Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0899

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii

OJ L 138, 25.5.2017, p. 131–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj

25.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/131


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/899

ze dne 17. května 2017

o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve víceletém programu politiky rádiového spektra vytvořeném rozhodnutím č. 243/2012/EU (3) stanovily Evropský parlament a Rada jako cíl určit v Unii do roku 2015 alespoň 1 200 MHz rádiového spektra vhodného pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, podpořit další rozvoj inovativních služeb rozhlasového a televizního vysílání zajištěním toho, aby bylo dostupné dostatečné rádiové spektrum pro družicové a zemské poskytování těchto služeb za předpokladu, že je tato potřeba zjevně odůvodněná, a dále zajistit dostatečné spektrum pro možnost tvorby televizních programů a pořádání hromadných společenských akcí (dále jen „PMSE“).

(2)

Komise ve svém sdělení ze dne 6. května 2015 nazvaném „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ vyzdvihla význam kmitočtového pásma 694–790 MHz (dále jen „pásmo 700 MHz“) pro poskytování širokopásmových služeb ve venkovských oblastech za účelem zajištění přístupu a propojení a zdůraznila, že je třeba uvedené kmitočtové pásmo uvolňovat koordinovaně a současně zohlednit konkrétní potřeby distribuce služeb rozhlasového a televizního vysílání. Zmírnění digitální propasti z hlediska pokrytí i znalostí je důležitým aspektem, který se musí stát prioritou, aniž by se vytvářely další nerovnosti při zavádění nových technologií mezi uživateli.

(3)

Účinná správa spektra je předpokladem pro posun odvětví k sítím páté generace (dále jen „sítě 5G“), což by přispělo k tomu, aby se Unie stala centrem inovací, a k vytvoření příznivého prostředí pro rozvoj elektronických komunikačních sítí a služeb, což maximalizuje růstový potenciál digitální ekonomiky. Ústřední úlohu v hospodářství Unie bude čím dál tím více hrát digitální společnost, což vyžaduje všudypřítomné síťové pokrytí pro rozvoj služeb týkajících se internetu věcí, elektronického obchodování a evropských cloudových služeb a pro plné využití Průmyslu 4.0 v celé Unii.

(4)

Kmitočtové pásmo 700 MHz představuje příležitost pro celosvětovou harmonizaci a koordinaci spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení, které nabízí úspory z rozsahu. Mělo by umožňovat v městských i venkovských a odlehlých oblastech rozvoj nových inovativních digitálních služeb, jakou je elektronická a mobilní zdravotní péče podporovaná mobilními telefony, přístroji pro monitorování pacientů a dalšími bezdrátovými přístroji, a rovněž rozvoj inteligentních energetických sítí.

(5)

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 19. ledna 2016 nazvaném „Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu“ připomněl členským státům jejich závazek dosáhnout do roku 2020 v oblasti připojení cíle úplného zavedení připojení alespoň o rychlosti 30 Mbps, zdůraznil, že rádiové spektrum je stěžejním zdrojem pro vnitřní trh pro bezdrátové širokopásmové komunikace, jakož i pro rozhlasové a televizní vysílání, a je zcela zásadní pro budoucí konkurenceschopnost Unie, a požadoval, aby byl prioritně vytvořen harmonizovaný rámec pro přidělování a účinnou správu spektra, který by podporoval hospodářskou soutěž.

(6)

Spektrum je veřejným statkem. Spektrum v kmitočtovém pásmu 470–790 MHz je hodnotným aktivem pro nákladově efektivní rozvinutí bezdrátových sítí s univerzálním pokrytím vně i uvnitř budov. Toto spektrum se v současné době využívá po celé Unii pro účely zemského digitálního televizního vysílání (dále jen „DTT“) a pro bezdrátové zvukové PMSE. Je proto nezbytným předpokladem pro přístup k obsahu kulturní povahy, informacím a myšlenkám a pro jejich šíření. Souběžně s novými formami distribuce podporuje rozvoj médií, tvůrčího a kulturního odvětví a odvětví výzkumu, které na něm do velké míry závisí, pokud jde o bezdrátové poskytování obsahu koncovým uživatelům.

