Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0899

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/899 dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje

OJ L 138, 25.5.2017, p. 131–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj

25.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/131


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/899

2017 m. gegužės 17 d.

dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Sprendimu Nr. 243/2012/ES (3) nustatytoje daugiametėje radijo spektro politikos programoje (toliau – RSPP) Europos Parlamentas ir Taryba išdėstė tokius tikslus: ne vėliau kaip 2015 m. skirti bent 1 200 MHz spektro belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms Sąjungoje teikti; remti tolesnę novatoriškų transliavimo paslaugų plėtrą užtikrinant pakankamai spektro tokių paslaugų teikimui palydovinio ir antžeminio ryšio priemonėmis, jeigu poreikis yra aiškiai pagrįstas; bei užtikrinti pakankamai spektro programų kūrimo ir specialiųjų renginių (toliau – PMSE) reikmėms;

(2)

2015 m. gegužės 6 d. komunikate „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ Komisija pabrėžė 694–790 MHz (toliau –700 MHz) dažnių juostos svarbą siekiant užtikrinti, kad plačiajuosčio ryšio paslaugos būtų teikiamos kaimo vietovėse, siekiant užtikrinti prieigą ir sujungiamumą, bei nurodė poreikį koordinuotai atlaisvinti tą dažnių juostą, kartu atsižvelgiant į specifinius transliavimo paslaugų paskirstymo poreikius. Skaitmeninės atskirties mažinimas aprėpties ir žinių srityje yra svarbus aspektas, kuriam turi būti teikiama pirmenybė, kartu užtikrinant, kad naudotojams pradėjus naudoti naujas technologijas neatsirastų naujų formų atskirties;

(3)

veiksmingas spektro valdymas yra viena iš sąlygų siekiant pramonės perėjimo prie 5G ryšio, kuris užtikrintų Sąjungai svarbiausią vaidmenį inovacijų srityje ir sukurtų palankią aplinką elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms plėtoti, taip padidinant skaitmeninės ekonomikos augimo potencialą. Sąjungos ekonomikai skaitmeninė visuomenė bus vis svarbesnė, todėl reikia užtikrinti visa aprėpiantį tinklą, kad būtų galima plėtoti su daiktų internetu ir e. prekyba susijusias paslaugas bei Europos debesijos paslaugas ir kad visoje Sąjungoje būtų galima visapusiškai pasinaudoti ketvirtosios pramonės revoliucijos („Pramonė 4.0“) teikiama nauda;

(4)

700 MHz dažnių juosta suteikia galimybę pasauliniu mastu užtikrinti suderintą ir koordinuotą belaidžio plačiajuosčio ryšio spektrą, kuris sudaro sąlygas pasiekti masto ekonomiją. Ji turėtų sudaryti sąlygas miesto ir kaimo arba atokiose vietovėse plėtoti naujas novatoriškas skaitmenines paslaugas, kaip antai e. sveikatos ir m. sveikatos, kurios būtų palaikomos mobiliaisiais telefonais, pacientų stebėjimo prietaisais ir kitais belaidžiais įrenginiais, taip pat pažangiaisiais elektros energijos tinklais;

(5)

2016 m. sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto Europos Parlamentas priminė valstybėms narėms jų įsipareigojimą pasiekti bent 30 Mb/s tikslinės spartos plačiajuosčio ryšio visuotinį diegimą ne vėliau kaip 2020 m., pabrėžė, kad radijo spektras yra belaidžio plačiajuosčio ryšio ir taip pat transliavimo vidaus rinkai būtinas išteklius ir yra ypač svarbus būsimam Sąjungos konkurencingumui, bei prašė pirmenybę teikti darniai ir konkurencijai palankiai spektro paskirstymo ir spektro veiksmingo valdymo sistemai;

