Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0899

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/899 av den 17 maj 2017 om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen

OJ L 138, 25.5.2017, p. 131–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj

25.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/131


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2017/899

av den 17 maj 2017

om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I det fleråriga programmet för radiospektrumpolitik, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU (3), fastställde Europaparlamentet och rådet målen att identifiera minst 1 200 MHz lämpligt spektrum för trådlösa bredbandstjänster i unionen senast 2015, att stödja den fortsatta utvecklingen av innovativa rundradiotjänster genom att säkerställa att det finns tillräckligt mycket spektrum tillgängligt för att sådana tjänster ska kunna tillhandahållas via satellit eller via marknätet, förutsatt att behovet är klart styrkt, och att säkerställa att det finns tillräckligt mycket spektrum för PMSE (Programme Making and Special Events).

(2)

I meddelandet av den 6 maj 2015 med titeln En strategi för en inre digital marknad i Europa underströk kommissionen hur viktigt frekvensbandet 694–790 MHz (nedan kallat 700 MHz-bandet) är för att säkerställa tillhandahållandet av bredbandstjänster i landsbygdsområden i syfte att säkerställa tillgång och anslutningskapacitet och betonade behovet av en samordnad tilldelning av det frekvensbandet, samtidigt som de speciella behoven för distribution av rundradiotjänster måste tillgodoses. Att minska den digitala klyftan, både vad gäller täckning och kunskap, är en viktig aspekt som måste prioriteras, utan att skapa nya klyftor när användarna tar till sig ny teknik.

(3)

En effektiv spektrumförvaltning är en förutsättning för branschens omställning till 5G, vilket skulle placera unionen i centrum för innovation och skapa en gynnsam miljö för utveckling av elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster och därmed för maximering av den digitala ekonomins tillväxtpotential. Det digitala samhället kommer i allt högre grad att utgöra kärnan i unionens ekonomi, vilket kräver ubikvitär nättäckning för att utveckla tjänster relaterade till sakernas internet, e-handel och europeiska molnbaserade tjänster och för att fullt ut kunna dra fördel av Industri 4.0 i hela unionen.

(4)

700 MHz-bandet utgör en möjlighet för ett globalt harmoniserat och samordnat spektrum för trådlöst bredband, vilket ger stordriftsfördelar. Det bör göra det möjligt att utveckla nya innovativa digitala tjänster i städer och i landsbygdsområden och avlägset belägna områden, t.ex. e-hälsa och m-hälsa, med stöd av mobiltelefoner, utrustning för patientövervakning och annan trådlös utrustning samt intelligenta energinät.

(5)

Europaparlamentet påminde i sin resolution av den 19 januari 2016 med titeln Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden om medlemsstaternas åtagande att åstadkomma full utbyggnad av åtminstone minimimålet för hastigheter (30 Mbit/s) senast 2020, samt framhöll att radiospektrum är en viktig resurs för den inre marknaden när det gäller trådlös bredbandskommunikation, inklusive sändning, och är avgörande för unionens framtida konkurrenskraft och efterlyste som en prioriterad åtgärd en harmoniserad och konkurrensorienterad ram för spektrumtilldelning och effektiv spektrumförvaltning.

(6)

Spektrum är en kollektiv nyttighet. Spektrum i frekvensbandet 470–790 MHz är en värdefull tillgång för en kostnadseffektiv utbyggnad av trådlösa nät med samhällsomfattande täckning inomhus och utomhus. Detta spektrum används i dag i unionen för digital markbunden television (DTT) och trådlös PMSE-utrustning för ljudöverföring. Därför är det en förutsättning för tillgången till och spridningen av kulturellt innehåll, information och idéer. Parallellt med nya distributionsformer stödjer det utvecklingen av mediesektorn, den kreativa sektorn samt kultur- och forskningssektorn, som i hög grad förlitar sig på dessa frekvensband för trådlöst tillhandahållande av innehåll till slutanvändare.

(7)

Tilldelningen av 700 MHz-bandet bör struktureras på ett sätt som underlättar konkurrens och bör ske på ett sätt som inte undergräver befintlig konkurrens.