(7)

Přidělení kmitočtového pásma 700 MHz by mělo být strukturováno tak, aby se usnadnila hospodářská soutěž, a provedeno tak, aby nedocházelo k narušování stávající hospodářské soutěže.

(8)

Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie přijatý na Světové radiokomunikační konferenci v roce 2015 přidělil v regionu 1, do něhož je zařazena Unie, kmitočtové pásmo 700 MHz rovnoprávně službě rozhlasového a televizního vysílání a službě pohyblivé (vyjma letecké pohyblivé služby). Kmitočtové pásmo 470–694 MHz (dále jen „pásmo do 700 MHz“) zůstává nadále výhradně přiděleno přednostně službě rozhlasového a televizního vysílání a podružně k využití pro bezdrátové zvukové PMSE.

(9)

Kvůli rychlému nárůstu objemu bezdrátových širokopásmových přenosů a rostoucímu hospodářskému, průmyslovému a společenskému významu digitální ekonomiky je navýšení kapacity bezdrátových sítí nutností. Spektrum v kmitočtovém pásmu 700 MHz skýtá jak dodatečnou kapacitu, tak univerzální pokrytí, zvláště pro venkovské, hornaté a ostrovní oblasti, jakož i jiné odlehlé oblasti, kde je pokrytí ekonomicky náročnější, které jsou předem určeny podle oblastí, jimž je dána vnitrostátní priorita, například podél hlavních pozemních dopravních tras, a pro využití uvnitř budov a pro komunikaci typu stroj-stroj na velké vzdálenosti. V této souvislosti by soudržná a koordinovaná opatření k realizaci vysoce kvalitního zemského bezdrátového pokrytí po celé Unii, která jsou založena na osvědčených vnitrostátních postupech ohledně povinností provozovatelů plynoucích z práv, měla směřovat k naplnění cíle programu politiky rádiového spektra, aby všichni občané v celé Unii měli do roku 2020 přístup k nejrychlejšímu širokopásmovému připojení s minimální rychlostí 30 Mbps, uvnitř i vně budov, a měla by rovněž směřovat k naplnění ambiciózní vize gigabitové společnosti v Unii. Tato opatření podpoří inovativní digitální služby a zajistí dlouhodobé socioekonomické přínosy.

(10)

Sítě 5G výrazně ovlivní nejen digitální odvětví, ale i ekonomiku jako celek. Zejména vzhledem k pomalému zavádění sítí čtvrté generace (4G) a souvisejících služeb bude úspěšné spuštění sítí 5G v Unii stěžejní pro hospodářský rozvoj a pro konkurenceschopnost a produktivitu hospodářství Unie. Unie se proto musí ujmout vedení zajištěním dostatečného spektra pro úspěšné spuštění sítí 5G a jejich rozvoj. Při udělování práv k využívání kmitočtového pásma 700 MHz by členské státy měly navíc vzít v úvahu možnost zajištění toho, aby operátoři virtuálních mobilních sítí mohli zvýšit své územní pokrytí. Pokud o to členský stát požádá, měla by Komise usnadnit možnost společně organizovaných aukcí, bude-li to proveditelné, a přispět tím k celoevropským strukturám.

(11)

Sdílení spektra ve společném kmitočtovém pásmu mezi obousměrným bezdrátovým širokopásmovým přístupem pro velkoplošné využití (uplink a downlink) na jedné straně a jednosměrným využitím pro televizní vysílání nebo bezdrátové zvukové PMSE na straně druhé je z technického hlediska problematické tam, kde se jejich oblasti pokrytí překrývají nebo jsou blízko sebe. Znamená to, že přidělením kmitočtového pásma 700 MHz obousměrným zemským bezdrátovým širokopásmovým službám elektronických komunikací by uživatelé DTT a bezdrátových zvukových PMSE přišli o část svých zdrojů spektra. DTT a PMSE proto potřebují dlouhodobou regulační předvídatelnost ohledně dostupnosti dostatečného spektra, neboť jen tak mohou zabezpečit udržitelné poskytování a rozvoj svých služeb, zejména bezplatného televizního vysílání, a zároveň zajistit vhodné prostředí pro investice tak, aby byly dosaženy unijní a vnitrostátní cíle audiovizuální politiky, jako je sociální soudržnost, pluralita sdělovacích prostředků a kulturní rozmanitost. Je možné, že bude potřeba zavést opatření na unijní i vnitrostátní úrovni, aby byly pro bezdrátové zvukové PMSE zajištěny dodatečné zdroje spektra mimo kmitočtové pásmo 470–790 MHz.