(6)

spektras yra viešoji gėrybė. 470–790 MHz dažnių juostoje jis yra vertingas išteklius siekiant ekonomiškai efektyviai diegti belaidžio ryšio tinklus, kuriais užtikrinama visuotinė aprėptis patalpose ir lauke. Dabar tas spektras visoje Sąjungoje naudojamas skaitmeninei antžeminei televizijai ir belaidei garso PMSE. Todėl jis yra būtina prieigos prie kultūrinio turinio, informacijos bei idėjų ir jų skleidimo sąlyga. Jis kartu su naujomis paskirstymo formomis padeda plėtoti žiniasklaidos ir kūrybos, kultūros ir mokslinių tyrimų sektorius, kurie juo išsamiai remiasi, kad belaidžiu ryšiu būtų galima teikti turinį galutiniams naudotojams;

(7)

700 MHz dažnių juostos paskirstymo struktūra turėtų būti tokia, kad būtų palengvinama konkurencija, o paskirstymas turėtų būti vykdomas taip, kad nebūtų kenkiama esamai konkurencijai;

(8)

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentu, priimtu 2015 m. Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje, 700 MHz dažnių juosta 1-ame regione, kuriam priklauso Sąjunga, bendra pirmine teise priskirta transliavimo ir judriojo ryšio tarnyboms (išskyrus judriąją oreivystės tarnybą). 470–694 MHz dažnių juosta (toliau – žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta) tebėra išimtinai priskirta transliavimo tarnybai (pirmine teise) ir belaidei garso PMSE (antrine teise);

(9)

dėl sparčiai didėjančio belaidžio plačiajuosčio ryšio duomenų srauto ir vis augančios skaitmeninės ekonomikos ekonominės, pramoninės ir socialinės svarbos būtina didinti belaidžių tinklų pralaidumą. Spektras 700 MHz dažnių juostoje užtikrina tiek papildomą pralaidumą, tiek visuotinę aprėptį, ypač ekonominiu požiūriu sudėtingose kaimo, kalnuotose ir salų vietovėse, taip pat kitose atokiose vietovėse, iš anksto nustatytose atsižvelgiant į vietoves, kurios laikomos prioritetinėmis nacionalinės svarbos vietovėmis, įskaitant pagrindinius sausumos transporto maršrutus, ir būtų tinkamas naudoti patalpose ir įvairių rūšių ryšiui tarp įrenginių. Esant toms aplinkybėms, nuosekliomis ir koordinuotomis priemonėmis, skirtomis aukštos kokybės antžeminio belaidžio ryšio aprėpčiai visoje Sąjungoje užtikrinti, kurios grindžiamos geriausia nacionaline praktika, operatorių licencinių įsipareigojimų vykdymo atžvilgiu, turėtų būti siekiama RSPP tikslo – ne vėliau kaip 2020 m. užtikrinti, kad visi piliečiai visoje Sąjungoje tiek patalpose, tiek lauke galėtų naudotis kuo spartesniu plačiajuosčiu ne mažesnės kaip 30 Mb/s spartos ryšiu, ir turėtų būti siekiama įgyvendinti plataus užmojo gigabitinės visuomenės Sąjungoje viziją. Tokiomis priemonėmis bus skatinamos novatoriškos skaitmeninės paslaugos ir užtikrinama ilgalaikė socialinė bei ekonominė nauda;

(10)

5G ryšys turės didelį poveikį ne tik skaitmeniniam sektoriui, bet ir visai ekonomikai. Ypač atsižvelgiant į lėtą 4G ryšio ir atitinkamų paslaugų diegimą, sėkmingas 5G ryšio įdiegimas Sąjungoje bus itin svarbus siekiant užtikrinti ekonominį vystymąsi ir Sąjungos ekonomikos konkurencingumą bei našumą. Todėl Sąjunga turi atlikti svarbų vaidmenį užtikrindama pakankamai spektro sėkmingam 5G ryšio įdiegimui ir plėtojimui. Be to, išduodamos 700 MHz dažnių juostos naudojimo leidimus, valstybės narės turėtų atsižvelgti į galimybę užtikrinti, kad virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatoriai galėtų padidinti savo tinklų geografinę aprėptį. Valstybei narei paprašius Komisija, kai įmanoma, turėtų sudaryti palankias sąlygas kartu rengiamiems aukcionams ir taip prisidėti prie paneuropinių struktūrų;

