EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0601

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/601 av den 13 mars 2023 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2022/1668 vad gäller harmoniserade standarder för konstruktion och provning av dammsugare avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer och prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser (Text av betydelse för EES)

C/2023/1596

OJ L 79, 17.3.2023, p. 176–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/601/oj

17.3.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/176


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2023/601

av den 13 mars 2023

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2022/1668 vad gäller harmoniserade standarder för konstruktion och provning av dammsugare avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer och prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG, särskilt artikel 10.6 (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU (2) ska produkter som överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, förutsättas överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav i bilaga II till det direktivet som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

(2)

Kommissionen begärde genom skrivelse BC/CEN/46–92 – BC/CLC/05–92 av den 12 december 1994 att Europeiska standardiseringskommittén (CEN) och Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) skulle utarbeta och se över harmoniserade standarder till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG (3) (begäran). Det direktivet ersattes av direktiv 2014/34/EU utan att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga II till direktiv 94/9/EG ändrades. Dessa krav fastställs för närvarande i bilaga II till direktiv 2014/34/EU.

(3)

CEN och Cenelec ombads särskilt att utarbeta nya standarder för konstruktion och provning av utrustning för användning i potentiellt explosiva atmosfärer, i enlighet med kapitel I i det standardiseringsprogram som CEN, Cenelec och kommissionen kommit överens om och som bifogas begäran. CEN och Cenelec ombads också att se över de befintliga standarderna för att anpassa dem till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktiv 94/9/EG.

(4)

På grundval av begäran utarbetade CEN den harmoniserade standarden EN 17348:2022 – Krav för konstruktion och provning av dammsugare avsedda för användning i explosiv atmosfär. CEN ändrade också följande harmoniserade standard, till vilken hänvisning offentliggjorts genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1668 (4): EN 60079-29-1:2016 – Explosiv atmosfär – Del 29–1: Gasdetektorer (gasvarnare) – Prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser. Detta resulterade i antagandet av följande två ändringar: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 och EN 60079-29-1:2016/A11:2022.

(5)

Kommissionen har tillsammans med CEN bedömt huruvida standarderna EN 17348:2022 och EN 60079-29-1:2016, ändrade genom EN 60079-29-1:2016/A1:2022 och EN 60079-29-1:2016/A11:2022, överensstämmer med begäran.

(6)

De harmoniserade standarderna EN 17348:2022 och EN 60079-29-1:2016, ändrade genom EN 60079-29-1:2016/A1:2022 och EN 60079-29-1:2016/A11:2022, uppfyller de krav som de syftar till att omfatta och som fastställs i direktiv 2014/34/EU. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningen till dessa standarder samt ändringarna av standarden EN 60079-29-1:2016 i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

I bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2022/1668 förtecknas hänvisningar till harmoniserade standarder som ger presumtion om överensstämmelse med direktiv 2014/34/EU. För att säkerställa att hänvisningarna till de harmoniserade standarder som utarbetats till stöd för direktiv 2014/34/EU förtecknas i en enda rättsakt bör hänvisningarna till de harmoniserade standarderna EN 17348:2022 och EN 60079-29-1:2016, ändrade genom EN 60079-29-1:2016/A1:2022 och EN 60079-29-1:2016/A11:2022, införas i den bilagan.

(8)

Det är nödvändigt att återkalla hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 60079-29-1:2016 som offentliggjorts i L-serien av Europeiska unionens officiella tidning, eftersom den har ändrats. Den hänvisningen bör därför strykas från bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2022/1668.

(9)

För att tillverkarna ska få tillräckligt med tid att förbereda sig för tillämpningen av den harmoniserade standarden EN 60079-29-1:2016, ändrad genom EN 60079-29-1:2016/A1:2022 och EN 60079-29-1:2016/A11:2022, är det nödvändigt att skjuta upp återkallandet av hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 60079-29-1:2016.

(10)

Genomförandebeslut (EU) 2022/1668 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Uppfyllandet av en harmoniserad standard ger en presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionslagstiftningen om harmonisering från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen till en sådan standard i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2022/1668 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 i bilaga I ska tillämpas från och med den 17 september 2024.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer (EUT L 96, 29.3.2014, s. 309).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (EGT L 100, 19.4.1994, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1668 av den 28 september 2022 om harmoniserade standarder för utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer, utarbetade till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU (EUT L 251, 29.9.2022, s. 6).


BILAGA

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2023/1688 ska ändras på följande sätt:

(1)

Rad 82 ska utgå.

(2)

Följande rad ska införas:

”82a.

EN 60079-29-1:2016

Explosiv atmosfär – Del 29–1: Gasdetektorer (gasvarnare) – Prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022”

(3)

Följande rad ska läggas till:

”92.

EN 17348:2022

Krav för konstruktion och provning av dammsugare avsedda för användning i explosiv atmosfär”


Top