EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0601

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/601 z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1668 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz wymagań metrologicznych i funkcjonalnych detektorów gazów palnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2023/1596

Dz.U. L 79 z 17.3.2023, p. 176–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/601/oj

17.3.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/176


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/601

z dnia 13 marca 2023 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1668 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz wymagań metrologicznych i funkcjonalnych detektorów gazów palnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE (2) w przypadku produktów spełniających normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku II do tej dyrektywy i objęte tymi normami lub ich częściami.

(2)

Pismem nr BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 z dnia 12 grudnia 1994 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) z wnioskiem o opracowanie i nowelizację norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) („wniosek”). Dyrektywa ta została zastąpiona dyrektywą 2014/34/UE bez zmiany zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku II do dyrektywy 94/9/WE. Wymagania te są obecnie określone w załączniku II do dyrektywy 2014/34/UE.

(3)

CEN i CENELEC zostały poproszone w szczególności o opracowanie nowych norm dotyczących projektowania i testowania urządzeń przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, jak określono w rozdziale I programu normalizacyjnego uzgodnionego między CEN, CENELEC i Komisją oraz załączonego do wniosku. CEN i CENELEC zostały również poproszone o dokonanie nowelizacji obowiązujących norm w celu dostosowania ich do zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonych w dyrektywie 94/9/WE.

(4)

Na podstawie wniosku CEN opracował normę zharmonizowaną EN 17348:2022 – Wymagania projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych. CEN zmienił również następującą normę zharmonizowaną, do której odniesienie opublikowano decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/1668 (4): EN 60079-29-1:2016 – Atmosfery wybuchowe – Część 29-1: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych. Doprowadziło to do przyjęcia dwóch następujących zmian: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 oraz EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5)

Komisja wraz z CEN oceniła, czy normy EN 17348:2022 oraz EN 60079-29-1:2016 zmienione normami EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022 są zgodne z wnioskiem.

(6)

Normy zharmonizowane EN 17348:2022 i EN 60079-29-1:2016 zmienione normami EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022 spełniają wymagania, które mają obejmować i które są określone w dyrektywie 2014/34/UE. Odniesienia do tych norm oraz do zmian do normy EN 60079-29-1:2016 należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/1668 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, zgodność z którymi stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/34/UE. Aby zapewnić, by odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/34/UE były wymienione w jednym akcie, odniesienia do norm zharmonizowanych EN 17348:2022 i EN 60079-29-1:2016 zmienionych normami EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022 należy włączyć do tego załącznika.

(8)

Należy wycofać z serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienie do normy zharmonizowanej EN 60079-29-1:2016, ze względu na to, że została ona zmieniona. Należy zatem skreślić to odniesienie z załącznika I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/1668.

(9)

Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania normy zharmonizowanej EN 60079-29-1:2016 zmienionej normami EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022, należy odroczyć wycofanie odniesień do normy zharmonizowanej EN 60079-29-1:2016.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2022/1668.

(11)

Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie z dniem jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/1668 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 1 załącznika I stosuje się od dnia 17 września 2024 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 309).

(3)  Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. L 100 z 19.4.1994, s. 1).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1668 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zharmonizowanych norm dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE (Dz.U. L 251 z 29.9.2022, s. 6).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/1668 wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się wiersz 82;

2)

dodaje się wiersz w brzmieniu:

„82a.

EN 60079-29-1:2016

Atmosfery wybuchowe – Część 29-1: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022”

3)

dodaje się wiersz w brzmieniu:

„92.

EN 17348:2022

Wymagania projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych”


Top