Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0899

Decizia (UE) 2017/899 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune

OJ L 138, 25.5.2017, p. 131–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj

25.5.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/131


DECIZIA (UE) 2017/899 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 17 mai 2017

privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

În programul multianual privind politica în domeniul spectrului de frecvențe radio („RSPP”), instituit prin Decizia nr. 243/2012/UE (3), Parlamentul European și Consiliul au stabilit ca obiective identificarea, până în 2015, a cel puțin 1 200 MHz de spectru adecvat pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă din Uniune, susținerea dezvoltării în continuare de servicii de radiodifuziune inovatoare prin asigurarea unei cantități suficiente de spectru pentru furnizarea acestor servicii prin satelit și pe cale terestră, dacă necesitatea este motivată în mod clar, precum și asigurarea unei cantități suficiente de spectru pentru producția de programe și pentru evenimentele speciale („PMSE”).

(2)

În Comunicarea sa din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa”, Comisia a evidențiat importanța benzii de frecvențe de 694-790 MHz („banda de frecvențe de 700 MHz”) pentru asigurarea furnizării de servicii în bandă largă în zonele rurale în vederea garantării accesului și a conectivității și a subliniat necesitatea eliberării coordonate a acestei benzi, ținând seama, în același timp, de nevoile specifice ale distribuției serviciilor de radiodifuziune. Reducerea decalajului digital, atât în ceea ce privește acoperirea, cât și cunoștințele, reprezintă un aspect important care trebuie abordat cu prioritate, fără a crea decalaje noi atunci când utilizatorii adoptă noi tehnologii.

(3)

O administrare eficientă a spectrului este o condiție pentru trecerea pe scară industrială la 5G, care ar pune Uniunea în eșalonul fruntaș al inovării și ar crea un mediu favorabil dezvoltării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, maximizând astfel potențialul economiei digitale. Societatea digitală va fi din ce în ce mai mult în centrul economiei Uniunii, ceea ce presupune o acoperire universală a rețelelor pentru a dezvolta servicii aferente internetului lucrurilor, comerțului electronic și serviciilor europene în cloud și a beneficia pe deplin de avantajele Industriei 4.0 în întreaga Uniune.

(4)

Banda de frecvențe de 700 MHz reprezintă o oportunitate pentru armonizarea și coordonarea la nivel global a spectrului pentru comunicațiile pe suport radio în bandă largă care oferă economii de scară. Această bandă ar trebui să permită dezvoltarea de noi servicii digitale inovatoare în zonele urbane, precum și în cele rurale sau izolate, cum ar fi serviciile de e-Sănătate și m-Sănătate, care pot fi oferite prin intermediul telefoanelor mobile, al dispozitivelor de monitorizare a pacienților și al altor dispozitive pe suport radio, precum și rețelele energetice inteligente.

(5)

În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală, Parlamentul European le-a reamintit statelor membre de angajamentul pe care și l-au asumat de a realiza o acoperire completă la o viteză minimă de cel puțin 30 Mbps până în 2020, a scos în evidență faptul că spectrul de frecvențe radio este o resursă de însemnătate critică pentru piața internă a comunicațiilor în bandă largă pe suport radio, precum și pentru radiodifuziune și este esențial pentru competitivitatea viitoare a Uniunii, și a cerut să se adopte cu prioritate un cadru armonizat și favorabil funcționării concurenței pentru alocarea spectrului și pentru administrarea eficace a spectrului.

(6)

Spectrul este un bun public. În banda de frecvențe 470-790 MHz, el este o resursă valoroasă pentru instalarea eficientă din punct de vedere al costurilor a rețelelor pe suport radio cu acoperire universală în interior și exterior. Respectivul spectru este utilizat în prezent în întreaga Uniune pentru televiziunea digitală terestră (TDT) și echipamentele PMSE audio pe suport radio. Este, prin urmare, o condiție prealabilă pentru accesul la conținut cultural, la informații și la idei și pentru difuzarea acestora. Acesta susține, în paralel cu noi forme de distribuție, dezvoltarea sectorului mass-media și a sectoarelor creative, culturale și de cercetare, care se bazează în mare parte pe acesta pentru a furniza, pe suport radio, conținut destinat utilizatorilor finali.

(7)

Atribuirea benzii de frecvențe de 700 MHz ar trebui să fie structurată astfel încât să faciliteze concurența și ar trebui să se desfășoare de o manieră care să nu submineze concurența existentă.