(12)

Pascal Lamy, předseda skupiny na vysoké úrovni projednávající budoucí využití UHF pásma (470–790 MHz), ve své zprávě pro Komisi doporučil, aby se kmitočtové pásmo 700 MHz zpřístupnilo pro bezdrátový širokopásmový přístup do roku 2020 (+/– dva roky). Takové uvolnění by napomohlo dosažení cíle, kterým je zajistit dlouhodobou regulační předvídatelnost pro DTT, bude-li mu do roku 2030 zpřístupněno kmitočtové pásmo do 700 MHz, i když tato otázka by musela být do roku 2025 ještě přezkoumána.

(13)

Skupina pro politiku rádiového spektra ve svém stanovisku k dlouhodobé strategii budoucího využívání UHF pásma (470–790 MHz) v Evropské unii ze dne 19. února 2015 doporučila přijmout po celé Unii koordinovaný přístup, aby se do konce roku 2020 kmitočtové pásmo 700 MHz zpřístupnilo pro účinné využití pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, a poznamenala, že se členské státy mohou rozhodnout z opodstatněných důvodů pozdržet dostupnost uvedeného pásma až o dva roky. Navíc by měla být zajištěna dostupnost kmitočtového pásma do 700 MHz pro poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání až do roku 2030.

(14)

Některé členské státy již zahájily nebo dokončily vnitrostátní proces udělení práv k využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro obousměrné zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. Je nezbytný koordinovaný přístup k budoucímu využívání kmitočtového pásma 700 MHz, který by měl též poskytnout regulační předvídatelnost, vyvážit různorodost řešení v členských státech s cíli jednotného digitálního trhu a podpořit vedoucí postavení Evropy v oblasti rozvoje technologií na mezinárodní úrovni. Od členských států by se v této souvislosti mělo vyžadovat, aby provedly změnu ve využívání kmitočtového pásma 700 MHz včas a v souladu s právem Unie a vnitrostátním právem.

(15)

Členské státy by měly mít z opodstatněných důvodů možnost až o dva roky pozdržet využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací po společném unijním termínu, jímž je rok 2020. Důvody takového pozdržení by měly být omezeny na nedořešené záležitosti v přeshraniční koordinaci způsobující škodlivé rušení, potřebu zajistit technický přechod velké části obyvatelstva na vyspělé standardy rozhlasového a televizního vysílání a složitost zajištění takového přechodu, situaci, kdy finanční náklady spojené s přechodem přesahují očekávané příjmy plynoucí z udělení práv, a vyšší moc. Členské státy by měly přijmout veškerá opatření nezbytná k minimalizaci vznikajícího škodlivého rušení v dotčených členských státech. V případě, že členské státy pozdrží využívání kmitočtového pásma700 MHz, měly by o tom informovat ostatní členské státy a Komisi a opodstatněné důvody pro takový krok zahrnout do svých vnitrostátních plánů. Tyto členské státy a jakékoli členské státy dotčené pozdržením by měly spolupracovat na koordinaci procesu uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz a informace o této koordinaci by měly zahrnout do svých vnitrostátních plánů.