(11)

bendrai naudoti spektrą bendroje dažnių juostoje, pirma, belaidžiam abikrypčiam plačiajuosčiam ryšiui didelėje teritorijoje (aukštynkryptei ir žemynkryptei linijoms) ir, antra, vienkrypčiam televizijos transliavimui arba belaidei garso PMSE, yra techniškai sudėtinga, kai jų aprėpties zonos iš dalies sutampa arba yra arti viena kitos. Tai reiškia, kad pakeitus 700 MHz dažnių juostos paskirtį, paskiriant ją naudoti abikrypčio antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, iš skaitmeninės antžeminės televizijos ir belaidės garso PMSE naudotojų būtų atimta dalis jų spektro išteklių. Todėl skaitmeninės antžeminės televizijos ir PMSE sektoriuose būtina užtikrinti galimybės naudotis pakankamu spektru ilgalaikį reglamentavimo nuspėjamumą, kad jie galėtų garantuoti tvarų savo paslaugų, ypač nemokamos televizijos, teikimą ir plėtrą, tuo pačiu metu užtikrinant tinkamą aplinką investicijoms, kad būtų įgyvendinti Sąjungos ir nacionalinės audiovizualinės politikos tikslai, kaip antai socialinė sanglauda, žiniasklaidos pliuralizmas ir kultūrų įvairovė. Gali būti, kad priemonių reikės Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, siekiant užtikrinti papildomų spektro išteklių belaidės garso PMSE naudojimui už 470–790 MHz dažnių juostos ribų;

(12)

savo ataskaitoje Komisijai aukšto lygio darbo grupės dėl būsimo UHF (470–790 MHz dažnių) juostos naudojimo pirmininkas Pascal Lamy rekomendavo ne vėliau kaip 2020 m. (+/– dveji metai) užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui. Toks atlaisvinimas padėtų pasiekti tikslą – užtikrinti ilgalaikį reglamentavimo nuspėjamumą skaitmeninės antžeminės televizijos srityje, iki 2030 m. užtikrinant galimybę naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą, nors tai turėtų būti peržiūrėta ne vėliau kaip 2025 m.;

(13)

Radijo spektro politikos grupė 2015 m. vasario 19 d. nuomonėje dėl ilgalaikės būsimo UHF (470–790 MHz dažnių) juostos naudojimo Europos Sąjungoje strategijos rekomendavo patvirtinti visoje Sąjungoje suderintą požiūrį, siekiant ne vėliau kaip iki 2020 m. pabaigos užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juostą būtų galima efektyviai naudoti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti, pažymėdama, kad valstybės narės, remdamosi pagrįstomis priežastimis, turi teisę nuspręsti atidėti šios juostos naudojimą ne ilgiau kaip dvejiems metams. Be to, galimybė žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą naudoti transliavimo paslaugų teikimui turėtų būti užtikrinta iki 2030 m.;

(14)

kai kuriose valstybėse narėse jau pradėtos arba užbaigtos nacionalinės leidimų naudoti 700 MHz dažnių juostą abikrypčio antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti išdavimo procedūros. Reikia suderinto požiūrio į 700 MHz dažnių juostos naudojimą ateityje, kuris taip pat užtikrintų reglamentavimo nuspėjamumą, įvairovės valstybėse narėse ir bendrosios skaitmeninės rinkos tikslų pusiausvyrą ir skatintų Europos lyderystę tarptautinio technologijų vystymo srityje. Tomis aplinkybėmis turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės laiku pakeistų 700 MHz dažnių juostos paskirtį, vadovaudamosi Sąjungos ir nacionaline teise;

