EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Test přiměřenosti pro nové úpravy povolání

Test přiměřenosti pro nové úpravy povolání

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2018/958 – test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla, která při posouzení přiměřenosti mají země EU používat před přijetím nových profesních předpisů nebo při změně stávajících předpisů.

Cílem je:

 • zabránit nepatřičným omezením, pokud je o přístup k odborným činnostem nebo jejich výkon,
 • zajistit:
  • transparentnost,
  • řádné fungování vnitřního trhu,

KLÍČOVÉ BODY

Regulovaná povolání

 • Směrnice se vztahuje na nová pravidla v zemích EU, která omezují přístup k regulovaným povoláním nebo jejich výkon.
 • Regulované povolání znamená, že přístup k odborné činnosti nebo souboru odborných činností nebo jejich výkonu je nařízením omezen na osoby se zvláštní odbornou kvalifikací. To se vztahuje také na používání profesních označení, která jsou omezena na držitele zvláštních kvalifikací.

Obecný zájem

Země EU musí zajistit, aby nová či pozměněná pravidla byla odůvodněná a přiměřená s ohledem na cíle obecného zájmu uznané Soudním dvorem Evropské unie, jako například:

 • veřejný pořádek, veřejná bezpečnost nebo veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitelů, příjemců služeb a pracovníků,
 • zabezpečení účinnosti dohledu v daňové oblasti,
 • boj proti podvodům a prevence daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem,
 • ochrana životního prostředí.

Předběžné posuzování nových opatření a následné sledování

Země EU musí:

 • před zavedením nových nebo změnou stávajících právních nebo správních předpisů posoudit, zda jsou tato opatření přiměřená, a
 • sledovat soulad takových opatření se zásadou proporcionality po jejich přijetí.

Posuzování

Posuzování musí:

 • být doprovázeno dostatečně podrobným vysvětlením umožňujícím posoudit soulad se zásadou proporcionality,
 • opírat se o kvalitativní, a pokud je to možné, také o kvantitativní důkazy,
 • být prováděno otevřeně a objektivně.

Přiměřenost

Při posuzování přiměřenosti nových nebo pozměněných předpisů musí země EU brát v úvahu řadu kritérií přiměřenosti zavedených Soudním dvorem. Patří k nim:

 • to, zda opatření může dosáhnout cíle obecného zájmu a zda tento cíl je sledován soudržným a systematickým způsobem pro srovnatelné činnosti,
 • to, zda stávající pravidla, například právní předpisy týkající se bezpečnosti výrobků nebo právní předpisy na ochranu spotřebitelů, nejsou schopny dosáhnout cíle,
 • dopad na volný pohyb osob a služeb v rámci EU, na výběr spotřebitelů a na kvalitu poskytované služby,
 • to, zda by méně omezující prostředky dokázaly dosáhnout cíle obecného zájmu,
 • účinek nových pravidel v kombinaci s dalšími požadavky.

Transparentnost

Před zavedením nových právních úprav země EU musí:

 • zpřístupnit informace příslušným dotčeným osobám, a
 • poskytnout jim příležitost vyjádřit svá stanoviska.

Důvody přiměřenosti musí být zaznamenány do databáze regulovaných povolání a zpřístupněny veřejnosti.

ODKDY TATO SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 29. července 2018 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 30. července 2020.

KONTEXT

Tato směrnice je součástí „balíčku služeb“, jehož cílem je usnadnit společnostem a odborníkům poskytování služeb zákazníkům v EU. Balíček uveřejněný 10. ledna 2017, obsahuje dva dodatečné legislativní návrhy:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/958 ze dne 28. června 2018 o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání (Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 25–34)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22–142)

Následné změny směrnice 2005/36/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 10.10.2018

Top