Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2018/958 — evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Met de richtlijn worden de regels voor evenredigheidsbeoordelingen vastgelegd die voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen moeten worden uitgevoerd door EU-landen.

De richtlijn heeft als doel:

KERNPUNTEN

Gereglementeerde beroepen

Algemeen belang

EU-landen dienen ervoor te zorgen dat nieuwe en gewijzigde regels gerechtvaardigd en evenredig zijn, gezien de door het Hof van Justitie van de Europese Unie erkende doelstellingen voor het algemeen belang, zoals:

Beoordeling van nieuwe maatregelen vooraf en toezicht achteraf

EU-landen moeten:

Beoordeling

De beoordeling moet:

Evenredigheid

In de beoordeling van de evenredigheid van nieuwe of gewijzigde regels moeten EU-landen rekening houden met de criteria voor de beoordeling van de evenredigheid zoals vastgesteld door het Hof van Justitie, waaronder:

Transparantie

Voorafgaand aan het introduceren van nieuwe regels moeten EU-landen:

De redenen voor evenredigheid dienen te worden opgenomen in de databank met gereglementeerde beroepen en bekend te worden gemaakt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 29 juli 2018 en moet voor 30 juli 2020 in de EU-landen in nationale wetgeving worden omgezet.

ACHTERGROND

Deze richtlijn maakt onderdeel uit van het „Dienstenpakket” dat erop is gericht het voor ondernemingen en beroepsbeoefenaars gemakkelijker te maken om diensten te verlenen aan consumenten in de EU. Het pakket, dat op 10 januari 2017 werd gepubliceerd, bevat twee aanvullende regelgevingsvoorstellen:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (PB L 173 van 9.7.2018, blz. 25-34)

GERELATEERD DOCUMENT

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22-142)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2005/36/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 10.10.2018