(8)

För region 1, där unionen ingår, innehåller Internationella teleunionens radioreglemente, som antogs av världsradiokonferensen 2015, bestämmelser om allokering av 700 MHz-bandet till sändningstjänster och mobiltjänster (utom mobil trafik för luftfarten) på delad primär bas. Frekvensbandet 470–694 MHz allokeras fortfarande exklusivt till rundradiotjänster, på primär bas, och till användning för trådlös PMSE-utrustning för ljudöverföring, på sekundär bas.

(9)

Den snabbt ökande trådlösa bredbandstrafiken och den allt större ekonomiska, industriella och samhälleliga betydelsen av den digitala ekonomin gör det nödvändigt med stärkt trådlös nätkapacitet. Spektrum i 700 MHz-bandet ger både ytterligare kapacitet och samhällsomfattande täckning, i synnerhet för ekonomiskt utsatta landsbygdsområden och bergsområden och öar samt andra avlägset belägna områden som är förutbestämda i enlighet med områden som är en nationell prioritet, inbegripet längs viktiga marktransportleder och för användning inomhus och för kommunikation av maskintyp (Machine-Type Communications – MTC) över längre avstånd. Därför bör sammanhängande och samordnade åtgärder avseende markbunden trådlös bredbandstäckning av hög kvalitet i hela unionen, på grundval av bästa nationella praxis vad gäller operatörernas licensvillkor, syfta till att uppnå målet i programmet för radiospektrumpolitik att alla medborgare i hela unionen senast 2020, både inomhus och utomhus, bör ha tillgång till högsta bredbandshastigheter på minst 30 Mbit/s, och bör syfta till att uppnå den ambitiösa visionen för ett gigabitsamhälle i unionen. Sådana åtgärder kommer att främja innovativa digitala tjänster och säkerställa långsiktiga socioekonomiska vinster.

(10)

5G kommer att ha stor inverkan på såväl den digitala sektorn som på ekonomierna som helhet. Särskilt mot bakgrund av det långsamma införandet av 4G och motsvarande tjänster är det avgörande för den ekonomiska utvecklingen och för unionens ekonomis konkurrenskraft och produktivitet att lanseringen av 5G i unionen blir framgångsrik. Unionen måste därför visa vägen och säkra tillräckligt med spektrum för en framgångsrik lansering och utveckling av 5G. Medlemsstaterna bör dessutom, när de tillåter utnyttjande av 700 MHz-bandet, ta hänsyn till möjligheten att säkerställa att virtuella mobiloperatörer ges möjlighet att utöka sin geografiska täckning. När en medlemsstat begär det bör kommissionen, när så är möjligt, underlätta gemensamt anordnade auktioner, och därmed bidra till alleuropeiska strukturer.

(11)

Det är tekniskt problematiskt med spektrumdelning inom ett gemensamt frekvensband mellan trådlös tvåvägskommunikation via bredband för icke-lokal användning (upplänk och nedlänk), å ena sidan, och rundradiosändningar eller trådlös PMSE-utrustning för ljudöverföring, å andra sidan, när deras täckningsområden överlappar eller ligger nära varandra. Det betyder att användare av DTT och trådlös PMSE-utrustning för ljudöverföring skulle förlora en del av sina spektrumresurser om 700 MHz-bandet i stället skulle avsättas för tvåvägskommunikation för markbundna trådlösa bredbandstjänster. DTT- och PMSE-sektorerna behöver därför ett långsiktigt förutsebart regelverk vad gäller tillgången till tillräckligt spektrum, så att de kan garantera ett hållbart tillhandahållande och en hållbar utveckling av sina tjänster, i synnerhet okodad television, samtidigt som en ändamålsenlig investeringsmiljö säkerställs, så att målen för unionens och den nationella och audiovisuella politiken uppfylls, såsom social sammanhållning, mediepluralism och kulturell mångfald. Åtgärder kan komma att behövas på unionsnivå och nationell nivå för att garantera ytterligare spektrumresurser för trådlös PMSE-utrustning utanför frekvensbandet 470–790 MHz.