(8)

Pentru regiunea 1, care include Uniunea, reglementările pentru radiocomunicații ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, adoptate de Conferința mondială pentru radiocomunicații în 2015, prevăd alocarea benzii de frecvențe de 700 MHz, cu statut co-primar, serviciilor de radiodifuziune și serviciilor mobile (cu excepția serviciului mobil aeronautic). Banda de frecvențe de 470-694 MHz („banda de frecvențe sub 700 MHz”) rămâne alocată exclusiv serviciilor de radiodifuziune cu statut primar și utilizării echipamentelor PMSE audio pe suport radio cu statut secundar.

(9)

Odată cu creșterea rapidă a traficului pe suport radio în bandă largă și a importanței economice, industriale și sociale în creștere a economiei digitale, mărirea capacității rețelelor pe suport radio devine o necesitate. Spectrul din banda de frecvențe de 700 MHz asigură atât capacitate suplimentară, cât și acoperire universală, în special pentru zonele rurale, cele de munte și cele insulare, precum și alte zone izolate, care ridică probleme de eficiență economică, prestabilite în conformitate cu zonele care reprezintă priorități naționale, inclusiv pe principalele rute de transport terestre, precum și pentru recepție în interior și pentru comunicații între echipamente pe distanțe mari. În acest context, ar trebui ca prin măsuri coerente și coordonate pentru realizarea acoperirii cu servicii terestre pe suport radio de înaltă calitate în întreaga Uniune, bazate pe cele mai bune practici naționale în ceea ce privește obligațiile impuse operatorilor prin licență, să se urmărească îndeplinirea obiectivului RSPP, potrivit căruia toți cetățenii din întreaga Uniune ar trebui să aibă acces, atât în interior, cât și în exterior, până în 2020, la cele mai mari viteze în bandă largă, de cel puțin 30 Mbp/s, precum și realizarea viziunii ambițioase a unei societăți gigabit în Uniune. Astfel de măsuri vor promova serviciile digitale inovatoare și vor asigura beneficii socioeconomice pe termen lung.

(10)

5G va avea un impact major nu doar asupra sectorului digital, ci și asupra economiilor în general. Mai ales pe fondul expansiunii lente a 4G și a serviciilor corespunzătoare, lansarea cu succes a tehnologiei 5G în Uniune va fi crucială pentru dezvoltarea economică și pentru competitivitatea și productivitatea economiei Uniunii. Prin urmare, Uniunea trebuie să preia conducerea prin asigurarea unei cantități de spectru suficiente pentru lansarea și dezvoltarea cu succes a tehnologiei 5G. În plus, atunci când autorizează utilizarea benzii de frecvențe de 700 MHz, statele membre ar trebui să țină seama de oportunitatea de a se asigura că furnizorii de rețele mobile virtuale își pot mări acoperirea geografică. Atunci când un stat membru solicită acest lucru, Comisia ar trebui să faciliteze, dacă este fezabil, opțiunea licitațiilor organizate în comun, contribuind astfel la crearea de structuri paneuropene.

(11)

Utilizarea în comun a spectrului din aceeași bandă de frecvențe de către comunicațiile bidirecționale pe suport radio în bandă largă pe arii largi (legături ascendente și descendente), pe de o parte, și de către televiziune sau echipamentele PMSE audio pe suport radio, care utilizează transmisia unidirecțională, pe de altă parte, este problematică din punct de vedere tehnic acolo unde zonele lor de acoperire se suprapun sau sunt apropiate. Acest lucru înseamnă că reafectarea benzii de 700 MHz pentru serviciile de comunicații electronice terestre bidirecționale pe suport radio în bandă largă ar priva utilizatorii de TDT și de echipamente PMSE audio pe suport radio de o parte din resursele lor de spectru. Prin urmare, sectoarele TDT și PMSE au nevoie de previzibilitate pe termen lung în materie de reglementare privind disponibilitatea unei cantități de spectru suficiente, astfel încât să protejeze furnizarea și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor lor, în special a programelor TV cu acces liber, creând totodată un mediu propice pentru investiții, așa încât obiectivele politicilor audiovizuale ale Uniunii și naționale, cum ar fi coeziunea socială, diversitatea culturală și pluralismul mijloacelor de informare în masă, să fie îndeplinite. Este posibil să fie necesară adoptarea de măsuri la nivelul Uniunii și la nivel național pentru a se asigura resurse suplimentare de spectru pentru echipamentele PMSE audio pe suport radio în afara benzii de 470-790 MHz.

