EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0601

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/601 2023 m. kovo 13 d. kuriuo dėl dulkių siurblių, skirtų naudoti potencialiai sprogiose atmosferose, projektavimo ir bandymo darniųjų standartų ir degiųjų dujų aptiktuvų eksploatacinių charakteristikų reikalavimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1668 (Tekstas svarbus EEE)

C/2023/1596

OJ L 79, 17.3.2023, p. 176–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/601/oj

2023 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/176


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/601

2023 m. kovo 13 d.

kuriuo dėl dulkių siurblių, skirtų naudoti potencialiai sprogiose atmosferose, projektavimo ir bandymo darniųjų standartų ir degiųjų dujų aptiktuvų eksploatacinių charakteristikų reikalavimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1668

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES (2) 12 straipsniu, daroma prielaida, kad gaminiai, atitinkantys darniuosius standartus arba jų dalis, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka tos direktyvos II priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys;

(2)

1994 m. gruodžio 12 d. raštu BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 Komisija pateikė prašymą Europos standartizacijos komitetui (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui (Cenelec) dėl darniųjų standartų parengimo ir peržiūros, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/9/EB (3) (toliau – prašymas). Ši direktyva buvo pakeista Direktyva 2014/34/ES, nekeičiant Direktyvos 94/9/EB II priede nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų. Tie reikalavimai šiuo metu nustatyti Direktyvos 2014/34/ES II priede;

(3)

visų pirma CEN ir Cenelec buvo paprašyta parengti naujus potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos projektavimo ir bandymų standartus, kaip nurodyta standartizacijos programos, dėl kurios susitarė CEN ir Cenelec bei Komisija ir kuri pridėta prie prašymo, I skyriuje. CEN ir Cenelec taip pat paprašyta peržiūrėti esamus standartus, siekiant juos suderinti su Direktyvos 94/9/EB esminiais sveikatos ir saugos reikalavimais;

(4)

remdamasis prašymu, CEN parengė darnųjį standartą EN 17348:2022 „Reikalavimai, keliami dulkių siurblių, skirtų naudoti potencialiai sprogiose atmosferose, projektavimui ir bandymui“. CEN taip pat iš dalies pakeitė šį darnųjį standartą, kurio nuoroda paskelbta Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2022/1668 (4): EN 60079-29-1:2016 „Sprogiosios atmosferos. 29–1 dalis. Dujų aptiktuvai. Degiųjų dujų aptiktuvų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“. Po to buvo priimti šie du keitiniai: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ir EN 60079-29-1:2016/A11:2022;

(5)

Komisija kartu su CEN įvertino, ar standartai EN 17348:2022 ir EN 60079-29-1:2016 bei jo keitiniai EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ir EN 60079-29-1:2016/A11:2022 atitinka prašymą;

(6)

darnieji standartai EN 17348:2022 ir EN 60079-29-1:2016 bei jo keitiniai EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ir EN 60079-29-1:2016/A11:2022 atitinka reglamentuojamus reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 2014/34/ES. Todėl tų standartų ir standarto EN 60079-29-1:2016 keitinių nuorodas tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(7)

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/1668 I priede pateikiamos darniųjų standartų, kuriais remiantis daroma Direktyvos 2014/34/ES nuostatų atitikties prielaida, nuorodos. Siekiant užtikrinti, kad darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Direktyvą 2014/34/ES, nuorodos būtų nurodytos viename akte, darniųjų standartų EN 17348:2022 ir EN 60079-29-1:2016 bei jo keitinių EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ir EN 60079-29-1:2016/A11:2022 nuorodos turėtų būti įtrauktos į tą priedą;

(8)

būtina iš Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijos išbraukti darniojo standarto EN 60079-29-1:2016 nuorodą, nes jis buvo iš dalies pakeistas. Todėl tikslinga Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/1668 I priede išbraukti tą nuorodą;

(9)

siekiant suteikti gamintojams pakankamai laiko pasirengti taikyti darnųjį standartą EN 60079-29-1:2016 bei jo keitinius EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ir EN 60079-29-1:2016/A11:2022 būtina atidėti darniojo standarto EN 60079-29-1:2016 nuorodos panaikinimą;

(10)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1668 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

nuo darniojo standarto nuorodos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos to standarto laikymasis leidžia daryti atitikties Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytiems atitinkamiems esminiams reikalavimams prielaidą. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/1668 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

I priedo 1 punktas taikomas nuo 2024 m. rugsėjo 17 d.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 309).

(3)  1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/9/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (OL L 100, 1994 4 19, p. 1).

(4)  2022 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1668 dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą (OL L 251, 2022 9 29, p. 6).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1668 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

82 eilutė išbraukiama;

2)

įterpiama ši eilutė:

„82a.

EN 60079-29-1:2016

Sprogiosios atmosferos. 29-1 dalis. Dujų aptiktuvai. Degiųjų dujų aptiktuvų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022“

3)

pridedama ši eilutė:

„92.

EN 17348:2022

Reikalavimai, keliami dulkių siurblių, skirtų naudoti potencialiai sprogiose atmosferose, projektavimui ir bandymui“


Top