(12)

I sin rapport till kommissionen rekommenderade Pascal Lamy, ordförande för högnivågruppen för den framtida användningen av UHF-bandet (470-790 MHz), att 700 MHz-bandet skulle göras tillgängligt för trådlöst bredband senast 2020 (+/-två år). Detta skulle bidra till målet att ge DTT ett långsiktigt förutsebart regelverk genom att göra frekvensbandet under 700 MHz tillgängligt fram till 2030, även om detta skulle behöva ses över senast 2025.

(13)

Gruppen för radiospektrumpolitik rekommenderade i sitt yttrande om en långsiktig strategi för den framtida användningen av UHF-bandet (470–790 MHz) i Europeiska unionen av den 19 februari 2015 att ett samordnat tillvägagångssätt antas för hela unionen för att göra 700 MHz-bandet tillgängligt för effektiv användning för trådlösa bredbandstjänster före utgången av 2020, och noterade att medlemsstaterna, på grundval av vederbörligen motiverade skäl, kan bestämma att skjuta upp bandets tillgänglighet med upp till två år. Tillgängligheten för frekvensbandet under 700 MHz för tillhandahållande av rundradiotjänster bör dessutom säkerställas fram till 2030.

(14)

Vissa medlemsstater har redan inlett eller avslutat ett nationellt förfarande för att godkänna användningen av 700 MHz-bandet för tvåvägskommunikation för markbundna trådlösa bredbandstjänster. Det behövs ett samordnat tillvägagångssätt för den framtida användningen av 700 MHz-bandet, som även bör ge ett förutsebart regelverk, balans mellan medlemsstaternas mångfald och den digitala inre marknadens mål samt främja europeiskt ledarskap i fråga om den internationella tekniska utvecklingen. I det sammanhanget bör medlemsstaterna åläggas att ändra användningen av 700 MHz-bandet i god tid och i enlighet med unionsrätten och nationell rätt.

(15)

Medlemsstaterna bör på grundval av vederbörligen motiverade skäl kunna senarelägga tillståndet att använda 700 MHz-bandet för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster med upp till två år efter det att en gemensam unionstidsfrist till 2020 löpt ut. Skälen för ett sådant senareläggande bör begränsas till olösta gränsöverskridande problem avseende frekvenskoordinering som leder till skadliga störningar, behovet av att säkerställa teknikskifte för en stor del av befolkningen till avancerade utrustningsstandarder för rundradio och komplexiteten i att åstadkomma detta, finansiella kostnader för övergången som överstiger de inkomster som tilldelningsförfarandet förväntas generera eller force majeure. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att minimera därav härrörande störningar i berörda medlemsstater. Om medlemsstater beslutar att senarelägga tillståndet att använda 700 MHz-bandet bör de informera övriga medlemsstater och kommissionen om detta och inkludera de vederbörligen motiverade skälen för detta i sina nationella färdplaner. Dessa medlemsstater och eventuella medlemsstater som berörs av senareläggningen bör också samarbeta i syfte att samordna processen med att frigöra 700 MHz-bandet och bör inkludera information om en sådan samordning i sina nationella färdplaner.

(16)

Användningen av 700 MHz-bandet för andra tillämpningar i tredjeländer, enligt vad som är tillåtet enligt internationella överenskommelser, eller i delar av nationellt territorium utanför medlemsstaternas myndigheters effektiva kontroll, kan begränsa användningen av 700 MHz-bandet för markbundna trådlösa bredbandstjänster i en del medlemsstater. Detta skulle hindra dessa medlemsstater från att följa den gemensamma tidsplan som fastställs på unionsnivå. De berörda medlemsstaterna bör vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att minimera dessa begränsningars varaktighet och geografiska omfattning och söka unionens bistånd när så är nödvändigt, i enlighet med artikel 10.2 i beslut nr 243/2012/EU. De bör också underrätta kommissionen om sådana begränsningar enligt artikel 6.2 och artikel 7 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG (4), och informationen bör offentliggöras i enlighet med artikel 5 i beslut nr 676/2002/EG.

