EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proportionalitetstest ved ny regulering af erhverv

Proportionalitetstest ved ny regulering af erhverv

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2018/958 — proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter bestemmelser vedrørende proportionalitetsvurderinger, der skal foretages af EU-landene forud for indførelse af ny eller ændring af eksisterende regulering af erhverv.

Det har til formål at:

 • forhindre unødig begrænsning af adgang til eller udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed
 • sikre:
  • gennemsigtighed
  • et velfungerende indre marked.

HOVEDPUNKTER

Lovregulerede erhverv

 • Direktivet finder anvendelse på nye bestemmelser i EU-landene, der begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv.
 • Lovreguleret erhverv: erhverv, hvor adgangen til eller udøvelsen af en eller flere former for erhvervsmæssig virksomhed i medfør af loven er forbeholdt personer, der har bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer. Det gælder ligeledes brugen af beskyttede erhvervsmæssige titler, der er forbeholdt personer med bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer.

Samfundsmæssig interesse

EU-landene skal sikre, at nye eller ændrede bestemmelser er begrundede og forholdsmæssige i forhold til mål af samfundsmæssig interesse, som anerkendes i henhold til Domstolens praksis, f.eks.:

 • den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed
 • beskyttelse af forbrugere, tjenestemodtagere og arbejdstagere
 • sikring af skattetilsynets effektivitet
 • bekæmpelse af bedrageri og forebyggelse af skatteunddragelse
 • beskyttelse af miljøet.

Forudgående vurdering af nye foranstaltninger og overvågning

EU-landene skal:

 • foretage en proportionalitetsvurdering forud for indførelse af nye eller ændring af eksisterende love eller administrative bestemmelser
 • overvåge sådanne foranstaltningers overensstemmelse med proportionalitetsprincippet efter vedtagelse.

Vurdering

Vurderingen skal:

 • ledsages af en tilstrækkeligt detaljeret forklaring, der gør det muligt at vurdere, om en bestemmelse er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet
 • understøttes af kvalitative og, hvis det er muligt og relevant, kvantitative elementer
 • gennemføres på en åben objektiv og uafhængig måde.

Proportionalitet

Ved proportionalitetsvurdering i forbindelse med nye eller ændrede bestemmelser skal EU-landene inddrage en række proportionalitetskriterier fastsat af Domstolen, herunder:

 • om foranstaltningen kan nå målet af samfundsmæssig interesse, og om målet nås på samme systematiske måde som ved sammenlignelige aktiviteter
 • om de eksisterende bestemmelser, f.eks. produktsikkerheds- eller forbrugerbeskyttelseslovgivning, kan være tilstrækkelige til at nå det tilstræbte mål
 • indvirkningen på den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser i EU, på forbrugernes valg og på kvaliteten af leverede tjenesteydelser
 • om mindre restriktive foranstaltninger er tilstrækkelige til at nå målet af samfundsmæssig interesse
 • virkningen af de nye bestemmelser i kombination med andre krav.

Gennemsigtighed

Før indførelse af nye bestemmelser skal EU-landene:

 • stille information til rådighed for de relevante berørte personer
 • give disse personer mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil.

Begrundelse for proportionalitet skal registreres i database for lovregulerede erhverv og gøres offentligt tilgængelig.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 29. juli 2018, og det skal indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 30. juli 2020.

BAGGRUND

Direktivet er en del af »tjenesteydelsespakken«, der skal gøre det nemmere for virksomheder og fagfolk at levere tjenesteydelser til forbrugerne i EU. Pakken blev fremlagt den 10. januar 2017 og indeholder to yderligere lovforslag:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/958 af 28. juni 2018 om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (EUT L 173 af 9.7.2018, s. 25-34)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2005/36/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 10.10.2018

Top