(15)

valstybės narės, remdamosi tinkamai pagrįstomis priežastimis, turėtų galėti atidėti terminą, nuo kurio leidžiama naudoti 700 MHz dažnių juostą antžeminėse sistemose, kuriomis galima teikti plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, užtikrinimą ne ilgiau kaip dvejiems metams nei bendras 2020 m. Sąjungos terminas. Toks atidėjimas turėtų būti galimas tik dėl šių priežasčių: neišspręsti tarpvalstybinio koordinavimo klausimai, dėl ko kyla žalingųjų trukdžių, poreikis užtikrinti techninį didelio gyventojų skaičiaus perėjimą prie pažangių transliavimo standartų ir tokio užtikrinimo sudėtingumas, perėjimo finansinės sąnaudos, viršijančios tikėtinas įplaukas, gaunamas vykdant dažnių skyrimo procedūras, arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad dėl to būtų sukeliama kuo mažiau žalingųjų trukdžių tokį poveikį patiriančiose valstybėse narėse. Jei valstybės narės nusprendžia atidėti terminą, nuo kurio leidžiama naudoti 700 MHz dažnių juostą, jos turėtų atitinkamai pranešti kitoms valstybėms narėms bei Komisijai ir įtraukti tinkamai pagrįstas priežastis tuo klausimu į savo nacionalinius veiksmų planus. Tokios valstybės narės ir visos dėl atidėjimo poveikį patiriančios valstybės narės turėtų bendradarbiauti siekdamos koordinuotai atlaisvinti 700 MHz dažnių juostą ir jos turėtų įtraukti informaciją apie tokį koordinavimą į savo nacionalinius veiksmų planus;

(16)

kaip leidžiama pagal tarptautinius susitarimus, 700 MHz dažnių juosta trečiosiose valstybėse ar nacionalinių teritorijų dalyse, kurių valstybių narių institucijos negali veiksmingai kontroliuoti, gali būti naudojama kitais tikslais, todėl kai kuriose valstybėse narėse 700 MHz dažnių juostos naudojimas antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms galėtų būti ribojamas. Tai atimtų toms valstybėms narėms galimybę laikytis bendro Sąjungos lygmeniu nustatyto tvarkaraščio. Atitinkamos valstybės narės turėtų imtis visų būtinų veiksmų, kad kuo labiau sumažintų tokių apribojimų trukmę ir geografinę aprėptį, ir prireikus kreiptis Sąjungos pagalbos pagal Sprendimo Nr. 243/2012/ES 10 straipsnio 2 dalį. Be to, apie tokius apribojimus jos turėtų pranešti Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 676/2002/EB (4) 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnį, o pagal Sprendimo Nr. 676/202/EB 5 straipsnį informacija turėtų būti skelbiama viešai;

(17)

šiuo sprendimu neturėtų būti daromas poveikis priemonėms, kurių, laikantis Sąjungos teisės, imtasi nacionaliniu lygmeniu ir kuriomis siekiama bendro intereso tikslų, susijusių su valstybių narių teise tvarkyti ir naudoti savo spektrą viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos tikslais;

(18)

700 MHz dažnių juostos naudojimui antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti kuo anksčiau turėtų būti pradėta taikyti lanksti leidimų išdavimo tvarka. Tai turėtų apimti galimybę spektro naudojimo teisių turėtojams perleisti ir išnuomoti savo turimas teises, taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB (5) 9, 9a ir 9b straipsnius, atsižvelgiant į Sprendimo Nr. 243/2012/ES 5 straipsnyje nustatytą pareigą skatinti veiksmingą konkurenciją neiškreipiant konkurencijos elektroninių ryšių paslaugų vidaus rinkoje. Valstybės narės, atlikdamos savo atitinkamus vertinimus suteikiant teisę naudoti spektrą turėtų atsižvelgti į leidimų galiojimo trukmę, operatorių verslo planą ir jo indėlį siekiant skaitmeninės darbotvarkės tikslų ir skatinant inovacines skaitmenines paslaugas bei siekiant ilgalaikės socialinės ir ekonominės naudos;

