

Atmosfere explozive – Partea 29-1: Detectoare de gaze – Cerințe de performanță pentru detectoarele de gaze inflamabile

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022”;

3.

se adaugă rândul următor:

„92.

EN 17348:2022

Cerințe pentru concepția și încercarea aspiratoarelor destinate utilizării în atmosfere potențial explozive”.