Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0300

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 300/2013 z  27. marca 2013 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 605/2010, ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie Text s významom pre EHP

OJ L 90, 28.3.2013, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 203 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/300/oj

28.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/71


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 300/2013

z 27. marca 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 605/2010, ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, jej článok 8 ods. 1 prvý pododsek, článok 8 ods. 4 a článok 9 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (2), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 605/2010 (3) sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a požiadavky týkajúce sa vydávania certifikátov, pokiaľ ide o vstup zásielok surového mlieka a mliečnych výrobkov do Únie a zoznam tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup takýchto zásielok do Únie.

(2)

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 sa uvádza zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok surového mlieka a mliečnych výrobkov do Únie, a spôsob predpísaného tepelného ošetrenia takýchto komodít. V článku 4 nariadenia (EÚ) č. 605/2010 sa uvádza, že členské štáty majú povoliť dovoz zásielok mliečnych výrobkov zo surového mlieka kráv, oviec, kôz alebo byvolích kráv z tretích krajín alebo ich častí, ktoré sú ohrozené slintačkou a krívačkou, ako sa uvádza v stĺpci C prílohy I k danému nariadeniu, za predpokladu, že tieto mliečne výrobky alebo surové mlieko, z ktorého sú vyrobené, boli tepelne ošetrené v súlade s predmetným článkom.

(3)

Riziko vyplývajúce z dovozu mliečnych výrobkov vyrobených zo surového mlieka tiav druhu Camelus dromedarius (dromedárov) do Únie z tretích krajín alebo ich častí ohrozených slintačkou a krívačkou, ako sa uvádza v stĺpci C prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010, nie je vyššie ako riziko vyplývajúce z dovozu mliečnych výrobkov zo surového kravského, ovčieho, kozieho a byvolieho mlieka za podmienky, že tieto mliečne výrobky alebo surové mlieko, z ktorého sú vyrobené, boli tepelne ošetrené v súlade s článkom 4 daného nariadenia. Uvedený článok by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť s cieľom zahrnúť doň mliečne výrobky zo surového mlieka tiav druhu Camelus dromedarius.

(4)

Emirát Dubaj (súčasť Spojených arabských emirátov), tretia krajina, ktorá nie je uvedená na zozname Svetovej organizácie pre zdravie zvierat ako krajina bez výskytu slintačky a krívačky, okrem toho vyjadril záujem o vývoz mliečnych výrobkov zo surového mlieka tiav – dromedárov do Únie, po fyzikálnom alebo chemickom ošetrení v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 605/2010, a predložil informácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (4).

(5)

Inšpekčný útvar Komisie s uspokojivými výsledkami uskutočnil kontroly zdravia zvierat a verejnosti v súvislosti s produkciou mlieka tiav – dromedárov v emiráte Dubaj. Okrem toho sa emirát Dubaj primeraným spôsobom zaoberal odporúčaniami inšpekčného útvaru Komisie.

(6)

Na základe týchto informácií možno konštatovať, že emirát Dubaj dokáže poskytnúť potrebné záruky na zabezpečenie súladu mliečnych výrobkov zo surového mlieka tiav – dromedárov vyrábaných v emiráte Dubaj s uplatniteľnými požiadavkami v oblasti zdravia zvierat a verejnosti, pokiaľ ide o dovoz mliečnych výrobkov do Únie z tretích krajín alebo ich častí, ktoré sú ohrozené slintačkou a krívačkou, ako sa uvádza v stĺpci C prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010.

(7)

Na účely povolenia dovozu mliečnych výrobkov zo surového mlieka tiav – dromedárov z niektorých častí územia Spojených arabských emirátov do Únie je potrebné doplniť emirát Dubaj do zoznamu tretích krajín alebo ich častí uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010, a pritom uviesť, že povolenie stanovené v stĺpci C predmetného zoznamu sa vzťahuje len na mliečne výrobky z mlieka tiav druhu Camelus dromedarius.

(8)

Vzor zdravotného certifikátu „Mlieko-HTC“ v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 by sa preto mal zmeniť a doplniť s cieľom zahrnúť doň odkaz na mliečne výrobky z mlieka tiav – dromedárov.

(9)

Niektoré mliečne výrobky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 605/2010, nepatria do kódov tovaru (kódov HS) uvedených vo vzoroch zdravotných certifikátov mliečnych výrobkov. S cieľom umožniť presnejšiu identifikáciu daných komodít vo vzorových zdravotných certifikátoch je potrebné doplniť chýbajúce kódy HS 15.17 (margarín) a 28.35 (fosfáty) do jednotlivých vzorov zdravotných certifikátov „Mlieko-HTB“, „Mlieko-HTC“ a „Mlieko–T/S“, ktoré sa uvádzajú v prílohe II k danému nariadeniu.

(10)

Nariadenie (EÚ) č. 605/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 605/2010 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Členské štáty povolia dovoz zásielok mliečnych výrobkov – zo surového mlieka kráv, oviec, kôz alebo byvolích kráv, alebo v prípade osobitného povolenia v prílohe I aj zo surového mlieka tiav druhu Camelus dromedarius – z tretích krajín alebo z ich častí, ktoré sú ohrozené slintačkou a krívačkou, ako sa uvádza v stĺpci C prílohy I, za predpokladu, že tieto mliečne výrobky alebo surové mlieko, z ktorého sú vyrobené, boli tepelne ošetrené vrátane:“.

2.

Prílohy I a II sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do tabuľky uvedenej v predmetnej prílohe sa za riadok týkajúci sa Andorry vkladá tento riadok:

„AE

Emirát Dubaj – súčasť Spojených arabských emirátov(1)

0

0

+ (2)“

b)

Do tabuľky uvedenej v predmetnej prílohe sa dopĺňajú tieto poznámky pod čiarou:

„(1)

len mliečne výrobky z mlieka tiav druhu Camelus dromedarius;

(2)

mliečne výrobky z mlieka tiav druhu Camelus dromedarius sú povolené.“

2.

V prílohe II sa časť 2 mení a dopĺňa takto:

a)

Vo vzore Mlieko-HTB sa v poznámkach v časti I nahrádza odkaz na kolónku I.19 takto:

„—

Kolónka I.19: uveďte príslušný kód harmonizovaného systému (HS) pod týmito položkami: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 21.05, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 alebo 35.04.“

b)

Vzor Mlieko-HTC sa nahrádza takto:

Vzor Mlieko-HTC

Zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu z tretích krajín alebo z ich častí povolených v stĺpci C prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 určené na dovoz do Európskej únie

Image

Image

Image

c)

Vo vzore Mlieko-T/S sa v poznámkach v časti I nahrádza odkaz na kolónku I.19 takto:

„—

Odkaz na kolónku I.19: uveďte príslušný kód harmonizovaného systému (HS) pod týmito položkami: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 alebo 35.04.“


Top