(19)

svarbu užtikrinti skaitmeninės antžeminės televizijos ilgalaikį reglamentavimo nuspėjamumą, susijusį su galimybe naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą, atsižvelgiant į 2015 m. Pasaulinės radijo ryšio konferencijos rezultatus. Vadovaudamosi Direktyvos 2002/21/EB 9 ir 9a straipsniais, valstybės narės turėtų, kai įmanoma, laikytis lankstaus požiūrio ir turėtų galėti leisti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą naudoti alternatyviais tikslais, kaip antai antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti, atsižvelgiant į nacionalinius poreikius, susijusius su transliavimo paslaugų teikimu, be kita ko, novatoriškoms naudotojų poreikiais grindžiamoms iniciatyvoms įgyvendinti. Atsižvelgiant į nacionalinius poreikius, tokiu naudojimu alternatyviais tikslais transliavimo tarnybai ir toliau turėtų būti užtikrinama galimybė naudoti spektrą pirmine teise. Tuo tikslu valstybės narės turėtų skatinti transliuotojų, siuntėjų ir judriojo ryšio operatorių bendradarbiavimą, siekiant palengvinti garso bei vaizdo platformų ir interneto platformų konvergenciją ir bendrą spektro naudojimą. Kaip numatyta 2006 m. Regioninėje radijo ryšio konferencijoje pasiektame susitarime, leisdamos naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad toks naudojimas nekeltų žalingųjų trukdžių skaitmeniniam antžeminiam transliavimui kaimyninėse valstybėse narėse;

(20)

valstybės narės turėtų priimti nuoseklius nacionalinius veiksmų planus, kuriais siekiama palengvinti 700 MHz dažnių juostos naudojimą antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti, kartu užtikrinant televizijos transliavimo paslaugų, kurios atlaisvina šią juostą, tęstinumą. Priėmusios tokius nacionalinius veiksmų planus, valstybės narės juos turėtų padaryti prieinamus Sąjungoje skaidriu būdu. Nacionaliniuose veiksmų planuose turėtų būti numatyti dažnių naudojimo plano pakeitimo veiksmai ir laikotarpiai, tinklo ir galutinių naudotojų įrangos techniniai pakeitimai, radijo ir ne radijo ryšio įrangos sambūvis, esama ir nauja leidimų išdavimo tvarka, mechanizmai, kuriais siekiama išvengti žalingųjų trukdžių spektro naudotojams gretimose juostose, ir informacija apie galimybę kompensuoti perėjimo sąnaudas, jei tokių sąnaudų būtų, kad būtų išvengta, inter alia, sąnaudų galutiniams naudotojams ar transliuotojams. Kai valstybės narės ketina išlaikyti skaitmeninę antžeminę televiziją, nacionaliniuose veiksmų planuose turėtų būti apsvarstyta galimybė palengvinti transliavimo įrangos modernizavimą pereinant prie efektyviau spektrą naudojančių technologijų, kaip antai pažangiųjų vaizdo formatų (pvz., HEVC) ar signalų perdavimo technologijų (pvz., DVB-T2);

(21)

galimo kompensavimo už perėjimo prie spektro naudojimo užbaigimą apimtis ir mechanizmas, ypač kalbant apie galutinius naudotojus, turėtų būti nagrinėjami laikantis atitinkamų nacionalinių nuostatų, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB (6) 14 straipsnyje, ir turėtų atitikti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, siekiant, pavyzdžiui, palengvinti perėjimą prie efektyviau spektrą naudojančių technologijų. Valstybės narės prašymu Komisija turėtų galėti pateikti jai rekomendacijas, siekiant sudaryti palankias sąlygas perėjimui prie spektro naudojimo;

(22)

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimo pokyčius, siekiant užtikrinti veiksmingą spektro naudojimą, laikantis taikytinos Sąjungos teisės. Komisija turėtų atsižvelgti į socialinius, ekonominius, kultūrinius ir tarptautinius aspektus, kurie daro poveikį žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimui, į tolesnį technologijų vystymą, vartotojų elgsenos pokyčius ir į sujungiamumo reikalavimus siekiant skatinti ekonomikos augimą ir inovacijas Sąjungoje;

(23)

kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. užtikrinti koordinuotą požiūrį į 470–790 MHz dažnių juostos naudojimą Sąjungoje vadovaujantis bendrais tikslais, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. valstybės narės sudaro sąlygas naudoti 694-790 MHz (toliau – 700 MHz) dažnių juostą antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, tik suderintomis techninėmis sąlygomis, kurias Komisija nustato pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnį.

