EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jaunas profesiju reglamentācijas samērīguma novērtēšana

Jaunas profesiju reglamentācijas samērīguma novērtēšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2018/958 — samērīguma novērtēšana pirms jaunas profesiju reglamentācijas pieņemšanas

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido noteikumus attiecībā uz samērīguma novērtēšanu, kas ES valstīm jāveic pirms jaunas profesiju reglamentācijas pieņemšanas vai esošās grozīšanas.

Tās mērķi ir:

 • novērst nesamērīgus ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi darbībai noteiktās profesijās vai darbošanos tajās;
 • nodrošināt:
  • pārredzamību;
  • iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Reglamentētās profesijas

 • Šo direktīvu piemēro jauniem ES valstu noteikumiem, kas ierobežo piekļuvi darbībai reglamentētās profesijās vai darbošanos tajās.
 • Jēdziens reglamentēta profesija nozīmē, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem darbībai noteiktā profesijā vai profesiju grupā var piekļūt vai šo darbību var veikt tikai personas ar konkrētu profesionālo kvalifikāciju. Tas attiecas arī uz profesionālo nosaukumu izmantošanu — tos var izmantot tikai personas, kam ir attiecīga profesionālā kvalifikācija.

Sabiedrības intereses

ES valstis nodrošina, ka visi jaunie vai grozošie noteikumi ir pamatoti un samērīgi, ņemot vērā sabiedrības interešu mērķus, kurus atzinusi Eiropas Savienības Tiesa, piemēram:

 • sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības mērķus;
 • patērētāju, pakalpojumu saņēmēju un darba ņēmēju aizsardzības mērķus;
 • fiskālās uzraudzības efektivitātes aizsargāšanas mērķus;
 • krāpšanas apkarošanas, nodokļu nemaksāšanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanas mērķus;
 • vides aizsardzības mērķus.

Jauno pasākumu ietekmes novērtēšana pirms un pēc to ieviešanas

ES valstīm ir pienākums:

 • novērtēt pasākuma samērīgumu, pirms tiek ieviesti jauni vai grozīti esošie normatīvie vai administratīvie akti;
 • pēc šādu pasākumu pieņemšanas novērtēt to atbilstību samērīguma principam.

Novērtējums

Novērtējumam:

 • pievieno pietiekami detalizēti izstrādātu paskaidrojumu, kas ļauj novērtēt tā atbilstību samērīguma principam;
 • jābūt pamatotam ar kvalitatīviem un, ja tas ir iespējams, arī ar kvantitatīviem pierādījumiem;
 • jābūt veiktam atklāti un objektīvi.

Samērīgums

Novērtējot jaunu vai grozošo noteikumu samērīgumu, ES valstis izvērtē vairākus samērīguma kritērijus, kurus noteikusi Tiesa, tostarp šādus:

 • vai pasākums ļaus sasniegt sabiedrības interešu mērķi un vai šis mērķis salīdzināmās darbībās tiek sasniegts konsekventā un sistemātiskā veidā;
 • vai spēkā esošie noteikumi, piemēram, tiesību akti produktu nekaitīguma jomā vai patērētāju aizsardzības jomā, nav pietiekami, lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu;
 • kāda ir ietekme uz personu brīvu pārvietošanos un pakalpojumu brīvu apriti ES, uz patērētāju izvēli un uz sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 • vai ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem varētu nodrošināt sabiedrības interešu mērķu sasniegšanu;
 • kāda ir jauno noteikumu ietekme apvienojumā ar citām prasībām.

Pārredzamība

Pirms jaunu noteikumu ieviešanas ES valstīm ir pienākums:

 • darīt informāciju pieejamu attiecīgajām ieinteresētajām personām;
 • dot šīm personām iespēju paust savu viedokli.

Iemeslus, kuri ļauj uzskatīt, ka samērīgums ir nodrošināts, reģistrē reglamentēto profesiju datubāzē un dara publiski pieejamus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2018. gada 29. jūlija, un ES valstu tiesību aktos tā ir jātransponē līdz 2020. gada 30. jūlijam.

KONTEKSTS

Šī direktīva ir daļa no “pakalpojumu jomas tiesību aktu kopuma”, kura mērķis ir atvieglot uzņēmumiem un speciālistiem pakalpojumu sniegšanu ES patērētājiem. Šajā tiesību aktu kopumā, kas publicēts 2017. gada 10. janvārī, ietilpst vēl divi papildu tiesību aktu priekšlikumi:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/958 (2018. gada 28. jūnijs) par samērīguma novērtēšanu pirms jaunas profesiju reglamentācijas pieņemšanas (OV L 173, 9.7.2018., 25.–34. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22.–142. lpp.)

Direktīvas 2005/36/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.10.2018

Top