(12)

În raportul său către Comisie, Pascal Lamy, președintele Grupului la nivel înalt pentru utilizarea viitoare a benzii UHF (470-790 MHz), a recomandat punerea la dispoziție a benzii de 700 MHz pentru comunicații în bandă largă pe suport radio până în 2020 (+/–doi ani). Această măsură ar contribui la îndeplinirea obiectivului de previzibilitate pe termen lung în materie de reglementare pentru TDT prin punerea la dispoziție a benzii de frecvențe sub 700 MHz până în 2030, deși acest aspect ar trebui revizuit până în 2025.

(13)

Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio a recomandat în avizul său referitor la strategia pe termen lung privind utilizarea viitoare a benzii UHF (470-790 MHz) în Uniunea Europeană din 19 februarie 2015 adoptarea unei abordări coordonate la nivelul Uniunii pentru punerea la dispoziție, până la sfârșitul anului 2020, a benzii de frecvențe de 700 MHz pentru utilizarea eficace a acesteia de către serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă, menționând că statele membre pot decide pe baza unor motive bine întemeiate să amâne punerea la dispoziție a benzii pentru o perioadă de până la doi ani. În plus, disponibilitatea benzii de frecvențe sub 700 MHz pentru furnizarea de servicii de radiodifuziune ar trebui să fie asigurată până în 2030.

(14)

Unele state membre au lansat sau au finalizat deja procesul național de autorizare a utilizării benzii de frecvențe de 700 MHz de către serviciile de comunicații electronice terestre bidirecționale pe suport radio în bandă largă. O abordare coordonată este necesară în vederea utilizării viitoare a benzii de frecvențe de 700 MHz, care ar trebui, de asemenea, să asigure previzibilitatea în materie de reglementare, să conducă la un echilibru între diversitatea situațiilor din statele membre și obiectivele pieței unice digitale și să promoveze o poziție de lider a Europei cu privire la progresele tehnologice la nivel internațional. În acest context, statele membre ar trebui să aibă obligația de a reafecta banda de frecvențe de 700 MHz în timp util, în conformitate cu dreptul Uniunii și cel național.

(15)

Statele membre ar trebui să poată amâna, din motive bine întemeiate, cu până la doi ani, față de termenul comun al Uniunii stabilit pentru 2020, permiterea utilizării benzii de frecvențe de 700 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă. Motivele pentru o astfel de amânare ar trebui să se limiteze la chestiunile nesoluționate legate de coordonarea transfrontalieră care au ca rezultat interferențe prejudiciabile, necesitatea, dar și complexitatea asigurării migrării tehnice a unui număr mare de locuitori la standarde de radiodifuziune avansate, costurile financiare ale tranziției care depășesc veniturile preconizate generate de procedurile de atribuire și de forța majoră. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a reduce la minimum interferențele prejudiciabile rezultate în cazul statelor membre afectate. Dacă statele membre amână permiterea utilizării benzii de frecvențe de 700 MHz, acestea ar trebui să informeze Comisia și celelalte state membre în consecință și să includă motivele bine întemeiate ale amânării în foile lor de parcurs naționale. Respectivele state membre și oricare state membre afectate de întârziere ar trebui să coopereze cu scopul de a coordona procesul eliberării benzii de frecvențe de 700 MHz și ar trebui să includă informații despre această coordonare în foile lor de parcurs naționale.

(16)

Utilizarea benzii de frecvențe de 700 MHz de către alte aplicații din țări terțe, după cum permit acordurile internaționale, sau în părți ale teritoriului național aflate în afara controlului efectiv al autorităților unui stat membru ar putea limita, în unele state membre, utilizarea benzii de frecvențe de 700 MHz de către serviciile de comunicații electronice terestre pe suport radio în bandă largă. În consecință, statele membre respective nu ar putea respecta calendarul comun stabilit la nivelul Uniunii. Statele membre în cauză ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a reduce la minimum durata și acoperirea geografică a acestor limitări și să solicite, dacă este necesar, asistența Uniunii, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Decizia nr. 243/2012/UE. Acestea ar trebui, de asemenea, să notifice Comisiei astfel de limitări în temeiul articolului 6 alineatul (2) și al articolului 7 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), iar informațiile respective ar trebui publicate în conformitate cu articolul 5 din Decizia nr. 676/2002/CE.

(17)

Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere măsurilor luate la nivel național, în conformitate cu dreptul Uniunii, care urmăresc obiective de interes general legate de dreptul statelor membre de a-și organiza și utiliza spectrul radio în scopuri legate de ordinea publică, de siguranța publică și de apărare.