Tačiau valstybės narės gali ne ilgiau kaip dvejiems metams atidėti terminą, nuo kurio turi būti leidžiama naudoti 700 MHz dažnių juostą, remdamosi viena ar daugiau tinkamai pagrįstų priežasčių, išdėstytų šio sprendimo priede. Tokio atidėjimo atveju atitinkama valstybė narė apie tai atitinkamai praneša kitoms valstybėms narėms bei Komisijai ir įtraukia tas tinkamai pagrįstas priežastis į savo nacionalinį veiksmų planą, priimtą pagal šio sprendimo 5 straipsnį. Kai būtina, vadovaudamosi Direktyva 2002/20/EB valstybės narės vykdo leidimų išdavimo procedūras arba iš dalies pakeičia atitinkamas galiojančias spektro naudojimo teises, kad būtų galima leisti tokį naudojimą.

Valstybė narė, kuri pagal antrą pastraipą atideda terminą, nuo kurio turi būti sudarytos sąlygos naudoti 700 MHz dažnių juostą, ir dėl to atidėjimo poveikį patiriančios valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje, siekdamos koordinuotai atlaisvinti 700 MHz dažnių juostą belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti, ir įtraukia informaciją apie tokį koordinavimą į savo nacionalinius veiksmų planus, priimtus pagal 5 straipsnį.

2.   Kad galėtų užtikrinti galimybę naudoti 700 MHz dažnių juostą pagal 1 dalį, valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro visus būtinus susitarimus dėl tarpvalstybinio dažnių koordinavimo Sąjungoje.

3.   Valstybės narės nesaistomos 1 ir 2 dalyse nustatytomis pareigomis geografinėse vietovėse, kuriose klausimas dėl dažnių koordinavimo su trečiosiomis valstybėmis tebėra neišspręstas, su sąlyga, kad jos deda visas įmanomas pastangas, kad klausimas dėl tokio koordinavimo būtų išspręstas kuo greičiau ir kad su juo susijusi geografinė aprėptis būtų kuo mažesnė, bei kasmet praneša Komisijai rezultatus, kol bus išspręsti koordinavimo klausimai.

Pirma pastraipa taikoma kalbant apie spektro koordinavimo problemas Kipro Respublikoje, kylančias dėl to, kad Kipro Vyriausybei užkirstas kelias vykdyti veiksmingą kontrolę savo teritorijos dalyje.

4.   Šis sprendimas nedaro poveikio valstybių narių teisei tvarkyti ir naudoti savo spektrą viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos tikslais.

2 straipsnis

Suteikdamos teises naudoti 700 MHz dažnių juostą antžeminėse sistemose, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, valstybės narės leidžia perleisti arba nuomoti tokias teises taikant atviras ir skaidrias procedūras pagal taikytiną Sąjungos teisę.

3 straipsnis

1.   Išduodamos 700 MHz dažnių juostos naudojimo leidimus arba iš dalies keisdamos galiojančias 700 MHz dažnių juostos naudojimo teises, valstybės narės deramai atsižvelgia į būtinybę įgyvendinti tikslinę spartą ir kokybės tikslus, išdėstytus Sprendimo Nr. 243/2012/ES 6 straipsnio 1 dalyje, įskaitant, kai tinkama, aprėptį iš anksto nustatytose prioritetinėse nacionalinės svarbos vietovėse, kaip antai pagrindiniuose sausumos transporto maršrutuose, siekiant užtikrinti, kad taikant belaides technologijas ir Europai lyderiaujant naujų skaitmeninių paslaugų srityje būtų galima veiksmingai prisidėti prie Sąjungos ekonomikos augimo. Tokios priemonės gali apimti sąlygas, skirtas palengvinti arba skatinti bendrą naudojimąsi tinklo infrastruktūra arba spektru laikantis Sąjungos teisės.