(16)

V některých členských státech by mohlo být využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací omezováno tím, že je využívají jiné aplikace v třetích zemích, jak to umožňují mezinárodní dohody, nebo v částech území členského státu, které jsou mimo účinnou kontrolu jeho orgánů. Tato situace by mohla těmto členským státům bránit v dodržení společného harmonogramu stanoveného na úrovni Unie. Dotčené členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby minimalizovaly trvání a územní rozsah těchto omezení, a bude-li to nutné, měly by požádat o pomoc Unii v souladu s čl. 10. odst. 2 rozhodnutí č. 243/2012/EU. Měly by taková omezení rovněž oznámit Komisi podle čl. 6 odst. 2 a článku 7 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES (4) a tato informace by měla být v souladu s článkem 5 rozhodnutí č. 676/2002/ES zveřejněna.

(17)

Tímto rozhodnutím by neměla být dotčena opatření přijatá na vnitrostátní úrovni v souladu s právem Unie, která sledují cíle obecného zájmu týkající se práva členských států spravovat a využívat vlastní rádiové spektrum pro účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany.

(18)

Využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací by mělo co nejdříve podléhat flexibilnímu režimu udělování práv k využívání spektra. V rámci tohoto režimu by držitelé práva k využívání spektra měli mít v souvislosti s uplatňováním článků 9, 9a a 9b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (5) možnost svá stávající práva převádět a pronajímat, přičemž je třeba vzít v potaz povinnost podporovat účinnou hospodářskou soutěž a předcházet narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu se službami elektronických komunikací v souladu s článkem 5 rozhodnutí č. 243/2012/EU. V průběhu svého hodnocení při udělování práv k využívání spektra by členské státy měly zohlednit dobu platnosti práv, obchodní plán provozovatelů a jeho přínos k plnění cílů Digitální agendy a prosazování inovačních digitálních služeb a dlouhodobých sociálně-ekonomických přínosů.

(19)

Je důležité dosáhnout dlouhodobé regulační předvídatelnosti pro DTT, pokud jde o přístup ke kmitočtovému pásmu do 700 MHz, při zohlednění výsledků Světové radiokomunikační konference konané v roce 2015. V souladu s články 9 a 9a směrnice 2002/21/ES by členské státy měly v kmitočtovém pásmu do 700 MHz pokud možno uplatnit flexibilní přístup a měly by mít možnost povolit zavedení alternativních využití, jako jsou například zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací, v závislosti na vnitrostátní potřebě distribuce služeb rozhlasového a televizního vysílání, včetně inovačních iniciativ vycházejících z potřeb uživatelů. Taková alternativní využití by měla zaručovat pokračující přístup ke spektru pro rozhlasové a televizní vysílání coby přednostnímu uživateli, pokud existuje vnitrostátní poptávka. Za tímto účelem by členské státy měly podporovat spolupráci mezi vysílacími společnostmi, provozovateli sítí rozhlasového a televizního vysílání a provozovateli mobilních sítí na usnadnění konvergence audiovizuálních a internetových platforem a sdíleného využívání spektra. Při udělování práv k využívání kmitočtového pásma do 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací by členské státy měly zajistit, aby takové využívání nezpůsobilo škodlivé rušení zemského digitálního rozhlasového a televizního vysílání v sousedních členských státech, jak to stanoví dohoda dosažená na regionální radiokomunikační konferenci v roce 2006.

(20)

Členské státy by měly přijmout soudržné vnitrostátní plány, které usnadní využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací a zároveň zajistí kontinuitu služeb televizního vysílání, jež toto pásmo opustí. Jakmile členské státy tyto vnitrostátní plány přijmou, měly by je transparentním způsobem zpřístupnit v rámci Unie. Vnitrostátní plány by měly zahrnovat činnosti a lhůty k reorganizaci kmitočtového uspořádání, technický vývoj sítě a zařízení koncových uživatelů, koexistenci mezi rádiovými a nerádiovými zařízeními, stávající a nové režimy udělování práv k využívání spektra, mechanismy k zabránění vzniku škodlivého rušení uživatelů spektra v přilehlých pásmech a informace o možnosti kompenzací možných nákladů této reorganizace, aby se zabránilo mimo jiné nákladům pro koncové uživatele nebo vysílací společnosti. V případě, že členské státy hodlají zachovat DTT, měly by ve svých vnitrostátních plánech zvážit možnost snazší modernizace vysílacích zařízení ve prospěch technologií účinněji využívajících spektrum, jako jsou pokročilé video formáty (např. HEVC) nebo technologie přenosu signálu (např. DVB-T2).