(18)

Utilizarea benzii de frecvențe de 700 MHz pentru serviciile de comunicații electronice terestre pe suport radio în bandă largă ar trebui supusă, cât mai curând posibil, unui regim de autorizare flexibil. Acesta ar trebui să includă posibilitatea ca titularii de drepturi de utilizare a spectrului să transfere sau să închirieze drepturile de care dispun în contextul aplicării articolelor 9, 9a și 9b din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5), ținând seama de obligația de a promova concurența efectivă, fără nicio denaturare, pe piața internă pentru serviciile de comunicații electronice în temeiul articolului 5 din Decizia nr. 243/2012/UE. Pe parcursul evaluărilor aferente în vederea acordării licenței pentru dreptul de utilizare a spectrului, statele membre ar trebui să țină seama de durata licențelor, de planul de afaceri al operatorilor și de contribuția acestuia la realizarea obiectivelor prevăzute în Agenda digitală și la promovarea serviciilor digitale inovatoare și a beneficiilor socioeconomice pe termen lung.

(19)

Este important să se asigure previzibilitatea pe termen lung în materie de reglementare pentru TDT în ceea ce privește accesul la banda de frecvențe sub 700 MHz, luând în considerare rezultatele Conferinței mondiale pentru radiocomunicații din 2015. În conformitate cu articolele 9 și 9a din Directiva 2002/21/CE, statele membre ar trebui să aplice, după caz, o abordare flexibilă; acestea ar trebui să poată permite introducerea unor utilizări alternative, cum ar fi serviciile de comunicații electronice terestre pe suport radio în bandă largă în banda de frecvențe sub 700 MHz, în conformitate cu necesitățile naționale de distribuție a serviciilor de radiodifuziune, inclusiv pentru inițiativele inovatoare orientate spre utilizatori. Astfel de utilizări alternative ar trebui să garanteze accesul neîntrerupt la spectrul de frecvențe pentru radiodifuziune ca utilizator cu statut primar, în funcție de cererea la nivel național. În acest scop, statele membre ar trebui să promoveze cooperarea între organismele de radiodifuziune, operatorii de radiodifuziune și operatorii mobili, pentru a facilita convergența platformelor audiovizuale și de internet și utilizarea în comun a spectrului. Atunci când permit utilizarea benzii de frecvențe sub 700 MHz pentru serviciile de comunicații electronice terestre pe suport radio în bandă largă, statele membre ar trebui să se asigure că această utilizare nu cauzează interferențe prejudiciabile radiodifuziunii digitale terestre din statele membre învecinate, astfel cum prevede acordul încheiat în cadrul Conferinței regionale pentru radiocomunicații din 2006.

(20)

Statele membre ar trebui să adopte foi de parcurs naționale coerente pentru a facilita utilizarea benzii de frecvențe de 700 MHz de către serviciile de comunicații electronice terestre pe suport radio în bandă largă, asigurând în același timp continuitatea serviciilor de televiziune care eliberează banda. După ce astfel de foi de parcurs naționale au fost adoptate, statele membre ar trebui să le pună la dispoziție în mod transparent în cadrul Uniunii. Foile de parcurs naționale ar trebui să cuprindă activitățile și calendarul replanificării frecvențelor, evoluția tehnică a rețelelor și a echipamentelor utilizatorilor finali, coexistența echipamentelor radio cu alte echipamente, regimurile de autorizare existente și cele noi, mecanismele menite să permită evitarea interferențelor prejudiciabile cu utilizatorii spectrului din benzile de frecvență adiacente, precum și informații privind posibilitatea de a compensa costurile de migrare, în eventualitatea apariției acestora, pentru a evita, printre altele, costurile pentru utilizatorii finali sau organismele de radiodifuziune. În cazul în care statele membre intenționează să mențină TDT, foile de parcurs naționale ar trebui să ia în considerare opțiunea facilitării modernizării echipamentelor de radiodifuziune prin trecerea la tehnologii care utilizează mai eficient spectrul, cum ar fi formatele video avansate (de exemplu HEVC) sau tehnologiile avansate de transmisie a semnalului (de exemplu DVB-T2).