2.   Taikydamos 1 dalį valstybės narės įvertina poreikį nustatyti su dažnių iš 700 MHz dažnių juostos naudojimo teisėmis susijusias sąlygas ir, kai tinkama, konsultuojasi tuo klausimu su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 470–694 MHz (toliau – žemesni nei 700 MHz) dažnių juostą bent iki 2030 m. būtų galima naudoti transliavimo paslaugoms, įskaitant nemokamą televiziją, teikiamoms naudojant antžeminį ryšį, taip pat belaidei garso PMSE, remiantis nacionaliniais poreikiais, kartu atsižvelgiant į technologijų neutralumo principą. Valstybės narės užtikrina, kad bet koks kitas žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimas jų teritorijoje būtų suderinamas su nacionaliniais transliavimo poreikiais atitinkamoje valstybėje narėje ir nekeltų žalingųjų trukdžių antžeminiam ryšiui, naudojamam transliavimo paslaugoms teikti kaimyninėje valstybėje narėje, ir kad taip naudojant šią juostą nebūtų reikalaujama apsaugos nuo tokių trukdžių. Taip naudojant dažnių juostą nedaromas poveikis įsipareigojimams pagal tarptautinius susitarimus, kaip antai susitarimus dėl tarpvalstybinio dažnių koordinavimo.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d., priima ir paskelbia savo nacionalinius planus ir tvarkaraščius (toliau – nacionalinius veiksmų planus), įskaitant išsamius žingsnius, kaip jos vykdys pareigas pagal 1 ir 4 straipsnius. Valstybės narės parengia savo nacionalinius veiksmų planus pasikonsultavusios su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

2.   Siekdamos užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juosta būtų naudojama pagal 1 straipsnio 1 dalį, valstybės narės savo nacionaliniuose veiksmų planuose, kai tinkama, nurodo informaciją apie priemones, įskaitant visas paramos priemones, kuriomis siekiama sumažinti būsimo perėjimo proceso poveikį visuomenei bei belaidės garso PMSE naudojimui ir sudaryti palankias sąlygas tam, kad vidaus rinkoje būtų galima laiku įsigyti sąveikios televizijos transliavimo tinklo įrangos ir imtuvų.

6 straipsnis

Valstybės narės, kai tinkama bei vadovaudamosi Sąjungos teise, gali užtikrinti, kad perėjimo prie spektro naudojimo ar spektro naudojimo perskirstymo tiesioginės sąnaudos, ypač tenkančios galutiniams naudotojams, būtų tinkamai, nedelsiant ir skaidriai kompensuojamos, siekiant, inter alia, palengvinti perėjimą prie efektyviau spektrą naudojančių technologijų.

Atitinkamos valstybės narės prašymu Komisija gali pateikti rekomendacijas dėl tokio kompensavimo, siekiant sudaryti palankias sąlygas perėjimui prie spektro naudojimo.

7 straipsnis

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimo pokyčius, siekiant užtikrinti veiksmingą spektro naudojimą, laikantis taikytinos Sąjungos teisės. Komisija atsižvelgia į socialinius, ekonominius, kultūrinius ir tarptautinius aspektus, kurie daro poveikį žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimui pagal 1 ir 4 straipsnius, į tolesnį technologijų vystymą, vartotojų elgsenos pokyčius ir į sujungiamumo reikalavimus siekiant skatinti ekonomikos augimą bei inovacijas Sąjungoje.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2017 m. gegužės 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. ABELA


(1)  OL C 303, 2016 8 19, p. 127.

(2)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

(4)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 2002 4 24, p. 1).

(5)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

(6)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų Direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 21).


PRIEDAS

Pagrįstos priežastys, dėl kurių vėliau nei 2020 m. birželio 30 d. leidžiama naudoti 700 MHz dažnių juostą antžeminėse sistemose, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas (1 straipsnio 1 dalis):

1)

neišspręsti tarpvalstybinio koordinavimo klausimai, dėl ko gali būti sukelti žalingieji trukdžiai;

2)

poreikis užtikrinti dideliam gyventojų skaičiui techninį perėjimą prie pažangių transliavimo standartų ir tokio perėjimo užtikrinimo sudėtingumas;

3)

finansinės perėjimo sąnaudos, viršijančios tikėtinas pinigines įplaukas, gaunamas suteikiant teisę naudoti spektrą;

4)

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.


Top