(17)

Det här beslutet bör inte påverka tillämpningen av åtgärder som vidtagits på nationell nivå, i enlighet med unionsrätten, i syfte att uppnå mål av allmänt intresse i fråga om medlemsstaternas rätt att organisera och använda spektrum för ändamål som rör allmän ordning och säkerhet samt försvar.

(18)

Användningen av 700 MHz-bandet för markbundna trådlösa bredbandstjänster bör snarast möjligt omfattas av ett flexibelt tillståndssystem. Systemet bör innefatta en möjlighet för innehavare av nyttjanderätter till spektrum att överföra och hyra ut sina befintliga rättigheter inom ramen för tillämpningen av artiklarna 9, 9a och 9b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG (5), med beaktande av skyldigheten att främja en effektiv konkurrens och undvika snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden för elektroniska kommunikationstjänster i enlighet med artikel 5 i beslut nr 243/2012/EU. Medlemsstaterna bör, under sina respektive bedömningar vid tillståndsgivning för spektrum, beakta licensernas varaktighet, operatörernas affärsplan och dess bidrag till att uppnå målen i den digitala agendan, och främjandet av innovativa digitala tjänster och långsiktiga socioekonomiska fördelar.

(19)

Det är viktigt att uppnå ett långsiktigt förutsebart regelverk för digital markbunden television vad avser tillgången till frekvensbandet 470–694 MHz, med hänsyn till resultatet av världsradiokonferensen 2015. I linje med artiklarna 9 och 9a i direktiv 2002/21/EG bör medlemsstaterna om möjligt tillämpa ett flexibelt tillvägagångssätt, och de bör kunna tillåta att alternativa användningar som markbundna trådlösa bredbandstjänster, införs i frekvensbandet 470–694 MHz i enlighet med de nationella behoven av distribution av sändningstjänster inklusive för innovativa användarstyrda initiativ. Sådan alternativ användning bör garantera fortsatt tillgång till spektrum för marksänd digital-tv som primäranvändare, beroende på den nationella efterfrågan. I det syftet bör medlemsstaterna främja samarbete mellan programföretag, rundradiooperatörer och mobiloperatörer för att underlätta konvergens mellan audiovisuella plattformar och internetplattformar samt delad användning av spektrum. När medlemsstaterna tillåter användning inom frekvensbandet 470–694 MHz, bör de se till att denna användning inte orsakar skadlig störning av digitala markbundna sändningstjänster i angränsande medlemsstater, såsom föreskrivs i överenskommelsen från den regionala radiokommunikationskonferensen från 2006.

(20)

Medlemsstaterna bör anta sammanhängande nationella färdplaner för att främja användningen av 700 MHz-bandet för markbundna trådlösa bredbandstjänster och samtidigt garantera kontinuiteten för marksänd tv som lämnar frekvensbandet. När medlemsstaterna antagit sina nationella färdplaner bör de göra dem tillgängliga på ett öppet sätt inom unionen. De nationella färdplanerna bör omfatta åtgärder och tidsplaner för omplanering av frekvenser, teknisk utveckling för nät och slutanvändarutrustning, samexistens mellan radioutrustning och annan utrustning, befintliga och nya tillståndsordningar, mekanismer för att undvika skadliga störningar mellan spektrumanvändare i angränsande frekvensband och information om möjligheten till ersättning för migreringskostnader, i förekommande fall, för att bland annat undvika att slutanvändarna eller sändningsföretagen belastas. I de fall då medlemsstaterna avser att behålla digital markbunden television (DTT) bör de nationella färdplanerna överväga alternativet att främja uppgradering av sändningsutrustning till mer spektrumeffektiv teknik, såsom avancerade videoformat (t.ex. HEVC) eller avancerad utsändningsteknik (t.ex. DVB-T2).

(21)

Räckvidden och mekanismen för eventuella ersättningar för en slutförd övergång vad gäller spektrumanvändning, framför allt för slutanvändarna, bör analyseras i enlighet med de relevanta nationella bestämmelserna såsom föreskrivs i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG (6), och de bör vara förenliga med bestämmelserna i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget för att, exempelvis, underlätta övergången till mer spektrumeffektiv teknik. Kommissionen bör på begäran kunna ge en medlemsstat vägledning om lämplig och snabb ersättning för att underlätta övergången vad gäller spektrumanvändning.