(21)

Sfera de aplicare și mecanismul unei eventuale compensații pentru finalizarea tranziției în ceea ce privește utilizarea spectrului, în special pentru utilizatorii finali, ar trebui analizate în conformitate cu dispozițiile naționale relevante, astfel cum sunt prevăzute la articolul 14 din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), și ar trebui să fie coerente cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, de exemplu pentru a facilita tranziția la tehnologii care utilizează mai eficient spectrul. Comisia ar trebui să fie în măsură să ofere orientări unui stat membru, la cererea acestuia, pentru a facilita tranziția în ceea ce privește utilizarea spectrului.

(22)

În cooperare cu statele membre, Comisia ar trebui să raporteze Parlamentului European și Consiliului cu privire la evoluția utilizării benzii de frecvențe sub 700 MHz, cu scopul de a asigura utilizarea eficientă a spectrului, în temeiul dreptului aplicabil al Uniunii. Comisia ar trebui să țină seama de aspectele sociale, economice, culturale și internaționale ale utilizării benzii de frecvențe sub 700 MHz, precum și de evoluțiile tehnologice viitoare, de schimbările comportamentului consumatorilor, și de cerințele legate de conectivitate pentru a stimula creșterea și inovarea în Uniune.

(23)

Deoarece obiectivul prezentei decizii, și anume asigurarea în Uniune, în conformitate cu obiectivele comune, a unei abordări coordonate a utilizării benzii de frecvențe de 470-790 MHz, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploare și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Până la 30 iunie 2020, statele membre permit utilizarea benzii de frecvențe de 694-790 („700 MHz”) de către sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă numai în conformitate cu condițiile tehnice armonizate stabilite de Comisie în temeiul articolului 4 din Decizia nr. 676/2002/CE.

Cu toate acestea, statele membre pot amâna permiterea utilizării benzii de frecvențe de 700 MHz pentru o perioadă de până la doi ani pe baza unuia sau mai multora dintre motivele bine întemeiate care figurează în anexa la prezenta decizie. În cazul unei astfel de amânări, statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în consecință și include respectivele motive bine întemeiate în foaia de parcurs națională adoptată în temeiul articolului 5 din prezenta decizie. Dacă este necesar, pentru a permite această utilizare, statele membre derulează procesul de autorizare sau modifică drepturile existente relevante de utilizare a spectrului în conformitate cu Directiva 2002/20/CE.

Un stat membru care amână permiterea utilizării benzii de 700 MHz în temeiul celui de al doilea paragraf și statele membre afectate de respectiva întârziere cooperează cu scopul de a coordona procesul eliberării benzii de frecvențe de 700 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă și includ informații despre o astfel de coordonare în foaia lor de parcurs națională adoptată în conformitate cu articolul 5.

(2)   Pentru a permite utilizarea benzii de frecvențe de 700 MHz în conformitate cu alineatul (1), până la 31 decembrie 2017 statele membre încheie toate acordurile necesare de coordonare transfrontalieră a frecvențelor în Uniune.

(3)   Statele membre nu au obligațiile prevăzute la alineatele (1) și (2) în zonele geografice în care coordonarea frecvențelor cu țările terțe nu este încă rezolvată, cu condiția ca statele membre să depună toate eforturile posibile pentru a reduce la minimum durata și acoperirea geografică a acestei coordonări nerezolvate și să raporteze anual Comisiei rezultatele obținute, până la rezolvarea problemelor de coordonare aflate în suspensie.

Primul paragraf se aplică problemelor de coordonare a spectrului din Republica Cipru care decurg din faptul că guvernul Ciprului este împiedicat să exercite un control efectiv asupra unei părți a teritoriului său.

(4)   Prezenta decizie nu aduce atingere dreptului statelor membre de a-și organiza și utiliza spectrul în scopuri legate de ordinea publică, de siguranța publică și de apărare.

Articolul 2

În momentul acordării drepturilor de utilizare a benzii de frecvențe de 700 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă, statele membre permit transferul sau închirierea unor astfel de drepturi în conformitate cu proceduri deschise și transparente, în temeiul dreptului aplicabil al Uniunii.

Articolul 3

(1)   Atunci când autorizează utilizarea benzii de frecvențe de 700 MHz sau când modifică drepturile existente de utilizare a acesteia, statele membre țin seama în mod corespunzător de necesitatea de a atinge viteza țintă și obiectivele de calitate stabilite la articolul 6 alineatul (1) din Decizia nr. 243/2012/UE, inclusiv acoperirea în zone prioritare naționale prestabilite acolo unde este cazul, cum ar fi pe principalele rute de transport terestre, pentru a permite dezvoltarea de aplicații mobile și a permite Europei să ocupe o poziție fruntașă pe piața noilor servicii digitale, cu scopul de a contribui efectiv la creșterea economică a Uniunii. Aceste măsuri pot include condiții care facilitează sau încurajează utilizarea în comun a infrastructurii rețelelor sau a spectrului, în conformitate cu dreptul Uniunii.

