Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0300

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 300/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013 , eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten annetun asetuksen (EU) N:o 605/2010 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 90, 28.3.2013, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 203 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/300/oj

28.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/71


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 300/2013,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013,

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten annetun asetuksen (EU) N:o 605/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (2) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 605/2010 (3) vahvistetaan kansanterveyttä ja eläinten terveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset raakamaito- ja maitotuote-erien unionin alueelle tuontia varten ja niiden kolmansien maiden luettelo, joista tällaisten erien tuominen unionin alueelle sallitaan.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda unionin alueelle raakamaito- tai maitotuote-eriä, sekä osoitus tällaisilta hyödykkeiltä vaadittavan lämpökäsittelyn tyypistä. Asetuksen (EU) N:o 605/2010 4 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on sallittava lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin raakamaidosta saatujen maitotuote-erien tuonti kyseisen asetuksen liitteen I sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa on suu- ja sorkkataudin riski, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty kyseisessä artiklassa tarkoitettu lämpökäsittely tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty tällainen lämpökäsittely.

(3)

Camelus dromedarius -lajin kamelien (dromedaarien) raakamaidosta saatujen maitotuotteiden tuontiin unionin alueelle asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa on suu- ja sorkkataudin riski, ei aiheudu suurempaa riskiä kuin lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin raakamaidosta saatujen maitotuotteiden tuonnista, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty kyseisen asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut lämpökäsittelyt tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty tällaiset lämpökäsittelyt. Kyseistä artiklaa olisi sen vuoksi muutettava sisällyttämällä sen soveltamisalaan myös kyseisen lajin raakamaidosta saadut maitotuotteet.

(4)

Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kuuluva Dubain emiirikunta, joka on sellainen kolmas maa, jota Maailman eläintautijärjestö OIE ei ole luetellut vapaaksi suu- ja sorkkataudista, on lisäksi ilmoittanut kiinnostuksestaan viedä unioniin dromedaarien raakamaidosta saatuja maitotuotteita asetuksen (EU) N:o 605/2010 4 artiklan mukaisen fysikaalisen tai kemiallisen käsittelyn jälkeen ja toimittanut rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (4) mukaiset tiedot.

(5)

Komission tarkastajat auditoivat tyydyttävin tuloksin Dubain emiirikunnasta peräisin olevan dromedaarien maidon tuotantoon sovellettavat eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat tarkastukset. Dubain emiirikunta oli lisäksi asianmukaisella tavalla toiminut komission tarkastajien esittämien suositusten pohjalta.

(6)

Edellä mainittujen tietojen perustella voidaan päätellä, että Dubain emiirikunta voi tarjota tarvittavat takeet, joilla varmistetaan, että dromedaarien raakamaidosta Dubain emiirikunnassa tuotetut maitotuotteet vastaavat niitä eläinten terveyteen ja kansanterveyteen liittyviä vaatimuksia, joita sovelletaan sellaisten maitotuotteiden tuontiin unionin alueelle, jotka ovat peräisin asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa on suu- ja sorkkataudin riski.

(7)

Jotta voitaisiin sallia dromedaarien maidosta tuotettujen maitotuotteiden tuonti unioniin tietyistä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien osista, olisi Dubain emiirikunta lisättävä asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I olevaan kolmansien maiden ja niiden osien luetteloon varustettuna maininnalla, että sarakkeessa C tarkoitettu lupa koskee ainoastaan kyseisen lajin eläinten maidosta tuotettuja maitotuotteita.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä II olevassa 2 osassa olevaa terveystodistuksen mallia Milk-HTC olisi muutettava sisällyttämällä siihen dromedaarien maidosta valmistettuja maitotuotteita koskeva maininta.

(9)

Tietyt asetuksen (EU) N:o 605/2010 soveltamisalaan kuuluvat maitotuotteet eivät kuulu terveystodistusten malleissa olevien hyödykekoodien, jäljempänä ’HS-koodit’, piiriin. Jotta nämä hyödykkeet voitaisiin terveystodistusten malleissa yksilöidä tarkemmin, on tarpeen lisätä puuttuvat HS-koodit 15.17 (margariini) ja 28.35 (fosfaatit) kyseisen asetuksen liitteessä II oleviin terveystodistusten malleihin Milk-HTB, Milk-HTC ja Milk-T/S.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 605/2010 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 605/2010 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on sallittava lehmän, emälampaan, vuohen, puhvelin tai, silloin kun liitteessä I nimenomaisesti sallitaan, Camelus dromedarius -lajin raakamaidosta saatujen maitotuote-erien tuonti liitteen I sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa on suu- ja sorkkataudin riski, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty lämpökäsittely, tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty tällainen lämpökäsittely, johon kuuluu”.

2)

Muutetaan liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1.

(4)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Lisätään liitteessä esitettyyn taulukkoon seuraava kohta Andorraa koskevan kohdan jälkeen:

”AE

Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kuuluva Dubain emiirikunta (1)

0

0

+ (2)”

b)

Lisätään liitteessä olevaan taulukkoon seuraavat alaviitteet:

”(1)

Ainoastaan Camelus dromedarius -lajin kamelien maidosta tuotetut maitotuotteet;

(2)

Camelus dromedarius -lajin kamelien maidosta tuotetut maitotuotteet sallitaan.”

(2)

Muutetaan liitteessä II oleva 2 osa seuraavasti:

a)

Korvataan mallissa Milk-HTB olevassa osassa I olevissa huomautuksissa kohtaa I.19 koskeva huomautus seuraavasti:

”—

Kohta I.19: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista HS-nimikettä: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 tai 35.04.”

b)

Korvataan malli Milk-HTC seuraavasti:

Malli: Milk-HTC

Terveystodistus kolmansista maista tai niiden osista lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa C ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

Image

Image

Image

c)

Korvataan mallissa Milk-T/S olevassa osassa I olevissa huomautuksissa kohtaa I.19 koskeva huomautus seuraavasti:

”—

Kohta I.19: Käytetään harmonoidun järjestelmän asianmukaista HS-nimikettä: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 tai 35.04.”


Top