(22)

Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen vad gäller användningen av frekvensbandet 470–694 MHz i syfte att säkerställa en effektiv användning av spektrum i enlighet med tillämplig unionsrätt. Kommissionen bör beakta de sociala, ekonomiska, kulturella och internationella aspekter som påverkar användningen av frekvensbandet 470-694 MHz, ytterligare teknisk utveckling, förändringar av konsumentbeteende och krav för anslutningskapacitet för att främja tillväxt och innovation inom unionen.

(23)

Eftersom målet för detta beslut, nämligen att säkerställa ett samordnat tillvägagångssätt för användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen i enlighet med gemensamma mål, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Senast den 30 juni 2020 ska medlemsstaterna tillåta att frekvensbandet 694–790 MHz (nedan kallat 700 MHz-bandet) används för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster endast enligt harmoniserade tekniska villkor som fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 4 i beslut nr 676/2002/EG.

Medlemsstaterna får dock, på grundval av ett eller flera av de vederbörligen motiverade skäl som anges i bilagan till det här beslutet, bestämma att senarelägga tillståndet att använda 700 MHz-bandet med upp till två år. I ett sådant fall ska den berörda medlemsstaten informera övriga medlemsstater och kommissionen om detta och inkludera de vederbörligen motiverade skälen i den nationella färdplan som antagits i enlighet med artikel 5 i det här beslutet. Om nödvändigt ska medlemsstaterna genomföra auktorisationsprocessen eller ändra relevanta befintliga rättigheter att nyttja spektrumet i enlighet med direktiv 2002/20/EG, för att tillåta sådan användning.

En medlemsstat som senarelägger tillståndet att använda 700 MHz-bandet enligt andra stycket och de medlemsstater som berörs av senareläggningen ska samarbeta med varandra i syfte att samordna processen med att frigöra 700 MHz-bandet för trådlösa bredbandstjänster och ska inkludera information om denna samordning i den nationella färdplan som antagits i enlighet med artikel 5.

2.   För att tillåta användningen av 700 MHz-bandet i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna senast den 31 december 2017 ingå alla nödvändiga gränsöverskridande överenskommelser avseende frekvenskoordinering inom unionen.

3.   Medlemsstaterna ska inte vara bundna av skyldigheterna enligt punkterna 1 och 2 i geografiska områden där frekvenskoordineringen med tredjeländer fortfarande är olöst, förutsatt att de gör alla ansträngningar som är praktiskt möjliga för att minimera varaktigheten och den geografiska omfattningen av sådan olöst frekvenskoordinering och årligen rapporterar resultaten till kommissionen till dess att de återstående koordineringsfrågorna har lösts.

Första stycket ska tillämpas på frekvenskoordineringsproblem i Republiken Cypern som uppstår på grund av att Cyperns regering är förhindrad att utöva effektiv kontroll över en del av sitt territorium.

4.   Detta beslut påverkar inte medlemsstaternas rätt att organisera och använda sina spektrum för att upprätthålla allmän ordning och allmän säkerhet och för försvarsändamål.

Artikel 2

Vid beviljande av nyttjanderätter i 700 MHz-bandet för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster ska medlemsstaterna tillåta att dessa nyttjanderätter överförs eller uthyres i enlighet med öppna och transparenta förfaranden enligt tillämplig unionsrätt.