(2)   Atunci când aplică alineatul (1), statele membre evaluează necesitatea de a lega drepturile de utilizare a spectrului din banda de frecvențe de 700 MHz de anumite condiții și, după caz, se consultă cu părțile interesate relevante în această privință.

Articolul 4

Statele membre asigură, cel puțin până în 2030, disponibilitatea benzii de frecvențe de 470-694 MHz („sub 700 MHz”) pentru furnizarea pe cale terestră a serviciilor de radiodifuziune, inclusiv televiziune gratuită, și pentru utilizarea de către echipamentele PMSE audio pe suport radio, conform necesităților naționale, luând în considerare totodată principiul neutralității tehnologice. Statele membre se asigură că orice altă utilizare a benzii de frecvențe sub 700 MHz pe teritoriul lor este compatibilă cu necesitățile naționale în materie de radiodifuziune din statul membru relevant și nu generează interferențe prejudiciabile asupra serviciilor de radiodifuziune furnizate pe cale terestră într-un stat membru vecin și nici nu solicită protecție față de acestea. Utilizarea respectivă nu aduce atingere obligațiilor care decurg din acordurile internaționale, cum ar fi acordurile de coordonare transfrontalieră a frecvențelor.

Articolul 5

(1)   Cât mai curând posibil și nu mai târziu de 30 iunie 2018, statele membre adoptă și fac publice planul și calendarul lor național („foaia de parcurs națională”), incluzând măsuri detaliate în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul articolelor 1 și 4. Statele membre elaborează foile lor de parcurs naționale după consultarea tuturor părților interesate relevante.

(2)   Pentru a asigura utilizarea benzii de frecvențe de 700 MHz în conformitate cu articolul 1 alineatul (1), statele membre includ în foile de parcurs naționale, după caz, informații referitoare la măsuri, inclusiv la orice măsură de suport, vizând limitarea impactului viitorului proces de tranziție asupra publicului și asupra utilizării de echipamente PMSE audio pe suport radio și facilitarea disponibilității în timp util pe piața internă a echipamentelor de rețea de televiziune interoperabile și a receptoarelor de televiziune interoperabile.

Articolul 6

Statele membre pot asigura, după caz și în conformitate cu dreptul Uniunii, compensarea adecvată, promptă și transparentă a costurilor directe ocazionate, în special pentru utilizatorii finali, de migrarea sau realocarea utilizării spectrului, între altele, pentru a facilita tranziția la tehnologii care utilizează mai eficient spectrul.

La solicitarea statului membru în cauză, Comisia poate oferi orientări privind o astfel de compensare pentru a facilita tranziția în ceea ce privește utilizarea spectrului.

Articolul 7

În cooperare cu statele membre, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la evoluția utilizării benzii de frecvențe sub 700 MHz, cu scopul de a asigura utilizarea eficientă a spectrului, în temeiul dreptului aplicabil al Uniunii. Comisia ține seama de aspectele sociale, economice, culturale și internaționale ale utilizării benzii de frecvențe sub 700 MHz în temeiul articolelor 1 și 4, precum și de evoluțiile tehnologice viitoare, de schimbările comportamentului consumatorilor și de cerințele legate de conectivitate pentru a stimula creșterea și inovarea în Uniune.

Articolul 8

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 17 mai 2017.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

C. ABELA


(1)  JO C 303, 19.8.2016, p. 127.

(2)  Poziția Parlamentului European din 15 martie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 25 aprilie 2017.

(3)  Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

(4)  Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

(5)  Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).

(6)  Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (JO L 108, 24.4.2002, p. 21).


ANEXĂ

Motive întemeiate pentru a amâna permiterea utilizării benzii de frecvențe de 700 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă după 30 iunie 2020 [articolul 1 alineatul (1)]:

1.

chestiunile nesoluționate legate de coordonarea transfrontalieră care au ca rezultat interferențe prejudiciabile;

2.

necesitatea, dar și complexitatea asigurării migrării tehnice a unui număr mare de locuitori la standarde de radiodifuziune avansate;

3.

costurile financiare ale tranziției depășesc veniturile preconizate generate de procedurile de atribuire;

4.

un caz de forță majoră.


Top