(21)

Rozsah a mechanismus případné kompenzace za provedení přeměny ve využívání spektra, zejména pro koncové uživatele, by měly být analyzovány v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy, jak stanoví článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES (6), a měly by být v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby například usnadnily přechod na technologie účinněji využívající spektrum. Komise by měla mít možnost poskytnout členskému státu na jeho žádost pokyny ohledně usnadnění přeměny ve využívání spektra.

(22)

Komise by ve spolupráci s členskými státy měla Evropskému parlamentu a Radě podávat zprávy o vývoji ve využívání kmitočtového pásma do 700 MHz za účelem zajištění účinného využívání spektra v souladu s platným právem Unie. Komise by měla zohlednit sociální, ekonomické, kulturní a mezinárodní aspekty, které se využívání kmitočtového pásma do 700 MHz dotýkají, další technologický vývoj, změny chování spotřebitelů a požadavky na propojení v zájmu posílení růstu a inovací v Unii.

(23)

Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž zajistit koordinovaný přístup k využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii podle společných cílů, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Do 30. června 2020 umožní členské státy využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz (dále jen „pásmo 700 MHz“) pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací pouze za harmonizovaných technických podmínek stanovených Komisí podle článku 4 rozhodnutí č. 676/2002/ES.

Členské státy však mohou z jednoho či více opodstatněných důvodů stanovených v příloze tohoto rozhodnutí pozdržet možnost využívání kmitočtového pásma700 MHz až o dva roky. V případě takového pozdržení o tom dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi a tyto opodstatněné důvody zahrne do vnitrostátního plánu přijatého podle článku 5 tohoto rozhodnutí. V případě potřeby členské státy udělí práva k využívání spektra nebo změní příslušná stávající práva k využívání spektra v souladu se směrnicí 2002/20/ES, aby toto využívání umožnily.

Členský stát, který podle druhého pododstavce pozdrží možnost využívání kmitočtového pásma 700 MHz, a členské státy dotčené tímto pozdržením spolupracují na koordinaci procesu uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací a informace o této koordinaci zahrnou do vnitrostátních plánů přijatých podle článku 5.

2.   Aby členské státy umožnily využívání kmitočtového pásma 700 MHz v souladu s odstavcem 1, uzavřou do 31. prosince 2017 veškeré nezbytné dohody o přeshraniční koordinaci kmitočtového pásma uvnitř Unie.

3.   Členské státy nejsou vázány povinnostmi stanovenými v odstavcích 1 a 2 v zeměpisných oblastech, kde koordinace kmitočtového pásma se třetími zeměmi zůstává nedořešena, pokud vynaložily veškeré možné úsilí k minimalizaci trvání a územního rozsahu takové nedořešené koordinace a každoročně Komisi podávají zprávu o výsledcích, dokud nejsou zbývající koordinační záležitosti dořešeny.

První pododstavec se použije na potíže s koordinací rádiového spektra v Kyperské republice plynoucí ze skutečnosti, že kyperská vláda nemůže vykonávat účinnou kontrolu nad částí svého území.

4.   Tímto rozhodnutím není dotčeno právo členských států spravovat a využívat vlastní spektrum pro účely veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany.

Článek 2

S udělením práv k využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací povolí členské státy, aby byla tato práva převáděna nebo pronajímána otevřenými a transparentními postupy stanovenými v příslušném právu Unie.

Článek 3

1.   Při udělování práv k využívání kmitočtového pásma 700 MHz nebo při změně stávajících práv k jeho využívání členské státy řádně zohlední potřebu dosáhnout požadované rychlosti a dalších kvalitativních cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 rozhodnutí č. 243/2012/EU, včetně pokrytí v předem určených vnitrostátních prioritních oblastech, je-li nezbytné, například podél hlavních pozemních dopravních tras, s cílem umožnit, aby bezdrátové aplikace a vedoucí postavení Evropy v nových digitálních službách účinně přispívaly k hospodářskému růstu Unie. Opatření mohou zahrnovat podmínky, které mají usnadňovat či podporovat sdílení síťové infrastruktury nebo spektra v souladu s právem Unie.