Artikel 3

1.   När medlemsstaterna ger tillstånd för användningen av, eller ändrar befintliga rättigheter att använda, 700 MHz-bandet ska de ta vederbörlig hänsyn till behovet av att uppnå de mål för hastighet och kvalitet som anges i artikel 6.1 i beslut nr 243/2012/EU, inbegripet täckning i förutbestämda nationella prioriterade områden, när så är nödvändigt, t.ex. längs viktiga marktransportleder för att skapa förutsättningar för att trådlösa bredbandstillämpningar och europeiskt ledarskap avseende nya digitala tjänster ska bidra effektivt till unionens ekonomiska tillväxt. Sådana åtgärder kan inkludera villkor som främjar eller uppmuntrar delning av nätinfrastruktur eller spektrum i enlighet med unionsrätten.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna bedöma behovet av att koppla villkor till nyttjanderätter avseende frekvenser inom 700 MHz-bandet och ska i förekommande fall samråda med berörda intressenter.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska säkerställa att frekvensbandet 470–694 MHz, åtminstone till och med 2030, är tillgängligt för markbundet tillhandahållande av rundradiotjänster, inklusive okodad television, och för användning av trådlös PMSE-utrustning för ljudöverföring, baserat på de nationella behoven med beaktande av principen om teknikneutralitet. Medlemsstaterna ska se till att varje annan användning av frekvensbandet 470–694 MHz på deras territorium är förenlig med de nationella rundradiobehoven i den berörda medlemsstaten och inte orsakar skadlig störning för eller kräver skydd från det markbundna tillhandahållandet av rundradiotjänster i angränsande medlemsstater. Sådan användning får inte påverka de skyldigheter som följer av internationella överenskommelser och unionsrätten, såsom gränsöverskridande frekvenskoordineringsavtal.

Artikel 5

1.   Så snart som möjligt och inte senare än den 30 juni 2018 ska medlemsstaterna anta och offentliggöra sina nationella planer och tidsplaner (nedan kallad nationell färdplan), inbegripet detaljerade åtgärder för fullgörandet av sina skyldigheter enligt artiklarna 1 och 4. Medlemsstaterna ska utarbeta sina nationella färdplaner efter samråd med alla relevanta intressenter.

2.   För att säkerställa att användningen av 700 MHz-bandet sker i enlighet med artikel 1.1 ska medlemsstaterna, när så är lämpligt, låta sina färdplaner omfatta uppgifter om åtgärder, inklusive eventuella stödåtgärder, för att begränsa konsekvenserna av den kommande övergångsprocessen för allmänheten och för användning av trådlös PMSE-utrustning för ljudöverföring och för att främja en snabb tillgång till interoperabla utsändningsutrustningar och mottagare för tv på den internationella marknaden.

Artikel 6

Medlemsstaterna får, när det är lämpligt och i överensstämmelse med unionsrätten, säkerställa, framför allt till slutanvändarna, att adekvat ersättning för direkta kostnader vid migrering eller omfördelning av spektrumanvändning tillhandahålls snabbt och på ett öppet sätt, för att exempelvis underlätta övergången till mer spektrumeffektiv teknik.

Kommissionen får på begäran av den berörda medlemsstaten ge vägledning om sådan ersättning för att underlätta övergången vad gäller spektrumanvändning.

Artikel 7

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen vad gäller användningen av frekvensbandet 470–694 MHz i syfte att säkerställa en effektiv användning av spektrum i enlighet med tillämplig unionsrätt. Kommissionen ska beakta de sociala, ekonomiska, kulturella och internationella aspekter som påverkar användningen av frekvensbandet 470–694 MHz i enlighet med artiklarna 1 och 4, ytterligare teknisk utveckling, förändringar av konsumentbeteende och krav för anslutningskapacitet för att främja tillväxt och innovation inom unionen.

Artikel 8

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 17 maj 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

C. ABELA

Ordförande


(1)  EUT C 303, 19.8.2016, s. 127.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 mars 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 25 april 2017.

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).

(4)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 21).


BILAGA

Motiverade skäl för att senarelägga tillståndet att använda 700 MHz-bandet för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster till efter den 30 juni 2020 (artikel 1.1)

1.

Olösta gränsöverskridande problem avseende frekvenskoordinering som leder till skadliga störningar.

2.

Behovet av att säkerställa, och svårigheter att säkerställa, teknisk migrering för en stor mängd av befolkningen till avancerade utrustningsstandarder för rundradio.

3.

De ekonomiska kostnaderna för övergången överskrider den förväntade inkomst som skulle inbringas genom tilldelningsförfarandena.

4.

Force majeure.


Top