EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0300

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 300/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 605/2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union EØS-relevant tekst

OJ L 90, 28.3.2013, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 203 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/300/oj

28.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/71


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 300/2013

af 27. marts 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 605/2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 (3) er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater for indførsel til Unionen af sendinger af rå mælk og mejeriprodukter, og en liste over tredjelande, hvorfra indførsel til Unionen af sådanne sendinger tillades.

(2)

I bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 er der fastsat en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre til Unionen sendinger af rå mælk og mejeriprodukter, med angivelse af, hvilken type varmebehandling der kræves for disse varer. I artikel 4 i forordning (EU) nr. 605/2010 foreskrives det, at medlemsstaterne skal tillade import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder og bøfler, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført i kolonne C i bilag I til nævnte forordning, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undergået en varmebehandling, som anført i nævnte artikel.

(3)

Risikoen i forbindelse med import til Unionen af mejeriprodukter fremstillet af rå mælk af kameler af arten Camelus dromedarius (dromedarer) fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010, er ikke større end fra import af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder eller bøfler, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undergået den varmebehandling, der er omhandlet i artikel 4 i nævnte forordning. Nævnte artikel bør derfor ændres, så den også dækker mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra den pågældende art.

(4)

Desuden har Emiratet Dubai i De Forenede Arabiske Emirater, der er et tredjeland, som ifølge Verdensorganisationen for Dyresundhed ikke er frit for mund- og klovesyge, udtrykt en interesse i at eksportere til Unionen mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra dromedarer efter fysisk eller kemisk behandling, jf. artikel 4 i forordning (EU) nr. 605/2010, og har indgivet oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (4).

(5)

Kommissionens kontroltjeneste undersøgte med tilfredsstillende resultater de dyre- og folkesundhedsmæssige kontroller af produktionen af mælk fra dromedarer i Emiratet Dubai. Hertil kommer, at Kommissionens kontroltjenestes henstillinger blev imødekommet på passende vis af Emiratet Dubai.

(6)

På grundlag af disse oplysninger kan det konkluderes, at Emiratet Dubai giver de nødvendige garantier for at sikre, at mejeriprodukter, der fremstilles i Emiratet Dubai af rå mælk fra dromedarer, er i overensstemmelse med de gældende dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser for import til Unionen af mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som opført på listen i kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010.

(7)

For at tillade import til Unionen af mejeriprodukter fremstillet af mælk fra dromedarer fra visse områder af De Forenede Arabiske Emirater, bør Emiratet Dubai føjes til den liste over tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010, med oplysning om, at den tilladelse, der er omhandlet i kolonne C i denne liste, kun finder anvendelse på mejeriprodukter fremstillet af mælk fra den pågældende art.

(8)

Standardsundhedscertifikatet »Milk-HTC« i del 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 605/2010 bør ændres for at medtage en henvisning til mejeriprodukter fremstillet af mælk fra dromedarer.

(9)

Visse mejeriprodukter, som er omfattet af forordning (EU) nr. 605/2010, hører ikke ind under varekoderne (HS-koderne) omhandlet i standardsundhedscertifikaterne for mejeriprodukter. For at muliggøre en mere præcis identificering af disse varer i standardsundhedscertifikaterne er det nødvendigt at tilføje de manglende HS-koder 15.17 (margarine) og 28.35 (phosphater) i de respektive standardsundhedscertifikater »Milk-HTB«, »Milk-HTC« og »Milk-T/S« i bilag II til nævnte forordning.

(10)

Forordning (EU) nr. 605/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 605/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 1, indledningen, affattes således:

»Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder, bøfler eller, hvor specifikt anført i bilag I, kameler af arten Camelus dromedarius fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undergået en varmebehandling, der indebærer:«.

2)

Bilag I og II ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1.

(4)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

I bilagene til forordning (EU) nr. 605/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Andorra i tabellen i nævnte bilag indsættes følgende oplysninger:

»AE

Emiratet Dubai, De Forenede Arabiske Emirater (1)

0

0

+ (2

b)

Følgende fodnoter indsættes under tabellen i nævnte bilag:

»(1)

Kun mejeriprodukter fremstillet af mælk fra kameler af arten Camelus dromedarius.

(2)

Mejeriprodukter, der fremstilles af mælk fra kameler af arten Camelus dromedarius, er godkendt.«

2)

I bilag II, del 2, foretages følgende ændringer:

a)

Bemærkningerne til rubrik I.19 i standardcertifikatet »Milk-HTB« i del I affattes således:

»—

Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under følgende positioner: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 21.05, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 eller 35.04.«

b)

Standardcertifikatet »Milk-HTC« affattes således:

» Standardcertifikat Milk-HTC

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

Image

Image

Image

c)

Bemærkningerne til rubrik I.19 i standardcertifikatet »Milk-T/S« i del I affattes således:

»—

Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode under følgende positioner: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 eller 35.04.«


Top