2.   Při použití odstavce 1 členské státy posoudí, zda je třeba k právům k využívání kmitočtového pásma 700 MHz připojit určité podmínky, a případně v této souvislosti konzultují s příslušnými zúčastněnými stranami.

Článek 4

Členské státy v závislosti na vnitrostátních potřebách a při zohlednění zásady technologické neutrality zajistí nejméně do roku 2030 dostupnost kmitočtového pásma 470–694 MHz (dále jen „pásmo do 700 MHz“) pro zemské poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání, včetně volně dostupného televizního vysílání, a pro bezdrátové zvukové PMSE. Členské státy zajistí, aby jakékoli jiné využívání kmitočtového pásma do 700 MHz na jejich území bylo v souladu s vnitrostátními potřebami v oblasti rozhlasového a televizního vysílání v daném členském státě a nezpůsobovalo škodlivé rušení zemského poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání v sousedním členském státě, ani před takovým poskytováním služeb nevyžadovalo ochranu. Takovým využíváním nejsou dotčeny povinnosti plynoucí z mezinárodních dohod, jako jsou dohody o přeshraniční koordinaci kmitočtů.

Článek 5

1.   Členské státy co nejdříve, nejpozději však 30. června 2018, přijmou a zveřejní své vnitrostátní plány a harmonogramy (dále jen „vnitrostátní plány“), včetně podrobných kroků ke splnění svých povinností stanovených v článcích 1 a 4. Členské státy vypracují své vnitrostátní plány po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami.

2.   Aby bylo zajištěno, že využívání kmitočtového pásma 700 MHz je v souladu s čl. 1 odst. 1, zahrnou členské státy do svých vnitrostátních plánů tam, kde je to vhodné, informace o opatřeních, včetně případných podpůrných opatření, zaměřených na omezení dopadu nadcházející přeměny na veřejnost a užívání bezdrátových zvukových PMSE a na usnadnění toho, aby byla na vnitřním trhu včas dostupná interoperabilní síťová zařízení a přijímače pro televizní vysílání.

Článek 6

Členské státy mohou ve vhodných případech a v souladu s právem Unie zajistit, aby byla v souvislosti s přeměnou či reorganizací kmitočtového uspořádání včas a transparentně poskytnuta odpovídající kompenzace přímých nákladů, zejména koncových uživatelů, aby byl mimo jiné usnadněn přechod k technologiím účinněji využívajícím spektrum.

Komise může poskytnout dotčenému členskému státu na jeho žádost poradenství týkající se této kompenzace s cílem usnadnit přeměnu ve využívání spektra.

Článek 7

Komise ve spolupráci s členskými státy podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vývoji ve využívání kmitočtového pásma do 700 MHz MHz s cílem zajistit účinné využívání spektra v souladu s příslušným právem Unie. Komise zohlední sociální, ekonomické, kulturní a mezinárodní aspekty, které se využívání pásma do 700 MHz podle článků 1 a 4 dotýkají, další technologický vývoj, změny chování spotřebitelů a požadavky na propojení v zájmu posílení růstu a inovací v Unii.

Článek 8

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku dne 17. května 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

C. ABELA


(1)  Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 127.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. března 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2017.

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

(4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21).


PŘÍLOHA

Opodstatněné důvody pro pozdržení možnosti využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací po 30. červnu 2020 (čl. 1 odst. 1)

1)

nedořešené záležitosti v přeshraniční koordinaci způsobující škodlivé rušení;

2)

potřeba zajistit technický přechod velké části obyvatelstva na vyspělé standardy rozhlasového a televizního vysílání a složitost zajištění tohoto přechodu;

3)

finanční náklady spojené s přechodem přesahující očekávané příjmy plynoucí z udělení práv;

4)

vyšší moc.


Top